Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk"

Transcriptie

1 Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk

2 Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde documenten zijn op dit moment geundeld in deze PDF-versie vn de Bseline. De edoeling is dt dit innenkort wordt omgezet nr een digitl pltform op de wesite vn KING. Auteur: KING Dtum: 5 decemer 2011 Versie: 1.0

3 Inhoudsopgve 1 Inleiding Anleiding Doel Doelgroep Leeswijzer (reltie vn de delen onderling)... 2 Norm 1: Bestuur en Beleid Besluit Informtieeheer 2010 Gemeente Amsterdm... 3 Norm 2: Orgnistie... 4 Norm 3: Stndrden... 5 Norm 4: Ordening en metdt... 6 Norm 5: Duurzmheid, toegnkelijkheid en uthenticiteit Prktijkvooreeld Functioneel Ontwerp Records Mngement (FORM), Smenwerkingsvernd B Drioek eleid digitle duurzmheid (e- depot), gemeenten s- Hertogenosch en Tilurg... 7 Norm 6: Kwliteitszorg Prktijkvooreeld: Zelfevlutietool Gemeenterchief Rotterdm Generiek toetsingskder rchiefinspectie Almere Vooreeld udit-instrument... 8 Norm 7: Digitle vervnging, verwijdering, overdrcht en vernietiging Prktijkvooreeld Drioek eleid digitle duurzmheid (e- depot), Smenwerkingsvernd B Documentire informtievoorziening en (digitl) zkgericht werken Prktijkvooreeld Model Zkgericht Archiveren, Prover...

4 1 Inleiding 1.1 Anleiding Gemeenten zijn ls meest nije overheid, het visitekrtje voor de gehele overheid. Een gemeente die zich verntwoordelijk gedrgt, nspreekr en servicegericht is, die trnsprnt en proctief verntwoording flegt n urgers en volksvertegenwoordiging en die met minimle middelen mximle resultten ehlt. De kwliteit vn de informtiehuishouding is in sterke mte eplend voor de dienstverlening en ehoorlijk estuur. De informtiehuishouding voorziet in de eschikrheid vn de juiste informtie voor de juiste mensen op de juiste tijd en in de juiste vorm en mkt zo effectieve esluitvorming mogelijk. In de prktijk vn lledg worstelen gemeenten met de zwre lst vn hun informtiehuishouding. Bij gemeenten groeit de noodzk om gezmenlijk en doelgericht toe te werken nr een toekomstgerichte informtiehuishouding, gegeven de huidige prolemtiek en de nieuwe tken en ontwikkelingen die op gemeenten fkomen. Digitlisering iedt volop knsen voor het delen en verrijken vn informtie innen en tussen gemeenten en ndere overheden. Digitle oplossingen worden reeds ingevoerd ij gemeenten om dit proces goed te orgniseren, mr desondnks ondervinden gemeenten moeilijkheden om informtie goed te ordenen en centrl en duurzm te ewren, eheren en ontsluiten, conform de geldende wet- en regelgeving. Dit mkt dt er ehoefte is n specifieke, eigentijdse stndrds voor de informtiehuishouding en n eenheid vn eleid, wrvoor wet- en regelgeving en (open) stndrds eplend zijn. Met de Bseline worden twee elngrijke stppen gezet op weg nr een toekomstgerichte informtiehuishouding. De eerste stp is het ereiken vn consensus over wt het op orde zijn vn de informtiehuishouding inhoudt. Wnneer is er sprke vn een ordelijke informtiehuishouding? De tweede stp is het eplen vn de mtregelen om tot een ordelijke informtiehuishouding te komen. Hoe kn de verntwoordelijke mnger eplen wrin en in hoeverre hij nog tekort schiet en wt hij moet doen om te zorgen dt hij wt etreft zijn informtiehuishouding in control is? De Bseline geeft het ntwoord op die sle vrgen.

5 De Bseline voor het Rijk en de Provincile Bseline In 2008 is de Bseline Informtiehuishouding Rijksoverheid ls instrument ontwikkeld in het kder vn de kinetsvisie Informtie op Orde. De Bseline evt wettelijke voorschriften en minimle normen en stndrden wrn de (digitle) informtiehuishouding vn het Rijk moet voldoen. Sinds juli 2009 is deze seline ij de rijksoverheid verplicht. In rectie op de kinetsvisie Informtie op Orde heeft de VNG destijds gepleit voor een verreding vn het progrmm tot lle overheden. Dit opdt de eenheid vn eleid zou ontstn die innen en tussen smenwerkende overheden gewenst is. Informtie zou innen de gehele overheid uitwisselr moeten zijn (interoperiliteit), het zou volgens dezelfde normen en stndrden toegnkelijk en eschermd moeten zijn (openrheid, privcyescherming) en het eheer ervn zou nr dezelfde mtstven controleerr moeten zijn. Inmiddels heeft het IPO de 'Provincile Bseline Informtiehuishouding' ontwikkeld ls een op de provincile estuurslg gerichte vrint vn de Bseline voor het Rijk. 1.2 Doel De Bseline Informtiehuishouding Gemeenten is eoogd ls het lgemene, voor lle gemeenten en voor lle onderdelen vn de gemeente - ook smenwerkingsvernden en uitvoerende diensten - geldende normenkder voor informtieeheer, dt de toegnkelijkheid en etrouwrheid vn overheidsinformtie evordert. Het is een hndzm overzicht vn estnde kders op dit geied en geeft n hoe die kunnen worden ingezet: 1. Bij het meten en sturen vn de kwliteit vn de informtiehuishouding; 2. Bij de inrichting en veretering vn de informtiehuishouding; 3. Bij de digitlisering vn edrijfsprocessen; 4. Als toetsingskder voor de gemeentelijke uditdiensten. 1.3 Doelgroep De Bseline geldt voor gemeenten, met inegrip vn hun smenwerkingsvernden en uitvoerende diensten en is vn crucil elng voor de eschikrheid, toegnkelijkheid en etrouwrheid vn de informtie die de overheid produceert en toevertrouwd wordt in de werkprocessen die zij uitvoert. De Bseline is een hulpmiddel om in control te rken wr het gt om de informtiehuishouding. Een goede informtiehuishouding legt een solide sis voor strtegisch, innovtief en ethisch hndelen door de overheid, voor een effectieve edrijfsvoering, voor een soepele en efficiënte uitvoering, voor complince, comptiliteit, presttie-, kwliteits- en risicomngement en voor een etrouwr geheugen vn orgnistiekennis. De ten vn de Bseline komen echter niet lleen ten goede n de overheid zelf, mr ook n de urgers, die sneller en eter worden ediend met toegnkelijke en etrouwre overheidsinformtie.

6 De Bseline estt uit een ntl verschillende delen, die ieder een eigen doelgroep heen: Deel 1: De Bsis; eschrijft een lgemeen normenkder (strtegisch) voor de kwliteit vn de gemeentelijke informtiehuishouding en is edoeld voor estuur en lgemeen mngement ij gemeenten; Deel 2: Het Denkkder; iedt een denkkder (tctisch) wrin vkspecifieke theorieën, stndrden en normen n elkr worden geknoopt en is edoeld voor fdelingshoofden en coördintoren innen het werkveld vn de informtiehuishouding; Deel 2: Documentire informtievoorziening en (digitl) zkgericht werken; verindt de documentire informtievoorziening, inclusief rchivering, met zkgericht werken en eschrijft dit vnuit de prktijk en de Archiefwet Dit deel is eveneens edoeld fdelingshoofden en coördintoren innen het werkveld; Deel 3: De Prktijk; evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden (opertioneel) en is edoeld voor medewerkers innen het werkveld vn de informtiehuishouding. 1.4 Leeswijzer (reltie vn de delen onderling) De Bseline estt uit enkele verschillende delen. De mngementsmenvtting is hierij edoeld voor lle doelgroepen, om in één overzicht de elngrijkste punten en de normen te zien. Deel 1 eschrijft een lgemeen normenkder (strtegisch) voor de kwliteit vn de informtiehuishoudingen, gericht op het op orde rengen vn de sis over de volle reedte vn de gemeentelijke informtiehuishouding. Dit deel is grotendeels in lijn met de Bselines voor ndere overheidslgen en enoemt onder ndere de verntwoordelijkheden. Deel 2 iedt een denkkder (tctisch) wrin vkspecifieke theorieën, stndrden en de normen uit deel 1 n elkr worden geknoopt. Dit deel is op dit moment, in vergelijking met deel 1, nog niet over de volle reedte vn de informtiehuishouding uitgewerkt. Voor het ndchtsgeied documentire informtievoorziening en rchivering geeft deel 2 ntwoord op de vrg hoe documentire informtievoorziening en rchivering uit te voeren ls onderdeel vn zk- en procesgericht werken. Gemeenten zijn zelf verntwoordelijk voor het implementeren vn de Bseline ls normenkder voor hun informtiehuishouding. Deel 3 iedt hen ondersteuning middels instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden. Het feit dt de Bseline nsluit op estnde methodieken vn procesinrichting, plnning en control, udit, toezicht en risicomngement en rchiefwettelijke eisen vergemkkelijkt de implementtie. De Bseline is een levend document. De prktijk vn informtiemngement en -eheer verndert rzendsnel. Een normenkder ls de Bseline loopt per definitie chter de feiten n, mr het doel moet zijn de fstnd tussen kder en prktijk zo klein mogelijk te houden. De Bseline zl dn ook voortdurend in eweging zijn. De doorontwikkeling vindt plts in de geruikersgroep Bseline en wordt ngestuurd innen KING.

7 2 Norm 1: Bestuur en Beleid De verntwoordelijkheden die het lijnmngement nmens het college vn urgemeester en wethouders drgt voor de duurzme toegnkelijkheid en etrouwrheid vn informtie zijn elegd en eschreven De verntwoordelijkheden voor de duurzme toegnkelijkheid en etrouwrheid vn informtie zijn in een mndtregeling opgenomen; In de instellingseschikking vn uitvoeringsorgnisties, dviescolleges, projectorgnisties en overige ij de gemeente ehorende estuursorgnen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de Verntwoordelijkheden voor de duurzme toegnkelijkheid en etrouwrheid vn informtie elegd; Bij de inrichting vn smenwerkingsvernden zols ketenprocessen en intergemeentelijke orgnisties zijn de Verntwoordelijkheden voor de duurzme toegnkelijkheid en etrouwrheid vn informtie elegd en eschreven; Wnneer vertrouwelijke informtie wordt verschft n derden, is gewrorgd dt deze informtie door de ontvnger vertrouwelijk wordt ehndeld; De informtie die wordt geleverd door een gegevensdienst vn derden moet voldoen n de eisen vn de Bseline. Dit wordt contrctueel vstgelegd; Bij elke orgnistiewijziging zijn de continuïteit vn, en de Verntwoordelijkheden voor de duurzme toegnkelijkheid en etrouwrheid vn informtie tijdig en dequt geregeld. 2.1 Besluit Informtieeheer 2010 Gemeente Amsterdm Op onderstnd wedres vn het Stdsrchief Amsterdm is een vooreeld opgenomen vn een esluit informtieeheer met verplichting een Beheerpln Informtiehuishouding vst te stellen:

8 3 Norm 2: Orgnistie De inrichting vn orgnistie, processen, personeel en hulpmiddelen is kwntittief en kwlittief toereikend voor de orging vn duurzme toegnkelijkheid en etrouwrheid vn informtie De mtregelen ten ehoeve vn duurzme toegnkelijkheid en etrouwrheid vn informtie zijn opgenomen in de cyclus vn plnning en control, in het risicomngement en in de overige relevnte processen en procedures; Medewerkers en lijnmngers zijn toegerust voor, en gehouden n het duurzm toegnkelijk en etrouwr houden vn de informtie in hun processen; Functionrissen die zijn elst met (eleids)dviserende en ondersteunende tken ten nzien vn het informtieeheer heen toereikende evoegdheden en middelen; In het jrlijks uditpln vn de gemeente is duurzme toegnkelijkheid en etrouwrheid vn informtie een terugkerend ndchtspunt.

9 4 Norm 3: Stndrden Voor verschillende specten vn het informtieeheer zijn innen de gemeente of het estuursorgn stndrden gedefinieerd en in geruik Binnen de gemeente of estuursorgn wordt een gemeenschppelijke tl geruikt voor het eschrijven vn processen en informtie; De metdt wrmee innen een gemeente of estuursorgn informtie (verplicht) wordt vstgelegd en wrmee de toegnkelijkheid en etrouwrheid vn informtie wordt georgd, zijn eschreven; Er zijn innen de gemeente of estuursorgn risicoklssen voor informtie gedefinieerd, met voor iedere klsse het vereiste eheerregime ten ehoeve vn duurzme toegnkelijkheid en etrouwrheid vn informtie; Vstgestelde selectielijsten worden toegepst.

10 5 Norm 4: Ordening en metdt Er is een - geprioriteerde - clssifictie gemkt vn producten, processen, informtie en verntwoordelijkheden, wrij rekening is gehouden met wet- en regelgeving Per proces zijn op sis vn een risiconlyse de processtppen gedefinieerd die vn elng zijn voor edrijfsvoering, verntwoording en cultureel erfgoed (deze stppen zijn de 'trnscties'), Voor ieder proces is tevens de risicoklsse vstgesteld; Voor de trnscties in een proces wordt epld welke informtie moet worden vstgelegd (in de Bseline ngeduid ls 'overheidsinformtie') en welke metdt drij vereist zijn: de miniml vst te leggen metdt over de context wrin de informtie is ontstn, het systeem wrin de informtie zl worden vstgelegd, ewreisen, specifieke toegnkelijkheidseisen en eperkingen lsmede de vn toepssing zijnde uitwisselrheidseisen; In het jrlijks uditpln vn de gemeente is duurzme toegnkelijkheid en etrouwrheid vn informtie een terugkerend ndchtspunt.

11 6 Norm 5: Duurzmheid, toegnkelijkheid en uthenticiteit Een - l of niet geutomtiseerd - systeem wrmee overheidsinformtie wordt eheerd, ondersteunt ntoonr de eisen vn duurzme toegnkelijkheid en etrouwrheid, op het niveu vn het geldende eheerregime De rchitectuur en de inrichting vn een informtiesysteem voldoen n ntionl en interntionl geccepteerde stndrds. Bij de rchitectuur en inrichting vn een informtiesysteem wordt structureel rekening gehouden met de indeling vn informtie in risicoklssen en eheerregimes. De infrstructurele componenten wrvn een systeem geruikmkt (esturingsprogrmmtuur, pprtuur, opslgformt, drger, elektronische hndtekening,...) voldoen n de geldende normen. 6.1 Prktijkvooreeld Functioneel Ontwerp Records Mngement (FORM), Smenwerkingsvernd B5 Het Functioneel Ontwerp Records Mngement (FORM) eschrijft welke functionliteiten een systeem in moet voorzien, wil deze geschikt zijn voor records mngement ij de gemeentelijke overheid. Records mngement is de ctuele enming voor (digitl en nloog) rchiefeheer. Dit ontwerp dient ls sis voor de ontwikkeling, configurtie of uitreiding vn de stndrdfunctionliteit vn op de mrkt verkrijgre pkketten voor records mngement. Deze pkketten zijn stndrd niet ltijd voorzien vn de enodigde functies om de (digitle) rchieven vn de Nederlndse lokle overheid te ondersteunen. De functies in dit ontwerp zijn levernciers- en orgnistieonfhnkelijk eschreven zodt het ontwerp generiek te geruiken is door (gemeentelijke) orgnisties. Het FORM eschrijft niet welke functionliteiten er enodigd zijn voor: Document mngement, wronder ijvooreeld scn- en printfunctionliteiten, distriutie vn (gescnde) post, gedeeld uteurschp (collortion), sjoon-eheer, OCR, et ceter. Beheer vn informtie uiten de gemeentelijke documentire informtievoorziening (DIV), Workflow mngement, (e-)depoteheer, Dienstverlening en informtieverstrekking n de urger (KCC) Het FORM is tot stnd gekomen door een multidisciplinire npk vn de fdelingen Documentire Zken en ICT vn gemeente 's-hertogenosch in smenwerking met colleg's vn de B5-gemeenten en diverse commerciële prtijen in het vkgeied. Met dit werk wordt er gestreefd nr een gemeenschppelijk functioneel ontwerp (gfo) voor records mngement ij de Nederlndse lokle overheid.

12 6.2 Drioek eleid digitle duurzmheid (e- depot), gemeenten s-hertogenosch en Tilurg In dit document wordt de prolemtiek uitgelegd vn digitle duurzmheid vn informtie in reltie tot een e-depot. In de inleiding worden de keuzes toegelicht De dviezen zijn gegoten in een drioek voor gemeenten. Het drioek evt een lgemeen deel, wrin de prolemtiek wordt uitgelegd met n de hnd vn de vrgen "Wt is een e-depot?', 'Wt geeurt er ls een gemeente niets doet' en 'Wt is een gemeente wettelijk verplicht?'. In het tweede deel vn dit drioek wordt een dvies gegeven wt een gemeente miniml zelf zou moeten doen en wt uitesteed kn worden c.q. wr een gemeente nog even mee zou kunnen wchten.

13 7 Norm 6: Kwliteitszorg Bij het creëren en geruiken vn overheidsinformtie worden de kwliteitseisen voor duurzme toegnkelijkheid en etrouwrheid in cht genomen Bij het uitvoeren vn een processtp wordt conform het informtieontwerp vstgesteld of er sprke is vn overheidsinformtie (de processtp is dn een 'trnsctie').de vereiste metdt (met nme over de ontstnscontext) worden zo spoedig mogelijk n elke trnsctie vstgelegd. Over het geruik vn overheidsinformtie worden eveneens metdt vstgelegd Over en/of uit de nwezige overheidsinformtie wordt informtie verstrekt: o in het kder vn de wettelijke openrheid, of o in het kder vn de wettelijke informtieplicht over persoonsgegevens. Het verwerken vn persoonsgegevens wordt gemeld n de etrokken persoon. De ruricering vn informtie wordt n een eplde periode herzien. 7.1 Prktijkvooreeld: Zelfevlutietool Gemeenterchief Rotterdm Het gemeenterchief vn de gemeente Rotterdm heeft een zelfevlutietool smengesteld wrmee u n kunt gn hoe het met uw informtiehuishouding is gesteld. Heeft u de oel op orde of zijn er toch nog zken die eter geregeld zouden kunnen worden? Test het met de zelfevlutie seline: Deze wesite evt de vrgenlijst voor het uitvoeren vn een zelfevlutie op de kwliteit vn uw informtiehuishouding. Met dit instrument kunt u, drij eventueel ondersteund door etrokken medewerkers en een uditor, systemtisch de kwliteit vn uw (digitle) informtiehuishouding in krt rengen en eoordelen. De uitkomsten vn de zelfevlutie geven een duidelijk eeld over de huidige situtie en de noodzkelijke vereterpunten. Desgewenst kn een orgnistie de eigenhndig uitgevoerde zelfevlutie lten reviewen door een interne of externe uditor. De vrgenlijst is een fgeleide vn de Vrgenlijst Zelfevlutie Bseline Informtiehuishouding, die door ICTU is ontwikkeld voor de rijksoverheid in het kder vn het progrmm Informtie op Orde.

14 7.2 Generiek toetsingskder rchiefinspectie Almere De nwezigheid vn een lgemeen toetsingskder kder is onmisr voor rchiefinspectie. Het geeft een inhoudelijke en methodische sis voor kwliteitsmetingen in de volle reedte vn het veld vn informtie- en rchiefeheer. Het in dit document eschreven kder mkt geruik vn de INK-methode voor integrle kwliteitszorg en is opgesteld door de gemeente Almere. De inhoud is echter voor lle gemeenten in Nederlnd goed ruikr.

15 7.3 Vooreeld udit-instrument Score Toelichting Voldoet op een goed niveu n de gestelde normen, geen evindingen Voldoet op een nvrdr niveu n de gestelde normen, vereteringen zijn nevolen Voldoet onvoldoende n de gestelde normen; vereteringen zijn noodzkelijk n.v.t. De etreffende norm is niet vn toepssing Normen en meetindictoren voor de gemeente ls geheel # Groep Normen en meetindictoren voor de gemeente ls geheel Score Bevindingen 1 Beleid en orgnistie c d Er is een ctueel en compleet eleidspln over informtie- en rchiefmngement dt nsluit ij de geformuleerde orgnistiedoelstellingen Er is een vigerend eleidspln op gemeentelijk niveu (met een onderdeel) over informtieeleid. In het vigerend eleidspln (met een onderdeel) over informtieeleid zijn eleidsvoornemens opgenomen op ten minste de korte- en middellnge termijn (resp. 1-3 en 3-5 jr). In het vigerend eleidspln (met een onderdeel) over informtieeleid worden knelpunten enoemd en oplossingen voor ieder knelpunt enoemd. In het vigerend eleidspln (met een onderdeel) over informtieeleid wordt tenminste ingegn op de elementen finnciën, personeel, huisvesting en utomtisering. 2 Voor het eleidspln over informtie- en rchiefmngement zijn voldoende finnciële middelen gelloceerd In het vigerend eleidspln (met een onderdeel) over informtieeleid is een finnciële prgrf opgenomen die een finnciële dekking geeft vn de eleidsvoornemens. c De finnciële prgrf in het vigerend eleidspln (met een onderdeel) over informtieeleid is gekoppeld n en vormt een specifictie vn de vigerende egroting De specifictie vn de vigerende egroting in het vigerend eleidspln (met

16 # Groep Normen en meetindictoren voor de gemeente ls geheel Score Bevindingen een onderdeel) over informtieeleid is ten minste uitgesplitst in personeelslsten, huisvestingskosten en eheerskosten. 3 Er is een wethouder verntwoordelijk voor het eleid over informtie- en rchiefmngement 4 De orgnistie is in stt verntwoording f te leggen over lle ctiviteiten ten ehoeve vn de werking en het eheer vn de informtiefunctie op sis vn toetsre eisen vn een door hr toe te pssen kwliteitssysteem 5 De orgnistie heeft de processen en procedures vn de informtiefunctie eschreven 6 De tken, verntwoordelijkheden en evoegdheden voor de eheeromgeving vn de informtiefunctie zijn vstgesteld en elegd 7 De orgnistie ondergt periodiek (externe) udits op de eheeromgeving vn de informtiefunctie 8 Procedures Er is een ctueel en volledig clssifictieschem/ordeningsstructuur en eheers instrumenten Er is een clssifictieschem/ordeningsstructuur nwezig Met het clssifictieschem/ordeningsstructuur wordt voldn n wettelijke eisen. c In het clssifictieschem/ordeningsstructuur wordt vn ieder eschreven proces vstgelegd welke documenten er ten minste uit voort moeten komen. d Het clssifictieschem/ordeningsstructuur is een jr of minder geleden gectuliseerd e Er is een functionris elst met het eheer vn het clssifictieschem/ordeningsstructuur. f Er vindt regelmtig overleg plts over het eheer vn het clssifictieschem/ordeningsstructuur onder verntwoordelijkheid vn de functionris die met de selectielijst elst is. 9 Er is een ctuele en volledige Selectielijst Er is een selectielijst nwezig Met de selectielijst wordt voldn n lle eisen uit het Archiefesluit. c Er is een functionris elst met het eheer vn de selectielijst d Er vindt regelmtig overleg plts over het eheer vn de selectielijst, onder verntwoordelijkheid vn de functionris die met de selectielijst elst is.

17 7.3.2 Anvullende kwliteitsnormen voor de diensten Kwliteitsregime 1 Lg risico (sisniveu) # Groep Anvullende kwliteitsnormen voor de diensten Score Bevindingen 10 Procedures en eheers instrumenten c d Er is een ctuele procedure voor het eheren vn de formele interne, inkomende en uitgnde (digitle) correspondentie en voor het eheer vn rchiefstukken. Er is een procedure voor het eheren vn de formele ppieren en digitle correspondentie en voor het eheer vn rchiefstukken, die een jr of minder geleden voor het ltst is gecontroleerd op volledigheid en ccurtheid. Deze procedure gt minstens in op de onderwerpen: verntwoordelijkheden en evoegdheden, opnme en registrtie vn rchiefescheiden, het l of niet fdrukken en inoeken vn digitle stukken, clssifictie en procesmtige ordening, opslg en de implementtie vn verwijdering vn rchiefescheiden. De procedure evt een minimle set metdt voor rchiefstukken. De metdtset moet ten minste evtten: een uniek nummer vn ieder rchiefstuk, een koppeling vn dt nummer n een dossier, en vn het dossier een dossiertitel, een koppeling met het werkproces, een proceseigenr en een ontstnsdtum. 11 Er is met etrekking tot de informtiefunctie een eschrijving vn de risico s en genomen tegenmtregelen (controls) eschreven 12 Er is een ctuele procedure voor eveiliging vn fysieke en digitle rchiefstukken tegen diefstl, onrechtmtig geruik, verlies of eschdiging. 13 Er is een ctueel en volledig overzicht vn uitgeleende rchiefstukken Er is een procedure voor het uitlenen vn rchiefstukken, wrin ten minste wordt ingegn op verntwoordelijkheden en evoegdheden, uitleentermijnen en eperkingen n uitlening. De uitlening vn lle rchiefstukken wordt in een geutomtiseerd systeem vstgelegd c d De terugezorging vn uitgeleende rchiefstukken wordt permnent gecontroleerd Er is een functionris elst met het ijhouden vn het overzicht vn uitgeleende rchiefstukken

18 # Groep Anvullende kwliteitsnormen voor de diensten Score Bevindingen 14 Er is een voorziening voor de conversie en/of migrtie vn rchiefstukken wnneer dt nodig is. Er is een functionris elst met het signleren vn de noodzk tot conversie/migrtie vn rchiefstukken, en met het coördineren vn de ddwerkelijke conversie of migrtie. Er is een procedure wrin geregeld is hoe conversie en migrtie plts moeten vinden 15 Informtieojecten die drvoor volgens de gemeentelijke selectielijst in nmerking komen worden tijdig vernietigd. Hiertoe wordt een verklring vn vernietiging opgesteld Er zijn door de directeur ondertekende verklringen vn vernietiging nwezig met specifictie vn de vernietigde stukken. 16 Informtieojecten die drvoor volgens de gemeentelijke selectielijst in nmerking komen worden tijdig overgercht nr de rchiefewrplts. Hiertoe wordt een verklring vn overrenging opgesteld. Er zijn door de directeur ondertekende verklringen vn overrenging nwezig met specifictie vn de overgerchte stukken. Over de overrenging overlegt de overrenger met de eheerder vn de rchiefewrplts 17 Permnent te ewren rchiefstukken voldoen ten minste n de drtoe gestelde wettelijke eisen Uit de documenttie lijkt dt er rekening is gehouden met de eisen volgens het Archiefesluit Informtieojecten zijn vn metdt voorzien volgens de voorschriften. Bij de metdtering vn informtieojecten worden de voorschriften uit het Archiefesluit 2010 en uit relevnte dienstvoorschriften in cht genomen. 19 Fysieke informtieojecten worden opgeslgen in rchiefruimten die tenminste voldoen n de wettelijke eisen. De ruimten die door de dienst zijn ngewezen ls rchiefruimten voldoen n lle eisen uit de meest recente Checklist Archiefruimten vn de Rijksrchiefinspectie

19 Kwliteitsregime 2 Middel risico (uitgereid) # Groep Normen Kwliteitsregime 2 Middel risico (nvullend op Score Bevindingen kwliteitsregime 1) 20 Orgnistie Voor iedere dienst is een medewerker elst met het (doen) uitvoeren vn het informtieeheer volgens lndelijke en lokle regelgeving en (de procedures in) deze kwliteitsnormen 21 In de (digitle of fysieke) rchieven zijn lle definitieve versies vn de verntwoordingsojecten opgenomen. Er is een functionris elst met het controleren of in de rchieven slechtsdefinitieve versies vn informtieojecten zijn opgenomen. In het systeem stt de loctie vn lle informtieojecten vermeld. c An de hnd vn het clssifictiesysteem/ordeningsstructuur controleert de verntwoordelijke functionris 1 keer per kwrtl of lle enodigde informtieojecten nwezig zijn. 22 Er is met etrekking tot de informtiefunctie een eschrijving vn de risico s en genomen tegenmtregelen (controls) eschreven 23 Alle medewerkers vn de dienst kennen de regels en fsprken met etrekking tot rchivering en documentehndeling en pssen ze toe Uit documenttie lijkt dt de regels en fsprken met etrekking tot informtieeheer zijn verspreid onder lle medewerkers. Er is een functionris elst met het toezicht op het nleven vn de regels en fsprken door de medewerkers. 24 Er is gestructureerd overleg tussen een vertegenwoordigers vn de diensten informtieprofessionl Uit vergderverslgen lijkt dt er gestructureerd overleg wordt gehouden. 25 De informtieprofessionls geven gevrgd en ongevrgd dvies over het eheer vn rchiefstukken. De dviezen worden opgenomen in een ctueel overzicht. Er is een overzicht vn dviezen over het eheer vn informtieojecten In het overzicht wordt ijgehouden wnneer het dvies is gegeven en wt de rectie en eventuele mtregelen nr nleiding vn het dvies zijn geweest. 26 De informtieprofessionls voeren ctief de regie over lle rchiefstukken (wt overigens niet etekent dt ze overl het eheer over voeren). De mtregelen wr dit uit lijkt worden opgenomen in een ctueel overzicht.

20 # Groep Normen Kwliteitsregime 2 Middel risico (nvullend op Score Bevindingen kwliteitsregime 1) 27 De informtieprofessionls heen een vkopleiding op het relevnte niveu en zijn op de hoogte vn de nieuwste ontwikkelingen op het vkgeied Er zijn ctuele opleidingseisen voor informtieprofessionls, uitgesplitst nr de verschillende functies, en verwerkt in de relevnte functieprofielen. Ieder jr komen lle informtieprofessionls die ij de dienst etrokken zijn ijeen en espreken de nieuwste ontwikkelingen. Vn de espreking wordt een verslg gemkt. 28 Er is een ctuele procedure voor de eveiliging vn fysieke en digitle informtieojecten tegen diefstl, onrechtmtig geruik, verlies of eschdiging. Er is een procedure voor de eveiliging vn informtieojecten De procedure voor de eveiliging vn informtieojecten evt ten minste een nlyse vn soorten risico s en een eschrijving vn de mtregelen om die risico s te eperken. c Ieder jr wordt de procedure voor de eveiliging vn informtieojecten geëvlueerd. d Op sis vn de evlutie wordt de procedure voor de eveiliging vn informtieojecten ngepst 29 In de (digitle of fysieke) rchieven zijn lle versies vn de verntwoordingsdocumenten opgenomen en zichtr gemkt vi versieeheer. De verschillende versies vn verntwoordingsojecten worden ls zodnig herkenr gemkt vi metdtering. Dossiers én fzonderlijke documenten worden n het proces gekoppeld. 30 De distriutie, voortgng en fhndeling vn rchiefstukken worden vstgelegd in het drvoor estemde systeem (verlijfpltsregistrtie ij fysieke informtieojecten, udittril ij digitle informtieojecten Er is een systeem wrmee de dienst de distriutie, voortgng en fhndeling vstlegt. Er is een procedure die eschrijft hoe de distriutie, voortgng en fhndeling vstgelegd zijn. c Er is een functionris elst met het toezicht op de distriutie, voortgng en fhndeling

21 Kwliteitsregime 3 Hoog risico (compleet) # Groep Normen Kwliteitsregime 3 Hoog risico (nvullend op Score Bevindingen kwliteitsregime 1+2) 31 Er is periodiek overleg over fysieke en digitle informtieeveiliging. Vn het overleg wordt een verslg opgesteld. De verslgen evtten een opsomming vn te nemen en genomen mtregelen. 32 Alle medewerkers vn de dienst kennen de mtregelen op het geied vn de informtieeveiliging en pssen ze toe Uit documenttie lijkt dt de regels en fsprken met etrekking tot informtieeveiliging zijn verspreid onder lle medewerkers. Er is een functionris elst met het toezicht op het nleven vn de regels en fsprken door de medewerkers. 33 Er zijn vstgelegde fsprken over de eveiliging vn de technische infrstructuur. 34 Er is een register vn utoristies voor toegng tot rchiefstukken, ingedeeld per werkproces, met het niveu vn die toegng. In het register zijn lle verschillende functiegroepen ij de dienst opgenomen Vn het register worden de vervllen versies lijvend ewrd. 35 In de (digitle of fysieke) rchieven zijn lle versies vn de records opgenomen evenls lle ndere documenten die voor het proces vn elng zijn. An de hnd vn het clssifictiesysteem/ordeningsstructuur controleert de verntwoordelijke functionris of lle enodigde informtieojecten nwezig zijn. Alle versies vn de op te nemen documenten moeten zijn gekoppeld n een processtp vi metdt. c Voor lle rchiefstukken zijn fsprken gemkt met etrekking tot het niveu vn ruikrheid, etrouwrheid, uthenticiteit en integriteit die gereliseerd moeten zijn, vertld nr eheersingrepen. 36 Er wordt vn ieder informtiesysteem een systemtische risiconlyse uitgevoerd Bij nschf vn een informtiesysteem of ij een elngrijke technische wijziging wordt een risicosnlyse uitgevoerd.

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Bijdrgen De hieronder genoemde personen heen in smenwerking met KING ijgedrgen n de totstndkoming vn de Bseline Informtiehuishouding Gemeenten

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Medictieveiligheid voor kwetsre groepen in de lngdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten nog punten vereteren; gehndicptenzorg en thuiszorg moeten snel veiliger

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Onder Auditoren Zestien prktijksituties door de ogen vn milieuuditors Verslg SCCM-Auditordgen 2002 Stihting Coördintie Certifitie Milieuzorgsystemen Inleiding Op 18 en 26 mrt 2002 heeft SCCM een tweetl

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN Procedure De Structuurvisie Hren etreft een ctulistie vn de Structuurvisie Plus uit 2004. De ctulistie heeft pltsgevonden ls gevolg vn het in werking treden

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERJAARVERSLAG

VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERJAARVERSLAG VOORTGANGSRAPPORTAGE UITVOERING BURGERAARVERSAG versie 22-10-2013, lz. 1 1. INTERACTIEVE BEEIDSVORMING De provinie wil meer doen met signlen uit de smenleving. Op een ntl eleidsterreinen etrekt de provinie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Praktijkcursus Gezondheidszorg Cursuscoördinator Dr. M.B.M. Soethout / Drs. W. Hopmans Oefentoets met 55 MC en stellingen MET antwoorden

Praktijkcursus Gezondheidszorg Cursuscoördinator Dr. M.B.M. Soethout / Drs. W. Hopmans Oefentoets met 55 MC en stellingen MET antwoorden OefenCAT Cursus Prktijkcursus Gezondheidszorg Cursuscoördintor Dr. M.B.M. Soethout / Drs. W. Hopmns Oefentoets met 55 MC en stellingen MET ntwoorden 1 Wt is de elngrijkste determinnt vn ziektelst in lgeinkomenslnden

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN 1 VERPLICHE REGISRIES Certifithouder: Projetnummer Dtum en tijd: (Projet)lotie: Geuditeerde: Nm medewerker(s) Funtie DI Dtum medishe keuring Dtum vezelveiligheid Dtum ertifit DI Omshrijving projet: Opdrhtgever:

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband

Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband Leesvrdigheidsexmens moderne vreemde tlen in Europees vernd De reltie tussen de centrle exmens leesvrdigheid en het Europees Referentiekder José Noijons, Henk Kuijper juni 6 An deze uitgve heen meegewerkt:

Nadere informatie

Amendementen verkiezingsprogramma Europees Parlement Partijcongres 8 februari 2014

Amendementen verkiezingsprogramma Europees Parlement Partijcongres 8 februari 2014 endementen verkiezingsprogrmm Europees Prlement Prtijcongres 8 feruri 2014 Versie congres zterdg 8 feruri 2014 c Bespreken, verstrekkend Kort espreken, veell nvullingen, tekstueel Am No Art Artikel Verkiezingsprogrmm

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Klimaatneutraal en duurzaam ondernemen voor evenementen in Eindhoven. Concept beleidsstuk, april 2008

Klimaatneutraal en duurzaam ondernemen voor evenementen in Eindhoven. Concept beleidsstuk, april 2008 Gemeente Eindhoven Klimtneutrl en duurzm ondernemen voor evenementen in Eindhoven. Concept eleidsstuk, pril 2008 Jolijn Brouwers Stgiire gemeente Eindhoven, fdeling MO Derdejrs student Algemene Cultuurwetenschppen

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw

Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Onderwijshuisvesting in de 21 e eeuw Michël Geerdink en Normn ten Pierik Trends, nlyses en ideeën over de betekenis vn huisvesting vn hogescholen De toekomst vn de hogescholen vrgt om vergnde mtregelen

Nadere informatie

hss rrlholland * 7--õ::t- g

hss rrlholland * 7--õ::t- g Smenwerki n gsovereen komst Ken n is- en Ontwi kkel prog rmm lnnovtieagend Duurzme Lndbouw Smen voor een Flinke Sprong e'i"fr$horrlln hss rrlhollnd * 7--õ::t- g WAI ENIN6ÉN VOORAF; Ambitie duurzme lndbouw

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Het leesdossier of de leesportfolio

Het leesdossier of de leesportfolio 1 Het leesdossier of de leesportfolio Leerdoelen 1 Litertuur Tekstkeuze en leeservring eschrijven, evlueren en documenteren. Tekstervrend en -estuderend lezen. c d e Informtie verzmelen en verwerken. Bij

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 100

Beknopte instructies Gallery 100 Beknopte instructies Gllery 100 11.99 1 35203400 Beknopte geruiksnwijzing displymeldingen Melding Mogelijke oorzk Mogelijke remedie Wnneer de storing niet kn worden E0 Dosering zonder wter Tijd vn de poederdosering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

JOB-monitor 2018 Vragenlijst

JOB-monitor 2018 Vragenlijst JOB-monitor 2018 Vrgenlijst (n testen met studenten) JOB in smenwerking met ReserchNed 2017 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2018 mogen zonder voorfgnde schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Overeenkomst-Acceptgiro

Overeenkomst-Acceptgiro Overeenkomst-Aeptgiro Type overeenkomst A A/S B C Ondergetekenden Inssnt Nm Vestigingsdres Postode en plts Bnkrekeningnummer Conttpersoon Mn Vrouw Telefoonnummer KvK-nummer N.V.T. Hiern te noemen de Inssnten

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING?

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? ICK KEUZEHULP WELK LICHTCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? Voor inloopeveiliging geldt onder meer de norm EN 13855. Dit is de norm voor het eplen vn de veiligheidsfstnd. Deze fstnd is fhnkelijk

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

Norm 1: Bestuur en Beleid

Norm 1: Bestuur en Beleid Norm 1: Bestuur en Beleid De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens het college van burgemeester en wethouders draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

Opleiders in NEN 1010 & Meer

Opleiders in NEN 1010 & Meer TVVL Expertgroep ET Teruglik Post HBO-E Inschrijvingen volgeoekt! TVVL Techniekdg 6 Bouwesluit Ministerie BZK TVVL KIEN.. NEN NEC 6-TC vertegenwoordiging TVVL Richrd vn Toorenurg Epko Horstmn Jn vn der

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Medewerker vstgoedbeheer Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Provincie Noord-Brbnt Brbntln 1 5216TV 's-hertogenbosch Contctpersoon Mrco Visser

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje M1 Comintie vn nr voren stnde tnden met impcties en een overtllig geitselement ij een 10-jrig meisje Trefwoorden: Klsse-II/1 mlocclusie Impctie Overtllig geitselement Eversie Functionele pprtuur Buiteneugel

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

n scoreohnielr :É nederland o Naam concept: PCM Klimaatwoning

n scoreohnielr :É nederland o Naam concept: PCM Klimaatwoning T 0592-264025 Bn[ 15.64.37.392 KUK 50358936 BITU N1,8226.92.s45.801 Prijsvrg De Voorsprong. n scoreohnielr :É nederlnd Zols door u gevrgd volgt onderstnd de beschrijving vn het concept n de hnd vn de bentwoording

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie