Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost"

Transcriptie

1 Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting

2 ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2 eervormen: 3-daagse seminar, gegeven op drie niet-aaneengesoten dagen compeet zefstudie espakket, dat je direct onine kunt besteen beangrijkste eerdoeen: eerdoe 1: ontwikkeen van een compact & compeet Strategisch Verkooppan eerdoe 2: voer kwaiteit door in ae agen van je organisatie (met behup van de bijgeeverde interactieve cursussen) In deze brochure kun je meer ezen over de opzet en inhoud van deze unieke opeiding tot around verkoopeider. Saes Force Boost is een uitgave van Saes Force Consuting. Pippeing PJ Boskoop

3 Saes Force Boost: bestemd voor Saes Force Boost Saes Force Boost is bestemd voor de saes manager, die verder kijkt dan omzet aeen, en voora ook de beangrijkste kwaitatieve drivers achter de omzet- & winstresutaten wi managen! kwaiteit doorvoeren in ae agen van zijn organisatie panmatig werken: doeen => anayse => actiepanning naast omzet ook op een aanta andere ratio s sturen kanten (op een rendabee manier!) centraa steen medewerkers bij beangrijke zaken betrekken voortgangsresutaten structuree meten & anayseren op ae fronten voortdurend verbeteren & vernieuwen structuree omzetgroei reaiseren

4 Saes Force Boost: totaaprogramma Saes Force Boost Saes Force Boost biedt een heder totaakader voor de opzet van je Strategisch Verkooppan. Incusief vee extra s. Een totaapakket waarvan je de rest van je carrière enorm vee profijt van zut hebben! Het esprogramma is zeer zorgvudig samengested. Aes hangt met aes samen: 2 overkoepeende theorieën 8 basisessen voor het maken van je Pan 8 unieke anaysetoos 7 compete cursussen, waarmee je zef je interne organisatie traint Op de vogende pagina s ichten we het totaaprogramma toe. Saes Force Boost dé basis voor de rest van je carrière

5 Saes Force Boost: 2 overkoepeende theorieën Saes Force Boost Les 1: de eerste overkoepeende theorie betreft het INK Kwaiteitsmode: introductie op hoofdijnen: structuur en kerngedachte de vijf fasen van organisatieontwikkeing de beangrijkste kenmerken van een professionee organisatie we bespreken dit mode om twee redenen: 1. het kwaiteitsmode aat op knappe wijze de samenhang binnen de bedrijfsvoering zien, die reevant is voor eke organisatie 2. de noodzaak van het doorvoeren van kwaiteit in ae agen van de organisatie en het streven om voortdurend te wien verbeteren Les 2: de tweede overkoepeende theorie gaat over de hoofdfasen die je dooroopt voor het maken van een Strategisch Verkooppan. In deze es bespreken we eerst de achteriggende theorie van deze faseindeing. Deze fasen worden in de overige essen verder inhoudeijk uitgewerkt: visieontwikkeing en vooropige doeen vaststeen anayse van factoren die invoed hebben op doereaisatie de keuze voor een beperkt aanta strategische speerpunten speerpunten vertaen in actiepannen voor markt- & organisatie visie & doeen anayse strategie actiepannen

6 Saes Force Boost: visieontwikkeing stakehoders (1) Saes Force Boost In Les 3 besteden we uitgebreid aandacht aan het ontwikkeen van een visie voor je stakehoders. Je visie is as het ware het ideaapaatje van de toekomst. In je visie neem je ook concrete, meetbare doeen op. De theorie die in de essen wordt behanded, kun je gebruiken as input voor je eigen visieontwikkeing. je toekomstvisie vormt de basis van je pan. Hoe beter je de visie inhoudeijk uitwerkt, des te eenvoudiger is het om de rest van je pan te vuen! Nu is het niet de bedoeing om je visie hee uitgebreid uit te werken. Dat is niet verstandig. Je wit immers een compact verkooppan! Tijdens de opeiding eer je hoe je de beangrijkste punten in korte statements samenvat. stakehoders visie anayse strategie actiepan financiers kanten everanciers medewerkers maatschappij Een korte toeichting bij stakehoders : Met betrekking tot financiers gaat het in je visieomschrijving in eerste instantie om de agemene financiëe doeen die je in de (nabije) toekomst wit bereiken. Detais komen ater aan de orde.

7 Saes Force Boost: visieontwikkeing stakehoders (2) Saes Force Boost Je stakehoders KLANTEN dienen centraa te staan binnen je bedrijfsvoering. Wat wi jij voor je huidige en toekomstige kanten betekenen (= kantgerichtheid) en weke doesteingen wi je bereiken m.b.t. kanttevredenheid, kantentrouw en de rentabiiteit van je kantenbestand? rendabe kantgericht tevreden trouw Wat is je visie op je MEDEWERKERS, wat wi je voor hen betekenen, maar ook: weke voorwaarden ste je aan je medewerkers. Enkee voorbeeden: medewerkertevredenheid benodigde competenties efficiënte tijdbesteding hoewe kantwensen & -behoeften centraa staan binnen de bedrijfsvoering, vormen je medewerkers de spi waar aes om draait! Je kunt er ook voor kiezen om je beangrijkste LEVERANCIERS en enkee reevante aspecten van de MAATSCHAPPIJ in je visieomschrijving op te nemen.

8 Saes Force Boost: toekomstvisie interne organisatie Saes Force Boost Les 4: op dezefde manier eer je ook een hedere visie voor je interne organisatie te ontwikkeen. De kwaiteit van je (toekomstige) interne organisatie is bepaend voor de mate waarin doeen voor stakehoders gereaiseerd kunnen worden. interne organisatie visie anayse strategie actiepan cutuur middeen processen marketing & saes Enkee voorbeeden van onderwerpen die we in deze es behandeen: cutuur: de betekenis van inspirerend eiderschap; waarden & normen stij van eidinggeven je visie op de kwaiteit van de samenwerking marketing & saes: strategische doegroepen marketingmiddeen, marketing- & saeskanaen internetmarketing: website, sociae media, e-maimarketing processen Processen vormen het hart van je organisatie. Je moet de beangrijkste werkprocessen beschrijven, meten, anayseren en voortdurend verbeteren & vernieuwen. In de cursus maken we onderscheid tussen processen, procedures en richtijnen met betrekking tot: organisatie agemeen, kanten en personee. Op het ontwerpen van processen met zogenoemde procesdiagrammen gaan we niet in.

9 Saes Force Boost: de anaysefase Saes Force Boost tijdens de anaysefase doe je onderzoek naar de haabaarheid van je eerder geformueerde visie en de daaruit afgeeide doeen stakehoders visie anayse strategie actiepan interne organisatie Aan het anayseren van reevante factoren en ontwikkeingen wordt vaak vee te weinig aandacht besteed. Maar het tegenovergestede komt ook voor: men anayseert aes wat os en vast zit, een tijdrovende en weinig effectieve werkwijze. Om structuur aan te brengen in deze fase van panvorming, worden in de essen 5, 6 en 7 overzichteijke schema s en checkisten gepresenteerd. Bovendien ontvang je bij de opeiding Saes Force Boost 8 unieke, interessante Anaysetoos => Enkee voorbeeden: deze toos hepen je bij het anayseren van het huidige kwaiteitsniveau!

10 Saes Force Boost: SWOT & Strategie (es 9) Saes Force Boost visie & doeen anayse strategie actiepannen Een goed uitgevoerde anaysefase resuteert meesta in een grote hoeveeheid gegevens. Het is niet verstandig om aan ae geïnventariseerde factoren (evenvee) aandacht te besteden. Doe je dat we, dan eidt dat tot focus op aes in paats van focus op doereaisatie. uit ae verkregen anaysegegevens eid je een beperkt aanta strategische speerpunten af! Voor het genereren van strategische speerpunten, gebruiken we binnen Saes Force Boost de webekende SWOT-matrix. Daarin worden kansen & bedreigingen afgezet tegen de sterkten & zwakten van je eigen organisatie. Stap voor stap wordt uitgeegd hoe je deze matrix vut en weke speerpunten je uit de vastgestede prioriteiten kunt afeiden.

11 Saes Force Boost: prestatiemanagement Saes Force Boost Strategische speerpunten geven aan HOE je jouw visie & daaruit afgeeide doeen gaat reaiseren. Maar deze speerpunten moeten nog we worden vertaad in concrete, meetbare actiepannen. Voordat we die vertaasag werkeijk maken, eggen we eerst uit weke techniek je daarvoor kunt gebruiken. strategische speerpunten vertaa je in concrete, meetbare actiepannen, aan de hand van de principes van PRESTATIEMANAGEMENT. Strategische speerpunten worden praktisch, concreet en meetbaar gemaakt met: zogenoemde effectieve activiteiten daaraan gekoppede prestatie-indicatoren normen/targets Een praktische en eenvoudig te begrijpen too daarvoor is de Business Baanced Score Card. financiers kanten/ everanciers interne organisatie medewerkers

12 Saes Force Boost: actiepannen (es 9 & 10) Saes Force Boost De aatste fase van het maken van een Strategisch Verkooppan betreft het opsteen van meetbare actiepannen (op basis van de principes van prestatiemanagement). In je actiepannen werk je, kort gezegd, het verschi weg tussen je vastgeegde doeen (m.b.t. stakehoders en interne organisatie) én de uitkomsten van de anaysefase. stakehoders interne organisatie visie anayse strategie actiepan je actiepannen vormen de brug tussen je huidige en gewenste toekomstige situatie! De uitwerking van je actiepannen is vanzefsprekend sterk afhankeijk van de uitkomsten van de anaysefase. In Les 9 bespreken we bovendien nog een aanta voorbeeden van marktbewerking. Onder andere de drie commerciëe processen, waar eke onderneming mee te maken heeft, ongeacht grootte en producten en/of diensten die worden aangeboden: werven van nieuwe kanten behouden van waardevoe (strategische) kanten upgraden van (veriesgevende) kanten Ook met betrekking tot interne organisatieontwikkeing (Les 10) werken we een aanta voorbeeden uit. We besteden onder andere aandacht aan enkee motivatietheorieën, aan een aanta kantgerichte organisatiestructuren, de management informatiestructuur, et cetera.

13 Saes Force Boost: resutaat Saes Force Boost een compact, maar compeet & samenhangend Strategisch Verkooppan, dat voor ae betrokkenen duideijkheid geeft over: de doeen m.b.t. je stakehoders en interne organisatie de strategische keuzes die je daarvoor hebt gemaakt concrete, meetbare actiepannen wie verantwoordeijk is voor het bereiken van bepaade doeen met een samenhangend pan vergroot je de grip op je totae verkooporganisatie, worden mensen en middeen zo efficiënt mogeijk ingezet en eg je de basis voor financiee succes nu en in de toekomst!

14 Saes Force Boost: compete cursussen (1) Saes Force Boost bij Saes Force Boost ontvang je ook meerdere compete interactieve cursussen, waarmee je ZELF je managers & medewerkers kunt trainen en kwaitatief verder ontwikkeen! Mogeijk gaat het daarbij ook om verbeterpunten, die je in je Strategisch Verkooppan hebt opgenomen. train ZELF je interne organisatie! compete cursussen Handboek Presentatie Kantgericht Werken 130 p. 82 sh. Prestatiemanagement 65 p. 63 sh. Kantvriendeijk Gedrag 30 p. 20 sh. Koude & Warme Acquisitie 34 p. 23 sh. Kantgericht Verkopen 130 p. 75 sh. Coachend Leidinggeven 80 p. 70 sh. Managen Verkoopproces 32 p. 27 sh.

15 Saes Force Boost: compete cursussen (2) Saes Force Boost Eke cursus bestaat uit 3 documenten (maar dat gedt ook voor ae 10 Lessen): + + Theorie in Interactieve Ae bestanden Handboek Presentatie op je ipad In het Handboek (pdf) wordt de theorie van de betreffende es besproken. Aes geschreven in aedaagse spreektaa bij eke cursus ontvang je ook een interactieve Powerpoint Presentatie. De esstof wordt dan ook visuee gemaakt. Atijd handig wanneer je bepaade cursussen penair wit (aten) verzorgen. Eke sheet van de presentatie wordt in het Handboek uitgebreid toegeicht de presentatie wordt ook opgeeverd as pdf-bestand, zodat je ook dit bestand in de bibiotheek van je ipad kunt opsaan en raadpegen met de bijgeeverde cursussen train je zef je eigen mensen, ten gunste van de verdere kwaitatieve ontwikkeing van je interne organisatie!

16 Saes Force Boost: twee eervormen Saes Force Boost Saes Force Boost is beschikbaar in twee verschiende eervormen: 1. as 3-daagse seminar 2. as zefstudiepakket, dat je direct onine kunt besteen Saes Force Boost as 3-daagse seminar opeidingspaats kosten (ex btw) incusief aanmeding Utrecht (estijden van uur) euro 1.750,= (excusief btw) - koffie, frisdrank, unch - ae essen (digitaa aangeeverd) - unieke anaysetoos (digitaa aangeeverd) - ae compete cursussen (digitaa aangeeverd) via de website: Inschrijven voor SFB Seminar Saes Force Boost as compeet espakket onine besteen aanevering verzending kosten (ex btw) besteen het totae espakket (incusief ae essen, anaysetoos en compete cursussen) wordt aangeeverd op USB-stick per aangetekende post euro 398,= (excusief btw) via de website: besteen SFB espakket

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Coachend Leidinggeven Coachend Leidinggeven Sales Force Consulting inleiding Leidinggeven aan de uitvoering van het alledaagse werk, is één van de belangrijkste kerntaken van elke manager.

Nadere informatie

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE 2014 n 2 Hamburgerdiner voor twee op facebook! DE BLOKPERIODE HEMEL OF HEL? SPOTTED @ HUB 3 STUDENTEN, 3 OUTFITS BEN JE EEN DOENER OF EEN DENKER?

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap brochure voor verwanten en professionee ondersteuners Marian Maaskant & Martin Schuurman Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap 1 Dementie

Nadere informatie

Vraagstukken in Menselijke Genetica

Vraagstukken in Menselijke Genetica Vraagstukken in Menseijke Genetica MODULE 4 European Initiative for Biotechnoogy Education Aan de modue hebben ben bijgedr edragen: en: Wibert Garvin (coördinator) Catherine Adey, Bernard Dixon, Jan Frings,

Nadere informatie

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in ICT 1 2 Sales Improvement Group Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces - White paper Optimaliseren Verkoopproces Veel kansen blijven liggen als gevolg van een gebrek aan focus en structuur Inleiding In deze white paper laten we zien waarom een goed functionerend verkoopproces

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma Walvisgeluiden Juli 2013 Walvis ConsultingGroep Johannes Bosboomstraat 39-3817 DP Amersfoort www.walviscg.nl info@walviscg.nl tel: 085 87 80 640 De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

Nadere informatie