VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERJAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERJAARVERSLAG"

Transcriptie

1 VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERAARVERSAG versie , lz INTERACTIEVE BEEIDSVORMING De provinie wil meer doen met signlen uit de smenleving. Op een ntl eleidsterreinen etrekt de provinie Flevolnders, mtshppelijke orgnisties en edrijven ij de totstndkoming vn eleid. Ik vind het een uitdging zihtr te mken welke wensen vn inwoners en orgnisties zijn meegenomen in het eleid en de uitvoering drvn. Terugkoppeling nr etrokkenen verdient hierij ndrukkelijk ndht. Ook is interessnt in welke fse vn de eleidsontwikkeling intertie heeft pltsgevonden. Een instrument om urgers ndrukkelijker te etrekken ij het ontwikkelen vn eleid is het urgerpnel of de urgerjury. Een ntl urgers wordt gevrgd zitting te nemen in een dergelijk pnel om een uitsprk te doen ten nzien vn een epld eleidsthem. Ik zie een toenemend elng vn dit soort instrumenten. In de komende jren zl ik hierover regelmtig rpporteren. Ontwikkelen formt voor informtie verzmeling BACO/CS un Formt is gemkt Uitzetten formt ij fdelingen die ezig zijn met intertieve eleidsvorming BACO/CS Fe Formt is uitgezet ij MPV. In het kder vn de informtie verzmeling voor het urgerjrverslg 2004 zullen ook de overige fdelingen worden meegenomen. inventriseren urgerpnels/jury in 2004 BACO Nnt Inventristie is gemkt. Verder is er door EZ en I&A een inititief gestrt om te komen tot een vst urgerpnel, dt vi internet regelmtig voor meerdere doelen kn worden gerdpleegd. De hiervoor enodigde softwre zl door I&A worden ngeshft, zodt er in 2005 een egin mee kn worden gemkt. In een ltere fse zl worden ezien of ook ndere prtijen (v gemeenten) hierin willen deelnemen. d Proes rond nieuwe omgevingspln ls vooreeld voor BV 2004 nemen en mogelijkheden rond Zuiderzeelijn onderzoeken BACO/CS Fe Bij het opstellen vn het urgerjrverslg 2004 zl dit punt worden meegenomen. 2. BURGERINITIATIEF In 2003 heen urgers geen inititiefvoorstel gedn. Hoewel de provinie geen speifiek onderzoek heeft lten doen, is het mogelijk dt de drempel om een voorstel in te dienen een rol speelt. De proedure rond het urgerinititiefvoorstel stt weliswr op de internetsite vn de provinie, mr is moeilijk te vinden. Dit geldt eveneens voor de formulieren voor het indienen vn een urgerinititiefvoorstel. Ik vind het gewenst dt zowel de proedure lsook de formulieren duidelijker vi internet eshikr zijn. Drnst kn vi perserihten, dvertenties in krnten expliiet worden gewezen op de mogelijkheid vn een urgerinititief rondom een epld them. Prominent proedure en formulieren met downlodmogelijkheden rond urgerinititief op internet zetten In een ntl perserihten/dvertenties in krnten expliiet op mogelijkheid vn urgerinititief wijzen Griffie/BACO/I &A Okt Formulier is gemkt en mkkelijk vindr op internet gezet: BACO / Griffie Nov In de provinile infopgin vn novemer is gewezen op de mogelijkheid voor urgers om een urgerinititief te strten. Deze infopgin vershijnt in de regionle lden in Flevolnd. De griffie ekijkt of stndrd in een kder op de infopgin kort kn worden gewezen op proedures om invloed uit te oefenen op provinil eleid. Ansluiten ij ommunitiepln PS Okt Is gedn en ook ij het pln vn PS om meer zihtr te zijn voor urgers en meer te doen met signlen uit de smenleving.

2 VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERAARVERSAG versie , lz PROVINCIAA REFERENDUM In 2003 is geen verzoek ingediend tot het houden vn een provinil referendum. De proedure ten nzien vn het rdgevend orretief referendum is op te vrgen ij de provinie. Ehter de proedure is niet rdpleegr vi internet en drmee niet diret toegnkelijk voor urgers. Ik vind dit wel noodzkelijk. De esluiten wrin te kennen wordt gegeven dt een esluit referendel is wordt eveneens ekend gemkt in het Provinie Bld. Bij deze ekendmking wordt de proedure eshreven. Of deze esluiten ook in de regionle lden zijn gepulieerd he ik niet kunnen vststellen. Proedure rond referendum prominent op internet zetten Systemtish ijhouden hoeveel esluiten referendel wren in 2004 en hoe vk pulitie in regionl ld heeft pltsgevonden BACO/ (WAA) BACO / (UROV) Okt Fe Ontwikkelen en uitzetten formt BACO/ CS ul Is gedn. De proedure is mkkelijk vindr op internet gezet: Met I&A zijn fsprken gemkt om het provinil ld digitl op internet te zetten en te linken n de wesit De rpportge over pulitie in een regionl ld wordt meegenomen in het urgerjrverslg SPREERECHT TIDENS COMMISSIEVERGADERINGEN Vn het inspreekreht wordt weinig geruik gemkt. De proedure rond insprk tijdens ommissievergderingen stt weliswr op de internetsite vn de provinie, mr is moeilijk te vinden. Dit ht ik wel noodzkelijk ngezien insprekers zih 48 uur voor nvng vn de vergdering moeten melden ij de sttengriffie vn de provinie. Een invulformulier met downlod mogelijkheden ontreekt. Ik vind het gewenst dt zowel de proedure lsook de formulieren duidelijker vi internet rdpleegr zijn. Drnst kunnen de ommissievergderingen vi perserihten, dvertenties in krnten expliiet ommissievergderingen worden ngekondigd met inegrip vn de melding dt dit spreekreht estt. De proedure rond insprk tijdens ommissievergderingen stt weliswr op de internetsite vn de provinie, mr is moeilijk te vinden. Dit ht ik wel noodzkelijk ngezien insprekers zih 48 uur voor nvng vn de vergdering moeten melden ij de sttengriffie vn de provinie. Een invulformulier met downlod mogelijkheden ontreekt. Ik vind het gewenst dt zowel de proedure lsook de formulieren duidelijker vi internet rdpleegr zijn. Proedure rond spreekreht en invulformulier met downlod mogelijkheden prominent op internet zetten In een ntl perserihten/dvertenties in krnten expliiet op mogelijkheid insprk wijzen Griffie / BACO Nov Formulier is gemkt en mkkelijk vindr op internet gezet: BACO / Griffie Nov In de provinile infopgin vn novemer is gewezen op de mogelijkheid voor urgers om in te spreken tijdens ommissievergderingen. Deze infopgin vershijnt in de regionle lden in Flevolnd. De griffie ekijkt of stndrd in een kder op de infopgin kort kn worden gewezen op proedures om invloed uit te oefenen op provinil eleid. Ansluiten ij ommunitiepln PS Okt Is gedn en ook ij het pln vn PS om meer zihtr te zijn voor urgers en meer te doen met signlen uit de smenleving.

3 VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERAARVERSAG versie , lz INFORMATIEAVONDEN In dit urgerjrverslg zijn de informtievonden vn de fdelingen Milieuplnvorming, Wegen en Verkeer en Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting geïnventriseerd. Ik en vn mening dt dit in 2004 voor lle fdelingen moet worden gedn. Drij zl ook inzihtelijk moeten worden gemkt wt er met de opmerkingen is gedn. Systemtish ijhouden vn ntl informtievonden Alle relevnte fdelingen Ontwikkelen formt voor informtie verzmeling Griffie/BACO/C S Uitzetten formt ij fdelingen die ezig zijn met intertieve eleidsvorming Fe, 2005 ul Formt is uitgezet ij MPV. In het kder vn de informtie verzmeling voor het urgerjrverslg 2004 zullen ook de overige fdelingen worden meegenomen. Is gemkt. BACO/CS Fe Formt is uitgezet ij MPV. In het kder vn de informtie verzmeling voor het urgerjrverslg 2004 zullen ook de overige fdelingen worden meegenomen. 6. TEEFONISCHE BEREIBAARHEID N 1999 is geen onderzoek meer gedn nr de telefonishe ereikrheid. Onduidelijk is of deze ereikrheid is vereterd in de fgelopen jren. Vk is een telefoontje eeldeplend voor de mte vn klntgerihtheid. Ik en vn mening dt de ereikrheid peridodiek moet worden onderzoht. Binnen ons huidige telefoonsysteem zijn mogelijkheden om de ereikrheid vn medewerkers te registreren. lntgerihtheid is in 2004 vstgesteld ls een kernompetentie vn onze provinile orgnistie. In fdelingsplnnen en individuele plnnen vn medewerkers wordt drom hiern expliiet ndht esteed. Ik en vn mening dt de mte vn klntgerihtheid vn de provinie steekproefsgewijs moet worden onderzoht. Mogelijkheden die het huidige systeem iedt onderzoeken FZ / BACO Fe De gegevens die steekproef in juli (zie.) opleverde, leken niet geshikt voor het trekken vn verntwoorde onlusies over de telefonishe ereikrheid. Volgens de levernier is het systeem hiervoor wel geshikt, n een npssing vn de seletiedefinities. Anpssingen worden op korte termijn doorgevoerd zodt in het eerste kwrtl 2005 de eerste meting kn pltsvinden. Ntuurlijk iedt het systeem lleen een tehnishe meting en geeft het geen inziht in de wijze wrop ellers worden tewoordgestn. Dt ltste spet zou eter kunnen worden meegenomen in de ties die thns lopen in het kder vn de professionlisering vn de setor middelen en deze professionlering wt etreft telefonishe ereikrheid te verreden nr lle setoren. Drij wordt ook nevolen om het protool mt telefoonverkeer dt in 1999 is opgesteld, ls norm vst te stellen en weer onder de ndht te rengen. Afsprken mken over periodieke steekproeven FZ / BACO Aug Afsprken zijn gemkt met FZ over periodieke meting vn telefonishe ereikrheid. FZ heeft in de periode 15 t/m 31 juli een steekproef gehouden ij drie fdelingen met het huidige systeem. Zie ook onder.

4 VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERAARVERSAG versie , lz AFHANDEING VAN POST Om een oordeel te kunnen geven over het ehlen vn de fhndelingstermijnen voor poststukken ht ik nder onderzoek nodig. Vi de estnde registrtiesystemen is het mogelijk om fhndelingstermijnen te monitoren. Vn een tieve systemtishe voortgngsewking is ehter geen sprke. Ik vind het elngrijk dt het estuur en het mtelijk mngement dit oppkt en fsprken mkt over tijdige fdoening. þ Mogelijkheden estnd registrtiesysteem onderzoeken I&A / CS Sept De mogelijkheden die Cors op dit moment iedt zijn onderzoht. Hieruit lijkt dt de gegevens over fhndelingstermijnen niet uit Cors kunnen worden gehld. In Cors is een stuk fgehndeld zodr deze is gedeponeerd in het rhief. Feitelijk kn het stuk dn llng zijn verstuurd n elngheende. Uit het rondje lngs de fdelingshoofden lijkt dt informtie uit Cors door de fdelingen niet wordt geruikt om te sturen op fhndelingstermijnen. Het merendeel vn de fdelingen kn niet ngeven of de fhndelingstermijnen voor poststukken in de regel 8 weken worden gehld. Afsprken mken over systemtishe DT/Conerno voortgngsewking en de sturing drop innen ntrol/lle de fdelingen fdelingen Apr Smen met IenA is een pln vn npk opgezet voor de veretering vn registrtie vn poststukken. In dit pln worden de volgende stppen doorlopen: 1.IenA gt fsprken mken met de fdelingen over de ondersteuning die Cors/opvolger vn Cors kn ieden ij de registrtie vn poststukken. 2. IenA mkt het mogelijk om een uitdri te mken vnuit Cors/opvolger vn hoeveel poststukken over een eplde periode innen de termijn zijn fgehndeld en hoeveel eruiten. Met de fdelingshoofden zijn fsprken gemkt om in de kwrtlrpportges te rpporteren over de fhndeling vn post. Uit de kwrtl rpportges lijkt dt fdelingen de gevrgde informtie niet kunnen nleveren en overwegend ngeven tie vn DIV f te whten. Advies: enoem de direteur Middelen ls trekker voor dit punt en geef de stuurgroep Andere Overheid de opdrht de rndvoorwrden voor registrtie vn poststukken op korte termijn te vereteren. Bepling wt tijdige fdoening vn geregistreerde poststukken is (zols verzoeken om informtie, rieven ed.) Onderzoeken of hiervoor een expliiete kwliteitsnorm te formuleren is. Afsprken mken over sturen ontvngstevestiging en sturen rief indien termijn niet wordt gehld DT in overleg met fdelingshoofd en Nnt Bij DIV wordt lijst gehnteerd vn wettelijke termijnen voor eplde soorten poststukken, op sis wrvn ij de oeking vn inkomende post in Cors een fdoeningstermijn wordt ingevoerd. In de 'inkomende postproedure' (nr ), noh in de 'uitgnde post proedure' worden fhndelingstermijnen genoemd. Het verdient neveling om ij de herziening vn de desetreffende proedures in elk gevl ook de fhndeltermijnen drin te vermelden. De provinie heeft geen eigen kwliteitsnormen voor de fhndeling vn poststukken. Een dergelijke nsherping vn de wettelijke normen (onze eigen Flevolndnormen) zou op termijn wel pssen innen een kwliteitshndvest (zie ook 10.). Mr dt kn ps n de orde komen ndt er een duidelijk inziht is in de feitelijke relistie vn de wettelijke termijnen. d DT in overleg met fdelingshoofd en/baco Nnt De ltste hnd wordt gelegd door BACO en IenA n het emilprotool. In dit protool wordt geen ndht esteed n de fhndeling vn verzoeken per emil en de wijze vn fhndeling. Ook de fhndelingstermijn zou hierij een onderwerp moeten zijn. Zodr de digitle hndtekening erdoor is, zl dit punt n elng winnen. Op dit moment wordt lleen ingegn op informtieverzoeken per emil. Susidienvrgen e.d. worden voorlsnog vi de normle post fgehndeld.

5 VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERAARVERSAG versie , lz AFHANDEING SUBSIDIES EN VERGUNNINGEN Om een oordeel te kunnen geven over het ehlen vn fhndelingstermijnen voor susidies en vergunningen is nder onderzoek nodig. Ik ht het essentieel om fhndelingstermijnen systemtish te registreren en te sturen op het voldoen n deze termijnen. Hrde gegevens ten nzien vn fhndelingstermijnen dienen eenvoudigweg eshikr zijn. In het urgerjrverslg 2004 kom ik hierop terug. Systemtish registreren vn fhndelingstermijnen voor vergunningen en susidies ROV, PME, SPV, WVV, EZ, MPV, MB eerste kwrtl 2005 Met de fdelingen zijn fsprken gemkt om in de kwrtlrpportges te rpporteren over de fhndeling vn susidies en vergunningen. Uit de kwrtlrpportges lijkt dt deze fsprken worden ngekomen. Hoewel voor een ntl fdelingen nog de nodige stppen moeten worden gezet om volledig te kunnen zijn. Derhlve vrgt dit lijvende ndht vn het DT. Advies: geef opdrht n de onernontroller de rpportge over de fhndeling vn susidies, vergunningen, ezwrshriften en klhten/meldingen op te nemen in de onernrede rpportge n het DT. Ontwikkelen formts en toetsen op estnde registrtiesystemen BACO/CS/etr effende fdelingen Sept Formts zijn ontwikkeld en uitgezet ij de fdelingen. De fdelingen heen zelf de toets uitgevoerd of uit de door hen gehnteerde registrtiesystemen de gevrgde informtie is n te leveren. 9. DIENSTVERENING VIA INTERNET Tot nu toe is er geen onderzoek uitgevoerd nr de wrdering vn de wesite door geruikers. In 2004 vindt een stkeholderonderzoek plts nr de wensen vn de geruikers vn de internetsite vn de provinie. Ik vind het elngrijk dt in dit onderzoek ndrukkelijk de urger ls geruiker wordt meegenomen. De mogelijkheden die internet iedt om het urgerjrverslg 2004 intertief te mken, moeten worden onderzoht. Drij kn worden gedht n een vst plekje op de site en het instellen vn een virtueel urgerpnel. Om de dienstverlening vi internet te vereteren, is onderzoek nodig nr provinile produten die zih lenen voor nvrg vi een elektronish formulier, zols ijvooreeld de elektronishe nvrg vn een milieuvergunning en de trnstiemogelijkheden vn susidies. Ansluiten ij onderzoek onder internet geruikers vn BACO Vi internet stkeholders uit nodigen voor retie. Eventueel de groep internet geruikers vrgen deel te nemen in een virtueel urgerpnel Inventriseren welke produten/diensten zih lenen voor nieding vi internet BACO Okt Het onderzoek onder stkeholders vn de provinie en internet geruik is uitgevoerd door BACO/IenA. Dit onderzoek is gepresenteerd n het DT. Uit het onderzoek komt nr voren dt de informtie verstrekking vn de provinie rihting stkeholders voldoende is, ehter internet speelt hierij nuwelijks een rol. Veretermogelijkheden worden meegenomen in het sttegish doument voor internet dt nog n het DT wordt voorgelegd. BACO Nnt In het nieuwe internet is de mogelijkheid opgenomen om een korte enquete onder internetgeruikers uit voeren. Zodr het internet zover is zl vn deze mogelijkheid geruik worden gemkt. Zie ook onder 1. I&A Sept Binnen IenA, MB en SPV wordt op dit moment ekeken op welke wijze nvrgformulieren en informtie vi internet eter ter eshikking kunnen worden gesteld. In het nieuwe internet zl hierop worden voortgeouwd.

6 VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERAARVERSAG versie , lz WAITEITSVERBETERING INTERNE PROCESSEN Ik ht het vn groot elng dt in 2004 ndht wordt esteed n de proessen wrover ik in dit urgerjrverslg rpporteer. Om ddwerkelijk kwliteitsveretering te kunnen signleren, zl per proes moeten worden enoemd:1. wt kwliteit vn dienstverlening inhoudt; 2. welk kwliteitsniveu wordt ngestreefd of welke kwliteitsnormen gelden; 3. hoe deze kwliteit in de orgnistie wordt georgd. Het verdient vervolgens neveling een ntl vn deze proessen in 2004 of egin 2005 door te lihten, zodt ik in het urgerjrverslg vn 2004 kn rpporteren over kwliteitsveretering. De slg nr het enoemen vn expliiete kwliteitsnormen heeft nog niet pltsgevonden. Om een gefundeerd oordeel te kunnen vellen over de kwliteit vn provinile dienstverlening is het formuleren vn kwliteitsnormen onmisr. Ik vind dt dit in 2004 voor een ntl produten en diensten moet worden fgerond. In 2005 kn vervolgens in de prktijk worden getoetst of deze normen relistish en houdr zijn. Op termijn kunnen dergelijke normen worden neergelegd in een kwliteitshndvest. þ Anwijzen drie proessen wrin de drie stppen worden doorlopen Bijvooreeld etling fturen, fhndeling ezwrshriften, fhndeling susidies DT in overleg met etreffende fdelingen ul Bij de volgende proessen zijn kwliteitsnormen enoemd: 1. fhndeling vn fturen (100% fgehndeld innen 30 dgen); 2. fhndeling vn milieuvergunningen (in %, in %, vnf % innen de wettelijke termijn met ehoud vn een hoog kwlittief niveu). Fe De fhndeling vn ezwrshriften is meegenomen in de eerste vergelijking vn het urgerjrverslg tussen vershillende provinies. Hieruit lijkt dt Noord-Brnt een est prtise is wt etreft fhndeling. Indien op 17 deemer s door de kring vn provinieseretrissen groen liht wordt gegeven voor de uitvoering vn een enhmrk urgerjrverslgen kn in het kder drvn gezoht worden nr een gezmenlijke kwliteitsnorm. Susidieverlening wordt op dit moment geudit. Vergunningverlening is een proes wrn door onernontroller toestemming is verleend om mee te nemen in de udit Onderzoeken ervringen met kwliteits hndvesten ij gemeenten of ndere provinies (o. Provinie Groningen) BACO/CS Apr Met de onernontroller is fgesproken om vergunningverlening niet te uditen mr de fdelingen zelf te lten rpporteren over dit proes in de kwrtlrpportges. Dit is geeurd. BACO/CS/ i..m. onernontr./ dir. M. M Onderzoek is uitgevoerd. Uit het onderzoek lijkt dt gemeenten steeds meer gn werken met kwliteitshndvesten. Goede vooreelden hiervn zijn gemeente Den Hg, Almere en Hren. Binnen provinielnd is voorlopig Groningen de enige provinie. Uit de urgerjrverslgen vn provinies lijkt dt de volgende provinies n de slg gn om servienormen te ontwikkelen: Frieslnd, Gelderlnd en Noord-Hollnd. Ervring in Groningen leert dt vn een dergelijke hndvest een stevige prikkel uitgt om op de onderdelen vn het hndsvest de kwliteit te vereteren. Advies: geef de stuurgroep Andere Overheid de opdrht op sis vn het kwliteitshndvest provinie Groningen de mogelijkheid vn introdutie vn servienormen te onderzoeken en hiervoor een voorstel n te leveren. d Onderzoeken wenselijkheid extern tevredenheidsonderzoek BACO M Ook op dit punt is de provinie Groningen voorloper. Groningen heeft udget vrijgemkt om op fdelingsniveu externe klnttevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Advies: geef de Dir. Middelen ls voorzitter vn de stuurgroep Andere Overheid de opdrht een extern klnttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder twee 2 fdelingen.

7 VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERAARVERSAG versie , lz AFHANDEING VAN ACHTEN Het totl ntl klhten dt in 2003 is ingediend is lg. Dit kn een inditie zijn dt de provinie over het lgemeen netjes omgt met urgers en orgnisties. Vn de drie genoemde klhten zijn de wettelijke termijnen niet gehld. De reden hiervoor is dt een zorgvuldig onderzoek nr een klht in de prktijk meer tijd vrgt. Bekeken moet worden op welke wijze de termijnen wel gehld kunnen worden. In het urgerjrverslg 2004 wordt hierop teruggekomen. Proes fstemmen op ehlen fhndelingstermijnen BACO / Betreffende vkfdelingen Nov Het proes vn klhtfhndelingen is genlyseerd. nelpunten die veel tijd vrgen innen het proes zijn: het horen vn klger en wederhoor vn eklgde, zorgvuldigheid en het nleveren vn een mtseriht. Tot nog toe zijn 2 klhten innen gekomen en ehndeld. 1 vn de klhten is fgehndeld innen de termijn (vn 10 weken). De fhndeling vn de ndere klht heeft een hlf jr geduurd. 12. AFHANDEING MEDINGEN Meldingen die ij de milieuklhtentelefoon innenkomen worden over het lgemeen vlot en geriht fgehndeld. De dministrtieve verwerking vn meldingen is nog niet heleml op peil en is drom nr mijn mening voor veretering vtr.meldingen die innen komen ij de fdeling Wegen en Verkeer worden niet entrl geregistreerd. Hierdoor is het in dit urgerjrverslg niet mogelijk uitsprken te doen over de kwliteit vn de proedure wrmee deze meldingen worden fgehndeld. Het verdient neveling dt het estuur en het mngement dit oppkt. þ Systemtish en entrl registeren vn de fhndeling vn meldingen milieuklhtentelefoon en hierop sturen Systemtish en entrl registeren vn de fhndeling vn meldingen WVV en hierop sturen MB Okt Met MB zijn fsprken gemkt om in de kwrtlrpportge hierover te rpporteren. Uit deze rpportge lijkt klhten systemtish worden geregistreerd. Ehter een norm voor fhndeling is niet enoemd. Contt zl met de fdeling worden opgenomen om dit in het systeem nog n te pssen. WVV n Met WVV zijn fsprken gemkt om in de kwrtlrpportge hierover te rpporteren. Uit deze rpportge lijkt dt de fdeling een klhtenregistrtiesysteem wil gn opzetten. Streefdtum voor implementtie is 1 jnuri Advies: geef de fdeling WVV opdrht om een eenvoudige registrtie op te zetten voor de fhndeling vn klhten en deze fhndeling vnf 1 feruri 2005 te registreren.

8 VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERAARVERSAG versie , lz AFHANDEING BEZWAARSCHRIFTEN Een perentge vn elf proent fhndeling innen de wettelijke termijn is véél te lg. Ik onstteer dt het ollege vn gedeputeerde stten in 2003 een ntl stppen heeft gezet om dit perentge omhoog te krijgen. Een vn deze stppen is het toevoegen vn 0,8 FTE voor het fhndelen vn ezwrshriften n het mtelijke pprt in novemer Drnst is in 2003 de huidige proedure voor fhndeling vn ezwrshriften nuwkeurig in eeld gerht. Drij zijn proedurele vereteringen ngegeven die in 2004 zullen worden doorgevoerd. Andere vooreelden zijn de vergrote ndht voor termijnovershrijvingen en de ommunitie drover rihting elngheenden. In de komende jren wordt met de getroffen mtregelen gewerkt n het ndrukkelijk verhogen vn het fhndelingsperentge. In het urgerjrverslg 2004 wordt hierop teruggekomen. þ Proes fstemmen op ehlen fhndelingstermijnen BACO Nov Het proes is genlyseerd. nelpunten die veel tijd vrgen zijn: het nleveren vn het mtseriht, de hoorzitting, de externe ommissie. Proesfsprken zijn gemkt om innen de termijnen te lijven. Rpportge n het DT is voorgelegd, wrin gevrgd is uit te spreken dt de fhndeling vn ezwrshriften prioriteit heeft. Mogelijkheden onderzoeken om op korte termijn het perentge omhoog te krijgen BACO mei-05 Een formt is ngeleverd om de voortgng vn de fhndeling innen 14 weken in de gten te houden. Om hoger te soren dn vorig jr is de mogelijkheid geopperd om prioriteit te verlenen n de fhndeling vn 10 ezwrshriften die nieuw innen komen. Uit de kwrtlrpportges lijkt dt vn de 8 fgehndelde ezwrshriften in het fgelopen kwrtl: 5 uiten de termijn zijn fgehndeld en 2 erinnen. Dit etekent dus 25 % op tijd. Dit perentge is nog ltijd lg. Advies: geef de fdeling BACO en IenA opdrht om het ezwrshriftproes op te nemen in MAVIN (AOtool). En in 2005 ook de overige proessen die in het kder vn het urgerjrverslg entrl stn erin op te nemen. 14. BEROEP BI DE RECHTBAN EN RAAD VAN STATE De provinie is in het merendeel vn de ekende en fgeronde proedures in het gelijk gesteld. De gevllen wrin de provinie in het ongelijk is gesteld etreffen de leermomenten voor de provinie, mede drom is het vn elng gegevens systemtish ij te houden. Ontwikkelen en uitzetten formt BACO Nov Is gedn. Systemtish registeren vn ezwr en eroepshriften Onderzoeken of eroepen ook ij de provinie worden ingediend en in hoeverre deze fhndelingstermijnen worden gehld BACO/UROV Nov Binnen UROV drie onttpersonen ngewezen (1 per setor). Deze zullen registrtie verzorgen op sis vn formt Bo. BACO/UROV Nov Onderzoek is uitgevoerd. Het lijkt dt de ltste 7 jr geen eroepen zijn ingediend.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Onder Auditoren Zestien prktijksituties door de ogen vn milieuuditors Verslg SCCM-Auditordgen 2002 Stihting Coördintie Certifitie Milieuzorgsystemen Inleiding Op 18 en 26 mrt 2002 heeft SCCM een tweetl

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase, eerste editie. Pesten en klikken

Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase, eerste editie. Pesten en klikken Door Henk Jongsm, hoofduteur Op niveu tweede fse, eerste editie Inleiding Pesten en klikken Dr zou iets n gedn moeten worden, dt zouden ze moeten verieden. Hoe vk hoor je dt niet? Zoiets denk jij vst ook

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Bijdrgen De hieronder genoemde personen heen in smenwerking met KING ijgedrgen n de totstndkoming vn de Bseline Informtiehuishouding Gemeenten

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Medictieveiligheid voor kwetsre groepen in de lngdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten nog punten vereteren; gehndicptenzorg en thuiszorg moeten snel veiliger

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen Tijd groep 5. Colofon. Tijd. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 5

Ajodakt. Rekenen Tijd groep 5. Colofon. Tijd. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 5 Zelfstndig werken Tijd Ajodkt Rekenen Groep Antwoorden Colofon Auteurs Wim Sweers Henk vn Wieringen Redtie Hnn Molenr Vormgeving Mur vn Wermeskerken, Apeldoorn Zinder, Utreht omslg Rekenen Tijd groep Over

Nadere informatie

Handleiding Ketenzorg voor Prematuur geboren kinderen: Registratie

Handleiding Ketenzorg voor Prematuur geboren kinderen: Registratie Hndleiding Ketenzorg voor Premtuur georen kinderen: Registrtie Proedure Uitwerking Communitie 1 Sreenen 3 e en 2 e lijn Inlusie riteri < 32 weken en/of < 1500 g én verzekerd ij een zorgverzekerr die op

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST & AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN 1 oktoer 2014 1 jnuri 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Werkgever 6 1.1.2

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole UNIT 4 Meditie HOOFDSTUK 4 Bloeddrukontrole Dit projet werd gefinnierd met de steun vn de Europese Commissie. De verntwoordelijkheid voor deze pulitie ligt uitsluitend ij de uteur; de Commissie kn niet

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS Hoofdstuk DE STELLING VAN PYTHAGORAS INHOUD. De stelling vn Pythgors formuleren 98. Meetkundige voorstellingen 06. De stelling vn Pythgors ewijzen 09. Rekenen met Pythgors. Construties.6 Pythgors in de

Nadere informatie

e u z e B L O K K E N K L A S V M B O

e u z e B L O K K E N K L A S V M B O K e u z e B L O K K E N K L A S 1 2 V M B O V M B O BLOK 1 Dinsdg 3 de en 4 de uur 10 septemer tot en met 1 oktoer (4 lessen) Jeugd d Vliegen/vliegeren e g Powerpoint/Prezi/Wordle h TomTom(1) Redy stedy

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker.

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker. Eindverslg insprkproedure Voorontwerpestemmingspln Wildkers-Aoven, herziening Geerker. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postus 17 5050 AA Goirle INHOUDSOPGAVE 1. Overziht vn de gevolgde proedure 1.1

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 5

Opdrachten Hoofdstuk 5 Opdrhten Hoofdstuk 5 5.1 Lees het krnteneriht over het féverod goed door en entwoord de vrgen. Een levenslng féverod Gemeenten en hore nemen steeds drstishere mtregelen tegen overlst gevende jongeren.

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN Procedure De Structuurvisie Hren etreft een ctulistie vn de Structuurvisie Plus uit 2004. De ctulistie heeft pltsgevonden ls gevolg vn het in werking treden

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 3

Opdrachten bij hoofdstuk 3 Oprhten ij hoofstuk 3 3.1 Het verzmelen vn informtie Deze oprht leert je informtie te verzmelen. Verzmel informtie over een epl onerwerp. Geruik rij vershillene ronnen. Vergelijk je ronnen en seleteer

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Hoe maak je een huiswerkplanning?

Hoe maak je een huiswerkplanning? PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING? Hoe mk je een huiswerkplnning? Wt he je ern? In deze les leer je hoe je een huiswerkplnning mkt. Dt is hndig, wnt zo g je goed voorereid n de slg en kun je sneller

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Overzicht Opzoomerkanjers per deelgemeente

Overzicht Opzoomerkanjers per deelgemeente De uitslg wordt 1 novemer ekend gemkt. wrin de jeugd entrl stt Wie verdient uw stem? Wie krijgt uw muntje? opzoomerknjer in uw deelgemeente 1e prijs: 500 euro + sponsorpkket AH 2e prijs: 250 euro + sponsorpkket

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

7 Databases 1 RELATIONELE DATABASES

7 Databases 1 RELATIONELE DATABASES Hoofdstuk 7 Dtses 7.1 7 Dtses N verwerking vn dit hoofdstuk: kun je uitleggen wt een dtse systeem is; ken je de vershillen tussen een één-op-één reltie, een één-op-veel reltie en een veel-op-veel reltie;

Nadere informatie

Praktijkcursus Gezondheidszorg Cursuscoördinator Dr. M.B.M. Soethout / Drs. W. Hopmans Oefentoets met 55 MC en stellingen MET antwoorden

Praktijkcursus Gezondheidszorg Cursuscoördinator Dr. M.B.M. Soethout / Drs. W. Hopmans Oefentoets met 55 MC en stellingen MET antwoorden OefenCAT Cursus Prktijkcursus Gezondheidszorg Cursuscoördintor Dr. M.B.M. Soethout / Drs. W. Hopmns Oefentoets met 55 MC en stellingen MET ntwoorden 1 Wt is de elngrijkste determinnt vn ziektelst in lgeinkomenslnden

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA.

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA. Hnleiing voor het mken vn Ppierrhitetuur, PA. Inleiing PA is het mken vn 3D ojeten uit een plt stuk ppier of krton. Eerst wort een ontwerp gemkt op ppier of krton. Door het snijen en vouwen vn het ontwerp

Nadere informatie

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen.

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen. Vooreeldtentmen 1 Tentmen Dtstructuren en lgoritmen (T641 en T6741) OPGAVE 1 c d Bekijk onderstnd lgoritme recalg. Bepl recalg() en lt zien hoe u het ntwoord het verkregen. Wt erekent recalg in het lgemeen?

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Klimaatneutraal en duurzaam ondernemen voor evenementen in Eindhoven. Concept beleidsstuk, april 2008

Klimaatneutraal en duurzaam ondernemen voor evenementen in Eindhoven. Concept beleidsstuk, april 2008 Gemeente Eindhoven Klimtneutrl en duurzm ondernemen voor evenementen in Eindhoven. Concept eleidsstuk, pril 2008 Jolijn Brouwers Stgiire gemeente Eindhoven, fdeling MO Derdejrs student Algemene Cultuurwetenschppen

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie