Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen"

Transcriptie

1 Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe

2 Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse izamelsysteme. Dakzij de gebruiksvriedelijkheid kue uw medewerkers er direct mee aa de slag. VCosyst is dé busiessparter voor het otwikkele, implemetere e oderhoude va softwareoplossige voor de reiigig e afval. Wij biede ee compleet aabod modulaire bracheoplossige die uw bedrijfsvoerig aazielijk verbetere. De basis voor elk cocept wordt gevormd door de i eige beheer otwikkelde WiCosyst WMS software e Chiplock toegagselektroica. Dit zij praktische, gebruiksvriedelijke e veilige modules die eevoudig zij uit te breide aar toekomstige fuctioaliteite. Otwikkele is teslotte vooruitzie. Kaartbeheer Dit is ee praktische module waarmee de dagelijkse werkzaamhede zoals uitgifte e iame va ieuwe kaarte e het wijzige va éé of meerdere stortlocaties kue worde verzorgd. Gebruikersgegeves (adres, toegekede stortlocaties e.d.) worde getood bij het leze va de kaart (m.b.v. de paslezer) maar zij ook opvraagbaar met behulp va het ummer op de kaart of adresgegeves. Fuctioaliteite WiCosyst WMS Kaartbeheer Zoeke op itere RFID-ummer, serieummer of perceelgegeves Uitgifte kaarte Koppele va kaarte aa percele Iame kaarte Vervage va kaarte Wijzige stortlocaties Stortgegevesbeheer Met deze module kue geslaagde stortige va burgers per kaart, huishoude e stortlocatie izichtelijk worde gemaakt. Op basis va deze overzichte is het ook mogelijk aalyses te make. Volmeldigebeheer Uit oderzoek blijkt dat verzamelcotaiers bij het ledige gemiddeld mider da 70% zij gevuld, wat bij de afvalizamelig oodige voertuigbewegige veroorzaakt. Bedrijve streve er da ook aar de vulgraad te verhoge door de izamelvolume per locatie te bewake e voertuige efficiëter i te zette. De module volmeldigebeheer maakt dit mogelijk: het plae va de routes verloopt voortaa dyamisch (i plaats va eemalig per dag, per voertuig). Fuctioaliteite WiCosyst WMS volmeldigebeheer Grafisch overzicht per cotaier m.b.t. vulgraad Istelbare vol - e bija vol -waarde Bij bereike geweste vulgraad wordt automatisch ee bericht verstuurd Gegeves ophale met de aageslo Vastlegge wasbeurte Vastlegge oderhoud & service overzicht va de stortige per te paslezer, op basis va het voor bewakig total lost of kaart waarbij ka worde kaartummer of adresgegeves owership doorgezoomd op de details va de storttrasacties. Ready to Use voor ee vast bedrag per maad De softwareoplossige va VCosyst zij voor ee vast bedrag per maad i gebruik te eme. Dit is iclusief hostig, istallatie, opleidige, implemetatie, servicedesk support e software-updates. Modulair cocept De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee hoogwaardige odersteuig voor de specifieke bedrijfsprocesse die i uw brache va toepassig zij. U kut gebruik make va de module: WiCosyst WMS Kaartbeheer WiCosyst WMS Stortgegevesbeheer WiCosyst WMS Volmeldigebeheer WiCosyst WMS Meldig & Servicebeheer WiCosyst WMS Cotaiermaagemet per fractie of voor alle fracties ka ee volmeldigeoverzicht worde gegeereerd. grafische izicht i de vulgraad per stortlocatie vulgraadrapport

3 Meldig e servicebeheer Cotaiermaagemet Registrere e behere va ispecties, keurige, storige, reparaties va odergrodse izamelsysteme, straatmeubilair of overige items. De cotaiermaagemet oplossig va VCosyst is schaalbaar, trasparat e modulair. Dakzij de modere e ope techologie e is het teves te gebruike met bestaade registratiesysteme op de izamelvoertuige. VCosyst biedt ee totaaloplossig, bestaade uit boordcomputer, commuicatiesysteem, software e de bijbehorede diestverleig (voertuigopbouw, projectmaagemet, implemetatie, servicedesk- e fieldservicesupport). Cotaiermaagemeet WiCosyst WMS Cotaiermaagemet ket ee viertal hoofdaadachtsgebiede: Activa Beheer (izicht i zoekgeraakte cotaiers), Autorisatie Ledigig (izicht i het aatal huishoudes met meerdere miicotaiers e orechtmatig i gebruik geome cotaiers door bedrijve), Registratie Ledigige (maakt stuuriformatie e moitore va de afvalizamelig mogelijk) e Plaig (afgestemd op het aabiedgedrag). Turkey oplossig Heel geschikt voor gemeete die zelf afvalzorgplicht hebbe e izamele met eige voertuige: ee volledige turkey oplossig met door VCosyst verzorgde dieste als projectmaagemet, opleidig e implemetatie. De beodigde apparatuur e hardware (readers, boardcomputers, commuicatieapparatuur op het voertuig e.d.) ka teves door VCosyst worde verzorgd. WiCosyst WMS Cotaiermaagemet Oderhoud autorisatielijst (zowel whitelist als blacklist methode mogelijk). Ledigiggegeves voorzie va o.a. datum, tijd e GPSbepalig worde realtime middels commuicatieapparatuur op het voertuig verstuurd. Aalyse & Reportig: diverse uitgebreide rapportages. Back-up voorzieig: data altijd beschikbaar op het voertuig I geval va calamiteite, bijvoorbeeld gee dataverbidig, eevoudig data te importere i WiCosyst WMS Cotaiermaagemet. Overrule ledigig: Chauffeur ka blokkade vauit de cabie overrule, waarbij deze wordt geregistreerd. Istelbaar tijdvester voor sel opvolgede ledigigregistraties. Idie voertuige al voorzie zij va registratie- e commuicatieapparatuur is middels ope iterfaces aasluitig op de huidige ifrastructuur va het voertuig mogelijk Data aboemet Dit is ee praktische oplossig als de afvalzorgplicht of Servicebeheer Igeve va de meldigs iformatie izamelig is uitbesteed. VCosyst heeft met samewerkede parters die de afvalzorgplicht verzorge alle data realtime beschikbaar. Met ee data aboemet per maad krijgt u Meldig & Servicebeheer Heeft uw orgaisatie behoefte Op ee meldig zij meerdere serviceorders aa te make. Bij Meer gebruiksmogelijkhede (o.a.): Toevoege afbeeldige va beschadigde oderdele relevate iformatie zoals ledigiggegeves direct aagebode. Relevate gegeves kut u raadplege via de webportal. aa izicht i het materiaalverbruik op de diverse serviceorders? ee serviceorder zij alle relevate gegeves (izamelsys- Ivoere va de storigmeldig Registrere makemete Terugmelde ure e Uitgagspute Wilt u medewerkers direct teem, straatmeubilair of appa- Vastlegge NAW-gegeves materiale Cotiuïteit; otwikkeld met ope e trasparate iterfaces voorzie va ee servicebo met raat) direct i beeld. melder Toewijze kostesoort aa de Modulaire opzet; oplossig op klatspecifieke basis de juiste iformatie? Of wilt u sel meldige va medewerkers e klate registrere?da biedt Fuctioaliteite WiCosyst WMS Meldig & Servicebeheer Igeve serviceopdrachte Plae serviceopdrachte Materiaalverbruik (voor- e serviceorder Izicht koste per serviceorder va de gebruikte materiale Geschikt voor de gagbare izamelvoertuige (achterladers e zijladers) Toepasbaar met de diverse beladigsarme ( zoals grabbers de module Meldig & Beheer odergrodse izamel- acalculatie) e ure met e zoder opzetkam) Servicebeheer va VCosyst systeme met autorisatie Aasture servicemoteurs Overzicht va de oorzake va Traspoders va diverse merke e frequeties worde uitkomst. De module is er speciaal Beheer odergrodse izamel- middels digitale servicebo de schades geleze op gericht om klate va ee systeme zoder autorisatie Vastlegge storigscodes Koppelig met Voice Respose optimale service te voorzie, Beheer straatmeubilair Ivoere Diagose Systeem (optioeel) terwijl het gelijktijdig uw Beheer overige items Oderhoude va service- Uitgebreide overzichte e medewerkers optimaal bij hu moteurs rapportages werkzaamhede odersteut. Gereed melde serviceorder

4 Wicosyst WMS Webportal De WiCosyst WMS webportal module levere odersteuede automatiserig die zo vazelfspreked werke als gas, water e licht. Kortom, ee goed draaiede ICT-omgevig tege vaste koste per maad. Zoder de zorge over beheer e beschikbaarheid va iformatie e systeme. De juiste iformatie verlaagt uw koste, terwijl de serviceiveaus juist sigificat verbetere. Oze oplossige zij vele male atioaal e iteratioaal geïmplemeteerd bij diverse gemeete e afvalregie orgaisaties. Proactieve Moitorig Ee belagrijk oderdeel va de diestverleig va VCosyst betreft het dagelijks proactief moitore va uw istallaties op de meest essetiële oderdele. Ee voorbeeld hierva is het moitore va uw odergrodse izamelsysteme. Opleidig e implemetatie Om u te verzekere va ee succesvolle implemetatie draagt VCosyst zorg voor zowel de implemetatie als het geve va gebruikerstraiige. Zo kut u direct gebruik make va de vele voordele va de WiCosyst WMS software. Klatspecifieke wese Odaks de reikwijdte va de fuctioaliteite va de afzoderlijke modules ka het voorkome dat u bepaalde klatspecifieke aapassige west. Ee uitgebreid team va otwikkelaars staat i dat geval tot uw beschikkig om dit te bespreke e te realisere. Voordele WiCosyst WMS webportal Aboemet op klatspecifieke basis. Modulair cocept; gee koste voor iet gebruikte fuctioaliteit. Eevoudig uit te breide (i geval va toekomstige groei). Gee ivesterig i techische ifrastructuur (servers, database, cliets). Gee specifieke ICT-keis odig. Programmatuur toegakelijk met eevoudige iteret webbrowser. Uitgebreide fuctioaliteit voor de meest voorkomede werkzaamhede Uitgebreide overzichte (per tijdvak) same te stelle. Doorzoome op details. Zeer gebruiksvriedelijk (iclusief wizards). Servicedesk support. Opleidig e (stadaard) implemetatie ibegrepe. Professioele hostigdieste. Proactieve moitorig va uw omgevig door servicedesk VCosyst. Keuze aboemetsduur. I eige huisstijl op te make software omgevig. 24/7 toegag tot software. Klatspecifiek aboemet Professioele hostig Beheer Beveiligig Ee klatspecifiek aboemet is Hostig is ee vorm va diestver- Hieroder valle admiistratieve VCosyst ivesteert voortdured wat aboemetsduur e leig die het gebruik va hadelige zoals het opzette i de beveiligig va de ICT- modulemogelijkhede betreft hardware, software e services va de techische ifrastructuur, omgevig. I os datacetrum volledig afgestemd op de situatie omvat, gericht op het uitvoere het beheer va de server e het worde alle oderdele zoals com- va de klat. Elk aboemet ka va het beheer e automatise- istallere of update va server muicatieverbidige, servers worde uitgebreid met de rigstake bie uw ICT- software i os datacetrum te e back-upvoorzieige beschikbare module uit de omgevig. Geemuide. Zoder iveste- uitgevoerd. WiCosyst WMS webportal rigslaste e beheerlaste productrage. beschikt u over ee fuctioele ICT-omgevig.

5 VCosyst BV Scherig Postbus AB Geemuide T F Servicedesk 0900 VCONSYST ( ) F VCosyst BV is oderdeel va Veture Group B.V. Tekste Alexadra Smith Cocept e vormgevig Meidertsma reclame

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Bijzondere momenten met de Santa Fe

Bijzondere momenten met de Santa Fe Hyudai Sata Fe Bijzodere momete met de Sata Fe Het is iet meer odig om adere comfortopvattige te hebbe over ee SUV te opzichte va ee klassieke seda of hatchback-uitvoerig. De Hyudai Sata Fe biedt ee

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

500 GB! 20,- terug * EXCLUSIEF. Gezellig winkelen van thuis uit met een vakman dichtbij.

500 GB! 20,- terug * EXCLUSIEF. Gezellig winkelen van thuis uit met een vakman dichtbij. Juli - Solde 2014 Kredietbemiddelaar e veratwoordelijke uitgever zie opdruk EXCLUSIEF BIJ JOUW EXELLENT IT NOTEBOOK - PAVILION 17-f048b scherm AMD Quad Core Processor A4-6210 8 GB geheuge 1 TB harde schijf

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche?

Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Bent u werkzaam in de entertainmentbranche? Dan is ArtWin professional dé oplossing! ArtWin Software is al meer dan 25 jaar de standaard software binnen veel entertainment- en evenementenbureaus. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

ABP Waste. Brancheoplossing afvalverwerking

ABP Waste. Brancheoplossing afvalverwerking ABP Waste Brancheoplossing afvalverwerking...effectief beheer van afvalstoffen......dé software voor de afvalverwerkingsbranche......actuele en betrouwbare informatie......flexibel en gebruiksvriendelijk...

Nadere informatie

Ontdek zelf de mogelijkheden:

Ontdek zelf de mogelijkheden: Content Management Systemen (internet) applicatie ontwikkeling Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Hét cliëntregistratiesysteem voor Vangnet en Advies Ontdek zelf de mogelijkheden: Unieke

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie