ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V."

Transcriptie

1 ALGEENE VOORWAARDEN VOOR OBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECO NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: juni DEFINITIES In deze Agemene Voorwaarden worden de vogende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm: een aanbod voor een Aansuiting en/of Dienst/Aanvuende Dienst met de daarbij behorende gebruiksmogeijkheden, tarieven en voorwaarden. Aansuiting : de (draadoze) verbinding waardoor Contractant de Dienst en eventuee Aanvuende Diensten met behup van het Toeste, waarin de Simkaart is gaatst, kan afnemen. Aanvuende Dienst: een dienst van Yes Teecom die krachtens de Overeenkomst in aanvuing op de Dienst wordt geeverd. Agemene Voorwaarden: deze Agemene Voorwaarden voor mobiee teefoondiensten van Yes Teecom. Contractant: de (rechts)persoon met wie Yes Teecom een Overeenkomst heeft gesoten. Dienst: de (mobiee) teecommunicatiedienst van Yes Teecom. Dienstbeschrijving: een op de Website gaatste beschrijving van de Dienst of van een Aanvuende Dienst. OPTA: de Onafhankeijke Post en Teecommunicatie Autoriteit. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Contractant en Yes Teecom op grond waarvan de Dienst en eventuee Aanvuende Diensten door Yes Teecom aan Contractant wordt/worden geeverd. Simkaart: ( Subscriber Identity odue -kaart,) de Yes Teecom chipkaart, die Contractant de mogeijkheid biedt gebruik te maken van de Dienst en/of Aanvuende Diensten. Toeste: een (mobie) communicatietoeste met de daarbij behorende programmatuur, dat geschikt is om via de Aansuiting de Dienst af te nemen. Contentdiensten: een door een derde geboden dienst waarbij de Contractant met behup van een (Aanvuende) Dienst informatie, tekst-, geuids- en/of beedbestanden, appicaties, software en dergeijke kan ontvangen, inzien, gebruiken, deen of verspreiden, asmede combinaties van het voorgaande, zoas SS- of S-inhoudsdiensten, mobiee internetdiensten of 0800/090x-diensten. Yes Teecom: Yes Teecom Netherands B.V., gevestigd te Leiden, KvK-nummer en BTW nummer NL B01. Website: de internetsite van Yes Teecom: 2. ALGEEEN 2.1. De Agemene Voorwaarden zijn van toassing op de Overeenkomst. Eventuee agemene voorwaarden van Contractant zijn niet van toassing op de Overeenkomst en worden hierbij door Yes Teecom uitdrukkeijk van de hand gewezen Partijen kunnen aan de Overeenkomst Diensten of Aanvuende Diensten toevoegen of deze wijzigen. Op dergeijke aanvuingen op de Overeenkomst zijn de Agemene Voorwaarden eveneens van toassing In geva van strijdigheid tussen het baade in de Agemene Voorwaarden en het baade in de Overeenkomst prevaeert het gestede in de Agemene Voorwaarden Voor specifieke Aanvuende Diensten kunnen in aanvuing op de Agemene Voorwaarden aanvuende voorwaarden geden. Yes Teecom za Contractant daarover asdan informeren Yes Teecom is gerechtigd de Agemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Agemene Voorwaarden Yes Teecom juni 2011

2 Agemene Voorwaarden zuen ook van toassing zijn op de Overeenkomst Yes Teecom is gerechtigd de Dienst en Aanvuende Diensten te wijzigen of te beëindigen. 3. TOTSTANDKOING VAN DE OVEREENKOST 3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Yes Teecom de aanvraag van Contractant via het daartoe bestemde contractformuier van Yes Teecom, heeft geaccteerd, doch in ieder geva op het moment dat Yes Teecom aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst door het everen van de Dienst Contractant za wijzigingen in de op het contractformuier verstrekte gegevens onverwijd schrifteijk aan Yes Teecom doorgeven Contractant is zef verantwoordeijk voor het desgewenst opsaan en afdrukken van deze Agemene Voorwaarden en de Overeenkomst en voor de toegankeijkheid van de opgesagen versie. Yes Teecom is niet verpicht om een eventuee gearchiveerde Overeenkomst voor Contractant toegankeijk te houden Eektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendee daarvan door de ontvanger wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen as gevog van afevering- en/of toegankeijkheidsprobemen met betrekking tot de eektronische postbus van Contractant, komt dit voor risico van Contractant, ook indien de eektronische postbus bij een derde is gehuisvest. Yes Teecom is niet verpicht een ontvangstbevestiging te sturen ten aanzien van communicatie die zij heeft ontvangen Contractant staat er voor in dat hij in verband met de Overeenkomst ae door Yes Teecom gevraagde informatie voedig en naar waarheid heeft verstrekt. Degene die namens Contractant de Overeenkomst is aangegaan, staat er voor in dat hij/zij gebruik heeft gemaakt van een gedig en op hem betrekking hebbend egitimatiebewijs en dat hij/zij bevoegd is om Contractant te vertegenwoordigen. 4. ADRES- OF NAASWIJZIGING 4.1. Contractant dient Yes Teecom 10 werkdagen voor het ingaan van een adreswijziging schrifteijk te informeren over deze adreswijziging. Yes Teecom is niet aansprakeijk voor ae eventuee gevogen van het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging Indien Contractant een rechtspersoon is, is Contractant verpicht Yes Teecom schrifteijk te informeren over iedere reevante bedrijfswijziging, zoas naam en rechtsvorm. 5. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOST 5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbaade tijd met een overeengekomen contractduur te rekenen vanaf de datum van opevering van de Dienst, tenzij anders is overeengekomen Indien geen opzegging heeft paatsgevonden, bijft de Overeenkomst geden zonder nieuwe ooptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden De Overeenkomst kan tegen het einde van de minimumduur door een partij aeen schrifteijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Agemene Voorwaarden Yes Teecom juni 2011

3 6. OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOST 6.1. Yes Teecom is gerechtigd de Overeenkomst (tijdeijk) op te schorten, danwe de Overeenkomst (gedeeteijk) te ontbinden indien: a. Contractant Yes Teecom bij of na het suiten van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt; b. Contractant zijn verpichtingen onder de Agemene Voorwaarden niet voedig nakomt; c. Contractant zijn betaingsverpichtingen niet nakomt; d. Er sprake is van faiissement, surséance van betaing, schudsanering dan we onder curatee steing van Contractant; e. Het vermoeden bestaat dat Contractant misbruik, danwe onrechtmatig gebruik maakt van de Dienst en/of Aanvuende Dienst en/of Simkaart; f. Contractant door Yes Teecom verangde (aanvuende) zekerheid niet tijdig verstrekt; g. Contractant aanwijzingen van Yes Teecom betreffende het gebruik van de Dienst en/of Aanvuende Dienst en/of Simkaart niet opvogt In het geva dat Yes Teecom de Overeenkomst heeft opgeschort op grond van het baade in id 1 van dit artike kan Yes Teecom op verzoek van Contractant de opschorting van de Overeenkomst ongedaan maken nadat Contractant heeft vodaan aan de eventuee door Yes Teecom te steen opheffingsvoorwaarden en tegen betaing door Contractant van de door Yes Teecom vastgestede opheffingskosten Zoang de Overeenkomst op grond van het baade in id 1 van dit artike is opgeschort, is Contractant gehouden tot betaing aan Yes Teecom van de vaste periodieke kosten Indien de Overeenkomst op grond van het baade in id 1 van dit artike is ontbonden, is Contractant gehouden tot betaing aan Yes Teecom van de vaste periodieke kosten over de nog resterende contractduur die zou hebben gegoden indien de Overeenkomst op rechtmatige wijze was opgezegd Contractant is gerechtigd de Overeenkomst schrifteijk (gedeeteijk) te ontbinden indien deze een wijziging in de Agemene Voorwaarden, de Dienst, Aanvuende Dienst of de tarieven, as bedoed in artike 2.5 en 2.6 en 6.2 niet accteert met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt De Overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd ten aanzien van de Dienst of Aanvuende Dienst die door Yes Teecom wordt beëindigd. 7. TARIEVEN 7.1. Contractant is aan Yes Teecom vergoedingen/kosten verschudigd voor de Dienst en Aanvuende Diensten. De door Contractant aan Yes Teecom verschudigde bedragen zuen worden berekend vogens de gedende tariefoverzichten. Verschudigde bedragen zuen worden verhoogd met BTW Yes Teecom is gerechtigd om de tarieven eenzijdig te wijzigen, bijvoorbeed as gevog van maatregeen van nationae en/of Europese (overheids)organen, daaronder begren de OPTA, of ontwikkeingen in de markt. De gewijzigde tarieven treden in werking 14 dagen na de bekendmaking op de Website of op een andere door Yes Teecom te baen wijze De periodiek variabee kosten, gesprekskosten en dataverbruik, zuen bij Contractant in rekening worden gebracht op basis van de registratie van de gesprekken door Yes Teecom. Voor de vaststeing van de verschudigde kosten zijn de door Yes Teecom geregistreerde gegevens besissend, tenzij Contractant aantoont dat deze gegevens onjuist zijn Eventuee kosten die Contractant verschudigd is aan derden, voor het gebruik van door derden via de Dienst en/of Aanvuende Dienst geboden Contentdiensten, kunnen op verzoek en ten behoeve van deze derden door Yes Teecom bij Contractant worden geïnd. Agemene Voorwaarden Yes Teecom juni 2011

4 7.5. Yes Teecom is, in de vogende gevaen, gerechtigd om tariefswijzigingen door te voeren zonder dat dit van invoed is op de contractuee rechten en pichten van de contractpartijen: a. Indien de wijziging in het voordee van de kant is; b. Indien de wijziging reeds bij het aangaan van de overeenkomst onherroeijk is overeengekomen. Hier vat ook een periodieke aanpassing van de tarieven aan de infatie onder. 8. BETALING 8.1. Yes Teecom heeft het recht om vooruitbetaing te verangen van eenmaig en vaste periodiek verschudigde kosten Contractant za aan haar door midde van een factuur in rekening gebrachte bedragen waarop de kosten voor het gebruik van de aansuitingen (incusief eventuee kosten voor Contentdiensten van derden) aan Yes Teecom betaen binnen 21 dagen na factuurdatum of binnen een andere op de factuur aangegeven termijn Contractant za Yes Teecom ten behoeve van de betaing van door haar verschudigde bedragen een machtiging tot automatische incasso verstrekken In het geva van te ate betaing of bij het uitbijven van betaing via de automatische incasso, is Contractant zonder nadere ingebrekesteing in verzuim en is Contractant over het te aat betaade bedrag 1% rente per maand, danwe de wetteijke rente, indien deze hoger is, verschudigd. - aan administratiekosten aan Yes Teecom Daarnaast is Contractant een bedrag van 15, verschudigd. Tevens is Contractant vanaf het moment dat hij in verzuim verkeert de buitengerechteijke kosten aan Yes Teecom verschudigd ter grootte van 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250, -. Indien ter verkrijging van vodoening van het verschudigde bedrag een (incasso)procedure noodzakeijk is, zijn ae daaraan verbonden kosten voor rekening van Contractant In het geva Contractant bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze binnen 7 dagen na factuurdatum schrifteijk aan Yes Teecom mee te deen. Het indienen van het bezwaar za de betaingsverpichting van Contractant niet opschorten Yes Teecom mag tot tijdeijke opschorting van het everen van Diensten of definitieve buitengebruiksteing van de Aansuiting of ontbinding van de Overeenkomst overgaan, nadat Yes Teecom Contractant een aanmaning heeft gezonden en Contractant ook na het verstrijken van de in de aanmaning genoemde termijn niet aan de betaingsverpichting of andere aanwijzing heeft vodaan. Yes Teecom mag de nakoming van haar verpichtingen (desgewenst gedeeteijk) opschorten tot het moment van voedige betaing van de verschudigde hoofdsom, rente en incassokosten, onverminderd de verder aan Yes Teecom toekomende rechten. 9. ZEKERHEIDSSTELLING Yes Teecom is te aen tijde gerechtigd om op enig moment (aanvuende) zekerheidssteing te verangen in de vorm van een waarborgsom, een borgsteing of bankgarantie. Yes Teecom za in ek geva zekerheidssteing verangen indien Yes Teecom, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redeijkheid eraan kan twijfeen dat Contractant aan zijn betaingsverpichtingen za (kunnen) vodoen, danwe in het geva Contractant in een berkt tijdsbestek ongebruikeijk hoge bedragen voor gebruiksafhankeijke kosten verschudigd wordt, Contractant via de Dienst en/of Aanvuende Dienst gebruikt maakt van (content) diensten van derden waarvoor hoge bedragen verschudigd zijn, danwe indien hij geen vaste woon-,verbijf-/ vestigingspaats in Nederand heeft. Agemene Voorwaarden Yes Teecom juni 2011

5 10. SIKAART Yes Teecom stet Contractant voor het gebruik van de Dienst per Aansuiting één Simkaart ter beschikking. Yes Teecom bijft eigenaar van de Simkaart. Yes Teecom heeft het recht de Simkaart te vervangen. Bij beëindiging van de Overeenkomst za Contractant de Simkaart retourneren aan Yes Teecom Contractant is te aen tijde verantwoordeijk voor het gebruik van de Simkaart. Contractant za de Simkaart zo goed mogeijk beschermen tegen onbevoegd gebruik, beschadigingen/of diefsta In geva van diefsta of veries van de Simkaart za Contractant dit onverwijd mondeing en schrifteijk meden aan Yes Teecom. Yes Teecom za na de meding de toegang tot de Dienst en Aanvuende Dienst bokkeren. Contractant bijft tot het moment waarop de bokkering van de toegang tot de Dienst en Aanvuende Dienst heeft paatsgevonden aansprakeijk voor de periodiek variabee kosten, gesprekskosten en dataverbruik, asmede voor de andere gebruiksafhankeijke kosten. Tijdens de duur van de bokkering is Contractant gehouden tot betaing van de vaste periodiek verschudigde kosten. Een bokkering van de toegang tot de Dienst kan op verzoek van Contractant worden opgeheven tegen betaing van de daarvoor door Yes Teecom in rekening gebrachte debokkeringskosten. 11. TELEFOONNUER Yes Teecom kent aan Contractant ten behoeve van het gebruik van de Dienst een teefoonnummer toe. Yes Teecom is gerechtigd het teefoonnummer van Contractant te wijzigen indien naar redeijk oordee van Yes Teecom een nummerwijziging noodzakeijk is Bij beëindiging van de Overeenkomst heeft Contractant de mogeijkheid tot het meenemen van zijn nummer naar een andere aanbieder van teecommunicatiediensten indien Contractant ae verpichtingen onder de Overeenkomst jegens Yes Teecom is nagekomen en Contractant zijn wens tot nummerbehoud schrifteijk bij de beëindiging van de Overeenkomst aan Yes Teecom heeft kenbaar gemaakt. 12. GEBRUIK Contractant za sechts gebruik maken van de Dienst en/of Aanvuende Dienst via een Toeste dat vodoet aan de daarvoor op dat moment gedende wetteijke vereisten. Contractant za de Dienst en Aanvuende Diensten zorgvudig gebruiken. Hij za daarbij geen handeingen verrichten, doen of aten verrichten die strijdig zijn met het doe van de Dienst en/of Aanvuende Diensten, zoas ondermeer beschreven in de Dienstbeschrijving, die ten doe hebben aan Yes Teecom of derden verschudigde bedragen te berken, die storingen in diensten, mobiee netwerken van Yes Teecom en/of derden veroorzaken, of anderszins overast in de ruimste zin van het woord veroorzaken, die het teecommunicatieverkeer op enigerei wijze hinderen, of die op andere wijze aan Yes Teecom en/of derden hinder of onrechtmatig gedrag veroorzaken Bij (mobiee) teecommunicatie vindt transport van gegevens paats door de ether. Contractant is er mee bekend en accteert dat de kwaiteit van de Dienst niet te aen tijde kan worden gegarandeerd en dat storingen of berkingen van de Dienst kunnen voorkomen. Yes Teecom za zich inspannen om de dienstverening zo ongestoord as mogeijk te aten veropen. Zij is daarbij afhankeijk van andere aanbieders van teecommunicatiediensten. De aansprakeijkheid voor het niet goed functioneren van de dienstverening van Yes Teecom bestaat aeen binnen de grenzen van artike Ten behoeve van onderhoud, storingsonderzoek of het opheffen van storingen kan de Dienst gedurende enige tijd gehee of gedeeteijk buiten gebruik worden gested. Yes Agemene Voorwaarden Yes Teecom juni 2011

6 Teecom za zuks indien mogeijk tijdig kenbaar maken op de Website Indien bij een Aanbiedingsvorm is aangegeven dat daarop een Fair-Use Poicy (zie artike 18) van toassing is, gedt voor de betreffende Dienst/Aanvuende Dienst geen vaste imiet aan de te gebruiken hoeveeheid teecommunicatieverkeer, maar gedt dat dit gebruik redeijk dient te zijn. As 'niet-redeijk' wordt in een dergeijk geva in ieder geva, doch niet uitsuitend, aangemerkt (steeds rekening houdens met de aard van de Aanbiedingsvorm): a. Bij Aanbiedingsvormen gericht op het gebruik in combinatie met een mobiee teefoon: gebruik anders dan met een mobiee teefoon, zoas met een computer of router; b. Gebruik met meer dan één randapparaat tegeijk (router); c. Langdurig openstaan van verbindingen (babyfoon, gebruik as router), continue of vrijwe continue gebruik; d. Gebruik voor commerciëe doeeinden zoas doorverkoop van de Dienst, dan we het draaien van een mai-, web-, game-, chat-, fie- of andere serverdienst op het betreffende randapparaat; e. Gebruik voor andere dan persoonijke en privé doeeinden, dan we, bij Aanbiedingsvormen die zijn gericht op zakeijk gebruik, gebruik voor ander dan reguier zakeijk gebruik; f. Indien dit bij een Aanbiedingsvorm is vermed: gebruik boven een baade redeijke hoeveeheid, weke hoeveeheid is afgeeid van gemidded gebruik van andere, vergeijkbare gebruikers; g. Gebruik dat anderszins in strijd is met het baade in dit artike. Indien Yes Teecom constateert dat sprake is van een niet-redeijk gebruik van een Dienst/ Aanvuende Dienst is zij gerechtigd, zonder voorafgaande aankondiging, het gebruik van de Dienst/Aanvuende Dienst a dan niet tijdeijk op te schorten. 13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Yes Teecom draagt zorg voor de bescherming van persoonsgegevens en van de persoonijke evenssfeer van Contractant overeenkomstig het baade hieromtrent in de Teecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonsgegevens van Contractant worden niet anger bewaard dan voor een goede bedrijfsvoering is vereist, danwe daartoe een wetteijke verpichting bestaat Yes Teecom heeft het gebruik van zowe persoonsgegevens as van andere gegevens vastgeegd in een Privacyregeing. Contractant heeft kennis genomen van deze Privacyregeing en is daarmee akkoord. De Privacyregeing is gaatst op de Website. Yes Teecom is gerechtigd de Privacyregeing te wijzigen. 14. AANSPRAKELIJKHEID YES TELECO Yes Teecom is uitsuitend aansprakeijk voor schade die door een haar toerekenbare tekortkoming is ontstaan in de vogende gevaen en tot ten hoogste daarbij aangegeven bedragen: Indien het schade betreft in geva van dood en/of ichameijk etse, tot ten hoogste een bedrag van , - per gebeurtenis; Indien het schade betreft as gevog van beschadiging aan zaken van Contractant, tot ten hoogste 2500, - per gebeurtenis; Indien het schade betreft as gevog van het door Yes Teecom onrechtmatig opschorten van de Dienst, as bedoed in artike 6, tot ten hoogste 100, - (per gebeurtenis) Tekortkomingen van andere aanbieders van mobiee teecommunicatiediensten waarvan Yes Teecom voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zijn niet aan Yes Agemene Voorwaarden Yes Teecom juni 2011

7 Teecom toerekenbaar Behoudens het baade in id 1 van dit artike is Yes Teecom niet aansprakeijk voor schade door Contractant geeden in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst Contractant dient schade as bedoed in id 1 van dit artike, zo spoedig mogeijk doch uiterijk binnen 4 weken na het ontstaan ervan, schrifteijk aan Yes Teecom te meden. 15. AANSPRAKELIJKHEID CONTRACTANT Contractant is aansprakeijk voor schade die door een aan haar toerekenbare tekortkoming in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst is ontstaan Contractant vrijwaart Yes Teecom tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden ijden of hebben geeden door het gebruik door of vanwege Contractant van de Dienst en/of Aanvuende Dienst. 16. GESCHILLEN In het geva Contractant een kacht over of een geschi met Yes Teecom meent te hebben, za hij deze in eerste instantie schrifteijk indienen bij Yes Teecom. Yes Teecom za binnen 30 dagen na ontvangst van de kacht of de indiening van het geschi schrifteijk antwoorden, behoudens in het geva het redeijkerwijs niet mogeijk is binnen de hiervoor gestede termijn te reageren. In het aatste geva za Yes Teecom Contractant binnen de hiervoor gestede termijn berichten wanneer Contractant schrifteijk een inhoudeijke reactie van Yes Teecom za ontvangen. 17. Fair-Use Poicy Sefservice et Sefservice van Yes Teecom kan Contractant op betrouwbare en eenvoudige manier een aanta wijzigingen doorvoeren. Op verzoek van Contractant wordt er een gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt. Deze gegevens worden naar het bij Yes Teecom bekend zijnde emaiadres verstuurd. Op basis van deze informatie kan Contractant inoggen via et het in gebruik nemen van Yes Sefservice gaat Contractant akkoord met het vogende: a. De verantwoordeijkheid over het beheer van het e-maiadres, en daarmee de toegang tot Yes Sefservice, igt bij een bevoegd persoon binnen uw organisatie. b. De verantwoordeijkheid voor het uitvoeren van desbetreffende wijzigingen igt derhave voedig bij de contractant. Derhave kan Yes Teecom Netherands B.V. niet aansprakeijk worden gested voor geeden schade cq. onjuistheden in weke vorm dan ook, weke eventuee voortvoeien uit de via Yes Sefservice doorgevoerde wijzigingen. c. Yes Teecom Netherands B.V. kan eveneens niet aansprakeijk worden gested voor verstoringen van weke aard dan ook, dientengevoge wijzigingen ater dan de opgegeven termijn worden doorgevoerd. Agemene Voorwaarden Yes Teecom juni 2011

8 18. Fair-Use Poicy Yes Onine Unimited abonnementen Fair-Use Poicy Yes Onine Laptop Unimited et het Yes Onine Laptop Unimited-abonnement kunt u met een daarvoor geschikte tabet, netbook, aptop, notebook of PC met behup van een modem (geen router) of insteekkaart via het mobiee netwerk verbinding maken met het internet. Dit houdt in dat u met deze apparatuur binnen de toegestane Fair-Use op het mobiee netwerk onder andere kunt: surfen op het internet; e-maien, incusief het ophaen en verzenden van bijagen; pingen; chatten, incusief socia network sites; synchroniseren van e-mai, contactpersonen, agenda; bestanden ophaen en versturen; gegevens in een database raadpegen; inoggen op een bedrijfsnetwerk via een Virtua Private Netwerk; binnen redeijke grenzen gebruik maken van streaming audio- en video diensten en VoIP; binnen redeijke grenzen downoaden van bestanden via een zogenaamd peer-to-peer netwerk; Per abonnement is het toegestaan om geijktijdig sechts met één aptop of PC door één eindgebruiker te gebruiken. Bij het Yes Onine Laptop Unimited abonnement gedt voor uw dataverbruik binnen Nederand een normaa verbruik aan data (een zogenaamde Fair Use ). Dit houdt in dat uw maandeijkse dataverbruik niet hoger mag zijn dan maximaa 10 keer het gemiddede verbruik per aansuiting***. Op deze Fair-Use Poicy zijn ook de voorwaarden voor Yes Onine Unimited abonnementen van toassing. *** Yes Onine Laptop Unimited, gemidded verbruik 750 B per aansuiting per maand. Gebruik buiten de Fair-Use Poicy is 0,10 per B. 19. Aanvuende Voorwaarden Yes Onine Add-on, Yes Onine Laptop, BackBerry BIS, BES, E-AX en achine to achine abonnementen et Yes Onine Add-on, Yes Onine Laptop, BackBerry BIS, BES, E-AX en achine to achine is het u niet toegestaan om: gebruik te maken van apparatuur waarbij meerdere aptop- of PC-gebruikers geijktijdig gebruik kunnen maken van dezefde verbinding (mobiee routers); gebruik te maken van apparatuur waarbij de hoeveeheid te gebruiken verkeer wordt begrensd (zgn. SI-box constructies); gebruik te maken van apparatuur waarin meerdere obiee Randapparaten a dan niet geijktijdig kunnen worden gebruikt via hetzefde mobiee netwerk; gebruik te maken van apparatuur waarbij a dan niet geijktijdig meerdere mobie internetverbindingen over hetzefde mobiee netwerk parae kunnen worden geschaked; een mai-, web-, game-, chat-, fie- of andere serverdienst te draaien op de betreffende randapparatuur; 24 uur per dag onine te zijn met uw tabet, netbook, aptop, notebook of PC gedurende ae dagen van de maand Door het gebruik van meerdere mobiee randapparaten kunnen netwerkprobemen ontstaan, waardoor de kwaiteit voor andere gebruikers niet wordt gewaarborgd. Agemene Voorwaarden Yes Teecom juni 2011

9 19.2. De Simkaart behorende bij de aansuiting waarop u een Yes Onine aptop Unimited abonnement hebt afgesoten, mag aeen worden gebruikt in modems (geen routers) en insteekkaarten c.q. data donge in combinatie met een tabet, netbook, aptop, notebook of PC. behorende bij de aansuiting waarop u een BackBerry BIS, BES of E-AX hebt afgesoten, mag aeen worden gebruikt in mobiee BackBerry teefoons. behorende bij de aansuiting waarop u een Yes 2 abonnement hebt afgesoten, mag aeen worden gebruikt voor communicatie tussen machines ondering, zonder menseijke tussenkomst. Bij gebruik in het buitenand worden extra kosten in rekening gebracht. Zie voor meer informatie: Indien u tegenstrijdig verbruik toont of gebruik maakt van Yes Onine Laptop Unimited, BackBerry BIS, BES, E-AX en Yes achine to achine behoudt Yes Teecom zich het recht kosten voor het verbruik en misbruik in rekening te brengen. Yes Teecom behoudt zich in dit geva het recht zonodig onverwijd, zonder vooraankondiging, (tijdeijk) gehee of gedeeteijk de aansuiting buiten gebruik steen Indien het teecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van het mobiee internet of de aangesoten mobiee randapparaten, is de Contractant verpicht gevog te geven aan de door Yes Teecom te geven voorschriften en de daaraan verbonden financiëe gevogen te aanvaarden. Indien dit naar het oordee van Yes Teecom noodzakeijk is, kan Yes Teecom eenzijdig de aansuiting, a dan niet met betrekking tot het mobiee internet, zonodig onverwijd (tijdeijk) gehee of gedeeteijk buiten gebruik steen Yes Teecom kan niet aansprakeijk gested worden voor de hoge kosten weke door verbruik buiten het maximaa toegestane, is veroorzaakt. Tevens heeft Yes Teecom geen verpichting om u te informeren bij overmatig verbruik. De verpichting om uw verbruik te monitoren igt derhave bij u zef; om dit te reaiseren adviseren wij u om de monitoringsprogramma van de door u gebruikte hardware te gebruiken (standaard in de dashboard software). 20. EU reguering Internationaa datagebruik Vogens de afgevaardigde reguering vanuit de Europese regegeving wordt dataverbruik in de Europese Unie gemaximaiseerd tot 50,- per aansuiting tenzij de kant expiciet heeft aangegeven om de imiet niet te handhaven De verantwoordeijkheid ten aanzien van de omgang door gebruikers met het proces igt voedig bij de contractant Yes Teecom kan niet aansprakeijk gested worden, indien een kant onherroeijk schade opoopt bij de uitoefening van de regegeving. 21. TOEPASSELIJK RECHT Op deze Agemene Voorwaarden is het Nederands recht van toassing. Agemene Voorwaarden Yes Teecom juni 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: oktober 2010 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt: Aanbiedingsvorm:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Yes Telecom B.V.

Algemene Voorwaarden. Yes Telecom B.V. Algemene Voorwaarden Yes Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TELEFOONDIENSTEN VAN YES TELECOM NETHERLANDS B.V. Laatst gewijzigd: maart 2015 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

file:///c:/users/hmolenaar/documents/los%20picos/webshop/thuiswinkel%20waarbor...

file:///c:/users/hmolenaar/documents/los%20picos/webshop/thuiswinkel%20waarbor... pagina 1 van 11 Agemene Voorwaarden Thuiswinke Deze Agemene Voorwaarden van de Nederandse Thuiswinke Organisatie (hierna: Thuiswinke.org) zijn tot stand gekomen in overeg met de Consumentenbond in het

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

De rekening wordt onder de volgende tenaamstelling in de administratie van de bank opgenomen:

De rekening wordt onder de volgende tenaamstelling in de administratie van de bank opgenomen: Bad 1/5 Vestigingspaats NIEUWERBRUG Handesregisternummer 280524 Bank Statutaire naam en vestigingspaats Coöperatieve U.A., gevestigd te () hierna te noemen: Rekeningnummer 9913.19.745 Tenaamsteing Adres

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NorthNets.com B.V. ( NorthNets.com )

Algemene Voorwaarden NorthNets.com B.V. ( NorthNets.com ) Algemene Voorwaarden NorthNets.com B.V. ( NorthNets.com ) Oprichting 2004 NorthNets.com B.V. gevestigd te Siegerswoude Bijgewerkt 1 okt 2013 Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt Aanvullende Voorwaarden BedrijfsOnbeperkt AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsOnbeperkt KPN B.V. versie september 2012 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2 OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN... 2 3 BEDRIJFSONBEPERKT

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden BedrijfsFlexibel November 2010 aanvullende voorwaarden BedrijfsFlexibel KPN B.V. versie november 2010 I n H o u d 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...............................................

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze

Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze Tite: Agemene verkoop- en everingsvoorwaarden Lenze Deze agemene voorwaarden zijn van toepassing op ae overeenkomsten inzake de verkoop en evering van goederen en/of diensten, waaronder in beginse tevens

Nadere informatie

Te Huur VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE

Te Huur VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR KRYPTONSTRAAT 11 TE EDE Ca. 600 m² Ca. 200 m² A30 1.500 kg/m² 7 m Contact Prominent Vastgoed B.V. Eectronenstraat 7 Postbus 111 3900 AC Veenendaa Te: 0318 495 333

Nadere informatie

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Diensten vanaf 16 mei 2017

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Diensten vanaf 16 mei 2017 FAIR USE POLICY Voor Mobiele Diensten vanaf 16 mei 2017 INHOUD 1. Algemeen: 3 2. Abonnement met een Bellen bundel : 3 3. Abonnement met een Onbeperkt Bellen bundel : 3 4. Geblokkeerde bestemmingen: 3 5.

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Call4Less is een Video & Media Nederland onderneming Algemene voorwaarden versie 1.3.2/16 mei 2008

Algemene Voorwaarden. Call4Less is een Video & Media Nederland onderneming Algemene voorwaarden versie 1.3.2/16 mei 2008 Algemene Voorwaarden 1. Algemeen. 2. Verplichtingen Call4Less. 3. Verplichtingen van de Klant. 4. Kwaliteit van de VoIP dienst. 5. Ontbinding door Call4Less. 6. Ontbinding door de klant. 7. Betaling. 1

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Bromfietsverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw bromfiets. Daarom kiest u voor onze

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen bijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraa Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Een goede basis voor uw auto. Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Dé Business Provider

Dé Business Provider SNEL STARTEN Dé Business Provider VERLIES OF DIEFSTAL VAN UW MOBIELE TELEFOON Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel. Versie april 2010

Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel. Versie april 2010 Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel Versie april 2010 AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsBundel KPN B.V. versie april 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN...................................................3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dotpoint en maken telkens deel uit van iedere Overeenkomst tussen Dotpoint en

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Aannemer: Thalent 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot overdracht van producten en leveren van diensten van aannemer wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e 1. Defini)es 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profi

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten 2014. januari 2014

Algemene Voorwaarden. Mobiele Telecommunicatiediensten 2014. januari 2014 Algemene Voorwaarden Mobiele Telecommunicatiediensten 2014 januari 2014 INTRODUCTIE Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2014 van KPN B.V. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leentoestel Service

Algemene Voorwaarden Leentoestel Service Algemene Voorwaarden Leentoestel Service Algemene Voorwaarden Leentoestel Service KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 SLUITEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam)

Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) Algemene voorwaarden RoyalByte Webdesign (Elia BV KvK #: 33279650 te Amsterdam) 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages. Artikel 1. Definities D.d. 25-08-2011, versie 1.0 Algemene Voorwaarden Vertebrae Stoelmassages Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 De opdrachtgever: De rechtspersoon die aan Vertebrae

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 5 1:1 Begripsbepalingen 5 1:2 Algemeen 10 1:3 Overeenkomsten gesloten langs elektronische weg 11 1:4 SIM-kaarten 14 1:5 Nummertoekenning

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Mijn Yes Vergadernummer

Mijn Yes Vergadernummer Per 1 februari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Apparatuur: de systemen waarmee Participanten deel kunnen nemen aan de Dienst; Mijn Yes Vergadernummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Catsburg Automatisering

Algemene voorwaarden Catsburg Automatisering Algemene voorwaarden Catsburg Automatisering 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Catsburg Automatisering

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden 19 oktober 2009 - Versie 1.0 biedt een webapplicatie aan waarmee de gebruiker zijn bedrijfsadministratie kan bijhouden. Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien

Nadere informatie

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Openbare Elektronische Communicatiediensten vanaf maart 2013. 490.3675-FUB Mobiele telefoondiensten-1114

FAIR USE POLICY. Voor Mobiele Openbare Elektronische Communicatiediensten vanaf maart 2013. 490.3675-FUB Mobiele telefoondiensten-1114 FAIR USE POLICY Voor Mobiele Openbare Elektronische Communicatiediensten vanaf maart 2013 490.3675-FUB Mobiele telefoondiensten-1114 INHOUD SmartMix Onbeperkt-abonnement 3 Met Tele2 Mobiel Internet kun

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ADSL

Algemene Voorwaarden ADSL Algemene Voorwaarden ADSL Algemene Voorwaarden ADSL KPN B.V., versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN...............................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Elektronische Communicatiediensten Augustus 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALING...2 2 TOEPASSELIJKHEID...2 3 HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Insezo B.V.

Algemene voorwaarden Insezo B.V. 1 Algemene voorwaarden Insezo B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op voor het laatst gecorrigeerd en zijn tevens in te zien op www.insezo.com Inhoudsopgave: Art. 1. Toepasselijkheid Art. 2. Aanvulling

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Business Select

Aanvullende Voorwaarden Business Select Aanvullende Voorwaarden Business Select AANVULLENDE Voorwaarden Business Select KPN B.V. versie januari 2007 1 I N H O U D ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................ 3 ARTIKEL 2 OVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake Toegang Laaddiensten

Algemene voorwaarden inzake Toegang Laaddiensten is opgericht door en bestaat uit en EV-BOX B.V. Algemene voorwaarden inzake Toegang Laaddiensten Inhoudsopgave Artikel 0... 2 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Duur van de Overeenkomst... 2 Artikel 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Pilot voorwaarden Fiber to the Home

Pilot voorwaarden Fiber to the Home Pilot voorwaarden Fiber to the Home Pilot Voorwaarden Fiber to the Home KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN................................................. 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN..............................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ADFACTOR

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ADFACTOR ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ADFACTOR 1. Definities 1.1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Adfactor een Overeenkomst aangaat. 1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Dean Connect B.V.

Algemene Voorwaarden van Dean Connect B.V. Algemene Voorwaarden van Dean Connect B.V. 1. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Dean Connect B.V. worden de volgende begrippen gebruikt: Aanvullende Dienst: een dienst van Dean Connect die krachtens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie