Praktijkcursus Gezondheidszorg Cursuscoördinator Dr. M.B.M. Soethout / Drs. W. Hopmans Oefentoets met 55 MC en stellingen MET antwoorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkcursus Gezondheidszorg Cursuscoördinator Dr. M.B.M. Soethout / Drs. W. Hopmans Oefentoets met 55 MC en stellingen MET antwoorden"

Transcriptie

1 OefenCAT Cursus Prktijkcursus Gezondheidszorg Cursuscoördintor Dr. M.B.M. Soethout / Drs. W. Hopmns Oefentoets met 55 MC en stellingen MET ntwoorden 1 Wt is de elngrijkste determinnt vn ziektelst in lgeinkomenslnden zols weergegeven in Mckench en Stronks?. Roken. Onveilige seks c. Ondergewicht ij kinderen d. Suoptimle orstvoeding c M&S H2 lz 52 tel Wt is de elngrijkste doodsoorzk wereldwijd zols eschreven in Mckench en Stronks?. Ischemische hrtziekte. COPD c. HIV/AIDS d. Longknker M&S H2 lz 51 tel In welk lnd is de incidentie vn tuerculose het hoogst?. Su-Shrisch Afrik. Noord-Amerik c. Chin M&S H2 lz 54 4 Hoe wordt de gezonde levensverwchting erekend?. Door ij een selecte steekproef vn ptiënten de ziektevrije overlevingsduur te eplen.. Door in een overlevingstfel de getllen in de kolom met het ntl levenden te vermenigvuldigen met de proportie niet-zieken c. Door een schtting te mken vn het ntl jren dt mensen gemiddeld ziek zijn, en dt vn de totle levensverwchting f te trekken M&S H3 lz 90 5 Welke ziekte stt op nummer 1 in de top 5 vn ziekten met de hoogste incidentie volgens Mckench en Stronks?. Contcteczeem. Infecties vn de ovenste luchtwegen c. Coronire hrtziekten d. Beroerte M&S H3 lz 80 tel Hoe wordt de vierde fse vn de epidemiologische trnsitie in de M&S H3 lz 73 oefencat Prktijkcursus Gezondheidszorg MET ntw. Pgin 1 vn 11

2 Nederlndse volksgezondheid genoemd?. Lnglopende chronische ziekten. Uitgestelde degenertieve ziekten c. Welvrtsziekten d. Nieuwe infectieziekten 7 Het elng vn een risicofctor voor een eplde ndoening wordt in de epidemiologie veell uitgedrukt met het Reltief Risico (RR). Wt is het RR?. De verhouding tussen de kns op overlijden met en die zonder de risicofctor. De verhouding tussen de kns op ziekte met en die zonder de risicofctor c. De verhouding tussen de kns op overlijden met en zonder terugkeer vn de ziekte. d. De verhouding tussen de kns op ziekte met en zonder terugkeer vn de ziekte. M&S H3, lz. 108/109 8 Welke determinnt is de elngrijkste oorzk vn verlies vn levensjren in Nederlnd?. Verhoogde loeddruk. Overgewicht c. Lichmelijke inctiviteit d. Roken d M&S H3, lz Door welke fctor worden gezondheidsverschillen in Nederlnd nr urgerlijke stt verklrd?. Gedrgsfctoren. Genetische fctoren c. Urnistiefctoren d. Fysieke omgevingsfctoren M&S H3, lz Welke volksgezondheidsmt wordt ngeduid ls verliesmt?. Levensverwchting. Gezonde levensverwchting c. Qulity-djusted life yers (QALY) d. Disility-djusted life yer (DALY) d M&S H3, lz. 91/92 11 Ongevllen kunnen onderverdeeld worden in verkeers-, reids-, sporten privéongevllen. Welke ongevllen vormen de primire ctegorie wt d M&S H3, lz. 96 oefencat Prktijkcursus Gezondheidszorg MET ntw. Pgin 2 vn 11

3 etreft het ntl gewonden?. Verkeersongevllen. Bedrijfsongevllen c. Sportongevllen d. Privéongevllen 12 Het filtermodel vn Golderg en Huxley wordt geruikt in de psychitrische epidemiologie en evt verschillende niveu`s. Wt is niveu 1?. Psychische prolemtiek innen de evolking. Dignose door de huisrts c. Geestelijke gezondheidszorg totl d. Intrmurle geestelijke gezondheidszorg M&S H3 lz De toegnkelijkheid vn zorg voor llochtone groepen kn onderzocht worden door te nlyseren in hoeverre het zorggeruik pst ij de zorgehoefte. Bij welke vorm vn zorg is de toegnkelijkheid in Nederlnd eperkter voor llochtone groepen dn voor utochtonen?. Prentle zorg. Consulttieureuzorg voor zuigelingen en kleuters c. Huisrtsenzorg d. Dieteszorg M&S p.161 Them C 14 Bij welke instelling moeten ngifteplichtige ziekten (zols polio en pokken) worden gemeld?. Bij de pltselijke GGD. Bij het Centrum Infectieestrijding (CI) c. Bij de desetreffende gemeente d. Bij het dichtstijzijnde ziekenhuis M&S H8 pg De in 2008 vstgestelde Wet Pulieke Gezondheidszorg (Wpg) vormt het wettelijk kder voor gezondheidsdiensten. Wt is de sleutelorgnistie voor de uitvoering vn de Wpg?. De thuiszorg. De GGD c. Het Rigg d. De gemeente M&S H8 lz Welke orgnistie is estuurlijk verntwoordelijk voor preventie in M&S H8 lz 279 oefencat Prktijkcursus Gezondheidszorg MET ntw. Pgin 3 vn 11

4 Nederlnd?. Universitir medische centr`s. Ministerie vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport c. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) d. Ntionl Instituut voor Gezondheidsevordering en Ziektepreventie 17 Hoe heet het WHO clssifictiesysteem voor doodsoorzken dt mondil wordt geruikt?. Moridity nd Mortlity Ctegoriztion. Directorte Mortlity Rting c. Interntionl Clssifiction of Diseses nd Cuses of Deth d. Interntionl System of Deth Cuses c M&S H8 lz Wt is het coördintiemechnisme dt kenmerkend is voor het socil verzekeringsstelsel?. Budgetmechnisme. Overleg c. Prijsmechnisme d. Toegnkelijkheid M&S H9 lz Om het egrip toegnkelijkheid vn zorg goed te kunnen egrijpen, wordt er een onderscheidt gemkt tussen een drietl egrippen: ehoefte n zorg, vrg nr zorg en geruik vn zorg. Wt is de definitie vn de ehoefte n zorg?. De vrg nr gezondheidszorg. De sujectieve of ojectieve zorgehoefte c. Het nod vn gezondheidszorg d. De reltie tussen vrg en nod in de gezondheidszorg M&S H9 lz Welke ptiënt gerelteerde fctor is vn invloed op de ehoefte n zorg?. Zijn/hr klggedrg. Zijn/hr gegeven zorgnod c. Zijn/hr fstnd tot de voorzieningen d. Zijn/hr verzekeringsdekking M&S H9 lz Wt zijn de drie prtijen die een driehoeksverhouding vormen in het stelsel vn de gezondheidszorg zols eschreven in Mckench en c M&S H9 lz 323 oefencat Prktijkcursus Gezondheidszorg MET ntw. Pgin 4 vn 11

5 Stronks?. De overheid, de zorgverzekerr en de zorgnieder. De overheid, de zorgnieder en de zorgvrger c. De zorgverzekerr, de zorgnieder en de zorgvrger d. De zorgverzekerr, de zorgnieder en de hulpverlener 22 Wt is evidence sed medicine?. Een in een eperkte periode meten vn kwliteit vn zorg op voorf gekozen onderwerpen, en vervolgens zorginstellingen vn elkr lten leren. Herorgnistie en finnciering vn zorg door etere fstemming tussen verschillende vormen vn zorgverlening c. Het geruik vn economische evluties om eslissingen over het toelten vn nieuwe geneesmiddelen te nemen d. Het geruik vn het huidige este ewijsmteril om eslissingen over individuele ptiënten te nemen d M&S H9 p Zorginstellingen in Nederlnd worden vk onderverdeeld in een drietl sectoren, nmelijk cure, cre en mtschppelijke ondersteuning. Door wie wordt de zorg verleend in de sector Cre?. Thuiszorgorgnisties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Huisrtsen, medisch specilisten en ziekenhuizen c. Openre gezondheidszorg, huisrtsen en thuiszorgorgnisties d. Huisrtsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen M&S H10 lz Welke vorm vn zorg voeren thuiszorgorgnisties uit?. Jeugdgezondheidszorg 0-19 jr. Krmzorg n huis c. Zorg vn dk- en thuislozen d. Bestrijding vn infectieziekten M&S H10 lz Wt is de missie vn de Inspectie voor de Gezondheidszorg?. Toetsen vn de gegeven zorg vn zorgnieders n de wet. Bevorderen vn veiligheid, effectieve ptiëntgerichte zorg c. Toezicht houden op de mrktwerking in de zorg d. Afhndelen vn klchten vn ptiënten M&S H10 lz Bij zorginstellingen is er sprke vn zowel intern ls extern kwliteitseleid. Een sleutelegrip hierij is certifictie. Wt is certifictie? M&S H10 lz 381 oefencat Prktijkcursus Gezondheidszorg MET ntw. Pgin 5 vn 11

6 . Een externe kwliteitseoordeling door een onfhnkelijke instntie. Een externe kwliteitseoordeling in opdrcht vn de instelling of sector zelf c. Een vorm vn interne kwliteitseoordeling d. Een vorm vn formele visittie, leidend tot een eindoordeel 27 Met welke mt wordt de kwliteit vn verleende zorg tussen ziekenhuizen vergeleken?. Presttie-indictoren. Antl ehndelingen c. Percentge onedoelde schde d. Antl genezen ptiënten M&S H10 lz Vn welke orgnistie mkt de Nederlndse overheid geruik voor het toezicht op de gezondheidszorg nst de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)?. De Nederlndse Zorgutoriteit (NZ). Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) c. De Gezondheidsrd (GR) d. De Rd voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) M&S H10 p Wt is volgens Mckench & Stronks een elngrijk knelpunt in de Nederlndse kwliteit vn zorg?. Het ntl vermijdre ziekenhuisopnmen. De ejegening vn chronisch zieke ptiënten door medisch specilisten c. Het vrgen om toestemming voor het strten vn een ehndeling d. De lichmelijke verzorging vn psychogeritrische ptiënten in verpleeghuizen d M&S H10 pg Vrgen 30 en 31 zijn 2 stellingen met etrekking tot zorgnod en zorggeruik in de Nederlndse gezondheidszorg 30 Stelling 1: Een primir doel vn zogenoemde DBC s (dignoseehndelcominties) is het eperken vn het ntl uitgevoerde verrichtingen.. Juist M&S H10 pg 398 oefencat Prktijkcursus Gezondheidszorg MET ntw. Pgin 6 vn 11

7 31 Stelling 2: Om kosten eter te eheersen is in het huidige zorgstelsel mrktwerking opgenomen.. Juist M&S H10 lz Volgens wt vindt de toetsing vn het medisch hndelen door het medisch tuchtcollege plts?. Volgens de richtlijnen. Volgens de professionele stndrd c. Volgens de wetgeving d. Volgens de fsprken die gemkt zijn tussen de ehndeld rts en de ptiënt Engerts H10 Vrg 33 tot en met 38 zijn 6 stellingen met etrekking tot gezondheidsrecht 33 Meneer Jnsen dient een klcht in ij de klchtencommissie vn een gezondheidszorginstelling. Stelling 1: Als meneer Jnsen het niet eens is met de uitsprk vn de klchtencommissie, kn hij in hoger eroep gn.. Juist Engerts H10 34 Stelling 2: Het tuchtrecht is een vorm vn kwliteitsewking vn de eroepsgroepen die onder het tuchtrecht vllen.. Juist Engerts H10 35 Stelling 3: Alleen de ptiënt kn een klcht indienen ij de tuchtrechter.. Juist Engerts H10 36 Stelling 4: In uitzonderlijke omstndigheden kn er strfrechtelijke toetsing pltsvinden ls een rts een fout mkt ij de ehndeling vn een ptiënt.. Juist Engerts H10 37 Stelling 5: Er zijn twee tuchtnormen opgenomen wrn de hulpverlening vn de eroepseoefenr kn worden getoetst. De eerste Engerts H10 oefencat Prktijkcursus Gezondheidszorg MET ntw. Pgin 7 vn 11

8 tuchtnorm etreft het tekortschieten in zorgvuldigheid ten opzichte vn de ptiënt of diens nste etrekkingen (v. echtgenoot).. Juist 38 Als een klcht gegrond wordt verklrd, moet een mtregel worden opgelegd. Stelling 6: Als lichtste mtregel kn een geldoete worden opgelegd.. Juist Engerts H10 39 Huisrtsen verwijzen de ltste decenni meer nr de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Wrdoor kn deze groei volgens Hengeveld het este verklrd worden?. Betere ehndelingen in de tweede lijn. Betere toegnkelijkheid vn de GGZ c. Asolute groei vn de evolking d. Toenme vn eerstelijns prevlentie vn psychische stoornissen c Hengeveld, pg Het rtikel vn Swinkels eschrijft de doelen vn richtlijnontwikkeling. Hoe heet het proces wrij de door ptiënten gewenste uitkomstmten in krt worden gercht?. Concept mpping. Outcome-sed c. Preference-sed d. Evidence-sed c Artikel Swinkels 41 Het rtikel vn Swinkels eschrijft de doelen vn richtlijnontwikkeling. Wt zijn richtlijnen?. Richtlijnen geven n hoe precies in de dgelijkse prktijk gehndeld dient te worden. Richtlijnen geven, voorzien vn wetenschppelijke onderouwing, n wt er het este gedn kn worden c. Richtlijnen geven een lgemene smenvtting vn wetenschppelijke feiten en eschrijven eleidsopties Artikel Swinkels 42 Om de kwliteit vn de dieteszorg te vereteren volgen huisrtsen de kwliteitscyclus om de zorg nog verder te kunnen vereteren. Ze nemen drom de volgende stppen: c Artikel Wollersheim oefencat Prktijkcursus Gezondheidszorg MET ntw. Pgin 8 vn 11

9 1) Ze mken een projectpln 2) Ze voeren het projectpln uit in 5 prktijken 3) Op sis vn hun prktijkervringen pssen ze n een jr het pln n Welke stp vn de kwliteitscyclus mist?. Er is geen controlegroep ls vergelijking. Ze heen de mening vn de ptiënt niet gevrgd c. Er zijn geen metingen geweest om de implementtie te testen d. Ze moeten de npssingen n een jr nog evlueren 43 Wollersheim eschrijft in het rtikel de domeinen vn kwliteit vn zorg. Eén vn de domeinen is orgnistorische kwliteit. Wt is orgnistorische kwliteit?. Dt wil zeggen dt de zorg is fgestemd op de wensen, noden en ehoeften vn de ptiënt.. Dt wil zeggen dt de zorg op doelmtige (of efficiënte) wijze wordt ngeoden. c. Dt wil zeggen dt de zorg doeltreffend, veilig en effectief is en verleend wordt door competente zorgverleners. d. Dt wil zeggen dt de zorg tijdig, vrij toegnkelijk en geïndividuliseerd nr de ptiënt wordt verleend. Artikel Wollersheim 44 Wollersheim eschrijft in het rtikel de orgnistiepirmide vn gezondheidszorg op micro-, meso- en mcroniveu. Welke determinnt hoort er ij het microniveu?. Ptiënt. Orgnistie c. Systeem d. Tem Artikel Wollersheim 45 Wt is volgens het rpport Kwliteit ls medicijn de elngrijkste fctor in het ereiken vn ewuste, conservtievere, ehndelkeuzes door ptiënten?. Een prettige, huiselijke inrichting vn het ziekenhuis. Goede informtie over ehndelopties voor de ptiënt c. Ptiënttevredenheidsonderzoek d. Goede uitleg ij het ehndeldvies vn de rts Rpport Booz en Co 46 Welke vn de hieronder genoemde fctoren vergroot volgens de RVZ (Rd voor de Volksgezondheid en Zorg) de kns dt een oudere wordt RVZ rpport oefencat Prktijkcursus Gezondheidszorg MET ntw. Pgin 9 vn 11

10 opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis?. Psychische kwetsrheid vn de oudere. Een gunstige finnciële positie vn de oudere c. Een migrntenchtergrond vn de oudere d. Een reltief miniml zorgverzekeringspkket vn de oudere 47 Wt is volgens de RVZ (Rd voor Volksgezondheid en Zorg) een vn de redenen vn de reltief sterk stijgende overheidsuitgven n lngdurige ouderenzorg?. Lge eigen ijetlingen vn urgers. Meer ezuinigingen op het geied vn de socile zekerheid en veiligheid c. Een groot eroep op huisrtsenzorg door ouderen d. De opkomst vn luxe verpleeghuizen RVZ rpport 48 De RVZ (Rd voor Volksgezondheid en Zorg) reikt 3 oplossingsstrtegieën n om goede zorg en kwliteit vn leven in de toekomst te orgen voor niet-redzme ouderen. Stelling: Voorzorg is één vn de 3 oplossingsstrtegieën.. Juist RVZ rpport 49 Stelling: Een vooreeld vn een ner miss is dt een ptiënt een ndlekkge krijgt n een drmopertie.. Juist Begrippenkder ptiëntveiligheid 50 Stelling: Een complictie vn een opertie is een dverse event.. Juist Begrippenkder ptiëntveiligheid 51 Wt is volgens Coulter ( Ptient enggement - wht works ) een proleem vn veel eductieve progrmm s gericht op het vereteren vn gezondheidsvrdigheden vn ptiënten?. Ze mken geruik vn een directieve didctische stijl. Ze mken onnodig geruik vn privcygevoelige gegevens vn ptiënten c. Ze leiden niet tot veretering vn kennis onder ptiënten d. Ze zijn lleen op internet eschikr Artikel Coulter oefencat Prktijkcursus Gezondheidszorg MET ntw. Pgin 10 vn 11

11 52 Het zorgverzekeringsstelsel is rdicl vernderd in Nederlnd om er voor te zorgen dt de competitie tussen zorgverzekerrs onderling wordt versterkt. In het rtikel vn Schut en vn der Ven worden een ntl positieve en negtieve effecten genoemd vn deze competitie. Wt wordt gezien ls negtief effect?. Competitie focust zich met nme op zorg prijzen. Kortere wchtlijsten c. Verlging vn de kosten vn lgemene geneesmiddelen d. Meer investering in mngement progrmm`s, ijvooreeld voor dietes en COPD Artikel Schut en vn der Ven. Pg. 114 tel Jcos et l. eschrijven in hun rtikel elementen die vn elng zijn ij het ontwikkelen vn triningsprogrmm`s. Eén element drij is het evlueren. Wt wordt er edoelt met formtieve evlutie?. Evlutie wrij er wordt gekeken hoe het progrmm is geïmplementeerd. Evlutie wrij er wordt ekeken of lle progrmm doelen zijn ereikt c. Evlutie voorfgnd n de strt vn het progrmm d. Evlutie op lnge termijn c Artikel Jcos et l. pg Cre progrms zijn essentieel in de kwliteitszorg volgens Berg en Schellekens in hun rtikel Bridging the qulity chsm. Wt is GEEN essentieel element in cre progrmm s?. Informtietechnologie. Professioneel kwliteitssysteem c. Geïntegreerde plnning d. Gestndrdiseerde ehndelingen d Artikel Berg et l, pg De inzet vn primry cre verpleegkundigen in de huisrtsenprktijk heeft volgens een studie vn vn Dijk e.. geleid tot. Zorgverschuiving vn ekende dietesptiënten vn internisten nr huisrtsen. Zorgverschuiving vn dietesptiënten vn huisrtsen nr internisten c. Minder verwijzingen nr een oogrts door de huisrts d. Meer contcten door de huisrts met dietesptiënten Artikel v. Dijk et l, pg. 7 oefencat Prktijkcursus Gezondheidszorg MET ntw. Pgin 11 vn 11

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

CAT B2.1.5 0708 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.5 0708 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.5 0708 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.5 Prktijkursus gezonheiszorg Cursusoörintor Dr. L. Hennemn / Dr. M.B.M. Soethout Oefentoets met 50 MC vrgen MET ntwooren 1 Welke veronerstelling

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

CAT B2.1.5 0809 / Cursusafhankelijke toets

CAT B2.1.5 0809 / Cursusafhankelijke toets Oefentoets CAT B2.1.5 0809 / Cursusfhnkelijke toets Cursus B2.1.5 Prktijkursus gezonheiszorg Cursusoörintor Dr. L. Hennemn / Dr. M.B.M. Soethout Oefentoets met 50 MC vrgen MET ntwooren 1 Welke veronerstelling

Nadere informatie

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Medictieveiligheid voor kwetsre groepen in de lngdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten nog punten vereteren; gehndicptenzorg en thuiszorg moeten snel veiliger

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband

Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband Leesvrdigheidsexmens moderne vreemde tlen in Europees vernd De reltie tussen de centrle exmens leesvrdigheid en het Europees Referentiekder José Noijons, Henk Kuijper juni 6 An deze uitgve heen meegewerkt:

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Bijdrgen De hieronder genoemde personen heen in smenwerking met KING ijgedrgen n de totstndkoming vn de Bseline Informtiehuishouding Gemeenten

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Onder Auditoren Zestien prktijksituties door de ogen vn milieuuditors Verslg SCCM-Auditordgen 2002 Stihting Coördintie Certifitie Milieuzorgsystemen Inleiding Op 18 en 26 mrt 2002 heeft SCCM een tweetl

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

JOB-monitor 2018 Vragenlijst

JOB-monitor 2018 Vragenlijst JOB-monitor 2018 Vrgenlijst (n testen met studenten) JOB in smenwerking met ReserchNed 2017 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2018 mogen zonder voorfgnde schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Wat kun je met prestatieindicatoren?

Wat kun je met prestatieindicatoren? Een uitgve vn het Lnelijk Pltform GGz Wt kun je met presttieinitoren? Hnreiking voor liëntenen fmilieren, liënten- en fmilieorgnisties in e Geestelijke Gezonheiszorg en Verslvingszorg Mrt 2008 Wt zijn

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERJAARVERSLAG

VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERJAARVERSLAG VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERAARVERSAG versie 22-10-2013, lz. 1 1. INTERACTIEVE BEEIDSVORMING De provinie wil meer doen met signlen uit de smenleving. Op een ntl eleidsterreinen etrekt de provinie

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a Op weg nr een betrouwbre beoordeling Een eerlijke beoordeling vn cll center gents Cll center-gents worden vk mede beoordeeld op ACT en AHT. Met nme het beoordelen op ACT is niet redelijk, omdt toevl hierin

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Bewerkingen in R

Hoofdstuk 2: Bewerkingen in R Werkoek Alger (cursus voor 5u wiskunde) Hoofdstuk : Rekenen in R Nm:. Hoofdstuk : Bewerkingen in R - 7 Kls:... 1. Optellen, ftrekken, vermenigvuldigen en delen in R (oek pg 15): Som: 1. vn twee getllen

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 13. Integreren. Introductie 125. Leerkern 126. Samenvatting 149. Zelftoets 150

Inhoud leereenheid 13. Integreren. Introductie 125. Leerkern 126. Samenvatting 149. Zelftoets 150 Inhoud leereenheid 3 Integreren Introductie 5 Leerkern 6 Integrl ls oppervlkte 6 De functie ls fgeleide vn zijn oppervlktefunctie 3 3 Primitieven 33 4 Beplde en oneplde integrl 35 5 Oneigenlijke integrlen

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

1 De onderneming in de wereldeconomie

1 De onderneming in de wereldeconomie 1 De onderneming in de wereldeconomie Meerkeuzevrgen 1.1 Glolisering is een proces vn wereldwijde economische integrtie door een sterke toenme vn de interntionle hndel en investeringen. wrij de wereldproductie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase, eerste editie. Pesten en klikken

Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase, eerste editie. Pesten en klikken Door Henk Jongsm, hoofduteur Op niveu tweede fse, eerste editie Inleiding Pesten en klikken Dr zou iets n gedn moeten worden, dt zouden ze moeten verieden. Hoe vk hoor je dt niet? Zoiets denk jij vst ook

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN Procedure De Structuurvisie Hren etreft een ctulistie vn de Structuurvisie Plus uit 2004. De ctulistie heeft pltsgevonden ls gevolg vn het in werking treden

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken.

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken. Werkoek Alger (cursus voor 5u wiskunde) Hoofdstuk : Rekenen in R Nm:. 1. Derdewortel vn een reëel getl (oek pg 7) Een derdewortel vn het reëel getl is dus een getl wrvn de derdemcht gelijk is n. Vooreelden:

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Zorg goed geregeld voor u

Zorg goed geregeld voor u Hndig om goed te ewren! Zorg goed geregeld voor u Reglement Hulpmiddelen 2012 Asn Reglement Hulpmiddelen 2012 Gechte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. Dit Reglement is onderdeel vn de

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Vragenlijst Bijstand op Maat

Vragenlijst Bijstand op Maat Vrgenlijst Bijstnd op Mt Deze vrgenlijst wordt u ngeoden omdt u deelneemt n het Experiment Bijstnd op Mt vn de gemeente Groningen. Om n het experiment deel te kunnen nemen is het invullen vn de vrgenlijst

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

De kans op kanker voor Nederlanders

De kans op kanker voor Nederlanders oorspronkelijke stukken De kns op knker voor Nederlnders L.A.L.M.Kiemeney, F.A.M.O.Lemmers, R.H.A.Verhoeven, K.K.H.Aen, C.Honing, J.de Nooijer, P.H.M.Peeters, O.Visser en F.A.Vlems Doel. Berekenen vn vlide

Nadere informatie

columbus Onrust in Iran: het begin van het einde of het einde van het begin? HAVO/VWO brengt het beste uit twee werelden samenlesbrief

columbus Onrust in Iran: het begin van het einde of het einde van het begin? HAVO/VWO brengt het beste uit twee werelden samenlesbrief olumus rengt het este uit twee werelden smenlesrief HAVO/VWO Foto: Polo Woods / Anzenerger / Hollndse Hoogte Onrust in Irn: het egin vn het einde of het einde vn het egin? olumus Inleiding Er gt geen dg

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Hoe maak je een huiswerkplanning?

Hoe maak je een huiswerkplanning? PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING? Hoe mk je een huiswerkplnning? Wt he je ern? In deze les leer je hoe je een huiswerkplnning mkt. Dt is hndig, wnt zo g je goed voorereid n de slg en kun je sneller

Nadere informatie

Amendementen verkiezingsprogramma Europees Parlement Partijcongres 8 februari 2014

Amendementen verkiezingsprogramma Europees Parlement Partijcongres 8 februari 2014 endementen verkiezingsprogrmm Europees Prlement Prtijcongres 8 feruri 2014 Versie congres zterdg 8 feruri 2014 c Bespreken, verstrekkend Kort espreken, veell nvullingen, tekstueel Am No Art Artikel Verkiezingsprogrmm

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 5

Opdrachten Hoofdstuk 5 Opdrhten Hoofdstuk 5 5.1 Lees het krnteneriht over het féverod goed door en entwoord de vrgen. Een levenslng féverod Gemeenten en hore nemen steeds drstishere mtregelen tegen overlst gevende jongeren.

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn hv ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4. In

Nadere informatie

September 2015 - Reproductie toegelaten mits bronvermelding. V.U. Frédérick Warzée CODE. inzake reclame en marketingcommunicatie cosmetische producten

September 2015 - Reproductie toegelaten mits bronvermelding. V.U. Frédérick Warzée CODE. inzake reclame en marketingcommunicatie cosmetische producten CODE Septemer 2015 - Reproductie toegelten mits ronvermelding. V.U. Frédérick Wrzée inzke reclme en mrketingcommunictie voor cosmetische producten 1 2 Inhoud 1 2 3 4 5 6 Inleiding 4 Referenties 6 2.1.

Nadere informatie

FEESTWEEK AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING. 1 Gegevens van de organisator/aanvrager

FEESTWEEK AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING. 1 Gegevens van de organisator/aanvrager FEESTWEEK AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING 1 Gegevens vn de orgnistor/nvrger Anvrger (stichting, vereniging, onderneming, prticulier) Adres en huisnummer Postcode en woonplts Volledige nm contctpersoon Adres

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

1.3 Wortels. = a. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. = a. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Emenursus Tips: MEER DAN 0 JAAR ERVARING Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

CAT B2.2.3 0708 / Cursusafhankelijke toets B2.2.3 0708 Ouder worden prof. dr. M.W. Ribbe / Drs. A.A. Meiboom

CAT B2.2.3 0708 / Cursusafhankelijke toets B2.2.3 0708 Ouder worden prof. dr. M.W. Ribbe / Drs. A.A. Meiboom Oefentoets met ntwooren Cursus Cursusoörintor CAT B2.2.3 0708 / Cursusfhnkelijke toets B2.2.3 0708 Ouer woren prof. r. M.W. Rie / Drs. A.A. Meioom 1 Wrn kn e toenemene prevlentie vn hronishe ziekten ij

Nadere informatie

Merkwaardige producten en ontbinden in factoren

Merkwaardige producten en ontbinden in factoren 6 Merkwrdige producten en ontinden in fctoren Dit kun je l 1 een mcht tot een mcht verheffen eentermen vermenigvuldigen 3 eentermen delen 4 veeltermen vermenigvuldigen 5 een veelterm delen door een eenterm

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren

Van woord tot tekst. Antwoordformulier Bij het onderdeel Argumenteren Vn woor tot tekst Antwoorformulier Bij het onereel Argumenteren 1 Wt is het impliiete (verzwegen) rgument in onerstne reeneringen? Iemn ie jrenlng een positie heeft geh met veel evoegheen en invloe kn

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie Proleemgedrg ij ouderen met dementie Een vergelijking vn tien ntionle en interntionle richtlijnen Sytse Zuidem, specilist ouderengeneeskunde, fdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Centrum voor Huisrtsgeneeskunde,

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJLEER voor vmbo bovenbouw. werkboek BK-EDITIE VMBO

MAATSCHAPPIJLEER voor vmbo bovenbouw. werkboek BK-EDITIE VMBO MAATSCHAPPIJLEER voor vmo ovenouw M1 werkoek VMBO BK-EDITIE MAATSCHAPPIJLEER voor vmo ovenouw Tekst Joep vn Nssu M1 werkoek VMBO BK-EDITIE Derde druk Mlmerg s-hertogenosch Inhoud Voorwoord 3 1 Jongens

Nadere informatie

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen WOONHUISWRMTR Toelihting 1 lgemeen lgemeen eze woonhuiswre-methoe is geseer op het type woning en e inhou en e kwliteit vn e ouwelen. ij e erekening vn e inhou vn e woning moet eveneens e inhou vn e nwezige

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING?

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? ICK KEUZEHULP WELK LICHTCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? Voor inloopeveiliging geldt onder meer de norm EN 13855. Dit is de norm voor het eplen vn de veiligheidsfstnd. Deze fstnd is fhnkelijk

Nadere informatie

Het leesdossier of de leesportfolio

Het leesdossier of de leesportfolio 1 Het leesdossier of de leesportfolio Leerdoelen 1 Litertuur Tekstkeuze en leeservring eschrijven, evlueren en documenteren. Tekstervrend en -estuderend lezen. c d e Informtie verzmelen en verwerken. Bij

Nadere informatie