Vastgesteld verslag van het jaargesprek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Isala Diaconessenhuis te Meppel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgesteld verslag van het jaargesprek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Isala Diaconessenhuis te Meppel"

Transcriptie

1 Stadsplateau AZ Utrecht Postbus DA Heerlen T F Inlichtingen bij xxxxx Datum 10 februari 2016 Omschrijving VGR-nummer Datum 21 september 2015 Plaats Meppel Vastgesteld verslag van het jaargesprek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Isala Diaconessenhuis te Meppel 1. Inleiding Het jaargesprek maakt deel uit van het Risico Gestuurd Toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie). Op verzoek van de inspectie heeft u (voorafgaande aan en tijdens het jaargesprek) schriftelijke informatie verstrekt waarvan de inhoud in het jaargesprek is meegenomen. Dit betrof: Jaarverslag ZCN 2014, Jaarverslag CR 2014, Jaarverslag VAR 2014, Overzicht calamiteiten 2014, Beleidsplan oncologische zorg, Profiel Isala Diaconessenhuis en een aantal protocollen betreffende het patiëntenproces. Naast schriftelijke informatie heeft de inspectie ook een onverwacht bezoek gebracht aan het ziekenhuis voorafgaand aan het jaargesprek. In dit verslag treft u een beknopte weergave aan van hetgeen besproken is, de toegezonden stukken en relevante bevindingen. 2. Stand van zaken ziekenhuis 2.1. Mededelingen en actualiteiten ziekenhuis Het Diaconessenhuis is met ingang van 1 januari 2015 bestuurlijk gefuseerd met de Isala te Zwolle. Het ziekenhuis zit momenteel midden in de transitie van Diaconessenhuis naar Isala Diaconessenhuis. De organisatie kent één medisch specialistisch bedrijf en één stafbestuur. Het voornemen is dat voor het einde van % van de vakgroepen gefuseerd zijn. Inhoudelijk vindt nu al veel samenwerking plaats tussen de specialisten van de verschillende locaties. Er worden afspraken gemaakt over zorgtrajecten tussen de locaties, bijvoorbeeld voor het mammacarcinoom-traject. Binnenkort krijgt de locatie Meppel een chef de clinique die de samenwerking en eenduidigheid van zorgpaden zal gaan begeleiden. Een gehanteerd uitgangspunt is dat de patiënt in zowel Zwolle als in Meppel zorg moet krijgen van een vergelijkbaar kwaliteitsniveau.

2 Vooruitlopend op de juridische fusie, die gepland is op 1 januari 2017, vindt ook organisatorische samenwerking op korte termijn plaats, zoals op het gebied van de herinrichting van de SEH. De SEH zal 24/7 beschikbaar blijven in Meppel. De inspectie heeft aangegeven begin 2016 geïnformeerd te willen worden over het definitieve besluit van de inrichting van de SEH in Meppel. Ten aanzien van kwaliteit en veiligheidsmanagement zal het Diaconessenhuis zich aansluiten bij het JCI-traject van de locatie Zwolle. Op korte termijn zal er nog een herbezoek van het NIAZ plaatsvinden. Na dit bezoek zal het Diaconessenhuis zich volledig gaan richten op JCI waar ook de certificering van de locatie Zwolle van afhankelijk is, omdat de JCI kijkt naar het hele concern. In het voorjaar van 2016 zal in Meppel de base-line assessment worden uitgevoerd Belangrijkste risico s patiëntveiligheid (vanuit Integraal risicomanagement (IRM)) Het ziekenhuis heeft aandacht voor risicomanagement waarbij ook de medische staf goed aangesloten wordt. Men beschikte nog niet over een integraal beeld van de risico s. Als belangrijk risico is het ontbreken van de koppeling in de software van de medicatiemodule en het EPD genoemd, leiden tot risico s in continuïteit. Vanwege de ontmanteling per 1 januari aanstaande van de apotheek in Meppel, wordt gewerkt aan oplossingen voor de lange termijn, met aandacht voor risico s voor de overgangsperiode. Ook de faciliteiten van het ziekenhuis worden als risico genoemd. Het gebouw is feitelijk afgeschreven. Risicovolle afdelingen en faciliteiten, zoals het OK-complex en de IC, zijn wel op het gewenste veiligheidsniveau. 3. Bespreking patiëntenproces Kwetsbare oudere gediagnosticeerd met coloncarcinoom, operabel, met een langdurig nabehandelingstraject vanwege complicaties Triage en spoedeisende zorg Diagnosestelling en beleid (verantwoordelijkheidstoedeling, supervisie) Patiënten worden ofwel verwezen door de huisarts of komen in het ziekenhuis via het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO). Patiënten worden op de polikliniek door de internist of endoscopist gezien. Het slecht nieuwsgesprek vindt plaats met de internist en de regieverpleegkundige. Vanaf het moment dat een patiënt gediagnosticeerd is met coloncarcinoom wordt de chirurg de hoofdbehandelaar en krijgt de patiënt een regieverpleegkundige als primair aanspreekpunt. Vervolgonderzoeken vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar. Patiënten die klachten krijgen na een ingreep komen direct terug bij de hoofdbehandelaar. Indien daarbij sprake is van een spoedgeval loopt het contact en de eventuele opname via de SEH Zorgafbakening en Regioafspraken (HAP, ambulance, traumaopvang, complexe zorg) Er bestaan duidelijke afspraken met de zorgverleners in de regio over de patiëntencategorieën die naar het ziekenhuis verwezen mogen worden. Er is Pagina 2 van 6

3 recent een nieuw convenant bekrachtigd met de ambulancediensten in de regio. Het ziekenhuis heeft betrekkelijk weinig zelfverwijzers Dossiervoering en EPD Actualisatie dossier (registratie verpleegkundige indicatoren) Na het slecht nieuwsgesprek voert de regieverpleegkundige een nagesprek waarbij ook de verpleegkundige screening wordt uitgevoerd. Bij patiënten die op andere wijze worden opgenomen vindt standaard een opnamegesprek plaats. Documentatie vindt plaats Integratie medisch en verpleegkundig dossier Het ziekenhuis beschikt over een geïntegreerd digitaal dossier waarin zowel het verpleegkundige als het medisch dossier zit. Afhankelijk van toegekende rechten hebben professionals inzicht in de onderdelen van het dossier die voor hen van belang zijn Behandeling Proces van besluitvorming (MDO, stopmomenten) Er vindt een wekelijks MDO plaats waar alle bevindingen van PA, lab en beeldvorming besproken worden. Bij het MDO zijn alle specialismen aanwezig, evenals de regieverpleegkundige. Na OK zal de regieverpleegkundige een patiënt opnieuw aanmelden om besproken te worden op het MDO. In het proces zit een aantal stopmomenten die ook verwerkt zijn in het dossier van de patiënt. Deze stopmomenten worden afgedwongen door de inrichting van het ICT-systeem in de zin dat de behandelaar een volgend veld niet kan invullen alvorens het voorgaande stopmoment afgehandeld is Hoofdbehandelaarschap/consulent en supervisie De chirurg is in principe gedurende het gehele traject de hoofdbehandelaar, ook bij een heropname ten gevolge van complicaties. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor de regieverpleegkundige. De regieverpleegkundige is een oncologieverpleegkundige. Om aan de eisen des tijds te kunnen voldoen (Soncosnormen), worden op de verpleegafdeling waar oncologische patiënten verblijven, verpleegkundigen fasegewijs opgeleid tot oncologieverpleegkundige. Bij overplaatsing naar de IC neemt de intensivist het hoofdbehandelaarschap over Aanspreekcultuur en gedrag Er is binnen het ziekenhuis veel aandacht geweest voor de aanspreekcultuur. Een belangrijke stap is geweest om te stoppen met het anoniem melden van incidenten. Er heeft tevens een evaluatie plaatsgevonden waarbij medewerkers hebben kunnen aangeven over wie/welke specialisten ze niet zouden durven melden. De uitkomsten van het onderzoek zijn in algemene zin besproken. Daarnaast zijn professionals die het betrof via het stafbestuur en de vakgroep persoonlijk geattendeerd op de uitkomsten. Ook is er aan het stopmoment signout (TOP) een item toegevoegd, waarbij wordt gevraagd of er behoefte is aan een evaluatie van de operatie. Het stafbestuur heeft aangegeven een duidelijke verbetering te zien in de aanspreekcultuur maar erkent tegelijkertijd dat dit onderwerp altijd om aandacht zal blijven vragen. Pagina 3 van 6

4 Medicatie (verificatie bij opname, evaluatie EVS) Bij opname van een patiënt wordt via het planbureau een gesprek gepland met een apotheek assistent vanuit het apotheek service punt (ASP). Deze voert de medicatieverificatie uit. Dit gesprek wordt ook gevoerd met patiënten die met spoed opgenomen worden Antistolling (verantwoordelijkheden en afspraken) De beoordeling van antistolling en antistollingsmedicatie valt onder de verantwoordelijkheid van de anesthesioloog. Dit is vastgelegd om onduidelijkheden en miscommunicatie rondom het antistollingsbeleid bij patiënten in het operatieve traject te voorkomen. Tevens wordt er de dag voor de operatie gebeld met de patiënt om te verifiëren of er daadwerkelijk gestopt is met de antistolling Overdrachten Overdracht intern Bij overplaatsing naar IC wordt het hoofdbehandelaarschap overgedragen naar de intensivist. Patiënten op de IC worden dagelijks besproken. De oorspronkelijke behandelaar wordt bij dit overleg betrokken als medebehandelaar en blijft via deze weg op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de patiënt Zorg en monitoring EWS Evaluatie van het spoed interventie systeem (onverwachte opnames op IC) Het ziekenhuis beschikt over een spoedinterventiesysteem. Registratie en evaluatie van het aantal oproepen en reanimaties vindt plaats. Een belangrijke rol en verantwoordelijkheid is belegd bij de Coördinerend IC-verpleegkundige Verantwoordelijkheden bij early warning score (EWS) (verpleegkundige,arts-assistent) Er wordt gewerkt met scorekaarten voor het EWS. De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het afnemen van deze scores en het alarmeren van het interventie team indien er sprake is van een score van 5 of hoger dan wel een niet-pluis gevoel. Daarbij wordt ook de zaalarts op de hoogte gebracht. De lijnen in het ziekenhuis zijn kort en verpleegkundigen zijn naast deze procedurele route ook vrij om rechtstreeks contact op te nemen met de hoofdbehandelaar wanneer zij daar aanleiding voor zien Regioafspraken en overplaatsing Overdracht extern (medicatie verificatie bij ontslag) Verificatie van ontslagmedicatie wordt gedaan door het ASP. Het actuele overzicht wordt rechtstreeks naar de apotheek gestuurd. Bij eventuele overplaatsing naar een ander ziekenhuis krijgt de patiënt zelf een getekend overzicht mee Samenwerking en/of afspraken met de huisartsen in de regio/andere ketenpartner Het Isala Diaconessenhuis zet in eerste plaats in op de samenwerking met fusiepartner Isala Zwolle. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven ten aanzien van samenwerking met de eerste lijn. Bijna alle huisartsen zijn inmiddels aangesloten op zorgdomein wat de verwijzing en terugrapportage vereenvoudigd en een betere borging van informatieoverdracht betekent. Pagina 4 van 6

5 3.7. Evaluatie van zorg Evaluatie van zorg samen met de eerste lijn/andere ketenpartner Ten aanzien van samenwerking vindt er maandelijks een vergadering plaats met de directie, het stafbestuur en de huisartsen waarin ontwikkelingen in de regio besproken worden. Daarnaast kent het ziekenhuis een nieuwsbrief waarin alle ontwikkelingen die van belang zijn voor de eerste lijn staan vermeld Evaluatie van de ongeplande heropnames <30 dagen De beschikbare cijfers over 2014 ten aanzien van de ongeplande heropnames tonen geen opvallende uitkomsten. De bestuurder heeft geen aanleiding gezien om hier op te acteren Zorg uitkomsten Dashboard raad van bestuur (HSMR, OLO, VIM, complicaties etc.) In 2014 was sprake van een opvallende verhoging in het aantal reïnterventies bij colorectale chirurgie die gedurende het jaar zijn ontdekt. Op basis van de verhoging is door de vakgroep een analyse gedaan waarbij geen eenduidige oorzaken werden gevonden. Wel ontstond er tijdens het onderzoek twijfel over een stapler op basis waarvan samen met de fabrikant nader onderzoek gedaan werd en uiteindelijk een nieuwe stapler werd aangeschaft. De doorlooptijden van het zorgpad staan onder druk. De oorzaak is dat de stromen patiënten niet goed zijn in te schatten mede door de toestroom vanuit het bevolkingsonderzoek. De toestroom en doorlooptijden worden gemonitord. De pijnscores hebben nog steeds de aandacht en vallen nu binnen de norm. Ziekenhuisbreed is gekozen voor een nieuw beleid rondom postoperatieve pijnstilling, waarbij patiënten langer de standaard pijnmedicatie voorgeschreven krijgen door de anesthesist. Hierdoor komt het minder voor dat de hoofdbehandelaar niet tijdig nieuwe pijnmedicatie voorschrijft. Bij de verpleging is tevens extra aandacht gevraagd voor dit onderwerp en is door de pijnconsulenten extra instructie gegeven over het afnemen van de pijnscores. De ingrijpende herziening van het pijnbeleid bij orthopedische ingrepen heeft geleid tot aanzienlijk lagere pijnscores in vergelijking met een jaar geleden. 4. Ziekenhuisspecifieke onderwerpen 4.1. Functioneren zorgprofessionals Ten tijde van het jaargesprek was geen sprake van medisch specialisten waarmee een traject van vermeend disfunctioneren liep of was afgesloten. Ook gaf de bestuurder aan dat er geen vakgroepen waren die om bijzondere aandacht vroegen. De vakgroep gynaecologie Isala wordt op korte termijn gevisiteerd voor zowel de vakgroep als de opleiding, op beide locaties. De visitatie is van belang voor het ziekenhuis omdat bij goede resultaten ook in Meppel kan worden opgeleid. Ten aanzien van andere BIG-geregistreerde zorgprofessionals heeft de bestuurder aangegeven dat een traject wegens disfunctioneren van een verpleegkundige liep in het ziekenhuis. Pagina 5 van 6

6 De VAR van Meppel bestaat, na de ontvlechting van de care, nog uit drie personen en denkt na over hoe verder. De bestuurder geeft aan dat in 2016 toegewerkt zal worden naar één VAR voor Isala Reflectie van het ziekenhuis op de maatregelen voortkomend uit calamiteiten (analyses) Ter voorbereiding van het jaargesprek is door het ziekenhuis een overzicht met de lopende verbetermaatregelen voortkomend uit calamiteiten aangeleverd. Hiermee monitort het management de voortgang. 5. Afspraken en vaststelling verslag jaargesprek Het ziekenhuis informeert de inspectie voor het einde van het jaar 2015 over de uitkomst van het herbezoek door het NIAZ. Het ziekenhuis brengt de inspectie tijdig op de hoogte indien er tijdens het traject van fusie vakgroepen achterblijven en er mogelijke risico s voor patiënten ontstaan. De inspectie verzoekt de bestuurder over drie maanden te berichten wat de stand van zaken is van het dossieronderzoek ten behoeve van (H)SMR, OLO en ongeplande heropnames. De inspectie wil begin 2016 op de hoogte gebracht worden over de (definitieve) plannen voor de herinrichting van de SEH in Meppel. Pagina 6 van 6

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Catharina ziekenhuis te Eindhoven

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Catharina ziekenhuis te Eindhoven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ meldpunt@igz.nl Datum 12 januari 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Máxima Medisch Centrum te Veldhoven. Máxima Medisch Centrum, Veldhoven

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Máxima Medisch Centrum te Veldhoven. Máxima Medisch Centrum, Veldhoven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680A Utrecht 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T Datum 28 oktober 2015 9 december 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met de Antonius Zorggroep te Sneek. Antonius Zorggroep te Sneek

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met de Antonius Zorggroep te Sneek. Antonius Zorggroep te Sneek Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ meldpunt@igz.nl Datum 18 mei 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het OLVG, locatie Oost te Amsterdam

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het OLVG, locatie Oost te Amsterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518Adresgegevens (postadres) Utrecht 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T DEFINITIEF VGR 1006024 1257872 Datum 8 februari 2016 8 februari

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) met Tergooi, Hilversum

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) met Tergooi, Hilversum Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 12 januari 2016 31 maart 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Meander Medisch Centrum in Amersfoort

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Meander Medisch Centrum in Amersfoort Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 2 maart 2016 2 maart 2016 Omschrijving VGR-nummer 1005939 Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie

Nadere informatie

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt.

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen LangeLand Ziekenhuis Raad van bestuur T.a.v. Postbus 3015 2700 KJ ZOETERMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Woerden Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 9 november 2015 9 december 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Groene Hart Ziekenhuis

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Groene Hart Ziekenhuis Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 28 januari 2016 5 april 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) met het Waterlandziekenhuis te Purmerend

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) met het Waterlandziekenhuis te Purmerend Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie)

Nadere informatie

Vastgesteld verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Gelre ziekenhuis

Vastgesteld verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Gelre ziekenhuis Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ T 088 1205000 E meldpunt@igz.nl Omschrijving VGR-nummer 1005933 Vastgesteld

Nadere informatie

BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam

BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl DEFINITIEF V1006026 1255363 Omschrijving Definitief verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met MC Zuiderzee in Lelystad

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met MC Zuiderzee in Lelystad Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 19 oktober 2015 9 december 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor

Nadere informatie

Omschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Kennemer Gasthuis te Haarlem-Zuid

Omschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Kennemer Gasthuis te Haarlem-Zuid Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 3 februari 2016 11 maart 2016 Omschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Maasziekenhuis Pantein te Boxmeer

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Maasziekenhuis Pantein te Boxmeer Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ meldpunt@igz.nl Datum 3 mei 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) met Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn (hierna: het ziekenhuis)

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) met Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn (hierna: het ziekenhuis) DEFINITIEF V 1006027 1249470 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) met Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn (hierna: het ziekenhuis) VGR V 1006027 Datum

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met VieCuri Medisch Centrum te Venlo. VieCuri Medisch Centrum te Venlo

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met VieCuri Medisch Centrum te Venlo. VieCuri Medisch Centrum te Venlo Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met VieCuri Medisch Centrum te Venlo VGR 1006118 Datum 19 november 2015 Plaats VieCuri Medisch Centrum te Venlo Stadsplateau

Nadere informatie

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus DA Heerlen T F Datum 1 november 2016

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus DA Heerlen T F Datum 1 november 2016 Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Dossiernummer Documentnummer Verslag inspectiebezoek dagbehandeling

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met IJsselland ziekenhuis te Capelle aan den IJssel

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met IJsselland ziekenhuis te Capelle aan den IJssel Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met IJsselland ziekenhuis te Capelle aan den IJssel VGR 1006114 Datum 8 oktober 2015 Plaats IJsselland ziekenhuis Capelle

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Medisch Centrum Haaglanden (MCH-Bronovo) in Den Haag

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Medisch Centrum Haaglanden (MCH-Bronovo) in Den Haag Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 25 januari 2016 5 april 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) met het St. Jansdal te Harderwijk

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) met het St. Jansdal te Harderwijk Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie)

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Nij Smellinghe te Drachten

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Nij Smellinghe te Drachten Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ meldpunt@igz.nl Datum 25 november 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek

Nadere informatie

Tergooi ziekenhuis - locatie Blaricum T.a.v. de heer drs. J.G. den Hollander, voorzitter raad van bestuur Postbus DA HILVERSUM

Tergooi ziekenhuis - locatie Blaricum T.a.v. de heer drs. J.G. den Hollander, voorzitter raad van bestuur Postbus DA HILVERSUM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Tergooi ziekenhuis - locatie Blaricum T.a.v. de heer drs. J.G. den Hollander, voorzitter raad van bestuur Postbus 10016 1201 DA HILVERSUM Stadsplateau 1 3521

Nadere informatie

Vastgesteld Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het Zaans Medisch Centrum (ZMC), Zaanstad

Vastgesteld Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het Zaans Medisch Centrum (ZMC), Zaanstad Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 26802680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 15 oktober 2015 Omschrijving Vastgesteld Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor

Nadere informatie

verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht verslag T 030 2338787 F 030 2321912 www.igz.nl Datum

Nadere informatie

Vastgesteld verslag jaargesprek Isala Zwolle

Vastgesteld verslag jaargesprek Isala Zwolle Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij. Datum 24 september 2015 Omschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek Isala Zwolle

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Gelre Ziekenhuizen

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Gelre Ziekenhuizen Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 18 februari 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Verslag inspectiebezoek dagbehandeling V Flevoziekenhuis 22 september 2016, :30 uur Almere

Verslag inspectiebezoek dagbehandeling V Flevoziekenhuis 22 september 2016, :30 uur Almere Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Dossiernummer Instelling Datum/tijd Plaats Verslag inspectiebezoek dagbehandeling V1009955

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Havenziekenhuis te Rotterdam

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Havenziekenhuis te Rotterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ meldpunt@igz.nl Datum 17 februari 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek

Nadere informatie

Vastgesteld verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Deventer Ziekenhuis (het ziekenhuis)

Vastgesteld verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Deventer Ziekenhuis (het ziekenhuis) Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt Igz meldpunt@igz.nl 25 januari 2016 Omschrijving VGR-nummer 1005924 Datum

Nadere informatie

Definitief verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het Amphia Ziekenhuis, Breda

Definitief verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het Amphia Ziekenhuis, Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T Datum 16 februari 2016 VGR 1006028 1260679 DEFINITIEF 16 februari 2016 Omschrijving Definitief verslag jaargesprek

Nadere informatie

Definitief verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het MC Slotervaart, Amsterdam

Definitief verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het bestuur van het MC Slotervaart, Amsterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518Adresgegevens (postadres) Utrecht 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T DEFINITIEF V1005928 1259267 Datum 15 februari 2016 10 februari

Nadere informatie

Verslag inspectiebezoek afdeling Spoedeisende hulp Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 15 juli 2016; 14:00 uur Leiden

Verslag inspectiebezoek afdeling Spoedeisende hulp Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 15 juli 2016; 14:00 uur Leiden Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats VGR Verslag inspectiebezoek afdeling Spoedeisende hulp Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 15 juli 2016; 14:00 uur Leiden 1011015 Stadsplateau 1 3521 AZ

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) met het Westfriesgasthuis te Hoorn. Westfriesgasthuis te Hoorn

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) met het Westfriesgasthuis te Hoorn. Westfriesgasthuis te Hoorn Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie)

Nadere informatie

\ie rs 1ag. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn ensport. voor de Gezondheidszorg en Maasziekenhuis Pantein in

\ie rs 1ag. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn ensport. voor de Gezondheidszorg en Maasziekenhuis Pantein in Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn ensport St. ]acobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 5001 www.igz.nl \ie rs 1ag 16

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Maasstad ziekenhuis Rotterdam

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Maasstad ziekenhuis Rotterdam Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam VGR 1006177 Datum 16 november 2015 Plaats Maasstad ziekenhuis Rotterdam 1.

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Reinier de Graaf, Delft. Reinier de Graaf (RdGG), Delft

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Reinier de Graaf, Delft. Reinier de Graaf (RdGG), Delft Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 9 februari 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Datum 18 september 2017 Onderwerp Onaangekondigd inspectiebezoek dossierscreening operatief proces VGR

Datum 18 september 2017 Onderwerp Onaangekondigd inspectiebezoek dossierscreening operatief proces VGR > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis T.a.v. --- Postbus 90151 5000 LC Tilburg Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Laurentius ziekenhuis (LZR) Laurentius ziekenhuis Roermond

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Laurentius ziekenhuis (LZR) Laurentius ziekenhuis Roermond Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ meldpunt@igz.nl Datum 17 februari 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek

Nadere informatie

DEFINITIEF V

DEFINITIEF V Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518Adresgegevens (postadres) Utrecht 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T DEFINITIEF V 1006029 1244640 Datum 28 december 2015 Omschrijving

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ meldpunt@igz.nl Datum 19 januari 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp. Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp. Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp VGR 1006115 Datum 22 oktober 2015 Plaats Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp 1. Inleiding

Nadere informatie

ve rs ag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ve rs ag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ve rs ag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dmschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de St. ]acobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met ziekenhuis ZorgSaam te Terneuzen.

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met ziekenhuis ZorgSaam te Terneuzen. Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 7 december 2015 31 maart 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de

Nadere informatie

DEFINITIEF VGR

DEFINITIEF VGR Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518Adresgegevens (postadres) Utrecht 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T DEFINITIEF VGR 1005927 1257439 Datum 8 februari 2016 8 februari

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Zuyderland Sittard

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Zuyderland Sittard Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Meldpunt IGZ meldpunt@igz.nl Datum 19 februari 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek

Nadere informatie

Verslag jaargesprek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem. Slingeland ziekenhuis Doetinchem

Verslag jaargesprek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem. Slingeland ziekenhuis Doetinchem Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 24 augustus 2017 14 september 2017 Omschrijving Verslag jaargesprek van de Inspectie voor de

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Treant Zorggroep te Hoogeveen

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Treant Zorggroep te Hoogeveen Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 23 maart 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 5 januari 2015 11 februari 2015 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor

Nadere informatie

verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 268oAdresgegevens (postadres) Utrecht verslag 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F

Nadere informatie

Jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het LangeLand ziekenhuis te Zoetermeer. LangeLand ziekenhuis te Zoetermeer

Jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het LangeLand ziekenhuis te Zoetermeer. LangeLand ziekenhuis te Zoetermeer Omschrijving Jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het LangeLand ziekenhuis te Zoetermeer VGR 1011917 Datum 12 januari 2017 Plaats LangeLand ziekenhuis te Zoetermeer Stadsplateau

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 (postadres) Utrecht 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 5001 wwwigz.nl

Nadere informatie

Datum 7 september 2017 Onderwerp Vxxx Vastgesteld verslag focusbezoek antistolling 3 augustus 2017

Datum 7 september 2017 Onderwerp Vxxx Vastgesteld verslag focusbezoek antistolling 3 augustus 2017 > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Universitair Medisch Centrum Groningen T.a.v. de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter raad van bestuur Posbus 30001 9700 RB GRONINGEN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Röpcke-Zweers ziekenhuis Hardenberg. Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Röpcke-Zweers ziekenhuis Hardenberg. Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 3 maart 2017 28 juli 2017 Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Definitief Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met VU medisch centrum (VUmc), Amsterdam

Definitief Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met VU medisch centrum (VUmc), Amsterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum december 2015 25 januari 2016 Omschrijving Definitief Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie

Nadere informatie

Maatregelen De inspectie verwacht van u dat bovengenoemde zaken vóór 1 december 2017 op orde zijn.

Maatregelen De inspectie verwacht van u dat bovengenoemde zaken vóór 1 december 2017 op orde zijn. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Gelre ziekenhuizen T.a.v. de heer dr. M.A. Galjee, raad van bestuur Postbus 9014 7300 DS APELDOORN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Slotervaartziekenhuis Slotervaartziekenhuis te Amsterdam

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Slotervaartziekenhuis Slotervaartziekenhuis te Amsterdam Datum 10 februari 2015 17 april 2015 Omschrijving verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Slotervaartziekenhuis VGR VGR 1002609 Datum 19 november 2014 Plaats Slotervaartziekenhuis

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis te Woerden

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis te Woerden Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zuwe Hofpoort

Nadere informatie

afdeling werden drie elektronische patiëntendossiers ingezien waarbij de NAWgegevens

afdeling werden drie elektronische patiëntendossiers ingezien waarbij de NAWgegevens Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd GR Plaats astgesteld verslag MS- roege herkenning en behandeling

Nadere informatie

Gelre Ziekenhuizen T.a.v. de heer G.J. Heuver, raad van bestuur Postbus DS APELDOORN

Gelre Ziekenhuizen T.a.v. de heer G.J. Heuver, raad van bestuur Postbus DS APELDOORN > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Gelre Ziekenhuizen T.a.v. de heer G.J. Heuver, raad van bestuur Postbus 9014 7300 DS APELDOORN Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus 392

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Dit verslag is geen woordelijke weergave van het gesprek maar een samenvatting op hoofdlijnen.

Dit verslag is geen woordelijke weergave van het gesprek maar een samenvatting op hoofdlijnen. Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 3 februari 2016 VGR 1006174 1256637 31 maart 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ve rs ag Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Omschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 268oUtrecht

Nadere informatie

Ziekenhuizen met een significant hoge (H)SMR zullen worden gevraagd om met een gevalideerde triggertool alle betreffende dossiers te onderzoeken.

Ziekenhuizen met een significant hoge (H)SMR zullen worden gevraagd om met een gevalideerde triggertool alle betreffende dossiers te onderzoeken. > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Isala Klinieken T.a.v. de heer R.A. Thieme Groen, arts raad van bestuur Postbus 10.500 8000 GM ZWOLLE Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus

Nadere informatie

Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Elkerliek Ziekenhuis. Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Elkerliek Ziekenhuis. Elkerliek Ziekenhuis Helmond St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Bravis ziekenhuis

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Bravis ziekenhuis Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Bravis ziekenhuis VGR Documentnummer V1011910 2017-1370480 Datum 19 december 2016 Plaats Roosendaal Dit verslag is

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Werkgebied Zuidwest Raad van Bestuur WiIh. van

Nadere informatie

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus GR Utrecht T F Datum 20 januari 2015.

Stadsplateau AZ Utrecht Postbus GR Utrecht T F Datum 20 januari 2015. Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Reinier de

Nadere informatie

V Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport onaangekondigd bezoek in het kader van het risico toezicht. Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten

V Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport onaangekondigd bezoek in het kader van het risico toezicht. Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Rapport 24 maart 2017 2016-1354876 Omschrijving V1006104 Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de raad van bestuur Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met ziekenhuis Rivierenland (hierna: het ziekenhuis)

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met ziekenhuis Rivierenland (hierna: het ziekenhuis) Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Inlichtingen bij Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Groene Hart ziekenhuis te Gouda. Groene Hart ziekenhuis te Gouda

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Groene Hart ziekenhuis te Gouda. Groene Hart ziekenhuis te Gouda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 29 augustus 2017 Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Haaglanden Medisch Centrum (HMC) te Den Haag. HMC, locatie Westeinde te Den Haag

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Haaglanden Medisch Centrum (HMC) te Den Haag. HMC, locatie Westeinde te Den Haag Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 27 juli 2017 14 september 2017 Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor

Nadere informatie

Saxenburgh Groep / Röpcke-Zweers Ziekenhuis T.a.v. mevrouw P.M. Terwijn, Raad van bestuur Postbus AA HARDENBERG

Saxenburgh Groep / Röpcke-Zweers Ziekenhuis T.a.v. mevrouw P.M. Terwijn, Raad van bestuur Postbus AA HARDENBERG > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle Saxenburgh Groep / Röpcke-Zweers Ziekenhuis T.a.v. mevrouw P.M. Terwijn, Raad van bestuur Postbus 1 7770 AA HARDENBERG Werkgebied Noordoost Zuiderzeelaan 53 8017

Nadere informatie

Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM

Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Vlietland Ziekenhuis mevrouw dr. C.J. Kruijthof, lid Raad van Bestuur Postbus 215 3100 AE SCHIEDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Verslag jaargesprek Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) met het LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer (hierna: ziekenhuis)

Verslag jaargesprek Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) met het LangeLand Ziekenhuis Zoetermeer (hierna: ziekenhuis) Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 13 januari 2016 31 maart 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl. Kenmerk 2015-1242191/V1006113

Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl. Kenmerk 2015-1242191/V1006113 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) VGR 1006113 Datum 26 oktober 2015 Plaats Albert Schweitzer ziekenhuis locatie

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Rode Kruis ziekenhuis (hierna: het ziekenhuis) Datum 23 februari 2017

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Rode Kruis ziekenhuis (hierna: het ziekenhuis) Datum 23 februari 2017 Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 21 april 2017 19 mei 2017 Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Jeroen Bosch Ziekenhuis. Jeroen Bosch ziekenhuis te s-hertogenbosch

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Jeroen Bosch Ziekenhuis. Jeroen Bosch ziekenhuis te s-hertogenbosch Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 23 februari 2015 DEFINITIEF V 1006021 1261905 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Maxima Medisch Centrum (hierna: het ziekenhuis)

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Maxima Medisch Centrum (hierna: het ziekenhuis) Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Maxima Medisch

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Flevoziekenhuis

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Flevoziekenhuis Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 17 januari 2017 16 februari 2017 Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Zuyderland te Sittard-Geleen en Heerlen

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Zuyderland te Sittard-Geleen en Heerlen Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 10 februari 2017 Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Diaconessenhuis Meppel, onderdeel van Zorgcombinatie Noorderboog

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Diaconessenhuis Meppel, onderdeel van Zorgcombinatie Noorderboog Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 28 januari 2015 Omschrijving VGR-nummer 1002514 Datum 23 oktober 2014 Plaats Meppel verslag

Nadere informatie

Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Antonius Ziekenhuis te Sneek. Antonius Ziekenhuis te Sneek

Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Antonius Ziekenhuis te Sneek. Antonius Ziekenhuis te Sneek Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 4 maart 2015 16 juli 2015 Omschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam. BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam. BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 24 november 2014 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Laurentius Ziekenhuis te Roermond

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Laurentius Ziekenhuis te Roermond Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 6 februari 2017 24 maart 2017 Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de

Nadere informatie

Flevoziekenhuis T.a.v. mevrouw drs. J.C.H.G. Arts Voorzitter Raad van Bestuur Postbus EG ALMERE

Flevoziekenhuis T.a.v. mevrouw drs. J.C.H.G. Arts Voorzitter Raad van Bestuur Postbus EG ALMERE > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Flevoziekenhuis T.a.v. mevrouw drs. J.C.H.G. Arts Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 3005 1300 EG ALMERE Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag

Nadere informatie

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Spaarne Gasthuis

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Spaarne Gasthuis Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 16 januari 2017 Datum 16 januari 2017 Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie

Nadere informatie

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Ziekenhuis Amstelland Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen

verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Ziekenhuis Amstelland Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl T Datum 5 februari 2015 17 april 2015 Omschrijving verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor

Nadere informatie

Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Vlietland Ziekenhuis. Vlietland Ziekenhuis, Schiedam

Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Vlietland Ziekenhuis. Vlietland Ziekenhuis, Schiedam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 Utrecht 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 24 maart 2015 Omschrijving Vastgesteld verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Bravis Ziekenhuis Roosendaal en Bergen op Zoom

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Bravis Ziekenhuis Roosendaal en Bergen op Zoom Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 2 november 2015 31 maart 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Maasziekenhuis (hierna: het ziekenhuis) VGR Datum 25 januari 2017

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Maasziekenhuis (hierna: het ziekenhuis) VGR Datum 25 januari 2017 Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 22 maart 2017 1 mei 2017 Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Ziekenhuisgroep Twente in Almelo. Ziekenhuisgroep Twente te Almelo

Verslag jaargesprek 2014 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met Ziekenhuisgroep Twente in Almelo. Ziekenhuisgroep Twente te Almelo Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 17 september 2014 Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Ziekenhuisgroep Twente. Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met Ziekenhuisgroep Twente. Ziekenhuisgroep Twente, Hengelo Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl 16 februari 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Rijnstate ziekenhuis (hierna: het ziekenhuis)

Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg met het Rijnstate ziekenhuis (hierna: het ziekenhuis) Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518, 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 23 februari 20171 mei 2017 Omschrijving Verslag jaargesprek 2016 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk

Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Datum 17 februari 2016 5 april 2016 Omschrijving Verslag jaargesprek 2015 van de Inspectie voor de

Nadere informatie

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam. Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam. Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Verslag jaargesprek 2014 tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Ikazia Ziekenhuis,

Nadere informatie

Ziekenhuis Bernhoven de heer J.S. van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Postbus AS UDEN

Ziekenhuis Bernhoven de heer J.S. van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Postbus AS UDEN Ziekenhuis Bernhoven de heer J.S. van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Postbus 707 5400 AS UDEN Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie