Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!"

Transcriptie

1 Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

2 Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep, Ivo Vugs Kennispein Gehandicaptensector, Hiair Basters Uitvoering Trimbos-instituut, Laura Neijmeijer Met dank aan Deenemende VG- en GGZ-organisaties 2 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

3 3 De operationee fase Nadat ae noodzakeijke voorbereidingen zijn getroffen en de randvoorwaarden zijn gecreëerd, kan het (F)ACT-team daadwerkeijk van start gaan. In dit hoofdstuk beschrijven we wat er aemaa komt kijken in de operationee fase, en angs weke stappen het team zich verder kan ontwikkeen om uit te groeien tot een vowaardig (F)ACT-team. Voor de inhoudeijke beschrijving van het (F)ACT mode verwijzen we naar de Modebeschrijving ACT voor LVB met compexe probematiek. 3.1 Het samensteen van het team Geeideijke opbouw De meeste (F)ACT-teams beginnen kein. Er wordt een kernteam geformeerd bestaande uit bijvoorbeed een meewerkend teameider, een (sociaa psychiatrisch) verpeegkundige, een psychiater en een maatschappeijk werker. Ideaiter werken zij uitsuitend voor het (F)ACT-team. Echter, zeker bij de opstart is er vaak sprake van gedeeteijke dienstverbanden. Zo werkt de psychiater meesta op meerdere pekken (en/of voor meerdere werkgevers) tegeijkertijd en za hij zijn tijd moeten verdeen over verschiende afdeingen en teams. Beangrijk is we dat met name de uitvoerend medewerkers vanaf het eerste begin een substantiee dee van hun dienstverband (minimaa drie, maar iever nog meer dagen per week) aan het (F)ACT-team verbonden zijn. Dit is nodig om continuïteit van zorg te kunnen bieden aan de ciënten, om het team te hepen opbouwen en om zich de (F)ACT werkwijze eigen te maken. Zij hoeven niet per se in dienst te zijn van de organisatie zef, maar kunnen ook gedetacheerd zijn vanuit een andere VG-, GGZ- of versavingszorgorganisatie (zie ook 2.2.1). In dat geva is het uiteraard we van beang dat zij dezefde rechten, pichten en faciiteiten hebben (bijvoorbeed tot inzage van dossiers, standaard deename aan ochtendovereg en andere besprekingen) as hun coega teameden. Na veroop van tijd kan het team verder worden uitgebreid met begeeiders en behandearen. Beangrijk is dat de opbouw van de caseoad geijke tred houdt met de uitbreiding van het team; een vakui is dat er in een te korte periode tevee (compexe) ciënten in zorg komen bij het (F)ACT-team, waardoor tevee werk op te weinig schouders neerkomt. Zeker in het begin za het team nog niet de productie kunnen everen die op termijn van een (F)ACT-team verwacht wordt. Raadzaam is om bij de start van het team een formatiepan op te steen. In dit formatiepan wordt aangegeven hoe het team zich de komende periode za ontwikkeen qua aard en omvang van de formatie. Uitgeicht: Forensisch FACT-team Paier Paier maakt dee uit van de Parnassia Bavo Groep. Paier biedt behandeing en begeeiding aan een intensieve en/of forensische doegroep. Paier is in het kader van de ontwikkeing van een forensisch zorgpad voor ciënten met een LVB, in september 2012 in Den Haag gestart met een forensisch FACT-team voor LVB. Bij aanvang bestond het team uit drie medewerkers: twee verpeegkundigen met angdurende ervaring in de VG-zorg, die geschood waren in de bemoeizorg, voorheen dee uitmaakten van het forensisch ambuant team (FAT) van Parnassia Bavo en tevens werkten in de PI, en een verpeegkundig speciaist. Gestart werd met een caseoad van ongeveer 40 ciënten, die voornameijk afkomstig waren uit het FAT en het forensisch casemanagementtteam van Parnassia Bavo. Na veroop van tijd werd de samenwerking met het centrum Verstandeijke Beperking en Psychiatrie (eveneens onderdee van Parnassia Bavo) aangehaad en werd een AVG en een psychiater toegevoegd aan het team. De caseoad nam geeideijk toe. Begin 2014 beschikt het team over 170 ciënten en 12 teameden. 3 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

4 Uitgeicht: FACT vowassenenteams Idris De FACT vowassenenteams van Idris zijn voortgekomen uit de ambuante speciaistisch teams (AST). De ASTteams waren geokaiseerd in Breda en Tiburg en bestonden uit 15 à 20 hupvereners (voora begeeiders) per team. In 2013 zijn de AST-teams omgezet naar FACT-teams. Ae medewerkers vanuit het AST gingen mee naar FACT en werden geschood. Na veroop van tijd beek een aanta medewerkers onvodoende in staat en/ of gemotiveerd om de overgang naar FACT te kunnen maken; dit hied voora verband met de shared caseoadbenadering binnen (F)ACT. Bovendien iep van een aanta medewerkers het tijdeijk contract af. Het aanta begeeiders nam af en tegeijkertijd werden nieuwe behandearen (SPV, psychiater, AVG) aangenomen. Begin 2014 beschikten beide teams over circa 7,5 fte Deskundigheden, competenties en opeidingsniveau Een (F)ACT-team is mutidiscipinair samengested, zie de Modebeschrijving ACT voor LVB. Bij de samensteing van het team doet men er verstandig aan om de benodigde expertisegebieden zovee mogeijk in dezefde personen te verenigen; zo kan de trajectbegeeider bijvoorbeed tevens rehabiitatiedeskundige zijn, en kan de maatschappeijk werker tevens de versavingsdeskundige zijn van het team. De kunst is dus om op zoek te gaan naar het bekende 'schaap met de vijf poten'. Het (F)ACT mode stet (voorasnog) geen eisen aan het opeidingsniveau van de begeeiders. Toch strekt een HBOopeiding sterk tot de aanbeveing. Van teameden wordt verwacht dat zij zefstandig kunnen functioneren in een ambuante setting. Tegeijkertijd moeten zij kunnen werken in mutidiscipinair teamverband. Zij staan regematig voor moeiijke besissingsmomenten. Er worden hoge eisen gested aan creativiteit, vindingrijkheid, professionaiteit en stressbestendigheid. Bij het werven en seecteren van (nieuwe) medewerkers voor het (F)ACT LVB team kan gebruik worden gemaakt van het door de VGN ontwikkede competentieprofie (SG)LVG: Samenvattend: In de opstartfase van (F)ACT is het van beang dat de opbouw van de caseoad geijke tred houdt met de uitbreiding van het team. Een geeideijke opbouw van het team is van beang, waarbij moet worden gestreefd naar zovee mogeijk compementariteit qua deskundigheden en discipines. 3.2 Het opbouwen en verdeen van de caseoad De tweede stap is uiteraard het opbouwen van de caseoad. (F)ACT-teams die zijn voortgekomen uit een a bestaand team, beschikken vanzefsprekend a over een ciëntenbestand. Nieuwe (F)ACT-teams zuen hun ciënten actief moeten 'werven' door zich bekend te maken bij potentiëe verwijzers. Wat de oorsprong van het team ook is, in ieder geva za er een seectie van ciënten moeten paatsvinden aan de hand van de in de voorbereidingsfase opgestede indicatie- en contra-indicatiecriteria (zie Modebeschrijving). Deze screening en seectie kan het best verricht worden door behandearen die de ciënten goed kennen. De 'werving' begint vaak onder ciënten die a in zorg zijn van de betreffende (VG) organisatie, bijvoorbeed bij de poikiniek of de wijkzorg. Ook ciënten die op de wachtijst staan voor kinische zorg, of ciënten die kinisch behanded zijn en met ontsag gaan, kunnen mogeijk in aanmerking komen voor (F)ACT. Na veroop van tijd, as het team a enige tijd heeft 'warmgedraaid', kan het team ook externe ciënten in zorg nemen. Dit zijn ciënten die door externe verwijzers bij het team (of de voordeur) worden aangemed, zoas MEE, 4 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

5 het gemeenteijke OGGZ-team, het veiigheidshuis, de recassering, de GGZ of de versavingszorg. Het team doet er goed aan om niet meteen de deuren wijd open te zetten voor ae compexe ciënten, maar de instroom te kanaiseren en geeideijk te aten veropen. Een afspraak kan bijvoorbeed zijn om niet meer dan vier ciënten per maand nieuw in het team op te nemen. Wanneer bepaad is weke ciënten bij aanvang aan het (F)ACT team worden toegewezen, kunnen zij worden verdeed over de teameden. Iedere ciënt krijgt een teamid toegewezen, dat verantwoordeijk is voor de coördinatie van het behandeproces rond die ciënt. In de praktijk worden deze teameden 'dossierhouders' genoemd, maar ook andere benamingen komen voor zoas casemanager of persoonijk begeeider. De dossierhouder is meesta aanwezig bij de intake, coördineert de onderzoeksfase, stet (samen met de ciënt en zijn famiie) een (concept) behandepan op en brengt dit vervogens in, in het mutidiscipinaire team, is verantwoordeijk voor het invuen van de ROM en bereidt behandepanevauaties voor. De daadwerkeijke uitvoering van het onderzoek en de dageijkse begeeiding en behandeing vindt paats door het gehee team (shared caseoad). Het dossierhouderschap wordt meesta uitgevoerd door verpeegkundige en agogische discipines, maar kan ook worden ingevud door gedragsdeskundigen / GZ-psychoogen. Zeker bij de opstart van een team kan het zinvo zijn om het dossierhouderschap ook bij deze (behande)discipines te beeggen, om op deze manier het principe van gedeede behandeverantwoordeijkheid goed in de praktijk te brengen. Omdat de meeste (F)ACT-teams kein beginnen is het ook uit praktisch oogpunt goed om het dossierhouderschap over ae teameden te verdeen, omdat anders de verpeegkundigen en begeeiders gebukt zouden gaan onder een te grote caseoad. Samenvattend: Een startend (F)ACT team doet er goed aan om de instroom van (nieuwe) ciënten te kanaiseren en geeideijk te aten veropen. 3.3 Huisvesting en faciiteiten Het (F)ACT-team dient te beschikken over adequate huisvesting en werkruimte(s). Vee (F)ACT-teams beschikken over een centrae teamruimte waar verschiende werkpekken zijn gecreëerd, en waar het dageijkse ochtendovereg en andere overeggen kunnen paatsvinden. Daarnaast moeten de medewerkers van het team kunnen beschikken over ruimtes waar gesprekken met ciënten en/of famiieeden kunnen paatsvinden, en ruimtes waar medicatie (depots) verstrekt kunnen worden. Vee (F)ACT-teams beschikken ook over een inoop voor ciënten. De teameden moeten beschikken over aptops en/of tabets met internetverbinding en mobiee teefonie. Omdat zij outreachend werken moeten zij beschikken over vervoer (auto en/of fiets). De teamkamer moet zijn uitgerust met een beamer en een scherm waarop het (F)ACT-bord kan worden weergegeven (zie 3.4). 3.4 Het (F)ACT bord Het (F)ACT bord is een beangrijk instrument voor (F)ACT-teams. Het (F)ACT bord is een Exce bestand dat met behup van een beamer op een scherm of op een groot fatscreen wordt gepresenteerd. Op het (F)ACT bord staat doorgaans vermed: naam ciënt, geboortedatum, civierechteijke status, reden waarom op bord, dossierhouder, datum behandepan, behandedoeen, contactpersoon en contactfrequentie. Teams kunnen het (F)ACT bord zef ontwerpen en naar eigen inzicht en behoefte vormgeven maar kunnen er ook voor kiezen een kant-en-kaar (F)ACT bord in te kopen, voorzien van extra functionaiteiten. Het (F)ACT bord wordt gebruikt bij het ochtendovereg. Tijdens ieder ochtendovereg worden de ciënten die op het bord staan (het gaat dan om de zorgintensieve ciënten) kort besproken. Voor meer informatie over het (gebruik van het) FACT-bord: zie bijage 6 en 5 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

6 Samenvattend: Een (F)ACT team moet beschikken over een teamkamer, gespreksruimtes, een medicatieruimte en iefst ook een inoopruimte voor ciënten. Daarnaast moet een (F)ACT team beschikken over een FACT-bord, aptops, mobiee teefonie en vervoer. 3.5 Afspraken over aanmeding en instroom Voordat het (F)ACT-team daadwerkeijk van start gaat, za heder moeten zijn hoe het primaire proces (het proces van aanmeding tot afsuiting van de zorg) op hoofdijnen gaat veropen. De meeste teams beginnen niet heemaa vanuit het niets, maar kunnen voortbouwen op bestaande procedures en afspraken en 'oude' werkwijzen of werkwijzen die eders binnen de organisatie worden toegepast, gehee of gedeeteijk overnemen. In ieder geva zuen er bij de start van het team afspraken gemaakt moeten zijn over de aanmedprocedure. Vee teams kiezen ervoor om de aanmedingen centraa te aten veropen via een aanmedbureau of een poikiniek. Het aanmedbureau doet dan de préscreening en draagt ciënten van wie vermoed wordt dat zij geïndiceerd zijn voor (F)ACT, voor aan de teameider en/of de behandecoördinator van het (F)ACT-team. Van beang is in ieder geva dat ae hupvereners die in de aanmedings- en intakefase betrokken zijn, goed op de hoogte zijn van de indicatie- en de eventuee contraindicatiecriteria van (F)ACT. Duideijk moet zijn wanneer (F)ACT geïndiceerd is, en in weke situaties ciënten beter kunnen worden verwezen naar een minder intensieve zorgvorm, zoas de poikiniek of de ambuante wijkzorg. Uitgeicht: Paier Het forensisch (F)ACT-team van Paier (Parnassia BAVO groep) in Den Haag richt zich op forensische ciënten met (vermoedeijk) een icht verstandeijke beperking. Het team heeft ervoor gekozen om de indicatiecriteria ruim te formueren: "We richten ons op die ciënten die eders niet vodoen aan de incusiecriteria of door de excusiecriteria tussen wa en schip vaen. Bij deze doegroep is vaak sprake van: Een strafrechteijke tite of dreigend justitiee risico Een cognitieve beperking (IQ 50-85) en beperkte zefredzaamheid Compexe en chronische gedrags- of psychiatrische probemen Probematisch middeengebruik Zorgmijdend gedrag Cuturee gewortede probemen De probemen speen a sinds de jeugd, we kunnen desnoods a vroeg beginnen met behandeen (<18 jaar is bespreekbaar) Het ontbreekt aan een stabiee woonsituatie Er zijn probemen op het gebied van financiën, opeiding, dagbesteding of werk. 6 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

7 Uitgeicht: de FACT vowassenenteams van Idris De FACT-vowassenenteams van Idris hebben hun indicatiecriteria voor ciënten die woonachtig zijn in hun verzorgingsgebied as vogt geformueerd: er is (vermoedeijk) sprake van een icht verstandeijke beperking (IQ tussen 50 en 85); EN er is sprake van bijkomende compexe psychiatrische probematiek en/of ernstige gedragsstoornissen; EN de ciënt is tussen 21 en 65 jaar; EN er is (vermoedeijk) sprake van een angdurige behoefte aan intensieve ondersteuning op meerdere evensgebieden. De excusiecriteria zijn as vogt geformueerd: de probematiek is enkevoudig, niet compex en aan de hupvraag kan binnen de reguiere psychiatrische zorg of gehandicaptenzorg worden vodaan er is sprake van ernstige forensische probematiek de ciënt is jonger dan 21 of ouder dan 65 jaar bij aanmeding Samenvattend: Van beang is dat ae hupvereners in de organisatie die een ro speen in de aanmedings- en intakefase, goed op de hoogte zijn van de indicatie- en de eventuee contra-indicatiecriteria van (F)ACT. 3.6 Vormgeven van de overegstructuur Om een (F)ACT-team te kunnen aten draaien za er een overegstructuur moeten worden opgezet. De vogende overeggen zuen in ieder geva een pek moeten krijgen in de overegstructuur: Ochtendovereg / briefing Het ochtendovereg neemt een beangrijke pek in binnen (F)ACT. Het is het overeg waarin de teameden ekaar informeren over bijzonderheden rondom ciënten, afstemming paatsvindt en concrete afspraken gemaakt worden. Het overeg vindt paats aan de hand van het (F)ACT-bord, zie 3.4. Tijdens het ochtendovereg worden ae zorgintensieve (ACT) ciënten kort besproken. Daarna is er nog mogeijkheid om (FACT) ciënten die niet op het bord staan, kort te bespreken. Het voorzitterschap is meesta in handen van de teameider, maar kan ook bij een ander teamid berusten. Beangrijke afspraken worden genoteerd, ofwe op het bord zef, ofwe op een aparte ijst. Startende (F)ACT-teams beginnen meesta met 2 ochtendovereggen per week, en bouwen dit in de oop van de tijd uit naar 4 à 5 keer per week. Teams hanteren vaak vaste dagen waarop bijvoorbeed de weekpanning wordt gemaakt, de RM-ijst wordt doorgenomen en ciënten van het bord af gehaad kunnen worden. 7 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

8 3.6.2 Ciëntenbespreking In het ochtendovereg is geen tijd om uitgebreid(er) bij een ciënt sti te staan. As er behoefte is aan een uitgebreider overeg over een ciënt, dan biedt de ciëntenbespreking daarvoor ruimte. Tijdens een ciëntenbespreking worden doorgaans 3 à 5 ciënten besproken. Het voorzitterschap igt doorgaans bij de teameider. De frequentie is afhankeijk van de behoefte en de ontwikkeingsfase waarin het team verkeert. Startende teams zouden kunnen beginnen met een wekeijkse ciëntenbespreking (bijvoorbeed gekopped aan een ochtendovereg), in een ater stadium kan mogeijk worden vostaan met een agere frequentie Behandepanbespreking De behandepanbespreking is bedoed om het behandebeeid van individuee ciënten (opnieuw) te bepaen en te evaueren. De behandepanbesprekingen vinden mutidiscipinair paats en in aanwezigheid van ae betrokken discipines en hupvereners. Het kan zinvo zijn om ook hupvereners van andere betrokken organisaties uit te nodigen, zoas recassering of woonbegeeiding. Van beang is dat de ciënt en zijn famiie / naasten zorgvudig bij de behandepanbespreking betrokken worden. Dat kan door hen standaard uit te nodigen om hierbij aanwezig te zijn, maar een zorgvudige voor- en nabespreking is een goed aternatief. De behandepanbespreking of evauatie wordt voorbereid door de dossierhouder c.q. persoonijk begeeider van de ciënt. Er wordt gebruik gemaakt van de resutaten van psychiatrisch, psychoogisch, ichameijk en systeemonderzoek, rapportages en ROM-gegevens. Behandepanbesprekingen vinden in ieder geva jaarijks paats voor stabiee ciënten, maar voor de zorgintensieve, instabiee ciënten vaker. Dit betekent dat een startend team met een nog keine caseoad ongeveer eens per 2 weken bijeenkomt voor een behandepanbespreking van twee ciënten, ater gevogd door een wekeijkse frequentie Teambespreking De teambespreking eent zich voor het bespreken van organisatorische en beeidszaken. Zeker in de opstartfase van het team zijn er vee zaken te bespreken en kan het nodig zijn om wekeijks bijeen te komen. Raadzaam is dat ook de verantwoordeijke custer- of sectormanager periodiek bij de teambespreking aanschuift. In een atere fase kan de frequentie worden teruggebracht naar eens per twee weken tot eens per maand. Ook kan het zinvo zijn om eens per kwartaa of haf jaar een uitgebreidere teambijeenkomst te organiseren, om het functioneren van het team uitgebreider onder de oep te nemen. Het is goed om deze teambijeenkomsten een pek te geven in de jaarijkse panning- en controcycus Intervisie Hupvereners van (F)ACT-teams krijgen te maken met een zeer compexe ciëntengroep. Van beang is dat zij hierin vodoende gesteund en gecoacht worden, zodat zij (eren) refecteren op hun handeen. Het FACT-mode stet as norm dat ae teameden minimaa vijf keer per jaar deenemen aan intervisie- of (groeps)supervisiebijeenkomsten. Zeker in het eerste jaar is het echter aan te raden om vaker intervisiebijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeed een keer per maand. Intervisie kan worden gegeven door de teameider en/of de behandecoördinator, maar het kan ook prettig zijn om daarvoor een onafhankeijke intervisiebegeeider te betrekken. 8 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

9 In schema: Aard overeg Doe Frequentie Deenemers Ochtendovereg / briefing Kort bespreken van de bijzonderheden van ae zorgintensieve ciënten 3 à 5 keer per week Ae (die dag werkzame) teameden, periodiek ook de (custer)manager Ciëntbespreking Uitgebreider bespreken van zorgintensieve ciënten voor wie dat nodig is 1 à 2 keer per 2 weken Ae (die dag werkzame) teameden Behandepanbespreking / MDO Het in mutidiscipinair verband opsteen of evaueren van het individuee behandebeeid Minimaa 1 keer per haf jaar per ciënt Ae (die dag werkzame) teameden Teambespreking Bespreking van organisatorische, beeidsmatige, financiëe en personee kwesties 1 à 2 keer per maand Ae (die dag werkzame) teameden Intervisie Refecteren op eigen gevoeens en gedrag in reatie tot de ciënt 1 à 2 keer per 2 maanden Ae (die dag werkzame) teameden 3.7 Samenwerking met interne en externe ketenpartners (F)ACT teams werken nauw samen met ketenpartners, zoas VG- en GGZ-organisaties, MEE, gemeentes, wezijnsorganisaties, woningcorporaties, jeugdzorg, versavingszorg, poitie en justitie. Voor een startend (F)ACT LVB team is het aereerst van beang om te weten wie de partners in de regio zijn. Ook is het beangrijk om in een vroeg stadium overzicht te krijgen van de a bestaande regionae overegverbanden. Meesta hoeft een (F)ACTteam niet vanaf het eerste begin te beginnen, maar kan het voortbouwen op bestaande samenwerkingsreaties. Echter, het actief 'werven' van nieuwe ciënten en het creëren van instroom is voor vee startende (F)ACT- teams nieuw. Beangrijk is dan ook dat het (F)ACT team investeert in de contacten met potentiëe verwijzers en actief participeert in gemeenteijke vangnet- en casusovereggen. Daartoe za het team van begin af aan moeten investeren in informatieverschaffing, profiering en marketing. Het is raadzaam hiervoor een communicatiepan op te steen (zie bijage). Ondersteuning vanuit het (hoger) management en de staf (PR en communicatie) bij het opsteen en gedeeteijk ook het uitvoeren van dit pan zijn onontbeerijk zeker as het gaat om het aanhaen en intensiveren van samenwerkingsreaties met ketenpartners. De praktijk eert overigens dat het minstens zo beangrijk is om te investeren in de samenwerking met interne ketenpartners as met externe ketenpartners. Vaak bijken de schotten binnen de organisatie hoger dan tussen organisaties ondering. De samenwerking met afdeingen en teams binnen de organisatie verdient dan ook hoge prioriteit en ook hier heeft het hoger management een verantwoordeijkheid. Het startende (F)ACT team za zich bekend moeten maken binnen de organisatie en za actief 'de boer op' moeten gaan. Beangrijke interne samenwerkings- en verwijspartners zijn bijvoorbeed de ambuante wijkzorg, de poikiniek en de (crisis) opnameafdeingen. Het (F)ACT team zou bij deze afdeingen op bezoek kunnen gaan of hen kunnen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Ook is het goed om informatie te verschaffen over het team via intranet, personeesbaden en nieuwsbrieven. 9 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

10 Uitgeicht: het FORACT team van Trajectum Het FORACT team van Trajectum heeft zich in eerste instantie voornameijk gericht op de samenwerking met externe ketenpartners, omdat het zich voora wide richten op de ciëntengroep die op dat moment niet, nog niet of niet meer in zorg was van Trajectum maar we zorgbehoevend en deictgevaarijk was. Het team heeft presentaties gehouden voor de drie samenwerkende recasseringsorganisaties, wat vrij sne heeft geeid tot toestroom van ciënten. Het team heeft zich bekend gemaakt bij de verschiende OGGZ-/bemoeizorgteams en is aangeschoven bij het veiigheidshuis. Inmiddes is het forensisch ACT team van Trajectum voor deze partijen een beangrijke en betrouwbare samenwerkingspartner en worden van hieruit regematig nieuwe ciënten aangemed bij het team. Bij de PI's had het team aanvankeijk moeite om binnen te komen. Hoewe de prevaentie van LVB in PI's hoog is, hieden de PI's aanvankeijk het contact af. Daarbij speede zowe de reorganisaties in het gevangeniswezen en de daarmee gepaard gaande werkdruk onder gevangenispersonee een ro, as het feit dat de PI's a zaken deden met verschiende andere (GGZ- en forensische) organisaties. Inmiddes zit de orthopedagoog van het forensisch ACT-team voor een vast aanta uren per week in de PI en is de ciëntenstroom goed op gang gekomen. Het aatste haf jaar worden er ook vanuit de interne organisatie steeds meer ciënten aangemed bij het forensisch ACT-team. Aanmedingen zijn voora afkomstig van een SGLVB-behandekiniek, die niet zo ang geeden is opgericht en van waaruit de eerste ciënten uitstromen. Nazorg aan ciënten van Hoeve Boschoord (een forensisch psychiatrisch centrum in Drenthe) wordt voorasnog niet vanuit het forensisch ACT-team geboden, maar vanuit een apart Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT) team. Uitgeicht: Het regionaa netwerk VG-GGZ regio Zuidoost Brabant De regio Zuidoost Brabant beschikt over een regionaa netwerk VG-GGZ. In het netwerk participeren ae in deze regio werkzame GGZ- en VG-insteingen. Het netwerk wordt gecoördineerd door de MEE. Organisaties die vastopen in de zorg aan een ciënt met een (icht) verstandeijke beperking en bijkomende compexe probematiek, kunnen bij het netwerk terecht voor informatie, advies en consutatie. Het netwerk streeft ernaar om eventuee stagnaties in de zorg weg te nemen en het zorgtraject vot te trekken, door op casusniveau concrete afspraken te maken met betrokken zorginsteingen. Het regionaa netwerk VG-GGZ is één van de 'toeeveranciers' aan de FACT-teams van Idris. Samenvattend: (F)ACT teams zuen van begin af aan moeten investeren in informatieverschaffing, profiering en marketing t.b.v. externe ketenpartners. Daarnaast verdient ook de samenwerking met afdeingen en teams binnen de organisatie hoge prioriteit. 3.8 Deskundigheidsbevordering team Startende teams zuen de ruimte en de tijd nodig hebben om uit te groeien tot vowaardige en gecertificeerde (F) ACT-teams. Het is aan te beveen een schoingspan op te steen, dat enerzijds is afgestemd op de behoeften van de teameden zef, en anderzijds rekening houdt met de normen vanuit het (F)ACT mode m.b.t. deskundigheid en schoing en professionaisering van teameden. Een voorbeed van een schoingspan is opgenomen in de bijage. Het (F)ACT mode schrijft voor dat teameden jaarijks (bij)geschood worden in FACT en evidence based practices; hierbij vat te denken aan motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en eefstijtrainingen. Daarnaast moeten zij eens per twee jaar worden bijgeschood in hersteondersteunende zorg en structuree deenemen aan 10 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

11 intervisie of (groeps)supervisiebijeenkomsten 11. Verder worden er vanuit het mode eisen gested aan het aanwezige zorg- en behandeaanbod, en daarmee dus ook aan de deskundigheid van de teameden. Het gaat dan om farmacotherapie, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, famiie-interventies, arbeidsrehabiitatie, versavingsinterventies, somatische screening en bemoeizorg. Dit betekent dus dat één of meerdere teameden geschood moeten zijn op deze gebieden. Ten sotte schrijft het mode voor dat er in het (F)ACT-team deskundigheid moet zijn op het gebied van versaving, arbeidstoeeiding en -begeeiding en rehabiitatie. Ook hiervoor is training van één of meerdere teameden vereist. De hierboven genoemde deskundigheidsgebieden en interventies zijn toegespitst op de GGZ, en voor (F)ACT LVB teams mogeijk minder van toepassing. Zo zijn de begrippen herste, hersteondersteunende zorg en rehabiitatie in de VG-sector minder bekend, maar equivaenten daarvan, zoas competentie- of ontwikkeingsgericht werken, we. Andersom zijn er deskundigheidsgebieden en interventies die juist voor (F)ACT LVB teams bijzonder reevant zijn, maar niet as zodanig benoemd worden in het (F)ACT mode. Te denken vat aan specifiek voor de LVB-doegroep evidence based practices, zoas opossingsgerichte therapie, EMDR en eefstijtrainingen gericht op versaving. Ook kennis van psychopathoogie (DSM-V), systemisch werken en mutiprobeemgezinnen is beangrijk om te kunnen werken in een (F)ACT LVB team. Suggesties m.b.t. het ontwikkeen en uitvoeren van schoingsactiviteiten Hanteer de normen vanuit het (F)ACT mode as richtijn bij het opsteen van een schoingspan en niet as bauwdruk. First things first. Zeker bij nog onervaren medewerkers za er een grote opeidings- en trainingsbehoefte dan we noodzaak zijn. Begin echter bij de basis en investeer in eerste instantie voora in schoing in het (F)ACT mode, intervisie en eventuee gesprekstechnieken, waaronder motiverende gespreksvoering. Richt de basistraining op het gehee team, dus incusief de behandearen (psychiater, GZ-psychooog / gedragsdeskundige). Dit versterkt de teambuiding. Zorg ervoor dat de schoingsactiviteiten haabaar en behapbaar zijn (in tijd en ged) voor zowe de organisatie as de teameden. Teameden mogen niet in de kne komen met hun directe ciëntenzorg en bovendien heeft nieuwe kennis vaak tijd nodig om te kunnen 'indaen'. Laat medewerkers op bezoek gaan bij, of iever nog, meeopen met ervaren (F)ACT teams binnen of buiten de organisatie. Doe dit in koppes van minimaa 2 hupvereners zodat zij ondering ervaringen kunnen uitwisseen. Laat medewerkers vervogens versag doen van hun ervaringen tijdens het teamovereg. Draag zorg voor systematische (bij)schoing. Zorg dus voor schoing van nieuwe teameden en voor periodieke bijschoing van zittende medewerkers. Ga periodiek na of het schoingspan nog up to date is, de schoingsactiviteiten naar wens veropen en aansuiten op de behoefte van de teameden. Pas het schoingspan zo nodig tussentijds aan. Organiseer themamiddagen, kinische essen en unchreferaten. Nodig hiervoor (interne) gastsprekers uit. Vaak is er binnen de organisatie (of binnen het team!) a vee deskundigheid aanwezig waarvan (andere) (F)ACT medewerkers kunnen profiteren. En ast but not east: Suit aan bij andeijke patforms (zoas het patform forensische (F)ACT en (F)ACT voor LVB) en neem dee aan reevante congressen (zoas het jaarijkse FACT-congres). 11 Het ACT-mode schrijft voor dat teameden wekeijks deenemen aan super- of intervisie. Het FACT-mode gaat uit van 5 keer per jaar of vaker. 11 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

12 Uitgeicht: de FACT-teams van Idris Idris nam in 2012 het besuit om het bestaande zorgaanbod aan ciënten met een LVB en compexe bijkomende probematiek uit te breiden met FACT. Idris schakede het Trimbos-instituut in om hen hierbij te ondersteunen. In september 2012 werden een stuurgroep en een werkgroep FACT opgericht. De stuurgroep bestond uit het verantwoordeijk RVE-management, de werkgroep uit de sectormanagers, de behandearen en de beoogde teamcoördinatoren van de te starten FACT-teams. Ondersteuning en advies werden geboden door het Trimbos-instituut en stafmedewerkers van de Amarant Groep. De werkgroep stede een werkpan op en kwam maandeijks bijeen om de voortgang van het werkpan te bespreken. Eén van de doeen was het ontwikkeen en uitvoeren van een schoingspan voor de medewerkers van de FACT-teams i.o. Het schoingspan werd opgested op basis van de eisen van het FACT-mode en de behoeftes van de medewerkers, en bestond uit de vogende onderdeen: basistraining FACT (1 dag) training bemoeizorg (3 dagen) werkbezoeken aan ervaren FACT-teams (1 à 2 dagdeen) meeoopdagen bij ervaren FACT-teams (1 dag) training ROM (1 dagdee) teamcoaching on the spot (tweemaandeijks) intervisie (maandeijks) Het schoingspan werd goedgekeurd door de stuurgroep en financiën werden beschikbaar gested. Idris nam zef de organisatie van de intervisie en de meeoopdagen voor zijn rekening, het Trimbos-instituut verzorgde de overige onderdeen. 3.9 Beeid maken en beschrijven Handboek (F)ACT LVB A doende za het (F)ACT-team in de dageijkse praktijk tegen verschiende organisatorische en beeidsinhoudeijke zaken aanopen, waarover men afspraken moet maken. Het primaire proces dat bij de start van het team op hoofdijnen was beschreven (zie 3.5), za op onderdeen nader moeten worden uitgewerkt zodat voor zowe de teameden zef as voor andere betrokkenen heder is hoe er wordt gewerkt. Bij het beschrijven van het primaire proces za het (F)ACT team meesta gebruik kunnen maken van en/of verwijzen naar a bestaande procesbeschrijvingen, werkafspraken, protocoen en regeingen zoas die eders binnen de organisatie geden. Verschiende (F)ACT teams hebben hun werkwijze beschreven in een (F)ACT handboek. Uiteraard is ieder team vrij om een dergeijk handboek naar eigen inzicht en smaak in te vuen en vorm te geven. In onderstaand kader worden de thema's genoemd die in ieder geva aan de orde moeten komen. Thema's in handboek (F)ACT Visie en missie: wat is de visie en missie van de organisatie en van het (F)ACT LVB team? Wat is de meerwaarde van het (F)ACT LVB team? Doegroep: op weke doegroep richt het (F)ACT LVB team zich? Weke indicatie- en contraindicatiecriteria geden er? 12 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

13 Team: Hoe is het team bij aanvang samengested? Hoe en in wek tempo wordt het team in de oop van de tijd verder uitgebreid? Weke normen worden er gested aan de omvang van de caseoad voor het team as gehee en per teamid? Wat zijn de taken van de verschiende teameden? Weke eisen worden er gested aan hun kennis, attitude en competenties? Werkwijze: Hoe veroopt het zorgproces (proces van aanmeding tot uitschrijving)? Hoe geeft het team invuing aan de (F)ACT-principes van mutidiscipinariteit, assertive outreach, shared caseoad, continuïteit van zorg, intensieve zorg en angdurige zorg? Hoe organiseert het team de 24-uurs bereikbaarheid en crisisinterventie? Wat is het beeid van het team m.b.t. veiigheid van medewerkers? Weke afspraken geden er m.b.t. (schending) van privacy en m.b.t. het doen van aangifte? Hoe ziet de overegstructuur eruit? Wanneer wordt de zorg op- en afgeschaad, en weke procedure wordt dan gevogd? Hoe wordt het (F)ACT bord vormgegeven en wie houdt het up to date? Zorgaanbod: weke interventies gaat het team bieden? Van weke methodieken bedient het team zich? Samenwerking ketenpartners: wie zijn de interne en externe ketenpartners van het team? Aan weke overegverbanden gaat het team deenemen? Monitoring: Hoe worden de resutaten van het team gemonitord? Hoe meet men de uitkomsten op ciëntniveau? Hoe meet men het functioneren en de prestaties van het team? Hoe werkt men aan kwaiteitsverbetering? Hoe (vaak) worden de resutaten teruggekopped en hoe worden ze benut voor vervog- en verbeteractiviteiten? Een handboek (F)ACT is een dynamisch product, d.w.z. dat het regematig za moeten worden geactuaiseerd. De verantwoordeijkheid hiervoor igt bij de teameider, die zich eventuee kan aten ondersteunen door een staf- of kwaiteitsmedewerker Jaarpan (F)ACT LVB Naast een handboek za het (F)ACT LVB ook een jaarpan moeten opsteen. In het eerste jaar za dit grotendees overappen met het werkpan (zie hoofdstuk 2). De inhoudeijke en financiëe kaders voor een dergeijk jaarpan worden door het hoger management bepaad. In het jaarpan wordt beschreven aan weke doeen het (F)ACT team het komende jaar gaat werken om het eigen functioneren te verbeteren en daarmee ook de kwaiteit van zorg. Een schoingspan maakt daarvan dee uit Obstakes en risico's De impementatie van innovaties in de zorg kent in de praktijk aerei hindernissen. Dat is voor (F)ACT niet anders. Hieronder beschrijven we enkee hindernissen waar a bestaande (F)ACT LVB teams, in het begin tegenaan zijn geopen. Startende (F)ACT teams kunnen hiermee hun voordee doen door hierop te anticiperen en op tijd maatregeen te treffen om de risico's te verminderen Onbekendheid met en weerstand tegen (F)ACT In de GGZ heeft (F)ACT a ruim tien jaar geeden zijn intrede gedaan en is de kennis van (F)ACT inmiddes wijd verspreid. Vrijwe iedere GGZ-organisatie beschikt over (F)ACT teams en in vaktijdschriften wordt regematig gepubiceerd over (F)ACT. Voor de VG is (F)ACT echter nog vrij nieuw. Voor vee hupvereners in de VG za niet op voorhand duideijk zijn waarin (F)ACT nu verschit van andere vormen van ambuante zorg, zoas poikinische zorg, ambuante wijkzorg of ambuante behandeing. Onduideijkheid kan ook eiden tot scepsis en weerstand. Scepsis en weerstand kunnen zich voordoen onder interne en externe ketenpartners, maar ook onder de (F)ACT-teameden zef, zeker as de betreffende teameden er zef niet voor gekozen hebben om in een (F)ACT team te gaan werken. 13 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

14 Om onduideijkheid en eventuee weerstand te voorkomen en te reduceren is informatievoorziening, discussie en training erg beangrijk. Van beang is dat er niet aeen aandacht is voor de 'cognitieve begripsvorming' maar voora ook voor de 'emotionee begripsvorming'. Kennis hebben van het (F)ACT mode is nog niet hetzefde as handeen vanuit de ideoogie van (F)ACT. Van hupvereners wordt vaak een attitudeverandering gevraagd en soms za er afgerekend moeten worden met oude gewoontes en werkwijzen. Dit kost tijd Onvodoende steun en faciiteiten vanuit het hoger management Steun en faciitering vanuit het hoger management is nodig om (F)ACT goed te impementeren. Een startend team za de tijd nodig hebben om uit te groeien tot een vowaardig en gecertificeerd (F)ACT LVB team. In de praktijk zien we vaak dat teams in de opstartfase nog we de ruimte krijgen en de faciiteiten worden geboden om zichzef te ontwikkeen en te professionaiseren. Echter, na enkee maanden gaan de bedrijfsbeangen prefereren en wordt er van de (F)ACT LVB teams verwacht dat zij voedige productie draaien en/of binnen afzienbare termijn kunnen opgaan voor certificering (omdat hierover afspraken zijn gemaakt met de financier). Een vee gehoorde vakui is dat, onder druk van de interne productienormen maar ook as gevog van de grote vraag naar (F)ACT voor LVB, de caseoad van startende (F)ACT teams te sne groeit. Teams besteden a hun tijd aan directe ciëntenzorg en hebben te weinig ruimte om zich de (F)ACT werkwijze goed eigen te maken en zich bezig te houden met professionaisering, kwaiteitsverbetering, beeidsontwikkeing en het goed op poten zetten van de interne en externe samenwerking. Daar komt nog bij dat zeker in de beginfase, het (F)ACT LVB team vaak nog niet voedig is en bijvoorbeed nog niet beschikt over de noodzakeijke behandecapaciteit, en/of dat noodzakeijke (ICT) faciiteiten ontbreken. Gevog is dat er een te grote wisse wordt getrokken op individuee medewerkers en dat de (F)ACT werkwijze onvodoende geïmpementeerd wordt. Van beang is daarom dat het hoger management reaistische doeen stet en het startende (F)ACT LVB team vodoende steunt en faciiteert, niet aeen bij aanvang maar ook daarna Shared caseoad Eén van de moeiijkste onderdeen van het (F)ACT mode voor vee hupvereners in de VG bijkt het werken met een shared caseoad. Hupvereners die voorheen werkten in een ambuant team hadden hun eigen caseoad die zij periodiek bespraken met de behandeaar (GZ psychooog). Hetzefde gedt voor hupvereners die voorheen werkten op de poikiniek. Hoewe de meeste (F)ACT LVB medewerkers het principe van shared caseoad omarmen, bijkt het in de praktijk toch moeiijk om de zorg voor ciënten te deen met coega's. Het verantwoordeijkheidsgevoe voor ciënten is groot, zeker voor degenen die a anger in zorg zijn en met wie men angzaam maar zeker een band heeft opgebouwd. Hupvereners voeren vaak aan dat mensen met een LVB, meer dan psychiatrische ciënten, behoefte hebben aan een vaste contactpersoon. Hupvereners zijn bang dat ciënten afhaken as zij te maken krijgen met meerdere gezichten. Die angst is echter niet atijd reëe. Het is beangrijk te reaiseren dat het maken van de omsag naar shared caseoad niet eenvoudig is en tijd kost. Voora de teameider heeft hierbij een beangrijke coachende ro. Hieronder worden een aanta manieren beschreven waarop het werken met een shared caseoad tot stand kan worden gebracht. Uitgeicht: de FACT-teams van Idris De FACT-teams van Idris zijn sinds medio 2013 operationee en komen zoas gezegd voort uit bestaande ambuante speciaistische zorgteams (AST). De teameden zijn geschood in het FACT mode en staan achter de FACT-principes, waaronder het werken met een shared caseoad. Toch bijkt het moeiijk om daadwerkeijk de stap van een individuee naar een shared caseoad te maken. Dit is voor een dee een mentae kwestie: teameden voeen zich erg verantwoordeijk voor ciënten, hebben er vaak ang over gedaan om een 14 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

15 vertrouwensband met hen op te bouwen en vinden het moeiijk om de zorg te deen met coega's. Om het werken met een shared caseoad binnen de teams te stimueren werd afgesproken dat de teamcoördinatoren voortaan actief as romode zouden gaan functioneren binnen de teams, door coega's actief te betrekken bij de zorg aan ciënten voor wie zij dossierhouder waren. Verder werden de caseoadbesprekingen met individuee medewerkers benut om concrete afspraken te maken over weke ciënten voortaan met weke coega's gedeed zouden worden. Op de derde paats werd besoten om één van de FACT vowassenenteams vooropig op te spitsen in twee subteams, die ek de heft van de caseoad voor hun rekening zouden nemen. De ciënten werden op basis van woonpaats toegewezen aan één van beide subteams zodat de reistijden zouden worden bekort. Achteriggende gedachte bij het vormen van subteams was dat de teameden zich sneer betrokken zouden voeen bij de ciënten en meer zouden worden uitgenodigd tot actieve inbreng tijdens het ochtendovereg. Tot sot werd de instroom van nieuwe ciënten beteuged, zodat de teams de kans kregen om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken Financiering Zoas beschreven in hoofdstuk 2 is gemengde financiering noodzakeijk om te kunnen werken vogens de principes van het (F)ACT mode. De ervaring eert dat de financiering van (F)ACT LVB teams niet atijd op orde is. Vee VGorganisaties worden (op dit moment nog) uitsuitend AWBZ gefinancierd, waardoor teams aeen geïndiceerde zorg kunnen everen voor een bepaad aanta uren en een bepaade periode. In afwachting van productieafspraken met zorgverzekeraars, gemeenten en/of Justitie, spreken organisaties in de opstartfase vaak eigen middeen aan die zij haen uit eigen reserves of substitutie van kinische naar ambuante capaciteit. In de eerste periode kunnen (F)ACT LVB teams met deze wijze van financiering vaak redeijk goed uit de voeten en is er begrip voor het feit dat het impementeren van innovaties gepaard gaat met een zekere mate van onduideijkheid. Het startende team ziet in dat het za moeten roeien met de riemen die het heeft. Echter, naarmate de tijd verstrijkt en de verwachtingen van het management ten aanzien van modegetrouw werken en het behaen van de productiviteitsnormen toenemen, za dit begrip en mogeijk ook de motivatie van medewerkers afnemen. Van beang is dus dat het hoger management reaistische verwachtingen heeft en uitspreekt naar het team en zich actief inspant om de financiering op orde te krijgen. Samenvattend: Startende (F)ACT teams kunnen tegen verschiende knepunten aanopen, waaronder: Onbekendheid met en weerstand tegen (F)ACT Onvodoende steun en faciiteiten vanuit het hoger management Omsag van individuee casemanagement naar shared caseoad Financiering Van beang is om hierop te anticiperen en op tijd maatregeen te treffen om de risico's te verminderen. 15 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 4. Monitoren, verankeren en continu verbeteren Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 2. De voorbereiding Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep, Ivo

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! Handreiking voor de impementatie van (F)ACT voor ciënten met een icht verstandeijke beperking en compexe probematiek Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1 Seksuaiteit en Preventie Seksuee Misbruik Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n Programma Kennismarkt 2012 1 Inhoudsopgave Ineiding 3 Taant / De Swaai 4 Stichting Zuidwester

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Praktische gids. voor spoedgevallendiensten bij het herkennen, opvangen en begeleiden van suïcidale patiënten

Praktische gids. voor spoedgevallendiensten bij het herkennen, opvangen en begeleiden van suïcidale patiënten Praktische gids voor spoedgevaendiensten bij het herkennen, opvangen en begeeiden van suïcidae patiënten Coofon Redactie: AZ Sint-Lucas & Vokskiniek, CHU Brugmann, CHR La Citadee, Kabinet van de Federaa

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

llllllllli IIlllllllll Hllillll

llllllllli IIlllllllll Hllillll APRzins on1vmse~'a i Hi * Z O O ' D 8 A 1 F 9 F * hiegomíssenoordwijk 8049 Z/15/006057 BEWä'E' n fdwik?'h U=Y1í?8'=11 Aan het coege van burgemeester en wethouders H b=h Sff?=f 92 van de gemeente Noordwijk

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Ouder wordende cliënt. Projectresultaten en inspiratie. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ouder wordende cliënt. Projectresultaten en inspiratie. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ouder wordende ciënt Projectresutaten en inspiratie www.kennispeingehandicaptensector.n 2 Project Ouder wordende ciënt Inhoudsopgave Ineiding 2... Verhaen van ciënten 3... Jos Anna Heeen en Ad Vera Interviews

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg HupvereningsDienst Ken nemer/and Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Reouradres Postbus 554 2 GM Haarem Gezondheidszorg Aan de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Ram P bestr 'i din

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd?

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd? RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 1 FEBRUARI 2013 Congres voor de tandarts agemeen practicus Gordon van der Avoort Patrick Oosterwijk Marco Cune Danië Wismeyer Henny Meijer Congres over impantoogie

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

Voorstellen. Angst(stoornissen) Begeleide zelfhulp Randomised Controlled Trial (RCT) Implementatie ti begeleide zelfhulp Afsluiting.

Voorstellen. Angst(stoornissen) Begeleide zelfhulp Randomised Controlled Trial (RCT) Implementatie ti begeleide zelfhulp Afsluiting. Lezing Begeeide Zefhup Angst Christine van Boeijen Voorsteen Christine van Boeijen psychiater crisisdienst GGNet Apedoorn- Zutphen, consuent POH-GGZ Apedoorn, paatsvervangend opeider en opeider huisarts.

Nadere informatie

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen Onderwerp Nieuw wetsartike 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare paatsen Portefeuiehouder Mr. A.Ph. Hertog Steier Didier Manjoero Coegevergadering 11 jui 2006 Raadsvergadering 7 september 2006.

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201 Rapportage voor Simon Sampe

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN We een goede autoverzekering maar hoe zit het met de inzittenden? uitgave: november 2011 Het kan een ieder overkomen. U rijdt in uw auto en net in een

Nadere informatie

NAS-I-ERDAA4. 0Nfi**i?AN@E.ii. 7 JULznis. / ArenA. Geacht Bestuur,

NAS-I-ERDAA4. 0Nfi**i?AN@E.ii. 7 JULznis. / ArenA. Geacht Bestuur, NASIERDAA4 / ArenA 0Nfi**i?AN@E.ii i 7 JULznis Stadsregio Amsterdam s'radion AMSTERDAM c.v. Dageijks Bestuur Stadsregio Amstersdam i>.o. Box 2298 Postbus 626 00 DL AMSTERDAM 000 AP AMSTERDAM THE NETHERLANDS

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen C T Therapeutisch eastische kousen bij oedeem, trombose en spataderen De therapeut weet raad K1 C H - T K1 - T K1 K2 C G C - G T G CF CE CD CC buiten engte A-omvang binnen engte C - F D CB C Therapeutisch

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN(KNAW) DIEREXPERIMENTENCOMMISSIE JAARVERSLAG 2001 Sinds 199!) kent de Koninkijke Nederandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een Dierexperimentericommissie

Nadere informatie

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE OKTOBER 2015 NUMMER 16 Activiteiten kaender VRIJDAG 23 OKTOBER Thema Gezonde voeding Ineiding door diëtiste Proeven van maatijden Apetito Aanmeden bij Harry Oonk zie

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opeidingen i.s.m. Auditing.n ACS biedt ook in het najaar 2017 weer enkee interessante en actuee auditopeidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni 2011 1. DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Bijzondere vondst in Molenpark

Bijzondere vondst in Molenpark Stadswerken IBUzine is een magazine voor medewerkers en reaties van IBU-Stadsingenieurs en verschijnt enkee maen per jaar in een opage van 450 stuks IBUzine Forten Nieuwe Hoandse Waterinie 2 Fexibe opstebare

Nadere informatie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie Rondzendbrief Rondzendbrief Monitoring Aan ae entiteiten en personeeseden van de Vaamse overheid die gebruikmaken van een systeem van vrijwiige registratie van afkomst en arbeidshandicap in het kader van

Nadere informatie

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2012. Liefst per e-mai: info@stichtingtivoi.n 2012 nummer 1 WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor gymnasium profielkeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11.

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor gymnasium profielkeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11. euzedossier handeiding voor de mentor gymnasium profiekeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11.14 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Martin van Essen & uitgeverij remmers uitgeverij

Nadere informatie

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument Begeeidingsinstrument b i j d e b e o o r d e i n g va n d e miieueffecten va n b e p a a d e p a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a v a k Screeningsdocument Inhoud 1. Ineiding...3 2. Informatief

Nadere informatie

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond

Plan van aanpak kwaliteitsverbetering treindienst Nijmegen Venlo Roermond Pan van aanpak kwaiteitsverbetering treindienst Nijmegen Veno Roermond Panstudie fase 2A en 2B Extern opdrachtgever Auteur Provincie Limburg Ing. M.E. de Vries/ Ph. M. Verhust (Prm) Kenmerk Versie 15 Projectnummer

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen

\W/W 1%/ rfeßt s: f:ot ßÖêR. Advies van de Participatieraad. en wethouders. aan het college van burgemeester ',1. Algemeen 01. Inkomende documenten 13286 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 2 van 7 ' ~ O i reßt s: :ot ßÖêR ÉM i1 TF TôR $ôn6ô van de Participatieraad aan het coege van burgemeester en wethouders Agemeen Datum: 17

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

Veiligheid bij Evenementen

Veiligheid bij Evenementen Congres + verdiepende mastercasses 21 en 22 maart 2013 GereDome Arnhem Wegens groot succes herhaad! Vorige editie gemidded beoordeed met een 8! Veiigheid bij Evenementen Neem uw verantwoordeijkheid en

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opeidingen i.s.m. Auditing.n ACS biedt ook in het najaar van 2016 weer enkee interessante en actuee auditopeidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden

Nadere informatie