2 De elektrische huisinstallatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 De elektrische huisinstallatie"

Transcriptie

1 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan de gestede eisen vodoen zijn ook mogeijk!! Ontwerp of B Ontwerp of B Ontwerp C Ontwerp D Ontwerp E Ontwerp F Ontwerp G Ontwerp H V V Centrae vragen a Goed en veiig wi zeggen: - dat ae apparaten op de juiste spanning worden aangesoten; - dat er in huis geen kortsuiting ontstaat waardoor mogeijk brand veroorzaakt zou kunnen worden en - dat een persoon niet onder spanning kan komen te staan door het aanraken van apparaten, stopcontacten, ichtschakeaars e.d.. Veiigheidsonderdeen: - hoofdzekering: deze zekering brandt door as er in huis in totaa te vee stroom gebruikt wordt. Het gevaar is dat de eidingen dan te heet kunnen worden. De eektriciteit in het hee huis wordt afgesoten. - aardekschakeaar: as er in huis meer stroom naar binnen gaat via de aanvoer dan er via de afvoer weer naar buiten gaat, wordt de eektriciteitsvoorziening afgesoten door deze schakeaar. Het gevaar is dat er bijvoorbeed een dee van de stroom via een persoon wegvoeit. - groepszekering: deze zekering brandt door as er in een dee (groep) van het huis tevee stroom wordt gebruikt bijvoorbeed door kortsuiting. Het gevaar is dat in dat dee van het huis de eidingen te heet worden. Hierbij wordt dat dee van het huis afgesoten van verdere aanvoer van de eektrische stroom. b Spanning is een maat voor de energie die per eenheid van stroomsterkte (en of eektron) wordt getransporteerd. Stroomsterkte is een maat voor de hoeveeheid ading die er per seconde door een draad stroomt (of maat voor het aanta eektronen dat per seconde door een draad stroomt). Weerstand geeft de moeiijkheidsgraad aan waarmee de stroom (d.w.z. de eektronen) door een bepaad gedeete van een stroomkring kan gaan. Eektrische energie is de hoeveeheid energie (in Joue) die door de stroom (d.w.z. de eektronen) in bijvoorbeed een bepaad apparaat wordt afgegeven. Eektrisch vermogen is de hoeveeheid energie die per seconde door de stroom wordt afgegeven. c Bij een serieschakeing gaat ae stroom door ek van de onderdeen van de kring. s je ergens de stroomkring onderbreekt dan krijgt geen enke onderdee nog energie toegevoerd. Dat wi bijvoorbeed zeggen dat ae ampjes dan uitgaan. Bij een paraeschakeing vertakt de stroom zich op bepaade knooppunten. Ek onderdee heeft een eigen aan- en afvoer. s je hier een onderbreking in maakt (bijvoorbeed een schakeaar), dan wordt aeen dat onderdee niet meer van energie voorzien.

2 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7 4 Eektriciteit en veiigheid - Je zou onder spanning kunnen komen te staan, omdat vocht gemakkeijk de stroom geeidt. - De aardekschakeaar schaket de stroomvoorziening uit. - De grootte van de stroom in de officiëe afvoer is dan keiner dan in de aanvoer. B - Dit zijn twee apparaten die bij vo gebruik vee stroom vragen. - De groepszekering brandt dan door. - Door de grote stroomsterkte worden de eiding heet. Het draadje in de zekering brandt dan door. C - s er met de draden in de koekast iets mis is, dan kunnen de metaadeen van de koekast onder spanning komen te staan. - De aardekschakeaar schaket de stroomvoorziening uit. - s je de koekast aanraakt, kan een dee van de aangevoerde stroom via je ichaam gaan en niet via de officiëe afvoereiding. Hier reageert de aardekschakeaar op. E - Het gevaar is nu dat de stroomsterkte in huis te groot kan worden. - n dit geva za de hoofdzekering doorbranden. Deze zekering mag je niet zef vervangen. - Het auminiumpapier za niet zo gemakkeijk doorbranden as het zekeringsdraadje. F - Het dunne verengsnoer wordt hee erg heet waardoor het pastic kan gaan smeten en er kortsuiting ontstaat. - De groepszekering za doorbranden. - Een dun verengsnoer heeft een grotere weerstandswaarde dan een dik verengsnoer. De eektrische stroom za dan een groter dee van zijn energie a in het verengsnoer afgeven. G - De haogeenamp za vee te heet worden en dus doorbranden. - n dit geva zit de veiigheidsvoorziening meer in de amp zef: de goeidraad brandt door. - De goeidraad dit geschikt is voor V krijgt nu zo n 0 V te verduren. De stroomsterkte neemt daardoor sterk toe met as gevog dat er in korte tijd vee energie in de draad wordt afgegeven waardoor deze dus te heet wordt.. Eektrische schakeing Verwerken 7 Meet de spanning over het apparaat met een votmeter en de stroomsterkte door het apparaat met een ampèremeter. Bereken de weerstand met: = = (BNS tabe 5.6). 8 a Het verband tussen en is bij een constantaandraad recht evenredig (de temperatuur heeft nauweijks invoed) en evert dus een rechte ijn op in een (,)-diagram. Lijn hoort () () bij een grotere weerstand, bij een amp keinere. b Bij een goeiamp is de weerstand niet constant, maar neemt toe met de temperatuur. s de amp feer brandt, is de weerstand groter. Het verband tussen en is niet recht evenredig. (V) (V) c Lees van een punt op de ijn de waarde voor en af. Bereken de weerstand met 4,4 9 a Bij 0 V staat de meter op 5,0. De meter geeft 4,4 aan, dus 0 = 6 V 5,0 4,4 b Bij 00 m staat de meter op 5,0. De meter geeft 4,4 aan, dus 00 = 88 m 5,0 =. 0, want in het begin is de goeidraad nog koud, is de weerstand ager en de stroomsterkte dus groter. a = =,0 0,50 = 8,0 Ω

3 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 8 b De stroomsterkte neemt steeds sne minder toe, dus de weerstand wordt groter: = (BNS tabe 5.6) = =,64 40 = 0 V 6,0 = = = Ω. 0,500 0 = = = = 0,8 of: = =, 0 = 40 0 = 0,7 4 Verschiende deen van je ichaam maken contact met de twee poen van een spanningsbron (bijvoorbeed met de fasedraad via de metaen behuizing van een defect apparaat én met de aarde). Daardoor wordt er een stroom door je ichaam geperst. Beveiiging gebeurt middes randaarde en/of een aardekschakeaar. 5 Nee, de zekering schaket aeen uit bij een grotere stroomsterkte dan 6. Die ontstaat pas bij een 0 weerstand die keiner is dan = = = 4 Ω. De weerstand van het ichaam is vee groter, nameijk 6 meer dan kω. De aardekschakeaar schaket de spanning uit as er een stroom van minimaa 0 m wegekt naar de aarde. Dat kan gebeuren as het ichaam goed contact maakt (bijvoorbeed via natte handen). Controeren 8 Lichaamsweerstand a Een stroom van meer dan 0 m, anger dan 0, s wordt gevaarijk. anraken met droge handen is dus 0 0 niet gevaarijk: = = = 7,7 m. Met natte handen we: = = = 77 m b Een stroom van meer dan 0 m, anger dan 0, s wordt gevaarijk. c Gewone stopcontacten en gewone schakeaars zijn verboden. We toegestaan zijn scheerstopcontacten (gavanisch gescheiden van het ichtnet en de aarde met een transformator) en trekschakeaars. 9 arding a Zie de inker figuur. b Zie de rechter figuur. Nee, de stroom zou via de aardeiding open en niet via de man (die een vee hogere weerstand heeft). Bovendien was ten gevoge van het goede contact met de aarde via de aardeiding waarschijnijk een grote stroom gaan open, waardoor de zekering zou zijn uitgeschaked. c De oude aardeiding maakte via de oden watereiding contact met de aarde. De nieuwe watereiding is van VC (pastic), een isoator. d Niet voedig. Er kan nog atijd een spanning op staan die door de natte omstandigheden toch gevaarijk kan zijn. Het is met een aardekschakeaar aéén niet uitgesoten dat je een schok krijgt, a za de stroomsterkte niet meer dan 0 m bedragen en dus waarschijnijk niet echt gevaarijk zijn. spanningsdraad watereiding geaarde voer spanningsdraad goed geaarde watereiding geaarde voer 0 Defibriator a Hoe groter de huidweerstand, hoe keiner de maximae stroomsterkte bij geijke spanning: =. b De maximae stroomsterkte is 4 bij 00 Ω. 4 6% =,4. t =,8 0, =,6 ms. c De huidweerstand wordt keiner, omdat water met opgeoste stoffen (ionen) erin stroom geeidt. Het water in de ge dringt door in de huid. d Bij een huidweerstand van 50 Ω bedraagt de piekstroom 54. 6% van 54 is 4. De tijdsduur van de stroompus is dus,7 ms, want de stroomsterkte is gedurende,7 ms hoger dan 4. Bij een pusduur van,5 ms is de huidweerstand is bijkbaar ongeveer 50 Ω (iets minder). Concusie: Door het aanbrengen van de ge haveert de huidweerstand.

4 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 9 ekstrookje a Het rekstrookje wordt anger en dunner. Een grotere engte en een keinere doorsnede maken de weerstand groter. b Zie onderstaande tabe en nevenstaande figuur. De weerstand is,5 = = (de spanning is afgeezen uit figuur 9),4, (kω),0 0,8 (cm) (cm) (m) (kω) 5,00 0,00 5,0 0,50 5,0 0,0 4,0 0,6 5,04 0,04,0 0,8 5,06 0,06,0,5 Het diagram evert geen rechte ijn op. Het verband is moeiijk te (cm) bepaen. c it de grafiek en de tabe bijkt dat = 0,04 cm en dat = 5,04 cm. Het rekstrookje is dus 0,8 % uitgerekt. De kabe is dus 0 0,8 % = 0,6 m uitgerekt.. Serie- en paraeschakeing Verwerken 5 a De eektronen moeten door meer weerstanden heen geperst worden, dus de stroomsterkte wordt keiner. b De eektronen kunnen via meer paraee wegen door de schakeing stromen. Dit kost minder moeite, dus er wordt in totaa een grotere stroom rondgepompt. 6 arae geschaked: as één apparaat aan of uitgeschaked wordt, bijven de andere apparaten onveranderd functioneren. 7 Van overbeasting is sprake as de stroomsterkte door een eiding groter is dan de maximaa toegestane stroomsterkte. De warmteontwikkeing in de eiding is dan te groot. Er sprake van kortsuiting wanneer de spanningsdraad en de nudraad rechtstreeks met ekaar in contact komen. De weerstand is dan erg kein en de stroomsterkte daardoor erg groot. De huisinstaatie is op twee manieren beveiigd tegen overbeasting en kortsuiting: door midde van een indeing in verschiende groepen en door midde van zekeringen: een hoofdzekering en voor eke groep een zekering. 8 a Het kan aebei. Bij de serieschakeing gaat het controeampje ook uit as het mistachtericht defect raakt. b Bij de paraeschakeing krijgt het ampje evenvee spanning as de mistamp. Het moet dus op V werken: B is geschikt. vat af vanwege het grote vermogen (4 W), want het moet een kein ampje zijn. Bij de serieschakeing krijgt het ampje dezefde stroomsterkte te verwerken as de mistamp:,0. Lampje C is hiervoor geschikt, is te groot (te vee vermogen). Lampje D heeft noch dezefde spanning, noch dezefde stroomsterkte as de mistamp en is dus niet geschikt. 0,6 0,4 0, 0 0 0,0 0,04 0, a De in serie geschakede ampjes verdeen de spanning: = ampjes. 0 b De spanning wordt verdeed over ampjes: (as je aanneemt dat de weerstand van de ampjes geijk bijft). 0 a v = + + v = = 6 Ω 9,0 b = = = = 0,0776 fgerond: = 0,078 6 c over 6 Ω: = = 0, = 4,89 V fgerond: = 4,9 V over 8 Ω: = = 0, =,40 V fgerond: =,4 V over 5 Ω: = = 0, =,7V fgerond: =,7 V (samen is het 9,0 V) 0 = 0,5 V. De stroomsterkte neemt eveneens 5 % toe 0,5 = = = 0,0 0 0,00

5 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 0 a = + + = + + = 0,0 v = 0 Ω v fgerond: v = 0 Ω 9,0 b = 9,0 = 0 = = 0,90 fgerond: = 0,90 0 c Bij 6 Ω: Bij 8 Ω: Bij 5 Ω: 9,0 = = 0,4 6 fgerond: = 0,4 9,0 = = 0,500 8 fgerond: = 0,50 9,0 = = 0,57 5 fgerond: = 0,6 a Stap : Je berekent de vervangingsweerstand v van de serieschakeing: v = + + Stap : Met die vervangingsweerstand bereken je de stroomsterkte in de serieschakeing: = v (waarin de waarden van de spanning over de hee serie en de vervangingsweerstand van de hee serie v bekend zijn). Stap : Met die stroomsterkte bereken je de spanningen,, over ek van de weerstanden: =, =, (waarin de waarden van en,, bekend zijn). b Voor de schakeing as gehee: in de tweede stap. Voor de afzonderijke weerstanden in de schakeing: in de derde stap. c Je berekent de som van de (eerder berekende) spanningen,, en je gaat na of deze som geijk is aan de spanning over de hee serie. Want in een serieschakeing gedt: = + + a Je berekent de stroomsterkte,, door ek van de weerstanden: =, =, (waarin de waarden van en,, bekend zijn). b Voor de afzonderijke weerstanden in de schakeing. c Stap : Je berekent de vervangingsweerstand v van de paraeschakeing: = v Stap : Met die vervangingsweerstand bereken je de totae gezamenijke stroomsterkte in de paraeschakeing: = v (waarin de waarden van de spanning over de weerstanden en de vervangingsweerstand v bekend zijn). Stap : Je berekent de som van de (eerder berekende) stroomsterktes,, en je gaat na of deze som geijk is aan de stroomsterkte door de totae paraeschakeing. Want in een paraeschakeing gedt: = + + Je gebruikt de formue = voor de schakeing as gehee: in de tweede stap. 4 = 4,0 = =,8 0 =, 0 Ω 0,0 4,0 5 v = + = = = 0, v = 0,0097 = 4 Ω 6 a De uitgangsspanning Q is geijk aan de spanning over de weerstand van 0 kω: Q Q Q = Q = bron = 9,0 = 9, 0 =,0 V (0 + 0) 0 0 bron tot tot b De totae weerstand in de kring neemt toe, daardoor neemt de stroomsterkte af. Q = Q = 00 neemt dan ook af. c s var = 0 Ω: Q = 9,0 V (de weerstand van 0 kω krijgt ae spanning). 0 s var = 0 kω: Q = 9,0 =,5 V. fgerond:, V Q 9,0 V 40 Controeren 4 a en kun je vervangen door,:, = 0,08 = Ω, = + = + = 0, ,

6 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie b Zie nevenstaande figuur. bron 9,0 c De hoofdstroom = = = 0, 45 = 0,5 tot + 50 b = 9,0 V - + Spanning : = = bron bron tot Ω tot 50 Ω 50 = 9,0 = 7,6 = 7, V + 50 Spanning en :, = = = 9,0 7,6 =,74 =,7 V 7,6 Stroomsterkte : = = = 0, 45 = 0,5 (de stroom is geijk aan de hoofdstroom) 50 Stroomsterkte : = =,74 0 = 0,087 Stroomsterkte : = = 0,45 0, 087 = 0,058 bron 4 a en kun je vervangen door, = + = 50 Ω. b Zie nevenstaande figuur. c De hoofdstroom = bro n = = 0,48 tot 5 50 waarbij = + = tot = = 5 Ω tot Spanning : = 0 = bron = = 4,8 V bron,, Spanning : = bron = 4,8 = 7, V Spanning : parae aangesoten (eigen stroomkring), dus V, Stroomsterkte en : = = = = 0,4, 50 Stroomsterkte : = bron = 0,48 0,4 = 0,4 V 50 Ω 50 Ω 44 a De schuifweerstanden zijn steeds gespitst in een dee a en een dee b. Zie de figuren. b Zie figuur E. Het is een serieschakeing die dienst doet as spanningsdeer. 4,b,a B,a C,b E 45 Feestverichting D Systeem : De ampen moeten op 0 V aangesoten worden, dus ze moeten parae geschaked worden. tot 6 De totae stroomsterkte mag 6 bedragen. = = 5 ampjes 0,0 ampje Vbron 0 V Systeem : Om 0 V te verdeen: = = 9 ampjes in serie schakeen. Vampje V Door eke serie oopt 0,50 (bij V is de stroom door een ampje 0,50 ). De totae stroomsterkte mag tot 6 6 bedragen. Je kunt dus: = = series van 9 ampjes = 608 ampjes aansuiten. 0,50 ampje

7 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 46 Spanning insteen a var ampje = var ampje var var = ampje ampje 6,0 = 6,0 6,0 0,50 = Ω b Het ampje ( Ω) staat parae aan een dee van de schuifweerstand (5 Ω). De vervangingsweerstand hiervan ( v) staat in serie met het resterende stuk van de schuifweerstand. De spanningsverdeing wordt L v dus as vogt: =, waarbij = + bron tot 5 v = v 0,5 = 6,67 Ω L 6,67 6,67 = L = =,7 V 6,67 + 5,67 Het ampje maakt met het paraegeschakede dee van de schuifweerstand een te kein dee uit van de totae weerstand waarover de spanning wordt verdeed. s de schuif naar boven gaat, wordt de weerstand van het paraee dee groter en de weerstand van het resterende dee van de schuifweerstand keiner, zodat het ampje een grotere spanning krijgt. L v c =, waarbij = + bron tot v = v 0,9 = 7,76 Ω L 7,76 7,76 = L = = 5,9 V 7, ,76 5,0 V~ kopamp achtericht 47 Fietsverichting a De twee ampjes staan parae aangesoten op 5,0 V (zie bovenstaande figuur). dynamo = = 48 m. b Over de LED staat atijd ongeveer 0,0 V (uiteraard aeen as er vodoende spanning staat over de serie waarin de LED is LED opgenomen). De spanning wordt verdeed, dus het achtericht moet het met 0,0 V minder doen, wat nauweijks merkbaar is. Omdat de dynamo een wissespanning evert, aat de LED echter sechts de heft van de tijd stroom door. Je kunt dit 5,0 V~ probeem verhepen door een tweede diode in omgekeerde kopamp achtericht (dooraat)richting parae te schakeen aan de LED. c Door het aanbrengen van het controeampje gaat er iets minder stroom door het achtericht omdat de weerstand van die tak iets groter is geworden: de dynamo hoeft iets minder stroom te everen. 48 Lampspanning Eerste manier Serieschakeing dus: L = en: L + = bron = 9,0 V. Je moet in de grafiek dus afezen bij weke waarde van (dezefde waarde voor L en ) gedt dat de bijbehorende L en bij ekaar opgeted geijk zijn aan 9,0 V. De horizontae stippeijn in de grafiek geeft de stroomsterkte aan (0,7 ) waarbij de bijbehorende L (, V) en (6,7 V) bij ekaar opgeted geijk zijn aan 9,0 V. Tweede manier Een tijdrovende manier is + L uit te zetten tegen en dan af te ezen bij 9,0 V. Derde manier Voor de weerstand teken je een nieuwe grafiek ('). Zet een nieuwe verticae as bij 9,0 V. De nieuwe grafiek begint hier bij 0,0 V en oopt naar inks op tot 9,0 V (achterstevoren dus). Bij het snijpunt van de grafiek van het ampje L en de nieuwe (gestreepte) grafiek ' van de weerstand hebben L en dezefde stroomsterkte (0,7 ). De spanning over L (, V) is eenvoudig af te ezen uit de grafiek. ' 9,0 V 0,7 0,7, V 6,7 V ', V 9,0 V

8 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie.4 Eektrische energie Verwerken 55 a = ; = 0 V; Nieuwe onbekende: 60 = = = = 0,6 0 0 = = 88 Ω fgerond: = 8,80² Ω 0,6 b s twee maa zo kein wordt, wordt ook twee maa zo kein (as de weerstand constant is). Vogens = wordt dan = 4 keer zo kein: = 5 W. 56 a Gegeven: = 60 W = 0,060 kw en t = 000 uur = =,60 6 s in standaardeenheid: E = t = 60,60 6 =,60 8 J fgerond: E =,0 8 J in kwh: E = 0,060 kw 000 uur = 60 kwh fgerond: E = 60 kwh b Kosten: 60 kwh 0,0 per kwh = 6,00 57 a =, waarbij = 0 V berekenen: = v waarbij v = Ω 0 = = = 0 = 0 0 = 00 W fgerond: =, kw b Gedurende één uur staat de kache ,5 + 7,5 = 0 minuten aan. n standaardeenheid: E = = 4,40 6 J fgerond: E = 4,0 6 J n kwh: E =, kw 0,50 uur =,5 kwh (of: 6 4,4 0 J =,5 kwh) fgerond: E =, kwh 6, = invuen in = evert: = =. Dus is evenredig met. 59 a is 0 =, keer zo groot, dus is: (,04545)² =,09 keer zo groot. De toename is 9,%. 0 = invuen in = evert: = = = = =,0 8 = 4, V b n serie krijgen de weerstanden dezefde stroomsterkte te verwerken. De amp die van de twee ampen de minst grote stroom aankan, brandt as eerste door. Je moet dus voor beide weerstanden de maximaa toegestane stroomsterkte (bij het maximae vermogen) berekenen. nvuen van = in = evert: = = ( ) = = = max, = max, = max = max =,0 8, = 0,4 = 0, Concusie: (8 Ω) brandt as eerste door, want die kan minder stroom hebben. c arae krijgen de weerstanden dezefde spanning. De amp die de minst grote spanning aankan, brandt as eerste door. = = (zie vraag a) max, = =,0 8 = 4, V max

9 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 4 max, = =, =,8 V max Concusie: ( Ω) brandt as eerste door, want die kan minder spanning hebben. 60 ntwoord is juist, want de spanning van het ichtnet bijft hetzefde. (s de weerstand keer zo groot wordt, wordt de stroomsterkte keer zo kein. Bij antwoord B wint het dus van.) 6 a n opgerode toestand kan de kabe minder goed warmte afstaan aan de omgeving en wordt deze reeds bij een keinere stroomsterkte te heet. Hierdoor kan de isoatiemante gaan smeten. b Het maximaa toegestane vermogen in opgerode toestand is: max = max = 0,75 = 6 W. De boormachine mag we, de straakache mag niet. Controeren 6 Wasmachine a Er wordt niet voortdurend verwarmd en de motor draait niet voortdurend. b Gegeven: gemiddede vermogen gem =,4 kw; tijdsduur t = 75 min =,5 uur. E = t E =,4,5 =,0 kwh Kosten bij kwh-prijs van 0,0:,0 0,0 = 0,0 c max = max max, 0 = 0 = 4. Je hebt een zekering van 6 of 5 nodig. 64 Wasmachine/droger-combinatie Samen hebben ze een maximaa vermogen van 6,50 W. 6,5 0 max = = 8. 0 Je kunt beide apparaten niet tegeijk op een zekering van 6 of 5 aansuiten. 65 Straakache a = ; = 0 V = = Bij 0,5 kw is =, 0 =,7 dus = = 06 Ω fgerond: = 0 Ω 0,7,0 0 0 Bij,0 kw is = = 4,5 dus = = 5,9 Ω fgerond: = 5 Ω 0 4,5 b arae: Bij een paraeschakeing krijgen de weerstanden dezefde spanning en dus ook dezefde stroom (en hetzefde vermogen) as wanneer ze afzonderijk worden aangesoten. Het gezamenijke vermogen is dan geijk aan de som van de afzonderijke vermogens. c veriespercentage = snoer tot 00 % tot kache =,5 0 W (want snoer << kache) snoer = snoer tot,5 0 = = = 6,5 0 snoer = 0,0 = 0,0 ( 5,0) = 0, Ω snoer = snoer = (6,5) 0, = 4,68 W snoer 4,68 veriespercentage = 00% = 00% = 0,00 00 % = 0, %,5 0 tot

10 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 5 66 Eektrisch vermogen in een serieschakeing a = De stroomsterkte door beide weerstanden is geijk. =, waarbij in een serie gedt: v = +. v 9,0 Samen evert dit: = = =. v ,6 nvuen: 0,4 (Ω) () (W) 5,0 0,45,0 0, 0 0,6,0 5 0,0, ,6, ,,7 b Het vermogen van is maximaa as = 5 Ω (hoogste waarde: maximum in de grafiek). is dan geijk aan de waarde van..5 Weerstand Verwerken e (W),4,,0 0, (Ω) T 69 a Het verband tussen en T is ineair, d.w.z. de verandering van de weerstand ( ) is recht evenredig met de verandering van de temperatuur ( T). Zie bovenstaande figuur. b Zie bovenstaande figuur. s n zo groot wordt, wordt ook n zo groot. Dit heet een recht evenredig verband. c Zie bovenstaande figuur. s n zo groot wordt, wordt juist n zo kein. Dit heet een omgekeerd evenredig verband. d De soorteijke weerstand ρ. n Ωm (eigenijk: Ωm /m). BNS tabe 8-0. V 70 De weerstand is met = te berekenen ( en kun je meten met nevenstaande schakeing). n de formue = ρ vu je in: de weerstand, de soorteijke weerstand (uit BNS) en de engte (opmeten). Je kunt hieruit het dwarsdoorsnedeoppervak berekenen. Hieruit vogt de waarde voor de diameter: Oppervakte van een cirke: 4 d = (zie nevenstaande toeichting). = ¼ π d 4 dus: d = π π koperdraad 7 draad = ρconstantaa n ; ρ constantaan = 0,450-6 Ωm (BNS tabe 9) = π r d = π 0,0 0 = π = π (0,00 ) =,40 8 m² 5,0 = 0,45 0 = 7,6 Ω fgerond: = 7 Ω 8,4 0 want: = π r d = π d = π d = π 4 = ¼ π d

11 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 7 Het soort metaa kun je opzoeken as je de soorteijke weerstand ρ kent. 9, 0,5 0 = ρ ρ = dus ρ = =,70 8 Ωm 0,80 Vogens BNS tabe 8 heb je dan te maken met het metaa koper (70 9 Ωm). 7 Bruin, bauw en gee/groen instaatiedraad: =,5 mm. Bij een engte van,0 meter is de weerstand:,0 = ρ = 7 0 = 0,0068 Ω = 6,8 mω,5 0 Zwart instaatiedraad (schakedraad): =,5 mm. Bij een engte van,0 meter is de weerstand:,0 = ρ = 7 0 = 0,0 Ω = mω, De warmteontwikkeing in de draden neemt kwadratisch toe met de stroomsterkte: Q = t. Hoe groter het vermogen van de apparaten en hoe meer er ingeschaked zijn, hoe groter de stroomsterkte (de spanning bijft geijk). De warmteontwikkeing is aeen te beperken door de weerstand te verminderen. Van de grootheden in de formue = ρ kan aeen aangepast worden: door de eidingdiameter te vergroten Stroomsterkte: = = dus = = 5,7 fgerond: = 5, 0 0 Weerstand: = = = 44,08 Ω fgerond: = 44, Ω 5,7 0,4 Diameter: = ρ = ρ = 0,7 0 =,0 0 m 44,08 76 a d = 4 π (zie opgave 0) = 5, m = ρ = 0,45 0 0, 0 = 4,5 Ω fgerond: d = 5, 0 5 m b s = 0,0 m is CD = 0,0 V; as =,0 m is CD = 0 V. Op de rechte ijn tussen deze twee punten iggen ae punten bij de tusseniggende waarden voor ( is recht evenredig met ). Zie nevenstaande grafiek. c Ook nu gedt: s = 0,0 m is CD = 0,0 V, as =,0 m is CD = 0 V. Verder kiezen we twee tusseniggende punten: bij = ⅓,0 m = 0, m en bij = ⅔,0 m = 0,67 m. s = ⅓,0 m staat er ⅓ 4,5 =,5 Ω van de draad parae aan CD 4,5 Ω. De vervangingsweerstand van het draadstuk BK en CD is dan: v =, Ω v, CD krijgt dan het dee =, +,0 v,tot = 0,68 van de voedingsspanning. CD = 0,68 0 =,7 V. s = ⅔,0 m dan staat er,0 Ω van de draad parae aan 4,5 Ω: v =,8 Ω CD,8 CD krijgt dan het dee = = 0,545 van de spanning. CD = 0,545 0 = 5,5 V. v, tot,8 +,5 Dus as er een weerstand op CD wordt aangesoten, zakt de spanning CD in (zie de grafiek bij b). 77 Het diagram aat een ijn zien waarvan de heing afneemt. Terwij de spanning toeneemt, neemt de stroomsterkte minder sterk toe. Dit betekent dat vogens = de weerstand dus toeneemt. Dit kopt met het feit dat bij een toenemende spanning en stroomsterkte er meer warmte ontwikked wordt, waardoor temperatuur en dus ook de weerstand van de goeidraad toeneemt. CD (V) , met extra weerstand 0,4 0,6 0,8,0 (m)

12 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7 78 Zie nevenstaande figuur. (De eektrotechnische symboen voor schakeschema s zijn te vinden in BNS tabe 9 B.) s NTC keiner wordt, wordt de stroomsterkte groter en dus ook de spanning over de vaste weerstand (deze krijgt een groter dee van de spanning). Bij een LD gaat het identiek. Bij een TC (grotere weerstand bij hogere temperatuur) moet de votmeter echter over de TC staan en niet over de vaste weerstand. V 79 Bij brandt L niet omdat de diode spert. Bij C brandt L het fest, omdat de wissestroom door beide diodes samen in twee richtingen wordt doorgeaten (bij B maar in één richting). 80 De diode aat tot ruim 0, V geen stroom door (de grafiek oopt horizontaa). Bij een vodoende hoge spanning over de schakeing pakt de diode atijd precies 0,8 V, ongeacht de stroomsterkte (de grafiek oopt verticaa). De waarden in de tabe zijn as vogt berekend: = bron diode = bron 0,8 (vanaf bron = 0,40 V) = = 0 Controeren bron 6,0 86 v = v = =,4 Ω,5 tot = + v = 0,7,4 = + 0,47 = 0, =,6 Ω fgerond: =, Ω = 0,7 bron 0,00 0,00 0,000 0,0 0,00 0,000 0,40 0,0 0,00,00 0,6 0,0,00,6 0,054 6,00 5,6 0,87 87 Gevraagd: E in kwh Gegeven: = 0 V; = 45 m; =,5 mm² =,50 6 m²; t = 4,5 h; ρ nichroom =,00-6 Ωm (BNS tabe 9) E = t = 45 = ρ =,0 0 = 9,8 Ω,5 0 0 = = = 67 W 9,8 E = t =,67 kw 4,5 uur =,0 kwh fgerond: E = kwh 88 Zefs as de schakeaar wordt gesoten, is de invoed van de weerstand van 00 kω (en de rest van de schakeing) op de spanning over var te verwaarozen. Je hoeft dus aeen naar de stroomkring van spanningsbron, variabee weerstand en vaste weerstand van 00 Ω te kijken. Gevraagd: var = Gegeven: bron = 9 V; = 00 Ω en B = =, V = bron = + (serieschakeing) 9 = +, = 7,8 V, = = = = 0,0 00 7,8 = = = 650 Ω fgerond: variabe = 6,50 Ω 0,0

13 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 8 89 T-buis Gevraagd: ρ gas Gegeven: = 0 V; = 9,0 W; d = 8,50 m; = 0,40 m = ρ 0 berekenen: = 9,0 = = berekenen: = ¼ π d = 56,70-6 m 0,40 = ρ 5878 = ρ 5 5,67 0 ρ = 0 = 5878 Ω 9, ,67 0 0,40 90 Kortsuiting Gevraagd: stroomsterkte Gegeven: = 0 = 0 m; =,5 mm² =,50-6 m² = = 0 = ρ = 7 0 = 0,6 Ω,5 0 5 = 0,88 Ωm fgerond: ρ = 0,8 Ωm = 0 = 69 fgerond: =,70 0,6 9 Hoogspanningseiding Gevraagd: Q (vermogensveries door warmteontwikkeing). Hoevee % gaat veroren? Gegeven: = 5 = 50 km = 500 m; koperdraad met =,5 cm² =,50 4 m²; c = 80 MW = W; c = 80 kv = 800 V Q = draad berekenen: c = c = = c 80 0 = 0, berekenen: = ρ = 7 0 4,5 0 =,4 Ω Q = draad = (0,5),4 =,50 5 W fgerond: Q =,50 5 W 5,50 in procenten: 00 % = 0,884 % fgerond: Veries = 0,9 % 9 Draadengte draad = ρconstantaa n ; ρ constantaan = 0,450-6 Ωm (BNS tabe 9) 0 berekenen: draad = = = 46,5 Ω 40 0 berekenen: = π r d = π 0,50 0 = π =,960 7 m 46,5 = 0,45 0 7, ,5,96 0 = 0, Kabeweerstand = + kabe ijzer = 0,5 m fgerond: = 0 m auminium ijzer = ρ (vervog op de vogende pagina)

14 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 9 ijzer = π r d = π = π 5,6 0 = ρ ijzer = auminium ,46 0 = ρ auminium = kabe ijzer 5 = 4,6 Ω =,460 5 m kabe = π r d = π, 0 = π =,800 4 m auminium = kabe ijzer =,800 4,460 5 =, m auminium = ρ = kabe ijzer 7 0 = + = auminium 0, ,6 4 = 0,07595 Ω + = 0,46 +,7 =,40 0,07595 kabe = = 0,07460 Ω fgerond: kabe = 0,075 Ω,40 94 Eektrische thermometer Bij de waarden van in de tabe moet op de schaaverdeing van de votmeter een temperatuuraanduiding komen te staan. 00 = bron = 6, NTC.7 fsuiting Controeren NTC 98 Boveneiding Oriëntatie Tekening: Zie nevenstaande figuur. Gegevens: Zie de figuur. Gevraagd: Het veriespercentage, d.w.z. het dee van het vermogen dat veroren gaat aan warmteontwikkeing in de boveneiding ( b) en in de rais ( r). anning/itvoering veriespercentage = Q 00 % = 0,044 Ω bron Q = (vermogen dat veroren gaat door warmteontwikkeing in de boveneiding en rais) = b + r (boveneiding + rais) b = ρ,6 0 = 7 0 = 0,46 Ω 4, 0 = b + r = 0,46 + 0,044 = 0,866 Ω Q = = 00 0,866 =, W bron = = = 4,500 5 W (totaa door de bron toegevoerde vermogen) veriespercentage = Q 4, % = 00 % =,7 % fgerond: veriespercentage =,7 % 5 bron 4,50 0 Controe anta significante cijfers = : o.k. Eenheden: o.k. (niet vergeten, juiste eenheid). s dit het antwoord op de vraag? Ja, veriespercentage werd gevraagd. s het antwoord ogisch/pausibe/reaistisch? Ja, er komt een normaa geta uit. Het veries is behoorijk groot, maar we reëe bij dergeijke grote stromen en grote afstanden. = 500 V T (ºC) NTC (Ω) (V) 0 500, , ,6 =? =,6 0 m koperdraad met =, 0-4 m M = 00

15 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie Boveneiding bij dubbespoor Oriëntatie B = 4,5.0 + (4,5 -,6).0 = 6,4.0 m Tekening: Zie nevenstaande figuur. koperdraad met =,.0-4 m Gegevens: Zie de figuur. Gevraagd: Wordt het vermogensveries nu B keiner? anning/itvoering veriespercentage = Q 00 % = 0,4 Ω = 00 bron Q = (vermogen dat veroren gaat door = 500 V warmteontwikkeing in de boveneiding en rais) = b + r (boveneiding + rais) = + b B (:,6 km boveneiding; B: 4,5 km paraeboveneiding +,9 km boveneiding) = ρ,6 0 = 7 0 = 0,46 Ω 4, 0 = b B = ρ = 7 0 0,46 + 0,50 6,4 0, 0 4 = 0,50 Ω = 7,0 +,849 = 9,86 b = 9, 86 = 0,04 Ω = b + r = 0,04 + 0,044 = 0,454 Ω Q = = 00 0,454 =,090 4 W bron = = = 4,500 5 W (totaa door de bron toegevoerde vermogen) veriespercentage = Q 4, % = 00 % =,908 % fgerond: veriespercentage =,9 % 5 bron 4,50 0 Het veries is inderdaad keiner geworden door het parae schakeen van de boveneidingen. Controe anta significante cijfers = : o.k. Eenheden: o.k. (niet vergeten, juiste eenheid) s het antwoord ogisch/pausibe/reaistisch? Ja, zefde orde van grootte as bij de vorige vraag. 00 Groepsindeing Bij de indeing in groepen haveert de stroomsterkte. De eiding (per groep) bijft even ang en heeft dus dezefde weerstand. Vogens Q = wordt het vermogensveries per eiding dan vier keer zo kein. Omdat er nu twee eidingen zijn, is het totae vermogensveries dus keer zo kein as zonder groepsindeing. 0 Spanningsregeing Oriëntatie Tekening: zie nevenstaande B ~ B ~ schakeingen apparaat 0-00 Ω 6 Ω 84 Ω Gegevens: app = 90 W; app = 60 V; overige gegevens zie de schakeingen apparaat rechts Gevraagd: inks (verhouding energiegebruik rechterschakeing/inkerschakeing) en bij weke schakeing is het energiegebruik het aagst? (vervog op vogende badzijde) M

16 Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 4 anning/itvoering verhouding energiegebruik = rechts inks inks = bron,inks = bron bron bron = app app = app app app = inks = bron bron = 0,5 = 45 W app app 90 = =,5 60 rechts = bron,rechts = bron bron bron bron = v,tot v,tot = v,par + serie = + want: 6 v,par v,par app = app app app = + v 60 = = 40 Ω, 5 = + =,60 v,par = ,6 0 v,tot = v,par + serie = 9, = 4 Ω bron 0 bron = = =,0 4 v,tot rechts = bron bron = 0,0 = 465 W = 9,7 Ω rechts inks 465 = =,48 45 De rechter schakeing neemt, keer zovee energie op as de inker schakeing. Het energieverbruik is in de inker schakeing dus het aagst. Controe anta significante cijfers = : o.k. Eenheden: o.k. (verhouding heeft geen eenheid) s dit het antwoord op de vraag? Ja. s het antwoord ogisch/pausibe/reaistisch? Ja, want in de rechterschakeing is de bron groter, aangezien er parae aan het apparaat een stroom door de schuifweerstand oopt. 0 Energie uit batterijen a 00 mh = 4,6 keer zovee energie-inhoud. 500 mh Oud : E = t =,5 0, = 700 J =,7 kj Verbeterd : E =,5, =,40 J =,4 kj,4 Ook hieruit vogt: de energie-inhoud is = 4,6 keer zo groot.,7 b Oud :,7 kj kost eurocent, de prijs per kj is 4 eurocent. Verbeterd :,4 kj kost 00 eurocent, de prijs per kj is 4 eurocent. Concusie: De prijs wordt bijna gehaveerd, maar het bijft een dure energiedrager.

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

2 De Elektrische huisinstallatie

2 De Elektrische huisinstallatie Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7 De Eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder ogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen, die aan de

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

P ( X 26) 0,5 α H 0 wordt verworpen. Conclusie: er is aanleiding om µ = 25 in twijfel te trekken.

P ( X 26) 0,5 α H 0 wordt verworpen. Conclusie: er is aanleiding om µ = 25 in twijfel te trekken. C. von Schwartzenberg 1/10 1a 1b Meer everen dan op de facon vermed staat, kost fabrikant Heder ged. Minder everen dan op de facon vermed staat, kost fabrikant Heder kanten. a P (ten onrechte bijsteen)

Nadere informatie

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren

Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Naam: Klas Practicum elektriciteit: I-U-diagram van lampje Nodig: spanningsbron, schuifweerstand (30 Ω), gloeilampje, V- en A-meter, 6 snoeren Schakeling In de hiernaast afgebeelde schakeling kan de spanning

Nadere informatie

5 Weerstand. 5.1 Introductie

5 Weerstand. 5.1 Introductie 5 Weerstand 5.1 Introductie I n l e i d i n g In deze paragraaf ga je verschillende soorten weerstanden bestuderen waarvan je de weerstandswaarde kunt variëren. De weerstand van een metaaldraad blijkt

Nadere informatie

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen 6. Afronding hoofdstuk 2 6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen Inleiding Bij de introductie van dit hoofdstuk heb je je georiënteerd op het onderwerp van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 OPGAVE 1 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Geef ook de richting van de elektrische stroom aan.

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron itwerkingen opgaven hoofdstuk 6 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spannings Opgave 5 a De wielen die het contact vormen tussen het vliegtuig en de grond zijn gemaakt van rubber, en rubber is

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5)

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) 2.1 Inleiding 1. a) Warmte b) Magnetische Energie c) Bewegingsenergie en Warmte d) Licht (stralingsenergie) en warmte e) Stralingsenergie 2. a) Spanning (Volt),

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.:

Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.: Gebruiksaanwijzing Met de machine kan uitsuitend veiig worden gewerkt, wanneer u de gebruiksaanwijzing en de veiigheidsvoorschriften voedig eest en u zich strikt aan de gegeven aanwijzingen houdt. Dakfesmachine

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN U. Gegevens invullen: 24 0 24-0 4 V 2a R v2 R R 2. invullen gegevens: R v2 3 4 7 28 b R tot R v. invullen gegevens: 7 dus 4 A U U c R R. invullen gegevens: 3 dus

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Kritische belastingen van stabiliteitselementen

Kritische belastingen van stabiliteitselementen Stabiiteit verdiepingbouw Kritiche beatingen van tabiiteiteementen Dit artike bechrijft een eenvoudige methode voor het berekenen van de kritiche beatingen van tabiiteiteementen in verdiepinggebouwen.

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Studievoorbereiding. Vak: Natuurkunde voorbeeldexamen. Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine. Het examen bestaat uit: 32 meerkeuzevragen

Studievoorbereiding. Vak: Natuurkunde voorbeeldexamen. Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine. Het examen bestaat uit: 32 meerkeuzevragen Studievoorbereiding VOORBLAD EXAMENOPGAVE Vak: Natuurkunde voorbeeldexamen Tijdsduur: Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine Het examen bestaat uit: 32 meerkeuzevragen Aantal pagina s: 10 Beoordeling van

Nadere informatie

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken.

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken. Inleiding hv Opdracht Statische elektriciteit Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken Opdracht Serie- en parallelschakeling Leg van elke schakeling uit ) of het een serie-

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel

Odia C & B HTE Condenserende staande gasketel Odia C & B HTE Dat is wat we Think noemen! Het excusieve simme technoogiepatform dat aan de basis igt voor de ontwikkeing van het nieuwe gamma Odia-condensatieketes van Chappée. Laatste nieuwe interface

Nadere informatie

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water 4 Elektrische energie 4.1 Introductie Inleiding Het hoofdstuk gaat over het goed en veilig functioneren van elektrische schakelingen en over wetmatigheden die gelden voor elektrische schakelingen. Je hebt

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

Vlaamse Fysica Olympiade 27 ste editie 2014-2015 Eerste ronde

Vlaamse Fysica Olympiade 27 ste editie 2014-2015 Eerste ronde Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen KU Leuven Departement Chemie Celestijnenlaan 200F bus 2404 3001 Heverlee Tel.: 016-32 74 71 E-mail: info@vonw.be www.vonw.be Vlaamse Fysica Olympiade 27 ste

Nadere informatie

J De centrale draait (met de gegevens) gedurende één jaar. Het gemiddelde vermogen van de centrale kan dan berekend worden:

J De centrale draait (met de gegevens) gedurende één jaar. Het gemiddelde vermogen van de centrale kan dan berekend worden: Uitwerking examen Natuurkunde1 HAVO 00 (1 e tijdvak) Opgave 1 Itaipu 1. De verbruikte elektrische energie kan worden omgerekend in oules: 17 = 9,3 kwh( = 9,3 3, ) = 3,3 De centrale draait (met de gegevens)

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Newton 4 vwo Natuur kunde

Newton 4 vwo Natuur kunde Newton 4 vwo Natuur kunde Hoofdstuk De elektrische huisinstallatie Hoofdstukvragen: Hoe wordt er voor gezorgd dat een elektrische schakeling goed en veilig werkt? Welke verschijnselen, eigenschappen en

Nadere informatie

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water

4.2 Het instapprobleem Een roodgloeiende metaaldraad onderdompelen in water 4 Elektrische energie 4.1 Introductie Inleiding Het hoofdstuk gaat over het goed en veilig functioneren van elektrische schakelingen en over wetmatigheden die gelden voor elektrische schakelingen. Je hebt

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Elektrische energie en elektrisch vermogen

Elektrische energie en elektrisch vermogen Elektrische energie en elektrisch vermogen Grootheid Symbool Eenheid Lading Q C: Coulomb Spanning U V: Volt Stroomsterkte I A: Ampère Energie E J: Joule Weerstand R Ω: Ohm Spanning: noodzakelijk om lading

Nadere informatie

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading.

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. itwerkingen Opgave Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. Opgave 2 Een geleider kan de elektrische stroom goed geleiden. Metalen, zout water, grafiet. c. Een isolator kan de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CI24WP..

Gebruiksaanwijzing CI24WP.. Gebruiksaanwijzing n CI24WP.. Inhoud Gefeiciteerd....................................................................................... 3 Veiigheidsbepaingen en waarschuwingen................................................................

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

H2 les par2+4+3.notebook November 11, 2015. Elektriciteit in huis. Na de verbruiksmeter zit er een hoofdschakelaar en daarna

H2 les par2+4+3.notebook November 11, 2015. Elektriciteit in huis. Na de verbruiksmeter zit er een hoofdschakelaar en daarna Hoofdstuk 2 Elektriciteit in Huis Elektriciteit in huis Na de verbruiksmeter zit er een hoofdschakelaar en daarna wordt de huisinstallatie verdeeld in groepen met zekeringen. voor de extra veiligheid zijn

Nadere informatie

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l Opgave 1 Een kompasnaald staat horizontaal opgesteld en geeft de richting aan van de horizontale r component Bh van de magnetische veldsterkte van het aardmagnetische veld. Een spoel wordt r evenwijdig

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A)

Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A) Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A) OPGAVE 1 Welke spanning leveren de combinaties van 1,5 volt-batterijen? Eerste combinatie: Tweede combinatie: OPGAVE 2 Stel dat alle lampjes

Nadere informatie

VALT HET DOEK VOOR HET LUXOR THEATER? DEEL II

VALT HET DOEK VOOR HET LUXOR THEATER? DEEL II VALT HET DOEK VOOR HET LUXOR THEATER? Onderzoek naar de beheersbaarheid van het binnenkimaat en behoud van het monumentae interieur van het Luxor Theater te Arnhem. Uitgevoerd door de Technische Universiteit

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG

CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG Herziening van juni 004 CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG WB. F DATUM: OKT 04 Aueurrehen voorbehouden Di werkbad heef berekking op de berekeningmehode in verband me waerag.

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul.

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul. Hfd 3 Stroomkringen Enkele begrippen: Richting van de stroom: Stroom loopt van de plus naar de min pool Richting van de elektronen: De elektronen stromen van de min naar de plus. Geleiders en isolatoren

Nadere informatie

Opgave 5 Een verwarmingselement heeft een weerstand van 14,0 Ω en is opgenomen in de schakeling van figuur 3.

Opgave 5 Een verwarmingselement heeft een weerstand van 14,0 Ω en is opgenomen in de schakeling van figuur 3. Opgave 5 Een verwarmingselement heeft een weerstand van 14,0 Ω en is opgenomen in de schakeling van figuur 3. figuur 3 De schuifweerstand is zo ingesteld dat de stroomsterkte 0,50 A is. a) Bereken het

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde pilot havo 2010 - I

Eindexamen natuurkunde pilot havo 2010 - I Eindexamen natuurkunde pilot havo 00 - I Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden twee punten toegekend. Opgave Eliica maximumscore uitkomst: De actieradius is 3, 0 km. de

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Welke wetmatigheden die gelden voor de elektrische schakeling kun je gebruiken om de werking van aarding, zekering en aardlekschakelaar te begrijpen?

Welke wetmatigheden die gelden voor de elektrische schakeling kun je gebruiken om de werking van aarding, zekering en aardlekschakelaar te begrijpen? 2 De elektrische schakeling 2.1 Introductie Inleiding In huis waar gewerkt wordt met een spanning van 230 volt, kunnen gevaarlijke situaties voorkomen, bijvoorbeeld kortsluiting, overbelasting, het aanraken

Nadere informatie

6 Elektriciteit. Pulsar 1-2 vwo/havo uitwerkingen 2012 Noordhoff Uitgevers 1. 6.1 Elektriciteit om je heen. 1 Het juiste antwoord is D: 5000 V.

6 Elektriciteit. Pulsar 1-2 vwo/havo uitwerkingen 2012 Noordhoff Uitgevers 1. 6.1 Elektriciteit om je heen. 1 Het juiste antwoord is D: 5000 V. 6 Elektriciteit 6.1 Elektriciteit om je heen 1 Het juiste antwoord is D: 5000 V. 2 Overeenkomst: beide leveren elektrische energie. Verschil: stopcontact levert een hoge (wissel)spanning en een batterij

Nadere informatie

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl Veiige en effectieve desinfectie met keukenzout Krachtige eektroyse-instaaties www.prominent.n Miieuvriendeijke desinfectie van water Eektroyse is vanuit kostenoogpunt een nuttig en technisch geavanceerd

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM:

HOGESCHOOL ROTTERDAM: HOGESCHOOL ROTTERDAM: Toets: Natuurkunde Docent: vd Maas VERSIE B Opgave A: Een kogel wordt vertikaal omhoog geschoten met een snelheid van 300km/h. De kogel heeft een gewicht van 10N. 1. Wat is de tijd

Nadere informatie

Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (14-06-2012) Pagina 1 van 16

Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (14-06-2012) Pagina 1 van 16 Stevin havo deel itwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (4-06-0) Pagina van 6 Opgaven 6. De wet van Ohm a Het aantal ml komt overeen met de lading, dus het aantal ml per seonde met de stroomsterkte.

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen. De effectieve kiplengte van houten liggers

Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen. De effectieve kiplengte van houten liggers Technische Universiteit Deft Facuteit der Civiee Techniek en Geowetenschappen De effectieve kipengte van houten iggers Roeand van Straten November 1 Technische Universiteit Deft Facuteit der Civiee Techniek

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Integrator als meedenkend klankbord

Integrator als meedenkend klankbord TECHNOLOGY Productievernieuwing om throughput te verhogen door Afons Caders Integrator as meedenkend kankbord Ook Begische kmo s investeren in automatisering enerzijds om kwaitatief mee te kunnen met de

Nadere informatie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie September 2008 Statistiek in twee variabeen ineaire regressie (p2-7) een statistische oefening uitgewerkt met het wetenschappeijk rekentoeste FX 92 Coège 2D en met het grafisch rekentoeste Graph 35+ Ontdekkingsaanbod

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet

havo/vwo profielkeuze opdrachten via internet euzedossier havo/vwo profiekeuze opdrachten via internet Op drieëntwintig badzijden in het werkboek is het gebruik van het digitaa portfoio uitdrukkeijk noodzakeijk of gewenst. Wanneer de werkboeken op

Nadere informatie

Energie : elektriciteit : stroomkringen

Energie : elektriciteit : stroomkringen Energie : elektriciteit : stroomkringen De netspanning is uitgevallen! Pas dan merk je wat elektriciteit voor ons betekent. Geen licht, geen computer, geen playstation, het eten op het elektrisch fornuis

Nadere informatie

5 Elektriciteit. 5.1 Elektriciteit om je heen

5 Elektriciteit. 5.1 Elektriciteit om je heen 5 Elektriciteit 5.1 Elektriciteit om je heen 2 Overeenkomst: beide leveren elektriciteit. Verschil: stopcontact levert een hoge spanning en een batterij levert een lage spanning 3 spanningsbron volt penlight

Nadere informatie

Schakelingen Hoofdstuk 6

Schakelingen Hoofdstuk 6 Schakelingen Hoofdstuk 6 Een schakeling... I = 0,1 A = 100 ma U = 6 V Geen grote stroom door de lamp. Dit komt door de weerstand van die lamp. De weerstand kunnen we berekenen. Presentatie H6 1 De weerstand

Nadere informatie

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimaiseer afdrukken via het netwerk en verzeker u van een onderscheidende voorsprong met een efficiënte Print Management-opossing die u op ocatie of via de coud kunt inzetten.

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2)

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2) les omschrijving 12 Theorie: Halfgeleiders Opgaven: halfgeleiders 13 Theorie: Energiekosten Opgaven: Energiekosten 14 Bespreken opgaven huiswerk Opgaven afmaken Opgaven afmaken 15 Practicumtoets (telt

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier & uitgeverij remmers handleiding voor de mentor vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier handeiding voor de mentor vmbo oopbaanoriëntatie bij de gewijzigde druk 2011 isbn 978-90-6762-114-4 versie november 2015 Sjors van de Hasset Rob Vedhoen & uitgeverij remmers uitgeverij remmers

Nadere informatie

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 5 juli 2006 ANTWOORDEN

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 5 juli 2006 ANTWOORDEN Tentamen CT309 Constructieechanica 4 jui 006 OPGAVE ANTWOODEN a) Voor theorievragen ie de eermiddeen. b) De cirke van ohr is hieronder getekend. scae () ( ; ) (0,-30) r0 N/mm 0 ( ; ) (0,-30) 0 () 3 0 m60

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststeing gemeenteraad: 16

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer, en ever deze na het tentamen in de omsag in. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 4713

Gebruiksaanwijzing 4713 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van uw horoge. Ste het horoge aan icht boot voordat u het

Nadere informatie

8.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron

8.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron itwerkingen opgaven hoofdstuk 8 8.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron Opgave 1 Opgave 2 a Een atoom is een neutraal deeltje. De lading van een proton (+1 e) is gelijk aan de lading

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

VMBO-B DEEL A LEERWERKBOEK. nask 1

VMBO-B DEEL A LEERWERKBOEK. nask 1 4 VMBO-B LEERWERKBOEK DEEL A nask 1 H8 Stoffen en hun eigenschappen Inhoudsopgave 1 Licht 1 Licht en schaduw 8 2 Het spectrum van wit licht 14 3 Lenzen 21 4 Een reëel beeld tekenen 31 5 Het oog 36 6 Straling

Nadere informatie

Welke wetmatigheden die gelden voor de elektrische schakeling kun je gebruiken om de werking van aarding, zekering en aardlekschakelaar te begrijpen?

Welke wetmatigheden die gelden voor de elektrische schakeling kun je gebruiken om de werking van aarding, zekering en aardlekschakelaar te begrijpen? 2 De elektrische schakeling 2.1 Introductie Inleiding In huis waar gewerkt wordt met een spanning van 230 volt, kunnen gevaarlijke situaties voorkomen, bijvoorbeeld kortsluiting, overbelasting, het aanraken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand

Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand Hoofdstuk 1. Elektrische weerstand Alle materialen hebben elektrische weerstand. Soms is de weerstand laag en gaat elektrische stroom er gemakkelijk door. In andere gevallen is de weerstand hoog. Deze

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009

HEREXAMEN EIND MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN EIND MULO 2009 MNSTERE VAN ONDERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXAMENBUREAU HEREXAMEN END MULO tevens e ZTTNG STAATSEXAMEN END MULO 2009 VAK : NATUURKUNDE DATUM : VRJDAG 07 AUGUSTUS 2009 TJD : 7.30 9.30 UUR DEZE TAAK BESTAAT

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-II

Eindexamen natuurkunde 1 havo 2000-II Eindexamen natuurkunde havo 2000-II 4 Antwoordmodel Opgave Slijtage bovenleiding uitkomst: m =,87 0 6 kg Het afgesleten volume is: V = (98,8 78,7) 0-6 5200 0 3 2 = 2,090 0 2 m 3. Hieruit volgt dat m =

Nadere informatie

Partner Network it starts here

Partner Network it starts here Previder Partner Network it starts here Partner Network It starts here IT bevindt zich in een nieuw tijdperk. Steeds meer organisaties houden ae zorgen van IT etterijk buiten de deur, door gebruik te maken

Nadere informatie

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T

SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T SCHRANKLADER EN COMPACTE LADER OP RUPSEN 135/155/175/190/205/225/260/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T Bedrijfsgewicht: 2791-5260 kg Nominaa brutovermogen: 36-55 kw (48-74 hp) EEN NIEUWE DEFINITIE

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Weerstand. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Weerstand. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Weerstand J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie