Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapportage

2 Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer regio Gooi en Vechtstreek 2013 Rapport in opdracht van Gemeente Hilversum 11 december 2013 Projectnummer: F01082 M04829-R-E

3 Inhoudsopgave 1! INTRODUCTIE 5! 1.1! Inleiding 5! 1.2! Leeswijzer 5! 2! SAMENVATTING 6! 3! ONDERZOEKSMETHODE 7! 3.1! Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek 7! 3.2! Verwerking en analyse resultaten 7! 3.3! Statistische verantwoording 8! 3.4! Respons 8! 4! RESULTATEN PER GEMEENTE 10! 4.1! De gemeenten 10! 4.2! Het vervoer 13! 4.3! De chauffeur 15! 4.4! Het voertuig 18! 4.5! Het taxibedrijf / de centrale 20! 4.6! Klachten bij de vervoerder 22! 4.7! Klachten bij de gemeente 24! 4.8! Algemene opmerkingen van de respondenten 27! 4.9! Kruisverbanden 27! 5! BENCHMARK 29! 6! AANBEVELINGEN 37! 6.1! Aanbevelingen 37! 6.2! Aanbevelingen uit ! BIJLAGEN 1. Vragenlijst 2. Voorbeeld begeleidende brief

4 1 Introductie 1.1 Inleiding De gemeente Hilversum heeft samen met omliggende gemeenten het leerlingenvervoer in de regio Gooi en Vechtstreek aanbesteed. Deze gemeenten zijn naast Hilversum: Blaricum, Bussum, Eemnes, Laren, Huizen, Naarden en Wijdemeren. Deze gemeenten willen de klanttevredenheid over het leerlingenvervoer meten. Aan Forseti is daarom gevraagd om in 2013 een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek moet inzicht geven in de mate waarin de ouders van leerlingen die gebruik maken van het vervoer tevreden zijn over de dienstverlening. Voor u ligt de conceptrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Gooi en Vechtstreek 2013 waarin wij de resultaten presenteren. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven wij de onderzoeksmethodiek. Hier gaan wij tevens in op de statistische verantwoording van de onderzoeksresultaten. De resultaten per gemeente tonen wij aan de hand van overzichtelijke tabellen en grafieken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 geven wij de benchmark weer. De benchmark is samengesteld uit vergelijkbare klanttevredenheidsonderzoeken die Forseti in andere regio s heeft uitgevoerd. Het vervoergebied van de benchmark bestaat uit gemeenten uit het noorden, midden en westen van het land. Een opsomming van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen volgt in hoofdstuk 5. Hier geven wij, waar mogelijk, aan of de aanbevelingen van het KTO uit 2010 terug te zien zijn in de resultaten van het onderzoek in Forseti pagina 5

5 2 Samenvatting Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de meeste onderdelen met (zeer) tevreden worden beoordeeld. Over de rol van de gemeenten zijn de ouders/verzorgers positief, zeker als het gaat om de behandeling van de aanvraag. Ook het vervoer van de leerlingen wordt goed beoordeeld. Aandachtspunt hierbij is de reistijd die de leerlingen hebben. De tevredenheid over het voertuig is ook hoog, in het bijzonder over de algemene indruk van de veiligheid van het voertuig en het type voertuig waarmee de leerlingen worden vervoerd. Bij de meningen over het taxibedrijf / de centrale is een grotere verdeeldheid te zien. De manier waarop vragen en opmerkingen worden behandeld en de manier waarop het taxibedrijf communiceert, heeft hogere percentages (zeer) ontevreden respondenten dan de andere onderdelen. Het minst positief zijn de respondenten over de behandeling van klachten die zij neerleggen bij het taxibedrijf / de centrale. In het bijzonder de wijze en snelheid van de afhandeling van klachten verdient aandacht. Ook over de afhandeling van klachten door de gemeente zijn de ouders verzorgers niet geheel positief. Bij dit laatste deel valt op dat er zowel een grote groep respondenten (zeer) tevreden als (zeer) ontevreden is. Uit de algemene opmerkingen komt een vergelijkbaar beeld naar voren: over het algemeen zijn de respondenten tevreden met het leerlingenvervoer in de regio Gooi en Vechtstreek maar er zijn verbeterpunten. De benchmark laat zien dat de regio Gooi en Vechtstreek het goed doet. Zeker als het gaat om de rol van de gemeenten, het vervoer van de leerlingen en het voertuig. Ook over het taxibedrijf / de centrale is men vergeleken met de benchmark tevreden. De afhandeling van klachten door de gemeenten scoort vergeleken met de benchmark relatief slecht; het aandeel (zeer) tevreden zijn lager en bij de afhandeling van klachten door de gemeenten is het aandeel (zeer) ontevreden opvallend hoger. Forseti pagina 6

6 3 Onderzoeksmethode In samenspraak met de opdrachtgever is besloten om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te monitoren door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek beoordeelt niet de feitelijke uitvoering, maar de beleving en waardering van, in dit geval, de ouders/verzorgers van de leerlingen. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn daarmee een goede indicatie of het vervoer voldoet aan de wensen en verwachtingen. 3.1 Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek In overleg met de opdrachtgever is er gekozen voor een schriftelijke enquête. Alle ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer in de betreffende gemeenten hebben een brief ontvangen met daarin een uitnodiging om samen met hun kind(eren) de enquête in te vullen. Na het invullen kon de enquête met de meegeleverde antwoordenvelop kosteloos terug worden gestuurd. Voor het onderzoek is de gestandaardiseerde vragenlijst leerlingenvervoer van Forseti gebruikt. Dit maakt het mogelijk een goede benchmark uit te voeren met de vergelijkbare onderzoeken die Forseti heeft uitgevoerd. In de enquête komen de volgende aspecten aan bod: de rol van de gemeente; het vervoer zelf; de chauffeur: klantvriendelijkheid en vakkundigheid; het voertuig: comfort en toegankelijkheid; het taxibedrijf / de centrale: klantvriendelijkheid en vakkundigheid; uitstraling taxibedrijf: betrouwbaarheid, communicatie etc.; klachtenafhandeling door vervoerder en gemeente. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1, een voorbeeld van de begeleidende brief is in bijlage 2 bijgevoegd. 3.2 Verwerking en analyse resultaten Omdat de respons enigszins achter liep op de verwachting is de responsperiode met een week verlengd. Na deze periode zijn alle retour gekomen enquêtes verwerkt tot één SPSS bestand. Dit bestand is de basis voor de verdere analyse. Forseti pagina 7

7 3.3 Statistische verantwoording In de deelnemende gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek maken 592 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer. Door de beperkte omvang van de onderzoekspopulatie was het niet nodig een steekproef te trekken. De ouders/verzorgers van elke leerling hebben een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen. 236 mensen hebben daar gehoor aangegeven, wat neerkomt op een respons van 39,9 procent. Dit aandeel is voor een schriftelijke enquête normaal te noemen. Gestreefd is naar een netto-respons die hoog genoeg is om voor de hele regio uitspraken te kunnen doen met 95% betrouwbaarheid bij een onnauwkeurigheidsmarge van maximaal 5%. Bij deze doelgroep bedraagt de minimale netto respons daarvoor 234. De enquêteresultaten voldoen daarmee dus aan de statistische eisen. Stel, uit een enquête blijkt dat 60% van de respondenten man is. Bij de bovenstaande uitgangspunten betekent dit dat met 95% zekerheid gezegd kan worden dat het werkelijke percentage mannen in de populatie tussen de 55% en 65% ligt. Bij een foutmarge van 10% is deze bandbreedte 50% tot 70%. Vergelijkingen tussen de individuele gemeenten worden in hoofdstuk 3 bewust niet gemaakt. Dit als gevolg van het relatief lage aantal enquêtes dat voor sommige gemeenten zijn ontvangen. Hiermee dient ook rekening te worden gehouden bij de interpretatie van de uitkomsten per gemeente. 3.4 Respons Zoals aangegeven zijn er 236 enquêtes teruggestuurd. Van twee leerlingen is niet bekend in welke gemeente zij wonen. Daarom zijn deze enquêtes niet meegenomen bij de resultaten uitgesplitst naar gemeente. Voor de benchmark (hoofdstuk 4) zijn deze wel meegenomen omdat zeker is dat deze leerlingen woonachtig zijn in één van de acht gemeenten. Soms hebben de respondenten niet alle vragen beantwoord, deze enquêtes wel opgenomen in het onderzoek. Forseti pagina 8

8 Figuur 3.1: aantal aangeschreven leerlingen en repons, per gemeente In figuur 3.1 is te zien dat Hilversum zowel het grootste aantal aangeschreven leerlingen als het aantal respondenten heeft. Blaricum en Laren zijn de kleinste gemeenten in dit onderzoek. Figuur 3.2: responspercentage per gemeente De respons is het hoogste in Bussum, met 50,0%. In Laren is deze het laagste met 25,0%. Forseti pagina 9

9 4 Resultaten per gemeente In dit hoofdstuk presenteren wij de onderzoekresultaten. In de onderstaande paragrafen zijn per onderdeel de belangrijkste bevindingen opgenomen uitgesplitst naar gemeente. 4.1 De gemeenten Het eerste onderdeel van de enquête gaat in op de tevredenheid van de respondenten over de rol van de gemeente in het leerlingenvervoer. Figuur 4.1: de (telefonische) bereikbaarheid van de gemeente In figuur 4.1 is te zien dat de ouders/verzorgers over het algemeen (zeer) tevreden zijn over de telefonische bereikbaarheid van de gemeenten. In sommige gemeenten zijn er relatief veel mensen die het antwoord weet niet hebben aangekruist. Zij hebben vermoedelijk niet (recent) contact gehad met de gemeente over het leerlingenvervoer. Forseti pagina 10

10 Figuur 4.2: de deskundigheid van de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente Figuur 4.3: de vriendelijkheid van de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente De figuren 4.2 en 4.3 tonen dat ook de deskundigheid en vriendelijkheid van de medewerkers leerlingenvervoer in de verschillende gemeenten hoog worden gewaardeerd. Van de 214 respondenten die deze vraag hebben ingevuld zijn er vijf (zeer) ontevreden. Forseti pagina 11

11 Figuur 4.4: de duidelijkheid van de informatie die u van de gemeente krijgt Figuur 4.5: de behandeling van uw aanvraag voor het leerlingenvervoer Ook over de duidelijkheid van de informatie die de ouders/respondenten van de gemeente krijgen en de behandeling van de aanvraag voor het leerlingenvervoer zijn zij (zeer) tevreden (figuur 4.4 en figuur 4.5). Vooral de behandeling van de aanvraag wordt vaak met (zeer) tevreden beoordeeld. Forseti pagina 12

12 4.2 Het vervoer Verschillende aspecten die verband houden met het vervoer van de leerlingen vormen het tweede onderdeel van de enquête. Figuur 4.6: de reistijd van uw kind De tevredenheid over de reistijd van het kind laat hoge percentages (zeer) ontevreden zien. In Laren is geen van de vijf respondenten (zeer) tevreden (figuur 4.6). Het tijdstip van aankomst op school wordt positiever beoordeeld. Het grootste deel van de ouders/verzorgers is hier wel (zeer) tevreden over (figuur 4.7). Figuur 4.7: het op tijd op school komen Forseti pagina 13

13 Figuur 4.8: het op de afgesproken tijd thuiskomen Ook zijn de ouders/verzorgers (zeer) tevreden over het op tijd thuiskomen. Dat blijkt uit figuur 4.8. Voor vrijwel alle gemeenten ligt dit percentage bij deze vraag rond 80%. Figuur 4.9: de veiligheid van het vervoer in het algemeen Figuur 4.9 toont dat de ouders/verzorgers (zeer) tevreden zijn over de veiligheid van het vervoer. Bijna geen enkele respondent is hier (zeer) ontevreden over. Forseti pagina 14

14 Figuur 4.10: de afspraak dat uw kind wordt vervoerd door een vaste chauffeur Bij figuur 4.10 valt op dat in alle gemeenten tussen de 30 en 60 procent van de ouders/verzorgers zeer tevreden is over de afspraak dat het kind wordt vervoerd door een vaste chauffeur. 4.3 De chauffeur In dit deel van het onderzoek zijn vragen gesteld over de manier waarop de chauffeur het vervoer van de leerlingen verzorgt. Figuur 4.11: de manier waarop de chauffeur met uw kind omgaat De ouders/verzorgers zijn (zeer) tevreden over de manier waarop de chauffeur met de kinderen omgaat. Forseti pagina 15

15 Figuur 4.12: de manier waarop de chauffeur u te woord staat Figuur 4.13: de manier waarop de chauffeur toeziet op het gebruik van gordels etc. De ouders/verzorgers zijn (zeer) tevreden over de manier waarop de chauffeur hen te woord staat. In alle gemeenten ligt dit aandeel rond de 90% (figuur 4.12). Deze percentages zijn iets lager bij de vraag over het toezien van de chauffeur op het gebruik van gordels etc. (figuur 4.13). Forseti pagina 16

16 Figuur 4.14: het gevoel van veiligheid van uw kind tijdens het vervoer (rijstijl chauffeur) Figuur 4.14 toont dat de ouders/verzorgers (zeer) tevreden zijn over de rijstijl van de chauffeurs. Bij deze vraag geeft wel een relatief groot deel van de respondenten aan niet te weten hoe de rijstijl is. Figuur 4.15: de manier waarop de chauffeur de rolstoel vastzet (indien van toepassing) 40 respondenten hebben antwoord gegeven op de vraag of men (on)tevreden is over het vastzetten van de rolstoel door de chauffeur. Hier zijn de respondenten (zeer) tevreden over (figuur 4.15). In Huizen zijn er vier rolstoelgebruikers in het vervoer en in Bussum gaat dit om drie personen. In beide gevallen is deze vraag dus vaker beantwoord dan er gebruikers zijn. Forseti pagina 17

17 4.4 Het voertuig Deel 4 van het onderzoek gaat in op de tevredenheid over het voertuig waarmee de leerlingen worden vervoerd. Figuur 4.16: de algemene indruk van de veiligheid van het voertuig (kwaliteitseis materieel) De ouders/verzorgers zijn (zeer) tevreden over de veiligheid van het voertuig. Slechts enkelen denken hier neutraal over en maar één respondent (uit Hilversum) is hier ontevreden over (figuur 4.16). Figuur 4.17: het rookvrij zijn van het voertuig Forseti pagina 18

18 Figuur 4.18: de leeftijd van het voertuig Ongeveer 20% van de respondenten geeft aan niet te weten wat ze moeten oordelen over de leeftijd van het voertuig. De andere respondenten zijn hier over het algemeen tevreden over (figuur 4.18). Figuur 4.19: het type voertuig De respondenten zijn (zeer) tevreden over het type voertuig waarmee de leerlingen worden vervoerd (figuur 4.19). In Eemnes is bij één ouder/verzorger zowel ontevredenheid over de leeftijd van het voertuig als het type voertuig. Deze vragen/antwoorden kunnen in relatie met elkaar gezien worden. Forseti pagina 19

19 4.5 Het taxibedrijf / de centrale Het taxibedrijf / de centrale staan centraal in het vijfde onderzoeksonderdeel. Figuur 4.20: de snelheid waarmee de telefoon wordt beantwoord (bereikbaarheid) De ouders/verzorgers zijn tevreden over de snelheid waarmee de telefoon wordt beantwoord. Wel geeft een relatief grote groep aan niet te weten hoe ze hierover moeten oordelen (figuur 4.20). Figuur 4.21: de vriendelijkheid van de telefonist(e) Het beeld van figuur 3.21 is vergelijkbaar met dat van 3.20: over het algemeen zijn de ouders/verzorgers tevreden en een grote groep vult het antwoord weet niet in. Forseti pagina 20

20 Figuur 4.22: de manier waarop uw vraag / opmerking wordt afgehandeld De vraag over de manier waarop vragen/opmerkingen worden afgehandeld door het taxibedrijf / de centrale wordt door gemiddeld 20% van de ouders/verzorgers met (zeer) ontevreden beantwoord. Figuur 4.23 laat een vergelijkbaar beeld zien waarbij de ontevredenheid iets lager ligt. Figuur 4.23: de manier waarop het taxibedrijf met u communiceert Forseti pagina 21

21 4.6 Klachten bij de vervoerder De tevredenheid van de respondenten over hoe er wordt omgegaan met klachten door de vervoerders was het onderwerp van de vragen in het zesde deel van het onderzoek. Figuur 4.24: heeft u wel eens een klacht ingediend bij de vervoerder? 69 van de 236 ouders/verzorgers hebben wel eens een klacht ingediend bij de vervoeder. Figuur 4.25: hoe heeft u uw klacht ingediend? Het overgrote deel van de klachten wordt telefonisch ingediend (figuur 4.25). Sommige ouders/verzorgers hebben hier meerdere antwoorden gegeven. Forseti pagina 22

22 Figuur 4.26: de manier waarop u klachten kunt indienen bij de vervoerder De ouders/verzorgers zijn grotendeels neutraal of tevreden over de manier waarop er klachten kunnen worden ingediend bij de vervoerder (figuur 4.26). Figuur 4.27 toont dat dit ook geldt voor de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld door de vervoerder. Wel is hier de groep (zeer) ontevreden respondenten groter. Figuur 4.27: de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld door de vervoerder Forseti pagina 23

23 Figuur 4.28: de snelheid van afhandeling van klachten door de vervoerder Figuur 4.28 laat zien dat gemiddeld 25% van de ouders/verzorgers (zeer) ontevreden is over de snelheid van de afhandeling van klachten door de vervoerder. 4.7 Klachten bij de gemeente Tot slot de afhandeling van klachten door de gemeente. Figuur 4.29: heeft u wel eens een klacht ingediend bij de gemeente? 27 respondenten geven aan wel eens een klacht te hebben ingediend bij de gemeente. Alleen uit de gemeente Wijdemeren geeft niemand dit aan. Forseti pagina 24

24 Figuur 4.30: hoe heeft u uw klacht ingediend? De klachten worden voornamelijk telefonisch ingediend (figuur 3.30). Bij deze vragen hebben sommige respondenten meerdere antwoorden gegeven. Figuur 4.31: de manier waarop u klachten kunt indienen bij de gemeente Uit figuur 4.31 blijkt dat de meeste ouders/verzorgers tevreden zijn met de manier waarop klachten kunnen worden ingediend. Forseti pagina 25

25 Figuur 4.32: de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld door de gemeente Figuur 4.32 laat een per gemeente wisselend beeld zien. In totaal is ongeveer de helft van de ouders/verzorgers is (zeer) tevreden. Dit geldt ook voor de snelheid waarmee klachten worden afgehandeld door de gemeente (figuur 4.33). Figuur 4.33: de snelheid van afhandeling van klachten door de gemeente Forseti pagina 26

26 4.8 Algemene opmerkingen van de respondenten De laatste vraag van de enquête bood de respondenten de ruimte algemene opmerkingen te plaatsen. Onderstaand tonen wij de meest voorkomende opmerkingen: De ouders/verzorgers zijn in het algemeen tevreden over hoe het leerlingenvervoer gaat en zijn blij dat het bestaat. De vaste chauffeurs worden positief benoemd om hun omgang met zowel ouders als kinderen. Ontevredenheid bestaat er vooral over het regelmatig wisselen van chauffeurs, of dat nu tijdelijk is in verband met ziekte of vakantie van de vaste chauffeur, of per schooljaar. De ouders/verzorgers noemen vaak dat het wisselen van chauffeurs onwenselijk is voor hun (autistische) kinderen. Tot slot wordt aangedragen dat de reistijd (te) lang is en dat de voertuigen winterbanden zouden moeten hebben. 4.9 Kruisverbanden In deze paragraaf tonen wij een aantal kruisverbanden tussen uitkomsten op verschillende vragen. Hiervoor hebben wij vragen gecombineerd die een relatie met elkaar hebben. Hiermee wordt duidelijk of er verbanden zijn tussen verschillende antwoorden of dat deze juist op bepaalde antwoorden ontbreken. Onderstaande tabel toont aan dat er geen duidelijk verband is tussen de ontevredenheid over de reistijden het op tijd op school of thuis komen. Slechts in een beperkt aantal gevallen is er een verband tussen beide ontevredenheid. N = Het op tijd op school komen 9. Het op de afgesproken tijd thuis komen 7. De reistijd van uw kind zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden zeer tevreden 11% 13% 1% 2% 0% tevreden 2% 37% 10% 5% 3% neutraal 0% 2% 4% 2% 1% ontevreden 0% 1% 2% 2% 1% zeer ontevreden 0% 0% 0% 0% 0% zeer tevreden 13% 13% 2% 0% 0% tevreden 0% 37% 9% 5% 2% neutraal 0% 2% 5% 3% 1% ontevreden 0% 0% 2% 3% 0% zeer ontevreden 0% 0% 0% 0% 1% Tabel 4.1: Verband tussen reistijd en op tijd op schoon en thuis komen Forseti pagina 27

27 In tabel 4.2 tonen wij het verband tussen het op tijd op school en op tijd thuis komen. Hieruit blijkt dat 77% van de respondenten over beide aspecten (zeer) tevreden is. N = Het op tijd op school komen 9. Het op de afgesproken tijd thuis komen zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden zeer tevreden 21% 5% 1% 0% 0% tevreden 7% 44% 4% 2% 0% neutraal 0% 4% 5% 0% 0% ontevreden 0% 1% 1% 2% 1% zeer ontevreden 0% 0% 0% 0% 0% Tabel 4.2: Verband tussen reistijd en op tijd op schoon en thuis komen N = 211 In onderstaande tabel tonen wij het verband tussen veiligheid van het vervoer in het algemeen en de specifieke vragen op dit vlak in de vragenlijst. Hier komen geen opvallende verbanden naar voren. Het grootste verband is te vinden tussen de ontevredenheid in het algemeen en over de rijstijl. 12. De manier w aarop de chauffeur met uw kind omgaat 14. De manier w aarop de chauffeur toeziet op het gebruik van gordels, etc. 15. Het gevoel van veiligheid van uw kind tijdens het vervoer (rijstijl) 17. De algemene indruk van de veiligheid van het voertuig (kw aliteitseis materieel) 10. De veiligheid van het vervoer in het algemeen zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden zeer tevreden 20% 25% 1% 0% 0% tevreden 4% 33% 6% 0% 0% neutraal 0% 3% 5% 1% 0% ontevreden 0% 1% 0% 0% 0% zeer ontevreden 0% 0% 0% 0% 0% zeer tevreden 22% 26% 1% 0% 0% tevreden 3% 30% 6% 0% 0% neutraal 0% 4% 4% 1% 0% ontevreden 0% 0% 1% 1% 0% zeer ontevreden 0% 0% 0% 0% 0% zeer tevreden 20% 19% 1% 0% 0% tevreden 5% 38% 4% 1% 0% neutraal 1% 3% 6% 1% 0% ontevreden 0% 1% 1% 2% 0% zeer ontevreden 0% 0% 0% 0% 0% zeer tevreden 15% 10% 0% 0% 0% tevreden 8% 47% 8% 1% 0% neutraal 2% 4% 2% 1% 0% ontevreden 0% 0% 0% 0% 0% zeer ontevreden 0% 0% 0% 0% 0% Tabel 4.3: Verband tussen reistijd en op tijd op schoon en thuis komen Uit onderstaande tabel wordt duidelijk dat het grootste deel van de respondenten zowel niet bij de gemeente als de vervoerder een klacht heeft ingediend. Daarnaast komt naar voren dat 21% van de respondenten wel een klacht bij de vervoerder hebben ingediend maar niet bij de gemeente. N = Heeft u w el eens een klacht ingediend bij de vervoerder 30. Heeft u w el eens een klacht ingediend bij de gemeente Ja Nee Ja 8% 21% Nee 3% 68% Tabel 4.4: Verband tussen reistijd en op tijd op schoon en thuis komen Forseti pagina 28

28 5 Benchmark De benchmark is samengesteld uit vergelijkbare klanttevredenheidsonderzoeken die Forseti in andere regio s heeft uitgevoerd. Het vervoergebied van de benchmark bestaat uit gemeenten uit het noorden, midden en westen van het land. In Hilversum zijn 592 ouders/verzorgers aangeschreven. Dit heeft 236 bruikbare enquêtes opgeleverd, wat neerkomt op een respons van 40%. Dit aandeel komt overeen met de verwachtingen. In de benchmark zijn in totaal ouders/verzorgers aangeschreven. Dit heeft bruikbare enquêtes opgeleverd, wat neerkomt op een respons van 35%. *",$!"#$ %*"+$,"%$ %#"&$ -./ %)"%$ '"!$!"%$ 9/078 :1.;70534 :31<78 &("&$ A74778B7C D8E7F78? Figuur 5.1: in welke gemeente woont u? Ruim één derde van de respondenten woont in de gemeente Hilversum en bijna een vijfde in Huizen. Blaricum en Laren maken samen nog geen 5% uit van de enquêtes. Van 2 enquêtes (0,8%) is geen gemeente bekend. Forseti pagina 29

29 Figuur 5.2: kunt u aangeven in welke mate u tevreden bent over de rol van de gemeente in het leerlingenvervoer? De regio Gooi en Vechtstreek scoort op alle aspecten met betrekking tot de rol van de gemeente hoger dan de benchmark. Bij de vragen over de duidelijkheid van de informatie en de behandeling van de aanvraag is het verschil in het aandeel (zeer) tevreden respondenten meer dan 5 procentpunt. Forseti pagina 30

30 Figuur 5.3: kunt u aangeven of u tevreden bent over de volgende aspecten van het leerlingenvervoer? Ook de vragen over het vervoer worden in de regio Gooi en Vechtstreek positiever beantwoord. Het aandeel (zeer) tevreden respondenten is hoger en het aandeel (zeer) ontevreden is lager dan in de benchmark. Dit verschil is het grootst bij de vraag over de veiligheid van het vervoer. Forseti pagina 31

31 Figuur 5.4: kunt u aangeven of u tevreden of ontevreden bent over de chauffeur? De regio Gooi en Vechtstreek scoort in vergelijking met de benchmark op veel aspecten hoger. Uitzonderingen zijn de manier waarop de chauffeur de rolstoelen vastzet en het gevoel van veiligheid van het kind tijdens het vervoer (rijstijl). De verschillen zijn hier niet groot, maximaal 5 procentpunt. Forseti pagina 32

32 Figuur 5.5: kunt u aangeven of u tevreden of ontevreden bent over het voertuig? Op twee aspecten scoort de regio Gooi en Vechtstreek beter dan de benchmark en op twee aspecten slechter. De algemene indruk van de veiligheid van het voertuig valt positief op, 85% om 78% (zeer) tevreden respondenten in de benchmark. De leeftijd van het voertuig wordt minder positief beoordeeld (67% om 76% in de benchmark). Forseti pagina 33

33 Figuur 5.6: kunt u aangeven of u tevreden of ontevreden bent over de volgende aspecten van het taxibedrijf / de centrale? De regio Gooi en Vechtstreek scoort bij de vragen over het taxibedrijf / de centrale op drie van de vier aspecten lager. Bij de vriendelijkheid van de telefonist(e ) is het verschil het grootst. In de benchmark is het aandeel (zeer) tevreden 66%, in de regio Gooi en Vechtstreek 58%. De bereikbaarheid van de het taxibedrijf / de centrale scoort in de regio wel beter. Hier is 63% (zeer) tevreden over, tegenover 61% in de benchmark. Forseti pagina 34

34 Figuur 5.7: kunt u aangeven of u tevreden of ontevreden bent over de afhandeling van klachten door de vervoerder? De regio Gooi en Vechtstreek scoort in vergelijking met de benchmark iets beter dan de benchmark. Forseti pagina 35

35 Figuur 5.8: kunt u aangeven of u tevreden of ontevreden bent over de afhandeling van de klachten door de gemeente? (benchmark) Op dit onderdeel scoort de regio Gooi en Vechtstreek een hoger aandeel (zeer) tevreden respondenten. Daarbij valt op dat ook de aandelen (zeer) ontevreden hoger liggen dan in de benchmark. Bij alle drie de vragen is dit verschil meer dan acht procentpunt, bij de snelheid van afhandeling van klachten door de gemeente is dit verschil 21 procentpunt. Forseti pagina 36

36 6 Aanbevelingen 6.1 Aanbevelingen Op basis van het uitgevoerde onderzoek doen wij de aanbeveling om onderstaande punten te verbeteren. Verbetering in deze punten zal zorgen voor een nog betere beoordeling van het leerlingenvervoer in de regio Gooi en Vechtstreek: Volgens de ouders/verzorgers zijn de leerlingen lang onderweg. Ondanks dat ze op tijd thuis en op school komen wordt dit minder positief beoordeeld. Het toezien van het gebruik van gordels door de chauffeur kan worden verbeterd. De communicatie met het taxibedrijf / de centrale verdient aandacht. Hier zijn de respondenten gematigd tevreden over. Over de klachtenafhandeling door zowel vervoerder als gemeente is men het meest negatief. Bij de gemeente is de grootste winst te behalen in de snelheid van de afhandeling. Bij de vervoerder is de meeste winst te halen bij de manier van afhandelen. 6.2 Aanbevelingen uit 2010 Daar waar mogelijk moesten de uitkomsten van het onderzoek vergeleken worden met de uitkomsten uit het KTO uit Vanwege andere vragen en andere vraagstelling zijn de onderzoeken niet één op één te vergelijken. Waar mogelijk hebben wij aangegeven of de aanbevelingen uit 2010 (waarschijnlijk) hebben geleid tot verbeterde resultaten in Over het contact met de gemeenten zijn de respondenten (zeer) tevreden. Dit bleek zowel uit de resultaten per gemeente als de benchmark. Dit was in 2010 minder het geval. De klachtenafhandeling blijft een punt waar relatief veel respondenten (zeer) ontevreden over zijn. Zeker de klachtenafhandeling door de gemeenten. Het aandeel (zeer) ontevreden respondenten is toegenomen. Een deel van de respondenten is, net als in 2010, niet tevreden over de reistijd. De tevredenheid over het op tijd op school of thuis komen is groter. Net als in 2010 blijkt ook in 2013 het gordelgebruik een aandachtspunt te zijn. In 2010 zijn winterbanden als aanbeveling opgenomen. Dit is ook nu nog een belangrijke opmerking van de respondenten. In 2010 werd voorgesteld dit te verplichten. De respondenten willen graag een vaste chauffeur met goede sociale en pedagogische vaardigheden voor hun kinderen. Duidelijke communicatie wanneer dit een keer anders is, is belangrijk voor de tevredenheid van de respondenten. Dit is in dit onderzoek gelijk aan Forseti pagina 37

37 Bijlagen

38 1 Vragenlijst

39 !"#$"%"&'"(%)*&%"$+*",-.""$.(&/"&#"$#*"$- 01- ( ::29-;< - - 7/2$(89:- - ;(/#"$)9:- - <22$%"& ))9:- - ;9(+"&- - =(>%":"$"& - -?":&")- -.2$"& % !"#$%"%&&#'()(#%*#%+(,-(%.&$(%"%$()/(0(#%1(#$%2)(/%0(% /2,%)&#%0(%'(.((#$(%*#%3($%,((/,*#'(#)(/)2(/ %"-0":""&B" '49-B4CB:4C!"#$%"%&&#'()(#%25%"%$()/(0(#%25%2#$()/(0(#%1(#$%2)(/% 0(%)2,'(#0(%&67(8$(#%)&#%3($%,((/,*#'(#)(/)2(/ E3- ;"B-*1-B(>%-*1-)8'**/-,*:"& F1- ;"B-*1-%"-2C0")1$*,"&-B(>%-B'9()-,*:"& %4-HIJ;KK4;C!"#$%"%&&#'()(#%25%"%$()/(0(#%25%2#$()/(0(#%1(#$%2)(/% 0(%83&"55("/ A(&%("&-#2&-B*"12))(&0D '49-B:4C9;L7!"#$%"%&&#'()(#%25%"%$()/(0(#%25%2#$()/(0(#%1(#$%2)(/% 3($%)2(/$"*'4 I""$- B"#$"%"& I""$- B"#$"%"& I""$- B"#$"%"& A,F2/(B"(B)"()-:2B"$(""/D- 0E1-;"B-$**,#$(>-+(>&-#2&-'"B-#*"$B9( =G1-;"B-BH1"-#*"$B9( !"#$"%"& I""$- B"#$"%"&!"#$"%"&!"#$"%"& <"9B$22/!"#$"%"& <"9B$22/ <"9B$22/ <"9B$22/ J&B"#$"%"& J&B"#$"%"& J&B"#$"%"& I""$- J&B"#$"%"& J&B"#$"%"& I""$- J&B"#$"%"& I""$- J&B"#$"%"& F""B-&("B I""$- J&B"#$"%"& F""B-&("B F""B-&("B <#B3 F""B-&("B!"#$"%"&'"(%)*&%"$+*",-.""$/(&0"&#"$#*"$

40 !"#$#%&'(")*'+,$-$)"$."/#*%0"!"#$%"%&&#'()(#%*+%"%$(),(-(#%*+%*#$(),(-(#%.(#$%*)(,%-(% )*/'(#-(%&01(2$(#%)&#%3($%$&45.(-,56+%7%-(%2(#$,&/( "-)&"/'"(%-722$8""-%"-9"/":**&-7*$%9-;"2&97**$% <;"$"(,;22$'"(%= "-#$("&%"/(>,'"(%-#2&-%"-9"/":*&()9<"= "-82&("$-722$*1-?7-#$220-5-*18"$,(&0-7*$%9-2:0"'2&%"/% %.7#"/ - - >2- - &""B-02-%**$-&22$-#$220-CD - - )A'$(:9"/(>,- - 1"$-82(/- - 9"/":*&()A'- - 2&%"$)!"#$%"%&&#'()(#%*+%"%$(),(-(#%*+%*#$(),(-(#%.(#$%*)(,% -(%&+3&#-(/5#'%)&#%-(%9/&23$(#%-**,%-(%)(,)*(-(,8 1B3-6"-82&("$-722$*1-?-,/2A'9"&-,?&9-(&%("&"&-;(>-%"-#"$#*"$%"$ C3-6"-7(>+"-722$*1-%"-,/2A'9-7*$%9-2:0"'2&%"/%-%**$-%"-#"$#*"$%"$ D3-6"-)&"/'"(%-#2&-2:'2&%"/(&0-#2&-,/2A'9"&-%**$-%"-#"$#*"$%"$ >2- - &""B-02-%**$-&22$-#$220-CE - - )A'$(:9"/(>,- - 1"$-82(/- - 9"/":*&()A'- - 2&%"$)!"#$%"%&&#'()(#%*+%"%$(),(-(#%*+%*#$(),(-(#%.(#$%*)(,%-(% &+3&#-(/5#'%)&#%-(%9/&23$(#%-**,%-(%'(:((#$(8 G""$- 9"#$"%"& G""$- 9"#$"%"& G""$- 9"#$"%"& 413-6"-82&("$-722$*1-?-,/2A'9"&-,?&9-(&%("&"&-;(>-%"-0"8""&9" "-7(>+"-722$*1-%"-,/2A'9-7*$%9-2:0"'2&%"/%-%**$-%"-0"8""&9" $6"-)&"/'"(%-#2&-2:'2&%"/(&0-#2&-,/2A'9"&-%**$-%"-0"8""&9" F?(89"-#**$-2/0"8"&"-*18"$,(&0"&B-)?00")9(")-9"$-#"$;"9"$(&0-#2&-'"9-#"$#*"$-"3%3!"#$"%"&!"#$"%"&!"#$"%"& H"?9$22/ H"?9$22/ H"?9$22/ I&9"#$"%"& I&9"#$"%"& I&9"#$"%"& G""$- I&9"#$"%"& G""$- I&9"#$"%"& G""$- I&9"#$"%"& 7""9-&("9 7""9-&("9 7""9-&("9 G'#$:%*"/$%00"$>*%="/3$!%*#"0'+<$)%/<$>??*$9:$F")":"*<'/=3$ H$<9/#$)'#$,?*F90'"*$'/$)"$('+=">?"=)"$"/>"0?I$#"*9=;#9*"/3$!"#$"%"&'"(%)*&%"$+*",-.""$/(&0"&#"$#*"$

41 2 Begeleidende brief

42 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van: <voornaam> <tsv> <achternaam> <adres> <postcode> <woonplaats> Datum Betreft : : Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Geachte heer/mevrouw, Uw kind maakt gebruik van het leerlingenvervoer in Hilversum. Wij hechten veel waarde aan uw mening over de kwaliteit en de uitvoering van dit vervoer. Daarom houden wij een onderzoek onder de ouder(s) en verzorger(s) van leerlingen die met het leerlingenvervoer naar school reizen. Het onderzoek levert informatie op hoe het vervoer in de praktijk wordt uitgevoerd en hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. U kunt meewerken aan het onderzoek door bijgevoegde vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Kunt u daarvoor een zwarte of blauwe pen gebruiken? Indien u meerdere vragenlijsten ontvangt, willen wij u vragen om deze vragenlijsten ook in te vullen. Alle vragenlijsten worden vanzelfsprekend anoniem verwerkt. Wilt u de ingevulde vragenlijst voor terugsturen? U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Met vriendelijke groet, E. Boog Wethouder onderwijszaken

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010

paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer 2010 NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 28 januari 2011 registratienummer: I/1101316 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. P. Aipassa paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland Eindrapport In opdracht van: Doelgroepenvervoer West-Friesland Augustus

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Overzicht resultaten enquête leerlingenvervoer gemeente Grave Naam leerling - 2. Maakt u gebruik van taxivervoer?

Overzicht resultaten enquête leerlingenvervoer gemeente Grave Naam leerling - 2. Maakt u gebruik van taxivervoer? 1. Naam leerling - 2. Maakt u gebruik van taxivervoer? ja nee 50 7 88% 12% 3. Wordt uw kind s ochtends op tijd opgehaald en 's middags op tijd afgezet (maximaal 5 minuten afwijkend van de streeftijd):

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer)

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RAPPORTAGE Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RegioRijder november 2017 Samenvatting In augustus en september 2017 heeft ZorgfocuZ in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer Gemeente Roermond Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Mei 2016 Projectnummer: 348206 Correspondentienummer: DH-2605-5040 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop.

- Wanneer u de enquête heeft ingevuld kunt u deze terugsturen naar de gemeente in de bijgevoegde portvrije envelop. Enquête klantgerichtheid leerlingenvervoer 2008-2009 Hieronder treft u de enquête aan met vragen over uw tevredenheid wat betreft een aantal aspecten van de uitvoering van het leerlingenvervoer dit jaar

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug

KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Najaar 2013 Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Najaar 2013 Datum 10 december 2013 Kenmerk UTA217/Bxj/1595 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek Badhuiswal 3 Postbus 1149 8001 BC Zwolle tel. 038 4225780 fax 038 4216870 memo Aan Van : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland (2009-2014)

Nadere informatie

Kwaliteitsmeting doelgroepenvervoer Noord-Groningen 2011 Eindrapport

Kwaliteitsmeting doelgroepenvervoer Noord-Groningen 2011 Eindrapport Kwaliteitsmeting doelgroepenvervoer Noord-Groningen 2011 Eindrapport Kwaliteitsmeting doelgroepenvervoer Noord-Groningen 2011 Eindrapport in opdracht van Acht deelnemende gemeenten doelgroepenvervoer

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden

Klanttevredenheidsonderzoek. RegioTaxi Haaglanden Klanttevredenheidsonderzoek Ricardo Poppeliers Dammis van t Zelfde RegioTaxi Haaglanden Inhoud presentatie Uitgangspunten onderzoek Opzet van het onderzoek Resultaten Conclusies Uitgangspunten Uitvraag

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Mei 2009 WOONINVEST Charlotte van Pallandtlaan 2 Postbus 163 2270 AD Voorburg Telefoon 070 301 11 00 Telefax 070 320 83 22 algemeen@wooninvest.nl www wooninvest

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2009 In opdracht van Stadstoezicht afdeling B&O Centrum

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek naar het functioneren van het CVV (Wmo) 2011 Steller: N.Vintcent Datum: 18 september 2012

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN

EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN HVD-GGD Groningen, 27 juni 2006 sectie epidemiologie (Jan Broer) team WVG (Hans Bolt)... EINDRAPPORT EVALUATIE ONDERZOEK NIJESTEE 2004-2005 TEVREDENHEID CLIENTEN DOORLOOPTIJDEN GGD Groningen sectie epidemiologie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek

Tevredenheidonderzoek Tevredenheidonderzoek 2013-2014 Samenvatting van de conclusies - Ouders en leerlingen zijn tevreden over het, ze geven de school cijfers tussen de en de, - De beoordeling voor de sfeer op school is hoger

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Evaluatie leerlingenvervoer 2013

Evaluatie leerlingenvervoer 2013 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- januari 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- 1 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders-

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Gelderland Eindrapport

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Gelderland Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Gelderland Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Gelderland Eindrapport in opdracht van Projectbureau Regiotaxi Gelderland namens provincie Gelderland

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheid

Rapportage Klanttevredenheid 2013 Rapportage Klanttevredenheid Bedrijfsbezoek van groep 5/6 van het Sterrenpad Nuis Eric Jan Veenstra Kwaliteitsmanager Taxi Nuis 10-4-2014 Rapportage klanttevredenheid 2013 Pagina 0 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN - WELZORG & SERVICETAXI DIEMEN EN WMO LOKET-

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN - WELZORG & SERVICETAXI DIEMEN EN WMO LOKET- KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-GERECHTIGDEN GEMEENTE DIEMEN - WELZORG & SERVICETAXI DIEMEN EN WMO LOKET- Management Summary DESAN Research Solutions BV Amsterdam, augustus 07 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de bruidsparen gepeild. Huwelijksvoltrekkingen 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de bruidsparen gepeild. Huwelijksvoltrekkingen 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de bruidsparen gepeild Huwelijksvoltrekkingen 2006 Bij de gemeente Lelystad heeft het gehele jaar 2006 een klanttevredenheidsonderzoek huwelijksvoltrekking plaatsgevonden.

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderdagverblijven rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012.

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze BSO s. Door 158 gezinnen zijn de vragenlijsten ingevuld, Dit is 16,3 % van de gezinnen

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek consultancy - onderzoek - monitoring Klanttevredenheidsonderzoek Stadsregiotaxi Arnhem Nijmegen November 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Stadsregiotaxi 1/18 Deze rapportage is vervaardigd door: Ronald

Nadere informatie

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13.

Regionale Wmo monitor. Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Weesp. Bussum, juni 2013 13. nale Wmo monitor Ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2012 van de Gemeente Bussum, juni 2013 13.0004647 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 2 2.1 Algemene onderzoeksopzet

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/16/26471 zaaknr.: Z/C/16/30882 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer 2015-2016 Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Resultaten Taxbus Enquête 2011

Resultaten Taxbus Enquête 2011 Resultaten Taxbus Enquête 2011 Collectief vraagafhankelijk vervoer Eindhoven Auteurs: Sylvie van Dijk Caro Goudriaan Dit onderzoek kon plaats vinden dankzij de medewerking van een groot aantal vrijwilligers.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie