Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren."

Transcriptie

1 BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting

2 ineiding Een goed functionerende verkoopafdeing is cruciaa voor de bedrijfsresutaten die uiteindeijk worden behaad. Jouw ro en bijdrage as verkoopeider is dan ook enorm beangrijk. As moderne verkoopeider zu je je daarom steeds verder wien ontwikkeen tot around manager, die over uiteenopende vaardigheden beschikt. Eén van de basisvaardigheden betreft het maken van een marketingpan voor je verkooporganisatie. Daarin maak je, kort gezegd, een praktische vertaasag van de overa ondernemingsstrategie voor je eigen verkoopafdeing. Wij van Saes Force Consuting hepen jou en je managementteam daar graag bij met onze Workshop Marketingpan Verkoopeider. De uitwerking van je marketingpan is vanzefsprekend sterk afhankeijk van de beeidsgebieden waarvoor jij verantwoordeijk bent. Deze verantwoordeijkheden verschien sterk per verkooporganisatie. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de meest voorkomende en meest reevante verantwoordeijkheidsgebieden van saesmanagement in de workshop op te nemen. Een samenhangend marketingpan vormt de basis voor het commerciëe succes van je verkoopafdeing. Je marketingpan hoeft echt geen dik boekwerk te worden. Dat is nergens voor nodig, zoang je je maar beperkt tot de zaken die voor jouw verkooporganisatie echt beangrijk zijn. Door de aangebrachte structuur binnen de workshop én door de praktische uitwerking van reevante theoretische principes, maak je stap voor stap een compact, maar gedegen verkooppan voor je eigen saesafdeing. In dit document kun je daar meer ezen. Wij wensen je vee eespezier! Saes Force Consuting Brochure Workshop Marketingpan Verkoopeider, pagina 2

3 Workshop Marketingpan Verkoopeider 2 invashoeken Om je te hepen en te adviseren bij het maken van je marketingpan, bieden wij in principe de vogende mogeijkheden: 1. een presentatie over de theorie achter marketingpanning 2. een incompany adviestraject, waarbij Saes Force Consuting jou van begin tot einde project begeeidt bij het maken van een marketingpan ad 1 presentatie over de theorie achter marketingpanning Aan de hand van een interactieve presentatie eggen wij haarfijn uit, hoe je op gestructureerde wijze zef een marketingpan voor je verkooporganisatie maakt. Vanzefsprekend ontvang je ook een uitgebreide hand-out, die je as nasagwerk kunt gebruiken bij de verdere uitwerking van je verkooppan. ad 2 incompany adviestraject: Wij begeeiden jou (en je managementteam) op projectbasis bij het maken van een Marketingpan/Verkooppan op maat. Daarvoor beeggen we dan een aanta brainstormsessies. Het gewenste resutaat van het project, evenas de bijdrage die wij daaraan zuen everen, eggen we vooraf en in nauw overeg vast. Voor de totae projectbegeeiding komen we bovendien vooraf een vast budget overeen. Saes Force Consuting Brochure Workshop Marketingpan Verkoopeider, pagina 3

4 Workshop Marketingpan bestemd voor de verkoopeider, die kwaiteit wi doorvoeren in ae agen van zijn organisatie panmatig wi werken: doeen => anayse => actiepanning naast omzet ook op een aanta andere ratio s wi sturen zijn kanten (op een rendabee manier!) centraa wi steen zijn medewerkers bij beangrijke zaken wi betrekken voortgangsresutaten structuree wi meten & anayseren op ae fronten voortdurend kwaitatief wi verbeteren structuree omzetgroei wi reaiseren de workshop is bestemd voor de saesmanager, die verder kijkt dan omzet aeen, en voora ook de beangrijkste drivers achter de uiteindeijke resutaten wi managen! Saes Force Consuting Brochure Workshop Marketingpan Verkoopeider, pagina 4

5 een marketingpan maken structuur aanbrengen Bij het maken van een marketingpan, gaan wij stap voor stap te werk. Daarbij onderscheiden we aereerst 4 fasen, die ekaar ogisch opvogen: 1. visieontwikkeing en het vasteggen van doeen 2. inventarisatie en anayse van factoren, die invoed kunnen hebben op het bereiken van je doeen 3. afeiden van strategische speerpunten uit de verkregen anaysegegevens 4. ontwikkeen van meetbare actiepannen visie & doeen anayse speerpunten actiepannen Een tweede structuur die we aanbrengen, is de indeing naar stakehoders & interne organisatie. Zo ontstaat een heder totaakader voor het maken van een Verkooppan/Marketingpan: stakehoders financiers kanten everanciers medewerkers maatschappij interne organisatie cutuur middeen processen marketing & saes visie anayse speerpunten actiepan Saes Force Consuting Brochure Workshop Marketingpan Verkoopeider, pagina 5

6 fase 1 van marketingpanning: visieontwikkeing (1) Het maken van je Marketingpan begint met het ontwikkeen van een hedere visie. Je visie is as het ware het ideaapaatje van de toekomst. In je visie neem je ook concrete, meetbare doeen op. Aereerst besteden we uitgebreid aandacht aan het ontwikkeen van een visie voor je stakehoders. je toekomstvisie vormt de basis van je pan. Hoe beter je de visie inhoudeijk uitwerkt, des te eenvoudiger is het om de rest van je pan te vuen! Nu is het niet de bedoeing om je visie hee uitgebreid uit te werken. Dat is ook niet verstandig. Je wit immers een beknopt pan! Tijdens de workshop eer je hoe je de beangrijkste punten in korte statements en/of schematisch samenvat. stakehoders visie anayse speerpunten actiepan financiers kanten everanciers medewerkers maatschappij Een korte toeichting bij stakehoders : Met betrekking tot financiers gaat het in je visieomschrijving in eerste instantie om de agemene financiëe doeen, die je over 1-3 jaar wit bereiken. Detais komen ater aan de orde. Saes Force Consuting Brochure Workshop Marketingpan Verkoopeider, pagina 6

7 fase 1 van marketingpanning: visieontwikkeing (2) rendabe kantgericht tevreden trouw Je stakehoders KLANTEN dienen centraa te staan binnen je bedrijfsvoering. Wat wi jij voor je huidige en toekomstige kanten betekenen (= kantgerichtheid) en weke doesteingen wi je bereiken m.b.t. kanttevredenheid, kantentrouw en de rentabiiteit van je kantenbestand? Wat is je visie op je MEDEWERKERS, wat wi je voor hen betekenen, maar ook: weke voorwaarden ste je aan je medewerkers. Enkee voorbeeden: medewerkertevredenheid benodigde competenties efficiënte tijdbesteding hoewe kantwensen & -behoeften centraa staan binnen de bedrijfsvoering, vormen je medewerkers de spi waar aes om draait! Je kunt er ook voor kiezen om je beangrijkste LEVERANCIERS (voor zover je vanuit je functie direct met hen te maken hebt) en enkee reevante aspecten van de MAATSCHAPPIJ in je visieomschrijving mee te nemen. Saes Force Consuting Brochure Workshop Marketingpan Verkoopeider, pagina 7

8 fase 1 van marketingpanning: visieontwikkeing (3) Op dezefde manier wordt ook een hedere visie voor je interne organisatie ontwikked. De kwaiteit van je (toekomstige) interne organisatie, is bepaend voor de mate waarin doeen voor stakehoders gereaiseerd kunnen worden. interne organisatie visie anayse speerpunten actiepan cutuur middeen processen marketing & saes Enkee voorbeeden van onderwerpen die we in dit kader introduceren: cutuur: de betekenis van inspirerend eiderschap; waarden & normen stij van eidinggeven je visie op de kwaiteit van de samenwerking marketing & saes: strategische doegroepen marketingmiddeen, marketing- & saeskanaen je visie op verkopen internetmarketing: website, sociae media, e-maimarketing processen Processen (waaronder het verkoopproces) vormen het hart van je organisatie. Je moet de beangrijkste werkprocessen beschrijven, meten, anayseren en voortdurend verbeteren & vernieuwen. Tijdens de workshop maken we onderscheid tussen processen, procedures en richtijnen met betrekking tot: organisatie agemeen, kanten en personee. Saes Force Consuting Brochure Workshop Marketingpan Verkoopeider, pagina 8

9 fase 2 van marketingpanning: anayseren De tweede fase van marketingpanning gaat over het onderzoeken van de haabaarheid van je visie & doeen. Dat doe je door het inventariseren en anayseren van ae reevante factoren, die mogeijk van invoed kunnen zijn op de doeen die je wit bereiken. Voor wat betreft de anaysefase maken we tijdens de workshop onderscheid naar: externe anayse (macrofactoren en marktaantrekkeijkheid) anayse m.b.t. stakehoders (financiers, kanten, et cetera) anayse m.b.t. je interne organisatie (marketing & saes, processen, et cetera) stakehoders visie anayse speerpunten actiepan interne organisatie Het resutaat van de anaysefase is een heder inzicht in reevante kansen & bedreigingen, afgezet tegen de sterke en minder sterke punten van je interne organisatie: factor 1 factor 2 et cetera? Saes Force Consuting Brochure Workshop Marketingpan Verkoopeider, pagina 9

10 fase 3 van marketingpanning: strategische speerpunten visie & doeen anayse speerpunten actiepannen Een goed uitgevoerde anaysefase resuteert meesta in een grote hoeveeheid gegevens. Het is niet verstandig om aan ae geïnventariseerde factoren (evenvee) aandacht te besteden. Doe je dat we, dan eidt dat tot focus op aes in paats van focus op doereaisatie. uit ae verkregen anaysegegevens eid je een beperkt aanta strategische speerpunten af! Voor het genereren van strategische speerpunten, gebruiken we de webekende SWOT-matrix. Daarin worden kansen & bedreigingen afgezet tegen de sterkten & zwakten van je eigen organisatie. Stap voor stap wordt uitgeegd hoe je deze matrix vut en weke speerpunten je uit de vastgestede prioriteiten kunt afeiden. Saes Force Consuting Brochure Workshop Marketingpan Verkoopeider, pagina 10

11 fase 4 van marketingpanning: meetbare actiepannen De aatste fase van marketingpanning betreft de vertaing van strategische speerpunten in meetbare actiepannen. Je actiepannen vormen as het ware de brug tussen je huidige en gewenste toekomstige situatie. In je actiepannen werk je dus het verschi weg tussen je vastgeegde doeen én de uitkomsten van de anaysefase. Daarbij kun je onderscheid maken naar actiepannen met betrekking tot je stakehoders ( marktbewerking ) en actiepannen ten behoeve van de kwaitatieve ontwikkeing van je interne organisatie. stakehoders interne organisatie visie anayse speerpunten actiepan Een fout die organisaties in deze fase van marketingpanning soms maken, is dat ze hun actiepannen te vrijbijvend en niet-meetbaar formueren. En dat is natuurijk zonde van de tijd en energie, die in de voorgaande fasen van marketingpanning is gestoken. Je wit immers precies weten wat je wit bereiken! Om concrete, meetbare actiepannen uit je strategische speerpunten af te eiden, besteden we tijdens de workshop daarom ook aandacht aan de beangrijkste principes van prestatiemanagement. De verdere uitwerking van je actiepannen is vanzefsprekend sterk afhankeijk van je uitkomsten uit de voorgaande fasen. Wij adviseren je daar graag bij. Saes Force Consuting Brochure Workshop Marketingpan Verkoopeider, pagina 11

12 resutaten Workshop Marketingpan Verkoopeider een compact, compeet en samenhangend Verkooppan, dat voor ae betrokkenen duideijkheid geeft over: de doeen m.b.t. je stakehoders en interne organisatie de strategische keuzes die je daarvoor hebt gemaakt concrete, meetbare actiepannen wie verantwoordeijk is voor het bereiken van bepaade doeen met een marketingpan vergroot je de grip op je totae bedrijfsvoering, worden mensen en middeen efficiënt ingezet en eg je de basis voor het financiëe succes van je verkooporganisatie nu en in de toekomst! Saes Force Consuting Brochure Workshop Marketingpan Verkoopeider, pagina 12

13 interesse? Heb je interesse in de Workshop Marketingpan Verkoopeider? Of wi je meer informatie van ons ontvangen? Neem gerust contact met ons op: teefoon: contactformuier op de website => de workshop Marketingpan Verkoopeider is ook beschikbaar as Compete Cursus, waarmee je ZELF een verkooppan voor je eigen saesorganisatie maakt ,= ex btw kik hier voor meer informatie => Saes Force Consuting Brochure Workshop Marketingpan Verkoopeider, pagina 13

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Sales Force Boost. compact & compleet Bedrijfsplan/Verkoopplan. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. compact & compleet Bedrijfsplan/Verkoopplan. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost compact & compleet Bedrijfsplan/Verkoopplan Sales Force Consulting inleiding is een cursus voor commerciële managers, verkoopleiders en voor mkb-directeuren. De cursus is beschikbaar in 2 leervormen: 3-daagse

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces - White paper Optimaliseren Verkoopproces Veel kansen blijven liggen als gevolg van een gebrek aan focus en structuur Inleiding In deze white paper laten we zien waarom een goed functionerend verkoopproces

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap brochure voor verwanten en professionee ondersteuners Marian Maaskant & Martin Schuurman Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap 1 Dementie

Nadere informatie

Workshop Profileren van de praktijk

Workshop Profileren van de praktijk Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Vraagstukken in Menselijke Genetica

Vraagstukken in Menselijke Genetica Vraagstukken in Menseijke Genetica MODULE 4 European Initiative for Biotechnoogy Education Aan de modue hebben ben bijgedr edragen: en: Wibert Garvin (coördinator) Catherine Adey, Bernard Dixon, Jan Frings,

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE 2014 n 2 Hamburgerdiner voor twee op facebook! DE BLOKPERIODE HEMEL OF HEL? SPOTTED @ HUB 3 STUDENTEN, 3 OUTFITS BEN JE EEN DOENER OF EEN DENKER?

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Het Werkboek Dit is het standaard werkboek bij DOEN! Naast dit algemene werkboek worden ook speciale werkboeken ontwikkeld, bijvoorbeeld

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie