edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet."

Transcriptie

1 Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Economie volledig eveiligde internettoepssing. De geruikersrechten worden eheerd door de onderneming. Een toekomstige versie zl eveneens een toegng voorzien vi de elektronische identiteitskrt eid. De voordelen zijn velerlei. Bijvooreeld: - Verschillende geruikers kunnen de sttistische ngifte vn een onderneming invullen. - De sttistische ngifte kn in meerdere keren worden ingevuld en ewrd. Zodr de ngifte volledig is, kn ze definitief worden overgemkt. - De ngifte kn eveneens worden ingevuld door geruik te mken vn de functie uplod. - De uplod ezorgt u de mogelijkheid om de gegevens vn de enquête volgens een voorf gedefinieerd estnd in te vullen. - De doorgestuurde gegevens worden direct gecontroleerd door het systeem. Er is onmiddellijk feedck. 1. Inloggen De ngifte geeurt vi edatenq op volgend eveiligd internet-dres: https://edtenq.economie.fgov.e/edtenq Het scherm Inloggen geeft u toegng tot de toepssing edatenq. Om in te loggen heeft u een identifictie () en een pswoord () nodig. Uw identifictie en pswoord worden u met de post toegestuurd. 1/7

2 Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen 2. Uw e-mildres ls geruiker invoeren Bij het eerste geruik verschijnt volgend scherm wrij u uw geruikers-e-mildres kunt invoeren. Dit dient overeen te stemmen met het e-mildres vn de verntwoordelijke of vn de persoon die de ngifte invoert in edatenq. Dit e-mildres wordt geruikt voor: - de verzending vn de wijziging vn het pswoord. An elke geruiker is een vst e-mildres gekoppeld. Dit is wt wij het geruikers-e-mildres noemen. Eenml ingelogd, is dit e-mildres ngeduid in de hoofding vn lle schermen (). Om dit geruikers-e-mildres te vereteren, dient u zich te wenden tot onze technische helpdesk wrvn de gegevens ondern elk scherm voorkomen. Bij contct vermeldt u steeds uw ondernemingsnummer en de nm vn de verntwoordelijke of de geruiker vn edatenq lsook het geruikers-e-mildres. 3. Een enquête selecteren De toepssing selecteert utomtisch de enquête die gekoppeld is n uw identifictie en zl onmiddellijk overgn nr het volgende scherm Enquêtedocument selecteren (zie punt 4). 2/7

3 Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen U kunt toch terugkeren nr ondervermeld scherm door geruik te mken vn volgende nvigtiets. Het scherm Enquête selecteren lt u toe om de enquête te selecteren wrvoor u een document wenst in te vullen. U kunt de selectie vn de documenten verfijnen of uitreiden door de egindtum en de einddtum vn de opzoeking te preciseren (). In het kder Enquête () pltst u de cursor op de lijn die de enquête weergeeft die u wenst in te vullen (). 4. Een ngifte selecteren e c d Het scherm Enquêtedocument selecteren lt u toe het document te selecteren dt u wenst in te vullen of te vereteren. Beplde kders kunnen utomtisch geminimliseerd zijn ij het openen vn het scherm. In dt gevl is een eenvoudige klik op de titel >> voldoende om u de inhoud vn het kder te tonen. () Een ngever selecteren in het kder Angever Indien het kder Angever geminimliseerd is, etekent dit dt er slechts één ngever estt voor de ondervrgde onderneming. Omdt de eerste ngever vn de lijst utomtisch geselecteerd is, kunt u overgn nr het volgend punt. In dit kder is de oomstructuur vn de ngever voorgesteld. Deze structuur stelt volgende niveus voor : Ondernemingsnummer/Vestigingsnummer/Nummer vn de fdeling. Een ngever wordt ltijd epld door deze 3 niveus, mr lleen de elngrijke niveus zullen worden fgeeeld op het scherm. Voor de enquête Toerisme worden volgende niveus fgeeeld : Ondernemingsnummer/ Vestigingsnummer/Angever. 3/7

4 Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen De identifictiegegevens vn deze ngever worden getoond in het overeenkomstige rechterscherm. () De contctgegevens wijzigen in het vk Contcten In dit vk kunt u de gegevens vn de contctpersoon toevoegen of wijzigen. De contctpersoon is de persoon die het formulier invult en die ons ndien meer informtie kn ezorgen omtrent de ingediende ngifte. Opgelet: de e-mildressen in dit kder heen niet hetzelfde doel ls het geruikers-e-mildres (fgeeeld in de rechterovenhoek, zie punt 2). Zij dienen voornmelijk om u te contcteren in vernd met de ngifte, indien nodig. Om contctgegevens toe te voegen of te vereteren volstt het om de tekst in de overeenkomstige vkken te typen en te klikken op de knop Bewren. Het invoeren vn de velden Strt, Nr., Postcode en Gemeente dient te geeuren door te klikken op het ikoon (e). U kunt hier de informtie selecteren op sis vn de officiële lijst vn strten en gemeenten. (c) Documenten importeren Deze functie is hier niet vn toepssing. Voor de functie uplod zie punt 5. (d) Een document selecteren in het vk Documentenlijst. Men selecteert een document door op de lijn te klikken die overeenstemt met het gewenste document (). Elk document heeft een sttuut. De sttuten Niet ingevuld en Gedeeltelijk ingevuld lten de toegng tot het enquêtedocument toe met functie Wijzigen (= rdplegen/invoeren/wijzigen). De sttuten Ingevuld en Beheerd door ADSEI geven n dt de ngifte vergrendeld is en uitsluitend toegnkelijk is voor de functie Lezen (= rdplegen). Om wijzigingen n te rengen n de ngiften met dit sttuut, kunt u terecht ij de ondern vermelde contctpersoon (Helpdesk). 5. Een document invoeren Dit scherm geeft de geruiker de mogelijkheid om een enquêtedocument te rdplegen, in te voeren of te wijzigen. Vul in de vkken () de gegevens in voor de ngifteperiode. 4/7

5 Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen De gegevens die worden fgeeeld in het grijs dienen ls referentie. U kunt uw ngifte in verschillende keren invullen. Om de gegevens die u reeds heeft ingevuld, niet te verliezen, moet u verplicht op de knop Tijdelijk Bewren () te klikken. U dient dn de volgende stppen niet te doorlopen mr de toepssing te verlten vi de link Uitloggen (zie punt 8). Op het moment dt u uw ngifte definitief invult, dient u geruik te mken vn de knop Nkijken Fouten en Definitief Verzenden (zie punt 6). Opgelet: De ngifte opsln vi de knop Tijdelijk Bewren is niet voldoende. Men moet ndien verplicht de ngifte definitief ewren opdt deze ls zijnde ingevuld zou kunnen worden eschouwd. Om een lijn te schrppen : Om een eplde regel volledig te schrppen in de lijst, dient u de lijn te selecteren (geel gemrkeerd) en dient u te klikken op het minteken n het einde vn de tel. Om een lijn toe te voegen : Om een regel toe te voegen in de lijst, dient u te klikken op het plusteken n het einde vn de tel. U kn eveneens 10 of meerdere lijnen tegelijk toevoegen. Om geruik te mken vn de functie uplod : Om geruik te mken vn de functie uplod, dient u te klikken op de knop Uplod ondern de tel. Er opent zich dn een tweede venster wr u uw gegevens (csv-estnd) kunt ophlen (). Ndien klikt u op Kiezen () om het estnd op te lden in de wesurvey. Opgelet: het estnd dt u opldt, moet een csv-estnd (Comm Seprted Vlues) zijn. U kn dit type estnd mkkelijk nmken door uw gegevens uit de Excel-templte op te sln ls csvestnd, mits u het nieuwe dtumformt vn het dtumveld respecteert (yyyy-mm-dd). U mg enkel de gegevens opsln en niet de titels uit de Excel-templte (deze dient u eerst te verwijderen). 5/7

6 Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen 6. De ngifte definitief verzenden 6.1. Indien u de gegevens mnueel ingevoerd heeft de tel vn de wesurvey: N het invoeren vn de gegevens klikt u op deze knop. Er wordt dn gecontroleerd of de gegevens voldoen n de voorwrden (=vlideren). Er zijn twee mogelijke vlidtiefouten: Ofwel zijn niet lle verplichte velden ingevuld. Bovenn de pgin verschijnt dn de tekst Vul lle velden met een rood lel in. Als lle verplichte velden zijn ingevuld, wordt gecontroleerd of de gegevens voldoen n de logische controles. In gevl vn fouten verschijnen foutoodschppen met de omschrijving vn het proleem. Deze foutoodschppen verschijnen ij elke ruriek die etrekking heeft tot de fout en ovenrn op de pgin. Als lle verplichte velden ingevuld zijn en de ingevoerde wrden voldoen n de controles dn verschijnt ondern de pgin de oodschp: Uw document is gevlideerd. Wilt u het nu opsln? Als u op ewren klikt wordt het document definitief nvrd en worden de gegevens doorgestuurd nr de ADSEI. Klik op nnuleren om de ingevoerde wrden nog te wijzigen. LET OP: ook de notie wrning komt voor ij de foutmeldingen. Wrnings worden geruikt voor wrden die we verdcht vinden. Wrnings worden in het luw ngegeven Indien u geruik mkt vn de functie uplod : N het oplden vn uw csv-estnd, komt u terug in het formulier. U kn verdergn met de vlidtie door op 'Nkijken Fouten en Definitief Verzenden' () te klikken. Het opgelden estnd zl nu gevlideerd worden. Dit kn even duren. U kn wchten op het resultt vn de vlidtie, mr dit zl ook gecommuniceerd worden nr het opgegeven emildres. Gelieve op 'Verzenden' () te klikken om verder te gn. Indien het opgelden estnd fouten evt, gelieve het foutenrpport te rdplegen () en de vereteringen te doen voor een nieuwe uplod. U kn ook het opgelden estnd wissen en de gegevens mnueel invoeren in de tel vn de wesurvey. 6/7

7 Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Indien het opgelden estnd geen fouten evt, kn u het pdf-rpport rdplegen (). 7. De ngifte fdrukken Zodr de ngifte verzonden is, wordt de knop Cretie vn Pdf ctief. Door op deze knop te klikken wordt een Pdf-document vn de vrgenlijst en lle ingevoerde wrden gecreëerd. Deze pdf kn opgeslgen of fgedrukt worden. 8. Uitloggen Deze knop rengt u terug nr de strtpgin. N geruik vn edatenq vrgen we u om deze toepssing te willen verlten door te klikken op Uitloggen (). Deze link evindt zich rechts ovenn het scherm. 7/7

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie MAANDELIJKSE CONJUNCTUURSTATISTIEK NAAR HET OMZETCIJFER IN DE KLEINHANDEL 1. Algemene informatie 1.1. Definitie «kleinhandel» of «detailhandel» De kleinhandel of detailhandel omvat de wederverkoop (verkoop

Nadere informatie

Handleiding DocRoom Klanten

Handleiding DocRoom Klanten Handleiding DocRoom Klanten Boomstructuur 2.0 31 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Tineke Stalmans Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Hoe ECM (DocRoom) starten?... 5 3.1 Inloggen... 5 3.2

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

ONLINE HELPDESKSYSTEEM

ONLINE HELPDESKSYSTEEM ONLINE HELPDESKSYSTEEM Voor al uw gebruikersvragen betreffende Sportlink Club Sportlink Services 21-03-2012 1. GEBRUIKERSONDERSTEUNING Indien u vragen, problemen of wensen heeft met betrekking tot Sportlink

Nadere informatie

Aan de slag met BIZTAX

Aan de slag met BIZTAX HANDLEIDING Inhoud Aan de slag met BIZTAX... 2 Inleiding... 2 Snelgids... 3 Inloggen... 3 Zoeken aangifte (UI02)... 3 Aanmaken andere aangifte (UI01)... 4 Beheer van een online aangifte... 4 Opladen aangifte

Nadere informatie

Zich aanmelden in de applicatie.

Zich aanmelden in de applicatie. Contents Zich aanmelden in de applicatie.... 2 Een aanvraag doen voor een vergunning... 3 A. Algemene informatie... 7 B. Type voertuig... 10 C. Alle karakteristieken van het voertuig alles inbegrepen....

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE APPLICATIE PENSIOENAANVRAAG BURGERS

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE APPLICATIE PENSIOENAANVRAAG BURGERS GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE APPLICATIE PENSIOENAANVRAAG BURGERS Userguide - Pensioenaanvraag v2 - Citizen - V 20101006.doc Pagina 1/19 INHOUDSTABEL 1. INLEIDING... 3 2. PRAKTISCHE HANDLEIDING... 3 2.1.

Nadere informatie

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart VANAF VERSIE 2015 GENEREERT IDEP AANGIFTEN IN XML-FORMAAT DIE U KAN OPLADEN IN ONEGATE. DAT OPLADEN KAN MANUEEL OF AUTOMATISCH GEBEUREN. 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie