De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden"

Transcriptie

1 De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011

2 Inhoudsopgave Samenvatting Ineiding Achtergrond Enquête en opzet rapportage Resutaten Waardering Positie Taken Profie van de griffier Concusie Bijage De griffier gewaardeerd

3 Samenvatting In 2008 heeft de Vereniging van Griffiers een kantenonderzoek gedaan onder ae staten- en gemeenteraadseden. In de Koersbepaing is afgesproken het kantenonderzoek te herhaen. Ae griffiers zijn benaderd met de vraag de schrifteijke enquête uit te zetten onder hun raadseden. In totaa zijn er 1850 enquêtes ingevud, waarvan 1557 voedig en dus gedig. Raadseden bijken over het agemeen zeer tevreden over hun griffier. Zij beoordeen de ondersteuning van de griffier met gemidded een 7,6. Dit komt exact overeen met de 7,6 die de raadseden in 2008 gemidded gaven. Ook is 81% tevreden over de tijdsbesteding van de griffier, ten opzichte van 79% in Daarnaast vindt de grote meerderheid van de raadseden dat de griffier een waardevoe bijdrage evert aan de okae poitiek en aan het functioneren van de raad. Voora de positieve bijdrage aan de okae poitiek wordt door 97% van de respondenten beaamt, ten opzichte van 90% in De raad wordt as beangrijkste opdrachtgever gezien en benoeming van de griffier door het coege of gedeputeerde staten wordt dan ook door 90% niet wenseijk geacht (tegenover 91% in 2008). Ook wordt de raad as verantwoordeijke gezien voor de uitvoering van de rechtspositie van de griffier door 78% van de raadseden. Vee raadseden geven aan dat de griffier voora moet streven naar een grotere kwaiteit van de besuitvorming. Het streven naar een sterke gemeenteraad wordt door hen eveneens vee genoemd. Van de raadseden is het overgrote dee tevreden over de huidige tijdsbesteding van de griffier. As hen desgevraagd voorgeegd wordt aan te geven waar de griffier meer tijd aan zou mogen besteden worden met name inhoudeijke ondersteuning en proceduree ondersteuning genoemd. Beangrijke competenties van een griffier zijn vogens de raadseden communiceren en onafhankeijkheid, maar ook organisatiebewustzijn en het bewaken van de voortgang. Naast benodigde competenties is de raadseden ook gevraagd in wee roen ze de griffier voora zien. De raadseden zien de griffier meer as uitvoerder dan voortrekker, wat verschit met 2008 toen de raadseden de griffier voora as voortrekker zagen. Maar net as in 2008 zien de raadseden de griffier as doener, verbinder en zowe as procescoach as inhoudcoach. In dit rapport wordt deze beoordeing, samen met de verwachtingen en het beed dat raadseden hebben van de griffier, uiteengezet. De griffier gewaardeerd

4 1 Ineiding 1.1 Achtergrond De Vereniging van Griffiers (VvG) is opgericht in Met de komst van het duaisme in het okaa openbaar bestuur heeft ook de griffier, as ondersteuner van de raad, zijn intrede gedaan tot het openbaar bestuur. De griffier is de eerste ambtenaar waar het gaat om ondersteuning van de vosvertegenwoordiging. Voor de VvG is het van groot beang dat griffiers hun werk naar tevredenheid van de raadseden uit (kunnen) voeren. Om hier inzicht in te krijgen is in 2008 een kantenonderzoek gedaan, waarvan de resutaten zijn verwerkt in de rapportage De griffier gewaardeerd. Raadseden beken tevreden over het functioneren van de griffier en over diens bijdrage aan het functioneren van de gemeenteraad en het versterken van de okae democratie in agemene zin. Begin 2011 is het onderzoek opnieuw uitgezet, om op die manier een vergeijking te kunnen maken met de resutaten uit 2008 en om een vinger aan de pos te houden waar het de kwaiteit van de griffier betreft. 1.2 Enquête en opzet rapportage Gekozen is voor een onine enquête, waarbij exact dezefde vragen as de vorige keer zijn voorgeegd. We hebben er voor gekozen dezefde vragen te gebruiken om op die manier een optimae vergeijking te kunnen maken met de resutaten uit Per emai zijn griffiers benaderd de enquête uit te zetten onder hun raads- of stateneden. De enquête is ingevud door 1850 raadseden, waarvan 1557 enquêtes voedig zijn ingevud. De overige enquêtes zijn niet meegenomen in de resutaten die in deze rapportage terug te vinden zijn. De resutaten van de niet afgeronde enquêtes zijn we geregistreerd, we beschikken dus we over deze informatie. Gro o tte ra a d 14,3% 3,9% 3,4% 32,0% Zeer kein Kein Middegroot Groot 46,4% Zeer groot Een kanttekening is de bereikbaarheid van de onine enquête. In eerste instantie werd een ink gestuurd die niet direct doorinkte naar de website waar de vragenijst te vinden was. Deze ink was De griffier gewaardeerd

5 we te kopiëren en in atere e-mais functioneerde de ink naar behoren. Toch zou men zich kunnen voorsteen dat het de respons heeft beïnvoed. Wanneer we een vergeijking maken met de enquête die in 2008 werd uitgezet, ijkt dit probeem echter geen consequenties te hebben gehad. In 2008 werden 3309 enquêtes ingevud, waarvan er 1407 ongedig waren; een percentage van 42,5%, tegenover 15,8% (293 ongedig) in In dit rapport worden de resutaten uiteen gezet. Er is ook een vergeijking gemaakt tussen de antwoorden die de gehee groep respondenten gaf en een uiteenspitsing naar omvang van de gemeente. Een dergeijke seectie heeft geen gevogen voor de resutaten. In het rapport wordt deze seectie om die reden verder achterwege geaten. De griffier gewaardeerd

6 2 Resutaten In dit hoofdstuk worden de resutaten weergegeven van de enquêtevragen. De resutaten zijn onderverdeed onder de paragrafen waardering, positie, taken en profie. Waar mogeijk is een vergeijking gemaakt met de resutaten uit Waardering De raadseden is gevraagd een cijfer van 1 tot 10 te geven voor de ondersteuning van hun griffier. Beoordeing ondersteuning griffier 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bijna 45% van ae raadseden geeft een 8 voor de ondersteuning van de griffier. Het gemiddede rapportcijfer van ae respondenten is een 7,6. Dit is exact hetzefde gemiddede cijfer dat de raadseden in 2008 voor hun griffier gaven. Om de toegevoegde waarde van de griffier te bepaen zijn drie steingen voorgeegd aan de respondenten. De functie van raadsgriffier evert een waardevoe bijdrage aan de okae poitiek 19% 2% 15% 64% Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens De griffier gewaardeerd

7 Uit het diagram bijkt dat 83% van de raadseden vindt dat de griffier een waardevoe bijdrage evert aan de okae poitiek (mee eens en zeer mee eens). Dit is iets meer dan de 80% in het onderzoek van De functie van raadsgriffier evert een waardevoe bijdrage aan het functioneren van de raad 1% 2% 49% Zeer mee oneens 48% Mee oneens Mee eens Zeer mee eens Ook vinden bijna ae raadseden (97%) dat de griffier een waardevoe bijdrage evert aan het functioneren van de raad. Dit is een verbetering ten opzichte van 2008, toen 90% van de raadseden deze mening had. De raadsgriffier behoort de hoofdverantwoordeijke te zijn voor duaisering. 3% 11% 30% Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee eens 56% Tweederde van ae raadseden is het niet eens met de steing dat de griffier de hoofdverantwoordeijke behoort te zijn voor het bewaken van de duaisering. De griffier gewaardeerd

8 2.2 Positie De raadseden is een aanta vragen voorgeegd die ingaan op de positie van de griffier binnen de raad en gemeente. Wie is bijvoorbeed de beangrijkste opdrachtgever van de griffier? Daarnaast is gekeken of de functie van griffier door een andere afdeing of functionaris uitgevoerd zou kunnen worden en of de griffier door het coege of de gedeputeerde staten gekozen zou kunnen worden. Be a ng rijkste o p d ra chtg e ve r 100% 80% Individuee raadseden 62,4% Raadsfracties 60% 40% 42,1% 33,5% 31,5% Het presidium of seniorenconvent De meerderheid van de raad 20% 8,3% De raad as gehee 0% De meerderheid (62,4%) vindt dat de raad as gehee opdrachtgever is voor de griffier. Daarna vogen de individuee raadseden, raadsfracties en het presidium. De meerderheid van de raad wordt door weinig raadseden as opdrachtgever beschouwd. Dit komt overeen met de resutaten uit Zou de functie en het werk van de griffier ook door een andere functionaris of afdeing binnen de gemeente uitgevoerd kunnen worden? Ja 8% Nee 92% De griffier gewaardeerd

9 Op de vraag of de functie en het werk van de griffier ook door een andere functionaris of afdeing binnen de gemeente uitgevoerd kan worden, geeft 92% van de raadseden aan dat dit niet mogeijk is. Dit is net iets meer dan in 2008 (88%). Ook geeft 90% aan dat de griffier niet door het coege of de gedeputeerde staten benoemd kan worden. Zou de griffier ook door het coege of gedeputeerde staten benoemd kunnen worden? Ja 10% Nee 90% As aatste is over de positie van de griffier gevraagd wie er verantwoordeijk moet zijn voor de rechtspositie van de griffier. Gevraagd is of dit het coege (gemandateerd) of de raad moet zijn. Wie moet er verantwoordeijk zijn voor de uitvoering van de rechtspositie van de griffier? Coege (gemandateerd) 21,6 Raad 78, Ruim 78% is van mening dat de verantwoordeijkheid voor de uitvoering van de rechtspositie van de griffier bij de raad igt en niet bij het coege. De griffier gewaardeerd

10 2.3 Taken De raadseden is een aanta vragen voorgeegd met betrekking tot de doeen die de griffiers na zouden moeten streven en over de invuing van hun takenpakket. Wee doeen die een griffier kan nastreven suiten het best aan bij uw verwachtingen? 30,6% 2,8%1,5% 44,7% Grotere kwaiteit van de besuitvorming Hedere verhoudingen tussen raad en coege Een sterke gemeenteraad 20,4% Keinere afstand tussen burger en raad Meer poitieke profiering in de okae poitiek De resutaten aten zien dat bijna 45% van de raadseden vindt dat de griffier voora moet streven naar een grotere kwaiteit van de besuitvorming. Op de tweede paats komt het streven naar een sterke gemeenteraad (30%). Maar weinig raadseden vinden dat de griffier zich moet richten op poitieke profiering in de okae poitiek. In vergeijking met 2008 geven iets meer raadseden aan dat grotere kwaiteit van de besuitvorming een streven moet zijn en geven iets minder raadseden de hedere verhouding tussen raad en coege as streven. De raadseden is gevraagd een verwachting te geven van de tijdsbesteding van de griffier. De taken van de griffier zijn hierbij onderverdeed in zes categorieën: 1. Secretariëe werkzaamheden: o.m. voorovereg/faciiteren/versagegging van vergaderingen van raad, commissies, presidium 2. Proceduree ondersteuning: o.m. hup bij procedures, termijnen en reges rond moties, amendementen, programma s 3. Inhoudeijke ondersteuning: o.m. hup bij duaa opereren, ontwikkeing raadsidmaatschap, formueringen moties/vragen 4. Contacten met bewoners: o.m. organiseren werkbezoeken, inspraakavonden, afhandeing vragen burgers 5. Bijzondere opdrachten: o.m. werk rond rekenkamer, recht van enquête, evauatieversagen, onderzoeken, kadersteing De griffier gewaardeerd

11 6. Ontwikkeing griffiersfunctie: o.m. vogen van cursussen, congresbezoek, uitwisseing met coega s) Verwachte tijdbesteding per taak Secretariëe werkzaamheden 12% 9% 25% Proceduree ondersteuning Inhoudeijke ondersteuning 11% 21% 22% Contacten met bewoners Bijzondere opdrachten Ontwikkeing griffiersfunctie Wat betreft de verwachte werktijdbesteding van griffiers geven raadseden aan dat ze verwachten dat griffiers een kwart van hun totae tijd besteden aan secretariëe werkzaamheden. Daarnaast wordt verwacht dat de meeste tijd besteed wordt aan proceduree ondersteuning en inhoudeijke ondersteuning. Bent u tevreden over de huidige tijdsbesteding van de griffier? Ja 81% Nee 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Van de raadseden is 81% tevreden over de huidige tijdsbesteding van de griffier. Dit is nagenoeg geijk aan 2008 (79,9%). De raadseden is ook gevraagd om aan te geven waaraan vogens hen de griffier meer aandacht zou kunnen besteden. De raadseden moesten hierbij twee antwoorden aangeven (hierdoor is de som van onderstaande grafiek 200%). De griffier gewaardeerd

12 100% Aan wee taken zou de griffier meer aandacht moeten besteden vogens u? 80% 60% 55% 63% 40% 20% 10% 20% 25% 14% 0% Secretariëe werkzaamheden Proceduree ondersteuning Inhoudeijke ondersteuning Contacten met bewoners Bijzondere opdrachten Ontwikkeing griffiersfunctie Uit de resutaten komt naar voren dat as de raadseden gevraagd wordt waar de griffier meer tijd aan zou kunnen besteden de meeste raadseden meer inhoudeijke ondersteuning van de griffier wensen (63%). Ook proceduree ondersteuning wordt met 55% vaak genoemd. Dit komt overeen met de resutaten uit Toen waren inhoudeijke ondersteuning en proceduree ondersteuning ook de meest voorkomende antwoorden. 2.4 Profie van de griffier In deze paragraaf wordt gekeken naar de vragen die voora gaan over het profie van de griffier en hoe de griffier wordt gezien door de raadseden. As eerste is de raadseden gevraagd aan wee competenties de griffier zou moeten vodoen. Competentie Onbeangrijk Redeijk beangrijk Beangrijk Zeer beangrijk Visie Organisatiebewustzijn Conceptuee denken Overtuigingskracht Communiceren Onafhankeijkheid Initiatief Voortgang bewaken Leiding geven De competenties die de raadseden as beangrijkst kwaificeren zijn communiceren en onafhankeijkheid. Verder zijn voora organisatiebewustzijn en het bewaken van de voortgang beangrijk. Minder waarde hechten de raadseden aan overtuigingskracht en eiding geven. Andere De griffier gewaardeerd

13 competenties die door de raadseden genoemd worden zijn poitieke sensitiviteit, initiatief en innovatief en verbinden. De raadseden is gevraagd hoe ze tegen de griffier aankijken. Onderstaand vogen een aanta roen van de griffier en in wee mate de raadseden de griffier in deze ro zien. Voortrekker of uitvoerder? 300 Aanta raadseden Voortrekker: Uitvoerder: 10 De meeste raadseden zien de griffier ergens tussen uitvoerder en voortrekker in. De respondenten neigen in 2011 meer naar de kant van uitvoerder. Dit is opvaend, omdat in het kantenonderzoek uit 2008 de raadseden aangaven de griffier meer te zien as voortrekker. Doener of denker? Aanta raadseden Doener: Denker: 10 De raadseden zien de griffier as doener én as denker. Een minimae meerderheid ziet de griffier as doener. We is er nu een ichte verschuiving te zien richting denker. In 2008 zagen de raadseden de griffier voora as doener. De griffier gewaardeerd

14 Verbinder of poarisator? Aanta raadseden Verbinder: Poarisator: 10 De griffier as verbinder of as poarisator? De raadseden zien de griffier as verbinder. Dit beed is onveranderd gebeven ten opzichte van voorgaand onderzoek, a gaat de curve ten opzichte van 2008 we meer richting poarisator. Procescoach of inhoudcoach? Aanta raadseden Proces-coach: Inhoud-coach: 10 De aatste vraag over de roen is of de raadseden de griffier zien as procescoach of as inhoudcoach. In 2008 gaven de raadseden aan de griffier voora te zien in de ro van procescoach, a werd aan beide roen waarde gehecht. Ook nu is het beed niet eenduidig. Raadseden vinden de griffier zowe procescoach as inhoudcoach. De griffier gewaardeerd

15 Concusie In bovenstaande is een overzicht gegeven van de resutaten van de onine-enquête die begin 2011 is uitgezet onder raads- en stateneden. Het overzicht geeft een beed van de wijze waarop raadseden naar de griffier kijken. Wat verwachten ze van de griffier? Hoe tevreden zijn ze over hun griffier? En waar zou de griffier meer aandacht aan kunnen besteden. Verschiende keren is de vergeijking met de vorige enquête gemaakt, die in 2008 werd afgenomen. A met a schetsen de raadseden een positief beed van de griffier. Zij beoordeen de ondersteuning van de griffier met gemidded een 7,6. Het meest gegeven cijfer is zefs een 8. Daarnaast vindt de grote meerderheid van de raadseden dat de griffier een waardevoe bijdrage evert aan de okae poitiek en aan het functioneren van de raad. De meerderheid van de respondenten vindt dat de raad as gehee opdrachtgever is voor de griffier en dat het werk van de griffier niet door een andere functionaris of afdeing binnen de gemeente uitgevoerd zou kunnen worden. Een nog grotere meerderheid van hen is van mening dat de verantwoordeijkheid voor de uitvoering van de rechtspositie van de griffier bij de raad igt. Sechts een reatief kein dee kan zich voorsteen dat deze uitvoering van de rechtspositie bij het coege zou iggen. Vee raadseden geven aan dat de griffier voora moet streven naar een grotere kwaiteit van de besuitvorming. Het streven naar een sterke gemeenteraad wordt door hen eveneens vee genoemd. Van de raadseden is het overgrote dee tevreden over de huidige tijdsbesteding van de griffier. As hen desgevraagd voorgeegd wordt aan te geven waar de griffier meer tijd aan zou mogen besteden worden met name inhoudeijke ondersteuning en proceduree ondersteuning genoemd. Beangrijke competenties van een griffier zijn vogens de raadseden communiceren en onafhankeijkheid, maar ook organisatiebewustzijn en het bewaken van de voortgang. Uit de resutaten mogen we afeiden dat raadseden tevreden tot zefs zeer tevreden zijn over het functioneren van de griffier. Ze zien deze as toegevoegde waarde waar het gaat om het versterken van het okaa openbaar bestuur en het ondersteunen van de gemeenteraad / Provinciae Staten. Hetzefde beek uit het kantenonderzoek in 2008, daar werd echter a aangegeven dat het geven van handen en voeten aan inhoudeijke ondersteuning van de raad vogens griffiers en hun kanten beangrijker wordt en is geworden. Dat ijkt aan te suiten bij de wens van raadseden waarbij de griffier meer tijd besteedt aan inhoudeijke ondersteuning van de raad. Uitdaging voor griffiers, en de VvG, de komende jaren ijkt dus om hier invuing aan te geven en ervoor te zorgen dat griffiers vodoende in staat zijn deze taak nog meer op zich te nemen. De griffier gewaardeerd

16 Bijage: Enquête 1. Wie zijn in uw visie de beangrijkste opdrachtgevers van de griffier (maximaa twee)? Waar 'raad' staat kunt u in het vervog ook 'provinciae staten' ezen. ge Individuee raadseden gehet presidium of seniorenconvent geraadsfracties gede raad as gehee gede meerderheid van de raad 2. Hieronder staat een aanta doeen die een griffier kan nastreven. Kunt u aangeven we doe het best aansuit bij hetgeen u verwacht (maximaa één)? Waar coege staat kunt u in het vervog ook gedeputeerde staten ezen. n Een sterke gemeenteraad nkeinere afstand tussen burger en raad ngrotere kwaiteit van de besuitvorming nmeer poitieke profiering in de okae poitiek nhedere verhoudingen tussen raad en coege 3. Kunt u aangeven of de griffier in uw ogen meer een voortrekker (die de vernieuwing van het okaa bestuur actief initieert en stimueert) dient te zijn of meer een uitvoerder (die in opdracht van de raad de gewenste vernieuwingen vorm geeft)? Uitvoerder: Voortrekker: n n n n n n n n 4. Kunt u aangeven of de griffier in uw ogen meer een doener (die er pragmatisch naar streeft zaken voor eaar te krijgen) dient te zijn of meer een denker (die met visie streeft naar nieuwe ideeën)? Doener: Denker n n n n n 5. Kunt u aangeven of de griffier in uw ogen meer een verbinder (die samenwerking tot stand brengt en tegensteingen wi overbruggen) dient te zijn of meer een poarisator (die debat en tegensteingen in beed brengt)? Verbinder: Poarisator: n n nn n 6. Kunt u aangeven of de griffier in uw ogen aeen een proces-coach (die ondersteunt op gebied van reges en procedures) dient te zijn of daarnaast ook een inhoud-coach (die ondersteunt op gebied van beeidsinhoud)? Procescoach: Inhoudcoach: n n n n n De griffier gewaardeerd

17 7. Wee besteding van werktijd verwacht u van de griffier aan de vogende taken (in % van 100% totaa)? % Secretariëe werkzaamheden (o.m. voorovereg/faciiteren/versagegging van vergaderingen van raad, commissies, presidium) Proceduree ondersteuning (o.m. hup bij procedures, termijnen en reges rond moties, amendementen, programma s) Inhoudeijke ondersteuning (o.m. hup bij duaa opereren, ontwikkeing raadsidmaatschap, formueringen moties/vragen) Contacten met bewoners (o.m. organiseren werkbezoeken, inspraakavonden, afhandeing vragen burgers) Bijzondere opdrachten (o.m. werk rond rekenkamer, recht van enquête, evauatieversagen, onderzoeken, kadersteing) Ontwikkeing griffiersfunctie (o.m. vogen van cursussen, congresbezoek, uitwisseing met coega s) 8. Bent u tevreden over de huidige tijdsbesteding van de griffier? Nee Ja 9. Aan wee twee taken zou de griffier meer aandacht moeten besteden vogens u? ged Secretariëe werkzaamheden ged Proceduree ondersteuning ged Inhoudeijke ondersteuning ged Contacten met bewoners ged Bijzondere opdrachten ged Ontwikkeing griffiersfunctie ged Overig, nameijk: 10. In wee mate behoort de griffier naar uw mening over de vogende competenties te beschikken? Onbeangrijk Redeijk beangrijk Beangrijk Zeer beangrijk Overtuigingskracht Communiceren n Organisatiebewustzijn n Leiding geven n De griffier gewaardeerd

18 Initiatief n Conceptuee denken n Voortgang bewaken n Onafhankeijkheid n Visie n 11. Mist u bepaade competenties in de voorgaande opsomming? Nee Ja, nameijk: 12. Hoe beoordeet u de ondersteuning door de griffier op een schaa van één tot tien? n n n n n 13. Hieronder staan drie uitspraken over griffiers in het agemeen. Wit u bij ee uitspraak aangeven of u het daarmee eens of oneens bent? eens De functie van raadsgriffier evert een waardevoe bijdrage aan de okae poitiek De functie van raadsgriffier evert een wardevoe bijdrage aan het functioneren van de raad De raadsgriffier behoort de hoofdverantwoordeijke te zijn voor duaisering Zeer mee oneens Mee oneens Mee eens Zeer mee n n n n n n n n n n n n 14. Zou de functie en het werk van de griffier ook door een andere functionaris of afdeing binnen de gemeente uitgevoerd kunnen worden? Nee Ja, nameijk: 15. Zou de griffier ook door het coege of gedeputeerde staten benoemd kunnen worden? Nee Ja 16. Hoe groot is de provincie of gemeente waarvan u staten- of gemeenteraadsid bent? Zeer kein Kein Middegroot Groot Zeer groot 17. Wie moet er verantwoordeijk zijn voor de uitvoering van de rechtspositie van de griffier? Raad Coege (gemandateerd) De griffier gewaardeerd

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen Verder Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen 2 Examencommissies hebben een centrae ro bij het bewaken van de kwaiteit van toetsen en examens. Dit is

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen Onderwerp Nieuw wetsartike 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare paatsen Portefeuiehouder Mr. A.Ph. Hertog Steier Didier Manjoero Coegevergadering 11 jui 2006 Raadsvergadering 7 september 2006.

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

llllllllli IIlllllllll Hllillll

llllllllli IIlllllllll Hllillll APRzins on1vmse~'a i Hi * Z O O ' D 8 A 1 F 9 F * hiegomíssenoordwijk 8049 Z/15/006057 BEWä'E' n fdwik?'h U=Y1í?8'=11 Aan het coege van burgemeester en wethouders H b=h Sff?=f 92 van de gemeente Noordwijk

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers Homoseksuee en Heteroseksuee Tindergebruik bij Quarterifers Tim Bo 6342051 Universiteit van Amsterdam Begeeider: Mark Spiering 4928 woorden Abstract Het onderwerp van dit onderzoek is Tindergebruik onder

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag ,

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op vrijdag , TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Facuteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S95) op vrijdag 4-05-2004, 4.00-7.00 uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine,

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

HET DISPOSITIEVRAAGSTUK NADER BESCHOUWD

HET DISPOSITIEVRAAGSTUK NADER BESCHOUWD MASTERPROOF HET DSPOSTEVRAAGSTUK NADER BESCHOUWD Op weke wijze kan het disgositiebeeid van institutionee beeggers in direct vastgoed worden ondersteund? drs. W.J. Gedof SBV-MRE Opeihg Jaargang 2001-2003

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbaa van opdrachtverening Tite aanbesteding Aanbestedingsjurist (1,2 fte) Kenmerk aanbesteding Gegevens aanbestedende dienst Gemeente Veno Garnizoenweg 3 5928NA Veno Contactpersoon Budgethouder

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201 Rapportage voor Simon Sampe

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 4. Monitoren, verankeren en continu verbeteren Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen 01. Inkomende documenten 13286 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 2 van 7 ' ~ O i reßt s: :ot ßÖêR ÉM i1 TF TôR $ôn6ô van de Participatieraad aan het coege van burgemeester en wethouders Agemeen Datum: 17

Nadere informatie

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd?

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd? RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 1 FEBRUARI 2013 Congres voor de tandarts agemeen practicus Gordon van der Avoort Patrick Oosterwijk Marco Cune Danië Wismeyer Henny Meijer Congres over impantoogie

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. Lbr Op woensdag 8 juni 2011 vindt in Ulft de algemene ledenvergadering van de VNG plaats.

Algemene ledenvergadering. Lbr Op woensdag 8 juni 2011 vindt in Ulft de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. Vareniging van Nederandre Gemeenten Brief aan de eden T.a.v. het coege en de raad uw kenmerk Agemene edenvergadering ons kenmerk BBU20. 1100841 Lbr. 111029 datum 11 mei 201 1 Op woensdag 8 juni 2011 vindt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni 2011 1. DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

Cryptorchidie, een bijzondere erfelijke afwijking

Cryptorchidie, een bijzondere erfelijke afwijking Cryptorchidie, een bijzondere erfeijke afwijking Ed.J.Gubbes en Janneke Schoten, Genetic Counseing Services. december 2009. Cryptorchidie, het niet ingedaad zijn van één of beide testikes, is een erfeijke

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer, en ever deze na het tentamen in de omsag in. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten

Nadere informatie

Kritische belastingen van stabiliteitselementen

Kritische belastingen van stabiliteitselementen Stabiiteit verdiepingbouw Kritiche beatingen van tabiiteiteementen Dit artike bechrijft een eenvoudige methode voor het berekenen van de kritiche beatingen van tabiiteiteementen in verdiepinggebouwen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. makeaars Engeandaan 580 2034 HA Haarem 139 750,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Engeandaan 580, 2034 HA Haarem makeaars

Nadere informatie

Rapportages. Basis Leiderschap. persolog Nederland Voorbeeldrapporten. Simon Sample 9 december 2013

Rapportages. Basis Leiderschap. persolog Nederland Voorbeeldrapporten. Simon Sample 9 december 2013 Rapportages Basis Leiderschap persoog Nederand Voorbeedrapporten Simon Sampe 9 december 13 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Inhoudsopgave 1 Introductie van het Persoonijkheidsprofierapport van

Nadere informatie

Bijzondere vondst in Molenpark

Bijzondere vondst in Molenpark Stadswerken IBUzine is een magazine voor medewerkers en reaties van IBU-Stadsingenieurs en verschijnt enkee maen per jaar in een opage van 450 stuks IBUzine Forten Nieuwe Hoandse Waterinie 2 Fexibe opstebare

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie Rondzendbrief Rondzendbrief Monitoring Aan ae entiteiten en personeeseden van de Vaamse overheid die gebruikmaken van een systeem van vrijwiige registratie van afkomst en arbeidshandicap in het kader van

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

Melkveebedrijf met ca. 56 hectare Eemster 22 Dwingeloo

Melkveebedrijf met ca. 56 hectare Eemster 22 Dwingeloo Namens opdrachtgevers aangeboden; Mekveebedrijf met ca. 56 hectare Eemster 22 Vooraf: Bijgaand ontvangt u de aangevraagde brochure. As ineiding van deze brochure hieronder enkee agemene opmerkingen. Het

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Basis met agemene informatie Persoog voorbeed 5 Aexander voorbeed 16 december 13 Rapportage voor Aexander voorbeed - 16 december 13

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 Sinds 199!) kent de Koninkijke Nederandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een Dierexperimentericommissie

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor gymnasium profielkeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11.

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor gymnasium profielkeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11. euzedossier handeiding voor de mentor gymnasium profiekeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11.14 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Martin van Essen & uitgeverij remmers uitgeverij

Nadere informatie

Meer woningen voor ouderen Udenhout, 29 juni 2011

Meer woningen voor ouderen Udenhout, 29 juni 2011 Meer woningen voor ouderen Udenhout, 29 juni 2011 Freya Mostert VNG Freija.mostert@vng.n Reinier Haasnoot Aedes r.haasnoot@aedes.n Inhoud presentatie Cijfers en toekomstontwikkeingen u Vergrijzing u Krimp

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Vraag 1 Ontwerpen agemeen Vraag 1.1 Weke zaken wi je as constructief ontwerper aan het eind van de anaysefase vasteggen? PvE, Randvoorwaarden, Uitgangspunten, Ontwerpcriteria, mogeijkheden ontwerp Vraag

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting

VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting J m m C i L I t : r i o o w a t e r - z u i v e r i n g s i n r i c h t i n g e n rwzi 2000 VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergeijking tussen thermofiee en mesofiee sibgisting :, 1 i? * ' -p:,-] tie

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Sterftetafel: van verstreken leeftijden naar exacte leeftijden Update 4/9/2012

Sterftetafel: van verstreken leeftijden naar exacte leeftijden Update 4/9/2012 Sterftetafe: van verstreken eeftijden naar eacte eeftijden Update /9/ Ineiding Deze nota wi een eenvoudige methode geven om tafes tussen verstreken eeftijden, zoas voortaan gepubiceerd door de ADSEI, het

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opeidingen i.s.m. Auditing.n ACS biedt ook in het najaar 2017 weer enkee interessante en actuee auditopeidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

l één uitzondering:, Gheraert Leeu, van wie niet die u zelf kunt waarnemen door de geëxposeer-

l één uitzondering:, Gheraert Leeu, van wie niet die u zelf kunt waarnemen door de geëxposeer- TIDINCEVANDIECOUDE R.E.Q. Ekkart Tentoonsteingenvan Nederandse incunabeen minder dan veertien drukken werden getoond. of wiegedrukken ziin geen aedaags verschijn- De in 1960 in Den Haag en Brusse geëxposeerse.

Nadere informatie

Gemeente Meppel kern Meppel

Gemeente Meppel kern Meppel Gemeente Meppe kern Meppe I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Coofon Opdrachtgever Gemeente Meppe Tite rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deerapportage Gemeente

Nadere informatie

Richtlijnen, wet- en regelgeving. voor warmtepompen in de praktijk

Richtlijnen, wet- en regelgeving. voor warmtepompen in de praktijk Richtijnen, wet- en regegeving voor warmtepompen in de praktijk Richtijnen, wet- en regegeving voor warmtepompen in de praktijk Januari 2014 Ineiding Reges, certificaten en richtijnen De agemene opinie

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Betaalbaar zitcomfort

Betaalbaar zitcomfort Koopwijzer es.qxd 26-02-2003 17:18 Pagina 27 K&E KOOPWIJZER Bureaudraaistoeen (Prestatiekasse 3.3) Betaabaar Een achturige werkdag op kantoor vraagt om goed zitmeubiair. Het aanbod van bureaudraaistoeen

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

i: t.. * k';... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.1:) LLL é y ' y Aan de Ieden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behandeld door:

i: t.. * k';... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.1:) LLL é y ' y Aan de Ieden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behandeld door: i: t.. * k';....... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.:) LLL é y ' y Aan de eden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behanded door: W.M. Wibrink Bijagetn): onderwerp: Bean oording openstaande

Nadere informatie

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond Panstudie fase 2A en 2B Extern opdrachtgever Auteur Provincie Limburg Ing. M.E. de Vries/ Ph. M. Verhust (Prm) Kenmerk Versie 15 Projectnummer

Nadere informatie

onder predikanten en een (gevoel van) gebrek aan bekwaamheid. verslag Constant, Labyrismen, 1968, Rijks Museum, Amsterdam

onder predikanten en een (gevoel van) gebrek aan bekwaamheid. verslag Constant, Labyrismen, 1968, Rijks Museum, Amsterdam O N D E R Z O E K S V E R S L A G W i e m v a n R h e n e n, A b e r t J a n S t a m & A n n e W e i a n d Bevogenheid en burnout onder predikanten In 2013/2014 hebben ruim zeshonderd predikanten meegedaan

Nadere informatie

De betekenis van een füchtrechtelijk oordeel voor de beroepsaansprakelijkheid overschat?

De betekenis van een füchtrechtelijk oordeel voor de beroepsaansprakelijkheid overschat? Mr. H. Uhenbroek en M.F. Mooibroek' Artikeen De betekenis van een füchtrechteijk oordee voor de beroepsaansprakeijkheid overschat? Jurisprudentieonderzoek toegespitst op de beroepen van advocaat, arts,

Nadere informatie