De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK"

Transcriptie

1 De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3

2 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk technische toepassingen geïntegreerd worden, die zowe qua structuur as qua werking de reaiteit zo goed mogeijk benaderen. De sagzin van het project is Aes moet van de kinderen komen! : van begin tot einde zijn de kinderen aan zet. De eeringen krijgen bij de start we enkee bakens opgeegd. Zo moet hun constructie op een standaardpaat van 1,25 m bij 2,50 m komen. Hoe de beschikbare ruimte gebruikt en ingevud wordt, is gehee door de kinderen te bepaen. Tegeijk mag het project niet meer dan 150 kosten, waardoor zorgvudige keuzes gemaakt moeten worden (economisch aspect) en ook maximaa met gerecyceerd materiaa gewerkt moet worden (ecoogisch aspect). Het is een project dat toeaat technische en ondernemerscapaciteiten op een geïntegreerde wijze te ontwikkeen. ZELFSTURING EN ONDERNEMINGSZIN Doordat het 'ownership' voor de reaisatie van de opdracht van panning tot ae manuee handeingen voedig bij de kinderen igt, schuit in dit project een grote kans tot de ontpooiing van zefsturing en ondernemingszin. Regematig komen er ouders hepen in de kas. Ze ondervinden a sne dat ze niet zomaar mogen handeen: aes moet vogens het pan van de eeringen gebeuren. As ouders bijvoorbeed iets wien soderen, vragen ze eerst toestemming aan de eeringen. De eeringen overeggen ondering en geven dan hun advies om het zus en zo te soderen. Coachende eerkracht met ef gezocht! Dorp Op Schoo: ondernemen en techniek in de 21ste eeuw Charotte Van Ceynenbreuge Op het Dorp Op Schoo-sotevent in mei 2010 iep een jongen van het vijfde eerjaar met een notabok rond. Hij noteerde wat de andere schoen in hun maquettes hadden verwerkt. Dat waren aemaa goede ideeën voor het vogende schoojaar, zei hij. De veezijdigheid van het project zet de eeringen van de uitgedaagde trekkerskas ertoe aan om as goede managers de andere kassen van de schoo op een succesvoe manier te betrekken door aangepaste deeopdrachten uit te besteden aan zogenaamde onderaannemers. 3.1

3 Dorp Op Schoo: grote bedrijvigheid aom. De eeringen van de trekkende kas wien graag automatische straatverichting: pas as er iemand voorbijkomt, moeten de antaarnpaen icht geven. Ze schrijven het op een papiertje en hangen dat aan de werkmuur die speciaa opgericht is voor Dorp Op Schoo, centraa in de ha van de schoo. Zo kunnen kinderen van andere kassen dat onderzoek opnemen. Ze moeten we binnen een maand een eerste versag van hun onderzoek uitbrengen aan de trekkende kas. Hoe Dorp Op Schoo kan starten In september werd de hee schoo uitgedaagd om een Dorp Op Schoo te bouwen op een paat. Onmiddeijk na de uitdaging werd er in ae kassen een brainstorm gehouden: Wat is er aemaa in een dorp? In eke kas werd een versaggever aangeduid, die ae ideeën noteerde. Na de opspitsing in de verschiende kassen kwamen de kinderen opnieuw samen in groep. In de grote zaa hingen aemaa ege fappen. Ae ideeën werden voorgested door een woordvoerder van eke kas. De ideeën werden gebunded en geordend op een fap vogens de ocatie in het dorp (bijvoorbeed de bakkerij en de kerk, die vak bij ekaar geegen zijn, kwamen op eenzefde fap). Vervogens mocht eke kas een fap kiezen en trokken ae kassen met een fototoeste naar de paatsen in het dorp die op hun fap stonden, bijvoorbeed de fontein en het park. Ze namen foto s en keken in hun omgeving naar aes waar vogens hen techniek in zat. De fap werd aangevud. De vogende dag werden de bevindingen voorgested aan de andere kassen in de vorm van een presentatie. De trekkerskas besiste uiteindeijk wat er op de paat uitgewerkt zou worden en gaf a die dingen een paats op de werkmuur. Eke kas koos een onderzoek en ging aan de sag. Na hun onderzoek brachten ze versag uit aan de trekkerskas. COACHENDE LEERKRACHT MET LEF GEZOCHT! 87

4 COÖPERATIEF LEREN Zo n samenwerking eidt tot een gevoe van verbondenheid in de hee schoo. Gaandeweg ontdekken eeringen waar ze goed in zijn, eren ze ook ekaars taenten kennen en appreciëren. Samen werken ze aan ekaars zefvertrouwen. De sterkte van het project is dat ek kind zijn eigen taentenpad kan bewandeen. Terwij de ene eering zorgt voor de werking van de verichting, kan de andere uittekenen waar de ampjes op de maquette moeten komen. Leeringen die goed zijn in het nemen van foto s, het schrijven van tekstjes en het afnemen van interviews verzorgen de bog. En zo is er voor eke eering we wat wis. De sociae vaardigheden van de eeringen worden niet aeen door de samenwerking aangescherpt, maar ook door de beperking van het budget tot 150. Ze moeten in hun omgeving op zoek naar gratis recuperatiemateriaa, gereedschap en ook naar de nodige externe hup. Dat is voor hen geen probeem: enthousiaste kinderen weten werkeijk iedereen te prikkeen om zijn steentje bij te dragen aan hun maquette. Samen met de omgeving betreden ze het ondernemerspad. Op een dag krijgt de directeur teefoon van het gasmuseum. Er staan twee eeringen aan de baie met de vraag of er iemand in hun kas informatie kan komen geven over het gasmuseum, want ze wien dat nabouwen op hun maquette voor het project Dorp Op Schoo. De receptie van het gasmuseum wou toch even posen of het geen grap is. De twee eeringen hebben zef het initiatief genomen om op woensdagnamiddag naar het gasmuseum te fietsen. Samen ondernemen vraagt om overeg en panning. ONTWERPEND LEREN Er is uiteraard geen ondernemingszin mogeijk zonder creativiteit. Die aatste krijgt in dit open project ae kansen tot ontwikkeing. Wat gaan we op onze paat maken? Wek materiaa hebben we daarvoor nodig? Waar gaan we dat materiaa vinden? Het zijn maar enkee van de vee vragen waarop de eeringen een creatief antwoord zuen moeten bedenken. Het is hun dorp, waarop ze trots kunnen zijn en waarmee ze kunnen uitpakken op bijvoorbeed opendeurdagen en in de okae pers. Hun creativiteit wordt ook uitgedaagd door de opdracht om het project af te ronden met een videofim over hun maquette. COACHENDE LEERKRACHT 88 MET LEF GEZOCHT!

5 Iemand die zeer sterk is in zefsturing en ondernemingszin: Weet zich erg goed uit de sag te trekken: weet wat hij/zijwi, kan zich een doe steen, tot actie overgaan en de handeingen tot een goed eind brengen. Geeft niet bij eerste hindernis op en kan doorzetten om zijn/haar doe te bereiken. Kan afstand nemen, strategisch tewerk gaan en eren uit ervaring. Kan goed gebruik maken van de beschikbare mogeijkheden en zich aan veranderde omstandigheden aanpassen. Is een geboren initiatiefnemer: komt op met originee ideeën en creatieve opossingen. De eeringen van een schoo in Lubbeek hadden hun eigen dorp nagebouwd op de paat. Enkee eeringen schreven een egende over het ontstaan van het dorp. Er was een jongen genaamd Lubbeek, die tijdens een rondreis terechtkwam in een dorp zonder naam. Hij hiep het dorp mee opbouwen, werd benoemd tot burgemeester en na zijn onverwachte dood werd het dorp naar hem genoemd. Sindsdien heet het dorp Lubbeek. Hun hee maquette functioneert ook echt. De straatverichting en de verkeersichten werken. Door het rioeringssysteem wordt echt water naar het zuiveringsstation geeid. En zo kunnen we nog we even doorgaan, want in een dorp of op een site komt hee wat techniek te pas. De eeringen stuiten op technische probemen, waarbij ze zef op zoek gaan naar een opossing. Ze verdiepen zich in de technische wered en ontwikkeen zo hun technische geetterdheid. Een eering wide een fontein bouwen die op een berg ontspringt. Eerst testte hij hoe verschiende materiaen op water reageren om te weten met wek materiaa de berg gebouwd kon worden. Nadien kwam de vraag hoe hoog het waterreservoir gezet moest worden opdat de fontein zou kunnen spuiten. De wet van de communicerende vaten werd erbij gehaad. Doordat de eeringen bezig zijn met het bouwen van hun maquette hebben ze niet het gevoe dat ze aan het eren zijn. Een eering vertede aan zijn mama: We hebben zo vee geeerd vandaag en toch hebben we niet aan onze bank gezeten! COACHENDE LEERKRACHT MET LEF GEZOCHT! 89

6 HET HELE CURRICULUM AAN BOD Dorp Op Schoo is tevens voor de eerkracht een uitgeezen kans om de nieuwe eindtermen van techniek op een originee manier te introduceren. Daarnaast is het project niet iets wat erbovenop komt, het is een kapstok waaraan vee andere essen opgehangen kunnen worden. Door andere essen te aten aansuiten bij de Dorp Op Schoo-activiteiten kan er hee wat tijd uitgespaard worden en krijgen eerstofonderdeen ook echt een betekenis door hun inbedding in de werkeijkheid. Denk maar aan een es schaaberekening (aes moet op de paat kunnen), een es ICT (de bog moet geanceerd worden)... Dorp Op Schoo: ae vakken zijn erbij betrokken Tijdens een van de startdagen maakte een eerkracht de opmerking dat het vee tijd zou kosten om de paat te haen. Een andere eerkracht merkte daarop terecht op dat het haen van de paat aaneiding kon geven tot hee wat andere essen. Een korte brainstorm everde het vogende op: Nederands: een brief schrijven naar de houthandeaar, een oefening in teefoneren, spreekvaardigheid bij de houthandeaar WO-natuur: soorten paten, soorten materiaen Wiskunde: berekening van het voume en gewicht van de paat WO-verkeer en mobiiteit: verschiende verkeerssituaties bekijken en bespreken Hoe worden paten getransporteerd en hoe gaan wij het doen? WO-mens, maatschappij en ruimte: sightseeing tijdens de wandeing naar de houthandeaar WO-techniek: aerei technische aspecten op weg naar de houthandeaar en ter paatse ICT en Brongebruik: opzoeken weke paten er zijn, de pc gebruiken om een houthandeaar te vinden, de route opzoeken met een routepanner Vakoverschrijdende eindtermen: sociae vaardigheden De brainstorm everde in zeer korte tijd een veeheid aan mogeijkheden op om de activiteit, het haen van de paat, uit te breiden tot een rijkdom aan eermomenten. Coachende tussenkomsten gaan ook over het demonstreren en deen van informatie die het onderzoekend eren wind in de zeien geeft. COACHENDE LEERKRACHT 90 MET LEF GEZOCHT!

7 DE LEERKRACHT ALS COACH Dat brengt natuurijk met zich mee dat je as eerkracht niet bij voorbaat weet wat zich za aandienen. Je moet esvoorbereidingen durven osaten en vertrouwen op de te exporeren werkeijkheid die met Dorp Op Schoo in de kas wordt binnengebracht. Het is aan jou as eerkracht om eerkansen te zien en aan te grijpen. In dit project wordt eerder gesproken van een coach dan van een eerkracht. Je moet een context scheppen waarbinnen eeringen zef tot eren kunnen komen. Een goede eerkracht-coach is iemand die de eeringen uitdaagt zef opossingen te vinden, iemand die eeringen aan het denken, aan het doen zet. Vaak weten vowassenen hoe het moet en dat de door de eeringen voorgestede opossing niet za werken, maar kinderen eren meer door zef op onderzoek te gaan, door zef te ervaren. De reaiteit za de kinderen we terugfuiten as ze op het verkeerde spoor zitten. We mogen kinderen niet aferen om te experimenteren, we mogen ze niet hupeoos maken. In dit project speet het dus zefs in je voordee as je over weinig technische capaciteiten beschikt. Je zut dan minder sne het heft in handen nemen en zut samen met de eeringen op ontdekking moeten gaan. Op een van de schoen begint de eerkracht, een juffrouw met bijzonder weinig techniekervaring, de activiteit met een soort van briefing. Eke groep icht toe wat ze die dag gaan doen, wat ze daarvoor nodig hebben, hoe e dat hebben georganiseerd, waar ze hun informatie hebben gehaad enz. De eerkracht peit naar het geoof in de haabaarheid, ze betrekt de rest van de kas bij het verhaa. Ook op het einde van de es brengt de juffrouw de kinderen weer samen om even te refecteren op wat er gebeurd is: wat gingen juie doen, is dat geukt, waarom we of niet, hoe voeen juie je daarbij, hoe zouden juie het een vogende keer aanpakken... Ze geeft de kinderen de tijd om het een en ander neer te schrijven in hun persoonijke ogboek. Vervogens wordt de vogende activiteit voorbereid: wat wien juie dan doen, waarom dat, hoe gaan juie dat doen, wat hebben juie daarvoor nodig, waar gaan juie dat vinden, bij wie gaan juie hup zoeken, wie brengt wat mee... Deze manier van werken maakt dat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en dat zij zeden onvoorbereid naar de activiteit komen. Schijnbaar wordt hier vee tijd veroren, maar de efficiëntie die daardoor wordt bereikt maakt dat ruimschoots goed. Coachen is ook mee-doen maar daarin het moeiijkste en boeiendste werk met de boormachine niet uit handen nemen. COACHENDE LEERKRACHT MET LEF GEZOCHT! 91

8 Wanneer kinderen gaan bouwen in miniatuur, moeten ze atijd eerst hun technische bri opzetten. Kinderen wien bijvoorbeed een grote kraan op hun maquette. Ze gaan dadeijk aan de sag met hun materiaa. Ze maken uit karton een bak en pakken er met stokjes een kruispatroon op. En voià, de kraan is kaar. De coach moet erop toezien dat de kinderen weten waarmee ze bezig zijn. Hoe ziet een echte kraan eruit? Ga eens op zoek naar andere kranen: is dat daar ook zo? Waarom zit de constructie zo in ekaar? Daag hen vervogens uit om de constructie anaoog te bouwen, zodat ze experimenteren met de techniek. De vakui is dat je vervat in een knutseactiviteit. Na het ontwerpen en afmeten komt de uitvoering: best spannend om zo voor het eerst een eektrische figuurzaag te hanteren SLOTBESCHOUWINGEN Doordat je as eerkracht een andere ro vervut en de eeringen op een andere manier aan het werk ziet, ga je hen ook anders eren kennen. Leerkrachten ervaren dat stiere kinderen openboeien en dat kinderen die tijdens de kassieke essen uit de boot vaen nu de eiding nemen. Dorp Op Schoo is een project dat niet aeen techniek in de kijker wi zetten, het stet voora de eeringen centraa. Het biedt ongemene kansen tot de ontdekking van hun eigen taenten en de ontpooiing ervan. Niet aeen voor de eeringen, maar ook voor hun betrokken omgeving kan het project een absoute meerwaarde bieden. Een meisje uit een kansarm gezin heeft niet echt een paats in de kasgroep. Tijdens het project bijkt ze te beschikken over een groot organisatietaent. Ze heeft ook oog voor detai. Ek schuin dakgootje wordt door haar vakkundig recht gehangen. In de oop van het project wordt het meisje steeds meer aanvaard, ze krijgt een positie binnen de groep. Het webevinden van het meisje neemt zienderogen toe. Haar ouders zijn beiden werkoos en komen vaak hepen in de kas. Ze bouwen een band op met de eeringen, ze voeen zich geapprecieerd. Naarmate het project vordert, binken de ouders meer en meer. Het hee project is uiteraard niet mogeijk zonder het engagement van de directie. De directie moet niet aeen openstaan voor het project, maar moet bovena ook geoven in de mogeijkheden van de eeringen en meegenieten van het pezier dat de eeringen aan de uitdaging beeven. COACHENDE LEERKRACHT 92 MET LEF GEZOCHT!

9 De eeringen van het eerste eerjaar werden tijdens Dorp Op Schoo ingeschaked om een brandweerkazerne te maken. Na afoop van het project gingen enkee eeringen aan de directeur vragen of ze in het zesde eerjaar ook zo n maquette zouden mogen maken. En of de eeringen van het eerste eerjaar dan ook opnieuw een brandweerkazerne zouden mogen maken. Zuke vragen kan een directeur uiteraard niet anders dan positief onthaen. Hij beoofde de eeringen dat ze ook in het zesde eerjaar aan Dorp Op Schoo zouden mogen meewerken. In eerste instantie schrikt het open format van Dorp Op Schoo sommige eerkrachten af. Ze moeten hun vertrouwde esvoorbereidingen osaten en aes in handen van de eeringen durven eggen. Toch is precies dat de meerwaarde van het project. De eeringen krijgen de kans om hun eigen eerproces te creëren, wat eidt tot eerkansen op maat van ek kind. De resutaatgerichtheid moet binnen dit project paats ruimen voor het proces. Kinderen eren door te onderzoeken, te experimenteren, te presenteren, te sagen en te misukken. Daar draait het om: hoge betrokkenheid, fonkeende oogjes, optimae inzet. Vee eerkrachten die a hebben deegenomen hebben die kracht van het project ook ervaren. Dat sterkt ons in de gedachte dat kinderen van de 21ste eeuw nood hebben aan coachende eerkrachten met ef! Charotte Van Ceynenbreuge Wetenschappeijk medewerker CEGO K.U. Leuven REFERENTIES COACHENDE LEERKRACHT MET LEF GEZOCHT! 93 1 Dorp Op Schoo is een project gedragen door de Roger Van Overtraeten Society, het Centrum voor Ervarings gericht Onderwijs en IMEC. Meer informatie vindt men op:

10 Op het einde van het schoojaar kwam het aanbod van het project Dorp Op Schoo binnen. Omdat we a jaren een aanta initiatieven namen om techniek en technoogische opvoeding in ons schoowerkpan te integreren, kwam het voorste as geroepen. Het feit dat ondernemingszin eraan gekopped werd, was heemaa een schot in de roos. Het uitbouwen van activiteiten met en door kinderen en een zeer degeijke ondersteuning, begeeiding en schoing van eerkrachten konk me as muziek in de oren. Maar natuurijk was het financiëe paatje ook erg beangrijk. Reken daar nog bij dat we er met de hee schoo aan zouden werken en ik was as directeur verkocht. Dorp Op Schoo in Lomme Danny Huysmans Ik heb het voorste dan ook in de panning van het vogende schoojaar besproken met de eerkrachten van het vijfde en zesde eerjaar en het kernteam, om vervogens het voedige team te overtuigen. Resutaat: we stapten in het project. Vanaf september en na de eerste bijeenkomst in Leuven waren we geanceerd. Ook burgemeester Vanvethoven zette zijn schouders onder het project. Hij zou de kinderen mee motiveren en de activiteiten in de oop van het schoojaar mee opvogen. Toen hij de kinderen in november in de kas kwam uitdagen met een verhaa over groene energie, windmoens, zonnepaneen en zefs patattenstroom, werd Dorp Op Schoo pots de meest gebruikte term op schoo. De vijfde- en zesdekassers namen de touwtjes meteen stevig in handen en maakten samen met de eerkrachten grootse pannen. Lomme, pure energie was geboren. In het nieuwe ogo van de stad Lomme staat Lomme, pure energie. Die baseine speet in op de dynamiek die in de stad heerst, maar verwijst ook naar de groene energie die in Lomme wordt gepromoot. Er worden in de stad nameijk zonnepaneen gemaakt, er is een grote heuve bedekt met zonnepaneen, er worden onderdeen voor windmoens geproduceerd en er staan ook windmoens. Na het ontwerpen, de uitvoering: best spannend om voor het eerst een eektrische figuurzaag te hanteren. 3.2

11 Het Dorp krijgt stiaan vorm met as eye catcher, deze draaimoen-op-zonne-energie. De burgemeester kwam de kinderen motiveren en uitdagen door een stad te bouwen op pure, groene energie en hij saagde daar bijzonder goed in. Zijn verhaa over patattenstroom soeg in as een bom. Op zijn vraag wat de kinderen wisten over het aanmaken van eektriciteit in Lomme kwamen enthousiaste verhaen over zonne-energie en windenergie. De kinderen wisten echter niet dat in het bedrijf Farm Frites eektriciteit gewonnen wordt uit de schien van aardappeen. Vanaf dat ogenbik kregen de kinderen één namiddag per week om aan het project te werken, in ta van activiteiten over ae vakken heen. Ze trokken samen met mij as chauffeur van de schoobus naar de houthande om een paat te kopen voor de maquette en om te onderhandeen over gratis resthout. Er werden pannen getekend en opgezocht, er werd gezocht naar handige en hupvaardige ouders of specia isten, er werden dingen proefondervindeijk uitgeprobeerd, de boekhouding kwam aan bod: de kinderen mochten immers niet meer dan de 150 besteden. Tijdens de vee werknamiddagen waren er ook kinderen die een bog bijhieden en euke foto s maakten voor de website. Ook de ouders waren betrokken. Een van de vaders bracht materiaen mee om hout te zagen en te bewerken. Bij hem gingen de kinderen om raad wanneer ze een probeem hadden. Ook a eek het een beetje op een mierennest, het was een bruisend en goed georganiseerd gebeuren. De kinderen, begeeidende eerkrachten en hupvaardige ouders waren bijzonder betrokken bezig. Hun gedrevenheid werkte hee aanstekeijk en bereikte zefs de burgemeester, die regematig een ondernemende eering over de voer kreeg om iets te vragen of te verteen. A vug was Dorp Op Schoo een project dat ook tijdens de speetijd gewoon dooriep. DORP OP SCHOOL IN LOMMEL 95 De kinderen waren zo vo van het project dat het zefs de schookeuze van sommige zesdekassers bepaade of bekrachtigde. Een van de meisjes zei hee spontaan dat ze graag eektriciteit wide studeren, omdat ze dat zo euk vond. Een van de jongens, zou naar de A-kas in het WICO gaan om ater een ASO-richting te vogen, maar was zo geboeid door het project dat hij besoot naar de technische schoo te gaan, waar hij nu daadwerkeijk zit. Hij wi Industriëe Wetenschappen studeren, want hij wi ater burgerijk ingenieur worden.

12 Een wipzaag en een boorstandaard aten je ervaren hoe het voet om zo n tuig in de hand te hebben en hoe het te hanteren om het gewenste resutaat te bereiken. Enkee dagen voor de voorsteing in Leuven werd het project uiteindeijk afgerond en werd de maquette voorgested aan de begeeiders uit Leuven, de coördinatoren van de secundaire schoo Provi secundaire schoo en de burgemeester. Iedereen was erg onder de indruk van het resutaat, maar voora het proces dat de kinderen, de eerkrachten en de schoo hadden doorgemaakt was enorm. De kinderen widen meteen een nieuw DOS-project voor het vogende schoojaar. Zefs de eerstekassers waren a pannen aan het maken: misschien dat hun opvogers maar voor een brandweerkazerne moesten kiezen.... Traditionee werktuigen hebben niet afgedaan: je komt zo heemaa in contact met het materiaa, eert je krachten doseren en wordt verbonden met het vakmanschap van de vorige generaties. Op de maquette kon je hee goed een aanta gebouwen in de stad Lomme terugvinden, zoas het Huis van de Stad in gas, het gasmuseum, de schoo en het café om de hoek. De maquette was bovendien hee praktisch en wedoordacht uitgewerkt. Het was geen samenraapse van bouwses, maar er zat een duideijk pan achter. Sensationee was de werking van het gehee: de efficiënte manier waarop de kinderen de maquette hadden geconstrueerd, vot konden ontmanteen en weer opbouwen. DORP OP SCHOOL 96 IN LOMMEL

13 Een paat vo technische toepassingen: de vrucht van samenwerking tussen schoo, ouders en bedrijven. De apotheose in Leuven was indrukwekkend. Met een aanhangwagen vo dozen met materiaen arriveerden we s ochtends rond 10 uur. We aadden aes samen uit en de kinderen gingen meteen aan de sag. De begeeidende eerkrachten, chauffeurs en ikzef stonden erbij, keken ernaar... en zagen dat het goed was. Na de middag informeerden de kinderen de vee bezoekers op zeer deskundige wijze. Voor de eerkrachten was het een erg rustige dag. Bijna ae eindtermen techniek kwamen in het project aan bod. Ik som er enkee op: in concrete ervaringen de stappen van het technische proces herkennen (het probeem steen, opossingen ontwikkeen, maken, in gebruik nemen, evaueren) een eenvoudige werktekening of handeiding stap voor stap uitvoeren specifieke functies van onderdeen bij eenvoudige technische systemen onderzoeken door midde van hanteren, monteren of demonteren iustreren dat techniek en sameneving ekaar beïnvoeden ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem Tijdens de evauatie van het schoojaar werd meteen opnieuw ingeschreven voor het vogende schoojaar. DORP OP SCHOOL IN LOMMEL 97 Danny Huysmans Sint Jansschoo Lomme

14 DORP OP SCHOOL 98 IN LOMMEL

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van: euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor www.keuzedossier.n is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers UITGEVERIJ

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten

1. Doelstelling. Verhuisplan ARDU!N. Begripsbepalingen. 3. Uitgangspunten Verhuispan Verhuispan ARDU!N 1. Doesteing Bij een verhuizing van de woning of de werkpek /dagbesteding komt vee kijken. In dit pan staat beschreven hoe dat gaat. Wat kan de ciënt van Arduin verwachten

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Creatief denken ontwikkelen bij Nederlands

Creatief denken ontwikkelen bij Nederlands Creatief denken ontwikkelen bij Nederlands Talen Conferentie havo vwo 28 september 2015 Geppie Bootsma g.bootsma@aps.nl Naam Datum 21 e eeuwse vaardigheid: creativiteit Het bedenken van nieuwe ideeën en

Nadere informatie

JONGEREN BELEVEN KLASSIEKE MUZIEK

JONGEREN BELEVEN KLASSIEKE MUZIEK JONGEREN BELEVEN KLASSEKE MUZEK MAD SKLLS NFNTE PASSON EEN PROJECT WAARBJ BELEVEN EN ONTDEKKEN CENTRAAL STAAN Met Acoustic Power haat Concertgebouw Brugge de band aan tussen jongeren en kassieke muziek.

Nadere informatie

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1

J J. September 2015 I ~I= =1= = 1 j September 2015 ~= =1= = 1 ~ ~ " neiding De voetbavereniging Vathermond bestaat nu 85 jaar en is niet aeen een begrip in het dorp Vathermond maar ook in de wijde omgeving. Veen uit het dorp beeven zef

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten!

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! 2970actief Activiteitenkaender Schide en s-gravenweze Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! Activiteitenkaender en vormen een grote groep in onze gemeente. Deze groep bestaat uit vee verschiende

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT

DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT DE NEDERLANDSE EVENT COOL HUNT De teevisiekanaen raken verstopt en dus neemt het vermogen van teevisiecommercias af om werkeijk in te zinken. Omgekeerd evenredig intensiveert de zoektocht naar aternatieve

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Contractors & Engineering Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor de Contractors & Engineering sector Het voeren van

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Branche- en beangenoranisaties Pyades evert software die werkt! Voor u, uw medewerkers en eden. Pyades dé speciaist voor branche- en beangenorganisaties Ook in uw organisatie

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Avonturijn, vol van avontuur!

Avonturijn, vol van avontuur! Jaarversag 2013 Kinderopvang Avonturijn Gepersonaiseerde uitgave, kijk sne op pagina 3 g Avonturijn, vo van avontuur! 2013 was een bewogen jaar. De branche kinderopvang stond onder enorme druk. Dit betekende

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. """`l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015

llllllllllllllllllll llïlfëil`š éïlllä* kopie. `l* ' Betreft: Aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015 M ï Z140055349888 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 5 4...... 1 _s,. ïfëi`š éïä* kopie. """`* '?*~$ ***"*" ~' ~W~W~ ^«»«««~ ~«Z140 055349 88 8 Aan: Gemeenteraden van de se Gemeenten 29 augustus 2014

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201 Rapportage voor Simon Sampe

Nadere informatie

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten.

CONCEPT. Dan is hij ook in staat om zijn zelf-verhaal te herschrijven, op zo n manier dat het dichter bij de waarheid van zijn wezen gaat aansluiten. CONCEPT HAAL JE LEvEN UIT DE KNOOP. BIOGRAfIsCH werken MET CLIëNTEN Of GROEPEN. Ik vraag aan F. (49 jaar) een ciënte in mijn praktijk voor coaching en evensoopbegeeiding om vijf personen op te noemen die

Nadere informatie

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. makeaars Engeandaan 580 2034 HA Haarem 139 750,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Engeandaan 580, 2034 HA Haarem makeaars

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

n 1 een unieke opleiding iets voor jou? wat doe jij volgend jaar? Op kot of op trot? Geen evidente keuze!

n 1 een unieke opleiding iets voor jou? wat doe jij volgend jaar? Op kot of op trot? Geen evidente keuze! De hubrusse gidst je door je studiekeuze driemaandeijks magazine 2013 n 1 een unieke opeiding iets voor jou? Test! wat doe jij vogend jaar? Op kot of op trot? Geen evidente keuze! 1 van de 5 boeken Op

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

CONGRES De APEXRESECTIE

CONGRES De APEXRESECTIE CONGRES De APEXRESECTIE Michie de Ceen Thomas von Arx Marga Ree Vrijdag 27 mei 2011 De Fint Amersfoort Vrijdag 27 mei 2011 Congresprogramma Periapicae chirurgie of herbehandeing? Nieuwe inzichten & moderne

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Ouder wordende cliënt. Projectresultaten en inspiratie. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ouder wordende cliënt. Projectresultaten en inspiratie. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ouder wordende ciënt Projectresutaten en inspiratie www.kennispeingehandicaptensector.n 2 Project Ouder wordende ciënt Inhoudsopgave Ineiding 2... Verhaen van ciënten 3... Jos Anna Heeen en Ad Vera Interviews

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Retai ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Retai organisaties Het Nieuwe Winkeen, de Nieuwe Consument,

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Importeurs & distributeurs van materiee en voertuigen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor importeurs & distributeurs

Nadere informatie

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies?

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? NLP informatiewebpagina pagina 1 van 10 NLP 4 YOU NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? Om kort te omschrijven wat NLP (neuroinguïstisch programmeren) precies is vat niet mee. NLP is in iedergeva geen

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen

/m;. n;;ïum - 9 ju);! ydo. Provinciale Staten van Zeeland Postbus 165. Onderwerp: alternatief advies voor bef beheer van ganzen Provinciae Staten van Zeeand Postbus 165 AFD. SG AMT. 4330 AD Middeburg AFD. 'I'ERMIJN f i n;;ïum - 9 ju);! 2011 -ydo J S e Onderwerp: aternatief advies voor bef beheer van ganzen Amsteveen, 7 juni 201

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3!

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3! Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 mei 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 2 Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoi eest u op pagina 3! 1

Nadere informatie

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Verder. Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen Verder Tips en tricks voor verpeegkundig rekenen Inhoud 2 Van de druppesneheid van een infuus tot het kaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onosmakeijk verbonden met het werk van verpeegkundigen.

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... Handes- en ogistieke ondernemingen Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor Handes- en ogistieke ondernemingen Sharepoint

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

www.toeatingsexamen-geneeskunde.be 1. Je staat met je twee voeten op de grond. Hoe verandert de druk die je uitoefent op de grond as je één been opheft? a. De druk haveert. b. De druk verdubbet. c. De

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Basis met agemene informatie Persoog voorbeed 5 Aexander voorbeed 16 december 13 Rapportage voor Aexander voorbeed - 16 december 13

Nadere informatie

INDUSTRIEEL INGENIEUR DIEPENBEEK

INDUSTRIEEL INGENIEUR DIEPENBEEK INDUSTRIEEL INGENIEUR DIEPENBEEK INFOMOMENTEN EN OPENLESDAGEN OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MAART APRIL OPENLESDAG 13 februari 2018 (krokusvakantie) INGENIEUR VOOR 1 DAG 14 februari 2018 (krokusvakantie)

Nadere informatie

verzekerd ondernemen in het buitengebied

verzekerd ondernemen in het buitengebied verzekerd ondernemen in het buitengebied FINBULLETIN We een goede autoverzekering maar hoe zit het met de inzittenden? uitgave: november 2011 Het kan een ieder overkomen. U rijdt in uw auto en net in een

Nadere informatie

Meer woningen voor ouderen Udenhout, 29 juni 2011

Meer woningen voor ouderen Udenhout, 29 juni 2011 Meer woningen voor ouderen Udenhout, 29 juni 2011 Freya Mostert VNG Freija.mostert@vng.n Reinier Haasnoot Aedes r.haasnoot@aedes.n Inhoud presentatie Cijfers en toekomstontwikkeingen u Vergrijzing u Krimp

Nadere informatie

Ook dit zijn afgestudeerden met een talendiploma

Ook dit zijn afgestudeerden met een talendiploma Ook dit zijn afgestudeerden met een taendipoma Adviseur Kabinet Vaams Minister van Economie Attaché Dienst Vreemdeingenzaken Beeidsmedewerker bij de Dienst Cutuur van de Provincie Vaams-Brabant Business

Nadere informatie

Een talenopleiding in Antwerpen, Brussel, Kortrijk of Leuven? Je kansen op de arbeidsmarkt!

Een talenopleiding in Antwerpen, Brussel, Kortrijk of Leuven? Je kansen op de arbeidsmarkt! ANTWERPEN BRUSSEL KORTRIJK LEUVEN Een taenopeiding in Antwerpen, Brusse, Kortrijk of Leuven? Je kansen op de arbeidsmarkt! Ook dit zijn afgestudeerden met een taendipoma Adviseur Kabinet Vaams Minister

Nadere informatie

DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN. by Cradle to Cradle

DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN. by Cradle to Cradle DUURZAME VIERDAAGSEFEESTEN by Crade to Crade Inhoud 1. Ineiding 4 2. Geïnspireerd op het Crade to Crade -concept 6 3. Workshop 10 4. Vierdaagsefeesten Duurzaamheidprincipes 14 5. Duurzame kansen en activiteiten

Nadere informatie

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2012. Liefst per e-mai: info@stichtingtivoi.n 2012 nummer 1 WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE 2014 n 2 Hamburgerdiner voor twee op facebook! DE BLOKPERIODE HEMEL OF HEL? SPOTTED @ HUB 3 STUDENTEN, 3 OUTFITS BEN JE EEN DOENER OF EEN DENKER?

Nadere informatie

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1

Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik. Gebundelde resultaten Leernetwerk. www.kennispleingehandicaptensector.nl. Programma Kennismarkt 2012 1 Seksuaiteit en Preventie Seksuee Misbruik Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n Programma Kennismarkt 2012 1 Inhoudsopgave Ineiding 3 Taant / De Swaai 4 Stichting Zuidwester

Nadere informatie

Praktische gids. voor spoedgevallendiensten bij het herkennen, opvangen en begeleiden van suïcidale patiënten

Praktische gids. voor spoedgevallendiensten bij het herkennen, opvangen en begeleiden van suïcidale patiënten Praktische gids voor spoedgevaendiensten bij het herkennen, opvangen en begeeiden van suïcidae patiënten Coofon Redactie: AZ Sint-Lucas & Vokskiniek, CHU Brugmann, CHR La Citadee, Kabinet van de Federaa

Nadere informatie

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd?

De tandarts dirigeert en delegeert. Orale Implantologie: bij uw patiënt geïndiceerd? RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 1 FEBRUARI 2013 Congres voor de tandarts agemeen practicus Gordon van der Avoort Patrick Oosterwijk Marco Cune Danië Wismeyer Henny Meijer Congres over impantoogie

Nadere informatie

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Kennisbundel Seksualiteit en preventie seksueel misbruik. bij mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisbunde Seksuaiteit en preventie seksuee misbruik bij mensen met een beperking www.kennispeingehandicaptensector.n Coofon Deze kennisbunde is gebaseerd op kennis en ervaring uit het Leernetwerk Seksuaiteit

Nadere informatie

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht.

In totaal hebben ongeveer 100 inwoners actief deelgenomen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst in Kinderdijk werd het best bezocht. Bewonersavonden gebiedsontwikkeing Kinderdijk + Aanpak Suggesties/opmerkingen vanuit de bijeenkomsten in Kinderdijk (13 apri) en Abasserdam (16 apri) In totaa hebben ongeveer 100 inwoners actief deegenomen

Nadere informatie