BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting"

Transcriptie

1 BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting

2 Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd gaat kantgerichtheid eigenijk over de vraag weke toegevoegde waarde jij je strategische doegroep(en) biedt. Je zou ook kunnen zeggen: kantgerichtheid gaat over de vraag waarom kanten juist bij jou zouden moeten kopen. Maar kantgerichtheid is geen doe op zich. In het verengde van kantgerichtheid gaat het ook over kanttevredenheid, kantentrouw en kantwinstgevendheid. De Cursus Kantgericht Werken is dan ook opgebouwd uit 4 Deen: Dee I : kantgerichtheid Dee II : kanttevredenheid Dee III : kantoyaiteit Dee IV : kantwinstgevendheid/rentabiiteit deze deegebieden vogen ekaar ogisch op en beïnvoeden ekaar; daarom hebben we ze ondergebracht in een 4-fasenmode, as een soort keten van oorzaak & gevog: rendabe kantgericht tevreden trouw In deze brochure kun je daar meer over ezen. Eke fase ichten we kort toe. Saes Force Consuting - Brochure Cursus Kantgericht Werken, pagina 2

3 Cursus Kantgericht Werken 3 documenten De Cursus Kantgericht Werken bestaat uit drie bestanden: 1. Handboek 2. Powerpoint presentatie 3. pp as pdf voor ipad In het Handboek (pdf, 130 p.) wordt de theorie van Kantgericht Werken besproken. De hoofdstukindeing van het Handboek suit 1-op-1 aan op de power point presentatie. Om de esstof voora ook visuee te maken, wordt bij het Handboek een interactieve Powerpoint presentatie geeverd (80 sheets). Eke sheet wordt in het Handboek uitgebreid toegeicht. De powerpoint presentatie wordt bovendien as pdf-bestand opgeeverd, zodat je ook dit bestand in de bibiotheek van je ipad kunt opsaan. met de compete Cursus Kantgericht Werken voer je ZELF ae principes van kantgerichtheid door binnen je eigen organisatie! Saes Force Consuting - Brochure Cursus Kantgericht Werken, pagina 3

4 Dee I: kantgerichtheid = strategisch profie kantgerichtheid betreft het gehee van interne maatregeen waarbij management en medewerkers de wensen & behoeften van de kant centraa steen probeem? Een probeem van vee bedrijven is, dat zij er onvodoende in sagen om het kantgerichtheidbeeid van hun onderneming heder en concreet te maken. Niet aeen voor zichzef, maar daarmee ook voor hun strategische doegroep(en). Met beweringen as Onze producten zijn van de aerbeste kwaiteit en wij everen optimae service neemt de moderne kant tegenwoordig geen genoegen meer. In dat geva weet hij nog niet wat hij precies van zijn everancier kan verwachten. En met vage omschrijvingen schiet niemand iets op. kantgerichtheid concreet maken met kantgerichte succesfactoren Binnen Kantgericht Werken maken wij het begrip kantgerichtheid concreet en praktisch aan de hand van zogenoemde kantgerichte succesfactoren. We aten zien dat de kwaiteit van geeverde producten en/of diensten (as eerste kantgerichte succesfactor) niet de enige reden voor de moderne kant is om voor een bepaade everancier te kiezen. Ook andere kantgerichte succesfactoren van de everancier speen daarbij een ro. Bijvoorbeed everbetrouwbaarheid, reatiemanagement, innovatie, de kantvriendeijkheid van medewerkers, enzovoorts. Saes Force Consuting - Brochure Cursus Kantgericht Werken, pagina 4

5 Dee I: kantgerichtheid = strategisch profie De specifieke mix van kantgerichte succesfactoren noemen we het strategisch profie van een onderneming. Daarmee positioneert een bedrijf zich op de markt en onderscheidt het zich van de beangrijkste concurrenten. 1. product(aspecten) overige succesfactoren kwaiteit assortiment prijs garantie succesfactor 2 succesfactor 3 succesfactor 4 succesfactor 5 succesfactor 6 succesfactor 7 succesfactor 8 succesfactor 9 succesfactor 10 de succesfactoren vormen samen het strategisch profie van een organisatie en open as een rode draad door de cursus heen; ze vormen de verbindende schake tussen kantgerichtheid, kanttevredenheid, kantoyaiteit en kantwinstgevendheid jouw strategisch profie In de Cursus Kantgericht Werken bespreken we 10 kantgerichte succesfactoren. Dat wi niet zeggen dat ze ook aemaa even reevant zijn voor jouw bedrijf. Het is van beang dat je die succesfactoren (maximaa 5) kiest, die een juist beed geven van het strategische profie van jouw onderneming. Door deze kantgerichte succesfactoren heder voor je strategische doegroep(en) te verwoorden, weet men precies weke toegevoegde waarde jij biedt en waarom men juist bij jouw onderneming zou moeten kopen. kwaiteit van je strategisch profie meetbaar maken In de cursus eer je ook hoe je de kwaiteit van je strategisch profie meetbaar kunt maken. Het is handig om dat periodiek te doen; je kunt dan zo nodig tijdig maatregeen treffen, nog voordat je kanten hun kachten daarover uiten. Saes Force Consuting - Brochure Cursus Kantgericht Werken, pagina 5

6 Dee II: kanttevredenheid rendabe kantgericht tevreden trouw Het tweede Dee van Kantgericht Werken gaat over kanttevredenheid. Tevredenheid van kanten is normaa gesproken een ogisch gevog van de kwaiteit van je kantgerichtheid. Hoewe de kwaiteit vogens je eigen interne metingen op zich positief kan zijn, wi dat nog niet zeggen dat jouw kanten daar ook zo over denken. Je kantgerichtheidbeeid is ten sotte zo goed as de kant beoordeet! Regematig onderzoek naar de tevredenheid van jouw kanten is dan ook van groot beang! de kwaiteit van je strategisch profie is zo goed as de kant beoordeet! In de Cursus Kantgericht Werken geven we aanta voorbeeden, waarmee je zef hee eenvoudig een tevredenheidonderzoek kunt uitvoeren. Bijvoorbeed simpeweg aan de hand van een zogenaamde Smiey Card. Maar we bespreken ook een uitgebreidere onderzoeksvorm. Bovendien geven we aan hoe je kanttevredenheid op projectbasis kunt meten. weke vorm je ook kiest: je moet je onderzoek atijd reateren aan het strategisch profie van je onderneming. Zou je dat niet doen, dan meet je niet wat je wit meten! Saes Force Consuting - Brochure Cursus Kantgericht Werken, pagina 6

7 Dee III: kantoyaiteit rendabe kantgericht tevreden trouw De kwaiteit van je kantgerichtheid (zie Dee I) moet in eerste instantie eiden tot een positieve score op de tevredenheid van je kanten (Dee II). een goede performance op kantgerichtheid en een positieve score op kanttevredenheid zijn op zich nog niet vodoende Met tevreden kanten die na hun eerste aankoop direct de reatie met je bedrijf weer beëindigen, schiet je ook niet echt vee op. Je wit dat je kanten zich voor angere tijd aan jouw bedrijf binden, oyaa aan jouw organisatie bijven en as zodanig tot herhaaaankopen overgaan. Pas dan wordt het echt interessant! De onderwerpen die we in dat verband in de cursus behandeen, zijn onder andere: de gemiddede reatieduur anayse kantenbestand naar retentiegraad anayse kantenbestand naar staakredenen ministrategieën voor het bevorderen kantenbehoud ook met betrekking tot de mate van kantentrouw gedt: deze moet je voor een beangrijk dee reateren aan de kwaiteit van je strategisch profie! Saes Force Consuting - Brochure Cursus Kantgericht Werken, pagina 7

8 Dee IV: kantwinstgevendheid rendabe kantgericht tevreden trouw Het vierde Dee van de Cursus Kantgericht Werken gaat over de huidige winstgevendheid van je kantenbestand én hoe je deze winstgevendheid (binnen het kader van deze cursus) verder kunt verbeteren. In de keten van oorzaak & gevog moeten kantgerichtheid, kanttevredenheid en kantoyaiteit eiden tot winstgevende kanten. Maar in de dageijkse praktijk gaat dat natuurijk niet vanzef! Daar is meer voor nodig. Door het voeren van actief beeid op een aanta gebieden van marktbewerking kun je de winstgevendheid van je kantenbestand aanmerkeijk verbeteren: werven van nieuwe kanten verieskanten winstgevender maken behouden van waardevoe kanten ontwikkeen aanwezig omzetpotentiee Saes Force Consuting - Brochure Cursus Kantgericht Werken, pagina 8

9 Dee IV: kantwinstgevendheid Het behouden van waardevoe kanten wordt uitgebreid besproken in Dee III van deze cursus. En het werven van nieuwe kanten en de ontwikkeing van aanwezig omzetpotentiee, worden besproken in de cursussen Kantgericht Verkopen en Bedrijfspan mkb. Het vierde aspect (veriesgevende kanten weer winstgevender maken) komt uitgebreid aan de orde in de Cursus Kantgericht Werken. We doen dat aan de hand van de techniek van de kantenpiramide. Hiermee kun je eenvoudig de waarde van ae individuee kanten bepaen. Op basis van deze waardebepaing dee je, kort gezegd, a je kanten vervogens in bepaade kantcategorieën in. Wanneer je deze zinvoe exercitie toepast op je eigen kantenbestand, ontstaat in grote ijnen het vogende beed: % kanten omzet kanten omzet bij huidige en nieuwe kanten ontwikkeing marketingbudget 1% 4% 15% 80% 30% structuree veriesgevend 30% met omzetpotentiee 40% bijft geijk 25% 25% 30% 20% 80% niet-kanten kant 20% 20% nieuw 80% omzet bij bestaande kanten Saes Force Consuting - Brochure Cursus Kantgericht Werken, pagina 9

10 Dee IV: kantwinstgevendheid Binnen de cursus aten we uitgebreid zien, hoe je voor je veriesgevende kanten een specifiek (goedkoper) servicebeeid ontwikket. Daarvoor neem je de kantgerichte succesfactoren van je je strategisch profie as uitgangspunt. sommige kanten zijn beangrijker dan andere kanten! eke kant krijgt de SPECIFIEKE service die hij verdient het everen van specifieke service dient: - enerzijds aan te suiten bij de wensen die de kant heeft - anderzijds vanuit zijn kantwaarde gerechtvaardigd te zijn bedrijven die proberen aes te zijn voor iedereen, eindigen er gewoonijk mee dat ze voor niemand nog echt iets kunnen betekenen, zefs voor zichzef niet. Je kunt nu eenmaa niet vodoen aan ae kantwensen op een winstgevende manier.! Saes Force Consuting - Brochure Cursus Kantgericht Werken, pagina 10

11 resutaten doorvoeren kantgerichtheid strategie en beeid voedig gefocust op de wensen van je doegroep interne organisatie optimaa aangepast aan de externe marktpositie je doegroep weet precies waarom men bij JOU moet kopen medewerkers weten precies WAT zij moeten doen tijdens en na het contact met de kant medewerkers weten exact HOE kantvriendeijk zij zich tijdens kantcontacten moeten gedragen kwaiteit strategisch profie eidt tot tevreden & trouw kanten optimae sturing op een winstgevend kantenbestand misschien is één van de beangrijkste resutaten we dat er binnen je onderneming een CULTUUR van kantgerichtheid ontstaat! Vanuit die cutuur za het de gewoonste zaak van de wered zijn dat de kant centraa wordt gested en er met zijn wensen zovee mogeijk rekening wordt gehouden. Op een rendabee manier; dat we! Een cutuur, die in ae agen van de organisatie is doorgevoerd en verankerd, is dan bepaend voor de kwaiteit van de kantgerichtheid, de mate van kanttevredenheid en kantoyaiteit en uiteindeijk de mate van rentabiiteit! Saes Force Consuting - Brochure Cursus Kantgericht Werken, pagina 11

12 direct besteen? ,= (exc. btw) met de compete Cursus Kantgericht Werken voer je ZELF ae principes van kantgerichtheid door binnen je eigen organisatie! KLIK HIER OM TE BESTELLEN Saes Force Consuting - Brochure Cursus Kantgericht Werken, pagina 12

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën

Finanzien 2010-4. Magazine voor de leden van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën Finanzien 2010-4 Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Ledenraad: Prijscompensatie is toch we het minste

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Sales Force Boost. compact & compleet Bedrijfsplan/Verkoopplan. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. compact & compleet Bedrijfsplan/Verkoopplan. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost compact & compleet Bedrijfsplan/Verkoopplan Sales Force Consulting inleiding is een cursus voor commerciële managers, verkoopleiders en voor mkb-directeuren. De cursus is beschikbaar in 2 leervormen: 3-daagse

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Coachend Leidinggeven Coachend Leidinggeven Sales Force Consulting inleiding Leidinggeven aan de uitvoering van het alledaagse werk, is één van de belangrijkste kerntaken van elke manager.

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

Leven onder de golven

Leven onder de golven Leven onder de goven Bescherm het even in de zee Gesteund door Marian Mudder Een actieve en keurrijke informatie- & onderwijsgids Ineiding Wekom bij Leven onder de Goven Bescherm het even in de zee, een

Nadere informatie

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl

CADCAM, Calculatie & Powernesten voor plaatbewerking. Duurzame lenzen en onderdelen voor alle lasersnijmachines. www.widenhorn.nl CADCAM, Cacuatie & Powernesten voor paatbewerking Duurzame enzen en onderdeen voor ae asersnijmachines www.widenhorn.n Widenhorn BV Bijna 100 jaar een begrip Onze Historie Onze Activiteiten Widenhorn is

Nadere informatie

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software.

JorSoft. Modulair Informatie Systeem DÉ ERP-OPLOSSING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN. partner in business software. JorSoft partner in business software. DÉ EP-OPLOSSING VOO KLEINE EN MIDDELGOTE BEDIJVEN Moduair Informatie Systeem Moduair Informatie Systeem Geen enkee organisatie is geijk. Daarom heeft JorSoft een informatiesysteem

Nadere informatie

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE 2014 n 2 Hamburgerdiner voor twee op facebook! DE BLOKPERIODE HEMEL OF HEL? SPOTTED @ HUB 3 STUDENTEN, 3 OUTFITS BEN JE EEN DOENER OF EEN DENKER?

Nadere informatie

BiSL is geen echt procesmodel, geen rolmodel, maar wel een goed hulpmiddel

BiSL is geen echt procesmodel, geen rolmodel, maar wel een goed hulpmiddel BiSL ge echt procesmo ge romo maar we e goed hupmid Reactie op Stofberg & Van r Pos. In IT Beheer Magazine nummer 4 vorig jaar door e poemiek gestart met as tite BiSL ge procesmo ( ASL ). Hierop vervogs

Nadere informatie

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap

Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap brochure voor verwanten en professionee ondersteuners Marian Maaskant & Martin Schuurman Dementie bij mensen met een verstandeijke handicap 1 Dementie

Nadere informatie

Vraagstukken in Menselijke Genetica

Vraagstukken in Menselijke Genetica Vraagstukken in Menseijke Genetica MODULE 4 European Initiative for Biotechnoogy Education Aan de modue hebben ben bijgedr edragen: en: Wibert Garvin (coördinator) Catherine Adey, Bernard Dixon, Jan Frings,

Nadere informatie

Veiligheid bij Evenementen

Veiligheid bij Evenementen Congres + verdiepende mastercasses 21 en 22 maart 2013 GereDome Arnhem Wegens groot succes herhaad! Vorige editie gemidded beoordeed met een 8! Veiigheid bij Evenementen Neem uw verantwoordeijkheid en

Nadere informatie

Everio programma 2012

Everio programma 2012 Everio programma 2012 www.jvc.net/everio-2012s/ www.jvc.eu www.jvc-asia.com www.jvc-me.com Keep in touch Met Everio bijf je atijd en overa in contact met je vrienden, of ze nu in de kamer naast je zitten

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie