l r k bas i s s c h ool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "l r k bas i s s c h ool"

Transcriptie

1

2 r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat XL Voke Teefoon: E-mai: Website: Dependance De V Reestraat XA Voke Kindcentum Kidion Reestraat XA Voke De V maakt onderdee uit van Kindcentrum Kidion en is de enige basisschoo in Voke. Basisschoo de V is een kathoieke schoo, waar kinderen van ae evensovertuigingen wekom zijn. Wij vinden het vanzefsprekend dat ae kinderen meedoen aan het normae esprogramma. De V wordt bestuurd door Kiem Onderwijs en Opvang. Deze schoogids is tot stand gekomen in samenwerking met directie, team en ouders van basisschoo de V. Schoogids basisschoo de V Voke 1

3 r k bas i s s c h oo INHOUD Voorwoord bz Onderwijsvisie de V bz De sfeer op schoo bz De identiteit van onze schoo bz De kwaiteit van ons onderwijs bz De zorg voor ae kinderen bz De contacten met ouders bz De organisatie van het onderwijs bz Kindcentrum Kidion bz Groepsgrootte bz Kassikaa werken met varianten daarop bz Indeing groepen bz Hoe zitten de essen bij ons in ekaar? bz Aandacht voor ae kinderen bz Zefstandig werken bz Het gebruik van ICT in ons onderwijs bz In weke vakken krijgen de kinderen es? bz Huiswerk bz Gymnastiekes bz Zwemes bz De zorg voor kinderen bz Aanmeden nieuwe kinderen bz Aanname- en toeatingscriteria betreffende kinderen met een speciae zorgbehoefte bz Hoe wordt de ontwikkeing van de kinderen gevogd? bz Interne begeeiding bz Hoe stemmen we af op de onderwijsbehoeften van een eering bz Wat doen we as bijkt dat een kind niet vodoende heeft aan de extra hup die we op schoo kunnen bieden? bz Adviesbureau voor verdere studie en opeiding bz Gemeenschappeijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant bz Hoe wordt de overgang naar het voortgezet onderwijs begeeid? bz Pestbeeid op de V bz Kachtenprocedure bz Het schoobestuur bz Ouderparticipatie bz Praktische zaken bz Leerpicht bz Verof bz Vervanging eerkrachten bij ziekte bz Ziekmeding en bezoek aan dokter bz Enkee beangrijke schooreges bz Gedragscode en handewijze bz Coectieve verzekeringen bz Speciae activiteiten bz.22 Schoogids basisschoo de V Voke 2

4 r k bas i s s c h oo VOORWOORD U heeft de schoogids van basisschoo de V in uw handen. Deze schoogids bevat agemene informatie over basisschoo de V. Jaarijks verschijnt er naast deze agemene schoogids een jaargids die informatie bevat die voor dat betreffende schoojaa r gedt. Wij wien in deze schoogids aten zien wat basisschoo de V kan betekenen voor de kinderen die aan ons toevertrouwd worden en voor hun ouders. We gaan er van uit dat ouders zovee mogeijk informatie wien hebben over de schoo van hun kind(eren). Deze informatieverstrekking vindt op verschiende manieren paats. Onze website is een beangrijk communicatiemidde, maar ook het persoonijke ouder-eerkracht contact bijft even zo beangrijk. Daarnaast is er het informatiebad KidioNieuwS dat u informeert over actuee activiteiten binnen kindcentrum Kidion en daarmee dus ook de basisschoo. Het is van groot beang dat wij, schoo en ouders, van ekaars handeen op de hoogte zijn. Het kind za moeten ervaren dat ouders en schoo samen wien ondersteunen bij zijn groei en ontwikkeing. Wij zuen dus beiden ons uiterste best moeten doen om onze kinderen deze ondersteuning te aten ervaren. Dat komt de eerprestaties en het webevinden van onze kinderen zeker ten goede. We zouden het fijn vinden as u interesse toont in datgene wat uw kind meebrengt van schoo. Verder vinden we het prettig as u de ouderavonden bezoekt en as u deeneemt aan de door de schoo georganiseerde activiteiten. We steen het op prijs as u eventuee vragen en/of opmerkingen kenbaar maakt aan ons, zodat wij daar iets mee kunnen doen. Op deze manier kan de schoo uitgroeien tot een gemeenschap waarin ae kinderen, ouders en eerkrachten zich thuis voeen, waardoor een optimaa opvoedingskimaat ontstaat. Deze schoogids is tot stand gekomen in samenwerking met directie, team en ouders van basisschoo de V. Tjeu Timmermans, directeur. Namens het team van de V 1. ONDERWIJSVISIE DE VLIEGER Het team van de V heeft in het schoojaar een herziene visie en missie bepaad voor de schoojaren tot en met Deze visie en missie iggen ten grondsag aan een meerjaren schoopan. Vanuit de diverse deenemers aan het onderwijs op de V is deze visie vormgegeven: kinderen, medewerkers en ouders. Ae deenemers hebben hun bijdrage geeverd aan de totstandkoming van de onderwijsvisie van basisschoo De V. De uitgangspunten voor het team en ouders zijn de kernwaarden die essentiee bevonden worden om samen te even en te eren, m ét en ván ekaar. Deze waarden omschrijven we met de begrippen: Oprechte interesse / beangsteing tonen Enthousiasme Betrokkenheid Humor Boeiend onderwijs Vanuit deze kernwaarden hebben we as team en ouders gekeken naar de ons omringende wered. De wered waarin ook de kinderen opgroeien die ekaar (en wij natuurijk eveneens) dageijks in onze schoo ontmoeten. Vanuit de kansen en mogeijkheden die de ons omringende wered de kinderen en eerkrachten biedt, hebben we samen met de ouders een aanta ankerpunten aangegeven. Deze ankerpunten zijn verder ook bepaad door een schoobrede enquête onder de kinderen van de groepen 6, 7 en 8, ouders en personee van de V. De ankerpunten waaraan ae activiteiten binnen onze schoo hereid kunnen worden, zijn: Samenwerken en respect hebben Keuzes durven maken Aandacht hebben voor de omgeving Gezamenijke verantwoordeijkheid dragen Kennis en vaardigheden Dit proberen we o.a. te reaiseren door af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Dit wien we reaiseren door goed te kijken en te uisteren naar de kinderen en met hen in gesprek te gaan. Uitgaande van een positieve benadering waarbij we van mening zijn dat dit recht doet aan ek kind dat binnen zijn of haar mogeijkheden wi doen wat het kan. Dat daar (geukkig) v erschien in zijn, zien we as een uitdaging om daaraan tegemoet te komen. Dit doen we as team niet aeen, maar samen met de kinderen, ouders en andere participanten binnen Kindcentrum Kidion. Onze visie aat zich vogens ons het beste samenvatten met de voge nde zin: Het kind mag zijn wie hij of zij is en daar wordt het onderwijs op afgestemd binnen de mogeijkheden van de schoo. Op de eerste paats wien we ervoor zorgen dat kinderen zich thuis voeen bij ons op schoo. Dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat ze merken dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden. We kiezen voor een positieve benadering met daaraan gekopped duideijke afspraken en reges. Pas as die veiigheid er is, kan een kind optimaa profiteren van de mogeijkheid tot ontpo oiing die de Schoogids basisschoo de V Voke 3

5 r k bas i s s c h oo schoo te bieden heeft. We staan ervoor kwaitatief goed onderwijs te bieden, dat afgestemd is op ae kinderen die de schoo bezoeken. Ieder kind moet zovee mogeijk krijgen wat het nodig heeft. Ons streven is "er uit te haen wat erin zit" op een m anier die kinderen aanspreekt. We wien kinderen eren eren. Daarmee bedoeen we, dat we kinderen niet aeen informatie wien aanreiken, maar dat we hen voora wien eren waar en hoe ze zef die informatie kunnen vinden en wat ze daarmee kunnen doen. Leren houdt voor ons meer in dan het opdoen van kennis aeen. We wien kinderen iets waardevos meegeven dat hen in het even van pas komt. Daarbij denken we bijvoorbeed aan: zefvertrouwen en zefkennis; goed eren omgaan met anderen; goed eren omgaan met emoties; gebruik maken van je creatieve mogeijkheden Kortom: we wien met ons onderwijs een dusdanige bijdrage aan de ontwikkeing van de kinderen everen, dat kinderen straks in staat zijn eigen keuzes te maken. Keuzes waar ze zef verantwoordeijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een geukkig even voor henzef en voor de mensen om hen heen. D at we deze ideaen waar wien maken, komt voora tot uitdrukking in de manier waarop we werken aan de vogende zaken: 1.1 De sfeer op schoo Op onze schoo streven we naar een prettige en rustige werksfeer, waarin kinderen, ouders en eerkrachten zich thuis voeen. Iedereen hoort erbij. Pesten, scheden, kinderen inks aten iggen, zijn zaken die niet getoereerd worden. Leerkrachten gaan met respect en waardering om met de kinderen en vragen dit ook van hen in de omgang met ekaaren naar hen. We hechten beang aan orde en duideijke afspraken. Want ook dat schept veiigheid voor kinderen. Die goede sfeer, die prettige omgang met ekaar, ontstaat uiteraard niet vanzef. Daar moet aan gewerkt worden, eke dag. Net zo goed as ezen, rekenen en schrijven geeerd moeten worden, moet goed met ekaar omgaan ook geeerd worden. En ook bij het eren omgaan met ekaar merken we verschien tussen kinderen. Evenas kinderen met rekenprobemen extra hup nodig hebben, hebben kinderen met omgangs-probemen ook hup nodig. Wij proberen deze hup dan ook te geven. Wij doen dit door te praten met kinderen en door kinderen onder begeeiding samen te aten praten. Wij vinden het hee beangrijk dat kinderen eren om probemen, ruzies of irritaties met ekaar uit te praten. Naast het serieus omgaan met probemen van kinderen besteden we ook regematig tijd aan deze probematiek. Met name tijdens kassen- en kringgesprekken komt o.a. aan de orde hoe kinderen beter met zichzef en met de ander kunnen eren omgaan. Ze eren zefrespect op te bouwen, hun gedachten en gevoeens onder woorden te brengen en om te gaan met confictsituaties. Daar hebben ze hun hee even profijt van. We doen ons best om een goede sfeer op schoo te hebben en te houden, omdat we vinden dat het erg beangrijk is dat kinderen zich bij ons ekker op hun gemak voeen. Verder zien we het werken aan bovengenoemde zaken ook as een beangrijk dee van de vorming die we op schoo bieden. As je we goed kunt rekenen en ezen, maar niet geeerd hebt om met andere mensen om te gaan, za het toch moeiijk worden om ater een goede pek in de maatschappij te vinden en een geukkig even te eiden. 1.2 De identiteit van onze schoo Wij zijn een kathoieke schoo. We zijn van mening dat het kathoieke karakter van onze schoo herkenbaar moet zijn in de pra ktijk van eke dag. Over normen en waarden die we wien overbrengen wordt niet aeen gepraat. Kinderen, ouders en coega s moeten die ook in de dageijkse praktijk ondervinden: respect hebben voor ekaar aandacht hebben voor ekaar ekaar hepen Schoogids basisschoo de V Voke 4

6 r k bas i s s c h oo samen vieren van verschiende momenten bijv. kerst, jubiea Ook bijkt het kathoieke karakter van onze schoo uit zaken die direct verband houden met de kathoieke geoofstraditie: In eke groep wordt esgegeven in evens-beschouwing a.d.h.v. de methode "Heme en Aarde". In eke groep wordt bijna wekeijks aandacht besteed aan het eren omgaan met normen en waarden. Daarvoor maken we ook gebruik van de methode Kinderen en hun sociae taenten. We vieren Christeijke feestdagen. NB.: De voorbereiding van de Eerste Heiige Communie en het Vormse gebeurt buiten schoo om door werkgroepen, aangestuurd vanuit de parochie. 1.3 De kwaiteit van ons onderwijs Het geven van kwaitatief goed onderwijs staat hoog in ons vaande. Directie en teameden zien het werken aan de verbetering van hun onderwijs as een continu proces. Net as de kinderen zijn de eerkrachten op schoo steeds aan het eren, aan het zoeken naar mogeijkheden om de essen zinvo, aantrekkeijk en begrijpeijk te maken. Bovendien is de maatschappij steeds aan verandering onderhevig en de schoo za in die ontwikkeing mee moeten gaan. Wij proberen dat voor ekaar te krijgen door o.a. naschoingscursussen te vogen. We praten vee met ekaar over de manier wa arop we zaken kunnen veranderen of verbeteren. In de mindmap aan het begin van dit hoofdstuk ziet u in grote ijnen waar we ons de komende vier jaar voor in gaan spannen en vanuit weke basisgedachten. In de jaargids wordt u geïnformeerd over de gehaade d oeen van het voorgaande jaar en de gestede doeen voor het opende schoojaar. 1.4 De zorg voor ae kinderen De kinderen die op onze schoo binnenkomen, verschien in aaneg en ontwikkeing, in mogeijkheden en in behoeften. We probe ren daar zovee mogeijk rekening mee te houden. We passen ons onderwijs aan, aan datgene wat kinderen nodig hebben en van ons vragen. Er is extra aandacht en begeeiding voor kinderen die dat nodig hebben. We streven ernaar dat kinderen zovee mogeijk succeservaringen op kunnen doen. 1.5 De contacten met ouders De schoo stet een goed en zorgvudig contact met de ouders erg op prijs. We zijn van mening dat een goede samenwerking tussen ouders en schoo het kind ten goede komt. We staan er samen voor om het kind zo goed mogeijk te begeeiden. Daarom zuen we er aes aan doen om de ouders bij de schoo te betrekken en hen goed op de hoogte te houden van wat er op schoo speet. Er wordt op diverse manieren informatie gegeven over de ontwikkeing en vorderingen van de kinderen, zodat de ouders in staat zijn het eerproces goed te vogen. In de jaargids staan de verschiende momenten met data vernoemd. We zien het contact met de ouders niet as eenrichtingsverkeer van de schoo naar de ouders. We waarderen het ook informatie van de ouders te ontvangen en vind en het fijn as zij regematig de schoo binnenopen om een praatje te maken. 2. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS In dit hoofdstuk wien we u een beed geven van de manier waarop we het geven van onderwijs op onze schoo georganiseerd hebben. 2.1 Kindcentrum Kidion Om adequaat in te speen op de veranderende maatschappij (waar ook de V dee van uitmaakt) zijn we samenwerkingspartner binnen Kindcentrum Kidion. Dit centrum heeft as beangrijkste doe het reaiseren van een goed functionerend systeem van opvang en educatie voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Verschiende organisaties, waaronder peuterspeezaa t Pieperhöfke, Kiobra en basisschoo de V, zetten hun deskundigheid in om voor de Vokese kinderen in het Kindcentrum een doorgaande ontwikkeingsijn te reaiseren. Mogeijke andere organisaties zuen of kunnen in de toekomst hierin participeren. We streven naar een zo nauw mogeijke samenwerking binnen één organisatie: Kindcentrum Kidion. Binnen deze organisatie wordt een dagarrangement aangeboden aan ae kinderen in Voke. Buitenschoose opvang Heeft u een vaste baan en wit u dat uw kinderen in goede handen zijn na schootijd? Dan is de buitenschoose opvang binnen ons Kindcentrum Kidion, verzorgd door Kiobra, iets voor u. Wat is Kiobra? Even voorsteen: Schoogids basisschoo de V Voke 5

7 r k bas i s s c h oo Wij staan voor een hooggekwaificeerde en professionee kinderopvang in Uden en omstreken. De ontwikkeing van kinderen en medewerkers staan voor ons centraa. Wij zijn partner in opvoeding voor ouders. In het beang van kinderen en ouders zijn wij tekens op zoek naar samenwerkingsmogeijkheden met ketenpartners zoas schoen en peuterspeezaen. Kiobra verzorgt kinderopvang van 0-4 jaar en buitenschoose opvang van 4-13 jaar. Dagarrangementen: voor-, tussen- en naschoose opvang. Vakantieopvang Onze ocaties zijn het gehee jaar geopend, maar niet op agemeen erkende feestdagen. Tevens zijn wij gesoten tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Onze openingstijden zijn: 08:00-18:00 uur. Op aanvraag kunnen we open gaan vanaf 07:00 uur en suiten om 18:30 uur. Tevens verzorgt Kiobra het vervoer naar de zwemschoo. Dit is echter aeen mogeijk op maandag of dinsdag. Onze taak: Buitenschoose opvang biedt kinderen van 4 tot 13 jaar geegenheid en begeeiding om zich op een speese en veiige wijze ver der te ontpooien in de tijd voor en na de uren op schoo. As kind aeen en as kind in een groep. Uw kind krijgt op onze buitenschoose opvang aes aangeboden wat hij/zij nodig heeft. Op de eerste paats zijn dat de andere kinderen, vervogens de kwaiteiten v an de pedagogisch medewerkers om te genieten en te groeien. As u vragen heeft of u wit uw kind inschrijven, kijk dan op onze site Buitenschoose Opvang Kindcentrum Kidion biedt kinderen én ouders de mogeijkheid om gebruik te maken van BSO (BuitenSchooseOpvang). Kinderopvang Kiobra, een partner binnen ons kindcentrum verzorgt de dagopvang én voor- en naschoose opvang en draagt ook zorg voor de tussenschoose opvang. Daarmee is professionaiteit en één doorgaande ijn voor uw kind gewaarborgd. Kinderopvang Kiobra Hertstraat XL Voke T: E: W: Buitenschoose opvang Dagopvang Uitgangspunten van de kinderopvang Kiobra Ek kind is een uniek individu. Zijn ontwikkeing is een samenspe van aaneg/karakter, het opvoedingskimaat en de omgeving. De ervaringen die het kind van buitenaf opdoet zijn onder andere bepaend voor zijn ontwikkeing. Opvoeders moeten hierbij inspeen op de ontwikkeing en behoefte van een kind. Het pedagogisch hoofddoe is dat de kinderen zich uiteindeijk zuen ontwikkeen tot sociae, zefstandige mensen met vodoe nde zefvertrouwen en verantwoordeijkheidsgevoe, die hun eigen taenten onderkennen en benutten. Dit wordt gereaiseerd door ruimte te geven aan de eigenheid van ek kind en door situaties binnen het kindercentrum te creëren die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig, veiig en geborgen voeen. Goed contact met de ouders/verzorgers en eventuee andere partners die bij het kind betrokken zijn is hierbij beangrijk. Pedagogisch medewerkers hebben een begeeidende en stimuerende ro ten opzichte van het individuee kind maar oo k in het groepsproces. Een positieve grond/werkhouding van medewerkers is van essentiee beang. Kiobra biedt verzorging en ontpooiing aan ae kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Ek kind heeft hierbij recht op een stimuerende ondersteuning van een deskundige pedagogisch medewerker. Het persoonijk contact tussen de pedagogisch medewerker, ouders/verzorgers en kinderen staat centraa en dit bereiken wij door vertrouwen, veiighei d en geborgenheid te bieden. Om het hoofddoe te kunnen reaiseren maken we onderscheid in vier basisdoeen: Een gevoe van (fysieke en emotionee) veiigheid creëren. Het bevorderen van persoonijke competenties van kinderen Het bevorderen van sociae competenties van kinderen Sociaisatie bewerksteigen in de overdracht van waarden en normen Actuee informatie over openingstijden, aanmeding en tarieven zijn te vinden op onze site: Praktische zaken ten aanzien van de buitenschoose opvang zijn te vinden in ons pedagogisch werkpan dat te vinden is op onze site. Hierin staan zaken beschreven as hoe wij omgaan met ziekte, eten en drinken, verjaardagen e.d.. Schoogids basisschoo de V Voke 6

8 r k bas i s s c h oo Tussenschoose Opvang (T.S.O.) Doesteing Kindcentrum Kidion biedt, vanuit basisschoo de V, de mogeijkheid om uw kind(eren) tijdens de middagpauze gebruik te aten maken van tussenschoose opvang (overbijven). Goed georganiseerde tussenschoose opvang draagt bij aan een suitende dagindeing voor kinderen en hun ouders. Wij zorgen dat het kind met een gimach binnenkomt, dat er gezeigheid is, dat er geachen kan worden en dat het kind met pezier en vo energie aan de middag kan beginnen. Kinderen moeten rustig hun boterham kunnen eten en onder goede begeeiding ekker ontspannen kunnen speen en indien nodig aandacht en steun van een bekende vowassene krijgen. Het principe van Thomas Gordon wordt hierbij gebruikt. Deze methode zet in op een effectieve communicatie tussen opvoeders en kinderen. We speen in op wensen en behoeftes van kinderen, waarbij we we aangeven dat daar grenzen aan zijn. Een groep overbijfkrachten draagt de zorg voor de organisatie en het toezicht. Zij zijn gedipomeerd of vogen een cursus. A e overbijfkrachten beschikken over een Verkaring Omtrent Gedrag. Voor eke 15 kinderen is er één overbijfkracht. Dat betekent in de praktijk dat er bij 16 kinderen minimaa twee overbijfkrachten aanwezig zijn. Aanmeding U dient uw kind(eren) minimaa één dag voor het aten overbijven, aan te meden. Dit doet u via onze site Op de dag zef kunt u uw kind voor 08:15 uur teefonisch aanmeden voor het overbijven. U mag uw kind(eren) ook voor een angere perio de aanmeden. As de schoo gesoten is, is er geen mogeijkheid om gebruik te maken van tussen-schoose opvang. We vinden het beangrijk dat u vóór aanmeding persoonijk kennis komt maken met de tussenschoose opvang. Er bestaat ook de mogeijkheid om een keer as ouder zef aanwezig te zijn. Betaing De aanmeding en betaing dienen uiterijk 1 dag voor u uw kind(eren) wit aten overbijven, gereged te zijn. Gebeurt dit niet, dan wordt uw kind niet ingepand. De kosten voor tussenschoose opvang bedragen voor een structuree periode 2,15 en voor een incidentee keer 2,40. Voor de tarieven en betaingswijze verwijzen we u naar de jaargids of onze site Tijdsindeing o 11:45 uur: de kinderen verzameen zich in kindcentrum Kidion. Spuen worden naar de overbijfruimte gebracht. o 12:00 uur: er wordt gezamenijk gegeten in Kindcentrum Kidion. o 12:15 12:55 uur: bij goed weer speen we buiten. Hierna vogt een speetje. o 12:55 13:00 uur : verzameen voor eventuee toietbezoek en handen wassen. o 13:05 uur: einde overbijven; Surveiance wordt overgenomen door een eerkracht. o Dit aes voorzien van zijn/haar naam Wat neemt uw kind mee? Een tas met as inhoud: o Boterhammen en fruit (géén snoep) o Eventuee een tandenborste en tandpasta, eigen boek of speetje Aandachtspunten o Laat uw kinderen weten dat ze zuen overbijven en schrijf het eventuee op hun hand. o As uw kind tijdens het overbijven ziek wordt, neemt de overbijfkracht in eerste instantie contact op met de ouder/verzorger. Indien deze niet bereikbaar is, wordt er contact opgenomen met de reserve-contactpersoon. o As u uw kind(eren) heeft aangemed, maar ze kunnen niet wegens omstandigheden, aat dit dan even weten aan de coördinator. Bij niet tijdig afmeden, dient u toch te betaen. Uitgangspunten o TSO vindt paats in de vrije tijd van kinderen o TSO is prettig, er is een sfeer waarin kinderen zich thuisvoeen Schoogids basisschoo de V Voke 7

9 r k bas i s s c h oo o o o Het beang van het kind staat centraa. Kinderen krijgen mogeijkheden om op te groeien tot zefstandige individuen. Zefvertrouwen, zefwaardering en sociae vaardigheden, rekening houden met ekaar, zijn daarbij beangrijke aspecten; De omgeving is daarbij beangrijk. Er is behoefte aan ruimte voor zowe rustige as dynamische activiteiten; Afstemming tussen de samenwerkende partijen met betrekking tot pedagogisch beeid. Kwaiteitseisen Veiigheid o Het overbijven moet in een veiige en geborgen sfeer paatsvinden. o De veiigheidseisen zijn conform de andeijke norm Respect voor ekaar o De kinderen, het overbijfteam en de eerkrachten moeten ekaar met respect behandeen. Structuur o Een hedere structuur door ae betrokken partijen van het overbijven bevordert een veiige en prettige sfeer voor de kinder en en het team. Hygiëne o Het overbijven moet in een schone en hygiënische omgeving paatsvinden. Hiervoor zijn ae betrokken partijen verantwoordeijk. NADERE INFORMATIE SCHOOLSPECIFIEK 2.2 Groepsgrootte De grootte van de groepen varieert. Daar waar we kunnen, kiezen we ervoor om de groepen zo kein mogeijk en eerijk verdeed te houden. Ook hebben we een onderwijsassistente die aan onze schoo verbonden is. We bekijken steeds bij weke groepen haar inzet het meest wenseijk is en we zetten haar voora ook in om kinderen met speciae zorg te begeeiden. Ek jaar maken we nieuwe groepssamensteingen en is het geen automatisme dat kinderen twee jaar bij ekaar in dezefde groep zitten. Criteria die we daarbij hanteren zijn o.a.: o kinderen die ekaar negatief of positief beïnvoeden. o redeijk geijke groepen qua aantaen en zorg. o broertjes, zusjes, eventuee neefjes, nichtjes. o verdeing jongens en meisjes. Wij zien voor de kinderen van onze schoo vee voordeen in het regematig opnieuw samensteen van de paraegroepen indien mogeijk. Het opnieuw samensteen van de groepen gebeurt op een zorgvudige wijze door de groepseerkrachten van de be trokken groepen en de interne begeeiders. 2.3 Kassikaa werken met varianten daarop Over het agemeen wordt op onze schoo kassikaa gewerkt. De kinderen krijgen meesta es binnen hun eigen jaargroep. Ae kinderen van de groep krijgen tegeijkertijd instructie. In korte tijd is de hee groep geïnformeerd. Vanuit deze basis wordt gewerkt. Maar niet ae kinderen zijn hetzefde. Niet ieder kind heeft behoefte aan dezefde uiteg. De een heeft meer nodig, de ander minder en dat aatste kan eiden tot het zich gaan verveen bij de kassikae uiteg. We doorbreken daarom de kassikae werkvorm om tegemoet te komen aan de verschien die er tussen kinderen nu eenmaa zijn. Enkee voorbeeden: werken met taakbrieven werken met grote / keine groep werken met thema s werken met één of meer kinderen aan instructietafe groepsdoorbrekende dagdeen/ projectwerk In ae groepen dragen de kinderen ook een stukje eigen verantwoordeijkheid bij het werken aan taakbrieven en bij het werken aan eigen keuzes. De kinderen werken een bepaade tijd zefstandig aan een dag- of weektaak. Ze zorgen zef voor een juiste panning (eventuee met hup van de eerkracht), zodat ze aan het einde van de dag of week deze taak ook af hebben. Het zefvertrouwen van de kinderen proberen we te vergroten door doeen te steen die ook werkeijk haabaar zijn. Dat deze doeen voor diverse kinderen verschien is vanzefsprekend. Het kan zijn dat de ontwikkeing van een kind soms trager veroopt dan bij groepsgenoten. En ondanks een intensieve begeeiding zou een overgang naar een vogende groep voor grote (emotionee) Schoogids basisschoo de V Voke 8

10 r k bas i s s c h oo probemen kunnen zorgen. Daarom hanteren we op onze schoo bewust, voor bepaade kinderen, de mogeijkheid van douberen (met een aangepast programma). Het komt regematig voor dat bepaade kinderen te ang op hun tenen moeten open. (Denk maar eens aan de emotionee -en ook qua eeftijd- jonge kinderen). Door meer aan te suiten op hun ontwikkeing kunnen deze kinderen weer aansuiting vinden bij de groep en kun je tegemoet komen aan de basisbehoeften van dat kind. Hij/zij kan zich weer competent voeen: ik kan het en ik kan het zef! Zo kunnen ze weer succeservaringen opdoen en kunnen ze waar nodig eens iemand anders hepen in paats van zef gehopen te worden. Naast het werken aan het basisprogramma za aan deze kinderen extra verrijkende stof worden aangeboden zodat er, ondanks doubure, zovee mogeijk sprake bijft van een ononderbroken ontwikkeingsijn. Indien er een keuze gemaakt wordt voor doub eren geden op onze schoo de vogende afspraken: Minimaa 1 maand voorafgaand aan het einde van het schoojaar wordt besist of een eering doubeert. Het douberen vindt aeen paats, indien in de periode hieraan voorafgaand, met de ouders hierover gesproken is. Indien douberen overwogen wordt, is er regematig overeg tussen groepseerkracht en interne begeeider en zij nemen in gezamenijk overeg een besissing. Mochten ouders en eerkrachten/interne begeeider na overeg onverhoopt niet tot een eensuidend besuit ko men, dan neemt de directie een besuit. 2.4 Indeing groepen We werken bij de keuters met heterogene groepen, d.w.z. dat in onze keutergroepen kinderen zitten van groep 1 én 2 samen. Deze combinatie, waarin ek kind op zijn eigen niveau werkt, brengt vee voordeen met zich mee. De jongste keuters kunnen erg vee eren van de oudsten. Ze zien wat die doen en nemen daar vaak een voorbeed aan. Je ziet dat jongste keuters zo vee sneer gewend zijn, zefstandiger worden en vee minder vaak instructies en/of hup van een eerkracht nodig hebben. De oudste keuters voeen zich echt ouder en verantwoordeijk. Ze dragen mede zorg voor de jongsten door hen bijvoorb eed een hepende hand te bieden bij het aankeden en ook bij het uiteggen en begeeiden van activiteiten. Dit is natuurijk goed voor de sociaa-emotionee ontwikkeing, maar zeker ook voor de taaontwikkeing vanwege de noodzaak van verwoording van wat ze bedoeen. Door het bieden van hup worden ze tevens zefbewuster. De heterogene keutergroepen zorgen ook voor organisatorische voordeen: een fexibee groepsindeing en een gezamenijke begeeiding bij de overgang naar groep 3. We vinden het ook beangrijk dat een kind niet as enige van de groep bijft zitten, maar net as andere keuters nog een jaartje bij de keuters bijft. De keutergroepen worden gedurende het schoojaar ook nog uitgebreid met instromers: kinderen die in de oop van het schoojaar 4 jaar worden en vervogens wien starten op de basisschoo. In de overige groepen werken we voornameijk met homogene groepen, d.w.z. dat de kinderen een hee jaar in dezefde groep zitten bij kinderen die qua eeftijd en ontwikkeing redeijk bij ekaar passen. Deze werkwijze zorgt in deze groepen voor rust en continuïteit. Binnen de jaargroepen wordt vee rekening gehouden met de verschien tussen de kinderen. We zien echter per eerjaar steeds vaker ongunstige eeringaantaen. Ongunstig in de zin van een te groot aanta eeringen per eerjaar om er bijvoorbeed één groep van te maken of te weinig om er twee groepen van te maken. De afgeopen jaren hebben we echter a voop ervaring opgedaan met verschiende combinatiekassen. Het team van de V ziet zeker kansen om de positieve punten van de combinatiekassen te benutten. Tevens zijn er natuurijk weer nieuwe uitdagingen. Er wordt ook goed gekeken naar de extra groepsondersteuning die we kunnen inzetten. Deze wordt maximaa ingezet voor de kinderen en/of groepen die het nodig hebben. 2.5 Hoe zitten bij ons de essen in ekaar? Wij streven in onze essen naar kwaiteit. We werken met kwaitatief goede methodes, die tevens vodoen aan de door de minist er vastgestede kerndoeen voor ons onderwijs. Wij bewaken onze kwaiteit door met ekaar van gedachten te wisseen over de inh oud van ons onderwijs en door gebruik te maken van methodegebonden èn onafhankeijke toetsen. Verder evaueren we regematig of we met a onze voornemens ook vodoende vooruitgang boeken. 2.6 Aandacht voor ae kinderen We streven ernaar dat ieder kind dat op onze schoo begint, deze ook op een verantwoorde manier kan afmaken. Dit betekent dat we de ontwikkeing van de kinderen hee goed vogen om zo precies mogeijk te weten wat een kind nodig heeft aan begeeiding. Schoogids basisschoo de V Voke 9

11 r k bas i s s c h oo In ae groepen worden systematisch een aanta toetsen afgenomen van het Cito-eeringvog-systeem. (Dat betreft de vakken: taaontwikkeing, speing, technisch en begrijpend ezen en rekenen). Ae toetsuitsagen worden door de groepseerkracht sa men met de interne begeeider bekeken. Daarbij vragen we ons steeds af of het kind vodoende geeerd heeft van de essen die zijn gegeven. Kan het kind meer aan en zo ja, wat dan? Heeft het kind extra hup nodig en zo ja, in weke vorm dan? As we extra h up aan een kind gaan geven, dan steen we daarvoor meesta een pan op, waarin staat wat we wien doen en hoe we dat doen. Zo n pan noemen we een handeingspan. Ook dat komt meesta weer tot stand door samenwerking tussen groepseerkracht en interne begeeider. De aatste is een eerkracht van onze schoo die speciaa tot taak heeft ae activiteiten die te maken hebben met zorg voor kinderen te begeeiden en te ondersteunen zodat de groeps-eerkracht er nooit aeen voor staat. De zorg voor de kinderen op onze schoo is dan ook een gezamenijke zorg van het team. 2.7 Zefstandig werken Zefstandig werken vinden wij erg beangrijk op onze schoo. Dit is o.a. zichtbaar door: Kinderen werken met dag- of weektaken. Kinderen mogen en moeten soms eigen keuzes maken. Kinderen eren ekaar te hepen en ekaars hup ook te accepteren. Kinderen eren zef opossingen zoeken. Kinderen eren zef verantwoording te dragen voor bepaade taken. 2.8 Het gebruik van ICT in ons onderwijs Evenas in onze sameneving, neemt ICT ook op onze schoo steeds meer een duideijke en structuree paats in. ICT is geen osstaand onderwerp binnen onze schoo, maar een midde om onze doeen te bereiken. Daarnaast zien we de computer as ideaa instrument om op niveau te kunnen differentiëren binnen de bestaande methodes en om het zefstandig werken te bevorderen. Het biedt ook voop ruimte voor zefontdekkend eren (internet, projecten, versagen, werkstukken en presentaties). Zo hebben we ook voor enkee kinderen met dysexie een programma dat teksten vooreest vanaf de computer. De computers worden op schoo tevens ingezet voor bijvoorbeed het automatiseren van woorden en sommen (o.a. tafesommen) die sne paraat moeten zijn. Ook worden de computers gebruikt bij het geven van extra zorg die bepaade kinderen nodig hebben. De software waarmee gewerkt wordt op schoo is dees methodegebonden (o.a. rekenen, aanvanke-ijk en technisch ezen) en dees onafhankeijk van de op schoo gebruikte methodes (o.a. rekenen en speing). Ae computers zijn aangesoten op een intern netwerk. Per groep hebben de kinderen de beschikking over drie of vier computers die zijn aangesoten op dat netwerk. Ae groepen werken met een digitaa schoobord. Digiborden hebben een grote invoed op de interactie en de verevendiging van de essen. Het zefstandig opzoeken van informatie voor spreekbeurten en werkstukken via het internet neemt in de bovenbouw een beangrijke paats in. Op schoo wordt een internetprotoco gehanteerd om een veiig gebruik van de computer te borgen. We zien ook de waarde van deze media en wegen zorgvudig af of het gebruik van de computer een meerwaarde heeft voor het onderwijs dat wij wien geven. 2.9 In weke vakken krijgen de kinderen es? Er wordt uiteraard es gegeven in de vakken die vogens de Wet op de Basisschoo gegeven dienen te worden. Behave ezen, taa, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, verkeer en diverse expressievakken, zijn dat ook de vakken: En ges, geesteijke stromingen, maatschappeijke verhoudingen en gezond gedrag. Het zou te ver gaan om over a deze vakken in deze schoogids verder uit te wijden, daarom wordt in iedere groep in het begin van het schoojaar een kennismakingsavond gehouden. Op deze avond wordt o.a. uiteg gegeven over de vakken waarin de kinderen in dat jaar es krijgen en wat die vakken dat schoojaar inhouden Huiswerk De kinderen krijgen in principe geen huiswerk mee. Binnen de normae schoouren moet in 8 jaar vodoende basis geegd kunnen worden voor een goede aansuiting op het voortgezet onderwijs. De hoogste groepen, in het bijzonder groep 6, 7 en 8, vormen hierop een uitzondering. Vanaf groep 6 zit hier een opbouw in. As voorbereiding op het voortgezet onderwijs kan hier wé regematig huiswerk meegegeven worden. De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen ook een schooagenda. De andere groepen kunnen in beperkte mate huiswerk krijgen, bijvoorbeed voor het maken van werkstukken, zoek- en keine doe-opdrachten, etc. In overeg met ouders kunnen kinderen incidentee natuurijk wé eens extra huiswerk mee krijgen. Dit gebeurt dan atijd in overeg met de ouders 2.11 Gymnastiekes De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in sportha De Werve. Schoogids basisschoo de V Voke 10

12 r k bas i s s c h oo De kinderen van de groepen 1/2 gymmen in de speezaa. Voor het actuee gymrooster kunt u onze website of de jaargids van dit schoojaar raad-pegen. Gymkeding De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in hun ondergoed en doen mee op bote voeten of gymschoenen. As de kinderen gymschoenen meebrengen, dan het iefst met kitteband- of eastieksuiting. De kinderen uit groep 3 t/m 8 moeten voor de gymes meenemen: gymschoenen, sokken en korte (sport)broek met T-shirt of turnpakje. Gymschoenen en sportkeding mogen pas in de keedruimtes worden aangetrokken. Ze kunnen eventuee ook een fesje water meenemen en deodorant (deo-roer) 2.12 Zwemes Ae groep 4-kinderen gaan zwemmen in zwembad De 3 Essen in Uden. Deze essen worden verzorgd door gedipomeerde instructeurs en de groeps-eerkrachten zorgen voor toezicht in het zwembad tijdens de zwemes. Aan het begin van het schoojaar krijgen de kinderen informatie over de panning en de benodigde keding. De kinderen worden opgeeid voor minimaa dipoma A. Indien kinderen na één jaar zwemonderwijs nog geen dipoma A hebben weten te behaen, kunnen ze nog minimaa een haf tot maximaa één jaar extra zwemonderwijs vogen, indien dit organisatorisch haabaar is. Ouders kunnen het zwemproces versneen door er voor te zorgen dat het kind watervrij is voordat het gaat schoozwemmen. Kinderen die in groep 4 a in het bezit zijn van de dipoma s A en/of B dienen de mogeijkheid te krijgen om onder deskundige begeeiding te gaan oefenen voor het dipoma C. Tijdens de 10 -minutengesprekken communiceert de eerkracht de vorderingen, aangereikt door het zwembad, met de ouders. Ouders moeten de eerkracht op de hoogte houden van de actuee bijzonderheden van hun kind die van invoed kunnen zijn op het zwemonderwijs. Er zijn pannen/ontwikkeingen om het schoozwemmen m.i.v. schoojaar anders op te gaan zetten. Voor vragen over het schoozwemmen en/of vorderingen van uw kind(eren) kunt u contact opnemen met het zwembad. Voor de actuee (contact)gegevens verwijzen we u naar onze jaargids. 3. DE ZORG VOOR KINDEREN 3.1 Aanmeden nieuwe kinderen Veea in maart worden open dagen georganiseerd voor nieuwe kinderen die samen met hun ouders een kijkje wien komen nemen en zich wien aten inschrijven op de V. Op deze dagen, weke in de jaargids van het actuee schoojaar staan, is de directie en de onderbouwcoördinator de hee dag beschikbaar voor inschrijvingen en vragen en er worden rondeidingen gegeven door kinderen uit groep 7. Natuurijk is het ook mogeijk om op andere momenten uw kind(eren) aan te meden. We vinden het dan we fijn as daar een afs praak voor gemaakt wordt, zodat de directeur of onderbouwcoördinator tijd vrij kan maken om u en uw kind(eren) te woord te staan, de nodige informatie te geven en de schoo te aten zien. Kinderen die eerpichtig zijn, kunnen op ieder gewenst moment instrom en. Kinderen die aan het begin van een nieuw schoojaar starten (dit betreft nieuwe kinderen voor groep 1 en ook kinderen die voor de zomervakantie niet meer ingestroomd zijn), starten de eerste schoodag om 08:30 uur na de zomervakantie. Net zoas de kinderen die van groep 1 naar groep 2 gaan. Kinderen die in de eerste twee weken na de zomervakantie vier jaar worden, mogen ook meteen op de eerste dag van het nieuwe schoojaar starten. De verjaardag wordt in overeg met de ouders nog gevierd op de peuterspeez aa, kinderopvang of op de basisschoo. Kinderen die na deze twee weken vier jaar worden, starten op de eerste maandag na hun verjaardag om 10:15 uur. In overeg kan in het beang van het kind of van de schooorganisatie hiervan worden afgeweken. 3.2 Aanname- en toeatingscriteria betreffende kinderen met een speciae zorgbehoefte Sinds 1 augustus 2014 is de wet van het passend onderwijs van kracht. Vanaf dat moment is de V aangesoten bij het samenwerkingsverband Het samenwerkingsverband heeft zorgpicht voor eke eering die wordt aangemed. Zorgpicht betekent dat het bestuur van het samenwerkingsverband de picht heeft om met ouders samen te zoeken naar een passende pek voor de eering met de speciae zorgbehoefte. Er wordt in goed overeg met de ouders/verzorgers van de eering, de basisschoo en eventuee ook externe instanties gekeken wat haabaar is. Indien de verwachting is, dat het reguiere onderwijs niet de best passende vorm is voor de eering met de spec iae zorgbehoefte, dan wordt binnen het samenwerkingsverband gezocht naar een schoo die beter past bij de zorgbehoefte van de eering. Wit u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u atijd bij de directie terecht. Schoogids basisschoo de V Voke 11

13 r k bas i s s c h oo 3.3 Hoe wordt de ontwikkeing van de kinderen gevogd? In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van het observatie- en registratiesysteem Kijk. Dit kindvogprogramma wordt ook gebruikt voor de kinderen die gebruik maken van de kinderopvang en peuterspeezaa. Dus voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Vanaf groep 3 gebruiken we de methodegebonden toetsen voor de basis- en zaakvakken. Daarnaast maken we gebruik van toetsen uit het Citoeeringvogsysteem voor groep 1 tot en met 8. De resutaten hiervan worden vastgeegd in een administratiesysteem. Wij vinden het ook beangrijk hoe het staat met het webevinden van het kind op schoo. Dit is de eerste voorwaarde waaraan vodaan moet zijn, wi een kind iets kunnen eren. Daarom hanteren we naast het Cito-eeringvogsysteem ook een eeringvogsysteem voor de sociae-emotionee ontwikkeing: SCOL. 3.4 Interne begeeiding Op onze schoo zijn twee intern begeeiders aanwezig. De taak van de interne begeeiders bestaat o.a. uit het coördineren van ae zaken die hepen om passend onderwijs te kunnen vormgeven. Dit betreft o.a. de vogende zaken: Leerkrachten begeeiden/coachen t.a.v. het bieden van passend onderwijs, afgestemd op de individuee onderwijsbehoeften van eeringen Afnemen van individuee toetsen; Interpreteren van toetsuitsagen en hup organiseren voor eeringen met speciae onderwijsbehoeften; Bijhouden van het eeringvogsysteem; Het bespreken van groepspannen met de groepseerkracht; Voorbereiden van de eering- en groepsbesprekingen: Bijhouden van de orthotheek (speciae boeken en materiaen die gebruikt worden); Contact onderhouden met het speciaa onderwijs en met ambuante begeeiders voor eeringen die op onze schoo bijven met speciae zorg; Zorg dragen voor het nakomen van gemaakte afspraken; Bijhouden van de iteratuur m.b.t. passend onderwijs; 3.5 Hoe stemmen we af op de onderwijsbehoeften van de eering? Voor ae eeringen wordt het basiseerstofaanbod beschreven in het groepspan. As een kind de doeen uit het groepspan betreffende het basisaanbod niet kan behaen of bij aanvang a reeds beheerst, vogt er een verdere anayse en wordt door de groepseerkracht bekeken in wek groepspan de eering het beste gepaatst kan worden. Het betreft het herhaings- of verrijkingsgroepspan. De ouders worden door de eerkracht geïnformeerd over het groepspan waarin het kind is ingedeed. As bijkt dat er toch nog kinderen zijn die niet vodoende ontwikkeing hebben aten zien, dan wordt de eering ingebracht in de groepsbespreking met de intern begeeider. Dit kan eiden tot een didactisch onderzoek door de intern begeeider of tot verder onderzoek door een externe instantie. Wanneer er besoten wordt tot een didactisch onderzoek door de intern begeeider of verder onderzoek worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht door de eerkracht. Ae verkregen informatie wordt in een daarop vogend oudergesprek met ekaar gedeed. Op deze manier houden we constant een vinger aan de pos en kan er dan sne ingegrepen worden as dat nodig is. As de resutaten van een eering aan het einde van het schoojaar zodanig zijn dat de overstap naar de vogende groep zorgeijk is, vogt er een overeg tussen schoo en ouders, in de maanden apri/mei/juni. Naar aaneiding van ae argumenten die dan ter tafe komen, in overeg met de ouders, wordt door schoo de uiteindeijke besissing genomen t.a.v. a dan niet douberen. Begeeiding door externe instanties Binnen de KIEM-schoen, dus ook de V, komt het steeds vaker voor dat er, naast de geboden hup binnen schoo, externe begeeiding (remedia teaching) geboden/aanbevoen wordt. KIEM heeft om die reden hierover beeid vastgested, na advisering door de onderwijs-inspectie en na raadpeging van het Besuit Primair Onderwijs. Dit aes heeft geeid tot het besuit dat extra begeeiding onder schootijd wordt toegestaan indien er sprake is van een medische indicatie bij de eering en dit vergoed w ordt door de zorgverzekering. Het verdient de voorkeur om dit zovee mogeijk na schootijd te aten paatsvinden, zodat uw kind zo min mogeijk onderwijstijd mist. Bij behandeing van ernstige enkevoudige dysexie betekent dit in de praktijk dat er dan in overeg met schoo afstemm ing paats vindt over behandetijdstip, beschikbaarheid van een geschikte ruimte en in een aanta gevaen afstemming over de inhoud van de Schoogids basisschoo de V Voke 12

14 r k bas i s s c h oo behandeing. In de oop van het schoojaar of in een vogend schoojaar kan het tijdstip van behandeing door schoo en de behandeinstantie veranderd worden. Hier worden de ouders van op de hoogte gested Indien ouders zef op zoek gaan naar een particuiere RT-er voor de behandeing van hun kind, die ook door de ouders zef wordt bekostigd, kan deze begeeiding aeen geboden worden buiten de reguiere schootijden om. 3.6 Wat doen we as bijkt dat een kind niet vodoende heeft aan de extra hup die we op schoo kunnen bieden? Schoozorgteam Eke schoo heeft nu een schoozorgteam dat minimaa bestaat uit de interne begeeider en de consutatieve begeeider van Leerkracht&Co. Dit schoozorgteam bespreekt minstens 6x per jaar de eeringen waar zorgen over bestaan en adviseert over d e te vogen procedure en de aanpak. Soms eiden deze consutatieve gesprekken tot het advies om een onderzoek te aten verrichten. Indien dit voor schoo noodzakeijk is wordt het onderzoek door de schoo bekostigd. Soms wien ouders, ook a ziet de schoo daartoe geen reden, toch een onderzoek aten doen. Dit onderzoek za dan buiten de schoo en op kosten van de ouders paatsvinden. We za de schoo medewerking verenen as voor dit onderzoek gegevens uit het eeringvogsysteem worden opgevraagd. Mocht de zorgbehoefte van de eering toch te groot worden voor schoo, dan wordt er t.a.v. de eering een groeidocument opgested en de inhoud hiervan wordt besproken tijdens een MDO (Muti discipinair overeg). Het MDO bestaat uit verschiende discipines zoas: de bovenschoos deskundige, een orthopedagoog, de interne begeeider, de ouders en mogeijk nog andere specifieke deskundigen die betrokken zijn bij de probematiek van de eering. Naar aaneiding van het MDO vogen deskundige handeingsadviezen en kan er soms bij het samenwerkingsverband een arrangement worden aangevraagd. Arrangementen zijn divers van tijdsduur en intensiviteit. Ze zuen worden afgestemd op de specifieke zorgbehoefte van de eering en in zo n traject kan de specifieke deskundigheid v an een externe begeeider bijv. een onderdee vormen. Indien ae adviezen onvodoende tot het gewenste resutaat eiden en het webevinden van de eering onder druk staat kan uiteindeijk het advies voor paatsing op een andere (speciae) schoo geg even worden, een schoo die beter gefaciiteerd is om tegemoet te kunnen komen aan de zorgbehoefte van de eering. Basisteam Jeugd en gezin Ook heeft de schoo in principe ongeveer maandeijks een afspraak met een contactpersoon van het basisteam vanuit de gemeente. Deze contactpersoon verzamet de vragen op schoo van ouders of eerkrachten en zorgt voor een goede doorverwijzing naar de meest geschikte persoon binnen het basisteam die de casus dan kan oppakken, indien de contactpersoon zichzef daartoe minder deskundig acht. Gedacht kan worden aan bijv. een maatschappeijk werkster, een medewerker van de GGD zoas de jeugdverpeegkundige of de schooarts of bijv. een medewerker van de GGZ. Vragen die gested kunnen worden gaan bijv. Over een kind dat in de thuissituatie druk gedrag aat zien, sne boos wordt of angstig is. Hoe kunnen ouders gebruik maken van het Basisteam jeugd en Gezin? Wanneer u ziet of denkt dat het ontwikkeingsproces van uw kind niet veroopt zoas u dat verwacht, kunt u contact opnemen me t de interne begeeider. De interne begeeider van schoo is de contactpersoon. De interne begeeider en ouders maken samen de inschatting/besissing om de contactpersoon vanuit het basisteam in te schakeen. U kunt bij deze contactpersoon o.a. terecht wanneer een kind bijvoorbeed saapprobemen heeft, nog niet zindeijk is, secht eet, of weinig weerbaar is. De toegang is aagdrempeig. Geen enkee vraag is raar. U gaat atijd naar huis met een antwoord. Samen zoeken zij naar opossingen waarmee u weer verder kunt. De hup is gratis. 3.7 Adviesbureau voor verdere studie en opeiding Er zijn instanties die ouders van de kinderen van groep 8 hepen bij het kiezen van een schoo voor Voortgezet Onderwijs. Ouders kunnen hun kind aan een zgn. schookeuze-onderzoek aten meedoen. Dit gebeurt schrifteijk. Daarna krijgen de ouders een schrifteijke uitsag. Op verzoek kan een adviseur een mondeinge toeichting verzorgen. Aan de ouders wordt hiervoor een financiëe bijdrage gevraagd. 3.8 Gemeenschappeijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant De afdeing Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Hart voor Brabant zet zich in voor de bescherming en bevordering van de gezondheid van de jeugd van 4 tot 19 jaar. Jeugdartsen, sociaa verpeegkundigen, teamassistenten, ogopedisten en de jeugdpsychooog sporen gezondheidsprobemen bij jeugdigen op. Zij geven ook adviezen over de gezondheid en ontwikkeing van uw kind. Ook voert de GGD het rijksvaccinatie - Schoogids basisschoo de V Voke 13

15 r k bas i s s c h oo programma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aanta infectieziekten zoas bof, mazeen, rode hond, difterie, te tanus en poio. De GGD voert op verschiende eeftijden een gezondheidsonderzoek uit: 5/6 jaar: De teamassistente meet de engte en het gewicht en test ook de oren en ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en ontwikkeing van uw kind. 10/11 jaar: De jeugdverpeegkundige meet de engte en het gewixht. Daarna bespreekt zij met u de groei en ontwikkeing van uw kind. De jeugdverpeegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op eest u meer informatie over deze vaciinaties. Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten a uw vragen steen! Voor meer informatie over het werk van de GGD of voor het maken van een afspraak kunt u been naar of kijk op Hoe wordt de overgang naar het voortgezet onderwijs begeeid? Van ae eeringen hebben we in de oop der jaren diverse gegevens verzamed. Gegevens op het gebied van vakinhoudeijke ken nis, maar ook informatie over hun werkhouding, inzet, motivatie, enthousiasme en zeker ook hun creatieve taenten. Diverse onderdeen zijn in die periode getoetst en ae gegevens zijn opgesagen of verwerkt in het eeringrapport en in de interne rapportage van schoo (o.a. in het eeringvogsysteem). Deze info wordt- samen met de gegevens die verkregen worden uit de afname van de entreetoets- bekeken en besproken. De entreetoets wordt op de V normaiter afgenomen in de maand apri/mei in groep 7. Hierover buigen zich de eerkracht(en) van de groep(en) 7, de interne begeeider en de directeur, om samen tot een weoverwogen vooropig advies te komen. Dit vooropige advies wordt bekend gemaakt tijdens het aatste oudergesprek met de eerkracht van groep 7 aan het eind van dat schoojaar. Nadien wordt dit advies middes een schrifteijk afschrift meegeven aan de ouders met ondertekening door de directie en desbetreffende eerkracht. De entreetoets wordt naast het rapport in het 10 -minuten gesprek besproken. In het begin van het nieuwe schoojaar in groep 8 wordt er voor ae ouders tijdens de informatie- en kennismakingsavond duideijk gemaakt hoe de procedure t.a.v. een goede begeeiding richting het voortgezet onderwijs op onze schoo de V gestate krijgt. In de maand oktober of begin november verzorgt het Udens Coege een agemene ouderavond voor ae geïnteresseerde ouders van de eeringen van groep 8 van basisschoo de V. Tijdens het eerste gesprek in groep 8 in de maand oktober wordt (net as in ae andere groepen) voora ingegaan op de sociaaemotionee ontwikkeing en het webevinden van de eering. Eind november/begin december vogt er wederom een gesprek met de ouders. Dan wordt er kort ingegaan op het vooropige advies uit groep 7. Er wordt aan de hand van de gegevens die op dat moment voorhanden zijn, gekeken naar hoe de ontwikkeing van de eering(e) in groep 8 veroopt. Het kán voorkomen dat in de maanden januari/februari er wederom een uitnodiging vogt aan ouders om nogmaas samen in g esprek te gaan over het te geven definitieve schooadvies. Dit gebeurt op uitnodiging van ouders en/of eerkrachten. In de maand februari heeft de groepseerkracht van groep 8 een gesprek met de ouders én hun kind, waarin hen het definitieve advies van de schoo medegedeed wordt. De eeringen worden nadrukkeijk uitgenodigd om as toehoorder hierbij aanwezig te zijn. In de voorgaande jaren werd dit as erg prettig ervaren en eveneens as een serieuze mijpaa gezien door de ogen van het kind. Tijdens dit gesprek wordt een onderwijskundig rapport samen met de ouders en de eering kort besproken. Dit rapport wordt daarna meegegeven/opgestuurd aan de ouders. Zij vuen dan daarna het oudergedeete in en kunnen op hun gemak het rapport nog eens inzien. Daarna worden de gegevens doorgegeven aan de juiste schoo voor het Voortgezet Onderwijs door de directie van de V. Eind apri vindt de Eindtoets PO paats. De uitsag van dit onderzoek wordt door onze schoo dus niet meegenomen in de uitein deijke definitieve advisering van ons richting de ouders en eeringen. Het kán zijn dat uw kind óók een brugkasonderzoek maakt. Dit wor dt met ae ouders besproken en toegeicht tijdens een informatieavond. De Eindtoets PO bestaat uit een basistoets of een niveautoets. De keuze voor het maken van één van deze 2 eindtoetsen wordt besproken tijdens de ouderavond in november. Ook het maken van een psychoogische test behoort tot de mogeijkheden. Het verschi en de redenen daaromtrent worden u dus tijdens één van de informatieavonden in groep 8 uitgeegd. De aanmeding van uw kind op een schoo in het voortgezet onderwijs vindt paats vóór de afname van de Eindtoets PO. Het Uden s Coege nodigt de toekomstige eeringen en hun ouders meesta begin maart uit om zich officiee aan te meden. Ook andere schoen aten dit vaak in deze periode paatsvinden. Eind apri weten in principe ae eeringen of zij definitief zijn aangenomen o p een schoo Schoogids basisschoo de V Voke 14

16 r k bas i s s c h oo voor Voortgezet Onderwijs. Eind juni of begin jui worden dan ae eeringen die aangenomen zijn nog eens uitgenodigd op hun gekozen schoo voor Voortgezet Onderwijs om een dag kennis te maken met de nieuwe mentor en ae nieuwe kasgenoten. Dan vogt sne daarna het definitieve afscheid van een ange en hopeijk erg mooie en eerzame periode op basisschoo de V! 3.10 Pestbeeid op de V Ons hee beeid ten aanzien van het pesten is er op de eerste paats op gericht om pesten te voorkomen. Op de V eggen we de focus op wat we we wien: een geukkige kas. Hoe zien onze eeringen de ideae kas? Wat gaat er goed in de groep? Weke eering verdient een compiment? Iedereen heeft recht op waardevoe aandacht. Dit zijn beangrijke items waar de aandacht naar uit gaat. Op de V werken we preventief en vanaf de eerste schoodag wien we van individuen een groep maken. We eggen de nadruk op het groepsgebeuren. Het sociaa-emotionee eren krijgt ae aandacht. Door deze aanpak krijgen eeringen meer besef van zichzef, van de ander, ze eren wanneer ze op de rem van hun emoties moeten trappen en hoe ze zich kunnen verpaatsen in de ander. Het vergroten van het invoeend vermogen verhoogt de groepssfeer en heeft een positief effect op het webevinden van ae eerin gen. Citaat: Ik doe ae moeite om begrepen te worden as juie mij de ruimte, het begrip, de iefde en de grenzen geven die ik nodig heb. Begrijpen juie mij dan voe ik me begrepen. Gedrag heeft een boodschap, het is aan ons om op zoek te gaan naar die boodschap. Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing. Ga daar naar op zoek!! Er wordt gebruik gemaakt van de vogende methodieken; Sociae Taenten; Heme en aarde en het programma Fides. Bij het programma Fides igt de nadruk op het ZELFVERTROUWEN van de eering. Door midde van de vogende registratiesystemen brengen we het sociaa en emotionee wezijn van de eering in kaart:, Kijk (gr 1&2) en Sco(gr 3 t/m 8). Het pestprotoco is opgenomen in de eidraad Pedagogisch kimaat. Wanneer echter, kinderen toch gepest worden, hanteren we de vogende concrete aanpak: Het pesten wordt as probeem gezien door ae betrokken partijen: *eeringen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep) *eerkrachten en de ouders/ verzorgers (hierna genoemd: ouders) De schoo probeert pestprobemen te voorkomen (de preventieve aanpak). Los van het feit of pesten we of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen reges worden vastgested. As pesten optreedt, zuen eerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat signaeren en duideijk steing nemen. Wanneer pesten ondanks ae inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de schoo over een directe aanpak, nameijk de groepssteunaanpak. Wanneer het probeem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resutaat opevert, dan wordt een vertrouwenspersoon ingeschaked. De vertrouwenspersoon gaat het probeem onderzoeken, deskundigen raadpegen en het bevoegd gezag adviseren. Op onze schoo zijn er 2 contactpersonen aangested. Voor de ouders hebben we de vogende adviezen: Ouders van gepeste kinderen: Houd de communicatie met uw kind open, bijf in gesprek met uw kind. As pesten niet op schoo gebeurt, maar op straat door eeringen van de schoo, probeert u dan contact op te nemen met de ouders van de pester(s) en met de schoo om het probeem bespreekbaar te maken. Pesten op schoo kunt u het beste direct met de eerkracht bespreken. Door positieve stimuering en zgn. schouderkopjes kan het zefrespect vergroot worden of weer terugkomen. Stimueer uw kind om dee te nemen aan sociae activiteiten waarbij ontspanning voorop staat. Denk hierbij aan het beoefenen van een sport, de scouting, Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt. Ouders van pesters: Neem het probeem van uw kind serieus Schoogids basisschoo de V Voke 15

17 r k bas i s s c h oo Raak niet in paniek: ek kind oopt kans pester te worden Probeer achter de mogeijke oorzaak te komen Maak uw kind gevoeig voor wat het anderen aandoet Besteed extra aandacht aan uw kind Stimueer uw kind om dee te nemen aan sociae activiteiten waarbij ontspanning voorop staat. Denk hierbij aan het beoefenen van een sport, de scouting, Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind Maak uw kind duideijk dat u achter de besissing van schoo staat Ae ouders: Neem de ouders van een gepest kind serieus. Stimueer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan. Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag. Geef zef het goede voorbeed. Leer uw kind voor anderen op te komen. Leer uw kind voor zichzef op te komen Kachtenprocedure Per 1 augustus 1998 zijn schoen in het kader van de kwaiteitswet verpicht een kachtenregeing te hebben voor ae m ogeijke kachten die op een schoo kunnen afkomen: zoas machtsmisbruik, waaronder sexuee intimidatie, discriminatie en agressie. Tevens kunt u voor onderwijskundige zaken terecht bij de eerkrachten of directie. Stichting Kathoiek Onderwijs Gemeente Ud en en de schooorganisatie zijn met één mode kachtenregeing gekomen. Voor kachten aangaande machtsmisbruik kan men terecht bij de contactpersonen van de schoo. Zij weten hoe de procedure binnen de Stichting Kathoiek Onderwijs Gemeente Uden vastgeegd is en hoe er gehanded moet worden. De taken van de contactpersonen zijn: eerste opvang van en advies aan de eering (of diens ouders) die geconfronteerd wordt/worden met machtsmisbruik; doorverwijzen naar externe vertrouwens-persoon; zich op de hoogte houden van ontwikkeingen op het gebied van preventieve bestrijding van machtsmisbruik. Voor de namen van de contactpersonen op onze schoo verwijzen wij u naar onze jaargids. De externe vertrouwenspersoon Deze persoon is op basis van haar of zijn beroep deskundig op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en de gevogen daarvan. De externe vertrouwenspersoon heeft as eerste taak het verzorgen van emotionee opvang, begeeiding en ondersteuning voor diege ne die geconfronteerd is met sexuee intimidatie, agressie, gewed en pesten. Verzamenaam hiervoor is ongewenst gedrag. Degene die geconfronteerd is met ongewenst gedrag wordt kager genoemd. Een vertrouwenspersoon begeeidt en geeft de kager adviezen. De kager maakt uiteindeijk zef de keuze voor de opossing van zijn probeem. Een vertrouwenspersoon oordeet niet en heeft zwijgpicht. Een tweede taak van de vertrouwenspersoon igt in de begeeiding van de kachtenafhandeing. Daarom is het beangrijk dat een vertrouwenspersoon weet hoe het een en ander reit en zeit binnen een organisatie. De vertrouwenspersoon heeft een adviserende ro naar functionarissen as eidinggevenden, bestuurders en interne contactpersonen. Tensotte heeft de vertrouwenspersoon de taak om knepunten te signaeren en deze signaen kenbaar te maken bij het bevoegde gezag. Voor de contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon verwijzen wij u naar onze jaargids. Deze kachtenregeing gaat ervan uit dat ichtere kachten zovee mogeijk binnen de schoo opgeost worden via de eerkrachten of directie. Lukt dit niet binnen de schoo, dan wordt er doorverwezen naar het bevoegd gezag. Kachtencommissie Vervogens wordt er een commissie samengested. De schoo is aangesoten bij de onafhankeijke kachtencommissie Stichting KOMM. Wanneer een kacht bij de stichting wordt ingediend, stet deze voor de behandeing daarvan een kachten-commissie samen en wijst daaraan een ambteijke secretaris toe. Het adres van de kachtencommissie vindt u in onze jaargids. De kachtencommissie heeft de vogende taken: het onderzoeken van de ingediende kachten en het daaromtrent rapporteren en adviseren aan het bevoegd gezag; het zo nodig informatie inwinnen bij andere deskundigen; het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bevoegd gezag over een beeid inzake preventie en bestrijding van machtsmisbruik in het onderwijs; Schoogids basisschoo de V Voke 16

18 r k bas i s s c h oo het jaarijks schrifteijk versag uitbrengen aan het bevoegd gezag over haar werkzaamheden. Naast de bovengenoemde kachtenprocedure van de KIEM bestaat er ook een kachtenregeing voor de Permanente Commissie Kinderenzorg (PCL) van het Samenwerkingsverband Uden. Deze regeing is beschreven in het Zorgpan, wat op schoo ter inzage igt. Daarnaast is er de GCBO (Stichting Geschien Commissies Bjzonder Onderwijs). Zie 4. HET SCHOOLBESTUUR Onze schoo is naast partner binnen Kindcentrum Kidion ook onderdee van Kiem Onderwijs en Opvang, een organisatie voor prima ir onderwijs met kindvoorzieningen voor opvang, voorschoose educatie, onderwijs en naschoose activiteiten. Hieronder eest u waar Kiem Onderwijs en Opvang voor staat. Tot boei aten komen Hoewe eke schoo eigen accenten egt, zijn we verbonden vanuit een gedeede overtuiging. Dankzij de juiste aandacht en zor g creëren de Kiem schoen een uitstekende voedingsbodem voor groei en ontwikkeing van eeringen. Wij zien de kracht in ieder kind en zorgen ervoor dat die kracht ook tot boei komt. In onze visie vormen kindcentra de optimae basis voor wat kinderen van 0 tot 12 jaar nodig hebben in opvang en onderwijs. In de Kindcentra van Kiem wordt bewust gekeken naar ontwikkeingsbehoeften van het individuee kind en wordt er ook naar gehanded. Versterken van eigen kracht Kiem staat voor het ontwikkeen van wat aanwezig is, voor het eigen karakter en de eigen kwaiteiten van eeringen die tot boei wien komen. Om te kunnen ontkiemen is een gezonde voedingsbodem noodzakeijk. Wij geoven erin dat kinderen zich met de jui ste aandacht en zorg ontwikkeen naar hun beste vermogen. Vandaar dat we vee energie steken in professionaisering van onze medewerkers en in het reaiseren van integrae kindcentra waar kinderen maximaa tot hun recht komen. De V maakt onderdee uit van Kindcentrum Kidion en is de enige basisschoo in Voke. Basisschoo de V is een kathoieke schoo, waar kinderen van ae evensovertuigingen wekom zijn. Wij vinden het vanzefsprekend dat ae kinderen meedoen aan het normae esprogramma. De V wordt bestuurd door Kiem onderwijs en opvang. Deze jaargids is tot stand gekomen in samenwerking met directie, team en ouders van basisschoo de V. We zien wat kinderen kunnen Stimueren groei en ontwikkeing Een positief zefbeed Creatief denken, Kennis en vaardigheden, Samenwerken en respect, Verantwoordeijkheid Sterke wortes vormen de basis Een hedere visie, overtuiging en vakmanschap Maar ook passie voor wat mogeijk is Ontdekken, eren en verwonderen Kansen aanreiken voor morgen We staan pa voor sterk onderwijs Vertrouwen op onszef en ekaar KIEM, ONDERWIJS EN OPVANG Het bestuur bestuurt op afstand. Kiem heeft een directeurbestuurder. Deze vormt samen met ae directeuren van ae basisschoen het managementteam. Namens dit team onderhoudt de agemeen drecteur de contacten met het bestuur en met de gemeenschappeijke medezeggenschapsraad. Binnen het kader van de wetteijke reges en normen streeft het schoobestuur haar reges na door: het in stand houden van een zo optimaa mogeijk functionerend personeesbestand; de haar ter beschikking staande geden aan te wenden voor de schoen, voor beangrijke zaken en het steen van prioriteiten in de uitgaven; Schoogids basisschoo de V Voke 17

19 r k bas i s s c h oo het beheer en onderhoud van de gebouwen, terreinen en inventaris; het onderhouden van contacten met de overheid, organisaties, betrekking hebbende op het gebied van onderwijs en identiteit e.d. en het voeren van correspondentie hiermee; het onderhouden van contacten met de gemeenschappeijke medezeggenschapsraad, die een vertegenwoordiging zijn van het schooteam en de ouders, en die inspraak hebben op het beeid van het schoobestuur; aan te geven in het schoopan op weke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan onderwijs en identiteit. Voor contactgegevens verwijzen wij u naar onze jaargids. 5. OUDERPARTICIPATIE Vogens de wet op de medezeggenschap kan de MR advies geven over: het schoopan; de organisatie van de schoo; de regeing van de vakanties; de aansteing van de schooeiding; het onderhoud van de schoo; reges op het gebied van veiigheid en gezondheid. De MR kan instemming geven over bijv.: verandering van werkzaamheden van de schoo; fusie van de schoo; deeneming of beëindiging aan bepaad project of experiment; het beeid m.b.t. voorzieningen t.b.v. de kinderen; het beeid m.b.t. het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders. Voor de namen van de eden van de MR verwijzen wij u naar de jaargids De gemeenschappeijke medezeggenschapsraad G.M.R. vertegenwoordigt ae medezeggenschapsraden van Kiem. De oudervereniging De oudervereniging stet zich ten doe in samenwerking met het team een bijdrage te everen aan een prettige schootijd voor de kinde-ren op de V. Zij doen dit door activiteiten te organiseren of door hun medewerking te verenen aan activiteiten zoas; de verschiende schoofeesten het verzorgen van tractaties en attenties het innen van de vrijwiige ouderbijdrage Voor onder andere het rekeningnummer en begroting verwijzen wij u naar de jaargids. De ouderbijdrage Het onderwijs voor eerpichtige kinderen in Nederand wordt gefinancierd door de overheid. De schoo vraagt van u dus geen gedeijke bijdrage. We vraagt de oudervereniging ek gezin aan het begin van ek schoojaar om een vrijwiige ouderbijdrage. Deze is bedoed om extra activiteiten en andere zaken te kunnen bekostigen die niet tot het gewone onderwijs behoren, bijvoorbeed feestdagen en schooreisjes. De wet verpicht ons om hiervoor een schrifteijke overeenkomst af te suiten met de ouders. Indien u probemen heeft met de betaing dan is dit te bespreken en kunt u eventuee ook in termijnen betaen. Voor de namen van de eden van de oudervereniging verwijzen wij u naar de jaargids. Kassenouders De ouders van de oudervereniging zijn tevens de kassenouders. Zij zorgen voor de verjaardagen van de eerkrachten, voor attenties namens de kinderen en ouders bij bijzondere geegenheden of angdurige ziekte van een personeesid en voor activiteiten van de kas waarbij hup nodig is. Eventuee schakeen ze ook anderen in. Voor de ijst met de indeing voor dit schoojaar verwijzen wij u naar de jaargids. Overige ouderwerkgroepen Naast de medezeggenschapsraad en oudervereniging zijn er op onze schoo diverse andere werkgroepen die gevormd worden door ouders. Voor de andere werkgroepen verwijzen wij u naar de jaargids. 6. PRAKTISCHE ZAKEN 6.1 Leerpicht Schoogids basisschoo de V Voke 18

20 r k bas i s s c h oo As uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschoo. Dit is dan nog niet verpicht. Uw kind krijgt ook de mogeijkheid om gedu rende het schoojaar in te stromen en dan voedig mee te draaien in één van de keutergroepen. Indien uw kind is ingeschreven neemt de directie hierover contact met u op. In het begin van eke schoomaand is er een kennismakingsochtend gepand voor de nieuwe kinderen die dan inmiddes 4 jaar zijn en wien starten op de basisschoo. Het kind moet er we écht aan toe zijn om in een grote groep oudere kinderen in te stromen. Ons advies is om na 1 mei niet meer in te stromen. Kinderen worden eerpichtig vanaf de eerste schoodag van de nieuwe maand nadat ze hun vijfde verjaardag hebben gevierd. Vanaf die tijd moeten ae essen en activiteiten die de schoo in de genoemde schootijden organiseert, gevogd worden. 6.2 Verof In de eerpichtwet staat dat uw kind de schoo moet bezoeken as er onderwijs wordt gegeven. Kinderen mogen dus nooit zomaar van schoo wegbijven. In een aanta gevaen is echter een uitzondering op deze rege mogeijk. As er een bijzondere reden is w aarom u vindt dat uw kind niet naar schoo kan dan moet u zich aan de reges van zo n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende reges staan hieronder vermed. Situaties waarin een meding vostaat: ziekte; overijden van boed- en aanverwanten, peegouders/verzorgers; huweijk van boed- en aanverwanten, peegouders/verzorgers; bij verhuizing en kennismakingsbezoek aan de nieuwe schoo; bij een 12,5-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig ambts-/huweijksjubieum van ouders en grootouders; bezoek aan dokter, tandarts, speciaist enz. Dit dient echter zovee mogeijk buiten schootijd paats te vinden. Situaties waarin toestemming gevraagd dient te worden bij de directeur: bij vervuing van pichten, voortvoeiend uit godsdienst of evensovertuiging; wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers sechts buiten de schoovakanties met hen op vakantie kan gaan; (het moet in dit geva gaan om de enige gezinsvakantie in dat schoojaar, er mag geen toestemming worden vereend voor de eerste twee weken van het schoojaar en er moet een werknemersverkaring worden overegd waaruit bijkt en waarin is aangegeven dat vakantie in géén schoovakantie mogeijk is); het kind kan door zeer uitzonderijke omstandigheden de schoo niet bezoeken (gedacht kan worden aan bijzondere gezinsomstandigheden waarbij geen enkee mogeijkheid bestaat dat het kind bijv. door famiie wordt opgevangen). externe therapie Aanvragen voor toestemming voor vrijsteing/ verof worden atijd individuee beoordeed. Vanwege de vogende redenen kan géén toestemming worden gegeven: extra wintersportvakantie; angdurig bezoek aan het and van herkomst; het eerder vertrekken op vakantie of naar het thuisand (in verband met viegtickets); het eerder boeken van een vakantiehuisje; een ang weekend weg wien; het wien vermijden van verkeersdrukte; een a geboekte vakantie waarbij verwacht wordt dat toestemming voor verof we gegeven za worden; famiiebezoek in het buitenand; vakantie in een goedkopere periode of i.v.m. een speciae aanbieding; vakantie onder schootijd bij gebrek aan boekingsmogeijkheden; een uitnodiging van famiie of vrienden om buiten de normae schoovakanties om op vakantie te gaan; verof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin a of nog vrij zijn. De schoo houdt een verzuimregistratie bij. Wanneer het verzuim gemed is en er een gedige reden voor is, dan is dat verzuim geooroofd. Wanneer er geen gedige reden is of er is geen toestemming gevraagd of vereend, dan wordt het verzuim as ongeooroofd geregistreerd en gemed bij de eerpichtambtenaar van de gemeente. Deze za dan contact opnemen met de ouders. 6.3 Vervanging eerkrachten bij ziekte Hoe worden de eerkrachten vervangen? As een eerkracht ziek is, studieverof heeft, schoing vogt of om een andere reden afwezig is, proberen we hem/haar zovee mogeijk te vervangen. Omdat er vaak een groot gebrek aan vervangende eerkrachten is, za dat niet atijd mogeijk zijn. Hoewe wij a het mogeijke zuen doen om vervanging te vinden, zuen we een groep soms geen onderwijs kunnen bieden en dus in het uiterste geva naar huis moeten sturen. Daarvan krijgt Schoogids basisschoo de V Voke 19

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 2. De voorbereiding Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep, Ivo

Nadere informatie

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3!

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3! Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 mei 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 2 Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoi eest u op pagina 3! 1

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 4. Monitoren, verankeren en continu verbeteren Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers

Nadere informatie

Avonturijn, vol van avontuur!

Avonturijn, vol van avontuur! Jaarversag 2013 Kinderopvang Avonturijn Gepersonaiseerde uitgave, kijk sne op pagina 3 g Avonturijn, vo van avontuur! 2013 was een bewogen jaar. De branche kinderopvang stond onder enorme druk. Dit betekende

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201 Rapportage voor Simon Sampe

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen Verder Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen 2 Examencommissies hebben een centrae ro bij het bewaken van de kwaiteit van toetsen en examens. Dit is

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2012. Liefst per e-mai: info@stichtingtivoi.n 2012 nummer 1 WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg

Beleid & Ondersteuning Brandweerzorg HupvereningsDienst Ken nemer/and Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Reouradres Postbus 554 2 GM Haarem Gezondheidszorg Aan de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Ram P bestr 'i din

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! Handreiking voor de impementatie van (F)ACT voor ciënten met een icht verstandeijke beperking en compexe probematiek Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

llllllllli IIlllllllll Hllillll

llllllllli IIlllllllll Hllillll APRzins on1vmse~'a i Hi * Z O O ' D 8 A 1 F 9 F * hiegomíssenoordwijk 8049 Z/15/006057 BEWä'E' n fdwik?'h U=Y1í?8'=11 Aan het coege van burgemeester en wethouders H b=h Sff?=f 92 van de gemeente Noordwijk

Nadere informatie

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd?

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd? RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 1 FEBRUARI 2013 Congres voor de tandarts agemeen practicus Gordon van der Avoort Patrick Oosterwijk Marco Cune Danië Wismeyer Henny Meijer Congres over impantoogie

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Basis met agemene informatie Persoog voorbeed 5 Aexander voorbeed 16 december 13 Rapportage voor Aexander voorbeed - 16 december 13

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1 Seksuaiteit en Preventie Seksuee Misbruik Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n Programma Kennismarkt 2012 1 Inhoudsopgave Ineiding 3 Taant / De Swaai 4 Stichting Zuidwester

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen C T Therapeutisch eastische kousen bij oedeem, trombose en spataderen De therapeut weet raad K1 C H - T K1 - T K1 K2 C G C - G T G CF CE CD CC buiten engte A-omvang binnen engte C - F D CB C Therapeutisch

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor gymnasium profielkeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11.

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor gymnasium profielkeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11. euzedossier handeiding voor de mentor gymnasium profiekeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11.14 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Martin van Essen & uitgeverij remmers uitgeverij

Nadere informatie

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten.

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten. CONCEPT HAAL JE LEvEN UIT DE KNOOP. BIOGRAfIsCH werken MET CLIëNTEN Of GROEPEN. Ik vraag aan F. (49 jaar) een ciënte in mijn praktijk voor coaching en evensoopbegeeiding om vijf personen op te noemen die

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2017

Pedagogisch beleidsplan 2017 Pedagogisch beeidspan 2017. Een tweede thuis buiten huis. Inhoudsopgave 1. Ineiding 4 2. Doesteingen 4 2.1 Agemeen organisatorische doesteing 2.2 Agemene doesteing gericht op ouder(s)/verzorger(s) 2.3

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten!

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! 2970actief Activiteitenkaender Schide en s-gravenweze Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! Activiteitenkaender en vormen een grote groep in onze gemeente. Deze groep bestaat uit vee verschiende

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies?

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? NLP informatiewebpagina pagina 1 van 10 NLP 4 YOU NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? Om kort te omschrijven wat NLP (neuroinguïstisch programmeren) precies is vat niet mee. NLP is in iedergeva geen

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE OKTOBER 2015 NUMMER 16 Activiteiten kaender VRIJDAG 23 OKTOBER Thema Gezonde voeding Ineiding door diëtiste Proeven van maatijden Apetito Aanmeden bij Harry Oonk zie

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Voorstellen. Angst(stoornissen) Begeleide zelfhulp Randomised Controlled Trial (RCT) Implementatie ti begeleide zelfhulp Afsluiting.

Voorstellen. Angst(stoornissen) Begeleide zelfhulp Randomised Controlled Trial (RCT) Implementatie ti begeleide zelfhulp Afsluiting. Lezing Begeeide Zefhup Angst Christine van Boeijen Voorsteen Christine van Boeijen psychiater crisisdienst GGNet Apedoorn- Zutphen, consuent POH-GGZ Apedoorn, paatsvervangend opeider en opeider huisarts.

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie