Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector"

Transcriptie

1 Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo

2 Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige Treds Otwikkelige 03 2 Visie, wat beteket dit voor de publieke sector 05 3 De uitgagspute e doelstellige va ee sourcigstrategie 06 4 Toelichtig op verschillede sourcigsceario s Ileidig Uitbestedigsmodelle Aavullige op de bovestaade sourcigmodelle Regiemodelle 14 5 Sourcigstrategie aapak 17 6 Slotopmerkige Gee kat-e-klare sourcigstrategie 18

3 Ileidig Body-Sectio-Itro; Helvetica 75 bold; 13/19pt; Cotet ca cotiue for 3 lies; arsimoia cre lorem ipsolum arisimoia cotetdere. Sourcig is het verplaatse va (ee gedeelte va ee) diestverleig e, idie va toepassig, de daarbij horede middele e medewerkers, aa ee gespecialiseerde itere of extere diesteleveracier e vervolges het gedurede de looptijd va het cotract terug otvage va deze diestverleig tege ee overeegekome vergoedigsstructuur e kwaliteitsiveau. Dit documet is opgesteld te behoeve va beslissers e beleidsmakers bie de (cetrale) overheid op het gebied va ICT, welke belast zij met besluitvoorbereidig of het eme va besluite te aazie va strategische sourcig va ICT. Me deke aa Chief Iformatio Officers, bestuurders e directeure met ICT i de portefeuille e iformatiemaagers als adviseur va de directie. Publieke orgaisaties staa voor de afwegig of ICT tot hu core busiess behoort é of zij i staat zij om de keisopbouw bij te houde bie de stroomversellig va de techologische otwikkelige. De keuze va de juiste optie voor strategische ICT-sourcig i de publieke sector speelt da ook, meer da ooit tevore, ee cruciale rol. Hierbij diet zich ee fudametele vraag aa: zij de sturede factore achter veraderig i de publieke sector aders da i de particuliere sector? E zo ja, zij hiervoor da adere oplossige vereist? Het atwoord op deze vraag is waarschijlijk bevestiged. I dit artikel beschrijve we de opvattige zoals Capgemii die heeft te aazie va het sourcigvraagstuk 1. De fiaciële wereld heeft al eerder stappe gezet i de wereld va sourcig. Vaak gig het daarbij om sourcig va ee applicatie, e mider vaak was ee afdelig of de gehele ICT-orgaisatie het oderwerp voor sourcig. I tegestellig tot het bedrijfsleve is bie de publieke sector de vraag voor sourcig va de (gedeeltelijke of) gehele ICT-afdelig meer toepasselijk da de vraag voor sourcig va ee applicatie. De wijze va beaderig bie de overheid vereist ee adere aapak, vauit de Europese aabestedigswetgevig, vauit de maatschappelijke veratwoordelijkheid, door het verschil i omvag va het sourcigvraagstuk e door het verschil va ervarig met sourcig bie de publieke sector. Door middel va deze expertbrief 2 zette we achtereevolges de treds e otwikkelige, oze visie, de uitgagspute e doelstellige, de sourcigmodelle e oze sourcigaapak i de spotlights. Door dit documet levert Capgemii ee positieve bijdrage aa de totstadkomig va ee duidelijk beeld te aazie va uitbestedigstrategieë bie de publieke sector. 1 De defiitie sourcig is.. is otleed aa het rapport Taxoomie Outsourcig va het Platform Outsourcig Nederlad. Dit rapport is i boekvorm verschee bij uitgeverij Va Hare Publishig. 2 Deze expertbrief is ee verdere doorotwikkelig va het documet Strategic Sourcig of IT Services opgesteld door Ia Pretty (2006, Capgemii) e toegespitst op de Nederladse markt. Ileidig 1 #

4 1 Treds e otwikkelige Body-Sectio-Itro; Helvetica 75 bold; 13/19pt; Cotet ca cotiue for 3 lies; arsimoia cre lorem ipsolum arisimoia cotetdere. De adruk ligt imiddels veel meer op factore die ee meerwaarde oplevere. 1.1 Treds Uit oderzoek i de markt blijkt dat extere sourcig, door publieke e particuliere orgaisaties, aavakelijk werd beschouwd als ee maier om de ICT-koste te beïvloede c.q. verlage. Er is sidsdie echter sprake geweest va ee aazielijke verschuivig i de overwegige va orgaisaties om ee bepaalde keuze te make rodom sourcig. Naast de meest i het oog sprigede factor: zuivere kostebesparig; ligt de adruk imiddels veel meer op factore die ee meerwaarde oplevere, zoals: de mogelijkheid om te profitere va ee bedrijfszekere toegag tot techologie; kue voldoe aa selle veraderige i de markt of het publieke domei (wetswijzigige); blijvede beschikbaarheid over persoele keis, vaardighede e competeties; verbetere va kwaliteit va product of diestverleig; efficiecyverbeterige door het dele va broe/shared capacity; iformatiebeveiligigsaspecte, bijvoorbeeld het voldoe aa orme va ISO 27001; sture op resultaat i plaats va ispaigsverplichtige. We zie i de markt bewegige plaatsvide waarbij elke overheidsistellig, die op het put staat wezelijke veraderige te implemetere, zichzelf serieus afvraagt of de juiste vaardighede e competeties aawezig zij om de trasformatie aar de ieuwe situatie tot ee goed eide te brege. Hierbij moete verschillede vrage worde beatwoord: Welke vaardighede e competeties zij vereist? Zij deze beschikbaar bie de eige orgaisatie? Is het oderhoude e verbetere va ICT-competeties og te hadhave door izet va itere medewerkers, u de orgaisatie altijd toegag heeft tot de juiste vaardighede e competeties tege de beste prijs? Zo ee, da moet er worde gezocht aar parters voor samewerkig: hetzij adere overheidsorgaisaties, hetzij leveraciers uit de particuliere sector. Ee groot aatal overheidsistellige i de zorg, het oderwijs, de rechtskete, miisteries e verschillede uitvoerigsorgaisaties zij steeds meer afhakelijk va ICT om hu activiteite uit te voere e hu dieste te levere aa hu klate. Daarom moet bie deze orgaisaties ee juiste afwegig bie het beleid worde gemaakt i de keuze voor de beste sourcigstrategie voor ICTservices. Door de discussie rodom sourcig op strategisch iveau te voere zij het aar oze meig juist ook deze istellige die het iitiatief diee te eme bij het debat over sourcig i de Nederladse publieke sector. 2

5 Otwikkelige: Efficiëtie Beschikbaarheid Competeties Keismaagemet Kwaliteitsverbeterig Redudatie vermiderig Resultaatverplichtig. 1.2 Otwikkelige Op grod va bovestaade ziet Capgemii ee aatal cruciale otwikkelige: Efficiëtie: Istellige staa oder druk om meer ICT te levere voor mider geld, aarmate de overheid streeft aar elimiatie va koste e aar meer efficiëtie; Beschikbaarheid: De eise die worde gesteld aa de beschikbaarheid va systeme wordt groter aarmate deze istaties hu diestverleig uitbreide, door bijvoorbeeld webapplicaties e avodopestellige; Competetiemedewerker: Het wordt steeds moeilijker om de vaardighede va ICT-medewerkers op peil te houde, gelet op de selheid waarmee de techologie zich otwikkelt; Keismaagemet: Het verloop bie de ICT-sector is relatief geome groot. Bij het vertrek va ee medewerker verliest de afdelig e het bedrijfsoderdeel ook ee (belagrijk) deel va de opgebouwde keis va de i gebruik zijde systeme. Ook de verlegde opestellig(e) zij ee rede dat meer persoeel beodigd is da voorhee; Kwaliteitsverbeterig: Orgaisaties bie de publieke sector krijge steeds Graphic-Title; meer de behoefte Helvetica om betere 75 Bold producte 8/11pt text e ca dieste ru for 3 te lies. levere. Deze kwaliteitsverbeterig height is is 15mm. iet altijd Rule is eevoudig.5pt. te realisere gezie het aatal Cell oplossige dat i de markt beschikbaar is. Overhede zoeke hiervoor veelal aar oplossige door gebruik te make va extere adviseurs. Ook voor oplossige op het gebied va iformatiebeveiligig wordt vaak deze isteek gekoze; Redudatie vermiderig: Ook overhede zie overeekomste i de diverse vorme va diesteverleig. Zij zoeke daarbij steeds meer aar mogelijkhede om deze This krachte box te is budele for the e placemet ee efficiecyverbeterig of a graphic. te realisere, bijvoorbeeld Right-click i de vorm va o ee this shared box service ad chage ceter; cotet Resultaat(-verplichtig) ICT: Daar waar i het verlede vaak ee ispaigsverplichtig to werd picture gevraagd ad va place de ICT-afdelig the appropriate e de medewerker artwork. i het bijzoder zie we tegewoordig meer ee verschuivig va deze ispaigsverplichtig aar het levere va ee goed resultaat. Dit vraagt ee adere istellig va de ICT-leveracier e dus ook va de medewerker. Ee adere arbeidsistellig e werkhoudig va het persoeel zij va cruciaal belag i het realisere va deze doelstellig. Graphics-Source; Helvetica 45 light 6pt Wereldwijd zij overheidsistellige bezig met het oderbrege va competeties i gedeelde (shared) services. Ee voorbeeld hierva is het itroducere va het vraag- e aabodmodel. Hierdoor kue de ICT-services door éé cetrale orgaisatie (ee zelfstadige eeheid of ee oderdeel va ee bestaade orgaisatie) worde aagebode e door meerdere overheidsistellige worde afgeome. I hoeverre het complete scala aa sourcigoplossige ka worde beut, is sterk afhakelijk va de politieke cotext waari de publieke sector opereert. I Nederlad zij bepaalde overheidsdieste geprivatiseerd terwijl voor adere, zoals de utsbedrijve, de moopoliepositie is opgeheve. Voor ee aatal uitvoerigsistaties hateert de overheid het uitgagsput de markt, tezij. Dit geeft duidelijke richtig aa ee sourcigstrategie. De izet va particuliere serviceproviders om dieste te levere die traditioeel als overheidsdieste worde beschouwd, is derhalve iet ieuw e extere sourcig wordt steeds algemeer. Nederlad is bie de Europese Uie mometeel waarschijlijk koploper als het gaat om uitbestedig va diverse ICT-activiteite. Treds e otwikkelige 3

6 Voor ee aatal uitvoerigsistaties hateert de overheid het uitgagsput de markt, tezij. Dit geeft duidelijke richtig aa ee sourcigstrategie. Uiteidelijk blijft de mate waari sourcigstrategieë kue worde otwikkeld om tegemoet te kome aa de uitdagige waarmee de Nederladse publieke sector gecofroteerd wordt, afhakelijk va de otwikkelige i het politieke debat omtret de izet va particuliere serviceproviders om overheidsdieste te levere. Dit geldt zowel voor activiteite uit het primaire proces als activiteite i secudaire processe. Duidelijk waareembaar is de toeemede vraag aar keis e expertise i het bepale va de juiste keuzes. Ee vraag waarbij de jarelage expertise va Capgemii de orgaisaties ka odersteue i het make va die keuzes. # 4

7 2 Visie, wat beteket dit voor de publieke sector Sourcig biedt ee gelegeheid om de beste dieste e oplossige te selectere, maar vereist teves ee zware ivesterig i het maagemet va de iteractie e de oderlige afhakelijkheid tusse de leveraciers. Capgemii is va meig dat overheidsistellige hu sourcigstrategie diee te herzie (of dat ze ee dergelijke strategie moete otwikkele idie dit og iet gebeurd is). I de opvattig va Garter operere alle (zowel publieke, als private) orgaisaties i ee steeds complexere omgevig, waardoor elke orgaisatie ee sourcigstrategie moet otwikkele die sterk relatiegeoriëteerd is. Garter Graphic-Title; costateert Helvetica ee tred 75 Bold i 8/11pt de richtig text ca va ru best for for 3 lies. eed -leveraciers, de serviceproviders Cell height is 15mm. die ee Rule combiatie is.5pt. va vaardighede e competeties aabiede die het best aasluit op de behoefte va de orgaisatie. Om ee omgevig met meerdere sourcigmodelle succesvol te kue behere, moet echter ee aatal uitdagige op orgaisatorisch gebied worde overwoe, met ame te aazie va de volgede aspecte: De processe This die moete box is worde for the uitgevoerd, placemet welke of zij a graphic. keractiviteite va de klatorgaisatie Right-click e welke o iet? this box ad chage cotet Waar ka de veratwoordelijkheid het best eergelegd worde e welke veratwoordelijkhede to picture ka ee ad overheidsistellig place the appropriate omogelijk overdrage artwork. aa parters i de particuliere sector? Welke vaardighede e competeties zij beodigd om ee gemegde ecoomie te behere? Welke keis is aawezig, die iter bewaart, oderhoude e otwikkeld moet worde, e welke ieuwe keis, vaardighede e competeties moete Graphics-Source; Helvetica 45 light 6pt worde otwikkeld? Waar bevide de risico s zich bie de sourcigoplossig? Bedrijfsrisico s kue iet worde overgedrage e ee oduidelijke risicoverdelig leidt er uiteidelijk toe dat het risico terugvalt aar de klatorgaisatie. De resultate va oderzoeke door Capgemii bevestige deze opvattige e oderstrepe dat het de uitdagig is om te beslisse welke dieste bie het gehele pakket ICT-services voor de klatorgaisatie het meeste belag vertegewoordige. Istellige moete wete wat de keractiviteite va hu orgaisatie zij e welke activiteite ze daarop kue ikope. Sourcig biedt ee gelegeheid om de beste dieste e oplossige te selectere, maar vereist teves ee zware ivesterig i het maagemet va de iteractie e de oderlige afhakelijkheid tusse de leveraciers. Uit recete cases blijkt dat de kwaliteit va de vraagarticulatie va groot belag is i de besturig va leveraciers. Hierdoor wordt het cruciaal om mese met de juiste competeties aa te trekke e te behoude te behoeve va ee effectief maagemet va prestaties, competeties e cotracte, alsmede om ee goed izicht te verkrijge i de itegratie va grootschalige systeme e processe. Visie, wat beteket dit voor de publieke sector 5

8 3 De uitgagspute e doelstellige va ee sourcigstrategie Mometeel is er gee duidelijke markttred die wijst op ee voorkeur voor ee specifiek sourcigmodel. E dat is ook zoals het behoort te zij. Wel bestaat de voorkeur om ee omvagrijke regiefuctie - met veel persoeel - i te richte, waardoor het persoeel behoude ka blijve voor de bestaade orgaisatie. Verschillede overheidsorgaisaties worde gecofroteerd met geheel verschillede uitdagige e sturede factore. I oze opvattig is het belagrijk dat topmaagers: zorgvuldig aalysere met welke uitdagige e beperkige ze te make hebbe; uieke, op maat gemaakte sourcigoplossige otwikkele; iet zomaar ee specifiek model overeme dat voor ee adere orgaisatie goed gefuctioeerd heeft. Als vooraastaad leveracier va outsourcigoplossige voor ICT-services heeft Capgemii og ooit twee keer dezelfde oplossig geleverd. Oplossige zij elke keer aders. Iedere klat wordt met adere uitdagige gecofroteerd. Daarom ligt het ook voor de had dat iedere klat kiest voor ee adere sourcigoplossig, waarbij atuurlijk wel gebruik wordt gemaakt va de Capgemii-aapak middels de sourcig levescyclus. Nadeked over de beste maier om te profitere va de beschikbare itere e extere keis e kude diee beleidsmakers rekeig te houde met de volgede aspecte: Faserig va ee sourcig levescyclus Aalysis Aalyse ad e Defiitio strategie Delivery or Operatie Operatios Sceario Sourcigsceario Plaig ad & Busiess Case Busiess Case Trasitio or Trasitie & trasformatie Migratio Selectio Selectie e ad voorbereidig Preparatio (Voor toelichtig zie hoofdstuk 5) # 6

9 De competeties die worde igezet om same met de overheidsistellig techische oplossige voor zakelijke probleme te otwikkele (e daarmee de zakelijke trasformatie te odersteue) moet voorhade zij. Het ka hierbij gaa om ee mix va itere e extere competeties welke odig zij om de capaciteit, keis e vaardighede te vergrote. Hoewel de strategische cotrole uiteidelijk iter moet blijve, diet er bij de sourcigstrategie e het sourcigmodel rekeig te worde gehoude met de beperkte middele die de orgaisatie ter beschikkig staa. Hierbij moet gezocht worde aar maiere om de flexibiliteit e alertheid te vergrote teeide op het juiste momet over de juiste competeties te beschikke. De izet va extere medewerkers maakt daardoor itegraal deel uit va ee sourcigstrategie die is otwikkeld om ee maximale capaciteit te realisere met behulp va itere e extere competeties. De iter aawezige medewerkers moete zich met de kritieke aspecte va de totale orgaisatiearchitectuur bezighoude e ee plaig make voor de verdere evolutie hierva. Deze plaig ka evetueel beschikbaar worde gesteld aa extere serviceproviders, die vervolges de gespecificeerde ifrastructuur Graphic-Title; diee te implemetere. Helvetica 75 Bold 8/11pt text ca ru for 3 lies. Cell Ee height orgaisatie 15mm. moet Rule beoordele is.5pt. of de activiteite op het gebied va itegratie, otwikkelig e de eigelijke diestverleig blijved i huis worde uitgevoerd. Wordt deze vraag egatief beatwoord, da moet de orgaisatie op zoek gaa aar adere mogelijkhede om deze services te levere, terwijl de itere medewerkers worde igezet voor het behoud va de regiefuctie i de eige orgaisatie. This box is for the placemet of a graphic. Right-click o this box ad chage cotet to picture ad place the appropriate artwork. Graphics-Source; Helvetica 45 light 6pt De uitgagspute e doelstellige va ee sourcigstrategie 7

10 4 Toelichtig op verschillede sourcigsceario s 4.1 Ileidig De meeste bedrijve, e ook overhede, eme ee besluit over sourcig (veelal uitbestedig) per project of geval. Zelde gebeurt dit vauit ee bedrijfsvisie 3. Capgemii oderschrijft dit e bepleit het formulere va sourcigsceario s welke logisch volge op de bedrijfsstrategie, maar deze diee teves aa te sluite op de besturigsmogelijkhede va de uitbesteder. Volges Forrester is het sourcigvraagstuk te beschouwe vauit ee 6-tal modelle 4. Elk model oderscheidt zich door specifieke kemerke. Capgemii is va meig dat de kemerke zeker karakteristiek zij voor het betreffede model. Ee keuze voor ee model beteket iet automatisch dat adere, goed toepasbare kemerke uit ee ader model iet kue worde gebruikt voor het meest geschikte model i de huidige situatie. Om de verschillede modelle uit te kue legge, wordt gebruik gemaakt va ee zogeaamde Sourcig Stack. Forrester oemt deze i haar rapport Outsourcig Stack, maar volges Capgemii bepale diverse factore welke vorm va sourcig de meest geschikte is, e daar is outsourcig er slechts éé va. The outsourcig stack Applicatios OS ad middleware Servers, Ifrastructure storage, ad PCs} WAN LAN VoIP Network Source: Forrester Research, Ic. I de Sourcig Stack worde globaal de ICT-compoete beoemd e weergegeve i ee schematisch model. De Sourcig Stack vormt daarmee het techische uitgagsput voor de zes geformuleerde sourcigmodelle. De zes modelle worde i dit hoofdstuk toegelicht. I de otwikkelig va ee sourcigsceario geldt primair het oderzoeke e vaststelle welke vorm va sourcig het best past i de toekomstige situatie va 3 Computable 01 jui 2007, ieuwsitem Stappepla voor strategische sourcig 4 Forrester 13 april 2007, Eterprise IT Outsourcig Models # 8

11 ee orgaisatie, gebaseerd op de sourcigstrategie. Dit krijgt vorm i ee sourcigsceario. Daaraast is het va belag om rekeig te houde met ee besturigsvraagstuk, als gevolg va ee sourcigsceario. Het betreft hier de keuze voor de regiefuctie. Elk sourcigsceario vereist va ee bedrijf ee specifieke irichtig va dit regiemodel. Natuurlijk moet de regiefuctie passed zij voor de orgaisatie qua aasturig va partije (iter e/of exter), e ook diet het maagemet vertrouwe te hebbe i de gekoze regiefuctie. Bijvoorbeeld i het geval va outsourcig va (ee deel va) de bedrijfsapplicaties ka het beter zij om het fuctioeel applicatiebeheer te behoude bie het eige bedrijf. Ee sourcigmodel is iet ee blauwdruk dat ka worde toegepast op willekeurig welke orgaisatie. Het is ee keuze die wordt gebaseerd op de wese va de orgaisatie e die wordt gecombieerd met de expertise va Capgemii op gebied va sourcig; ( de schoe moet iet allee passe, maar hij moet lekker zitte zodat je de Nijmeegse vierdaagse er op ka lope.) Graphic-Title; Helvetica 75 Bold 8/11pt text ca ru for 3 lies. 4.2 Cell Uitbestedigsmodelle height is 15mm. Rule is.5pt. I deze paragraaf worde de zes modelle uit het rapport gepreseteerd. Per model worde specifieke kemerke aagegeve 5. Model 1: Global outsourcig Model 2: Uitbestedig va ifrastructuur Model 3: Verticale uitbestedig Model 4: Best-of-breed This box selectieve is for the outsourcig placemet of a graphic. Model 5: Gecombieerde Right-click o ifrastructuur this box e ad verticale chage applicaties cotet Model 6: Horizotale uitbestedig to picture ad place the appropriate artwork. Graphics-Source; Helvetica 45 light 6pt Model 1: Global outsourcig IT Departmet Applicatios OS ad middleware Servers, storage, ad PCs WAN LAN VoIP Network Source: Forrester Research, Ic. Model 1: Global outsourcig Dit is het meest brede uitbestedigsmodel, waari de uitbesteder zij gehele ICTafdelig uitbesteedt aa éé ekele diestverleer. Dit sceario is tamelijk ogewoo. De strategie heeft zi als ee orgaisatie eevoudige diestverleig grootschalig uitbesteed e zich wil cocetrere op keractiviteite, zoder daarbij hider te odervide va besturigsproblematiek. Het model komt soms voor bij uitbesteders die al veelvuldig adere bedrijfsvoerig uitbestede. Het ka de keuze va de uitbesteder zij om de diestverleer 5 De beschrijvig is deels otleed aa het Forrester-rapport Eterprise IT Outsourcig Models va 13 april Toelichtig op verschillede sourcigsceario s 9

12 de mogelijkheid te biede de oderliggede diestverleig i dele weer verder uit te bestede i oderaaemig, waardoor de voordele dat ee best-of-breed model ket wel kue worde beut, zoder daarbij zelf hider te odervide va meer gecompliceerde regie op meerdere diestverleers. Model 2: Uitbestede va ifrastructuur Bij dit model kieze uitbesteders ervoor om iet de gehele ICT-divisie bij de diestverleer oder te brege, maar allee hu ICT-ifrastructuur. De ICTifrastructuur wordt vaker gezie als ee diestverleig uit het stopcotact, hoewel me wel degelijk beseft dat ee professioele diestverleig i ruime mate keis e competeties vereist. Veel (overheids-) bedrijve kieze voor dit model, e houde daarbij de applicatieve e fuctioele applicatiebeheer vooralsog bieshuis. Ook hier geldt dat het de keuze va de uitbesteder is om de Model 2: Ifrastructure outsourcig Applicatios OS ad middleware Desktop/Laptop maagemet Servers storage ad PCs Network Source: Forrester Research, Ic. diestverleer de mogelijkheid te biede de oderliggede diestverleig i dele weer verder uit te bestede i oderaaemig, waardoor de voordele dat ee best-of-breed model ket wel kue worde beut, zoder daarbij zelf hider te odervide va de meer gecompliceerde regie op meerdere diestverleers. Model 3: Verticale uitbestedig Hierbij wordt ee verticaal deel va de techologie, de kolom die veratwoordelijk is voor éé bepaalde activiteit of bedrijfsproces bij de klat, odergebracht bij Model 3: Vertical outsourcig BPO Applicatios OS ad middleware Servers Network Source: Forrester Research, Ic. # 10

13 de diestverleer. Ee voordeel va ee dergelijk model is de vereevoudigde besturig vauit de opdrachtgever. Orgaisaties welke kieze voor ee dergelijk sceario hebbe de mogelijkheid ook ee bijbehored busiess proces, als i Busiess Process Outsourcig, uit te bestede. Ee dergelijk sceario odersteut da ook de overame va persoeel door de diestverleer. I die gevalle waarbij eevoudige mutatieactiviteite uitbesteed kue worde aar adere lade zij juist hier ook grote kostevoordele te behale. Met ame fiaciële markte make gebruik va dit sceario. Het ka echter ook zeer goed toepasbaar zij voor overhede. Model 4: Best-of-breed selectieve outsourcig Dit model domieert mometeel de markt. Veel bedrijve verwachte betere resultate waeer ze de beste diestverleer selectere voor iedere specifieke categorie waari ze wille uitbestede. Model 4: Best-of-breed selectieve outsourcig Graphic-Title; Helvetica 75 Bold 8/11pt text ca ru for 3 lies. Cell height is 15mm. Rule is.5pt. IT Departmet Applicatios This box is for the placemet of a graphic. OS ad middleware Right-click o this box ad chage cotet Servers to picture ad place the appropriate artwork. Network Source: Forrester Research, Ic. Diestverleers die ee atwoord biede op deze vraag hebbe zich vaak verre- Graphics-Source; Helvetica 45 light 6pt gaad gespecialiseerd. De diestverleer richt zich da zeer specifiek op bijvoorbeeld maiframediestverleig, of etwerkdiestverleig, of iformatiebeveiligig, middleware, tools e verder. Orgaisaties die optere voor ee dergelijk model moete beschikke over de juiste evaluatiecriteria om effectief ee diestverleer te selectere e te besture. Het stelt daarmee hoge eise aa zowel de keis te aazie va de uitbestede dieste als aa de competetie deze partije i samehag te besture. Met adere woorde: de regiefuctie is hier ee zeer belagrijke factor, e met ame de professioaliteit e kwaliteit erva, voor het succes va ee uitbestedig. Model 5: Gecombieerde ifrastructuur e verticale applicaties I dit model selecteert de klat ee ekele diestverleer voor het overeme va het beheer va de ifrastructuur e verschillede specialistische aabieders voor het beheer va applicaties, waarbij sommige programma s i iter beheer blijve. Toelichtig op verschillede sourcigsceario s 11

14 Model 5: Combied ifrastructure ad vertical applicatios IT Departmet Applicatios OS ad middleware Desktop/Laptop maagemet Servers Network Source: Forrester Research, Ic. Zoder de adele va de complexiteit va ee best-of-breed sceario, kieze orgaisaties de beste leveracier voor applicatieve diestverleig. Orgaisaties welke kieze voor dit model houde sommige strategische applicaties i eige beheer, bijvoorbeeld R&D e CAD/CAM- systeme i de idustrie, complexe rekemodelle i de fiaciële sector e dergelijke. I dit model blijft het vermoge tot samewerke met itere e extere leveraciers ee uitdagig. Model 6: Horizotale uitbestedig Klate selectere ee ekele diestverleer voor het beheer va applicaties (otwikkelig, beheer e operatioeel) e ee adere diestverleer voor het beheer va de ifrastructuur, of twee als desktops separaat zij uitbesteed. Deze situatie komt voor als eerst de ifrastructuur is uitbesteed. De grootste uitdagig va dit model is het vermoge tot samewerke va de twee diestverleers, met ee beperkte besturig vauit de opdrachtgever. Model 6: Horizotal outsourcig IT Departmet Applicatios OS ad middleware Desktop/Laptop maagemet Servers Network Source: Forrester Research, Ic. Uiteidelijk moet ee sourcigstrategie afgestemd zij op de bedrijfsstrategie, de competeties, de cultuur e de marktopties va de orgaisatie. Garter heeft verschillede sourcigmodelle uitgezet tegeover twee parameters: Bouwe of ikope, de bereidheid om gebruik te make va sourcig (ikope) da wel zelf ee oplossig te bouwe, afhakelijk va de mate waari de markt aa de ICT-behoefte tegemoet ka kome. # 12

15 Cocurretieiveau: de bereidheid om te kieze voor éé cetrale hoofdleveracier (waardoor de maagemetoverhead afeemt maar het afhakelijkheidsrisico toeeemt) da wel de voordele va vrije cocurretie volledig te beutte (met ee aazielijk toegeome maagemetoverhead e beperkte mogelijkhede voor risico-overdracht). Het door Capgemii otwikkelde sourcigsceario voor uw orgaisatie geeft hierop ee atwoord. 4.3 Aavullige op de bovestaade sourcigmodelle We zie i de praktijk dat ee potetiële uitbesteder meestal ee proces va otwikkelig doorloopt, waari deze groeit i zij ervarig met uitbestedige. I de uitwerkig va de sceario s ka dit worde meegeome. Hieroder wordt ee beeld geschetst va de otwikkelfase: Aavullige op de bovestaade sourcigmodelle Graphic-Title; Helvetica 75 Bold 8/11pt text ca ru for 3 lies. Cell height is 15mm. Rule is.5pt. 3 e otwikkelfase: maaged services 2 e otwikkelfase: outsourcig Applicatios OS ad This box is for the placemet of a graphic. middleware 1 storage, ad PCs} e otwikkelfase: outtaskig OS ad VoIP Servers, Ifrastructure storage, ad OS ad PCs} WANmiddleware LAN Network VoIP Servers, Ifrastructure storage, ad PCs} Applicatios Servers, Ifrastructure Right-click o this box ad chage cotet WANmiddleware LAN Network to picture ad place Applicatios the appropriate artwork. WAN LAN VoIP Network Graphics-Source; Helvetica 45 light 6pt Source: Forrester Research, Ic. De eerste otwikkelfase va uitbestedige is vooramelijk gericht op outtaskig: de werkzaamhede va persoeel worde da uitbesteed aa ee leveracier. Het betreft hier i feite ee vervolg op het detacherigsmodel (ihure va expertise) waarbij activiteite worde igehuurd vauit raamovereekomste. Het werk wordt veelal uitgevoerd op de locatie waar de uitbesteder zelf ook de werkzaamhede verricht. De uitbesteder ziet dus dagelijks mese werke voor de afgesproke vergoedig, de mate va cotrol lijkt tamelijk groot. Er zij gee of beperkte resultaatafsprake, de ispaigsverplichtig domieert. De uitbesteder domieert i grote mate de prioriterig va de door de leveracier uitgevoerde werkzaamhede. Eigedomsrecht e gebruiksrecht va middele blijve veelal bij de opdrachtgever. I de tweede otwikkelfase va uitbestedig verplaatst de arbeid aar ee voor de leveracier gustige locatie e wordt gewerkt volges service level agreemets (outsourcig). De klat wordt og wel bedied vauit specifiek igerichte teams met specifiek voor deze klat igerichte ifrastructure e omgevige. Het resultaat (output) e ee optimale prijsstellig begie voorop te staa. De opdrachtgever acteert als systeemitegrator. Eigedomsrechte kome terecht bij de leveracier, de klat eemt af volges bijvoorbeeld leasevergoedige. Ook het otstaa va shared service ceters is ee otwikkelig die plaatsvidt i deze fase. Toelichtig op verschillede sourcigsceario s 13

16 I de derde otwikkelfase uitbestedige worde klate bedied vauit, ee met vele klate gedeelde, ifrastructure die allee virtueel gescheide zij per klat. Bijvoorbeeld WAN, huisvestig, servers, gegevesopslag e etwerke worde vauit ee beperkt aatal cetrale dataceters gedeeld met vele adere afemers. Vauit maaged services krijge klate dieste aagebode volges ee blokkedoosmodel, waarbij elke klat vauit de eige bedrijfsbehoefte ee op zij situatie toegeschreve set va dieste afeemt. Ook de leveracier ka vauit de gedeelde dieste kieze voor ee hoge mate va stadaardisatie, wat eerzijds te goede komt aa de kwaliteit, aderzijds ee verdere verlagig va koste oplevert. De klat ziet gee oderliggede processe e structure meer, ekel het resultaat als uitkomst daarva. Hierdoor ka de leveracier ook kieze voor verdere optimalisatie e take late uitvoere door verder gespecialiseerde partije via oderaaemig e/of kieze voor verdere geografische spreidig e take late uitvoere vauit Chia, Idia of adere lade. 4.4 Regiemodelle Oderzoek door Capgemii laat zie dat de afwegig va risico s voor ee orgaisatie de belagrijkste factor is bij het kieze voor ee strategie. Het risico va ee ovoldoede cocurrerede omgevig ( kosterisico ) moet worde afgewoge tege de risico s va het behere va de itegratie ( competetierisico ). Uit oderzoek blijkt teves dat sourcig moet worde beoordeeld op basis va eerzijds zakelijke behoefte met hoge risico s e ee beperkt broeaabod (strategische sourcig) e aderzijds zakelijke behoefte met lage risico s e meerdere broe (commodity-sourcig). Dit heeft teves gevolge voor de overdracht e het beheer va risico s, eveals voor de mate waari de overheidsistellig bereid is de cotrole uit hade te geve i ruil voor de overdracht va risico. Ee e ader vereist echter ee zorgvuldig iter debat. Ee orgaisatie die de cotrole slechts beperkt uit hade wil geve, diet uiteidelijk de meest essetiële ICT-rol zelf te behoude: het verzamele e itegrere va de ICT-services. Bij de evaluatie va mogelijke sourcigmodelle diet daarom het volgede te worde overwoge: Welke ICT-services behore tot de keractiviteite va de orgaisatie e welke iet? I welke mate is de orgaisatie bereid de cotrole uit hade te geve? Welk risicoprofiel wordt er gegeereerd e waar wordt het risico odergebracht? Welke vaardighede e competeties zij iter aawezig, wat moet va buiteaf worde aageleverd e wat diet er iter te worde otwikkeld? Vauit dit perspectief kue vier algemee modelle worde oderscheide: Regiemodel 1: de orgaisatie als systeem itegrator. Regiemodel 1: de orgaisatie als systeem itegrator Orgaisatie Werkpakket A Werkpakket B Werkpakket C # 14

17 I dit model kiest de uitbesteder er voor de uitbestede diestverleig (vaak aa verschillede partije) zelf te besture. Ee dergelijk model wordt vaak gezie bij orgaisaties die de eerste stappe zette op het gebied va uitbestedig. De uitbesteder blijft hier zelf veratwoordelijk voor de itegratie va diestverleig aar de eige orgaisatie. Als gevolg hierva is/blijft ee regieorgaisatie va redelijke omvag odig, die beschikt over ee actuele keis va de ihoudelijke diestverleig e beschikt over de juiste competeties. Het trasitie-risico is op zichzelf beperkt, omdat afgebakede werkpakkette steeds volgtijdelijk i trasitie kue worde gebracht. Regiemodel 2: de orgaisatie met ee hoofdleveracier als systeem itegrator. Regiemodel 2: de orgaisatie met ee hoofdleveracier als systeem itegrator Orgaisatie Systeemitegrator Werkpakket A Werkpakket B Werkpakket C I dit model kiest de uitbesteder voor éé of ee beperkt aatal hoofdaaemers, die op zichzelf ook de (operatioele) aasturig va oderleveraciers verzorge. Graphics-Source; Helvetica 45 light 6pt De cotractrelatie met leveraciers va werkpakkette A e C blijft bij de orgaisatie zelf. Dit model zorgt ervoor dat eerzijds de itegratieproblematiek bij ee hoofdaaemer wordt eergelegd, aderzijds dat de uitbesteder over mider ihoudelijk keis va de diestverleig hoeft te beschikke. De regie-orgaisatie ka als gevolg hierva mider omvagrijk maar ook mider volwasse zij, waardoor de uitbesteder zich daadwerkelijk ka richte op de keractiviteite. Tijdes trasitie moet meer aadacht besteed worde aa de complexiteit va irichtig va de diestverleig bij de hoofdaaemer. Regiemodel 3: de orgaisatie met ee strategische parter Dit model is mider gebruikelijk, maar zie we steeds meer toegepast worde. I Nederlad zij er hierva, zowel i de profit als o-profit, aasprekede voorbeelde beked. I dit model kiest de uitbesteder of ee groep samewerkede uitbesteders voor éé strategische parter als hoofdaaemer. De hoofdaaemer ka zelf uitvoerig geve aa werkpakkette, maar besteed deze ook uit aar oderaaemers. De strategische parter ka zowel ee marktpartij zij als ee door de orgaisatie of samewerkede orgaisaties opgerichte B.V. of stichtig. De werkpakkette worde volges ee best-of-breed model uitbesteed aa partije i de markt die daar het best voor zij geëquipeerd. Veel bedrijve verwachte betere resultate waeer ze de beste diestverleer selectere voor iedere specifieke categorie waari ze wille uitbestede. Diestverleers die ee atwoord biede op deze vraag hebbe zich vaak verregaad gespecialiseerd. Het complexe besturigsvraagstuk va het best-of-breed sceario is i dit model uitbesteed aa de strategische parter. Toelichtig op verschillede sourcigsceario s 15

18 Regiemodel 3: de orgaisatie met ee strategische parter Orgaisatie Strategische Parter Dit regiemodel vereist va de uitbesteder ee verregaade mate va volwasseheid te opzichte va de strategische parter, met ee trasparate besturig aar de co-parters e aar de opdrachtgevede orgaisatie. Regiemodel 4: de orgaisatie met ee tijdelijke parter als regievoerder Ee variat op model 2 e 3 is het model waarbij ee regievoerder tijdelijk de regie voert over de systeemitegrator. Dit model wordt toegepast als tijdelijk cocept, bijvoorbeeld bij grootschalige uitbestedige, waarbij de uitbesteder zelf og iet gereed is de complexe regie te voere op de ieuwe leveracier(s). Tijdes de moeilijke trasitieperiode stuurt de regievoerder de verschillede leveraciers aa e draagt tegelijkertijd geleidelijk keis over de wijze va regievoere over aar de uitbesteder. Dit model verzacht ook de moeizame veraderprocesse va de zogeaamde retaied orgaisatie die zich qua take e competeties om moet vorme aar ee adequate regievoerder. De regievoerder is bij voorkeur ook de partij die de uitbesteder heeft geadviseerd (de mediator) tijdes het selectieproces, waardoor deze al over veel itrisieke keis beschikt over proces e cotract, e dus de uitbesteder optimaal terzijde ka staa. Regiemodel 4: de orgaisatie met ee tijdelijke parter als regievoerder Orgaisatie Regie Systeemitegrator Werkpakket A Werkpakket B Werkpakket C # 16

19 5 Sourcigstrategie aapak Bie het model is ee scala aa methode, submodelle e activiteite gepositioeerd: strategisch boardroom advies met behulp va ee sourcig awareess sca e het global sourcig of services tool uitvoere va ader oderzoek door middel va ee health check te behoeve va het otwikkele va sceario s opstelle va ee busiess case e risico aalyses herijke va de uitbestede diestverleig tege de opgestelde busiess case applicatieratioalisatie iterim maagemet te behoeve va ee huis op orde strategie leide of begeleid-e va trasitie/trasformatie irichte va demad-e supplymaagemetfuctie irichte regie-orgaisatie audits procesoptimalisatie De behoefte tot kostebesparig, verhoogde efficiecy of strategische oriëtatie kue aaleidige zij ee sourcigstrategie te (her-)overwege. De sourcig levescyclus kemerkt zich door ee procesmatig verloop va activiteite, waarbij i de aalysefase ee sourcigstrategie wordt otwikkeld, gebaseerd op de bedrijfsstrategie. Vaaf de sourcigstrategie wordt direct ee aatal realistische sceario s oderket, i samehag met ee visie op de regie orgaisatie e ee aalyse Graphic-Title; op risico s. Helvetica Vauit 75 de Bold sceario s 8/11pt text wordt ca ee ru for busiess 3 lies. case otwikkeld. De busiess Cell height case is e 15mm. daaraa Rule gekoppelde is.5pt. risicoaalyse odersteut de besluitvormigsfase, waar ee leveraciersselectie ka plaatsvide coform de vigerede Europese aabestedigsregels. De sourcig levescyclus is otwikkeld als model voor de faserig va sourcigactiviteite, volged uit ee gedefiieerde sourcigstrategie. Op elke fase i het model zij service This offerigs box is gepositioeerd for the placemet waarbij Capgemii of a graphic. als adviseur of als ibesteder ee Right-click orgaisatie i o dit this proces box ka ad begeleide. chage De cotet fase zij achtereevolges: Aalyse e to strategie picture ad place the appropriate artwork. Sourcigsceario & busiess case Selectie e voorbereidig Trasitie & Trasformatie Operatie Graphics-Source; Helvetica 45 light 6pt Kemerked voor het model is dat het cyclisch is, sourcigsvraagstukke kome op deze wijze regelmatig opieuw aa de orde, waardoor ee orgaisatie de koers steeds ka validere aa de gekoze strategie. Sourcig levescyclus Aalysis Aalyse ad e Defiitio strategie Delivery or Operatie Operatios Sceario Sourcigsceario Plaig ad & Busiess Case Busiess Case Trasitio or Trasitie & trasformatie Migratio Selectio Selectie e ad voorbereidig Preparatio Sourcigstrategie aapak 17

20 6 Slotopmerkige 6.1 Gee kat-e-klare sourcigstrategie Er bestaat gee specifieke oplossig die altijd het juiste atwoord biedt. I tegestellig tot de algemee ICT-tred i de richtig va commerciële, kat-e-klare softwareoplossige, bestaat er gee kat-e-klare sourcigstrategie. Overheidsistellige die worde gedreve door de oodzaak om hu orgaisatie te trasformere of door de oodzaak om efficiëter te worde (of beide), moete zich afvrage of ze beschikke over de juiste competeties. Tijdes het otwikkele va hu sourcigstrategie diee deze orgaisaties zich de volgede vrage te stelle: wat zij ambities, vastgelegd i missie e visie; welke uitdagige ligge er de komede jare op het pad va de orgaisatie; wat zij kercompeteties e welke iet; welke kaders gelde er (toezichthouder, overheid, wettelijke beperkige); welke besturigsfilosofie geldt er, e hoe past sourcig daari; wat is de kwaliteit va de vraagarticulatie; is persoele keis e kude voorhade. Het advies va Capgemii wordt gekemerkt door ee praktische isteek, met ee duidelijke e oderbouwde boodschap. Albert va Dijk, IT Sourcig Cosultat Ad Welte, IT Sourcig Cosultat # 18

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T +31 26 356 9111 F +31 26 443 4025

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Software voor projectgestuurde organisaties

Software voor projectgestuurde organisaties SOFTWARE Drs. Ja G. Bloem RA CMC, parter PSO.PRO Maagemet Cosultats (jbloem@psopro.l) Softwarepakkette beoordeeld met PSO-scorecard: ee overzicht Software voor projectgestuurde orgaisaties r 9 september

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Natuur en klimaatverandering

Natuur en klimaatverandering Natuur e klimaatveraderig Leefgebiede worde voedselrijker, droger, zouter e warmer Natuurgebiede Zuid-Hollad heeft aar verhoudig weiig bos e ope atuurlijk terrei: 6% tege ladelijk 12%. Rede temeer om er

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Proviciale State VOORBLAD Oderwerp SIS-ummer Agederig (advies Griffie) Digitale bereikbaarheid PS2012-852 Commissie MIE 28 ovember 2012 Proviciale State Behadelwijze x Kaderstelle Cotrolere Advisere PS

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN WAAR STAAN WE NU? Markat bereikt met kleie e grote stappe de top va de berg. Vaaf stap éé bij het otwikkele va producte zij wij gericht op het milieu e de duurzaamheid

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie