euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "euzedossier & uitgeverij remmers vmbo loopbaanoriëntatie Sjors van de Hasselt Rob Veldhoen Dit werkboek is van:"

Transcriptie

1 euzedossier vmbo oopbaanoriëntatie Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Dit werkboek is van: Voor is het controenummer van onze schoo: Mijn gebruikersnaam is: & uitgeverij remmers

2 UITGEVERIJ REMMERS Het digitae materiaa is met een controenummer, gebruikersnaam en wachtwoord toegankeijk op Deze toegangscodes kunnen worden aangevraagd via met vermeding van het serienummer zoas vermed op de achterzijde van de omsag van dit werkboek. Iustraties: Bart Versteeg 1, 43; Luc Vershuuren 4, 13, 15 inks, 18, 23, 26, 31, 35, 45, 55; Rainier Isendam 7, 9, 12, 17, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 41 inksonder, 47, 49, 51, 52, 54, 55; Otto Vork 10; Wim Roefs 33 inks; Peter de Greef 33 rechts; Tineke Dijkstra 41 inksboven; Freek van Arke 41 rechtsboven; Uitgeverij Remmers 41 rechtsonder. isbn e druk 2008 Ae rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveevoudigd, opgesagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij eektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schrifteijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16b Auteurswet 1912 jo het Besuit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoas gewijzigd bij het Besuit van 23 augustus 1985, Stb. 471, en artike 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wetteijk verschudigde vergoedingen te vodoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeete(n) uit deze uitgave in boemezingen, readers en andere compiatiewerken (artike 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

3 INHOUD gebruiksaanwijzing 4 digitaa portfoio activeren 5 tabbaden en knoppen 6 persoonsgegevens en meter 7 hoofdstuk 1 LEERROUTES start 10 beroepenboom 11 iets met 12 wek type ben ik? 13 oriënteren handeings 1 14 informatie koppeen 15 hoofdstuk 4 BEROEPSBEELD beroepseisen 34 interview handeings 3 35 soiciteren handeings 4 36 competenties 37 stageversag handeings 5 38 informatie koppeen 39 hoofdstuk 2 KIEZEN keuzes maken 18 vier mbo-sectoren 19 keuzestijen 20 wat is mijn keuzestij? 21 oriënteren handeings 2 22 informatie koppeen 23 hoofdstuk 5 OPLEIDINGEN niveaus in het mbo 42 bb of bo of havo-4 43 arbeidsmarkt 44 waarden 45 definitieve persoonscode 46 samen terugkijken 47 hoofdstuk 3 OVER MEZELF sterk en zwak 26 eerstijen 27 studievaardigheden 28 hoe is mijn basisgedrag? 29 advies examenvakken 30 informatie koppeen 31 hoofdstuk 6 NAAR HET MBO opeidingen met persoonscode 50 definitieve keuze van een opeiding 51 open dag handeings 6 52 intake 53 doorstroomsdossier 54 kaar!!! 55

4 4 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie GEBRUIKSAANWIJZING Het woord keuze komt van kiezen. Een dossier is een verzameing gegevens over één persoon. Die persoon ben jij. De gegevens gaan over jouw keuze voor een vervogopeiding. Daarom heet dit werkboek keuzedossier. Dit werkboek bestaat uit zes hoofdstukken. Ek hoofdstuk bestaat uit zes paragrafen. Eke paragraaf begint op een nieuwe badzijde. Bij eke paragraaf hoort een. De meeste en in dit werkboek zijn persoonijk. Er zijn ook en die je samen met een of meer kasgenoten maakt. Een begint dan bijvoorbeed met met: Maak deze samen met een kasgenoot. Bij sommige en wordt gevraagd om je ouders of verzorgers erbij te betrekken. Dan staat dit symboo voor de : Bij andere en moet je de computer gebruiken. Dan staat dit symboo voor de : De betekenis van woorden die in dit werkboek schuingedrukt zijn, kun je opzoeken op Daarvoor staat inks op het scherm een knop 'Begrippen'. Een op de computer kun je maken waar en wanneer je wit. Je moet we een internetverbinding hebben. Je gaat dan naar je ogt in, je zoekt de op, je maakt die en je saat de gegevens op in jouw dossier. Dat dossier op de computer wordt een digitaa portfoio genoemd. Je decaan of mentor kan jouw digitaa portfoio ook inzien en zo op de hoogte bijven van de vorderingen die je maakt. Op de badzijde hiernaast wordt uitgeegd hoe je jouw digitaa portfo;io kunt activeren.

5 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie 5 DIGITAAL PORTFOLIO ACTIVEREN Van je decaan of mentor heb je een controenummer gekregen dat toegang geeft tot Het controenummer is voor ae eeringen van je schoo hetzefde. Op de aereerste badzijde van dit werkboek kun je het controenummer van je schoo invuen. Op de achterkant van het omsag van dit werkboek staat een serienummer. Dat serienummer én het controenummer heb je nodig om je digitaa portfoio te activeren. Neem er pen en papier bij. Ga naar Kik onder Digitaa portfoio activeren op Kik hier. Vu het controenummer van je schoo in. Vu het serienummer van jouw werkboek in. Kik op Verder. Er verschijnt een nieuw scherm waarop je jouw persoonsgegevens moet invuen. Nadat je ae hebt ingevud kik je weer op Verder. Daarna verschijnt een scherm zoas hiernaast is afgebeed. Op dit scherm zijn jouw persoonijke gegevens te zien zoas je gebruiksnaam en je wachtwoord. Deze inogcodes zijn ook naar je e-maiadres verstuurd. Op de aereerste badzijde van dit werkboek kun je jouw gebruikersnaam invuen. Onthoud je persoonijke wachtwoord of beter nog, je noteert het op een veiige paats. VANAF NU IS JOUW DIGITAAL PORTFOLIO ACTIEF.

6 6 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie TABBLADEN EN KNOPPEN Wanneer je bent ingeogd krijg je het scherm te zien zoas hiernaast is afgebeed. Drie onderdeen zijn beangrijk, de: twee reges met groene tabbaden; knoppen inks op het scherm; meter. De verschiende onderdeen van je digitaa portfoio kun je activeren met behup van de groene tabbaden. Er zijn twee reges met groene tabbaden te zien, zoas hieronder is afgebeed. Door op een tabbad te kikken, wordt de inhoud van dat onderdee geactiveerd. Er verschijnt dan een nieuw scherm. Het aangekikte tabbad keurt dan ichter. Zo kun je zien wek onderdee actief is. Kik atijd op de knop 'Opsaan' onderaan het scherm van een voor je op iets anders kikt. Links op het scherm zie je een rij knoppen zoas hiernaast is afgebeed. Bovenaan onder het kopje 'Home' zit een knop 'Portfoio'. Door op deze knop te kikken kom je terug bij het aereerste scherm. Door te kikken op Uitoggen keer je terug naar het scherm van keuzedossier.n. Daar kun je opnieuw inoggen. Door te kikken op Wachtwoord wijzigen kun je jouw wachtwoord veranderen. Kikken op 'Nasag en Links' geeft de knoppen te zien zoas hiernaast is afgebeed. Begrippen 16 persoonstypen opendagen.n vaktoppers.n videocips werk.n De knop 'Begrippen' is toegeicht op badzijde 4. De andere knoppen kun je gebruiken bij verschiende en in dit werkboek.

7 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie 7 PERSOONSGEGEVENS EN OPDRACHTMETER Wanneer je op het tabbad mijn persoonsgegevens kikt, krijg je een scherm te zien zoas hiernaast is afgebeed. Door op de knop Wijzigen te kikken kun je verschiende persoonsgegevens veranderen. Je krijgt dan een scherm zoas hiernaast is afgebeed. Je kunt een foto van jezef toevoegen door op de knop Baderen te kikken. Je kunt je kas veranderen door op het pijtje te kikken. Je kunt de naam van je mentor veranderen door op het pijtje te kikken. Vergeet niet de knop Opsaan te gebruiken. Op het aereerste scherm van je digitaa portfoio is een zogenoemde meter te zien. Hiernaast zie je een afbeeding ervan. In de meter staan ae en onder ekaar. Wanneer je een voor het eerst hebt gedaan wordt het hokje oranje. Wanneer je decaan of mentor een as goed heeft beoordeed zie je een vinkje voor de. Wanneer je decaan of mentor een as nog niet goed heeft beoordeed zie je een rood kruisje voor de. Wanneer je de opnieuw maakt, verdwijnt het rode kruisje en wordt het hokje weer oranje.

8

9 eerroutes 1 In dit eerste hoofdstuk ga je aan het werk met agemene informatie over eerroutes. Je weet straks waarom ze er zijn en wat in grote ijnen de mogeijkheden zijn.

10 10 hoofdstuk 1 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie START Aan het einde van dit derde eerjaar moet je een vakkenpakket kiezen. Met die vakken ga je examen doen in het vierde eerjaar. Anders gezegd: je kiest een aanta vakken die jou de beste kansen geven om voor het vmbo te sagen. Daarom moet dat vakkenpakket goed bij jou passen. Maar ook bij je pannen voor de toekomst. Daar gaat KEUZEDOSSIER je bij hepen. Met je vmbo-dipoma wordt je toegeaten op een mbo-opeiding. In het mbo (middebaar beroepsonderwijs) zijn de opeidingen verdeed over dezefde vier sectoren as in het vmbo. Bij eke mbo-sector horen opeidingen die voorbereiden op een bepaad soort beroepen. A Werk samen met een kasgenoot. B Kruis de mbosector aan waar je vogens juie een opeiding voor de vogende beroepen kunt vinden. techniek bouwen machines informatica zorg en wezijn zorgen voor andere mensen economie administratie organiseren hande andbouw panten dieren miieu visser verkoper stuurman stoffeerder parketegger secretaresse broodbakker nagespeciaist brandweerman reismedewerker sportinstructeur miieucontroeur verpeegkundige onderwijsassistent dierenartsassistent medewerker manege

11 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 1 11 BEROEPENBOOM Binnen een famiie komen noga eens dezefde beroepen voor. Wat die beroepen inhouden weet je we. Je hoort erover praten en je hebt het werk misschien zef ook we eens gezien. Met een beroepenboom aat je zien weke beroepen in jouw famiie voorkomen. Misschien zien de beroepenbomen in juie kas er hee verschiend uit. A Vu bij zovee mogeijk famiieeden hun beroep in. B Noteer in het rode kader het beroep dat het meest voorkomt. C Is er een beroep bij dat je we wat ijkt? D Verkaar je antwoord. NEE JA het beroep van: Dit beroep ijkt me WEL IETS / NIETS omdat:.

12 12 hoofdstuk 1 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie IETS MET Op dit moment hoef je nog geen beroep of opeiding te kiezen. Want te vroeg kiezen is meesta niet goed. Vooropig hoef je aeen te onderzoeken wek soort werk je voorkeur heeft. Dat is ook een manier om een opeiding en beroep te kiezen. Eerst het soort werk, dan de mbo-sector waar je dat soort werk kunt vinden en dan pas een opeiding. Bij de vogende kies je steeds 'iets met ' Wanneer de af is, vertet je mentor weke mbo-sector jij het vaakst hebt gekozen. Verrassing?! A Kruis minstens acht keer een woord aan. B Te het aanta kruisjes in iedere rij op en noteer dit aanta. C Noteer de uitsag. As ik nu zou mogen kiezen, koos ik iets met: sport mode dieren reizen miieu natuur horeca panten uiterijk kantoor bouwen mensen tekenen recame voeding rekenen medisch bioogie kinderen transport verkopen machines onderwijs veiigheid verzorgen computers construeren paardensport Het hoogste aanta hoort bij de mbo-sector Je decaan of mentor vertet weke mbo-sector bij het hoogste aanta hoor

13 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 1 13 WELK TYPE BEN IK? Een beroep dat goed bij je past, zu je ook graag uitoefenen. Maar wat past goed bij jou? Daar kun je achterkomen door een test te maken. Dit wordt het Persoonijkheids Zef Onderzoek genoemd, afgekort tot PZO. Het PZO bestaat uit vijf onderzoekjes die verdeed zijn over de hoofdstukken van dit boek. Met het PZO eer je jezef beter kennnen. Het za je hepen bij het kiezen van je vakkenpakket en een opeiding. Er zijn vier persoonstypen. Bij eke persoon is één van de vier persoonstypen het meest van toepassing. Maar bij eke persoon is ook iets van de eigenschappen van de andere typen te herkennen. Je bent dus atijd een combinatie van verschiende persoonstypen. Het PZO aat dat zien met een persoonscode. Steeds as je een onderdee van het PZO hebt gemaakt krijg je een persoonscode. bedenker Mensen met vee fantasie en ideeën. doener Mensen die handig en technisch zijn. onderzoeker Mensen die graag iets onderzoeken. heper Mensen die anderen graag wien hepen. A Maak digitaa het PZO-1. Vog de aanwijzingen op de computer. B Noteer hiernaast jouw 1e persoonscode. Vogens het PZO-1 is mijn 1e vooropige persoonscode: b d o h t. C Weke twee persoonstypen zijn het meest van toepassing op jou? D Herkennen je ouders je in deze twee persoonstypen? Het meest van toepassing is as eerste de as tweede de JA / NEE, want:

14 14 hoofdstuk 1 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie ORIËNTEREN handeings 1 Met je 1e persoonscode kun je a aan het werk. Je gaat opzoeken weke opeidingen er goed bij passen. Je hoeft nog niets te kiezen. Je kijkt aeen weke mbo-opeidingen je aemaa aanspreken. Dat wordt oriënteren genoemd. Na ek PZO weet je weer iets meer van jezef. En daarna kun je je nog nauwkeuriger oriënteren. Bij 5 ga je met je eerste persoonscode aan het werk. Ga naar keuzedossier.n en kik op het tabbad opeidingen. Kik op het tabbad 'kiezen op PERSOONSCODE'. Geef je persoonscode in. Kies een opeidingsniveau. Kik op 'Toon opeidingen'. Zoek opeidingen die je aanspreken. Maak gebruik van de knop 'aan favorieten toevoegen'. Schrijf van drie opeidingen hieronder de gegevens op. Drie opeidingen die mij aanspreken zijn de vogende. 1e opeiding mbo-sector TECHNIEK ZORG EN WELZIJN ECONOMIE LANDBOUW 2e opeiding mbo-sector TECHNIEK ZORG EN WELZIJN ECONOMIE LANDBOUW 3e opeiding mbo-sector TECHNIEK ZORG EN WELZIJN ECONOMIE LANDBOUW

15 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 1 15 INFORMATIE KOPPELEN Ae beangrijke informatie over jouw studie- en beroepskeuze verzame je in je zogenoemde digitaa portfoio. Er za naar gevraagd worden wanneer je je gaat aanmeden bij een mbo-opeiding. Een aanta gegevens wist je a bij de overgang naar eerjaar drie. Die ga je vergeijken met de gegevens uit dit hoofdstuk. Na ek hoofdstuk werk je jouw overzicht bij. Vu de reges hiernaast aan en kruis de juiste mbo-sectoren aan. Ik vog nu de afdeing Deze afdeing behoort tot de sector: Vogens 3 gaat mijn voorkeur uit naar het soort werk in de sector: Met behup van mijn 1e persoonscode heb ik bij 5 drie mboopeidingen gevonden die mij aanspreken. Deze drie mbo-opeidingen behoren tot de mbo-sector: techniek zorg en wezijn economie andbouw techniek zorg en wezijn economie andbouw techniek zorg en wezijn economie andbouw Hierboven is steeds dezefde sector aangekruist. Hierboven zijn verschiende sectoren aangekruist. concusie Mijn eerroute wijst in de richting van de sector: TECHNIEK ZORG EN WELZIJN ECONOMIE LANDBOUW

16 samenvatting hoofdstuk 1 In dit hoofdstuk heb je op verschiende manieren onderzocht waarvoor je beangsteing hebt. Je hebt deze gegevens gekopped en je hebt kunnen aangegeven in weke richting jouw eerroute wijst.

17 kiezen 2 Dit hoofdstuk gaat over keuzes maken en de verschiende manieren waarop je dat kunt doen. Je doet een test waaruit jouw voorkeur voor een manier van kiezen vogt.

18 18 hoofdstuk 2 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie KEUZES MAKEN Kiezen doe je met je gevoe én met je verstand. En onwiekeurig houd je rekening met je omgeving. Dat kan je famiie zijn, je schoo of je vriendenkring. Maar ook tv-programma's en aerei recames speen een ro. Kiezen is niet atijd even gemakkeijk. Iedereen kiest op een eigen manier. Om een goede keuze te maken moet je van jezef weten op weke manier jij kiest. Die kennis za je hepen om een vervogopeiding te kiezen die jou de meeste kansen geeft. A Werk samen met twee kasgenoten. In mijn geva is de keuze van de vogende onderwerpen voora tot stand gekomen door: B Verte ekaar hoe bij de onderwerpen hiernaast in jouw geva de uiteindeijke keuze tot stand is gekomen. C Vu daarna met een paar trefwoorden in wat op jou het meest van toepassing is. hobby schoo muziek keding mobietje vriend(in) sportschoenen we of niet roken mijn kamerinrichting D Kruis één antwoord aan dat het beste bij je past. Uit onze bespreking vogt dat ik bij het maken van een keuze: atijd goed nadenk over de voor- en nadeen ervan; vaak de mening van anderen vraag voordat ik kies; het verveend vind om uiteindeijk maar één ding te kunnen kiezen; ik nooit zo sti sta bij de gevogen, het overkomt mij gewoon.

19 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 2 19 VIER MBO-SECTOREN In het mbo zijn er dezefde vier sectoren as in het vmbo. De mbo-opeidingen zijn verdeed over vier niveau s: niveau 1, 2, 3 en 4. Of je op een mboopeiding van een bepaad niveau terecht kunt, hangt af van je vmbo-dipoma en je eerweg. Je kunt met een vmbo-dipoma-tl ook overstappen naar het havo. Daar zijn geen eerwegen maar profieen. Of je naar het havo kunt overstappen, hangt af van je eindexamenvakken en het gemiddede van je cijfers. Vraag het aan je decaan. techniek Opeidingen die te maken hebben met techniek. Het kan gaan over bouwen, schideren, meten, instaeren, maar ook over metaa, eektriciteit, computers of auto's. Ben je graag bezig met technische dingen? Ben je goed in wiskunde? Vind je natuurkunde een euk vak? Heb je beangsteing voor informatica? Dan passen de opeidingen in deze mbo-sector misschien bij jou. zorg en wezijn Opeidingen die iets te maken hebben met het zorgen voor andere mensen. Die mensen kunnen van ae eeftijden zijn: van baby's tot ouderen. Het kunnen gezonde of zieke mensen zijn. Het kan gaan over verpegen, maar ook over sport en spe of over haar- voet- of handverzorgen. Hep je graag andere mensen? Dan passen de opeidingen in deze mbo-sector misschien bij jou. economie andbouw Opeidingen die iets te maken hebben met hande. Denk daarbij niet aeen aan inkoop, verkoop en prijzen, maar ook aan de administratie en de organisatie die daarbij hoort. Opeidingen in de horeca, de recame en het toerisme vaen ook onder economie. As je het euk vindt om met dit soort activiteiten bezig te zijn, moet je je zeker oriënteren op opeidingen in deze sector. Opeidingen die te maken hebben met natuur, dieren, panten en het miieu. Omdat a ons voedse afkomstig is uit de natuur hoort de productie van voedse er ook bij. En verder onze eefomgeving, zoas de tuin, het bos en het water. Ben je graag bezig met evende zaken zoas panten en dieren? Zou je best buiten wien werken? Dan passen de opeidingen in deze mbo-sector misschien bij jou. A Geef de vogorde aan van je voorkeur voor een mbo-sector. Mijn voorkeur voor een mbo-sector is as vogt. aereerst de sector as tweede sector as derde sector zeker niet de sector B Licht toe. Omdat

20 20 hoofdstuk 2 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie KEUZESTIJLEN Je kunt op verschiende manieren kiezen. Dat worden keuzestijen genoemd. Met eke keuzestij kun je tot goede keuzes komen. Zoang je maar weet op weke manier jij kiest. Ek van de vier persoonstypen heeft een voorkeur voor een van de vogende vier keuzestijen. bedenkers doeners onderzoekers hepers kiezen voora toekomstgericht. kiezen voora resutaatgericht. kiezen voora bedachtzaam. kiezen voora gevoesmatig. Deze mensen wien ervoor zorgen dat ze in de toekomst vee mogeijkheden hebben. Ze staan open voor nieuwe ideeën Deze mensen wien meteen resutaat zien. Ze zijn heemaa niet bezig met andere mogeijkheden. Deze mensen kiezen voora met hun verstand. Ze denken goed na over ae voordeen en ae nadeen van een keuze. Deze mensen kiezen voora op hun gevoe. De juiste keuze is de keuze waar ze tevreden over zijn. Ze voeen zich er goed bij. A Weke keuzestij past bij jou, denk je? B Kruis aan. C Vogt uit de antwoorden van B dezefde keuzestij as bij A? toekomstgericht resutaatgericht bedachtzaam gevoesmatig As ik een nieuw mobietje kan kopen, houd ik er rekening mee dat: er aeen dié mogeijkheden opzitten die ik wi gebruiken; er de aernieuwste mogeijkheden opzitten; ik er vooropig mee verder kan; het er mooi uitziet; het kein en praktisch is; het niet duur is; het tegen een stootje kan; je er met zo n mobietje bij hoort. JA NEE, vogens B is dat de keuzestij. Je decaan of mentor vertet weke keuzestij bij jouw antwoorden hoort.

21 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 2 21 WAT IS MIJN KEUZESTIJL? Ieder persoonstype heeft de voorkeur voor een bepaade keuzestij. Het is goed om te weten weke keuzestij jij meesta gebruikt. Zeker wanneer je een keuze voor een mbo-sector gaat maken. Met het PZO-2 wordt duideijk weke keuzestij het best bij jou past. Je weet dan weer iets meer over jezef. En hoe meer je over je zef weet, hoe bewuster je beangrijke keuzes maakt. Zo krijgt een keuze meer kans van sagen! A Maak digitaa het PZO-2. Vog de aanwijzingen op de computer. B Noteer hiernaast jouw 2e vooropige persoonscode. Vogens het PZO-2 is mijn 2e vooropige persoonscode: b d o h C Noteer de keuzestij die bij deze uitsag hoort. Bij mijn 2e vooropige persoonscode hoort de keuzestij toekomstgericht resutaatgericht bedachtzaam gevoesmatig D Herken je jezef in de uitsag van deze test? Ik herken mezef WEL/NIET in deze uitsag, omdat E Herkennen je ouders of verzorgers jou in de uitsag van deze test? Zij herkennen mij WEL/NIET in deze uitsag, omdat

22 22 hoofdstuk 2 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie ORIËNTEREN handeings 2 Bij eke beroepsopeiding horen vaardigheden die nodig zijn om dat beroep ater goed te kunnen uitoefenen. Sommige vaardigheden heb je a van jezef en ontwikke je verder tijdens de opeiding. Andere vaardigheden zuen nieuw zijn en moet je aaneren. Bij de vogende test krijg je vierentwintig beroepen te zien. Bij ek beroep worden vaardigheden genoemd. Jij moet aangeven of die vaardigheden je we of niet aanspreken. Op deze manier ga je je oriënteren op de mbo-sectoren. Je hoeft nog geen opeiding te kiezen. Je gaat aeen onderzoeken hoe de vogorde van jouw voorkeur voor de mbo-sectoren is. Dat wordt oriënteren genoemd. A Ga naar keuzedossier.n en kik op het tabbad 'bz. 22 5'. B Neem de uitsag van de test hiernaast over. Vogens deze test is mijn voorkeur voor de mbo-sectoren as vogt. TECHNIEK ZORG EN WELZIJN ECONOMIE LANDBOUW

23 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 2 23 INFORMATIE KOPPELEN KEUZEDOSSIER hept je bij het kiezen van een vervogopeiding, maar de definitieve keuze moet je zef maken. Een keuze voor een vervogopeiding en een beroep is eigenijk een combinatie van keinere keuzes: weke mbo-sector past bij mijn beangsteing; weke mogeijkheden zijn er binnen een mbosector; weke schoovakken moet ik gaan kiezen; weke mbo-opeidingen zijn voor mij mogeijk? Met de vorige en heb je op verschiende manieren je voorkeur voor een mbo-sector onderzocht. Maar weten je ouders of verzorgers ook hoe ver jij bent met kiezen? De vogende maak je samen met je ouders of verzorgers. Daarbij gebruik je ae informatie die jij tot nu hebt verzamed en die zij hebben gekopped. Zo kom je tot een keuze voor een mbo-sector. A Vu het schema hieronder in. Praat je we eens met je ouders of verzorgers over jou keuze voor een mbo-sector? o NEE o JA Hebben zij een mening over een mbo-sector die goed bij jou zou passen? o NEE Praat met je ouders of verzorgers over je keuze voor een mbo-sector en ga door naar vraag B. o JA Zij denken aan techniek Zij denken aan zorg en wezijn Zij denken aan economie Zij denken aan andbouw o JA o JA o JA o JA Sa vraag B over en ga door met vraag C. B Weke vervogopeiding past vogens je ouders of verzorgers het best bij jou? Mijn ouders of verzorgers denken dat de vogende mbo-sector het best bij me past. Ik ben het daar WEL / NIET mee eens, omdat: C Ga naar keuzedossier.n en kik op het tabbad 'bz. 23 6'.

24 samenvatting hoofdstuk 2 In dit hoofdstuk heb je geeerd dat er vier verschiende keuzestijen zijn. Je hebt een test gemaakt waaruit bijkt weke keuzestij jouw voorkeur heeft. Ook ben je samen met je ouders of verzorgers tot de keuze van een mbo-sector gekomen.

25 OVER MEZELF 3 Dit hoofdstuk gaat over zefkennis. Je gaat onderzoeken wat jouw basisgedrag is en weke capaciteiten en beangsteing je hebt. Aemaa zaken die je hepen om een passend vakkenpakket te kiezen voor het vierde jaar.

26 26 hoofdstuk 3 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie STERK EN ZWAK Je herkent iemand aan zijn uiterijk. Maar wat voor iemand het is, kun je niet aan de buitenkant zien. Daarvoor moet je de eigenschappen van die persoon kennen. Eigenschappen zeggen iets van je karakter. Eigenschappen horen bij iemand, bijvoorbeed veregen of spontaan. Ek mens heeft sterke en zwakke eigenschappen. Eigenschappen kun je niet eren. Maar je kunt er we rekening mee houden. Ken jij je sterke en zwakke eigenschappen? Het is niet atijd eenvoudig om dat van jezef te zeggen. Daarom maak je de vogende eerst samen met een kasgenoot waarvan jij denkt dat die je goed kent. Daarna maak je dezefde ook met je ouders of verzorgers. Om een geschikt vakkenpakket voor het vierde jaar te kunnen kiezen is het goed om je sterke en zwakke punten te weten. MIJN MENING MENING Maak deze samen met een kasgenoot. Ik ben na overeg met een kasgenoot ja beetje nee ja van ouders of verzorgers beetje nee A Overeg met ekaar en kruis dan pas aan wat vogens jou het best bij je past. netjes koppig sordig creatief veregen vriendeijk B Vraag je ouders of verzorgers hetzefde te doen. ongedudig behupzaam optimistisch vaak onzeker ondernemend C Noteer je concusie in je digitaa portfoio. gauw afgeeid een doorzetter een votte prater

27 27 LEERSTIJLEN Er zijn verschiende manieren van eren. De één durft vragen te steen, de ander eert aes uit het hoofd. Dit worden eerstijen genoemd. Een eerstij is 'een manier van eren'. Meesta heeft iemand maar één eerstij. Je denkt er niet eens bij na. Er is nooit een goede of een foute eerstij. Iedereen eert op zijn eigen manier. Het kan wé zijn dat je nog niet hebt ontdekt weke manier van eren jou het beste igt. Er zijn vier soorten eerstijen. nadoen begrijpen uitproberen wiekeurig Ik wi aes wat ik moet weten precies kunnen opnoemen. Ik wi de eerstof begrijpen en er wijzer van worden. Ik wi iets met de eerstof kunnen doen in de praktijk. Ik werk hee hard en toch vat het resutaat tegen Je vindt het fijn wanneer de eraren je duideijk verteen wat je aemaa we en wat je niet moet eren voor een proefwerk. Je kunt goed zefstandig werken en je stet gemakkeijk vragen. Het iefst maak je zef uit hoe je een probeem wit aanpakken. Je vindt praktijken en stages euker dan op schoo zitten. Je wit theorie het iefst meteen kunnen toepassen. Je doet van aes door ekaar. De hup van de eraar vind je we pezierig. Je werkt graag met anderen samen om te zien hoe zij het doen. A Kruis aan in weke eerstij jij je het meest herkent. B Leg je keuze uit. Ik herken me het meest in de eerstij van: nadoen begrijpen toepassen wiekeurig, omdat ik C Ga naar keuzedossier.n en kik op het tabbad bz D Noteer hiernaast jouw uitsag van de eerstijentest. Mijn uitsag van de eerstijentest op keuzedossier.n is: nadoen begrijpen toepassen wiekeurig, punten punten punten punten

28 28 hoofdstuk 3 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie STUDIEVAARDIGHEDEN Naast je sterke en zwakke eigenschappen en je eerstij speen ook je studievaardigheden een ro. Vaardigheden zijn dingen waar je handig in bent. Voorbeeden van studievaardigheden zijn: gemakkeijk kunnen ezen, schrijven, uisteren, spreken en inzicht. Misschien kun je niet aes even goed, maar studievaardigheden kun je aaneren of verbeteren. Bij de samensteing van je vakkenpakket voor het vierde eerjaar moet je ook rekening houden met je studievaardigheden. Er zijn vijf beangrijke studievaardigheden. Bij de vogende ga je daarmee aan het werk. Maak deze samen met twee kasgenoten. Kruis aan. ja gaat we nee eesvaardigheid Een uitgebreide handeiding hoef ik maar een keer te ezen. As ik ees, kan ik hoofd- en bijzaken goed onderscheiden. As ik een tekst ees, begrijp ik die goed. schrijfvaardigheid Mijn aantekeningen worden ook door anderen gebruikt. Voor een opste heb ik atijd een goed cijfer. Een verhaa kan ik kernachtig op papier samenvatten. spreekvaardigheid Bij een spreekbeurt kan ik goed verteen wat ik weet. Bij een discussie kan ik goed mijn mening uiteggen. Ik vind gemakkeijk de juiste woorden. uistervaardigheid Ik kan goed herhaen wat een ander heeft gezegd. Wanneer de eraar iets nieuws uitegt, et ik goed op. Ik kan me goed concentreren wanneer iemand iets vertet. inzicht Ik kan nieuwe stof aan anderen uiteggen. Ik begrijp hoe je theorie kunt toepassen in de praktijk. Ik kan zef andere vragen bij de eerstof bedenken.

29 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 3 29 HOE IS MIJN BASISGEDRAG? Niet eke eigenschap is aan de buitenkant van iemand meteen te zien. Bijvoorbeed of iemand behupzaam is. Je kunt dat wè zien, as die persoon even sne hept opruimen. Dan wordt voor een ander zichtbaar dat die persoon behupzaam is. Sne even hepen opruimen is een vorm van gedrag. Tein heeft as eigenschap dat hij zich goed aan afspraken houdt. Hij is een nieuwe eering in vmbo-2. Zijn kasgenoten kennen zijn eigenschappen nog niet. Storm zit naast hem in de kas. Hij moet onverwacht bij zijn mentor komen en mag zijn skatebord niet mee naar binnen nemen. Storm denkt: "Ik vraag Tein om er even op te etten." Tein zegt ja. As Storm na een haf uur terugkomt, past Tein nog steeds op zijn skatebord. Tein heeft zich aan zijn afspraak gehouden. Voorbeeden van basisgedrag zijn: aan afspraken houden; anderen hepen; optimistisch zijn; gauw jaoers zijn; interesse tonen. Bij ek persoonstype hoort een bepaad basisgedrag. Met het PZO-3 ga je onderzoeken wek basisgedrag bij jou hoort. In dit voorbeed is 'zich aan afspraken houden' een eigenschap van Tein. Voor Storm is duideijk geworden dat dit gedrag bij Tein hoort. Dit soort gedrag wordt basisgedrag genoemd. A Maak digitaa het PZO-3. Vog de aanwijzingen op de computer. B Noteer hiernaast jouw 3e vooropige persoonscode. Vogens het PZO-3 is mijn 3e vooropige persoonscode: b d o h C Noteer hiernaast de trefwoorden die bij jouw basisgedrag horen. Trefwoorden die bij mijn basisgedrag horen zijn:

30 30 hoofdstuk 3 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie ADVIES EXAMENVAKKEN Je gaat vogend jaar examen doen in een aanta examenvakken. Hoe dit precies op jouw schoo is gereged vertet je decaan of mentor. Voor ae vmbo-eeringen gedt een zogenoemd gemeenschappeijk dee. Dat zijn de examenvakken die voor iedereen verpicht zijn. Daarnaast heeft eke vmbo-sector in het examenjaar zogenoemde sectorgebonden vakken. Die zijn dus aeen verpicht voor een bepaade vmbo-sector. Een examenvak kiezen waarin je zwak bent, is niet zo sim. Vraag daarom advies aan je eraren. Zij kunnen jouw kansen het beste inschatten. Voor de vogende heb je dus informatie nodig van verschiende eraren. Je decaan of mentor vertet hoe dat op jouw schoo wordt gereged. Hieronder geef je aan hoe de eraren denken over de haabaarheid van een vak in het examenjaar. As je hier vragen over hebt, ste je die aan de betreffende vakdocent. Verder je mag ook zef vakken kiezen uit het zogenoemde keuzedee. goed vodoende haabaarheid twijfe onvodoende A Kruis het vakje aan vogens de gegevens van de betreffende eraar. Frans Duits geschiedenis aardrijkskunde economie nask1 nask2 bioogie wiskunde kunstvak, nameijk B Ga naar keuzedossier.n en kik op het tabbad 'bz 30 5'. sectorgebonden vak:

31 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 3 31 INFORMATIE KOPPELEN Nu ga je ae informatie die je tot nu verzamed hebt koppeen. Op die manier ste je op een verstandige manier het vakkenpakket voor je eindexamen vast. Natuurijk doe je dat in overeg met je mentor en je ouders of verzorgers. Het ROC waar je een mbo-opeiding gaat vogen, za om een zogenoemd doorstroomdossier vragen. De resutaten van de vakken waarmee je jouw vmbo-dipoma hebt gehaad, zijn daar een onderdee van. Ook voor dat doorstroomdossier is de vogende een hup. A Vu de gegevens hiernaast samen met je ouders of verzorgers in. Ik kies voor een opeiding in de mbo-sector TECHNIEK ZORG EN WELZIJN ECONOMIE LANDBOUW Ik denk dat ik in die mbo-sector op mijn paats ben omdat: een sterke eigenschap van mij is: mijn eerstij van daarbij WEL / NIET goed past. een sterke studievaardigheid van mij is: mijn basisgedrag van daarbij goed past. Ik kies as sectorgebonden vak: B Ga naar keuzedossier.n, kik op het tabbad vakkenpakket en vu je definitieve vakkenpakket in. De haabaarheid daarvan is: Ik kies in het keuzedee: De haabaarheid daarvan is:

32 samenvatting hoofdstuk 3 In dit hoofdstuk heb je onderzocht weke sterke en weke zwakke eigenschappen je hebt. Je weet weke eerstij jij het iefst gebruikt en wat je studievaardigheden zijn. Samen met deze gegevens en de kenmerken van jouw basisgedrag heb je jouw vakkenpakket voor het eindexamen vastgested.

33 beroepsbeed 4 In dit hoofdstuk ga je aan het werk in de praktijk. Onder andere door een beroepsbeoefenaar te interviewen, jouw competenties te ontdekken en een stage te doen.

34 34 hoofdstuk 4 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie BEROEPSEISEN De ene eering houdt van verandering, de andere eering juist van zekerheid. De één neemt sne een besuit, de ander moet er eerst goed over nadenken. Ek mens is verschiend. Daarom past het ene beroep we bij bepaade personen en het andere beroep juist niet. Ga naar keuzedossier.n en kik op het tabbad 'beroepen'. Kik op het tabbad 'kiezen op PERSOONSCODE'. Geef je persoonscode in en kik op 'Toon beroepen'. Zoek minstens zes beroepen die je aanspreken. Maak gebruik van de knop 'aan favorieten toevoegen'. Noteer van twee beroepen hieronder de beroepseisen. Kruis de beroepseisen aan waarvan jij denkt dat die WEL en NIET haabaar zijn voor jou. we niet De vogende twee beroepen spreken mij het meest aan. haabaarheid 1e beroep beroepseisen 2e beroep beroepseisen

35 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 4 35 INTERVIEW handeings 3 Hoe zou het zijn om een beroep in het echt uit te oefenen? Dat kun je te weten komen met een interview. Je gaat dan vragen steen aan een beroepsbeoefenaar. Die vragen moet je vooraf bedenken, bijvoorbeed samen met een kasgenoot. Hiernaast worden de onderwerpen genoemd waarover de vragen moeten gaan. Kies één van een van de twee beroepen die je bij 1 hebt genoemd. Maak een afspraak met iemand die dat beroep uitoefent. Jij stet de vragen en je kasgenoot schrijft de antwoorden op. Bij het beroep dat je kasgenoot kiest, worden de roen omgedraaid. De vragen moeten in ieder geva gaan over de vogende onderwerpen. naam van het beroep naam van de beroepsbeoefenaar waarom deze beroepskeuze soort werk euke kanten van het beroep minder euke kanten van het beroep beroepseisen weke opeiding tips voor jou A Werk samen met een kasgenoot. Ik werk samen met: Wij gaan iemand interviewen die het beroep uitoefent van: B Overeg met ekaar en bedenk samen de vragen die je wit gaan steen. Noteer de vragen hiernaast. Wij gaan de vogende vragen steen. C Maak een afspraak met een beroepsoefenaar en hou het interview. D Verwerk samen de antwoorden in een Worddocument dat je bewaart in het archief van je digitaa portfoio.

36 36 hoofdstuk 4 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie SOLLICITEREN handeings 4 Hoe de stages bij jou op schoo worden georganiseerd, vertet je decaan. Maar vroeg of aat zu je naar een stagepek moeten soiciteren. Of schrifteijk verteen wie je bent as de schoo een stagepek voor je heeft gereged. Een soicitatiebrief bestaat uit twee gedeeten: 1 de brief zef; 2 een apart papier met je persoonsgegevens. In de brief schrijf je over de vogende onderwerpen. Om weke stagepek het gaat. Hoe je weet dat deze stagepek er is. Waarom het een aantrekkeijke stagepek ijkt. Waarom je denkt dat jij er op je paats zut zijn. Denk daarbij aan je sterke eigenschappen en vaardigheden die goed bij de stagepek passen. Op een apart papier schrijf je je zogenoemde cv (curricuum vitae). Dat is een ijst met persoonsgegevens. Je naam, adres, geboortedatum en geboortepaats. De sector en de eerweg die je nu vogt. Je eventuee werkervaring. Op keuzedossier.n vind je een formuier dat je hept om een correcte soicitatiebrief te schrijven. Wanneer je wordt uitgenodigd om kennis te maken, mag jij ook vragen steen. Bereid je daarop voor. Jouw vragen kunnen gaan over: werktijden; werkkeding; vergoeding; reges; verzekering. A Bedenk samen met je ouders of verzorgers de vragen die je wit steen bij de kennismaking. Ik wi bij de kennismaking de vogende vragen steen. B Ga naar keuzedossier.n, kik op het tabbad bz 36 3 en schrijf een soicitatiebrief voor je stagepek.

37 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 4 37 COMPETENTIES Bij ek beroep horen beroepseisen. Die zijn nodig om dat vak goed te kunnen uitoefenen. Zo'n beroepseis wordt ook we een competentie genoemd. Dat wi zeggen dat je je kennis, je vaardigheden en je eigenschappen op de juiste manier kunt combineren. Behave beroepseisen heb je in je werk ook nog andere competenties nodig. Dat zijn de competenties die niet bij één bepaad beroep horen, maar voor werken in het agemeen geden. Twee voorbeeden zijn: kunnen overeggen en besuiten nemen. Vadez: "Ik ben aanvaer en sta meesta inksmidden. Ik probeer ae kansen om te zetten in doepunten. Ik moet goed kunnen overeggen met mijn efta. Maar ook goed uisteren naar onze coach. We moeten hee goed met ekaar samenwerken. En ik moet trucjes toepassen om tegenstanders op het verkeerde been te krijgen. Letterijk, acht Vadez. Hiernaast staat een voorbeed van een denkbeedige voetbaer Vadez. Het vertet over zijn werk. Daarbij noemt hij enkee van zijn competenties in zijn werk. Tijdens je stage zu je ook met dit soort competenties te maken krijgen. Met PZO-4 ga je jouw persoontype onderzoeken aan de hand van dit soort competenties. A Onderstreep in het voorbeed van Vadez drie competenties die ook tijdens een stage kunnen geden. B Maak digitaa het PZO-4. Vog de aanwijzingen op de computer. C Noteer hiernaast jouw 4e vooropige persoonscode. Vogens het PZO-4 is mijn 4e vooropige persoonscode: b d o h D Noteer de comptenties die bij jouw persoonscode horen. Competenties die bij mijn persoonscode horen zijn:

38 38 hoofdstuk 4 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie STAGEVERSLAG handeings 5 Stage doen is spannend! Het wordt een tijd met vee ervaringen die ook aemaa hee verschiend kunnen zijn. Hoe kun je daar in hemesnaam een versag van maken? In je digitaa portfoio vind je formuieren en tips die je daarbij hepen. Twee personen zijn beangrijk bij je stage. Bij hen kun je terecht met vragen. Dat zijn de: stagebegeeider, de man of vrouw in het bedrijf of de insteing waar je stage oopt. Met deze persoon maak je afspraken op je stage zef; schoobegeeider, de man of vrouw bij jou op schoo. Deze persoon zorgt voor het contact tussen schoo en het bedrijf of de insteing. Samen met je stagebegeeider en je schoobegeeider wordt een stageovereenkomst gesoten. Daarin staan beangrijke afspraken over je stage. Je gaat je stageversag heemaa samensteen in je digitaa portfoio. Het bestaat uit de vogende onderdeen. versag kennismakingsgesprek dagversagen beroepsoriënterende beoordeing door de stagebegeeider eindpresentatie Met je schoobegeeider maak je afspraken wanneer je stageversag kaar moet zijn. Verzame tijdens je stage materiaa dat je kunt gebruiken bij je eindpresentatie. Denk daarbij aan foders, foto's, pattegronden, bonnen en promotiemateriaen van het bedrijf of de insteing. A Vu de gegevens hiernaast samen met je ouders of verzorgers in. Ik ga stage doen bij: Dit is een bedrijf waar insteing waar B Ga naar keuzedossier.n, kik op het tabbad bz 38 5 en maak je stageversag. Mijn stage duurt van Mijn stagebegeeider is de heer mevrouw tot Mijn schoobegeeider is de heer mevrouw Mijn stageversag moet kaar zijn op: De eindpresentatie van mijn stage is op:

39 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 4 39 INFORMATIE KOPPELEN Je weet intussen weke beroepseigenschappen we en weke niet voor jou haabaar zijn. Met het interview heb je informatie gekregen van een beroepsbeoefenaar zef. Met het vierde PZO heb je ontdekt weke competenties bij jouw persoonscode horen. A die informatie ga je nu koppeen aan de ervaringen uit je stage. A Vu de gegevens hiernaast verder in of kruis aan. De vogende beroepseigenschappen zijn voor mij WEL haabaar. De vogende beroepseigenschappen zijn voor mij NIET haabaar. Het vogende antwoord uit mijn interview is voor mij beangrijk. Dat is beangrijk, omdat: De competenties die vogens PZO-4 (bz. 35) bij mij horen zijn: Vogens deze gegevens kan ik het beste kiezen voor de mbo-sector TECHNIEK ZORG EN WELZIJN ECONOMIE LANDBOUW

40 samenvatting hoofdstuk 4 In dit hoofdstuk ben je aan het werk geweest met beroepseisen en heb je een beroepsbeoefenaar geïnterviewd. Je hebt een soicitatiebrief geschreven, je competenties ontdekt en je stageversag gemaakt. Tensotte heb je a die informatie gekopped om een voorkeur aan te kunnen geven voor een mbosector.

41 opeidingen 5 In dit hoofdstuk krijg je informatie over mbo-opeidingen en werkgeegenheid. Je ontdekt weke eigenschappen bij jouw persoonstype horen.

42 42 hoofdstuk 5 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie NIVEAUS IN HET MBO Met ek vmbo-dipoma word je toegeaten op een vervogopeiding in het mbo. Aéén wanneer je de theoretische eerweg hebt gevogd kun je ook doorstromen naar het vierde eerjaar van het havo. Er zijn hee vee verschiende mbo-opeidingen. De ene opeiding is moeiijker dan de andere. Daarom zijn de opeidingen in het mbo ingedeed in vier niveaus. Er is voor iedereen we een geschikte mboopeiding te vinden. Bovendien kun je het stap voor stap doen. Je kunt atijd doorstromen naar een hoger niveau. Kijk maar eens naar het schema hieronder. Hoe het precies gereged is op een mbo-opeiding bij jou in de buurt, kan je decaan verteen. niveau toeating duur doorstromen naar 1 assistentenopeiding 2 basisberoepsopeiding 3 vakopeiding 4 middenkaderopeiding zonder dipoma met eke eerweg met vmbo-dipoma BBL met vmbo-dipoma TL, GL, KBGL met vmbo-dipoma TL, GL, KBGL 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar niveau 2 niveau 3 niveau 4 hbo assistentenopeiding basisberoepsopeiding vakopeiding middenkaderopeiding Na deze opeiding voer je eenvoudig werk uit. Dat zijn vaak dezefde soort werkzaamheden. Je werkt atijd onder toezicht van een ander. Die ander is ook verantwoordeijk voor jouw werk. Na deze opeiding kun je zef en uitvoeren, die meesta hetzefde zijn. De vogorde van de werkzaamheden is verpicht. Je werkt onder toezicht van een ervaren coega. Na deze opeiding kun je zefstandig werken. Je kunt het werk voor jezef en je coega's die hetzefde soort werk doen goed indeen. Je bent verantwoordeijk voor je eigen werk en dat van je coega's. Na deze opeiding kun je voedig zefstandig werken. Je kunt werk voorbereiden, de administratie bijhouden en eiding geven aan anderen, bijvoorbeed as zefstandig ondernemer. A Ga naar keuzedossier.n en kik op het tabbad 'opeidingen'. B Zoek voor ek niveau een opeiding. 1 assistentenopeiding 2 basisberoepsopeiding 3 vakopeiding 4 middenkaderopeiding

43 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 5 43 BBL OF BOL OF HAVO-4 Behave een niveau kun je ook een eerweg in het mbo kiezen. Er zijn twee eerwegen. BBL beroepsbegeeidende eerweg Dit wi zeggen dat je 'werkend eert'. Je gaat één dag in de week naar schoo en de andere vier dagen werk je a. Je ontvangt een oon van het bedrijf of de insteing waar je werkt. De BBL is geschikt voor eeringen die iever praktisch bezig zijn. Dat zijn eeringen die het vak iever wien eren door in de praktijk te werken. Aan het einde van de BBL heb je meer praktische bagage. BOL beroepsopeidende eerweg Dit wi zeggen dat je de hee week naar schoo gaat. Je ontvangt geen oon, want je bent nog nergens in oondienst. We ga je in de praktijk een stage doen in het beroep waarvoor je wordt opgeeid. Met de BOL krijg je meer theorie. De BOL is daarom geschikt voor eeringen die het niet erg vinden om met de neus in de boeken te zitten. Aan het einde van de BOL heb je meer theoretische bagage. Op een ROC (Regionaa Opeidingscentrum) worden opeidingen gegeven in de sectoren Techniek, Zorg en Wezijn en Economie. Op een AOC (Agrarisch Opeidingscentrum) vind je opeidingen in de sector Landbouw. HAVO-4 Met een dipoma vmbo-tl word je ook toegeaten in het vierde eerjaar van het havo. Je krijgt dan te maken met vier profieen in paats van vier eerwegen. Een profie is een combinatie van vakken. Je kunt kiezen uit: Cutuur & Maatschappij; Economie & Maatschappij; Natuur & Gezondheid; Natuur & Techniek. Met een bepaad profie kun je doorstromen naar bepaade opeidingen in het hbo. Wanneer je erover denkt om in het havo door te eren, moet je dat goed bespreken met je ouders of verzorgers. Vraag aan je decaan weke vakken er in je vmboeindexamenpakket moeten zitten. Leg uit aan weke vervogopeiding je de voorkeur geeft. Ik geef de voorkeur aan een BBL-opeiding een BOL-opeiding havo-4 omdat ik

44 44 hoofdstuk 5 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie ARBEIDSMARKT Bedrijven en insteingen vragen voortdurend personee. En steeds zijn er mensen die zich aanbieden om arbeid te verrichten. Net as op de markt is er dus vraag en aanbod. Daarom wordt er gesproken van de arbeidsmarkt. Wanneer jij kaar bent met je mbo- of hbo-opeiding ga je een baan zoeken op die arbeidsmarkt. Er zijn banen waar vee vraag naar is en weinig aanbod. Maar het gebeurt ook dat er weinig vraag is terwij het aanbod groot is. De vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt veranderen voortdurend. Een ding is zeker: met een dipoma heb je de meeste kans op werk. En mensen die de ontwikkeingen op hun vakgebied vogen en voortdurend bijschoen hebben nog meer kans. Je kunt aan werk komen door: een advertentie in de krant; zoeken op internet; de bemiddeing van een uitzendbureau; een stage; de hup van famiie of vrienden; een bijbaantje; een open soicitatie. Mensen veranderen nog a eens van baan. Bijvoorbeed omdat ze afwisseing wien of meer kunnen verdienen. Of meer wien presteren omdat ze een cursus hebben gevogd. Maar ook omdat het beroep toch niet was wat ze zich er van voorgested hadden. Behave uitzoeken weke beroepsopeiding bij je past, moet je ook rekening houden met de mogeijkheden op de arbeidsmarkt. De arbeidmarkt verandert steeds. A Kies wat je voorkeur heeft en kruis aan. Mijn voorkeur heeft werk in een bedrijf in een grote werkkring waar ik vee ged mee verdien dat ik aeen kan doen met regematig werktijden in een insteing in een keine werkkring waar ik vee pezier in heb dat ik samen met anderen moet doen wisseende werktijden DE KANS OP WERK IS: beroep goed redeijk matig secht onbekend B Ga naar keuzedossier.n. Kik de website werk.n aan en daarna op kans verkennen. Zoek van drie beroepen de kans op werk op aanta vacatures aanta vacatures aanta vacatures

45 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 5 45 WAARDEN Waarden zijn dingen die je van ekaar normaa vindt. Een voorbeed is: eerijk je mening geven. Toch vindt niet iedereen hetzefde vanzefsprekend en beangrijk. Andere voorbeeden van waarden zijn: ekaar aten uitpraten; niet discrimineren; samenwerken; graag wien winnen; zef dingen kunnen bepaen. RESPECT! Thuis kunnen andere waarden geden dan op schoo of in een sportteam. Zo kan op schoo uitdrukkeijk om jouw mening worden gevraagd. Terwij je dat thuis misschien niet gewend bent. Over ekaars ervaringen kunnen praten met vrienden is meesta gemakkeijker dan met je ouders of verzorgers. Met 7 onderzoek je weke waarden jij beangrijk vindt. A Zet een vinkje onder: thuis; op schoo; met vrienden; as je vindt dat de genoemde waarde daar van toepassing is. Laat het vakje open as je vindt dat het niet zo is. waarden ekaar aten uitpraten om hup vragen as je iets niet snapt over sex kunnen praten praten over anderen praten over wat je voet van binnen ekaar kritiek mogen geven beangsteing hebben voor ekaar thuis op schoo met vrienden B Maak digitaa het PZO-5. Vog de instructies op de computer. C Noteer hiernaast jouw 5e vooropige persoonscode. Vogens het PZO-5 is mijn 5e vooropige persoonscode: b d o h

46 46 hoofdstuk 5 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie DEFINITIEVE PERSOONSCODE De computer heeft intussen jouw definitieve persoonscode berekend. Daarmee krijg je een paats in het schema 16 persoonstypen. Het voorbeed van Taisha aat zien wat je uit dat schema kunt afeiden. Hieronder zie je de persoonscode van Taisha. Haar persoonstype is een combinatie 'bedenker' en 'heper'. Want die scores zijn bij haar het hoogst. De scores van 'onderzoeker' en 'doener' zijn bij haar het aagst. Die teen niet meer mee. De computer berekent een pek in het schema '16 persoonstypen'. Met deze uitsag kan precies uitgeegd worden weke eigenschappen Taisha heeft. Je mentor egt uit hoe het schema in ekaar zit. b d o h A Ga naar keuzedossier.n, kik op het tabbad 'PZO', zoek je definitieve persoonscode op en vu die hiernaast in. mijn definitieve persoonscode is: B D O H B Kruis de twee hoogste scores aan. C Vu in. Vogens mijn definitieve persoonscode ben ik aereerst een en op de tweede paats een

47 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie hoofdstuk 5 47 SAMEN TERUGKIJKEN Je hebt vee moeten ezen in dit hoofdstuk. Natuurijk vraagt het wat tijd om a die dingen te verwerken. Maar dan ben je we wat wijzer geworden. Dat is niet niks! In de vogende kun je je ouders of verzorgers weer eens aan het werk zetten. Zoek een geschikt moment uit om het onderstaande aan hen te vragen. Zorg dat je ouders of verzorgers dit werkboek kunnen inzien. Geef ze de tijd om over hun antwoorden na te denken. A Ga naar keuzedossier.n en kik op het tabbad '16 persoonstypen'. Schrijf hiernaast de eigenschappen over die bij jouw persoonstype horen. De vogende eigenschappen horen bij mijn persoonstype. Ik herken mezef WEL / NIET in deze eigenschappen, omdat: Ste de vogende vragen aan je ouders of verzorgers. B Herkennen juie deze eigenschappen in mij? C Hebben juie nog vragen aan de decaan of mentor? JA / NEE, omdat NEE JA, de vogende:

48 samenvatting hoofdstuk 5 In dit hoofdstuk heb je informatie verzamed over mbo-opeidingen en de arbeidsmarkt. Je hebt gezien weke eigenschappen bij jouw persoonstype horen. Zowe jij as je ouders of verzorgers hebben daarop gereageerd.

49 naar het mbo 6 In dit aatste hoofdstuk kies je definitief voor een mbo-opeiding. Je gaat de voorbereidingen treffen om op die opeiding te worden aangenomen.

50 50 hoofdstuk 6 keuzedossier vmbo oopbaanoriëntatie OPLEIDINGEN MET PERSOONSCODE Met je definitieve persoonscode kun je hee gericht naar opeidingen gaan zoeken. Op vind je ae mbo-opeidingen bij ekaar onder het tabbad 'opeidingen'. Je kunt daar zoeken op persoonscode. Dan worden ae opeidingen genoemd die het best bij jouw persoonstype passen. Maar je kunt ook zoeken op opeidingsniveau en op mbo-sector. Bij 1 ga je eerst zes opeidingen die je interessant ijken voorseecteren. Uit die zes kies je er tensotte twee uit. A Vu hiernaast je definitieve persoonscode in. mijn definitieve persoonscode is: B D O H B In weke mbosector ga je opeidingen kiezen? Ik kies opeidingen in de sector TECHNIEK ZORG EN WELZIJN ECONOMIE LANDBOUW opeidingsniveau C Kik op het tabbad opeidingen en zoek naar zes opeidingen die je interessant ijken. De vogende opeidingen ijken mij interessant. 1 2 mbo-1 mbo-2 mbo-3 mbo-4 Kies opeidingen uit één mbo-sector

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie)

BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte leerweg. versie september 2015. Linda Baselier (auteur) Rob Veldhoen (auteur) Sjors van de Hasselt (redactie) euzedossier Handeiding voor de mentor bij Loopbaan Oriëntatie Begeeiding in de onderbouw van het vmbo. BasisBeroeps- en KaderBeroepsgerichte eerweg versie september 2015 Linda Baseier (auteur) Rob Vedhoen

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor gymnasium profielkeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11.

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor gymnasium profielkeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11. euzedossier handeiding voor de mentor gymnasium profiekeuze bij de 1e druk, 2012 isbn 978-90-6762-124-3 versie 27.11.14 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen Martin van Essen & uitgeverij remmers uitgeverij

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College

Insula. Centraal. e d. u d. o C a. u s. Insula College christeijke schoengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Insua Coege Insua Centraa Insua Coege e g e o C a u s In! k j i e d i u d s Da ocatie Koningstraat, mavo pag. 2-6 ocatie Hamaheirapein,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg Op vijf bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd.

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is

Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid As zwanger worden niet vanzefsprekend is Stichting Ambuante Fiom Psychosociae begeeiding bij ongewenste kinderoosheid Een zwangerschap is niet vanzefsprekend.

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide

Gewoon is soms niet speciaal genoeg. AmbulAnte begeleiding (V)SO de PirAmide AmbuAnte begeeiding (V)SO de PirAmide Gewoon is soms niet speciaa genoeg deskundige begeeiding en PrAKtiSCHe OnderSteuning VOOr OnderWiJS AAn eeringen met een Angdurige ZieKte OF ichameijke beperking.

Nadere informatie

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it

Wij wensen alle lezers van hettivoliaantje Veel geluk en voorspoed in 2011. Namens: Bestuur en vrijwilligers Stichting Tivoli i lov it Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 1 Wij wensen ae ezers van hettivoiaantje Vee geuk en voorspoed in 2011 Namens:

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie

Betreft: Monitoring van kansengroepen in het personeelsbestand via vrijwillige registratie Rondzendbrief Rondzendbrief Monitoring Aan ae entiteiten en personeeseden van de Vaamse overheid die gebruikmaken van een systeem van vrijwiige registratie van afkomst en arbeidshandicap in het kader van

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap

Anders kijken naar werk. CNV-voorzitter Van Boggelen Werken voor geld of geluk? Dienend leiderschap Magazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het kathoiek onderwijs JAARGANG 30 I FEBRUARI 2010 I NUMMER 1 Anders kijken naar werk CNV-voorzitter Van Boggeen Werken voor ged of geuk? Dienend

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2 Sector- en vakkenpakketkeuze Hoe ziet het vmbo eruit? 4 leerwegen/niveaus: Basisgericht Kadergericht Gemengde leerweg Theoretische leerweg = Dalton MAVO VMBO - ONDERBOUW Leerjaar

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Een korte kennismaking met t Verlaet

Een korte kennismaking met t Verlaet Een korte kennismaking met t Veraet t Veraet is een woonzorgcentrum in Westdorpe. Het maakt onderdee uit van SOKA, ofwe Stichting Ouderenzorg Kanaazone. t Veraet biedt vee diensten: wooncomfort, zorg,

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Leiderschap Basis met algemene informatie Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Leiderschap Basis met agemene informatie persoog Nederand Voorbeedrapporten werk Simon Sampe 17 januari 201 Rapportage voor Simon Sampe

Nadere informatie

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk

Leernetwerk Zeggenschap en Inclusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundelde resultaten Leernetwerk Leernetwerk Zeggenschap en Incusie voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) Gebundede resutaten Leernetwerk www.kennispeingehandicaptensector.n vormgeving: Studio Tween Inhoudsopgave Ineiding

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2009

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2009 INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO Compensatie eigen risico 2009 COMPENSATIE EIGEN RISICO Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaat vanaf 1 januari 2008 een verpicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT

JAARVERSLAG RUIMTE VOOR MOBILITEIT NETWERK > MOBILITEIT > KENNISDELING > Wij hechten vee beang aan uw mening as het gaat om de beoordeing van onze dienstverening. Het invuen van de enquête kost u sechts enkee minuten. Wij verzoeken u onderstaande

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN Oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 TL OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN VMBO 3 TL Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?... blz. 3 3. Wanneer ga ik over van klas

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL

WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 maart 2012. Liefst per e-mai: info@stichtingtivoi.n 2012 nummer 1 WIJ WENSEN AL ONZE LEZERS EEN HEEL GEZELLIG CARNAVAL 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

euzedossier loopbaanoriëntatie in de tweede fase van havo en vwo handleiding bij een digitaal portfolio op www.keuzedossier.nl

euzedossier loopbaanoriëntatie in de tweede fase van havo en vwo handleiding bij een digitaal portfolio op www.keuzedossier.nl euzedossier loopbaanoriëntatie in de tweede fase van havo en vwo handleiding bij een digitaal portfolio op www.keuzedossier.nl ISBN 978-90-6762-112-0 Martin van Essen Rob Veldhoen Sjors van de Hasselt

Nadere informatie

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten!

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! 2970actief Activiteitenkaender Schide en s-gravenweze Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! Activiteitenkaender en vormen een grote groep in onze gemeente. Deze groep bestaat uit vee verschiende

Nadere informatie

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging

ASBESTFEIT. In elk gebouw, huis of stal, daterend van vóór 1994, kan asbest zitten. Nederland ziet zich gesteld voor de uitdaging INLEIDING PERSPECTIEF OP DE ONTWIKKELINGEN IN DE ASBESTMARKT De asbestmarkt is nog steeds voop in beweging sinds in september 2009 de eerste druk van Asbestfeiten; peidooi voor een hernieuwde samenwerking

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

Avonturijn, vol van avontuur!

Avonturijn, vol van avontuur! Jaarversag 2013 Kinderopvang Avonturijn Gepersonaiseerde uitgave, kijk sne op pagina 3 g Avonturijn, vo van avontuur! 2013 was een bewogen jaar. De branche kinderopvang stond onder enorme druk. Dit betekende

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

Op weg naar klas 3. september 2013. Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 -1-

Op weg naar klas 3. september 2013. Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 -1- Op weg naar klas 3 Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 september 2013-1- Op weg naar klas 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 3 2. Hoeveel jaar heb je nog

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5

Rapportages. Basis Beknopt Persoonlijkheidsprofiel Persoonlijkheidsprofiel Basis met algemene informatie. Persolog voorbeeld 5 Rapportages Basis Beknopt Persoonijkheidsprofie Persoonijkheidsprofie Basis met agemene informatie Persoog voorbeed 5 Aexander voorbeed 16 december 13 Rapportage voor Aexander voorbeed - 16 december 13

Nadere informatie

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3!

Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoli leest u op pagina 3! Het aaneveren van stukken voor het vogende Tivoiaantje, graag vóór 15 mei 2011. Liefst per e-mai: i.tivoi@upcmai.n 2011 nummer 2 Meer gegevens over dit nieuwe initiatief in Tivoi eest u op pagina 3! 1

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Windows. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Windows Contactgegevens van de kantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Bvd Fremont, CA 94538 Te: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com E-mai: support@arcsoft.com

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

Informatie avond. Welkom ouders en leerlingen van klas 3 mavo

Informatie avond. Welkom ouders en leerlingen van klas 3 mavo Informatie avond Welkom ouders en leerlingen van klas 3 mavo Shasta Franken Decaan mavo s.franken@rsgslingerboslevant.nl Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdagochtend: Slingerbos Slingerbos Levant Per mail

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE

HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE HUB GIDST JE DOOR JE STUDIEKEUZE DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE 2014 n 2 Hamburgerdiner voor twee op facebook! DE BLOKPERIODE HEMEL OF HEL? SPOTTED @ HUB 3 STUDENTEN, 3 OUTFITS BEN JE EEN DOENER OF EEN DENKER?

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER

nieuwsbrief Mantelzorgondersteuning goed geregeld? Activiteiten kalender VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG 30 OKTOBER VRIJDAG 13 NOVEMBER nieuwsbrief ANBO AFDELING ENSCHEDE OKTOBER 2015 NUMMER 16 Activiteiten kaender VRIJDAG 23 OKTOBER Thema Gezonde voeding Ineiding door diëtiste Proeven van maatijden Apetito Aanmeden bij Harry Oonk zie

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer, en ever deze na het tentamen in de omsag in. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten

Nadere informatie

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding

ICT overleg stadsdelen. 1 Inleiding ICT overeg stadsdeen 1 Ineiding Dit document dient as eidraad voor systeembeheer bij het uitvoeren van verschiende handeingen die dienen te worden verricht gedurende het verkiezingsproces bij gebruik van

Nadere informatie

oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT

oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 3 3. Het schooladvies... blz. 4 4. Het

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie

Informatiebrochure Sectorkeuze 3 VMBO-T. Schooljaar 2015- Mondial College. Locatie Meeuwse Acker

Informatiebrochure Sectorkeuze 3 VMBO-T. Schooljaar 2015- Mondial College. Locatie Meeuwse Acker Informatiebrochure Sectorkeuze 3 VMBO-T 2016 Schooljaar 2015- Mondial College Locatie Meeuwse Acker 1 I n l e i d i n g Op dit moment zit je in de derde klas van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Ouder wordende cliënt. Projectresultaten en inspiratie. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ouder wordende cliënt. Projectresultaten en inspiratie. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ouder wordende ciënt Projectresutaten en inspiratie www.kennispeingehandicaptensector.n 2 Project Ouder wordende ciënt Inhoudsopgave Ineiding 2... Verhaen van ciënten 3... Jos Anna Heeen en Ad Vera Interviews

Nadere informatie

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies?

NLP 4 YOU. NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? NLP informatiewebpagina pagina 1 van 10 NLP 4 YOU NLP voor iedereen! Wat is NLP nu precies? Om kort te omschrijven wat NLP (neuroinguïstisch programmeren) precies is vat niet mee. NLP is in iedergeva geen

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

Sector- en pakketkeuze. voor ouders van leerlingen in 3 tl

Sector- en pakketkeuze. voor ouders van leerlingen in 3 tl Sector- en pakketkeuze voor ouders van leerlingen in 3 tl Welke hulp krijgt de leerling? (portfoliomap) 3e leerjaar vmbo - theoretisch: werkboek: de loopbaanverkenner www. beroepskeuzedagboek.nl studie-experience

Nadere informatie

Programma voor vanavond

Programma voor vanavond MARIS COLLEGE Programma voor vanavond Rekentoets 2016 Vernieuwing examenprogramma s VMBO Keuzes bij overgang van 2 e naar 3 e leerjaar Keuze van het niveau Keuze van de afdeling (kader en gemengd) Keuze

Nadere informatie

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. makeaars Engeandaan 580 2034 HA Haarem 139 750,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Engeandaan 580, 2034 HA Haarem makeaars

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie

esdégé reigersdaal Afspraken over agressie esdégé reigersdaa Afspraken over agressie 1 Afspraken over agressie Voorwoord De afgeopen jaren zijn er op het terrein van omgaan met agressie/ongewenst gedrag zowe centraa as okaa binnen de organisatie

Nadere informatie

Informatie avond. Welkom ouders en leerlingen van klas 2 mavo

Informatie avond. Welkom ouders en leerlingen van klas 2 mavo Informatie avond Welkom ouders en leerlingen van klas 2 mavo Shasta Franken Decaan mavo s.franken@rsgslingerboslevant.nl Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdagochtend: Slingerbos Slingerbos Levant per mail

Nadere informatie