Rapportages. Basis Leiderschap. persolog Nederland Voorbeeldrapporten. Simon Sample 9 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportages. Basis Leiderschap. persolog Nederland Voorbeeldrapporten. Simon Sample 9 december 2013"

Transcriptie

1 Rapportages Basis Leiderschap persoog Nederand Voorbeedrapporten Simon Sampe 9 december 13

2 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Inhoudsopgave 1 Introductie van het Persoonijkheidsprofierapport van persoog en de grafieken 3 11 De samensteing van het Persoonijkheidsprofie rapport van persoog 3 12 Beschrijving van de grafieken 13 Grafieken 5 1 Staafdiagrammen 6 2 persoog Persoonijkheidsprofie Onine 7 21 Hoe wordt Simon's gedrag gekenmerkt? Persoonijkheidseigenschappen Persoonijkheidseigenschappen Persoonijkheidseigenschappen 9 3 Gedragstendensen bij eiderschapsverantwoordeijkheden Hoe komt Simon naar voren as eider? Hoe kan Simon beter aan het team bijdragen? Hoe handet Simon bij het ontvangen van eiding? Agemene informatie 23 1 Achtergrondinformatie bij het persoog persoonijkheidsmode 23 2 Korte beschrijving 2 3 Dr John G Geier 25 Garantie , 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 2

3 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 1 Introductie van het Persoonijkheidsprofierapport van persoog en de grafieken 11 De samensteing van het Persoonijkheidsprofie rapport van persoog Het persoog Persoonijkheidsprofie Onine geeft u de mogeijkheid over uzef na te denken tegen de achtergrond van bepaade functies, omgevingen of reaties Op basis van uw antwoorden op de vragenijst zuen er gedragspatronen worden beschreven en interpretaties worden gegeven die u naar uzef toe kunt vertaen* U kunt nadenken over uw reaties, bijv met uw medewerkers, kanten, partners of famiieeden *Het rapport naar uzef toe vertaen betekent dat u passende beschrijvingen kunt markeren en andere kunt aten voor wat ze zijn Een vraagteken zetten achter beschrijvingen waarvan u niet zeker bent of ze koppen, of dat u meer feedback nodig hebt Dit maakt het persoog Persoonijkheidsprofie Onine uw eigen individuee rapport In het eerste gedeete maakt u kennis met de vormgeving van het rapport Verschiende grafieken worden beschreven en uitgeegd In het tweede gedeete vindt u de interpretatie van uw gedrag tegen een gekozen achtergrond (aandachtsgebied) U ontvangt informatie over factoren die mensen motiveren met dit gedragspatroon U krijgt strategieën te zien hoe mensen met overeenkomstige gedragspatronen met taken omgaan, probemen opossen en anderen overtuigen Daarnaast kunt u refecteren op het onderwerp intenties De onderwerpen verandering, gedrag onder druk en conficten worden ook onder de oep genomen Ook eert u hoe mensen met deze gedragspatronen het meest efficiënt kunnen samenwerken en waarop zij het meest positief reageren Rapportgedeete Leiderschap: eiderschap is een combinatie van eiding geven en geeid worden In dit hoofdstuk kunt u nadenken over eiderschapssterkten Daarnaast krijgt u informatie over hoe u zef eiding geeft Het persoog Persoonijkheidsprofie Onine hept u te refecteren over uw huidige situatie U kunt nagaan waar verandering nodig is Het bevordert samenwerking met anderen en ook uw eigen ontwikkeing De interpretaties bevatten beschrijvingen en taken die u kunnen hepen om over uzef na te denken Probeer de beschrijvingen van het rapport te verifiëren met persoonijke voorbeeden en specificeer ze Het persoog Persoonijkheidsprofie dient te worden beschouwd as een werkdocument om uw persoonijkheid verder te ontwikkeen Let op: het persoog Persoonijkheidsprofie dat u voor u heeft vormt een basis weke u zef moet verifiëren 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 3

4 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december Beschrijving van de grafieken Het Persoonijkheidsprofierapport van persoog kan vier grafieken weergeven a naar geang het aanta ingevude vragenijsten De evauatie is gebaseerd op de twee vragenijsten van het Persoonijkheidsprofie en de vragenijst van het Functieprofie Deze aatste kan as aanvuing gekozen worden Grafiek I: Extern Zefbeed Ons externe zefbeed is het beed dat wij naar anderen wien aten zien en wat wij wien dat men van ons weet Ons externe zefbeed heeft zich tot op grote hoogte ontwikked as antwoord op de verwachtingen die anderen van ons hebben Het ontwikket zich verder wanneer wij reageren op veranderingen in onze omgeving Het kan zijn dat we meerdere externe zefbeeden hebben doordat verschiende mensen en verschiende situaties om verschiend gedrag vragen Grafiek I beschrijft oa wat ik denk dat anderen van mij verwachten in het gekozen aandachtsgebied Grafiek II: Intern Zefbeed Ons interne zefbeed geeft ons informatie over onze overtuigingen, waarden en houdingen, wie we zijn en wat we van onszef verwachten De opvattingen die aan de basis van ons interne zefbeed staan - ons karakter - zijn aan het begin van ons even in onze gevoeens en emoties ingebed Ondanks het beang van deze vroege, vormende jaren, herzien we onze opvattingen voortdurend, waarbij we sommige bevestigen, andere aanpassen en weer andere afwijzen Deze gedragspatronen zijn diep in ons karakter verankerd en we tonen deze voora as we onder druk staan Grafiek 2 beschrijft oa wat ik van mijzef verwacht in het door mij gekozen aandachtsgebied Grafiek I: Extern Zefbeed D I S % Patroongeta Grafiek II: Intern Zefbeed D I S % Patroongeta C C Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed Recente persoonijkheidstheorieën omschrijven het geïntegreerd zefbeed as de ontmoetingspek tussen het individu en de sameneving In Grafiek III komen Grafiek I en II samen Het is het snijvak tussen dat wat wij denken dat anderen van ons verwachten en onze eigen verwachtingen Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D I S C % Patroongeta 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden

5 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december Grafieken % Grafiek I: Extern Zefbeed D I S C % Grafiek II: Intern Zefbeed D I S C 0 0 Patroongeta Patroongeta % Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D I S C 0 Patroongeta 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 5

6 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 1 Staafdiagrammen Grafiek I: Extern Zefbeed 0 D I S C Grafiek II: Intern Zefbeed 0 D I S C Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed 0 D I S C 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 6

7 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 2 persoog Persoonijkheidsprofie Onine 21 Hoe wordt Simon's gedrag gekenmerkt? Deze introductie bevat interpretaties van ae drie de grafieken en geeft u een overzicht van het gedrag van Simon % 0 Patroongeta Grafiek I: Extern Zefbeed D I S C Gebaseerd op de verwachtingen van Simon's idee van zijn ro (extern zefbeed) kunnen we het vogende gedrag omschrijven Deze interpretatie is gebaseerd op grafiek I - Extern zefbeed: Simon is geïnteresseerd in de motivatie van zijn medemens en voet aan wat hun wensen en behoeften zijn Hij maakt een evendige indruk en krijgt andermans aandacht door midde van zijn positieve insteing en goedgekozen woorden Hij beooft de anderen een betere toekomst en toont hun de weg daarnaartoe (aan ekaar) Beïnvoed door zijn overtuigingen, gaan zij op zijn dromen in en suiten zich bij hem aan Sommige mensen hebben door dat Simon's houding en werkwijze naar geang de opdracht veranderen Hij wi er goed uitzien en zich goed voeen en vermijdt daarom situaties die hem niet tevreden steen of waarbij hij sechts een geringe ro speet Uitdagingen hebben de prioriteit Hij probeert regematig om eerdere successen te herhaen, met keine aanpassingen aan de actuee behoeften Wanneer hij op routinebezigheden gezet wordt, maakt dit hem vaak geërgerd en onberekenbaar Wanneer een opdracht echter prioriteit heeft, steekt hij de handen uit de mouwen, terwij anderen er geen handen aan vui wien maken Op moeiijke vragen gaat hij bereidwiig in Simon's seute tot succes igt in zijn buitengewone taent anderen te kunnen beïnvoeden Zijn basisgedrag wordt door visie en overtuigingskracht gekenmerkt Hij aat mensen door midde van woorden zien" wat er bereikt moet worden en hoe het bereikt kan worden, staat in het middepunt en coördineert het werk van anderen Potentiee spanningsveden in de samenwerking met Simon Om de samenwerking te verbeteren kunnen spanningen beschreven worden die besissend zijn voor succesvoe samenwerking Met de drie spanningsveden individuaistisch to groepsgericht, beoordeend tozorgdragend en concurrerend to samenwerkend eggen mensen de basis voor samenwerking % 0 Grafiek II: Intern Zefbeed D I S C Afhankeijk van de manier waarop u zichzef ziet in een situatie, zut u voor het ene of het andere kiezen en mogeijk spanning veroorzaken Een eenzijdige nadruk van een bepaad gedrag in de samenwerking zorgt voor onbaans Het gaat erom dat er een goede afstemming tot stand komt en er fexibe gereageerd kan worden in het samenwerkingsproces In het vogende gedeete eest u hoe het spanningsved individuaistisch to teamgericht toegepast kan worden om de samenwerking te verbeteren en vervogens beoordeend to zorgdragend om met fouten om te gaan en competitief to samenwerkend om doeen te bereiken Deze interpretatie is gebaseerd op grafiek II Patroongeta 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 7

8 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december Persoonijkheidseigenschappen Bij het zoeken naar zefachting besteedt Simon beduidend meer aandacht aan teamgerichte bezigheden dan aan het nastreven van individuee doeen Een beangrijke onderiggende overtuiging voor Simon's karakter is dat mensen ekaar moeten hepen Hij investeert zijn energie in de ontwikkeing van de noodzakeijke vaardigheden om dit te doen Instinctief voet hij zich tot anderen aangetrokken en schept hij een sfeer waarin de ander in harmonie kan even en werken Ook wanneer hij niet de gewenste resutaten behaat, verhoogt aeen a de poging om een goede sfeer te scheppen zijn zefachting Wanneer hij aeen werkt, krijgt hij niet dezefde vodoening voor zijn zefbewustzijn Ontwikket eigen uniekheid en onafhankeijkheid; neemt initiatieven; toont creativiteit Zoekt naar gemeenschappeijke doeen; schept eenheid; vindt overeenkomsten; probeert ekaar te hepen; werkt samen Individuaistisch 37% 0 Teamgericht 63% to 212 Persoonijkheidseigenschappen In de omgang met goed of fout besteedt Simon vee meer aandacht aan het zorgdragen voor anderen dan aan het beoordeen van hun gedrag Simon geooft dat wetten, geboden en reges sechts richtijnen zijn voor compexe, menseijke ervaringen Hij kent de evensverhaen van anderen en begrijpt hun gedrag Hij kan zich in hen verpaatsen en houdt rekening met de bijzondere omstandigheden waaronder zij even Hij reikt een hepende hand en ondersteunt anderen bij het vodoen aan verwachtingen Hij is ervan overtuigd dat rehabiitatie zinvoer is dan bestraffing Simon oopt het risico tevee begrip op te brengen en anderen niet voor hun daden verantwoordeijk te houden Beschermt individuee rechten; houdt mensen verantwoordeijk; houdt wetten en reges in stand; beoont en bestraft Hept anderen; versterkt onderinge banden; houdt rekening met de omstandigheden; toont invoeingsvermogen; vergeeft Beoordeen 19% 0 Zorgdragen 81% to 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 8

9 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december Persoonijkheidseigenschappen Bij het nastreven van doeen is Simon's gedrag zowe concurrerend as samenwerkend, daarom zet hij beide gedragstendensen afwisseend in Simon is ervan overtuigd dat openheid, uisteren, vragen steen, compromissen en consensus onmisbaar zijn om samen te even en samen te werken Hij geooft echter ook dat hij moet spreken voor diegenen die dat niet kunnen Hij houdt zich aan zijn principes wanneer hij mensen voor zich wint of wanneer hij de underdog verdedigt Bij het nastreven van zijn doeen kan hij zich tegenover agressieve mensen niet zo goed verdedigen Simon kan beter voor andere mensen opkomen dan voor zichzef Geeft zich voedig aan zijn functie; spreekt krachtig; houdt zich aan principes; streeft ernaar tegenstanders te overwinnen Toont openheid; uistert en stet vragen; onderhandet; suit compromissen, zorgt voor overeenkomst; impementeert Concurrerend 9% 0 Samenwerkend 51% to 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 9

10 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Simons huidige gedragseigenschappen % 0 Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D 1 I 2 S 3 C Daaruit vogen eigenschappen of tendensen zoas deze binnen die situatie geden Deze informatie is gebaseerd op grafiek 3 Instructies voor Simon: Geieve de vogende tekst te personaiseren Markeer de uitspraken die op u van toepassing zijn in de situatie Zoek voorbeeden, waarop de uitspraken in uw situatie geden Patroongeta Hoe manifesteert Simon's huidige gedrag zich? Simon heeft de neiging om: Mogeijkheden open te wien houden Begrip te tonen wanneer hij ergens in gestoord wordt Over de toekomst na te denken Hij wi meer invoed, macht en autoriteit opbouwen Bereidwiig processen te vertragen en over aternatieven na te denken Openijk over zijn panning te spreken en daarbij rekening te houden met eventuee obstakes Reatief sne geïrriteerd te raken, maar bij gevoeoze opmerkingen niet rancuneus te zijn Eerder extravert dan introvert te zijn Opdracht: 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden

11 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 3 Gedragstendensen bij eiderschapsverantwoordeijkheden 31 Hoe komt Simon naar voren as eider? Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D I S % C Anderen eiden is een combinatie van eidinggeven en vogen De meeste mensen met eiderschapsverantwoordeijkheid worden ook geeid Daarom enkee opmerkingen over geeid worden Het huidige gedrag wat getoond wordt in grafiek III heeft een effect op de manier waarop anderen geeid worden en hoe samenwerking succesvo kan zijn Hier vogt een beschrijving van eiderschapssterkten die verbonden zijn met uw gedragspatroon 0 Patroongeta Hij is een gewaardeerd eider, die aan de behoeften van het team naar dynamische en interessante projecten, tegemoetkomt Hij zorgt voor samenwerking tussen strijdige groepen binnen het team Hij zoekt en gebruikt andermans motieven om resutaten te behaen Hij wint de oyaiteit van vee verschiende mensen en identificeert zich met hun intenties en doeen Hij behandet anderen fair Hij waardeert mensen die onaangename taken op zich nemen en wijst hen erop dat zij een voorbeed voor de andere teameden zijn Hij geeft hoop, verbetert het moree en brengt de zaak in beweging Instructies voor Simon: Bedenk een situatie waarbij uw eiderschapskwaiteiten nodig zijn Vu in de inker koom de vogende etters in: R wanneer Regematig door u toegepast W wanneer anderen hiervoor Waardering opbrengen Schrijf een korte uiteg wanneer u de eiderschapskwaiteit aeen een R of aeen een W gegeven hebt Gebruik concrete voorbeeden uit uw ervaringen as eidinggevende Kijk voora naar de eiderschapsvaardigheden waarbij u een R én een W hebt staan Bedenk hoe u feedback kunt krijgen van een coega over deze sterkten en hoe hij/zij dit ziet bij u Feedback van anderen is waardevo om zicht te krijgen op uw eigen gedrag as eidinggevende Schrijf uw bevindingen hieronder op 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 11

12 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Evaueren van eiderschap: Onderzoek onder 10 deenemers heeft aangetoond dat bereidheid om eiding te kunnen geven aanwezig is bij ten minste 65 procent van mensen met ae gedragstendensen Maw iedereen bezit bepaade gedragstendensen voor eiderschap In de vogende tabe worden gedragingen genoemd die gezien worden as eiderschapssterkten In de beoordeingskoom ziet u een geta achter ek van deze sterkten Dit geta komt overeen met de mate waarin Simon geneigd is dit gedrag te vertonen gebaseerd op eigenschappen uit grafiek 3 Vog de aanwijzingen op onder de tabe Gedrag Gebruik Zef-evauatie Moedigt meningsverschien aan Noemt redenen voor acties en doeen Vraagt ae betrokkenen naar hun ideeën Zet probemen om in uitdagingen Voorziet in ondersteuning voor individuee inspanningen Kan met conficten omgaan Vermijdt het aanwijzen van een zondebok; zoekt naar opossingen Identificeert waarden as basis voor noodzakeijke handeingen Beoordeet ideeën Beïnvoedt anderen om visies en doeen te bereiken Deet eiderschap = Zeer zeden tot zeden 2 = Zeden tot soms 3 = Soms tot regematig = Regematig tot zeer regematig Instructies voor Simon: Evaueer uw eiderschap regematig Probeer in te schatten hoe vaak u een bepaad gedrag vertoont en vu uw eigen cijfer in Bespreek met een coach of coega wek gedrag u meer of misschien we minder moet vertonen om effectiever te kunnen zijn in uw eiderschap Overeg weke veranderingen nodig zijn en maak een actiepan 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 12

13 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december Hoe kan Simon beter aan het team bijdragen? Om zijn eiderschapsvaardigheden te verbeteren moet Simon het vogende doen: Probeer productiviteit te verenigen met de voor de harmonie noodzakeijke sociae behoeften Ste consequenter directe en precieze eisen; stuur wanneer nodig op een confrontatie aan Werk met een assertiever teamid samen Toon uw grenzen aan teameden die ergens hun voordee uit wien haen Sta niet toe dat uw goedmoedigheid uitgebuit wordt Bekommer u eerst om uw eigen beangen voordat u zich intensief inaat met andermans probemen Erken de noodzaak van het aannemen van verscheidene roen (bijvoorbeed eidinggevende of medewerker), afhankeijk van de behoeften van het team Instructies voor Simon: Sorteer de voorsteen naar beangrijkheid Kies er één uit Bespreek met een vriend/-in hoe u het voorste kunt toepassen Maak schrifteijk een korte samenvatting van de beangrijkste punten van uw aanpak Vu in wanneer en waar u uw nieuwe aanpak wit proberen Opdracht: 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 13

14 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Spanningsveden van eiderschap Het bevorderen van onderinge samenwerking is de echte taak van eiders Het is van beang om zich te richten op de wijze waarop samenwerking vorm krijgt As één van de manieren hieronder te sterk wordt benadrukt, kunnen zich spanningen voordoen tussen eidinggevenden en degenen die geeid worden Daarom zuen de spanningsveden van bz9 opnieuw onder de oep genomen worden om vast te steen wat een eider kan doen om daar baans in te brengen Zoeken naar zefachting in eiderschap Leiders staan voor de uitdaging om zorg te dragen voor anderen Daarnaast zuen zij soms voor besissingen moeten gaan die zij zef niet genomen zouden hebben Daarom is het van beang om na te denken over de bronnen van zefachting Wanneer zefachting de richting heeft van individuaistisch, is er de geegenheid voor een toename van expressie en nieuwe persoonijke ervaringen Het eiderschapspotentiee manifesteert zichzef in onafhankeijkheid en innovatie Wanneer zefachting meer de richting uitgaat van de groep dan is er een geegenheid voor instructie, evautatie en waardering Het eiderschapspotentiee igt voora op het gebied van beang van persoonijke reaties onder ekaar Ontwikket eigen uniekheid en onafhankeijkheid; neemt initiatieven; toont creativiteit Zoekt naar gemeenschappeijke doeen; schept eenheid; vindt overeenkomsten; probeert ekaar te hepen; werkt samen Individuaistisch 37% 0 Teamgericht 63% to Een spanningsved kan te eenzijdig doorsaan naar één kant en dan moet er baans worden aangebracht Bij een sterke neiging naar individuaistisch bestaat het gevaar dat de eider te sne op de zaken vooruit oopt de eider extreem wedijverend handet en een sterk competitieve omgeving schept de eider zichzef privieges verschaft en deze ook opeist de eider tevee aan anderen opegt de betrokkenheid van medewerkers beperkt is anderen sterk worden gecontroeerd 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 1

15 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Bij een sterke neiging naar groep bestaat het gevaar dat de eider binde oyaiteit naar de groep vertoont groepsresutaten niet in twijfe getrokken worden veranderingen worden afgewezen omdat niet iedereen het ermee eens is fouten op een zwakke manier worden aangepakt om niemand voor het hoofd te stoten de eider zichzef afhankeijk maakt van wat anderen vinden ook bij besuitvorming persoonijke behoeften onderdrukt worden Kijk nog eens naar de resutaten van dee 21 Bespreek ze met betrekking tot hun richting Waar oopt u het risico om tevee naar één richting door te saan? Zie je ook noodzaak tot verandering? Bij het zoeken naar zefachting besteedt Simon beduidend meer aandacht aan teamgerichte bezigheden dan aan het nastreven van individuee doeen Een beangrijke onderiggende overtuiging voor Simon's karakter is dat mensen ekaar moeten hepen Hij investeert zijn energie in de ontwikkeing van de noodzakeijke vaardigheden om dit te doen Instinctief voet hij zich tot anderen aangetrokken en schept hij een sfeer waarin de ander in harmonie kan even en werken Ook wanneer hij niet de gewenste resutaten behaat, verhoogt aeen a de poging om een goede sfeer te scheppen zijn zefachting Wanneer hij aeen werkt, krijgt hij niet dezefde vodoening voor zijn zefbewustzijn Het gaat erom het vogende gedrag te aten zien: Het versterken van een individuaistisch gedrag in mensen die te sterk gericht zijn op de groep Het ontwikkeen en tonen van persoonijke uniciteit Onafhankeijkheid beoefenen bijvoorbeed door de mening van de groep te waarderen, maar daarnaast nog steeds een eigen mening daarover te hebben Initiatief naar je toe trekken en nieuwe dingen initiëren Een verscheidenheid aan ideeën en creativitiet aan de dag eggen Het versterken van een teamgericht gedrag in mensen die te sterk individuaistisch gericht zijn Een gemeenschappejke richting ontwikkeen waar groepseden zich op kunnen richten Ekaar er steeds op wijzen dat zij van ekaar afhankeijk zijn en overeenkomstig dienen te handeen Samenwerken met iedereen binnen het team en iedereen serieus nemen Saamhorigheid erkennen en bevorderen 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 15

16 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 De juiste manier vinden om met fouten om te gaan Het is een beangrijk aspect voor eiders om de prestaties en resutaten van anderen te evaueren Het gaat om het omgaan met wat goed of verkeerd is Wat kun je doen wanneer je je reaiseert dat er fouten zijn gemaakt? Sommige mensen in eiderschapsposities hebben de neiging om zich te sterk te richten op prestatiebeoordeingen en resutaten, terwij anderen met meer begrip reageren Zij bekritiseren zeden Indien een eider meer gericht is op beoordeen geeft het hem ruimte om afstand te nemen, om de vinger te eggen op negatief gedrag in de groep, rationee, formee en abstract te handeen en geijkwaardigheid te eisen Indien een eider meer gericht is op zorgdragen, zijn reaties meer beangrijk en komen fouten op de tweede paats Er wordt assistentie vereend, begrip voor gevoeens getoond en zaken beoordeed in hun context De eider neigt er naar om zijn medewerkers te beschermen Beschermt individuee rechten; houdt mensen verantwoordeijk; houdt wetten en reges in stand; beoont en bestraft Hept anderen; versterkt onderinge banden; houdt rekening met de omstandigheden; toont invoeingsvermogen; vergeeft Beoordeen 19% 0 Zorgdragen 81% to Een spanningsved kan te eenzijdig doorsaan naar één kant en dan moet er baans worden aangebracht As de aandacht te sterk gericht is op beoordeen is er een risico dat de eider een oog om oog, tand om tand beeid vogt en fouten afstraft de eider straf as een afschrikmidde beschouwt de eider wettische middeen beschouwt as de juiste middeen de eider het concept van wet en orde hetzefde acht as wet en gerechtigheid As de aandacht te sterk gericht is op zorgdragen is er een risico dat mensen niet verantwoordeijk worden gehouden voor verkeerd gedrag de eider probeert op te pakken wat anderen eigenijk moeten doen de eider onreaistische verwachtingen heeft ten aanzien van anderen de eider zefbevestiging onteent aan het feit dat anderen van hem afhankeijk zijn 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 16

17 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Kijk nog eens naar de resutaten van dee 21 Bespreek ze met betrekking tot hun richting Waar oopt u het risico om tevee naar één richting door te saan? Ziet u ook noodzaak tot verandering? In de omgang met goed of fout besteedt Simon vee meer aandacht aan het zorgdragen voor anderen dan aan het beoordeen van hun gedrag Simon geooft dat wetten, geboden en reges sechts richtijnen zijn voor compexe, menseijke ervaringen Hij kent de evensverhaen van anderen en begrijpt hun gedrag Hij kan zich in hen verpaatsen en houdt rekening met de bijzondere omstandigheden waaronder zij even Hij reikt een hepende hand en ondersteunt anderen bij het vodoen aan verwachtingen Hij is ervan overtuigd dat rehabiitatie zinvoer is dan bestraffing Simon oopt het risico tevee begrip op te brengen en anderen niet voor hun daden verantwoordeijk te houden Het gaat erom het vogende gedrag te aten zien: Het versterken van beoordeend gedrag in mensen die te sterk gericht zijn op zorgdragen Wijs op negatief gedrag van groepseden, eid het in goede banen en sanctioneer indien nodig Reges opsteen voor iedereen en ervoor zorgen dat ze worden nageeefd Promoten en uitdagen; prijzen en kritiek everen Het recht van het individu beschermen Het versterken van zorgdragend gedrag in mensen die te sterk gericht zijn op beoordeen Anderen bewust ondersteunen en assisteren Het beang van het individu voor het agehee resutaat benadrukken In overweging nemen binnen weke context de fouten zijn gemaakt Fouten proberen te begrijpen, te reconstrueren en vergeving te schenken 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 17

18 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Het nastreven van doeen Doeen steen en ervoor zorgdragen dat men zich daaraan houdt is een fundamentee taak van eidinggevenden Doeen zijn niet atijd begrijpeijk voor iedere medewerker Daarom is het van beang te weten hoe doeen geaccepteerd worden Sommige eidinggevenden baseren hun standpunten op bepaade argumenten en anderen op gezamenijke bepaing van doeen Beide benaderingen zijn de twee kanten van de medaie Indien de eider meer gericht is op wedijveren zuen ae mensen in zijn omgeving geïnformeerd worden over de doeen, de mening van anderen worden overwogen, maar uiteindeijk zuen de stappen om het doe te bereiken bepaad worden door de eidinggevende De eider communiceert de doeen duideijk en zonder twijfe As de aandacht meer gericht is op samenwerking in het steen van de doeen, dan zuen ze ondering besproken worden en komt men tot een compromis, houdt men zich eraan en werkt er consistent naar toe Geeft zich voedig aan zijn functie; spreekt krachtig; houdt zich aan principes; streeft ernaar tegenstanders te overwinnen Toont openheid; uistert en stet vragen; onderhandet; suit compromissen, zorgt voor overeenkomst; impementeert Concurrerend 9% 0 Samenwerkend 51% to Een spanningsved kan te eenzijdig doorsaan naar één kant en dan moet er baans worden aangebracht As de aandacht te sterk gericht is op wedijveren is er een risico dat de eidinggevende bijft vashouden aan zijn standpunten en argumenten de eidinggevende zijn eigen doeen aan de medewerkers opdringt de eidinggevende de indruk wekt de waarheid in pacht te hebben en aeen de juiste doeen kent de eidinggevende niet bereid is tot het suiten van compromissen As de aandacht te sterk gericht is op samenwerken is er een risico dat verschiende meningen worden weggestopt sechte compromissen worden gesoten de eidinggevende vijandigheid of weerstand ervaart medewerkers zuen kagen nadat ae factoren besproken zijn 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 18

19 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Kijk nog eens naar de resutaten van dee 21 Bespreek ze met betrekking tot hun richting Waar oopt u het risico om tevee naar één richting door te saan? Ziet u ook noodzaak tot verandering? Bij het nastreven van doeen is Simon's gedrag zowe concurrerend as samenwerkend, daarom zet hij beide gedragstendensen afwisseend in Simon is ervan overtuigd dat openheid, uisteren, vragen steen, compromissen en consensus onmisbaar zijn om samen te even en samen te werken Hij geooft echter ook dat hij moet spreken voor diegenen die dat niet kunnen Hij houdt zich aan zijn principes wanneer hij mensen voor zich wint of wanneer hij de underdog verdedigt Bij het nastreven van zijn doeen kan hij zich tegenover agressieve mensen niet zo goed verdedigen Simon kan beter voor andere mensen opkomen dan voor zichzef Het gaat erom het vogende gedrag te aten zien: Het versterken van competitief gedrag in mensen die te sterk gericht zijn op samenwerking : zichzef toewijden aan een doe en dit bindend maken voor iedereen vasthouden aan principes en deze voor iedereen aten geden anderen sterk overtuigen de indruk vermijden om niet voor de doeen op te komen Het versterken van een samenwerkend gedrag in mensen die te sterk competitief gericht zijn: openheid tonen voor een doegerichte discussie uisteren en vragen steen onderhandeen om het beste doe vast te steen tot een afspraak te komen waar iedereen mee kan even 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 19

20 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december Hoe handet Simon bij het ontvangen van eiding? Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D I S % C De eden van een team vertonen bij het uitvoeren van een opdracht reatief duideijk gedefinieerde gedragspatronen Ek gedragspatroon vertoont verscheidene tendensen, die gebruikt kunnen worden om een bepaade ro in het groepsproces te vervuen, zoas vredestichter, paatsvervangend eider of kritisch denker Het herkennen en evaueren van deze eigenschappen bij teamwerk kan de samenwerking en de uitvoering van de opdracht vereenvoudigen Patroongeta As medewerker vertoont Simon de vogende eigenschappen: Hij neemt onder andere de vogende taken op zich: vragen steen, kansen herkennen, initiëren, taakomschrijving uitbreiden, presenteren, voorsteen doen Hij werkt graag aan moeiijke opdrachten en zoekt naar mogeijkheden om zijn eiderschapsvaardigheden te bewijzen Hij neemt geen specifieke opdrachten aan, maar neemt dee aan veeomvattende projecten Hij neemt een duideijke positie in met betrekking tot thema's waar anderen zich iever niet aan wagen; hij vindt dat het het beste is om open kaart te speen Hij spreekt voor zichzef en voor teameden: hij zoekt verantwoordeijkheid die met autoriteit en prestige te maken heeft Hij promoot ideeën waarbij teameden vee taken kunnen overnemen, waardoor ieder zijn bijzondere vaardigheden kan inzetten Hij erkent het potentiee van mensen met andere kennis en vaardigheden en doet voorsteen om dit potentiee te gebruiken Instructies voor Simon: Kies een bestaande situatie uit, die uw medewerking vereist Vu in de bovenstaande inkerkoom de vogende etters in: R wanneer Regematig door u toegepast W wanneer anderen deze eigenschap Waarderen Leg uit waarom een eigenschap met een R of een W gekenmerkt is Gebruik concrete voorbeeden uit uw eigen ervaringen Let voora op eigenschappen waarbij u zowe een R as een W hebt geschreven Wat de andere sterkten betreft Bedenk hoe u feedback kunt krijgen van een coega over deze sterkten en hoe hij/zij dit ziet bij u Feedback van anderen is waardevo om zicht te krijgen op uw eigen gedrag as medewerker Schrijf uw bevindingen hieronder op 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden

21 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Vogeingschap beordeed Onderzoek onder 10 deenemers heeft aangetoond dat bereidheid om te vogen aanwezig is bij ten minste 65 procent van mensen met ae gedragstendensen In de beoordeingskoom heeft ek gedrag een cijfer Deze cijfers geven de mate aan waarin Simon geneigd is dit gedrag te vertonen, gebaseerd op de tendenzen uit grafiek 3 Vog de instructies op onder aan de tabe Gedrag Gebruik Zef evauatie Toont besuitvaardigheid Stimueert het bediscussiëren van ideeën Oefent zefbeheersing uit Is zich bewust van andermans gevoeens Toont eerijkheid Heeft oog voor het grote gehee Voegt feiten samen tot een ogisch gehee Heeft gevoe voor humor Gaat om met compexe probemen Interesseert zich voor praktische detais Kan een ander goed inschatten = Zeer zeden tot zeden 2 = Zeden tot soms 3 = Soms tot regematig = Regematig tot zeer regematig Instructies voor Simon: Evaueer uw gedrag as medewerker/teamid regematig Probeer in te schatten hoe vaak u een bepaad gedrag vertoont en vu uw eigen cijfer in Bespreek met een coach of coega wek gedrag u meer of misschien we minder moet vertonen om effectiever te kunnen zijn in uw team Bespreek of en hoe er veranderingen nodig zijn Maak een actiepan 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 21

22 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Hoe kan Simon zich verder ontwikkeen as medewerker/teamid? Hande niet impusief Neem de tijd om de noodzakeijke informatie te krijgen van de verantwoordeijke personen Demp uw sterke meningen; vraag naar de meningen van anderen en eer van hun overdenkingen en daden Probeer de baans te vinden tussen uw verwachtingen en de actuee eisen die aan u gested worden Leer uzef vaardigheden aan die voor een goed medewerker onmisbaar zijn Wees bereidwiig bij het aannemen van taken en beschouw deze niet as opstapje naar een hoger niveau Zie mensen met vergeijkbare ambities as geestesverwanten; hep ekaar de carrièreadder te bekimmen Accepteer mensen die de voorkeur geven aan een rationee in paats van een emotionee aanpak Leer uw mening duideijk te verkondigen zonder neerbuigend over te komen Creëer draagvak door niet aeen agemene uitspraken te doen of op uw overtuigingskracht te vertrouwen Noem redenen voor uw keuzes Gebruik uw overtuigingskracht om uw wensen door te zetten zonder anderen te overrompeen Doe uw werk ter wie van het team Instructies voor Simon: Sorteer de voorsteen naar hun beangrijkheid Kies er één uit Bespreek met een vriend of vriendin hoe u het voorste in de praktijk om kunt zetten Vat schrifteijk de beangrijkste punten kort samen Vu in waar en wanneer u het nieuwe gedrag wit proberen Opdracht: 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 22

23 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Agemene informatie 1 Achtergrondinformatie bij het persoog persoonijkheidsmode De informatie in dit hoofdstuk beschrijft het persoonijkheidsmode van persoog Het persoonijkheidsmode is gebaseerd op de vier gedragsdimensies D, I, S en C, ontwikked door Dr Geier Deze informatie geeft u een ineiding op de beginseen van het mode en toont u naast uw eigen gedragsdimensies ook die van anderen Het persoonijkheidsmode van persoog beschrijft menseijk gedrag met as doe om een beter begrip te krijgen van de eigen behoeften en die van anderen Er wordt verondersted dat menseijk gedrag voornameijk het resutaat is van twee beangrijke invoeden De waarneming van en de reactie op de omgeving Is de perceptie van de omgeving: aangenaam (niet stressvo) of Waarneming van de omgeving onaangenaam (stressvo, inspanning gevend)? Hoe iemand op zijn omgeving reageert: inspannend stressvo ontspannend niet stressvo overwegend zefverzekerd (assertief) of overwegend terughoudend (niet assertief)? Reactie op de omgeving zefverzekerd assertief terughoudend niet assertief 1 1 Dominant (directief) 12 Consciëntieus (corrigerend) Invoedrijk (interactief) 123 Stabie (ondersteunend) , 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 23

24 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 2 Korte beschrijving Op basis van bovenstaand schema kunnen vier gedragstendensen beschreven worden: Mensen met een Dominant gedragspatroon wien probemen opossen en snee resutaten behaen Mensen met een Invoedrijk gedragspatroon wien anderen graag overtuigen en beïnvoeden Ze zijn open en drukken gewoonijk hun gedachten en gevoeens optimistisch uit Mensen met een Stabie gedragspatroon wien een voorspebare omgeving creëren Ze zijn gedudig en kunnen goed uisteren Mensen met een Consciëntieus gedragspatroon wien vodoen aan hoge standaarden Omdat ze probemen wien voorkomen, hechten ze vee beang aan precisie en nauwkeurigheid 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 2

25 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 3 Dr John G Geier Dr John G Geier heeft aan de University of Wisconsin, de University of Arizona en de University of Michigan gestudeerd en was eider van de afdeing voor gedragswetenschappen aan de University of Minnesota Hij is auteur van vee boeken, waaronder de baanbrekende werken Energetics of Personaity, Career Fufiment en Behavior Personaity Anaysis Dr Geier ontwikkede het internationaa bekende en door veen geïmiteerde persoog persoonijkheidsmode (D, I, S en C) De beginseen van het D, I, S en C-mode, die inmiddes internationaa bekend zijn en vee imitators kennen Zijn oorspronkeijke werk vindt zijn oorsprong in de theorieën van Wiiam Mouton Marston ( ) Niet tevreden om dit zomaar over te nemen, heeft hij een psychometrisch proces ontwikked Dr Geier heeft de auteursrechten van Marston's verzamede werken van diens weduwe overgenomen en Performax opgericht die de eerste commerciee D, I, S en C instrumenten op de markt heeft gebracht in de jaren Eind jaren werd Performax door Carson Company overgenomen en heeft Dr Geier het Carson Learning Center opgericht en werd daarvan president directeur Ontevreden met de beperkingen van de bestaande D, I, S en C instrumenten en zijn onnauwkeurigheid voor de werkpek, richtte Dr Geier in 19 zijn bedrijf Geier Learning Systems op Zodoende boekte hij vee vooruitgang Sindsdien heeft hij een groot aanta, op D, I, S en C gebaseerde methoden ontwikked waaronder het persoog Persoonijkheidsprofie, het functieprofie en het Systeem voor Integratie van Medewerkers (SIM) as seectieinstrument Zefs na 36 jaar zijn de door hem opgestede methoden en profieen onovertroffen 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 25

26 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Garantie Voor het programma en het schrifteijke begeeidingsmateriaa geven wij geen garantie De gebruiker neemt het agehee risico met betrekking tot inhoud, resutaat en geprinte output op zich Persoog GmbH en Geier Learning Internationa, evenas de auteuren Dr John G Geier en Dorothy E Downey wijzen eke soort van garantie af, zowe expiciet as impiciet Hieronder vat ook (maar niet uitsuitend) de bruikbaarheid, geschiktheid en redeijkheid voor een bepaad doe en het schrifteijk en/of uitgeprinte materiaa Persoog GmbH en Geier Learning Internationa, de auteurs Dr John G Geier en Dorothy E Downey zijn niet aansprakeijk voor winstderving of andere economische schaden, in het bijzonder voor concrete, incidentee- en gevogsschaden of andere schaden voortvoeiend uit het gebruik van of de onwetendheid met betrekking tot het internet, de geschreven en uitgeprinte materiaen van dit product, zefs wanneer Persog GmbH of Geier Learning Internationa over de mogeijkheid van het onstaan van dergeijke schaden op de hoogte gested is 0 persog GmbH Ae rechten voorbehouden Oorspronkeijke versie Dr John G Geier Auteursrecht in Nederand en het buitenand De reproductie van deze pubicatie in eke vorm, eektronisch of mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of door ek ander gegevensopsagsysteem of op andere wijze, is niet toegestaan zonder schrifteijke toestemming van de uitgever: Persoog GmbH, Postfach 2628, D Remchingen/ Duitsand Contactinformatie: Persoog Nederand 1995, 13 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 08, 13 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 26

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201 Rapportage voor Simon Sampe

Nadere informatie

Rapportages. Basis Basis met algemene informatie. persolog Nederland Voorbeeldrapporten. Simon Sample 9 december 2013

Rapportages. Basis Basis met algemene informatie. persolog Nederland Voorbeeldrapporten. Simon Sample 9 december 2013 Rapportages Basis Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten Simon Sampe 9 december 13 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Inhoudsopgave 1 Introductie van het Persoonijkheidsprofierapport

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel. Voorbeeldrapporten februari 2014 Werk Peter Voorbeeld 26 februari 2014

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel. Voorbeeldrapporten februari 2014 Werk Peter Voorbeeld 26 februari 2014 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Voorbeedrapporten februari 1 Werk Peter Voorbeed 26 februari 1 Rapportage voor Peter Voorbeed - 26 februari 1 Inhoudsopgave 1 Introductie

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Basis met agemene informatie Persoog voorbeed 5 Aexander voorbeed 16 december 13 Rapportage voor Aexander voorbeed - 16 december 13

Nadere informatie

Rapport. Persoonlijkheidsprofiel Functieprofiel Basis Beknopt

Rapport. Persoonlijkheidsprofiel Functieprofiel Basis Beknopt Rapport Persoonijkheidsprofie Functieprofie Basis Beknopt Voorbeed bedrijfsnaam Voorbeed afdeing Voorbeed functie work Jan Voorbeed augustus 0 Rapportage voor Jan Voorbeed - augustus 0 Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Persoonlijkheidsprofiel - Basis

Persoonlijkheidsprofiel - Basis Persoonlijkheidsprofiel - Basis Peter Smith Focus: work oktober /nl Inhoudsopgave Introductie van het Persoonlijkheidsprofiel rapport van persolog en de grafieken De samenstelling van het Persoonlijkheidsprofielrapport

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen Verder Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen 2 Examencommissies hebben een centrae ro bij het bewaken van de kwaiteit van toetsen en examens. Dit is

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

Online Rapportage: Persoonlijkheidsprofiel + Leiderschap

Online Rapportage: Persoonlijkheidsprofiel + Leiderschap Online Rapportage: Persoonlijkheidsprofiel + Leiderschap Peter Smith Focus: work 2 oktober 2012/nl Inhoudsopgave 1 Introductie van het Persoonlijkheidsprofiel rapport van persolog en de grafieken 2 11

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek Keukencacuaties: rekenen in de keuken Werkboek Coofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.n www.edu-actief.n Auteur: Barend Bakkenes Eindredactie: Kees Faas Tite: Keukencacuaties: rekenen

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 4. Monitoren, verankeren en continu verbeteren Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd?

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd? RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 1 FEBRUARI 2013 Congres voor de tandarts agemeen practicus Gordon van der Avoort Patrick Oosterwijk Marco Cune Danië Wismeyer Henny Meijer Congres over impantoogie

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

llllllllli IIlllllllll Hllillll

llllllllli IIlllllllll Hllillll APRzins on1vmse~'a i Hi * Z O O ' D 8 A 1 F 9 F * hiegomíssenoordwijk 8049 Z/15/006057 BEWä'E' n fdwik?'h U=Y1í?8'=11 Aan het coege van burgemeester en wethouders H b=h Sff?=f 92 van de gemeente Noordwijk

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opeidingen i.s.m. Auditing.n ACS biedt ook in het najaar 2017 weer enkee interessante en actuee auditopeidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 2. De voorbereiding Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep, Ivo

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening

RC4-2. Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening RC4-2 Gebruiksaanwijzing RC4-2 afstandsbediening Inhoud De afstandsbediening en andere onderdeen die in deze gebruiksaanwijzing zijn afgebeed kunnen er in werkeijkheid anders uitzien. Daarnaast behouden

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers Homoseksuee en Heteroseksuee Tindergebruik bij Quarterifers Tim Bo 6342051 Universiteit van Amsterdam Begeeider: Mark Spiering 4928 woorden Abstract Het onderwerp van dit onderzoek is Tindergebruik onder

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beeidspan Kinderdagverbijf Wijk en Aaburg Pedagogisch beeidspan Kinderdagverbijf Wijk en Aaburg Vooraf In dit beeidspan aten wij u kennismaken met het pedagogisch beeid van Kinderdagverbijf

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie Rondzendbrief Rondzendbrief Monitoring Aan ae entiteiten en personeeseden van de Vaamse overheid die gebruikmaken van een systeem van vrijwiige registratie van afkomst en arbeidshandicap in het kader van

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opeidingen i.s.m. Auditing.n ACS biedt ook in het najaar van 2016 weer enkee interessante en actuee auditopeidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies?

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? NLP informatiewebpagina pagina 1 van 10 NLP 4 YOU NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? Om kort te omschrijven wat NLP (neuroinguïstisch programmeren) precies is vat niet mee. NLP is in iedergeva geen

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

Luifels als weerbescherming

Luifels als weerbescherming Transparante uifesystemen Luifes as weerbescherming Luifes en huisdeuren zijn de visitekaartjes van eke entree. Overkappingen zijn er tegenwoordig in de meest verschiende materiaen, maar de mooiste en

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! Handreiking voor de impementatie van (F)ACT voor ciënten met een icht verstandeijke beperking en compexe probematiek Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de

Nadere informatie

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Windows Contactgegevens van de kantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Bvd Fremont, CA 94538 Te: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com E-mai: support@arcsoft.com

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2012. Liefst per e-mai: info@stichtingtivoi.n 2012 nummer 1 WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni 2011 1. DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie