I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m"

Transcriptie

1 I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups?

2

3 Ileidig Olags werd de restauratie va het schilderij de Itocht va Napoleo va Matthieu va Bree door middel va crowdfudig volledig olie gefiacierd. Hierbij kwame er gee overheidssubsidies och grote zakelijke of particuliere ivesteerders aa te pas; de vele bescheide doaties kwame va ee grote groep gewoe kustliefhebbers. Dit is ee voorbeeld va ee steeds groter aatal succesvolle crowdfudig-iitiatieve. Via crowdfudig kue oderemers via olieplatforms, zoder tussekomst va fiaciële istellige of ivesterigsmaatschappije (start-)kapitaal verkrijge vauit ee grote hoeveelheid kleie particuliere ivesteerders. Waar crowdfudig voorhee vooramelijk i de charitatieve e creatieve sector de kop opstak, diee zich ook op steeds grotere schaal de succesverhale aa die zich richte op commerciële, startede oderemers. Crowdfudig biedt ieuwe kase voor startede oderemers, beleggers e spaarders, maar ook voor fiaciële istellige. Wat is crowdfudig ou precies e hoe kue fiaciële istellige het cocept gebruike te behoeve va ee og betere e completere klatbedieig? Crowdfudig 1

4 Wat is crowdfudig? Crowdfudig is ee va de vele bijproducte va de web 2.0 revolutie 1 e relateert aa de otwikkelige op het gebied va cloudcomputig e social etworkig. Ee defiitie va crowdfudig uit de weteschappelijke literatuur luidt als volgt: Het fiaciere va ee project of oderemig door ee groep idividue i plaats va professioele istellige (zoals bake, ivesterigsorgaisaties of busiess agels), waarbij de gagbare maier va commuicatie via het iteret is. 2 Dakzij crowdfudig lukt het steeds meer liefdadigheidsistellige, artieste e recetelijk ook startede oderemers om direct via het iteret hu (start-)kapitaal te verwerve vauit ee grote groep particuliere mii-ivesteerders. Hoe werkt het? Hoewel er veel variaties op het cocept crowdfudig bestaa e og veel meer mogelijk zij, elk met hu eige verdiemodel, is het pricipe e het verloopproces va al deze variate grotedeels hetzelfde: 1. Ee oderemer met ee kapitaalbehoefte preseteert zij ivesterigsdoel e pla via ee bestaad olieplatform beheerd door ee provider. Idividue i de crowd (iederee die mogelijkerwijs i aamerkig komt om te ivestere/lee) kue vervolges door middel va kleie leige, ivesterige of doaties ee stukje bijdrage aa het vervulle va de totale kredietbehoefte va deze oderemer. 2. Waeer geoeg ivesteerders bie ee bepaalde tijd hebbe aagegeve i de oderemer te wille ivestere, zorgt de beheerder va het platform dat er trasacties plaatsvide va de ivesteerders aar de bewuste oderemer. 3. Waeer de trasacties zij voltooid, gaat de oderemer aa de slag e iformeert hij zij ivesteerders over de voortgag va zij oderemig/project. Op vooraf bepaalde tijd zorgt vervolges de beheerder va het platform ervoor dat het evetuele redemet op de ivesterig volges vooraf gemaakte afsprake aa de ivesteerders wordt uitgekeerd. Otwikkelig va crowdfudig De afgelope jare is ee reeks aa crowdfudig-iitiatieve otplooid i verschillede soorte e mate. Deze otwikkelig is grofweg te clustere i drie geeraties. 1 Peer-to-Peer Ledig is ee soortgelijk feomee, echter gericht op kredietbehoefte va particuliere i plaats va istellige/oderemers (veelal gebruikt voor persoolijke leige). Dit artikel beschrijft ekel crowdfudig e iet P2P ledig. 2 Vertaald uit Crowdfudig of small etrepreeurial vetures va Armi Schwiebacher & Bejami Larralde (september 2010). 2

5 Figuur 1: Crowdfudigproces 1e geeratie: Charitatief crowdfudig De eerste iitiatieve otstode i de hoek va de liefdadigheidsistellige e politieke lobbies. Ivesteerders i deze groep iitiatieve hadele uit oogput va maatschappelijke betrokkeheid met de partij die krediet odig heeft. Ee belagrijk aspect va deze groep is dat de ivesterig bestaat uit doaties of reteloze leige e er dus doorgaas gee sprake is va ee (beoogd) fiacieel redemet. Voorbeelde va deze vorm va crowdfudig zij Kiva (microkrediete voor oderemers uit otwikkeligslade) e ee deel va de fudig va de presidetiële campage va Obama i e geeratie: Creatief crowdfudig De tweede geeratie crowdfudig-iitiatieve richt zich vooral op de creatieve sector: muziek, kust, literatuur, film et cetera. De grootste motivatie tot ivestere komt bij deze vorm vauit ee creatieve betrokkeheid met het ivesterigsdoel. Over het algemee is er wel sprake va redemet maar die is doorgaas iet-fiacieel va aard, bijvoorbeeld ee exemplaar va het creatieve product zelf (ee cd of ee boek). Voorbeelde zij Kickstarter (US, veelal creatieve projecte), Sellabad (NL, muzikate odersteue i het uitbrege va ee cd) e TePages (NL, schrijvers odersteue i het uitgeve va ee boek). Via Kickstarter is er imiddels Crowdfudig 3

6 ee aatal projecte te oeme die voor meer da ee miljoe dollar is gefud. 3e geeratie: Start-up crowdfudig Ee derde geeratie crowdfudig begit zich meer recetelijk te maifestere. I deze vorm gaat het vooral om kleie startup -orgaisaties of projecte met commerciële doeleide. Ivesteerders worde i deze vorm gedreve door eerzijds betrokkeheid bij de oderemer of zij/haar oderemerschap i kwestie, maar aderzijds ook meer da bij de adere twee geeraties vauit ee fiacieel oogput. Voorbeelde hierva zij Symbid (NL), Wiseed (FR) e CrowdCube (UK). Figuur 2: Crowdfudig-geeraties 1 e geeratie Liefdadigheid 2 e geeratie Creatief 3 e geeratie Start-up Omschrijvig Niet-commerciële iitiatieve vauit liefdadigheidsoogput Culturele e/of creatieve iitiatieve vauit semicommerciële motieve Commerciële startup-projecte Doelgroep Liefdadigheid, microkrediete, politieke campages Muziek, kust, literatuur, film, desig Start-ups, commerciële oderemigsprojecte Motivatie fiacierig Maatschappelijke veratwoordelijkheid Steue va ee creatief idee, retur o ivolvemet Steue va oderemerschap e iovatie, fiacieel redemet Redemet Gee direct beoogd materieel redemet Vaak ee o-fiaciële beloig of het eidproduct zelf (bijvoorbeeld ee cd of boek) Fiacieel redemet d.m.v. rete of wistdelig Voorbeelde Kiva.org (microkrediete) Justgivig.com (liefdadigheid), Obama presidetiële campage Kickstarter.com, Tepages.com (literatuur), Voordekust.l (kust), Sellabad.com (muziek) Wised.fr, Symbid.com, Crowdaboutow.com 4

7 Voordele va crowdfudig te opzichte va klassieke fiacierigsmodelle Voordele voor de oderemer Voor startede oderemers die op zoek zij aar startkapitaal biedt crowdfudig ee aatal voordele te opzichte va traditioele maiere va startkapitaal vergare. Mider tot gee risicodekkede vereiste voor de oderemer Vooral i de asleep va de kredietcrisis zij fiaciële istellige ee stuk voorzichtiger geworde met het verstrekke va krediet aa startede oderemers, tezij stadaard risicodekkede zekerhede of garaties kue worde overlegd. Bij crowdfudig is dit gee vereiste, aagezie ivesteerders hadele vauit affiiteit met of ethousiasme voor de oderemig e i midere mate vauit commercieel oogput. Dit gegeve maakt het voor oderemers ee zeer laagdrempelig alteratief waeer via de covetioele wege gee startkapitaal verkrege ka worde. Crowdfudig diet tegelijkertijd als marketig e promotie va de oderemig Crowdfudig biedt iet allee de mogelijkheid startkapitaal te vergare, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat de oderemig bekedheid vergaart e ee potetiële eerste klatbasis opbouwt. Doorgaas deelt de ivesteerder daaraast zij ethousiasme voor zij ivesterig met zij sociale omgevig e wordt daarmee via mod-op-modreclame ee belagrijke e kosteloze adverteerder voor de oderemer. Tot slot fugeert crowdfudig ook als ee eerste test om te peile i hoeverre het product of idee va de oderemer goed i de markt ligt. Allee de ideeë e producte waar de markt i gelooft, worde uiteidelijk door de crowd gefiacierd. Itegratie met sociale etwerke Crowdfudig-iitiatieve vide plaats via sociale media, waar zich meer e meer ook het commerciële speelveld begit te vorme va potetiële ivesteerders maar ook potetiële klate voor het product. De oderemer heeft hierdoor directe toegag tot ee gigatisch sociaal etwerk e heeft daarmee ee potetieel zeer groot bereik. Daarmee past crowdfudig perfect i de huidige digitale revolutie, waar iteractie tusse klate e orgaisaties meer e meer olie plaatsvidt. Voordele voor de ivesteerders (de crowd) Crowdfudig biedt voor ee grote groep particuliere de mogelijkheid iets aders te doe met hu kapitaal da bijvoorbeeld belegge of spare. Laagdrempelig kleie bedrage ivestere vauit persoolijke affiiteit: retur o ivolvemet Crowdfudig stelt particuliere i staat met relatief kleie bedrage direct te ivestere i projecte of startede oderemige waar ze persoolijke affiiteit mee hebbe. Het belagrijkste redemet is hierbij iet zozeer de retur o ivestmet, maar i belagrijkere mate de retur o ivolvemet; geoegdoeig door Crowdfudig 5

8 het (publiekelijk) steue va iitiatieve e oderemige die de ivesteerder aa het hart ligge. Daaraast zij door de lage izet evetuele verlieze bij ivesterige die iet redere ooit groot. Trasparat, iteractief e fu Crowdfudig is trasparat; de ivesteerder ziet direct waar zij geïvesteerde kapitaal terechtkomt e hoe het wordt gebruikt. I de meeste gevalle wordt gedurede de levesduur va de ivesterig de ivesteerder olie door de oderemer op de hoogte gehoude va de otwikkelige va de ivesterig. E vaak ka de ivesteerder de oderemig op zij beurt va ideeë e tips voorzie. Dit zorgt voor ee iteractie die de betrokkeheid met de oderemig e het plezier va de ivesteerder vergroot. 6

9 Crowdfudig als alteratief bedieigskaaal voor fiaciële istellige Ook voor fiaciële istellige biedt het crowdfudigcocept kase. Crowdfudig als extra of aavulled fiacierigsproduct voor start-ups e als alteratief ivesterigsproduct voor spaarders e beleggers De lesse uit de kredietcrisis e de verscherpte regelgevig e toezicht op kredietverstrekkig make het voor fiaciële istellige steeds moeilijker e mider iteressat om startede oderemige i hu volledige kredietbehoefte te voorzie. Crowdfudig biedt de mogelijkheid i dit soort gevalle ee alteratief aa te biede. Daaraast biedt het haar particuliere e/of vermogede klate ee fu-alteratief voor traditioele spaar- e beleggigsproducte. Crowdfudig vergroot op die maier de keuzemogelijkhede voor kleizakelijke oderemige op zoek aar krediet eerzijds e particuliere klate met ee ivesterigsbehoefte aderzijds. Hierdoor ka dus de klatbedieig e de relatie met klate over de gehele breedte worde uitgebreid. Crowdfudig als alteratief laag risico verdiemodel De meeste aabieders va crowdfudigplatforms werke met ee busiessmodel va fee s gebaseerd op percetages va geslaagde fudigtrajecte. Nu fiaciële istellige hu solvabiliteit diee te vergrote, biede dit soort verdiemodelle waar (og) gee kapitaal voor hoeft te worde aagehoude ee aardige aavullig op de bestaade verdiemodelle. Hoe aardig deze aavullig is hagt uiteraard af va de uiteidelijke volumes e de richtig waari de juridische kaders rodom crowdfudig zich zulle gaa bewege. Crowdfudig als lik aar de wereld va social media Veel va de huidige e toekomstige retail e zakelijke klate begeve zich steeds vaker op sociale etwerke, waar ze ook vertrouwe op advieze va peers die he via deze etwerke bereike. Het betrekke va het sociale etwerk via deze kaale door de oderemer is ee belagrijk oderdeel va het crowdfudigtraject e biedt op die maier mogelijkhede voor fiaciële istellige om idirect via de oderemer de voetafdruk e exposure i deze etwerke te versterke. Crowdfudig 7

10 Succesfactore voor crowdfudig bie fiaciële istellige Itegratie met adere kaale/bedieigscocepte Ee belagrijke voorwaarde voor het slage va ee crowdfudig is dat het aadloos aasluit bij de al bestaade kaale- e productemix va de fiaciële istellig. Zo ka crowdfudig bijvoorbeeld worde igezet i combiatie met ee bacaire fiacierig. Cotrole aa de poort op geschikte oderemersplae voor crowdfudig Niet alle projecte of startup-plae zij geschikt voor crowdfudig. Het is daarom va belag dat oderemigsiitiatieve vooraf worde getoetst. Hierbij is het bijvoorbeeld belagrijk dat ee iitiatief cocreet e tastbaar is e dat het ivesterigsbedrag iet te hoog is. Izichtelijk make e afdekke va juridische kaders Aagezie het crowdfudigcocept og i de kiderschoee staat, zij de juridische e richtiggevede kaders va het cocept og iet volledig gesteld. I de Vereigde State begit zich imiddels specifieke wetgevig rodom crowdfudig te vorme bie de olags bekrachtigde JOBS-act, die particuliere ivesteerders i veel gevalle uitsluit va de verplichtig op registratie. I Europa e Nederlad is de wetgevig rodom crowdfudig echter og oduidelijk e/of omslachtig. De vorm va crowdfudig (via aadeleuitgifte, leig of doatie) speelt daaraast ee belagrijke rol i de juridische regels waaraa moet worde voldaa. Commuicatie over de risico s voor de ivesteerder Om ojuiste verwachtige bij cosumete te voorkome, is het va belag duidelijke voorlichtig te geve bij het aagaa va ee ivesterig over het risico dat door de ivesteerder gedrage wordt. Hierbij is het belagrijk de cosumet duidelijk te make dat dit risico wezelijk verschilt met bijvoorbeeld spare, belegge etc. Timig e sourcig va crowdfudig-bedieigscocept Om crowdfudig tot ee succes te make is zowel voor de hoeveelheid oderemigsplae als wat betreft het aatal ivesteerders (de crowd) ee bepaalde kritieke massa odig. Sociaal etwerkiitiatieve hebbe i het verlede aagetood dat ee bepaalde massa odig is om succesvol te zij. Timig e voorbereidig is daarom erg belagrijk. Ook is het va belag dat ee afgewoge keuze wordt gemaakt over het wel of iet aagaa va parterships met al bestaade crowdfudigplatforms. 8

11 Coclusie Crowdfudig ket haar eerste succesverhale i de liefdadigheidssector e de creatieve sector e lift mee op de olie e sociale otwikkelige va de laatste jare. Hoewel og altijd i de kiderschoee heeft het cocept ook i de commerciële startup-sector imiddels zij itrede gedaa. Vooralsog is crowdfudig og iet otdekt door de kritieke massa die odig is voor ee echte doorbraak. Desodaks biedt crowdfudig voor zowel oderemers als particuliere ivesteerders kase e voordele. Ee groeiede behoefte aa trasparatie e maatschappelijke betrokkeheid eerzijds e de groei va sociale etwerke e moeite om startkapitaal te verkrijge aderzijds kue ervoor zorge dat crowdfudig als alteratief fiacierigsmodel seller da verwacht aa populariteit wit. Wordt 2012 misschie het jaar va de doorbraak va crowdfudig? 9

12 Meer iformatie Pascal Spelier Maagig Cosultat Tel IN/ a shutterstock.com 10

13 Over Capgemii Met ruim mese i 40 lade is Capgemii wereldwijd ee va de meest vooraastaade aabieders va cosultig-, techology- e outsourcigdieste. I 2011 rapporteerde Capgemii Group ee omzet va 9,7 miljard euro. Same met zij klate creëert e realiseert Capgemii resultaatgerichte busiess- e techology-oplossige, toegesede op de klatbehoefte. Als ee cultureel diverse orgaisatie heeft Capgemii zij eige oderscheidede maier va werke, de Collaborative Busiess Experiece TM. Hierbij maakt Capgemii gebruik va het wereldwijde leverigsmodel Rightshore. Rightshore is ee hadelsmerk va Capgemii Capgemii Cosultig is het modiale Strategy e Trasformatio Cosultig label va de Capgemii Group, gespecialiseerd i het advisere e begeleide va orgaisaties bij veradertrajecte: va de otwikkelig va iovatieve strategieë tot e met de uitvoerig daarva, met cotiue aadacht voor duurzame resultate. Capgemii Cosultig biedt oderemige e overhede ee verieuwede beaderig, gebruikmaked va iovatieve methodes, techologie e het talet va meer da cosultats wereldwijd. Voor meer iformatie: Capgemii Cosultig Papedorpseweg 100 Postbus GN Utrecht Tel Capgemii. All rights reserved. Rightshore is a registered trademark belogig to Capgemii. Capgemii Cosultig is the strategy ad trasformatio cosultig brad of Capgemii Group

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

AUTEUR: H.B. VAN DER PEET AFSUDEERCOMMISIE: DR. J.J.A.M. SMEETS IR. S.J.E. MAUSSEN MRE DRS. IR. M.I.K. LEUSSINK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

AUTEUR: H.B. VAN DER PEET AFSUDEERCOMMISIE: DR. J.J.A.M. SMEETS IR. S.J.E. MAUSSEN MRE DRS. IR. M.I.K. LEUSSINK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2 AUTEUR: H.B. VAN DER PEET AFSUDEERCOMMISIE: DR. J.J.A.M. SMEETS IR. S.J.E. MAUSSEN MRE DRS. IR. M.I.K. LEUSSINK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN MASTERSCRIPTIE: REAL ESTATE MANAGEMENT & DEVELOPMENT

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

3/7/2014 CROWDFUNDING: EEN ALTERNATIEVE AFSTUDEERSCRIPTIE FINANCIERINGSVORM VOOR VASTGOEDONTWIKKELINGEN. C.J. Bekers Atelier Gebiedsontwikkeling

3/7/2014 CROWDFUNDING: EEN ALTERNATIEVE AFSTUDEERSCRIPTIE FINANCIERINGSVORM VOOR VASTGOEDONTWIKKELINGEN. C.J. Bekers Atelier Gebiedsontwikkeling 3/7/2014 AFSTUDEERSCRIPTIE CROWDFUNDING: EEN ALTERNATIEVE FINANCIERINGSVORM VOOR VASTGOEDONTWIKKELINGEN. C.J. Bekers Atelier Gebiedsontwikkeling Contactgegevens Gegevens student Achternaam: Voorletters

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Bijzondere momenten met de Santa Fe

Bijzondere momenten met de Santa Fe Hyudai Sata Fe Bijzodere momete met de Sata Fe Het is iet meer odig om adere comfortopvattige te hebbe over ee SUV te opzichte va ee klassieke seda of hatchback-uitvoerig. De Hyudai Sata Fe biedt ee

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering

Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering Crowdfunding: juridische vraagstukken bij een nieuwe vorm van financiering Scriptie Master Recht en Onderneming Christopher Noordam Datum: 27 januari 2014 Studentnummer: 3145174 Begeleider: Prof. mr. A.F.M.

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Crowdfunding Stappenplan

Crowdfunding Stappenplan Crowdfunding Stappenplan Of het nu gaat om crowdfunding voor een goed doel, restaurant, boek, een film of een balletuitvoering, er is altijd een gemeenschappelijk kenmerk. Crowdfunding gaat met name over

Nadere informatie

Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening

Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp Budgetbeheer in de minnelijke schuldhulpverlening Quickscan naar knelpunten en oplossingen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink in

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

ACCES > OWNERSHIP. Danny van Sas

ACCES > OWNERSHIP. Danny van Sas Juni 2013 ACCES > OWNERSHIP 1 Afstudeeronderzoek naar de mogelijkheid van het delen van spullen op buurtniveau en de die rol een fysieke plek hierin kan betekenen Dit onderzoek is uitgevoerd ter afronding

Nadere informatie