OPQ Manager Plus Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPQ Manager Plus Rapport"

Transcriptie

1 OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september

2 INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei informatie die nuttig is ter ondersteuning van seectiebesuiten. Dit rapport bevat: 1. Hoe Dhr. Candidate verkiest te werken (bijvoorbeed of hij graag de reges vogt of bereid is ze te omzeien). 2. Hoe Dhr. Candidate waarschijnijk za omgaan met zijn coega's in een team. 3. Zijn waarschijnijke prestaties ten opzichte van een reeks competenties die beangrijk worden geacht voor het werk (bv. Aansturen en supervisie geven). GEBRUIK VAN DIT RAPPORT Dit rapport is gebaseerd op de antwoorden van Dhr. Candidate op de Occupationa Personaity Questionnaire (OPQ). Zijn antwoorden werden vergeeken met die van een grote en reevante vergeijkingsgroep om een beschrijving te geven van de voorkeursaanpak van Dhr. Candidate ten aanzien van werk. De antwoorden die Dhr. Candidate gaf, geven een beed van hoe hij zijn eigen gedrag ziet meer dan hoe een andere persoon hem zou beschrijven. Dit rapport beschrijft eerder de soorten voorkeursgedrag dan de eigenijke vaardigheidsniveaus. De nauwkeurigheid van dit rapport hangt af van de eerijkheid waarmee hij de vragen heeft beantwoord asook zijn zefbewustzijn. Niettemin geeft dit rapport beangrijke indicatoren van de stij van Dhr. Candidate op het werk. Dit rapport verbindt de informatie van de persoonijkheidsvragenijst met de twintig universee competenties. Dit rapport heeft een gedigheid van maanden en moet vertrouweijk worden behanded. As er zich beangrijke veranderingen in zijn even of werk voordoen, moet hij de OPQ opnieuw invuen. As u hup nodig heeft bij de interpretatie van dit rapport, neem dan contact op met iemand binnen uw organisatie die een voedige opeiding over het gebruik van de OPQ heeft gehad. GEDRAG OP HET WERK Deze sectie is gebaseerd op de antwoorden van Dhr. Candidate op de Occupationa Personaity Questionnaire (OPQ) en beschrijft zijn voorkeursstij op het werk in drie hoofddomeinen: omgaan met mensen, aanpak van taken en gevoeens en emoties controeren. Hoe za Dhr. Candidate omgaan met andere mensen? Hij omschrijft zichzef as iemand die heemaa niet graag verkoopt of onderhandet Hij heeft een grote afkeer van eidinggeven Hij is best we bereid zijn eigen mening te geven of anderen te bekritiseren Hij heeft de neiging zijn eigen benadering te vogen, ongeacht de groepsconsensus Over het agemeen is hij zeer sti en terughoudend in groepen Hij bevindt zich hee graag in het gezeschap van anderen Hij voet zich enigszins ongemakkeijk in formee situaties of bij het ontmoeten van nieuwe mensen Hij geeft er sterk de voorkeur aan niet over zijn persoonijke successen te spreken Bij het nemen van besissingen overegt hij in beperkte mate met anderen Hij is zeer seectief bij het geven van ondersteuning en sympathie aan coega's 25 september 2013 Manager Pus Rapport Dhr. Sampe Candidate 2 van SHL, onderdee van CEB. Ae rechten voorbehouden.

3 Hoe za Dhr. Candidate taken op zijn werk benaderen? Hij vindt van zichzef dat hij een typische voorkeur heeft voor het werken met numerieke gegevens Geeft aan een sterke voorkeur te hebben voor het kritisch anayseren van informatie of pannen die hem voorgeegd worden Geeft aan, in verhouding tot anderen, zeer weinig interesse te hebben voor de motieven en gedragingen van mensen Hij vindt van zichzef dat hij een zeer sterke voorkeur heeft voor het vasthouden aan beproefde en geteste manieren van werken Hij is waarschijnijk even geïnteresseerd in theorieën en conceptuee ideeën as de meeste anderen Hij heeft een ichte voorkeur voor het voortbouwen op de ideeën van anderen, iever dan zef nieuwe ideeën aan te brengen Hij zegt van zichzef een zeer sterke voorkeur te hebben voor afwisseing en vernieuwing in zijn werk en dit te verkiezen boven routine en herhaing Hij heeft een zeer sterke neiging om zich in diverse situaties en met verschiende mensen steeds op dezefde manier te gedragen Hij hanteert waarschijnijk een strategische visie en denkt daarbij aan de impicaties op angere termijn Is bezorgd om orde en detai, maar in iets grotere mate dan anderen De nadruk die hij egt op het afronden van taken is vergeijkbaar met de meeste mensen Heeft een extreem sterke behoefte naar het nauwettend vogen van reges en procedures Hoe zuen de gevoeens en emoties van Dhr. Candidate zijn werk beïnvoeden? In zijn werk ziet hij zichzef as een icht gespannen en bezorgde persoon Hij ijkt zeer bezorgd en gespannen te zijn in de aanoop naar beangrijke evenementen Hij ziet zichzef as gevoeig voor kritiek en voet deze kritiek weicht vijmscherp aan Heeft een even optimistische kijk op de toekomst as de meeste anderen Het is zeer onwaarschijnijk dat hij aanneemt dat anderen betrouwbaar en eerijk zijn Hij omschrijft zichzef as iemand die een ichte neiging heeft om openijk zijn emoties te tonen Hij zegt een sterke voorkeur te hebben voor werk wat hem druk bezig houdt en waarbij er vee om handen is Concurrentie is weicht van iets groter beang voor hem dan dat het voor de meeste andere mensen is Hij zegt van zichzef een gematigd ambitieniveau te hebben Bij het nemen van besissingen heeft hij een zeer sterke neiging om voorzichtiger te zijn dan de meeste anderen Bijkomende opmerkingen over het verwachte gedrag van Dhr. Candidate op het werk: Hij wenst geen eider te zijn over anderen, noch wi hij hen voor zijn standpunt winnen Za zef sterke standpunten hebben, maar zich minder inspannen om anderen voor zijn standpunt te winnen Verkiest zijn eigen benadering boven het uitvoeren van de benaderingen van anderen Za het iefst dee uit maken van een team waarin hij een meer teruggetrokken ro kan vervuen Bekommert zich nauweijks om de menseijke aspecten van een situatie Behoudt een consequente aanpak in zijn manier van werken met anderen, maar houdt weinig rekening met de invoed die hij op hen heeft Zoekt eerder variatie en interesse dan een meer fundamentee verandering Heeft zeer vee aandacht voor de panning en voorbereiding van het werk, teneinde probemen te vermijden Werkt graag vogens gebruikeijke methodes, reges en procedures 25 september 2013 Manager Pus Rapport Dhr. Sampe Candidate 3 van SHL, onderdee van CEB. Ae rechten voorbehouden.

4 Is waarschijnijk zeer taakgericht en staat afwijzend tegenover het deegeren van taken aan anderen 25 september 2013 Manager Pus Rapport Dhr. Sampe Candidate 4 van SHL, onderdee van CEB. Ae rechten voorbehouden.

5 WERKEN IN EEN TEAM Succesvoe teams deen gemeenschappeijke taken of projecten en werken gezamenijk naar dezefde doesteingen toe. Binnen het team evert ek individu een specifieke bijdrage tot het proces en draagt hiermee bij tot het succes van het team. Om hun doesteingen te verwezenijken moeten de teameden een aanta beangrijke taken uitvoeren. De vermoedeijke invoed van Dhr. Candidate binnen het team wordt hieronder aangegeven. Hierbij wordt gekeken naar zijn sterke en zwakke punten bij het uitvoeren van de teamtaken. Over het agemeen heeft Dhr Candidate een sterke voorkeur om de nadruk te eggen op taken en het is mogeijk dat hij minder op interpersoonijke reaties met teameden gefocust is. Zijn kwaiteiten zuen waarschijnijk iggen in: Het team hepen bij het evaueren van ideeën en concepten die bijdragen tot het succes van het team Het pannen van teamwerk en het op pei houden van de productiviteit van het team Hij za waarschijnijk even bekwaam zijn as de meesten in: Het identificeren van mogeijke opossingen voor teamtaken Een stimuerende invoed hebben op de andere teameden Zijn zwakkere gebieden zuen waarschijnijk iggen in: Het aansturen van teamactiviteiten Het opbouwen van een groot aanta reaties, zowe binnen as buiten het team Het behouden van een positief teamkimaat Het hepen van het team bij het managen van de werkbeasting en bij het bereiken van de doesteingen ervan 25 september 2013 Manager Pus Rapport Dhr. Sampe Candidate 5 van SHL, onderdee van CEB. Ae rechten voorbehouden.

6 COMPETENTIES Deze sectie beicht de waarschijnijke prestaties van Dhr. Candidate op het vak van hoofdcompetenties die beangrijk zijn op de werkpek. Door de competenties te seecteren die het beangrijkst zijn, en in die domeinen te zoeken naar aanwijzingen van de doetreffendheid van Dhr. Candidate, vergroot u de kans dat u de beste persoon rekruteert. De onderstaande competentiescores voor Dhr. Candidate zijn gebaseerd op zijn antwoorden op de OPQ. Er worden aanbevoen interviewvragen gegeven voor ek van de competenties in de Richtijn voor interviews voor het Universa Competency Framework. Er zijn ook Competentieprofiekaarten verkrijgbaar om u te hepen bij het identificeren van essentiëe of gewenste competenties. Let op dat de Richtijn voor interviews en de Competentieprofiekaarten sechts in een beperkt aanta taen beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw SHL-vertegenwoordiger. Competentie Leidinggeven en Besissen 1.1 Besissen en activiteiten initiëren 1.2 Aansturen en supervisie geven Ondersteunen en Samenwerken 2.1 Met mensen werken 2.2 Principes en waarden trouw bijven 1 Omgaan met anderen en Presenteren 3.1 Reaties bouwen en netwerken 3.2 Overtuigen en beïnvoeden 3.3 Presenteren en communiceren 2 Anayseren en Interpreteren 4.1 Schrijven en rapporteren Expertise en technoogie toepassen Anayseren 2 Creëren en Conceptuaiseren 5.1 Leren en onderzoeken Creëren en innoveren Strategieën en concepten formueren 2 Organiseren en Uitvoeren 6.1 Pannen en organiseren 6.2 Resutaten everen en aan de verwachtingen van de kant vodoen 6.3 Instructies en procedures vogen 2 Zich aanpassen en Aankunnen 7.1 Aanpassen en omgaan met verandering 7.2 Met druk en tegensagen omgaan Ondernemen en Presteren 8.1 Persoonijke werkdoeen bereiken 8.2 Ondernemend en commerciee denken 2 De nummers verwijzen naar de 20 competentie dimensies van het SHL Universa Competency Framework TM. Beangrijk voor succes? (aanvinken) De agemene waarschijnijkheid dat Dhr. Candidate sterk naar voren komt in eke competentie wordt weergegeven in de staafdiagrammen aan de rechterkant van het rapport Za waarschijnijk geen sterkte zijn Za minder waarschijnijk een sterkte zijn Za matig waarschijnijk een sterkte zijn Za redeijk waarschijnijk een sterkte zijn Za hee waarschijnijk een sterkte zijn 1 OPQ32 meet sechts enkee aspecten van deze competentie, met name deze die gereateerd zijn aan de gebieden 'reges vogend' en 'diversiteit benutten'. 2 Bij de beoordeing van deze competentie kan ook een capaciteitenmeting worden gebruikt. Voor meer informatie zie de sectie aan het einde van dit rapport. 25 september 2013 Manager Pus Rapport Dhr. Sampe Candidate 6 van SHL, onderdee van CEB. Ae rechten voorbehouden.

7 COMPETENTIE DEFINITIES 1. Leidinggeven en Besissen 1.1 Besissen en activiteiten initiëren 1.2 Aansturen en supervisie geven Neemt verantwoordeijkheid voor acties, projecten en mensen; neemt initiatieven, handet met zefvertrouwen en bepaat een eigen richting; initieert en genereert activiteiten; neemt snee, hedere besissingen die harde keuzes of weoverwogen risico s met zich mee kunnen brengen. Geeft anderen een duideijke richting; motiveert en geeft anderen bevoegdheden; trekt personee aan van een hoog niveau; geeft personee mogeijkheden om zich te ontwikkeen en coacht; stet adequate gedragsnormen op; deegeert werk op juiste en eerijke wijze. 2. Ondersteunen en Samenwerken 2.1 Met mensen werken 2.2 Principes en waarden trouw bijven Herkent en beoont de bijdrage van andere team eden; toont beangsteing en begrip voor anderen; uistert, ondersteunt en draagt zorg voor anderen; raadpeegt anderen en deet informatie en expertise met hen; bouwt teamgeest op en egt conficten bij; past zich op een adequate wijze aan het team aan. Ondersteunt ethiek en waarden; aat integriteit zien; bevordert geijke kansen, bouwt diversiteit op in teams; benadrukt verantwoordeijkheid van de organisatie en het individu voor de maatschappij en de omgeving. 3. Omgaan met anderen en Presenteren 3.1 Reaties bouwen en netwerken 3.2 Overtuigen en beïnvoeden 3.3 Presenteren en communiceren Onderhoudt makkeijk goede reaties met kanten en personee; gaat goed om met mensen op ae niveaus; bouwt uitgebreide en effectieve netwerken op van contacten (zowe intern as extern); gebruikt humor op gepaste wijze om reaties met anderen te verbeteren. Bereikt duideijke overeenstemming en commitment bij anderen door te overtuigen en te onderhandeen; maakt effectief gebruik van poitieke processen om anderen te beïnvoeden en te overtuigen; brengt ideeën naar voren namens zichzef en anderen; maakt een sterke persoonijke indruk op anderen; zorgt voor een goede indruk op anderen. Spreekt heder en voeiend; geeft op hedere wijze meningen, informatie en hoofdpunten van een betoog weer; geeft presentaties en spreekt met vaardigheid en vertrouwen voor een groep mensen; speet vot in op het pubiek en op hun reacties en feedback; straat geoofwaardigheid uit. 4. Anayseren en Interpreteren 4.1 Schrijven en rapporteren 4.2 Expertise en technoogie toepassen 4.3 Anayseren Schrijft overtuigend op een krachtige en aantrekkeijke wijze; schrijft heder, beknopt en correct; vermijdt nodeoos gebruik van jargon of gecompiceerd taagebruik; schrijft op een gestructureerde en ogische wijze; structureert informatie conform de behoefte en het begrip van het pubiek. Past gespeciaiseerde en gedetaieerde technische kennis toe; gebruikt technoogie om doeen in het werk te bereiken; ontwikket kennis en expertise in de functie door voortdurende professionee ontwikkeing; toont begrip van verschiende afdeingen en functies in de organisatie; deet expertise en kennis met anderen; aat adequate fysieke coördinatie, handvaardigheid, ruimteijk bewustzijn en behendigheid zien. Anayseert numerieke en verbae gegevens en andere soorten informatie door deze in componenten, patronen en reaties op te deen; gaat op zoek naar aanvuende informatie of een beter begrip van een probeem; neemt rationee besuiten op basis van de beschikbare informatie en anayse; begrijpt dat een bepaad vraagstuk dee kan zijn van een vee groter gehee; deet de informatie op in componenten, patronen en reaties; komt met werkbare opossingen voor verschiende probemen. 25 september 2013 Manager Pus Rapport Dhr. Sampe Candidate 7 van SHL, onderdee van CEB. Ae rechten voorbehouden.

8 5. Creëren en Conceptuaiseren 5.1 Leren en onderzoeken 5.2 Creëren en innoveren 5.3 Strategieën en concepten formueren Leert sne nieuwe taken en neemt vug informatie op in het geheugen; toont vot begrip van nieuw verkregen informatie; verzamet uitgebreide informatie ter ondersteuning van de besuitvorming; moedigt eren aan in de organisatie (bijv. eren van fouten en succes en het op zoek gaan naar feedback van personee en kanten); beheert kennis (verzamet, cataogiseert en verspreidt kennis door de organisatie). Komt met nieuwe ideeën, benaderingen of inzichten; ontwikket vernieuwende producten of ontwerpen; produceert een scaa aan opossingen voor probemen; zoekt mogeijkheden voor de organisatie om zich te verbeteren; bedenkt effectieve initiatieven voor verandering. Werkt strategisch om doeen van de organisatie te bereiken; bepaat en ontwikket strategieën; ontwikket positieve en interessante denkbeeden over het toekomstig potentiee van de organisatie; houdt rekening met een breed scaa aan aspecten die betrekking hebben op de organisatie. 6. Organiseren en Uitvoeren 6.1 Pannen en organiseren Stet heder gedefinieerde doeen op; pant activiteiten en projecten ruim van tevoren en houdt rekening met mogeijk veranderende omstandigheden; identificeert en organiseert middeen die nodig zijn om een taak uit te voeren; organiseert tijd op een effectieve wijze; houdt deadines in de gaten. 6.2 Resutaten everen en aan de verwachtingen van de kant vodoen Richt zich op behoeften en tevredenheid van kanten; stet hoge normen voor kwaiteit en kwantiteit; controeert en handhaaft kwaiteit en productiviteit; werkt op een systematische, methodische en ordeijke manier; bereikt consequent projectdoeen. 6.3 Instructies en procedures vogen Vogt instructies van anderen zonder hun gezag onnodig uit te dagen; vogt procedures en beeid; houdt zich aan tijdschema s; verschijnt op tijd op het werk en in vergaderingen; toont betrokkenheid met de organisatie; respecteert wetteijke verpichtingen en veiigheidseisen. 7. Zich aanpassen en Aankunnen 7.1 Aanpassen en omgaan met verandering 7.2 Met druk en tegensagen omgaan Past zich aan veranderende omstandigheden aan; kan met ambiguïteit omgaan; accepteert nieuwe ideeën en initiatieven voor verandering; past de interpersoonijke stij aan om tegemoet te komen aan verschiende mensen of situaties; toont interesse voor nieuwe ervaringen. Houdt een positieve kijk op het werk; werkt productief in een stressvoe omgeving; houdt emoties onder controe tijdens moeiijke situaties; gaat goed om met kritiek en eert ervan; brengt de eisen van werk en privé even in evenwicht. 8. Ondernemen en Presteren 8.1 Persoonijke werkdoeen bereiken 8.2 Ondernemend en commerciee denken Gaat veeeisende doeen met enthousiasme aan; werkt hard en besteedt extra uren indien nodig; wi hogerop komen in functies met meer verantwoordeijkheid en invoed; identificeert eigen ontwikkeingsbehoeften en maakt gebruik van ontwikkeings- of trainingsmogeijkheden. Bijft op de hoogte van informatie over concurrenten en trends in de markt; identificeert zakeijke mogeijkheden voor de organisatie; houdt de ontwikkeingen binnen de organisatiestructuur in de gaten; toont financiee bewustzijn; beheerst kosten en denkt in termen van winst, veries en toegevoegde waarde. 25 september 2013 Manager Pus Rapport Dhr. Sampe Candidate 8 van SHL, onderdee van CEB. Ae rechten voorbehouden.

9 Diagrammen/ Inductief redeneren Numeriek redeneren Verbaa redeneren CAPACITEITENTESTS EN COMPETENTIES De reatie tussen UCF competenties en capaciteitentests zijn opgenomen in de onderstaande tabe. Voor sommige competenties kunnen meer capaciteitentests reevant zijn. Dit betekent niet dat a deze capaciteitentests gemaakt hoeven te worden. De keuze van capaciteitentests dienen gebaseerd te zijn op de functie/oopbaan vereisten (raadpeeg zonodig een op dit gebied gekwaificeerd persoon in uw organisatie hiervoor). Competentie voorspeingen zijn ook vodoende krachtig as aeen OPQ of OPQ met een of twee capaciteitentests zijn gebruikt. Competentie 1.1 Besissen en activiteiten initiëren 1.2 Aansturen en supervisie geven 2.1 Met mensen werken 2.2 Principes en waarden trouw bijven 3.1 Reaties bouwen en netwerken 3.2 Overtuigen en beïnvoeden 3.3 Presenteren en communiceren 4.1 Schrijven en rapporteren 4.2 Expertise en technoogie toepassen 4.3 Anayseren 5.1 Leren en onderzoeken 5.2 Creëren en innoveren 5.3 Strategieën en concepten formueren 6.1 Pannen en organiseren 6.2 Resutaten everen en aan de verwachtingen van de kant vodoen 6.3 Instructies en procedures vogen 7.1 Aanpassen en omgaan met verandering 7.2 Met druk en tegensagen omgaan 8.1 Persoonijke werkdoeen bereiken 8.2 Ondernemend en commerciee denken Betekenis ü: De capaciteitentest die reevant is voor de competentie, is gemaakt en het resutaat hiervan is meegenomen in het competentieresutaat : De capaciteitentest die reevant is voor de competentie, is niet gemaakt en het resutaat hiervan is adus niet meegenomen in het competentieresutaat [Grijs gearceerd]: Voor deze competentie zijn geen capaciteitentests reevant 25 september 2013 Manager Pus Rapport Dhr. Sampe Candidate 9 van SHL, onderdee van CEB. Ae rechten voorbehouden.

10 BEOORDELINGSMETHODOLOGIE Dit Profie is gebaseerd op de vogende informatiebronnen van Dhr. Sampe Candidate: Vragenijst / Capaciteitentest OPQ32r UK Engish v1 (Std Inst) Normgroep OPQ32r Brits Enges Bevoking agemeen 2011 (GBR) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Kandidaatgegev ens Rapport Dhr. Sampe Candidate RP1=1, RP2=2, RP3=7, RP4=8, RP5=3, RP6=9, RP7=4, RP8=10, RP9=6, RP10=2, TS1=5, TS2=8, TS3=1, TS4=9, TS5=6, TS6=4, TS7=10, TS8=2, TS9=8, TS10=7, TS11=6, TS12=10, FE1=4, FE2=9, FE3=3, FE4=6, FE5=1, FE6=4, FE7=8, FE8=7, FE9=5, FE10=2, CNS=9. The Manager Pus Report Version Number: 1.1 RE OVER DIT RAPPORT Dit rapport is gegenereerd met behup van het SHL Onine Assessment System. Het bevat informatie over de Occupationa Personaity Questionnaire TM (OPQ32). Het gebruik van deze vragenijst is beperkt tot de mensen die een gespeciaiseerde training vogden voor het gebruik en de interpretatie. Het rapport is gegenereerd vanuit de resutaten van een vragenijst die door de respondent(en) werd(en) ingevud en is een weergave van de gegeven antwoorden. De subjectieve aard van beoordeingen gebaseerd op vragenijsten moet bij de interpretatie van de data in beschouwing worden genomen. Dit rapport werd eectronisch gegenereerd - de gebruiker van de software kan wijzigingen en aanvuingen maken op de tekst van het rapport. SHL Group Limited en zijn associates kunnen niet garanderen dat de inhoud van dit rapport de onveranderde weergave is van het computersysteem. Wij accepteren geen aansprakeijkheid voor de gevogen van het gebruik van dit rapport en geen aansprakeijkheid onder geen enkee vorm (incusief onachtzaamheid) voor de inhoud ervan SHL, onderdee van CEB. Ae rechten voorbehouden. SHL en OPQ zijn trademarks van SHL Group Limited weke geregistreerd zijn in het Verenigd Koninkrijk en andere anden. Het SHL Universa Competency Framework, de SHL Competency Profier en SHL Competency Designer zijn auteursrechteijk beschermd , SHL Group Limited, en zijn handesmerken van SHL Group Limited. Dit rapport werd gegenereerd door SHL voor de kant en bevat SHL s inteectuee eigendom. Zodoende staat SHL de kant toe dit rapport enke te reproduceren, verdeen of aan te passen voor interne en niet-commerciëe doeeinden. Ae overige rechten zijn voorbehouden aan SHL. 25 september 2013 Manager Pus Rapport Dhr. Sampe Candidate 10 van SHL, onderdee van CEB. Ae rechten voorbehouden.

QuickSift > Profiel. Naam: De heer Regio Talent

QuickSift > Profiel. Naam: De heer Regio Talent QuickSift > Profiel Naam: De heer Regio Talent Vergelijkingsgroepen: NED Quicksift norm Datum: 9 mei 2011 QUICKSIFT PROFIEL De competentie scores worden weergegeven als Sten scores (1-10). Hoge scores

Nadere informatie

> Manager Plus Rapport. Naam: Piet Hollander

> Manager Plus Rapport. Naam: Piet Hollander > Manager Plus Rapport Naam: Piet Hollander Datum: 4 februari 2008 INLEIDING Dit rapport is bestemd voor gebruik door lijnmanagers en HR professionals. Het bevat allerlei informatie die nuttig is ter ondersteuning

Nadere informatie

> Universal Competency rapport. Naam: Piet Hollander

> Universal Competency rapport. Naam: Piet Hollander > Universal Competency rapport Naam: Piet Hollander Datum: 4 februari 2008 INTRODUCTIE Dit rapport is bedoeld voor gebruik door lijnmanagers en HR professionals. Het geeft weer hoe de bepaalde stijl of

Nadere informatie

> Universal Competency rapport. Naam: Mrs Jane Doe

> Universal Competency rapport. Naam: Mrs Jane Doe > Universal Competency rapport Naam: Mrs Jane Doe Datum: 20 juli 2008 INTRODUCTIE Dit rapport is bedoeld voor gebruik door lijnmanagers en HR professionals. Het geeft weer hoe de bepaalde stijl of typische

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 21 mei 2014. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 21 mei 2014 www.ceb.shl.com INLEIDING Dit rapport is vertrouwelijk en is alleen bedoeld voor de persoon die de vragenlijst heeft ingevuld.

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ E.I. rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 23 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inleiding Kennis van de eigen emoties, het onderkennen van andermans emoties en het omgaan met relaties kunnen

Nadere informatie

UCF. Universal Competency Framework. Sandra de Vries

UCF. Universal Competency Framework. Sandra de Vries UCF Universal Competency Framework Sandra de Vries Dit rapport bevat vertrouwelijke informatie en mag niet worden doorgegeven aan personen die hiervoor niet gemachtigd zijn. Datum: /0/007 Het bestaat uit

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Managerrapport - Klantgerichte functies. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 19 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel CCSQ. Managerrapport - Klantgerichte functies. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 19 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel CCSQ Managerrapport - Klantgerichte functies Naam Dhr. Sample Candidate Datum 19 september 2013 www.ceb.shl.com INLEIDING Dit SHL Managerrapport stelt u in staat om vast te stellen of Dhr.

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201 Rapportage voor Simon Sampe

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Sales Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 20 september

OPQ Profiel OPQ. Sales Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 20 september OPQ Profiel OPQ Sales Rapport Naam Candidate Datum 20 september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUCTIE Dit Sales Rapport van SHL geeft u inzicht in de potentiële fit van Sample Candidate met een salesfunctie.

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Basis met agemene informatie Persoog voorbeed 5 Aexander voorbeed 16 december 13 Rapportage voor Aexander voorbeed - 16 december 13

Nadere informatie

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober

OPQ Profiel CCSQ. Persoonlijk Rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 31 oktober OPQ Profiel CCSQ Persoonlijk Rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 31 oktober 2013 www.ceb.shl.com CCSQ profiel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Overtuigend RELATIES MET MENSEN 7 6 4 2 Terughoudend Zorgzaam Bescheiden

Nadere informatie

> Gebruikersrapport. Naam: Dhr. Peter Sample

> Gebruikersrapport. Naam: Dhr. Peter Sample > Gebruikersrapport Naam: Dhr. Peter Sample Datum: 14 april 2009 OPQ Gebruikersrapport Inleiding Dit rapport is ontworpen voor diegenen die de OPQ training hebben gevolgd. Het kan u helpen bij uw voorbereiding

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

360 feedback rapport van Dirk Demo

360 feedback rapport van Dirk Demo 360 feedbk rpport vn Dirk Demo Dtum: 12 februri 2014 Nm: Dirk Demo Inhoud Leeswijer... 2 Legend... 3 Smenvtting... 4 Conusies bij de sores... 5 Feedbk uitgespitst... 6 Detis per ompetentie... 7 Beshouwing

Nadere informatie

> Sales Rapport. Naam: Dhr. Alexander de Vries

> Sales Rapport. Naam: Dhr. Alexander de Vries > Sales Rapport Naam: Dhr. Alexander de Vries Datum: 28 november 2008 INLEIDING Dit Sales Rapport van SHL geeft u inzicht in de potentiële fit van Alexander de Vries met een salesfunctie. Dit rapport is

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Capaciteitenrapport Naam: Alexander de Vries Datum: 19 juni 2008

Capaciteitenrapport Naam: Alexander de Vries Datum: 19 juni 2008 Capaciteitenrapport Naam: Alexander de Vries Datum: 19 juni 2008 Capaciteitenrapport Dit Capaciteitenrapport laat de score zien van Alexander de Vries voor de Verify Capaciteiten Test. Als deze test zonder

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. Effectiever leren! Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 1 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. Effectiever leren! Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 1 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ Effectiever leren! Naam Dhr. Sample Candidate Datum 1 oktober 2013 www.ceb.shl.com INTRODUCTIE Individueel leren wordt in toenemende mate beschouwd als een factor van belang in de ontwikkeling

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. UCF Development Action Planner. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. UCF Development Action Planner. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 20 september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ UCF Development Naam Candidate Datum www.ceb.shl.com INTRODUCTIE U heeft een persoonlijkheidsvragenlijst ingevuld, om zicht te verkrijgen op uw meest waarschijnlijke sterke punten en uw

Nadere informatie

> OPQ UCF Development Action Planner. Naam: Dhr. Sample Candidate

> OPQ UCF Development Action Planner. Naam: Dhr. Sample Candidate > OPQ UCF Development Action Planner Naam: Dhr. Sample Candidate Datum: 06 October 2010 INLEIDING U heeft een persoonlijkheidsvragenlijst ingevuld, om zicht te verkrijgen op uw meest waarschijnlijke sterke

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

> Medewerkers & Leiderschapsstijlen Profiel. Naam: Dhr. Peter Sample

> Medewerkers & Leiderschapsstijlen Profiel. Naam: Dhr. Peter Sample > Medewerkers & Leiderschapsstijlen Profiel Naam: Dhr. Peter Sample Datum: 14 april 2009 Groepsrollen Lage scores Gemiddeld Hoge scores Groepsrol Coördinator Ondernemer Creatief denker Voltooier Uitvoerder

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Rapport. Persoonlijkheidsprofiel Functieprofiel Basis Beknopt

Rapport. Persoonlijkheidsprofiel Functieprofiel Basis Beknopt Rapport Persoonijkheidsprofie Functieprofie Basis Beknopt Voorbeed bedrijfsnaam Voorbeed afdeing Voorbeed functie work Jan Voorbeed augustus 0 Rapportage voor Jan Voorbeed - augustus 0 Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

Rapportages. Basis Leiderschap. persolog Nederland Voorbeeldrapporten. Simon Sample 9 december 2013

Rapportages. Basis Leiderschap. persolog Nederland Voorbeeldrapporten. Simon Sample 9 december 2013 Rapportages Basis Leiderschap persoog Nederand Voorbeedrapporten Simon Sampe 9 december 13 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Inhoudsopgave 1 Introductie van het Persoonijkheidsprofierapport van

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen Verder Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen 2 Examencommissies hebben een centrae ro bij het bewaken van de kwaiteit van toetsen en examens. Dit is

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument Begeeidingsinstrument b i j d e b e o o r d e i n g va n d e miieueffecten va n b e p a a d e p a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a v a k Screeningsdocument Inhoud 1. Ineiding...3 2. Informatief

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers Homoseksuee en Heteroseksuee Tindergebruik bij Quarterifers Tim Bo 6342051 Universiteit van Amsterdam Begeeider: Mark Spiering 4928 woorden Abstract Het onderwerp van dit onderzoek is Tindergebruik onder

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

> Professioneel rapport. Naam: Dhr. Peter Sample

> Professioneel rapport. Naam: Dhr. Peter Sample > Professioneel rapport Naam: Dhr. Peter Sample Datum: 1 april 2009 OPQ32 profiel Overtuigend RELATIES MET MENSEN 7 7 1 8 2 Leidinggevend Direct Onafhankelijk handelend Extravert Gesteld op contact Zelfverzekerd

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

Competentieprofiel (inclusief de links naar het doorlopen programma) De heer Cornée de Ruyter

Competentieprofiel (inclusief de links naar het doorlopen programma) De heer Cornée de Ruyter Competentieprofiel (inclusief de links naar het doorlopen programma) De heer Cornée de Ruyter Kandidaat: De heer Cornée de Ruyter Programma: Programma voor Software engineer (sr) Afname: 19 november 2015

Nadere informatie

> Rollen rapport. Naam: Dhr. Sample Candidate L

> Rollen rapport. Naam: Dhr. Sample Candidate L > Rollen rapport Naam: Dhr. Sample Candidate L Datum: 24 augustus 2010 Groepsrollen Introductie Dit rapport geeft een overzicht van de groepsrollen waar Dhr. Candidate L de voorkeur aan geeft, gebaseerd

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

> Competentie Rapport. Naam: Dhr. Testpersoon

> Competentie Rapport. Naam: Dhr. Testpersoon > Competentie Rapport Naam: Dhr. Testpersoon Datum: 1 mei 2011 OPQ32 profiel 5 Overtuigend RELATIES MET MENSEN 4 7 5 8 Leidinggevend Direct Onafhankelijk handelend Extravert Gesteld op contact Zelfverzekerd

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opeidingen i.s.m. Auditing.n ACS biedt ook in het najaar 2017 weer enkee interessante en actuee auditopeidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Sales Rapport. Dhr. Piet Hollander. > voor Selectie of Ontwikkeling. Naam

Sales Rapport. Dhr. Piet Hollander. > voor Selectie of Ontwikkeling. Naam Sales Rapport > voor Selectie of Ontwikkeling Naam Dhr. Piet Hollander Datum: 07 november 2006 INLEIDING Dit Sales Rapport van SHL geeft u inzicht in de potentiële fit van Piet Hollander met een salesfunctie.

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

Rapport over de functie

Rapport over de functie Rapport over de functie van Accountmanager Dit rapport is vastgesteld door Jeroen Visscher. Informatie voor deze functietypering was aangeleverd door 1 respondenten. De gedetailleerde informatie is beschikbaar

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! Handreiking voor de impementatie van (F)ACT voor ciënten met een icht verstandeijke beperking en compexe probematiek Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 2. De voorbereiding Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep, Ivo

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie Rondzendbrief Rondzendbrief Monitoring Aan ae entiteiten en personeeseden van de Vaamse overheid die gebruikmaken van een systeem van vrijwiige registratie van afkomst en arbeidshandicap in het kader van

Nadere informatie

Vlees- en gevogelte industrie

Vlees- en gevogelte industrie Markeer-, codeer- en systeemopossingen Vees- en gevogete industrie Wij kennen de specifieke uitdagingen van uw productieijnen. Van het beheren van verschiende verpakkingsmateriaen en -vormen tot ijnen

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies?

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? NLP informatiewebpagina pagina 1 van 10 NLP 4 YOU NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? Om kort te omschrijven wat NLP (neuroinguïstisch programmeren) precies is vat niet mee. NLP is in iedergeva geen

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Motivatievragenlijst. MQ rapport. de heer Piet Hollander. 29 oktober 2002

Motivatievragenlijst. MQ rapport. de heer Piet Hollander. 29 oktober 2002 Motivatievragenlijst MQ rapport de heer Piet Hollander 29 oktober 2002 Dit rapport is gegenereerd door een instrument behorende tot het SHL Human Resource Management System. Het gebruik van enig instrument

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

Competentieprofiel De heer Simon Software Engineer

Competentieprofiel De heer Simon Software Engineer Competentieprofiel De heer Simon Software Engineer Kandidaat: De heer Simon Software Engineer Testprogramma: Selectie-assessment Software E. Afname: 8 december 2010, 6 januari 2011 Leeswijzer Dit rapport

Nadere informatie