Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie"

Transcriptie

1 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201

2 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari 201 Inhoudsopgave 1 Introductie van het Persoonijkheidsprofierapport van persoog en de grafieken 3 11 De samensteing van het Persoonijkheidsprofie rapport van persoog 3 12 Beschrijving van de grafieken 13 Grafieken 5 1 Staafdiagrammen 6 2 persoog Persoonijkheidsprofie Onine 7 21 Hoe wordt Simon's gedrag gekenmerkt? Persoonijkheidseigenschappen Persoonijkheidseigenschappen Persoonijkheidseigenschappen 9 22 Weke gedragstendensen zijn bij Simon waarneembaar? Hoe wordt Simon's interesse gewekt? 13 2 Hoe werkt Simon? 1 25 Hoe ost Simon probemen op? Hoe beïnvoedt Simon de daden van anderen? Weke intenties heeft Simon momentee? Hoe reageert Simon op veranderingen? Hoe reageert Simon onder druk? 23 2 Hoe gaat Simon met conficten om? Met wie kan Simon het best samenwerken? Hoe aat Simon zich het best beïnvoeden? 28 3 Gedragstendensen bij eiderschapsverantwoordeijkheden Hoe komt Simon naar voren as eider? Hoe kan Simon beter aan het team bijdragen? Hoe handet Simon bij het ontvangen van eiding? 38 Agemene informatie 1 1 Achtergrondinformatie bij het persoog persoonijkheidsmode 1 2 Korte beschrijving 2 3 Overzicht van de 20 verschiende gedragspatronen 3 Informatie over de 20 mogeijke gedragspatronen 5 Dr John G Geier 51 6 Garantie , 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 2

3 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Introductie van het Persoonijkheidsprofierapport van persoog en de grafieken 11 De samensteing van het Persoonijkheidsprofie rapport van persoog Het persoog Persoonijkheidsprofie Onine geeft u de mogeijkheid over uzef na te denken tegen de achtergrond van bepaade functies, omgevingen of reaties Op basis van uw antwoorden op de vragenijst zuen er gedragspatronen worden beschreven en interpretaties worden gegeven die u naar uzef toe kunt vertaen* U kunt nadenken over uw reaties, bijv met uw medewerkers, kanten, partners of famiieeden *Het rapport naar uzef toe vertaen betekent dat u passende beschrijvingen kunt markeren en andere kunt aten voor wat ze zijn Een vraagteken zetten achter beschrijvingen waarvan u niet zeker bent of ze koppen, of dat u meer feedback nodig hebt Dit maakt het persoog Persoonijkheidsprofie Onine uw eigen individuee rapport In het eerste gedeete maakt u kennis met de vormgeving van het rapport Verschiende grafieken worden beschreven en uitgeegd In het tweede gedeete vindt u de interpretatie van uw gedrag tegen een gekozen achtergrond (aandachtsgebied) U ontvangt informatie over factoren die mensen motiveren met dit gedragspatroon U krijgt strategieën te zien hoe mensen met overeenkomstige gedragspatronen met taken omgaan, probemen opossen en anderen overtuigen Daarnaast kunt u refecteren op het onderwerp intenties De onderwerpen verandering, gedrag onder druk en conficten worden ook onder de oep genomen Ook eert u hoe mensen met deze gedragspatronen het meest efficiënt kunnen samenwerken en waarop zij het meest positief reageren Rapportgedeete Leiderschap: eiderschap is een combinatie van eiding geven en geeid worden In dit hoofdstuk kunt u nadenken over eiderschapssterkten Daarnaast krijgt u informatie over hoe u zef eiding geeft Rapportgedeete Agemeen: dit hoofdstuk bevat voor u 20 korte agemene beschrijvingen van 20 combinaties van persoonijkheidsprofieen Het persoog Persoonijkheidsprofie Onine hept u te refecteren over uw huidige situatie U kunt nagaan waar verandering nodig is Het bevordert samenwerking met anderen en ook uw eigen ontwikkeing De interpretaties bevatten beschrijvingen en taken die u kunnen hepen om over uzef na te denken Probeer de beschrijvingen van het rapport te verifiëren met persoonijke voorbeeden en specificeer ze Het persoog Persoonijkheidsprofie dient te worden beschouwd as een werkdocument om uw persoonijkheid verder te ontwikkeen Let op: het persoog Persoonijkheidsprofie dat u voor u heeft vormt een basis weke u zef moet verifiëren 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 3

4 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Beschrijving van de grafieken Het Persoonijkheidsprofierapport van persoog kan vier grafieken weergeven a naar geang het aanta ingevude vragenijsten De evauatie is gebaseerd op de twee vragenijsten van het Persoonijkheidsprofie en de vragenijst van het Functieprofie Deze aatste kan as aanvuing gekozen worden Grafiek I: Extern Zefbeed Ons externe zefbeed is het beed dat wij naar anderen wien aten zien en wat wij wien dat men van ons weet Ons externe zefbeed heeft zich tot op grote hoogte ontwikked as antwoord op de verwachtingen die anderen van ons hebben Het ontwikket zich verder wanneer wij reageren op veranderingen in onze omgeving Het kan zijn dat we meerdere externe zefbeeden hebben doordat verschiende mensen en verschiende situaties om verschiend gedrag vragen Grafiek I beschrijft oa wat ik denk dat anderen van mij verwachten in het gekozen aandachtsgebied Grafiek II: Intern Zefbeed Ons interne zefbeed geeft ons informatie over onze overtuigingen, waarden en houdingen, wie we zijn en wat we van onszef verwachten De opvattingen die aan de basis van ons interne zefbeed staan - ons karakter - zijn aan het begin van ons even in onze gevoeens en emoties ingebed Ondanks het beang van deze vroege, vormende jaren, herzien we onze opvattingen voortdurend, waarbij we sommige bevestigen, andere aanpassen en weer andere afwijzen Deze gedragspatronen zijn diep in ons karakter verankerd en we tonen deze voora as we onder druk staan Grafiek 2 beschrijft oa wat ik van mijzef verwacht in het door mij gekozen aandachtsgebied Grafiek I: Extern Zefbeed D I S % Patroongeta Grafiek II: Intern Zefbeed D I S % Patroongeta C C Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed Recente persoonijkheidstheorieën omschrijven het geïntegreerd zefbeed as de ontmoetingspek tussen het individu en de sameneving In Grafiek III komen Grafiek I en II samen Het is het snijvak tussen dat wat wij denken dat anderen van ons verwachten en onze eigen verwachtingen Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D I S C % Patroongeta 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden

5 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Grafieken % Grafiek I: Extern Zefbeed D I S C % Grafiek II: Intern Zefbeed D I S C Patroongeta Patroongeta % Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D I S C Patroongeta 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 5

6 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Staafdiagrammen Grafiek I: Extern Zefbeed D I S C Grafiek II: Intern Zefbeed D I S C 90 Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D I S C 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 6

7 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari persoog Persoonijkheidsprofie Onine 21 Hoe wordt Simon's gedrag gekenmerkt? Deze introductie bevat interpretaties van ae drie de grafieken en geeft u een overzicht van het gedrag van Simon % Patroongeta Grafiek I: Extern Zefbeed D I S C Gebaseerd op de verwachtingen van Simon's idee van zijn ro (extern zefbeed) kunnen we het vogende gedrag omschrijven Deze interpretatie is gebaseerd op grafiek I - Extern zefbeed: Simon is geïnteresseerd in de motivatie van zijn medemens en voet aan wat hun wensen en behoeften zijn Hij maakt een evendige indruk en krijgt andermans aandacht door midde van zijn positieve insteing en goedgekozen woorden Hij beooft de anderen een betere toekomst en toont hun de weg daarnaartoe (aan ekaar) Beïnvoed door zijn overtuigingen, gaan zij op zijn dromen in en suiten zich bij hem aan Sommige mensen hebben door dat Simon's houding en werkwijze naar geang de opdracht veranderen Hij wi er goed uitzien en zich goed voeen en vermijdt daarom situaties die hem niet tevreden steen of waarbij hij sechts een geringe ro speet Uitdagingen hebben de prioriteit Hij probeert regematig om eerdere successen te herhaen, met keine aanpassingen aan de actuee behoeften Wanneer hij op routinebezigheden gezet wordt, maakt dit hem vaak geërgerd en onberekenbaar Wanneer een opdracht echter prioriteit heeft, steekt hij de handen uit de mouwen, terwij anderen er geen handen aan vui wien maken Op moeiijke vragen gaat hij bereidwiig in Simon's seute tot succes igt in zijn buitengewone taent anderen te kunnen beïnvoeden Zijn basisgedrag wordt door visie en overtuigingskracht gekenmerkt Hij aat mensen door midde van woorden zien" wat er bereikt moet worden en hoe het bereikt kan worden, staat in het middepunt en coördineert het werk van anderen Potentiee spanningsveden in de samenwerking met Simon Om de samenwerking te verbeteren kunnen spanningen beschreven worden die besissend zijn voor succesvoe samenwerking Met de drie spanningsveden individuaistisch to groepsgericht, beoordeend tozorgdragend en concurrerend to samenwerkend eggen mensen de basis voor samenwerking % Grafiek II: Intern Zefbeed D I S C Afhankeijk van de manier waarop u zichzef ziet in een situatie, zut u voor het ene of het andere kiezen en mogeijk spanning veroorzaken Een eenzijdige nadruk van een bepaad gedrag in de samenwerking zorgt voor onbaans Het gaat erom dat er een goede afstemming tot stand komt en er fexibe gereageerd kan worden in het samenwerkingsproces In het vogende gedeete eest u hoe het spanningsved individuaistisch to teamgericht toegepast kan worden om de samenwerking te verbeteren en vervogens beoordeend to zorgdragend om met fouten om te gaan en competitief to samenwerkend om doeen te bereiken Deze interpretatie is gebaseerd op grafiek II Patroongeta 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 7

8 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Persoonijkheidseigenschappen Bij het zoeken naar zefachting besteedt Simon beduidend meer aandacht aan teamgerichte bezigheden dan aan het nastreven van individuee doeen Een beangrijke onderiggende overtuiging voor Simon's karakter is dat mensen ekaar moeten hepen Hij investeert zijn energie in de ontwikkeing van de noodzakeijke vaardigheden om dit te doen Instinctief voet hij zich tot anderen aangetrokken en schept hij een sfeer waarin de ander in harmonie kan even en werken Ook wanneer hij niet de gewenste resutaten behaat, verhoogt aeen a de poging om een goede sfeer te scheppen zijn zefachting Wanneer hij aeen werkt, krijgt hij niet dezefde vodoening voor zijn zefbewustzijn Ontwikket eigen uniekheid en onafhankeijkheid; neemt initiatieven; toont creativiteit Zoekt naar gemeenschappeijke doeen; schept eenheid; vindt overeenkomsten; probeert ekaar te hepen; werkt samen Individuaistisch 37% 0 Teamgericht 63% to 212 Persoonijkheidseigenschappen In de omgang met goed of fout besteedt Simon vee meer aandacht aan het zorgdragen voor anderen dan aan het beoordeen van hun gedrag Simon geooft dat wetten, geboden en reges sechts richtijnen zijn voor compexe, menseijke ervaringen Hij kent de evensverhaen van anderen en begrijpt hun gedrag Hij kan zich in hen verpaatsen en houdt rekening met de bijzondere omstandigheden waaronder zij even Hij reikt een hepende hand en ondersteunt anderen bij het vodoen aan verwachtingen Hij is ervan overtuigd dat rehabiitatie zinvoer is dan bestraffing Simon oopt het risico tevee begrip op te brengen en anderen niet voor hun daden verantwoordeijk te houden Beschermt individuee rechten; houdt mensen verantwoordeijk; houdt wetten en reges in stand; beoont en bestraft Hept anderen; versterkt onderinge banden; houdt rekening met de omstandigheden; toont invoeingsvermogen; vergeeft Beoordeen 19% 0 Zorgdragen 81% to 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 8

9 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Persoonijkheidseigenschappen Bij het nastreven van doeen is Simon's gedrag zowe concurrerend as samenwerkend, daarom zet hij beide gedragstendensen afwisseend in Simon is ervan overtuigd dat openheid, uisteren, vragen steen, compromissen en consensus onmisbaar zijn om samen te even en samen te werken Hij geooft echter ook dat hij moet spreken voor diegenen die dat niet kunnen Hij houdt zich aan zijn principes wanneer hij mensen voor zich wint of wanneer hij de underdog verdedigt Bij het nastreven van zijn doeen kan hij zich tegenover agressieve mensen niet zo goed verdedigen Simon kan beter voor andere mensen opkomen dan voor zichzef Geeft zich voedig aan zijn functie; spreekt krachtig; houdt zich aan principes; streeft ernaar tegenstanders te overwinnen Toont openheid; uistert en stet vragen; onderhandet; suit compromissen, zorgt voor overeenkomst; impementeert Concurrerend 9% 0 Samenwerkend 51% to 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 9

10 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari 201 Simons huidige gedragseigenschappen % Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D 1 I 2 S 3 C Daaruit vogen eigenschappen of tendensen zoas deze binnen die situatie geden Deze informatie is gebaseerd op grafiek 3 Instructies voor Simon: Geieve de vogende tekst te personaiseren Markeer de uitspraken die op u van toepassing zijn in de situatie Zoek voorbeeden, waarop de uitspraken in uw situatie geden Patroongeta Hoe manifesteert Simon's huidige gedrag zich? Simon heeft de neiging om: Mogeijkheden open te wien houden Begrip te tonen wanneer hij ergens in gestoord wordt Over de toekomst na te denken Hij wi meer invoed, macht en autoriteit opbouwen Bereidwiig processen te vertragen en over aternatieven na te denken Openijk over zijn panning te spreken en daarbij rekening te houden met eventuee obstakes Reatief sne geïrriteerd te raken, maar bij gevoeoze opmerkingen niet rancuneus te zijn Eerder extravert dan introvert te zijn Opdracht: 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden

11 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Weke gedragstendensen zijn bij Simon waarneembaar? % Grafiek II: Intern Zefbeed D I S C Ieder mens is in staat om zich productief of niet-productief te gedragen Bij productief gedrag worden sterke kanten zichtbaar - waar anderen worden ondersteund en reaties versterkt worden Bij niet-productief gedrag wordt dit eerder verhinderd omdat dan de zwakke kanten de boventoon voeren Neem de tijd om na te denken over de uitspraken die vanuit grafiek II worden afgeeid Deze grafiek geeft ook weer hoe ons gedrag zichtbaar wordt wanneer wij onder druk staan Om die reden komen er uitspraken voor die zowe positief as minder positief kinken De uitspraken waaronder een pij staat zijn voor u bedoed omdat zij uw gedrag weergeven vanuit grafiek II Patroongeta Instructies voor Simon: Ga as vogt te werk bij het omgaan met onderstaande informatie: ees de tekst of de interpretatie as gevog van grafiek II Een (+) toont aan dat het gedrag reatiebevorderend is en een (-) geeft aan dat het gedrag contraproductief is voor reatievorming Dit maakt het mogeijk om vast te steen of Simon productief of niet-productief handet in de huidige situatie, nameijk de tendens tot productief gedrag of het tegenovergestede Denk na en bespreek uitspraken die gemarkeerd zijn met een (-) op basis van de vogende vraag: wat heb ik nodig om reatiebevorderend gedrag te vertonen? In geva er sprake is van een (+) kunt u bespreken wat er nodig is om dit reatie bevorderend gedrag verder vast te houden Maak een actiepan voor beide gevaen om meer reatie-gericht te handeen % Grafiek II: Intern Zefbeed D I S C Simon's gedrag bij weerstand tegen zijn ideeën: Deze informatie is gebaseerd op de Interactieve gedragstendens Hij geeft invoedrijke personen vee aandacht Hij onderhandet met mensen die hem een gunst kunnen bewijzen en maakt verachtende opmerkingen, voora over onvriendeijke mensen Simon's gedrag bij weerstand tegen zijn ideeën: Deze informatie is gebaseerd op de Interactieve gedragstendens Hij houdt zich direct met tegenwerpingen bezig en neemt de tijd om dubbezinnigheden op te hederen Hij hept anderen zich de toepassing van een idee te visuaiseren Hij aat zien hoe de betrokkenen kunnen profiteren Patroongeta 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 11

12 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari 201 % Grafiek II: Intern Zefbeed D I S C Simon's gedrag bij bedreigende of niet acceptabee situaties: Deze informatie is gebaseerd op de Stabiee gedragstendens Hij is meeevend bij andermans probemen, bevrijdt de ander van zorgen, ooft zijn werk, beoont goede resutaten en bouwt het moree op Patroongeta % Grafiek II: Intern Zefbeed D I S C Simon's gedrag bij het nemen van verantwoordeijkheid: Deze informatie is gebaseerd op de Dominante gedragstendens Hij staat open voor nieuwe ideeën en procedures Hij zorgt voor toestemming voor innovaties Verantwoordeijkheid deet hij met anderen en hij betrekt hen bij het maken van keuzes Hij deet vreugde en smart Patroongeta Grafiek II: Intern Zefbeed D I S % Patroongeta C Simon's omgang met regegeving: Deze informatie is gebaseerd op de Consciëntieuze gedragstendens Hij reageert negatief op regegeving die niet overeenkomt met zijn persoonijke ervaringen Hij gaat ervan uit dat anderen er net zo over denken as hij Hij stet anderen teeur door zijn zeer persoonijke en infexibee reactie op beperkingen Simon's omgang met regegeving: Deze informatie is gebaseerd op de Consciëntieuze gedragstendens Hij trekt de noodzaak van dwang in twijfe Hij doet voorsteen om de acceptatie van reges te verhogen en probeert erachter te komen hoe teameden over de reges denken; nuttige voorsteen geeft hij door Opdracht: 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 12

13 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Hoe wordt Simon's interesse gewekt? Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D I S % C Simon probeert de oop der dingen te sturen door midde van zijn invoed op anderen Zijn motivatie groeit wanneer anderen hem de geegenheid geven om: Zich op strategie en tactiek te concentreren, boodschappen voor te bereiden en ideeën te presenteren die op ongewone methoden berusten Ondersteuning van anderen aan te nemen 60 Anderen ervan te overtuigen dat ze hun werk moeten stroomijnen 0 30 Ondersteuning van vijandige, onvriendeijke mensen te verkrijgen 20 Patroongeta Ahoewe Simon ernaar streeft zich van de massa te onderscheiden, wi hij niet fysiek of mentaa aeen zijn Zijn doe---zich op bijzondere wijze van anderen te onderscheiden---kan hij aeen door anderen bereiken Daarom juicht Simon eke geegenheid toe waarbij hij zijn vaardigheden en taenten tentoon kan steen Dat is ook de reden waarom hij constant vecht voor het beginnen van nieuwe projecten, waarbij hij zijn ideeën en tijdbesparende methoden kan demonstreren Simon droomt ervan om vrij te zijn van ae hindernissen die hem beperken bij het handeen en het grijpen van kansen Hij vindt het daarbij moeiijk om te accepteren dat totae vrijheid zowe onmogeijk as ongewenst is Simon's motivatie is het grootst wanneer hij de omgang met mensen kan combineren met vooruitgang in het werk Deze informatie is gebaseerd op grafiek 3 Opdracht: 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 13

14 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Hoe werkt Simon? Deze informatie is gebaseerd op grafiek 3 Simon probeert de verwachtingen van anderen te vervuen en zijn imago eer aan te doen Hij erkent dat eerijke, soms onaangename, gesprekken noodzakeijk zijn, maar is zich er ook van bewust dat het beangrijk is om anderen hoop te geven Wanneer hij het over zijn pannen heeft, gebruikt hij soms emotionee beaden bewoordingen om zijn verwachtingen en die van anderen te verhogen Hij onderbouwt zijn enthousiasme echter ook met praktische aandacht Hij neemt de verantwoordeijkheid voor het afmaken van een opdracht, hij bepaat wat er moet gebeuren en aat de detais, zo mogeijk, aan anderen over Hoe Simon anderen in het werkproces betrekt: Simon moedigt anderen met een mix van ratio en emotie aan Anderen meden zich bij hem, omdat zij bij hem betere kansen voor zichzef zien Simon geeft hun met zijn gedachten en ideeën nieuwe energie Hij gebruikt zefbewustheid, harteijkheid en doorzettingsvermogen om anderen tot actie aan te zetten Hij verdeet taken zonder aarzeen aan diegenen, die dee wien uitmaken van zijn visie en successen en zoekt mensen uit die expertise hebben op gebieden waarvan hij zef weinig verstand heeft Hij heeft respect voor andermans kennis en geeft hun het gevoe beangrijk en onmisbaar voor het teamwerk te zijn Deze informatie is gebaseerd op grafiek 3 Instructies voor Simon: Maak de vogende tekst persoonijk Ga de uitspraken na die op jou betrekking hebben in de situatie Bedenk ook concrete voorbeeden waar deze uitspraken van toepassing zijn in jouw situatie Hij ost interpersoonijke probemen op en kan goed omgaan met terughoudende of secht samenwerkende mensen Hij aat zien dat hij enthousiast is over nieuwe ideeën Hij drijft succesvoe projecten aan en ondersteunt het werk van anderen door coaching, inspiratie en het geven van het goede voorbeed Hij krijgt vee waardering voor zijn ideeën en producten Hij verduideijkt en promoot de ondernemingsdoeen Hij houdt van concurrentiesituaties, bijzondere opdrachten en beangrijke posities 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 1

15 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari 201 Simon bouwt contacten op door zijn overtuigingen en gedachten te deen Dit verbetert zijn zefbevestiging en hept hem het team onder controe te houden A wanneer hij zijn bedoeingen uit, bepaat hij zijn aanpak Zijn doebewustheid en vastberadenheid trekken anderen aan Uit de interactie met anderen haat Simon zijn feedback Deze samenwerking tussen Simon en anderen geeft hun energie, want door hun medewerking en betrokkenheid groeit het gevoe dat ze erbij horen Wanneer dat Simon's gevoe van controe bedreigt, doet hij hier wat aan De samenwerking met andere mensen is voor Simon zeer beangrijk Simon is succesvo, omdat hij de bezigheden van anderen stuurt, individuee personen coacht en de groep coördineert Hij schept een vriendeijke, spannende sfeer, omdat hij weet wat anderen wien Hij komt geaten en ontspannen over en bekritiseert anderen zeden openijk Zefs onder vier ogen stimueert hij met directe, maar oprechte kritiek, andermans persoonijke ontwikkeing Toch probeert Simon niet aan kritiek te ontkomen Sommige mensen zijn niet zo weg van de continue aandacht die Simon krijgt Anderen vinden hem misschien neerbuigend Dit komt voora voor wanneer iemand tevee tijd van de groep verangt en Simon probeert het gesprek kort te houden Opdracht: 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 15

16 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Hoe ost Simon probemen op? Hoe kan probeemopossend gedrag een duurzaam karakter krijgen? % Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D 1 I 2 S 3 C De pij onder de schaaverdeing geeft Simon's probeemopossingsstij aan Hij is duideijk meer intuïtief dan anaytisch in zijn aanpak Anaytisch Intuïtief Geïntegreerd Patroongeta Probeemopossingsstij: Zijn intuïtieve besissingen zijn toch afwisseend op overdenkingen en gevoeens gebaseerd Het voor zichzef gebruiken van andermans motivatie vraagt om strategische overwegingen Om hier gebruik van te maken, vereist gevoe Simon kiest aternatieven vaak spontaan uit en motiveert zijn keus achteraf Bij het probeemopossingsproces is Simon het meest succesvo bij stap 2, 3 en Acceptatie bereiken De beste opossing vaststeen Nagaan van mogeijke opossingen Onderzoeken van het probeem Identificeren van het probeem Instructies voor Simon: Denk eens na over de invoed van jouw stij van probeemopossen op de taken die je in jouw omgeving hebt Bij het onderzoeken van het probeem (stap 2) et Simon op zowe de gevoeens as de gedachten van anderen Hij houdt ervan anderen te betrekken in een brainstorm voor mogeijke opossingen (stap 3) Zijn grootste sterkte igt in het creëren van draagvak (stap 5) Bij stap 1 en vertrouwt hij vaak op experts Tegenwoordig is probeemopossen een beangrijke vaardigheid op het werk 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 16

17 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Hoe beïnvoedt Simon de daden van anderen? Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D I S % C Eke dag moeten wij andere mensen overtuigen Wij wien anderen beïnvoeden en dit om verschiende redenen Bijvoorbeed: om aandacht te trekken, begrepen te worden, om anderen tot samenwerking op te roepen, om acceptatie op te wekken en om iets te verkopen In het kort: onze overtuigingskracht is ons geheim voor succes bij coega's en kanten De inzet van onze stem, onze strategie en onze tactiek hebben wij ontwikked om onze boodschap aan anderen over te brengen Deze factoren kunnen per situatie verschien, maar ieder van ons beschikt bij het beïnvoeden van anderen over een basispatroon Patroongeta Simon poogt de handeingen van anderen te beïnvoeden op de vogende manieren: Bezieing geven door nieuwe manieren van denken; mogeijkheden benadrukken Zich aanpassen aan de uisteraar Vriendeijk zijn en gemakkeijk zijn met mensen In de nabijheid van anderen werken Fysieke barrieres verwijderen zoas een bureau of podium Eke poging om anderen te overtuiging is een vorm van motiveren Eke dag opnieuw moeten we anderen warm maken voor onze ideeën, producten of dienstverening De redenen open uiteen: om aandacht op onszef of een voorwerp te vestigen, anderen bewegen om mee te werken of om iets te verkopen Overtuigingskracht schuit achter het hebben van succes in onze sociae omgeving met coega's, kanten, vrienden en famiie Door stemgebruik, strategie en tactisch optreden brengen we boodschappen over Deze factoren moeten worden afgestemd op de situatie of degene waarmee we te maken hebben Iedereen heeft een basispatroon wanneer het gaat om anderen te beïnvoeden Simon's strategie bij het voorbereiden van een presentatie: Simon's gobae panning komt naar voren in zijn tactiek en is soms niet in baans Hij geeft de voorkeur aan het werken in grote ijnen, om deze vervogens in te vuen met spontane gedachten en ideeën De sterkten van zijn strategie zijn actuaiteit, aanpassingsvermogen en personaisering Aan de andere kant is zijn strategie soms onsamenhangend en inconsequent Simon's presentatietactiek: Bij de presentatie van zijn boodschap is Simon nog spontaner dan bij zijn panning Zijn bewegingen en gebaren maken zijn enthousiasme duideijk Men kan zien dat hij wi communiceren en iets wi deen Simon komt fysiek dicht bij zijn pubiek en verwijdert obstakes, zoas schrijftafes of podiums Hij past zich sne aan de persoonijkheid van de ander aan en neemt zijn tempo en niveau over Zijn krachtige voorkomen kan op sommige mensen bedreigend overkomen en zijn spontaniteit grenst aan impusiviteit 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 17

18 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari 201 Simon kan zijn overtuigingskracht verhogen door: Zowe informatie over het idee of product benadrukken, as het eigen overtuigingstaent inzetten De kant of coega de tijd geven om kritiek te geven op het idee, product of voorste en uiting te geven aan twijfe, bezorgdheid en bezwaren Goed doordachte ideeën ontwikkeen waarmee de keuze om het idee aan te nemen of het product te kopen, gestimueerd wordt Een opossing aanbieden die beantwoordt aan de behoeften van de ander; het product niet overdreven promoten Bij een ongeïnteresseerd pubiek eerst voor aandacht zorgen en dan gas terugnemen; afwisseend uid en zacht spreken en de reactie van het pubiek observeren Opdracht: 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 18

19 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Weke intenties heeft Simon momentee? % Grafiek I: Extern Zefbeed D I S C Wij handeen meesta in overeenstemming met onze intenties Om ons handeen te kunnen veranderen, moeten we eerst onze intenties herzien De meeste mensen denken er vrijwe niet bij na hoe zij in een bepaade situatie zouden wien handeen Een zorgvudig onderzoek hept ons erbij vast te steen of onze intenties overeenkomen met die van de organisatie Deze informatie is gebaseerd op grafiek Patroongeta Simon's intenties: Zijn netwerk uitbreiden door contacten te eggen in sociae groepen en door midde van idmaatschap van officiëe organisaties Eke nieuwe verantwoordeijkheid die zijn reputatie verbetert, aannemen Eentonige taken deegeren aan personen die meer gedud hebben dan hij Anderen beter begrijpen dan zij hem begrijpen Gimachen, aardig en vriendeijk zijn, zefs wanneer hij somber en ernstig is Mogeijkheden die hem materiëe winst beoven, uitzoeken en uitwerken De motieven van anderen achterhaen, om Simon te hepen zijn ideeën en producten aan hen te verkopen Een idee optimistisch beoordeen, ook wanneer de resutaten mogeijk minder aantrekkeijk zijn dan verwacht Anderen hepen om positiever over zichzef en hun werk te denken Contact eggen met invoedrijke personen, ook wanneer zij saai en oninteressant zijn Instructies voor Simon: Lees opnieuw de intenties die hierboven bescheven staan Ga voor uzef na of uw intenties overeenkomen met uw huidige werkomgeving - of zij op adequate wijze worden ingezet Geef dit aan met de vogende etters voor eke bovenstaande intentie: J voor Ja: behoudt deze intentie O om deze intentie opnieuw te overwegen N voor Nee: ga niet verder met deze intentie 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 19

20 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari 201 Simon's intenties kunnen in de oop van de tijd veranderen, met een overeenkomstige verandering in zijn daden Om dit dynamische proces te observeren, is het noodzakeijk de intensiteit van zijn huidige intenties na te gaan Op dit moment zijn zijn sterkste intenties: 1 Vrij zijn om te handeen (19%), 2 Macht krijgen (17%) en 3 Succes hebben (16%) % 9 Harmonie scheppen 5% 8 Feiten toepassen 3% Voorzichtig handeen 6% 7 Anderen behagen 19% 1 Vrijheid hebben 7% 6 Dingen wien creëren % 5 Risico's nemen 17% 2 Macht krijgen 13% Pezier hebben 16% 3 Succes proeven Instructies voor Simon: 1 De grafiek bevat deviaties die as percentages worden voorgested en in vogorde worden weergegeven Dit zijn de uitkomsten van een onderzoek onder 1200 mensen voor de gedragstendensen uit grafiek I Kijk naar de vogorde van intenties uit uw eigen score 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 20

21 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Geef zef een vogorde aan van intenties gebaseerd op uw eigen inschatting Bedenk daarbij hoe beangrijk een bepaade intentie is in uw huidige omgeving Geef dit aan met een cijfer van 1- in het witte vakje U mag een cijfer maar één keer gebruiken 3 Kijk naar de twee grootste verschien tussen de aangegeven rangorde voor de intentie en uw eigen rangorde a b Beoordee zef of de vogorde van de gekozen intenties bevorderend zijn voor het bereiken van uw doeen in uw werkomgeving Denk voora na over de intenties waar de grootste verschien optreden tussen uw eigen inschatting en de uitkomst van uw gedragsscore Markeer dan met de vogende etters in de bauwe vakjes rechts: V voor vodoende M voor meer benadrukken 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 21

22 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Hoe reageert Simon op veranderingen? Wij veranderen voortdurend De richting en de mate waarin we veranderen variëert afhankeijk van de invoed die de organisatie op ons heeft Wanneer het vereiste werkgedrag niet overeenkomt met de voor ons beste werkstij, moeten we onze energie zeer bewust ombuigen Dit kost vee inspanning en treedt voora op wanneer we aan een nieuwe baan beginnen Dit kan voortduren totdat we onze overtuiging en onze intenties veranderen en de vereiste insteing en vaardigheden ontwikkeen Hoe past Simon zijn gedrag aan: Simon reageert op een veranderende omgeving met inspirerend gedrag Men kan haast niet om zijn charme en overtuigingskracht heen: hij heeft hierdoor vee invoed Toch worden deze uitingen van constructieve energie afgewissed door momenten van ontspanning en pezier Simon is er op gebrand de dingen beter te doen en op zijn eigen manier te werk te gaan Nu is zijn grootste wens om zich niet in zijn vrijheid te aten beperken In zijn ro as eider geeft Simon anderen nieuwe energie wanneer hij met grapjes en stimuerende gesprekken de samenwerking tussen vrienden en coega's stimueert Hij doet zijn best om overtuigend te argumenteren en daarbij zijn taenten en vaardigheden tentoon te steen Denk na over bovenstaande beschrijvingen over uw gedragstendensen Instructies voor Simon: Hoe sterk ben ik onderhevig aan veranderingen op dit moment? Bespreek met uw coach of coega weke voor- of nadeen er keven aan gedrag met betrekking tot veranderingen Schrijf beangrijke bevindingen op Weinig Enigszins Vee , 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 22

23 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Hoe reageert Simon onder druk? Wanneer wij met sterke tegenstand geconfronteerd worden, wordt ons karakter getest De invoed van onze overtuigingen bepaat hoevee energie wij wien steken in het behouden van onze positie Hier aten wij onze gevoeens, emoties en passies zien Deze persoonijkheidsdynamiek verbergen wij soms voor anderen en voor onszef Hier vogt een opsomming van hoe Simon onder druk kan reageren Vervogens wordt Simon's gedragspatroon beschreven wanneer hij onder druk staat Deze informatie is gebaseerd op grafiek 2 Simon's reactie onder druk: Hij oefent druk uit op zichzef om detais consequent door te voeren Hij zoekt naar ondersteuning door anderen Hij maakt een einde aan grote meningsverschien door het suiten van compromissen Hij staat anderen toe om tevee tijd van hem te vragen Hij aat taenten ongebruikt Hij neemt de verantwoording voor andermans probemen Hij vraagt om advies bij financiëe kwesties Hij ontwikket back-up systemen en vindt manieren om gezichtsveries bij moeiijkheden te voorkomen Hij staat anderen toe het tempo te bepaen Hij waarborgt de harmonie tegen eke prijs Instructies voor Simon: Geef inks van de bovenstaande uitspraken aan of u deze bij uzef herkent Ga vervogens na of dit ook kopt voora wanneer u onder druk bent J voor Ja N voor Nee Beoordee hier of dit kopt: OK indien het kopt N voor Nadenken 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 23

24 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari 201 Hoe reageert Simon onder druk? Simon gaat probematische thema's en strijdustige mensen vaak uit de weg wanneer hij tevee van zichzef gevraagd heeft Doordat hij zich verantwoordeijk voet voor de toestand van de wered en de mensen die daarin even, probeert hij zijn verpichtingen te beperken door minder contact te eggen Wanneer hij zich wi hersteen, heeft hij iever dat anderen aan de frontinie staan Meesta ziet Simon uitdagende situaties as kansen om iets te eren Keine tegensagen ziet hij as mogeijkheden om zijn karakter te testen en te versterken Vaak aat Simon zijn oyaiteit en praktische vaardigheden zien en anayseert dingen objectief In sommige situaties moet hij zijn inzet echter verhogen De buitenbeentjes verkrijgen zijn ondersteuning en staan onder zijn bescherming Grote ongerechtigheden zetten hem ertoe aan om naar meer eerijkheid te zoeken De druk om zich te conformeren, roept vee stress op bij Simon Hij reageert hierop met koppigheid Om zijn onafhankeijkheid te benadrukken, past hij soms ongewone methoden toe Toch vermijdt hij over het agemeen confrontaties De druk die deadines op hem kunnen uitoefenen, roept een andere reactie bij hem op Hij is dan bezig met interpersoonijke probemen en het afmaken van opdrachten heeft dan minder prioriteit Daardoor komen deadines soms onverwacht Wanneer men hem daarop aanspreekt, voet hij zich misschien niet gewaardeerd of denkt hij dat men hem niet begrijpt, maar hij stet toch nieuwe prioriteiten om de uitvoering van zijn opdrachten op de eerste paats te zetten 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 2

25 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Hoe gaat Simon met conficten om? Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D I S % C De meeste mensen hebben zich tijdens hun even een bepaade strategie eigen gemaakt om met conficten om te gaan As mensen samenwerken kunnen spanningen ontstaan bij het nemen van besissingen Dit betreft het besuit zef of het besuitvormingsproces Vaak worden besuiten en processen verhederd wanneer men de confrontatie aangaat Dit kost we energie en kan ten koste gaan van de uitvoering van het besuit waar mensen hun geijk wien bewijzen Met interpersoonijke conficten, met name met coega's of kanten, is het van beang om deze op te ossen met ae betrokken partijen Wanneer het gaat om innerijke conficten, is het behupzaam wanneer je feedback krijgt en daarvoor open staat om heder zicht te krijgen op het confict Lees de tekst hieronder en ontwikke handeingsstrategieën om met toekomstige conficten om te kunnen gaan Patroongeta In de omgang met externe conficten, In de omgang met conficten met anderen probeert Simon eerst het probeem door iemand anders te aten opossen Hij vraagt een vertrouweing of iemand die hem nog wat schudig is en aat de taak aan hem over Wanneer Simon aeen is, handet hij intuïtief: hij toont zefbeheersing, haat met behup van grapjes en humor de scherpe kantjes van het confict en stuurt zefs op een confrontatie aan Wanneer hij zijn gedud veriest, breekt hij het gesprek af en weigert secht samenwerkende mensen, die door eindeoos vragen naar detais het proces verhinderen, nog anger goed gehumeurd te houden Bij interne conficten, In de omgang met innerijke conficten, zoas het vaststeen wie voor een verantwoordeijke positie ingezet moet worden, brengt Simon zichzef en anderen in een moeiijke positie Hij heeft graag dat men hem aardig vindt en ondersteunt en is daarom gu en subjectief in het oven van anderen Hij geeft compimenten voor geeverd werk of aeen voor andermans inzet, maar ook voor daadwerkeijk verkregen ondersteuning of voor het aanmoedigen hiervan Simon's inconsequente gedrag eidt dan soms tot onduideijke boodschappen die zijn meest oyae coega's kunnen frustreren en beedigen 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 25

26 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Met wie kan Simon het best samenwerken? Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D I S % C Goede samenwerking kan ontstaan indien overeenkomsten gewaardeerd en verschien gerespecteerd worden Onderzoek wijst uit dat proceduregebonden probemen het best opgeost kunnen worden door mensen die overeenkomsten vertonen Voor creatieve opossingen zijn mensen met verschien nodig Nieuwe ideeën komen uit een combinatie van de twee bovenstaande types In de vogende samenvatting worden de overeenkomsten en verschien van de mensen met wie Simon het best kan samenwerken, aangetoond Deze informatie is gebaseerd op grafiek 3 Patroongeta De uitgeezen personen om Simon te hepen, kunnen probemen goed herkennen en assisteren bij het vaststeen van de beste opossing Ze hebben met Simon vergeijkbare gedragstendensen, maar bekommeren zich meer om normen en processen Om de vogende redenen kunnen deze personen Simon ondersteunen: Ze schaffen oude methoden met de nodige voorzichtigheid af en zoeken tekens naar een betere methode Ze kunnen bijzonder goed presteren wanneer ze samenwerken met getaenteerde mensen Ze presenteren aternatieven ondersteund met gedetaieerde feiten Ze everen hoogwaardige informatie en ophederingen Ze zijn goede observeerders, iggen meerdere stappen voor op de rest en nemen een duideijk standpunt in Ze bepaen een effectieve aanpak, werken systematisch en zetten deadines Bij het zoeken naar creatieve opossingen wordt Simon het best ondersteund door mensen die consequent naar resutaten toewerken Zij vuen Simon's gedragstendensen aan, omdat ze hoge normen hanteren en bereid zijn van vooraf aan te beginnen wanneer een bepaade methode vruchteoos bijkt Simon kan bepaade systemen goed promoten, maar heeft anderen nodig om deze in te voeren Deze taakgerichte mensen kunnen Simon goed ondersteunen, omdat zij: Het as een uitdaging zien om aan compexe probemen te werken Ideeën omzetten in de praktijk en ze op haabaarheid testen Een hoog prestatieniveau van anderen verwachten en in eke situatie hun best doen De beste en meest ogische aternatieven uitzoeken Hun bestaande kennis uitbreiden en zeer vindingrijk zijn 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 26

27 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari 201 Bedenk minstens één persoon in uw werkomgeving die enkee van de bovenstaande eigenschappen bezit Opdracht: 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 27

28 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Hoe aat Simon zich het best beïnvoeden? Mensen handeen op basis van wat zij zien, horen, voeen, proeven en ruiken Wij kunnen andere mensen vee beter beïnvoeden wanneer wij dezefde zintuigen gebruiken Met andere woorden, wanneer we afstemmen op de gofengte van de ander Deze informatie is gebaseerd op grafiek 3 Andere mensen krijgen Simon's aandacht wanneer zij Verbae en non-verbae aanpassing aan zijn gedrag Een goed humeur verspreiden Sne spreken Toonva veranderen; timbre en spreeksneheid variëren Warmhartig en vroijk zijn, vee oogcontact maken Anderen kunnen Simon's interesse vasthouden wanneer zij De buitengewone aspecten van een idee aangeven; de verstrekkende uitwerkingen van projecten en opdrachten benadrukken Hem over pannen informeren; hem zien as seutefiguur Logische redenen geven voor dat wat hij wi doen Opossingen kort schrifteijk samenvatten Andere mensen kunnen een band opbouwen met Simon wanneer zij Panningen en verantwoordeijkheden bevestigen Hem hepen zijn betrokkenheid te versterken; om een schrifteijke bevestiging vragen Bereidwiigheid tonen om zich met detais bezig te houden De wens uiten om in de toekomst in zijn pannen betrokken te worden Denk aan mensen in uw omgeving Overweeg wie van hen op een positeve wijze uw aandacht weet te verkrijgen Denk daarna aan mensen die geen aandacht van u krijgen Overweeg weke handeingsstrategieën deze mensen kunnen gebruiken, wat u nodig hebt om hen aandacht te geven U kunt ook eens nadenken hoe u de aandacht van anderen kunt winnen met uw gedrag en hoe zij uw feedback kunnen ontvangen 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 28

29 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Gedragstendensen bij eiderschapsverantwoordeijkheden 31 Hoe komt Simon naar voren as eider? Grafiek III: Geïntegreerd Zefbeed D I S % C Anderen eiden is een combinatie van eidinggeven en vogen De meeste mensen met eiderschapsverantwoordeijkheid worden ook geeid Daarom enkee opmerkingen over geeid worden Het huidige gedrag wat getoond wordt in grafiek III heeft een effect op de manier waarop anderen geeid worden en hoe samenwerking succesvo kan zijn Hier vogt een beschrijving van eiderschapssterkten die verbonden zijn met uw gedragspatroon Patroongeta Hij is een gewaardeerd eider, die aan de behoeften van het team naar dynamische en interessante projecten, tegemoetkomt Hij zorgt voor samenwerking tussen strijdige groepen binnen het team Hij zoekt en gebruikt andermans motieven om resutaten te behaen Hij wint de oyaiteit van vee verschiende mensen en identificeert zich met hun intenties en doeen Hij behandet anderen fair Hij waardeert mensen die onaangename taken op zich nemen en wijst hen erop dat zij een voorbeed voor de andere teameden zijn Hij geeft hoop, verbetert het moree en brengt de zaak in beweging Instructies voor Simon: Bedenk een situatie waarbij uw eiderschapskwaiteiten nodig zijn Vu in de inker koom de vogende etters in: R wanneer Regematig door u toegepast W wanneer anderen hiervoor Waardering opbrengen Schrijf een korte uiteg wanneer u de eiderschapskwaiteit aeen een R of aeen een W gegeven hebt Gebruik concrete voorbeeden uit uw ervaringen as eidinggevende Kijk voora naar de eiderschapsvaardigheden waarbij u een R én een W hebt staan Bedenk hoe u feedback kunt krijgen van een coega over deze sterkten en hoe hij/zij dit ziet bij u Feedback van anderen is waardevo om zicht te krijgen op uw eigen gedrag as eidinggevende Schrijf uw bevindingen hieronder op 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 29

30 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari 201 Evaueren van eiderschap: Onderzoek onder 1200 deenemers heeft aangetoond dat bereidheid om eiding te kunnen geven aanwezig is bij ten minste 65 procent van mensen met ae gedragstendensen Maw iedereen bezit bepaade gedragstendensen voor eiderschap In de vogende tabe worden gedragingen genoemd die gezien worden as eiderschapssterkten In de beoordeingskoom ziet u een geta achter ek van deze sterkten Dit geta komt overeen met de mate waarin Simon geneigd is dit gedrag te vertonen gebaseerd op eigenschappen uit grafiek 3 Vog de aanwijzingen op onder de tabe Gedrag Gebruik Zef-evauatie Moedigt meningsverschien aan Noemt redenen voor acties en doeen Vraagt ae betrokkenen naar hun ideeën Zet probemen om in uitdagingen Voorziet in ondersteuning voor individuee inspanningen Kan met conficten omgaan Vermijdt het aanwijzen van een zondebok; zoekt naar opossingen Identificeert waarden as basis voor noodzakeijke handeingen Beoordeet ideeën Beïnvoedt anderen om visies en doeen te bereiken Deet eiderschap = Zeer zeden tot zeden 2 = Zeden tot soms 3 = Soms tot regematig = Regematig tot zeer regematig Instructies voor Simon: Evaueer uw eiderschap regematig Probeer in te schatten hoe vaak u een bepaad gedrag vertoont en vu uw eigen cijfer in Bespreek met een coach of coega wek gedrag u meer of misschien we minder moet vertonen om effectiever te kunnen zijn in uw eiderschap Overeg weke veranderingen nodig zijn en maak een actiepan 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 30

31 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari Hoe kan Simon beter aan het team bijdragen? Om zijn eiderschapsvaardigheden te verbeteren moet Simon het vogende doen: Probeer productiviteit te verenigen met de voor de harmonie noodzakeijke sociae behoeften Ste consequenter directe en precieze eisen; stuur wanneer nodig op een confrontatie aan Werk met een assertiever teamid samen Toon uw grenzen aan teameden die ergens hun voordee uit wien haen Sta niet toe dat uw goedmoedigheid uitgebuit wordt Bekommer u eerst om uw eigen beangen voordat u zich intensief inaat met andermans probemen Erken de noodzaak van het aannemen van verscheidene roen (bijvoorbeed eidinggevende of medewerker), afhankeijk van de behoeften van het team Instructies voor Simon: Sorteer de voorsteen naar beangrijkheid Kies er één uit Bespreek met een vriend/-in hoe u het voorste kunt toepassen Maak schrifteijk een korte samenvatting van de beangrijkste punten van uw aanpak Vu in wanneer en waar u uw nieuwe aanpak wit proberen Opdracht: 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 31

32 Rapportage voor Simon Sampe - 17 januari 201 Spanningsveden van eiderschap Het bevorderen van onderinge samenwerking is de echte taak van eiders Het is van beang om zich te richten op de wijze waarop samenwerking vorm krijgt As één van de manieren hieronder te sterk wordt benadrukt, kunnen zich spanningen voordoen tussen eidinggevenden en degenen die geeid worden Daarom zuen de spanningsveden van bz9 opnieuw onder de oep genomen worden om vast te steen wat een eider kan doen om daar baans in te brengen Zoeken naar zefachting in eiderschap Leiders staan voor de uitdaging om zorg te dragen voor anderen Daarnaast zuen zij soms voor besissingen moeten gaan die zij zef niet genomen zouden hebben Daarom is het van beang om na te denken over de bronnen van zefachting Wanneer zefachting de richting heeft van individuaistisch, is er de geegenheid voor een toename van expressie en nieuwe persoonijke ervaringen Het eiderschapspotentiee manifesteert zichzef in onafhankeijkheid en innovatie Wanneer zefachting meer de richting uitgaat van de groep dan is er een geegenheid voor instructie, evautatie en waardering Het eiderschapspotentiee igt voora op het gebied van beang van persoonijke reaties onder ekaar Ontwikket eigen uniekheid en onafhankeijkheid; neemt initiatieven; toont creativiteit Zoekt naar gemeenschappeijke doeen; schept eenheid; vindt overeenkomsten; probeert ekaar te hepen; werkt samen Individuaistisch 37% 0 Teamgericht 63% to Een spanningsved kan te eenzijdig doorsaan naar één kant en dan moet er baans worden aangebracht Bij een sterke neiging naar individuaistisch bestaat het gevaar dat de eider te sne op de zaken vooruit oopt de eider extreem wedijverend handet en een sterk competitieve omgeving schept de eider zichzef privieges verschaft en deze ook opeist de eider tevee aan anderen opegt de betrokkenheid van medewerkers beperkt is anderen sterk worden gecontroeerd 1995, 2013 John G Geier, Ph D, Dorothy E Downey, MS, 2008, 2013 persoog GmbH, Ae rechten voorbehouden 32

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Basis met agemene informatie Persoog voorbeed 5 Aexander voorbeed 16 december 13 Rapportage voor Aexander voorbeed - 16 december 13

Nadere informatie

Rapportages. Basis Leiderschap. persolog Nederland Voorbeeldrapporten. Simon Sample 9 december 2013

Rapportages. Basis Leiderschap. persolog Nederland Voorbeeldrapporten. Simon Sample 9 december 2013 Rapportages Basis Leiderschap persoog Nederand Voorbeedrapporten Simon Sampe 9 december 13 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Inhoudsopgave 1 Introductie van het Persoonijkheidsprofierapport van

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

Rapport. Persoonlijkheidsprofiel Functieprofiel Basis Beknopt

Rapport. Persoonlijkheidsprofiel Functieprofiel Basis Beknopt Rapport Persoonijkheidsprofie Functieprofie Basis Beknopt Voorbeed bedrijfsnaam Voorbeed afdeing Voorbeed functie work Jan Voorbeed augustus 0 Rapportage voor Jan Voorbeed - augustus 0 Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel. Voorbeeldrapporten februari 2014 Werk Peter Voorbeeld 26 februari 2014

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel. Voorbeeldrapporten februari 2014 Werk Peter Voorbeeld 26 februari 2014 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Voorbeedrapporten februari 1 Werk Peter Voorbeed 26 februari 1 Rapportage voor Peter Voorbeed - 26 februari 1 Inhoudsopgave 1 Introductie

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Online Rapportage: Persoonlijkheidsprofiel + Leiderschap

Online Rapportage: Persoonlijkheidsprofiel + Leiderschap Online Rapportage: Persoonlijkheidsprofiel + Leiderschap Peter Smith Focus: work 2 oktober 2012/nl Inhoudsopgave 1 Introductie van het Persoonlijkheidsprofiel rapport van persolog en de grafieken 2 11

Nadere informatie

Rapportages. Basis Basis met algemene informatie. persolog Nederland Voorbeeldrapporten. Simon Sample 9 december 2013

Rapportages. Basis Basis met algemene informatie. persolog Nederland Voorbeeldrapporten. Simon Sample 9 december 2013 Rapportages Basis Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten Simon Sampe 9 december 13 Rapportage voor Simon Sampe - 9 december 13 Inhoudsopgave 1 Introductie van het Persoonijkheidsprofierapport

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Online Rapportage: Persoonlijkheids- en Functieprofiel

Online Rapportage: Persoonlijkheids- en Functieprofiel Online Rapportage: Persoonlijkheids- en Functieprofiel Peter Smith Focus: work 2 oktober 2012/nl Inhoudsopgave 1 Introductie van het Persoonlijkheidsprofiel rapport van persolog en de grafieken 2 11 De

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint!

Ontdek de voordelen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Ontdek de voordeen van integratie tussen Dynamics AX, Dynamics CRM en SharePoint! Pyades gaat verder waar de standaard van Microsoft stopt. Pyades evert opossingen die werken! Voor toekomstige en bestaande

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers Homoseksuee en Heteroseksuee Tindergebruik bij Quarterifers Tim Bo 6342051 Universiteit van Amsterdam Begeeider: Mark Spiering 4928 woorden Abstract Het onderwerp van dit onderzoek is Tindergebruik onder

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1423/Arbo Groep Gak - Arbo Management Groep I. MELDING

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

360 feedback rapport van Dirk Demo

360 feedback rapport van Dirk Demo 360 feedbk rpport vn Dirk Demo Dtum: 12 februri 2014 Nm: Dirk Demo Inhoud Leeswijer... 2 Legend... 3 Smenvtting... 4 Conusies bij de sores... 5 Feedbk uitgespitst... 6 Detis per ompetentie... 7 Beshouwing

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek Keukencacuaties: rekenen in de keuken Werkboek Coofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.n www.edu-actief.n Auteur: Barend Bakkenes Eindredactie: Kees Faas Tite: Keukencacuaties: rekenen

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen C T Therapeutisch eastische kousen bij oedeem, trombose en spataderen De therapeut weet raad K1 C H - T K1 - T K1 K2 C G C - G T G CF CE CD CC buiten engte A-omvang binnen engte C - F D CB C Therapeutisch

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4

E-health Gedeelde regie voor zorg en gezondheid. De Zorgspecials van Cure4 E-heath Gedeede regie voor zorg en gezondheid De Zorgspecias van Cure4 E-heath heeft de toekomst Een radicae omwenteing in de zorg is onafwendbaar. De toekomst en tevens uitdaging van de zorgsector igt

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

Online Rapportage: Persoonlijkheidsprofiel Uitgebreid

Online Rapportage: Persoonlijkheidsprofiel Uitgebreid Online Rapportage: Persoonlijkheidsprofiel Uitgebreid Peter Smith Focus: work 2 oktober 2012/nl Inhoudsopgave 1 Introductie van het Persoonlijkheidsprofiel rapport van persolog en de grafieken 2 11 De

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 2. De voorbereiding Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep, Ivo

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten.

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten. CONCEPT HAAL JE LEvEN UIT DE KNOOP. BIOGRAfIsCH werken MET CLIëNTEN Of GROEPEN. Ik vraag aan F. (49 jaar) een ciënte in mijn praktijk voor coaching en evensoopbegeeiding om vijf personen op te noemen die

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?!

Aan de slag met (F)ACT voor LVB?! Aan de sag met (F)ACT voor LVB?! 3. De operationee fase Laura Neijmeijer - apri 2014 1 Handreiking voor de impementatie van (F)ACT Coofon Financier Antonia Wihemina Fonds Initiatiefnemers Amarant Groep,

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen

Kwaliteit van examinering borgen in 4 stappen Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen Verder Kwaiteit van examinering borgen in 4 stappen 2 Examencommissies hebben een centrae ro bij het bewaken van de kwaiteit van toetsen en examens. Dit is

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Management Potentieel Index (MPI)

Management Potentieel Index (MPI) (MPI) deelnemer opdrachtgever HFM 07-11-2014 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer op één

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies?

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? NLP informatiewebpagina pagina 1 van 10 NLP 4 YOU NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? Om kort te omschrijven wat NLP (neuroinguïstisch programmeren) precies is vat niet mee. NLP is in iedergeva geen

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Voortplanting van trillingen - lopende golven

Voortplanting van trillingen - lopende golven Voortpanting van triingen - opende goven 8. Eigenschappen van goven Interferentie van goven Interferentie doet zich voor as goven ekaar samentreffen. Het is dus een samensteen van goven. COHERENTIEVOORWAARDE:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3!

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3! Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 mei 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 2 Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoi eest u op pagina 3! 1

Nadere informatie