Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg PN VENLO +31 (77)

2 Verslag Inleiding Sinds 1 april 2009 wordt in Noord-Limburg de COPD-zorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De COPD-zorg wordt als DBC COPD Eerste Lijn op gestructureerde wijze en in samenhang verleend door huisartsen, praktijkondersteuners/longverpleegkundigen enhet Expertteam COPD van Cohesie Cure and Care. In het kader van het beoordelen van de kwaliteit van de geboden zorg wordt één maal in de twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Voor de DBC COPD vond dit onderzoek voor het eerst plaats in de maanden oktober en november Het KlantTevredenheidsOnderzoek (KTO) is bedoeld om de kwaliteit van de COPD-ketenzorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt. Voor de uniformiteit is gebruik gemaakt van de vragenlijst van de DBC DM uit 2009 en zijn de vragen aangepast voor setting van de DBC COPD. Voor de werkwijze is uitgegaan van de volgende vragen: Wat is het onderzoeksdoel, wat willen we weten? Wie behoort tot de onderzoeksgroep? In welke vorm willen we het onderzoek uitvoeren? Onderzoeksdoel: Hoe is de tevredenheid over de behandeling en begeleiding rondom het ziektebeeld COPD? Hoe vaak zijn er contacten geweest tussen behandelaar en cliënt? Wordt op een goede manier omgegaan met klachten, voelen cliënten zich serieus genomen? Is de uitleg op een begrijpelijke manier gegeven? Zijn de verschillende aspecten van COPD besproken? Is er gesproken over verwijzing naar andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld diëtiste, fysiotherapeut of longarts? Is er afstemming van zorg tussen de verschillende zorgverleners rondom COPD? Zijn er suggesties voor het verbeteren van de aangeboden zorg? Wie behoort tot de onderzoeksgroep: Tot de te onderzoeken groep behoren de cliënten die opgenomen zijn in de DBC COPD Eerste Lijn Noord- Limburg. Deze dienen langer dan een jaar begeleid te zijn voor COPD in huisartsenpraktijken die langer dan 1 jaar deelnemen aan deze DBC. Op welke manier hebben we het onderzoek uitgevoerd?: De enquête is samengesteld uit gesloten vragen (waarbij alleen een kruisje gezet hoeft te worden voor het gebruikersgemak), aangevuld met een open vraag naar suggesties. Wij hebben ervoor gekozen met een beperkt aantal vragen een zo groot mogelijk inzicht te verkrijgen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de contacten met de huisarts en de contacten met de praktijkondersteuner. De enquête is uitgevoerd door Cohesie Cure and Care. Voor elke deelnemende huisartsenpraktijk is 20% van het totale patiëntenbestand op basis van de COPD HIS-labels (GO1L, CO1M, G02L, GO2M, GO3M*) op aselecte wijze gekozen voor deelname aan de enquête. In verband met privacy is de enquête met retour-envelop verzonden door Cohesie. De selectie heeft ook dusdanig plaatsgevonden dat de uitkomsten niet herleid kunnen worden naar individuele patiënten. Er is drie weken responstijd gegeven voor het terugsturen van de enquête; er is geen reminder verstuurd. Enquête: De tekst van de enquête is opgenomen als bijlage. Cohesie Cure Care 2 van 18 Versie: (Definitief)

3 Verslag Resultaten algemeen In totaal zijn er 452 enquêtes verstuurd. Er zijn 258 formulieren teruggestuurd, een respons van 57%. Uit de reacties van de respondenten is op te maken dat men over het algemeen tevreden is over de behandeling en begeleiding rondom de aandoening COPD. Het gemiddelde eindoordeel over de COPD-zorg bedraagt op een tienpuntsschaal: 8,0. Door de hoge respons is voor de grotere praktijken ook representatief beeld te schetsen. Dit zal tijdens de reguliere feedbackbesprekingen op praktijkniveau gepresenteerd en besproken worden. Communicatie met huisarts en praktijkondersteuner of longverpleegkundige Vrijwel iedereen heeft regelmatig contact met de huisarts en/of praktijkondersteuner. De uitleg rondom het ziektebeeld COPD wordt meestal tot altijd op een begrijpelijke manier gegeven. Men ervaart dat er meestal tot altijd voldoende tijd en aandacht geschonken wordt tijdens de contacten. Een nog groter percentage geeft aan het gevoel te hebben dat men serieus wordt genomen. Op al deze punten scoort de praktijkondersteuner of longverpleegkundige iets beter dan de huisarts. Dat was ook te verwachten gezien de opzet van de COPD-zorg, waarbij de praktijkondersteuner of longverpleegkundige meer tijd heeft voor de patiënt. COPD specifieke communicatie met zorgverlener Over het algemeen geeft men aan meestal (28%) tot altijd goede (47%) voorlichting te hebben gekregen over COPD. 22% geeft aan soms of nooit. Indien COPD-medicatie van toepassing is geeft 16% van de respondenten aan meestal en 41% altijd goede uitleg te hebben gehad. 20% geeft bij deze vraag als antwoord: nooit (6%)of soms (14%). In beide gevallen gaat het om 1 op de 5 respondenten die aangeven soms of nooit goede voorlichting en uitleg te hebben gehad. Uit de antwoorden op vraag 15 blijkt om welke aandachtspunten het specifiek gaat. Uit deze enquête blijkt dat met 50-80% respondenten het afgelopen jaar gesproken is over de verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor een goede begeleiding van COPD. Dit is een voorwaarde om te komen tot zelfmanagement. 3 items die hierbij opvallen, zijn roken, longmedicatie en de vragenlijst over benauwdheid. Op deze items scoort maar rond de 50% van de respondenten dat deze zijn besproken. Roken scoort deels laag (51,6%), omdat 31% heeft aangegeven niet (meer) te roken. Wordt deze groep weggelaten dat blijkt bij het overgrote merendeel van de respondenten dit item te zijn besproken. Wat betreft luchtwegmedicatie geeft 14,7% aan geen medicatie te gebruiken. Dan nog blijft er een grote groep van respondenten die wel medicatie gebruiken over die aangeven dat dit item niet is besproken. Het item "Vragenlijst over benauwdheid" scoort het laagste van alle items. Er zijn wel ideeen hoe dit komt, maar dit zou nader onderzoek behoeven om dit bevestigd te zien. Verwacht wordt dat veel praktijken deze vragen verwerken in hun consult en deze niet specifiek benomen. Of patienten kennen de vragenlijst onder een andere benaming: de CCQ-vragenlijst. Externe hulpverleners Slechts een klein percentage van de respondenten geeft aan gebruik gemaakt te hebben van externe zorgverleners: 8,5-19%. Hieruit valt af te leiden dat weinig mensen met COPD met meerdere zorgverleners te maken hebben. Van degenen die gebruik maken van externe zorgverleners geeft het grootste gedeelte aan dat de zorg meestal tot altijd op elkaar is afgestemd. Cohesie Cure Care 3 van 18 Versie: (Definitief)

4 Verslag Suggesties verleende COPD-zorg Dertig respondenten (11,6%) heeft suggesties gedaan om de COPD-zorg te verbeteren. Enkele opmerkingen hebben betrekking op praktijkspecifieke zaken. Een bundeling van de meest voorkomende suggesties geeft het volgende beeld: 8 van de 30 respondenten geeft aan (eenmalig of periodiek) naar de longarts te willen of contact met het ziekenhuis op prijs te stellen. 6 van de 30 respondenten geeft een tekort aan op het gebied van advies, instructie en voorlichting mbt medicatie, ziektebeeld en behandelingsmogelijkheden. Algemeen oordeel en suggesties Het gemiddelde eindoordeel over de COPD-zorg bedraagt op een tienpuntsschaal: 8,0. Bij de suggesties geven veel respondenten aan tevreden te zijn over de geboden zorg, en geen behoefte te hebben aan verandering van de COPD-zorg. Individuele suggesties voor verandering of verbetering worden meegenomen in de conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit deze enquete. Conclusie Het aantal ontvangen enquêtes van 258 stuks (respons van 57%), geeft ons voldoende informatie om te kunnen stellen dat het overgrote deel van de respondenten goed te spreken is over de invulling van de zorg/begeleiding rondom COPD zoals deze in het DBC COPD geregeld is. Dit is de eerste maal dat dit klanttevredenheidsonderzoek gedaan is binnen deze populatie. Enkele punten verdienen onze aandacht, met name de voorlichting omtrent medicatie, het ziektebeeld COPD en de behandelingsmogelijkheden. Daarnaast zal op basis van statistiekgegevens worden bekeken of het percentage respondenten dat gebruik maakt van externe zorgverleners overeenkomt met de daarvoor geldende verwijscriteria. Conform de gemaakte afspraken met de preferente zorgverzekeraar zal dit klanttevredenheidsonderzoek in 2013 worden herhaald. De ingezette acties zullen dan wederom vanuit patientenperspectief worden geinventariseerd en beoordeeld. Advies is om dan ook vragen in de enquete op te nemen mbt de DBC-folder COPD en of het aantal controles als voldoende wordt ervaren. Cohesie Cure & Care, chronische zorg dd * COPD HIS-labels: GO1L = COPD Gold 1 Lichte ziektelast GO1M = COPD Gold 1 Matige ziektelast GO2L = COPD Gold 1 Lichte ziektelast GO2M = COPD Gold 1 Matige ziektelast GO3M = COPD Gold 1 Matige ziektelast Cohesie Cure Care 4 van 18 Versie: (Definitief)

5 Grafieken Communicatie met huisarts en POH/longverpleegkundige Vraag 1 t/m 4 (Huisarts), vraag 5 t/m 8 (POH/longverpleegkundige) Huisarts Vraag 1: Heeft u in de afgelopen 12 maanden in verband met uw COPD contact gehad met uw huisarts? POH/longverpleegkundige Vraag 5: Hoe vaak heeft u in de afgelopen maanden in verband met uw COPD contact gehad met praktijkondersteuner of longverpleegkundige? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,7% 1,2% 40,7% 48,8% 34,9% 39,1% 21,7% 10,9% HA POH Vaker 1 keer Nooit Huisarts Vraag 2: Legt de huisarts (mbt COPD) de dingen op een begrijpelijke manier voor u uit? POH/longverpleegkundige Vraag 6: Legt de praktijkondersteuner of longverpleegkundige (mbt COPD) de dingen op een begrijpelijke manier voor u uit? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,5% 1,7% 57,7% 70,0% 28,4% 24,3% 5,5% 3,0% HA POH Altijd Meestal Soms Nooit * Grafiek is zonder antwoordopties " (indien vraag 1 Nooit)" en " (indien vraag 5 Nooit)" Cohesie Cure Care 5 van 18 Versie: (Definitief)

6 Grafieken Huisarts Vraag 3: Heeft de huisarts (mbt COPD) voldoende tijd en aandacht voor u? POH/longverpleegkundige Vraag 7: Heeft de praktijkondersteuner of longverpleegkundige (mbt COPD) voldoende tijd en aandacht voor u? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,0% 1,3% 60,2% 80,0% 31,8% 16,5% 3,5% 1,7% HA POH Altijd Meestal Soms Nooit * Grafiek is zonder antwoordopties " (indien vraag 1 Nooit)" en " (indien vraag 5 Nooit)" Huisarts Vraag 4: Voelt u zich (mbt COPD) serieus genomen door de huisarts? POH/longverpleegkundige Vraag 8: Voelt u zich (mbt COPD) serieus genomen door de praktijkondersteuner en longverpleegkundige? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,0% 1,7% 73,6% 80,0% 19,9% 15,2% 3,5% 2,6% HA POH Altijd Meestal Soms Nooit * Grafiek is zonder antwoordopties " (indien vraag 1 Nooit)" en " (indien vraag 5 Nooit)" Cohesie Cure Care 6 van 18 Versie: (Definitief)

7 Grafieken Communicatie met huisarts en POH/longverpleegkundige Vraag 9, 10 en 13 Vraag 9: Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u goede voorlichting gekregen over COPD? 3% 10% 47% 12% 28% Nooit Soms Meestal Altijd Vraag 10: Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u uitleg gekregen rondom het gebruik van uw inhalatie medicatie (pufjes)? 3% 6% 20% 41% 14% 16% Nooit Soms Meestal Altijd Cohesie Cure Care 7 van 18 Versie: (Definitief)

8 Grafieken Vraag 13: Heeft u in de afgelopen 12 maanden met uw begeleider gesproken over de volgende onderwerpen? 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,1% 8,6% 15,2% 26,8% 74,7% 64,5% Roken Longmedicatie Nee Ja * Grafiek is zonder antwoordoptie "Ik rook niet (meer)" 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 9,3% 10,9% 5,0% 10,9% 13,6% 25,2% 29,5% 41,5% 81,4% 65,5% 59,7% 47,7% Nee Ja Cohesie Cure Care 8 van 18 Versie: (Definitief)

9 Grafieken Externe hulpverleners Vraag 11 en 12 Vraag 11: Heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van de andere zorgverleners of diensten met betrekking tot de COPD? 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 14,0% 17,4% 13,6% 67,1% 19,0% 74,0% 8,5% 69,4% 17,1% Diëtiste Fysio-therapeut Longarts / Polikliniek Longziekten Nee Ja Vraag 12: Waren volgens u de behandelingen en adviezen die u kreeg van de verschillende hulpverleners op elkaar afgestemd? 10,7% 4,9% 7,8% 35,9% 40,8% Nooit Soms Meestal Altijd * Grafiek is zonder antwoordopties " (indien vraag 11 3x Nee)" Cohesie Cure Care 9 van 18 Versie: (Definitief)

10 Grafieken Score verleende COPD-zorg Vraag 14 Vraag 14: Geef hieronder uw totale oordeel over uw COPD-zorg, waarbij 0 de slechts mogelijke en 10 de best mogelijke COPD-zorg is. 50,0% 45,0% 40,0% 38,8% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 15,1% 19,8% 13,2% 10,0% 5,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,4% 0,8% 3,1% 4,7% 3,5% Suggesties verleende COPD-zorg Vraag 15 Vraag 15: Heeft u nog suggesties hoe we de COPD-zorg rondom u nog beter kunnen inrichten? 100,0% 90,0% 80,0% 81,4% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Ja Nee 20,0% 10,0% 11,6% 7,0% 0,0% 1 Cohesie Cure Care 10 van 18 Versie: (Definitief)

11 Samenvatting resultaten Respons Verzonden Retour Aantal Aantal % TOTAAL % Verwerking vragenlijsten Verwerking Verzonden Aantal % Digitaal 9 3,5% Papier ,5% Vraag 1: Heeft u in de afgelopen 12 maanden in verband met uw COPD contact gehad met uw huisarts? Antwoord Aantal HA POH Nooit 56 21,7% 10,9% 1 keer 90 34,9% 39,1% Vaker ,7% 48,8% 7 2,7% 1,2% Vraag 2: Legt de huisarts (mbt COPD) de dingen op een begrijpelijke manier voor u uit? Antwoord Aantal HA POH Antwoord Aantal HA POH Nooit 6 2,3% 0,8% Nooit 6 3,0% 0,9% Soms 11 4,3% 2,7% Soms 11 5,5% 3,0% Meestal 57 22,1% 21,7% Meestal 57 28,4% 24,3% Altijd ,0% 62,4% Altijd ,7% 70,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 57 22,1% 10,9% (indien vraag 1 Nooit) 11 5,5% 1,7% 11 4,3% 1,6% TOTAAL % 100,0% * Tabel is zonder antwoordoptie "Niet van toepassing (indien vraag 1 Nooit)" Cohesie Cure Care 11 van 18 Versie: (Definitief)

12 Samenvatting resultaten Vraag 3: Heeft de huisarts (mbt COPD) voldoende tijd en aandacht voor u? Antwoord Aantal HA POH Antwoord Aantal HA POH Nooit 1 0,4% 0,4% Nooit 1 0,5% 0,4% Soms 7 2,7% 1,6% Soms 7 3,5% 1,7% Meestal 64 24,8% 14,7% Meestal 64 31,8% 16,5% Altijd ,9% 71,3% Altijd ,2% 80,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% (indien vraag 1 Nooit) 57 22,1% 10,9% 8 4,0% 1,3% 8 3,1% 1,2% TOTAAL % 100,0% * Tabel is zonder antwoordoptie "Niet van toepassing (indien vraag 1 Nooit)" Vraag 4: Voelt u zich (mbt COPD) serieus genomen door de huisarts? Antwoord Aantal HA POH Antwoord Aantal HA POH Nooit 0 0,0% 0,4% Nooit 0 0,0% 0,4% Soms 7 2,7% 2,3% Soms 7 3,5% 2,6% Meestal 40 15,5% 13,6% Meestal 40 19,9% 15,2% Altijd ,4% 71,3% Altijd ,6% 80,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% (indien vraag 1 Nooit) 57 22,1% 10,9% 6 3,0% 1,7% 6 2,3% 1,6% TOTAAL % 100,0% * Tabel is zonder antwoordoptie "Niet van toepassing (indien vraag 1 Nooit)" Vraag 5: Hoe vaak heeft u in de afgelopen maanden in verband met uw COPD contact gehad met praktijkondersteuner of longverpleegkundige? Antwoord Aantal % Nooit 28 10,9% 1 keer ,1% Vaker ,8% 3 1,2% Cohesie Cure Care 12 van 18 Versie: (Definitief)

13 Samenvatting resultaten Vraag 6: Legt de praktijkondersteuner of longverpleegkundige (mbt COPD) de dingen op een begrijpelijke manier voor u uit? Antwoord Aantal % Antwoord Aantal % Nooit 2 0,8% Nooit 2 0,9% Soms 7 2,7% Soms 7 3,0% Meestal 56 21,7% Meestal 56 24,3% Altijd ,4% Altijd ,0% 0 0,0% 0 0,0% (indien vraag 5 Nooit) 28 10,9% 4 1,7% 4 1,6% TOTAAL % * Tabel is zonder antwoordoptie "Niet van toepassing (indien vraag 5 Nooit)" Vraag 7: Heeft de praktijkondersteuner of longverpleegkundige (mbt COPD) voldoende tijd en aandacht voor u? Antwoord Aantal % Antwoord Aantal % Nooit 1 0,4% Nooit 1 0,4% Soms 4 1,6% Soms 4 1,7% Meestal 38 14,7% Meestal 38 16,5% Altijd ,3% Altijd ,0% 0 0,0% 0 0,0% (indien vraag 5 Nooit) 28 10,9% 3 1,3% 3 1,2% TOTAAL % * Tabel is zonder antwoordoptie "Niet van toepassing (indien vraag 5 Nooit)" Vraag 8: Voelt u zich (mbt COPD) serieus genomen door de praktijkondersteuner en longverpleegkundige? Antwoord Aantal % Antwoord Aantal % Nooit 1 0,4% Nooit 1 0,4% Soms 6 2,3% Soms 6 2,6% Meestal 35 13,6% Meestal 35 15,2% Altijd ,3% Altijd ,0% 0 0,0% 0 0,0% (indien vraag 5 Nooit) 28 10,9% 4 1,7% 4 1,6% TOTAAL % * Tabel is zonder antwoordoptie "Niet van toepassing (indien vraag 5 Nooit)" Cohesie Cure Care 13 van 18 Versie: (Definitief)

14 Samenvatting resultaten Vraag 9: Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u goede voorlichting gekregen over COPD? Antwoord Aantal % Nooit 25 9,7% Soms 31 12,0% Meestal 72 27,9% Altijd ,7% 7 2,7% Antwoord Diëtiste Fysio-therapeut Longarts / Polikliniek Longziekten Ja 19,0% 8,5% 17,1% Nee 67,1% 74,0% 69,4% 14,0% 17,4% 13,6% Vraag 10: Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u uitleg gekregen rondom het gebruik van uw inhalatie medicatie (pufjes)? Antwoord Aantal % Nooit 16 6,2% Soms 35 13,6% Meestal 42 16,3% Altijd ,5% 51 19,8% 7 2,7% Vraag 11: Heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van de andere zorgverleners of diensten met betrekking tot de COPD? Fysiotherapeut Longziekten Longarts / Polikliniek Diëtiste Antwoord Aantal % Aantal % Aantal % Ja 49 19,0% 22 8,5% 44 17,1% Nee ,1% ,0% ,4% 36 14,0% 45 17,4% 35 13,6% % % Cohesie Cure Care 14 van 18 Versie: (Definitief)

15 Samenvatting resultaten Vraag 12: Waren volgens u de behandelingen en adviezen die u kreeg van de verschillende hulpverleners op elkaar afgestemd? Antwoord Aantal % Antwoord Aantal % Nooit 5 1,9% Antwoord Nooit 5 4,9% Soms 8 3,1% Ja Soms 8 7,8% Meestal 42 16,3% Nee Meestal 42 40,8% Altijd 37 14,3% Altijd 37 35,9% 24 9,3% TOTAAL 11 10,7% (indien vraag 11 3x ,8% TOTAAL % Nee) 11 4,3% * Tabel is zonder antwoordopties "Niet van toepassing" en " (indien vraag 11 3x Nee)" Vraag 13a: Heeft u in de afgelopen 12 maanden met uw begeleider gesproken over de volgende onderwerpen? Werking longmedicatie Roken Antwoord Aantal % Aantal % Roken Longmedicatie Ja ,6% ,0% Ja 74,7% 64,5% 142 Nee 27 10,5% 59 22,9% Nee 15,2% 26,8% ,0% 38 14,7% 10,1% 8,6% ,0% 19 7,4% % Vraag 13b: Heeft u in de afgelopen 12 maanden met uw begeleider gesproken over de volgende onderwerpen? Vragenlijst over Beweging Gewicht Longfunctie Antwoord benauwdheid Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Ja ,5% ,7% ,4% ,7% Nee 65 25,2% 76 29,5% 35 13,6% ,5% 24 9,3% 28 10,9% 13 5,0% 28 10,9% % % % Cohesie Cure Care 15 van 18 Versie: (Definitief)

16 Samenvatting resultaten Vraag 14: Geef hieronder uw totale oordeel over uw COPD-zorg, waarbij 0 de slechts mogelijke en 10 de best mogelijke COPD-zorg is. Cijfer Aantal % Gemiddelde cijfer: 8, ,8% 1 0 0,0% 2 0 0,0% 3 1 0,4% 4 2 0,8% 5 8 3,1% ,7% ,1% ,8% ,8% ,2% 9 3,5% 249 Antwoord BewegingGewicht Longfunctie Vragenlijst over benauwdheid Ja 65,5% 59,7% 81,4% 47,7% Nee 25,2% 29,5% 13,6% 41,5% 9,3% 10,9% 5,0% 10,9% Vraag 15: Heeft u nog suggesties hoe we de COPD-zorg rondom u nog beter kunnen inrichten? Cijfer Aantal % Ja 30 11,6% Nee ,4% 18 7,0% Cohesie Cure Care 16 van 18 Versie: (Definitief)

17 Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure Care 17 van 18 Versie: (Definitief)

18 Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure Care 18 van 18 Versie: (Definitief)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort Afdeling: Onderwerp: Longziekten De nieuwe Uw eigen COPD paspoort 1 COPD Carrousel / COPD paspoort Inleiding Van uw longarts heeft u te horen gekregen dat u COPD heeft met het advies deel te nemen aan

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 Datum : 01-02-2011 Auteur : Versie : 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Vraagstelling 4. De onderzoeksresultaten. Samenvatting

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Goede zorg bij COPD

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Goede zorg bij COPD Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Goede zorg bij COPD z Goede zorg bij COPD 1 Er is vastgesteld dat u COPD hebt. In deze brochure staat welke zorg u kunt verwachten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie PATIËNTEN INFORMATIE Longrevalidatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het longrevalidatieprogramma. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort Longziekten Beter voor elkaar 2 COPD Carrousel / COPD paspoort Inleiding Van uw longarts heeft u te horen gekregen dat u COPD heeft met het advies deel te

Nadere informatie

Individueel behandelplan COPD/Astma

Individueel behandelplan COPD/Astma Individueel behandelplan COPD/Astma Persoonlijke gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoon E-mail Geb. datum Diagnose Diagnose gesteld op Bij ongeval waarschuwen Naam Adres Telefoon Relatie met pasdrager

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de diëtetiek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Enquête. huisartsenzorg

Enquête. huisartsenzorg Enquête huisartsenzorg Mensen met psychische klachten geven huisartsen gemiddeld een voldoende op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten in de huisartsenzorg, zoals een goede vertrouwensrelatie en aandacht

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Longrevalidatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178

Longrevalidatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178 Longrevalidatie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178 COPD Onder COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vallen de ziekten chronische bronchitis en longemfyseem.

Nadere informatie

Opname in verband met toename COPD-klachten

Opname in verband met toename COPD-klachten Longziekten Opname in verband met toename COPD-klachten i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent opgenomen op verpleegafdeling A1/B1 (Longziekten) of verpleegafdeling N0 (Acute Opname

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

Zelfstandig omgaan met COPD. - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e-vita COPD platform en wetenschappelijk onderzoek.

Zelfstandig omgaan met COPD. - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e-vita COPD platform en wetenschappelijk onderzoek. Zelfstandig omgaan met COPD - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e- COPD platform en wetenschappelijk onderzoek - Informatie voor deelnemers Zelf de regie bij uw COPD behandeling

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok)

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK. Uw mening over onze kliniek telt!

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK. Uw mening over onze kliniek telt! KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK Uw mening over onze kliniek telt! INHOUDSOPGAVE INLEIDING ENQUÊTEFORMULIER RESULTATEN 3 4 5 2 INLEIDING Onder de behandelde patiënten van Lasik Centrum oogkliniek is een onderzoek

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage de ZOED Molenwijk ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een meting uitgevoerd

Nadere informatie

Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008. Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg'

Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008. Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg' Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008 Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen mensen met diabetes type 2 de juiste zorg' Resultaten DVN Diabeteszorg Monitor 2008 Resultaten van het onderzoek 'Ontvangen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid 2016-2018 Geachte cliënt, In december 2015 en in het eerste kwartaal van 2016 zijn er door uw zorgverleners 164 vragenlijsten uitgedeeld. Uiteindelijk

Nadere informatie

Longverpleegkundige. Longgeneeskunde

Longverpleegkundige. Longgeneeskunde Longverpleegkundige Longgeneeskunde Astma en COPD Astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) zijn chronische aandoeningen van de ademhlingsorganen. Bij deze aandoeningen kan er sprake zijn van

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

De nieuwe standaarden astma en COPD. Wat is nieuw

De nieuwe standaarden astma en COPD. Wat is nieuw De nieuwe standaarden astma en COPD Wat is nieuw De patiënt staat centraal Veranderingen Nieuwe definitie luchtwegobstructie Nieuwe indeling ernst astma en COPD Plaats reversibiliteitstest bij astma en

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Samen voor ú. Samen COPD de baas

Samen voor ú. Samen COPD de baas Samen voor ú Samen COPD de baas Inhoudsopgave Samen COPD de baas! 3 Wat is COPD? 4 Wat is een zorgprogramma COPD en de zorggroep Syntein? 5 Wie maakt deel uit van het behandelteam in uw zorggroep? 6 Welke

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Patiënten Informatie Map COPD Deze map is eigendom van Patiëntensticker Uw behandelend longarts is: Inhoud PIM COPD Praktische informatie PIM COPD Informatie Polikliniek Longziekten

Nadere informatie

COPD. Uw opname van dag tot dag. Uw Opname

COPD. Uw opname van dag tot dag. Uw Opname COPD Uw opname van dag tot dag U bent via de Spoedeisende Hulp of via de polikliniek Longziekten opgenomen in het ziekenhuis in verband met hevige benauwdheidsklachten. De toename van benauwdheidsklachten

Nadere informatie

De resultaten van het eindoordeel over de tevredenheidsonderzoek

De resultaten van het eindoordeel over de tevredenheidsonderzoek 4.2.2 Patiënttevredenheidsonderzoek Wij hebben in 2014 een patiënttevredenheidonderzoek uitgevoerd. Elke patiënt krijgt na behandeling een enquêteformulier. Van alle vragenlijsten hebben wij er 110 ingevuld

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma

Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma Onderwerp: Bevestiging dat u niet meer wilt meedoen aan het zorgprogramma hart- en vaatziekten Geachte heer/ mevrouw , Uw

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

DUODAGEN NWU 24-25 november. Roel Wennekes Jelmer Haanstra Jouke Hanje

DUODAGEN NWU 24-25 november. Roel Wennekes Jelmer Haanstra Jouke Hanje DUODAGEN NWU 24-25 november Roel Wennekes Jelmer Haanstra Jouke Hanje Ketenzorg COPD Inleiding Protocol Voorbereiding op DBC Voorbeeld opzet Pauze Spirometrie blazen Spirometrie beoordelen Inleiding Overheid

Nadere informatie

Opname bij COPD. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Opname bij COPD. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Opname bij COPD U bent opgenomen op de Verpleegafdeling Longziekten van Rijnstate Arnhem, omdat u last heeft van COPD. In deze folder leest u wat u van de opname kunt verwachten. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden

Patiëntervaringen met de huisartspraktijk. Huisartsenpraktijk van Wijngaarden Patiëntervaringen met de huisartspraktijk Rapportage voor: Huisartsenpraktijk van Wijngaarden te AMSTERDAM september 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Patiëntervaringen...

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

COPD en Palliatieve Zorg

COPD en Palliatieve Zorg Een logisch sluitstuk van de keten Lucyl Verhoeven Longverpleegkundige Nurse Practitioner i.o. Thebe Mick Raeven Medisch coördinator Palliatief Netwerk Midden-Brabant COPD is dodelijk Bij mensen met COPD

Nadere informatie

Naam. Datum. Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze.

Naam. Datum. Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze. Inventarisatie (A) Naam Datum Zet een kruisje of omcirkel het aantal punten bij het antwoord van uw keuze. A Sociale aspecten (wonen, werken, zelfstandigheid) Ervaart u op onderstaande onderwerpen problemen?

Nadere informatie

Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. Lidewij Sekhuis Projectleider LAN

Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. Lidewij Sekhuis Projectleider LAN Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname Lidewij Sekhuis Projectleider LAN Wie is de LAN? Federatieve vereniging Bundelen van krachten Zorg voor patiënten met chronische longziekten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Patiënten Informatie Map COPD Deze map is eigendom van Patiëntensticker Uw behandelend longarts is: Inhoud PIM COPD Praktische informatie PIM COPD Informatie Polikliniek Longziekten

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening 2013 Klanttevredenheid Maaltijdvoorziening Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 In augustus 2013 is aan 208 gebruikers van de

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte Over deze toolkit Welkom in het huis van persoonsgerichte zorg! Zoals je ziet is het huis nog in

Nadere informatie

Etage 10. Longziekten

Etage 10. Longziekten Etage 10 Longziekten Welkom Wij heten u van harte welkom op etage 10 van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen. In deze brochure vindt u specifieke informatie over de afdeling waar u momenteel verblijft.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Praktijk Jonker & Koetsier Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Praktijk Jonker & Koetsier Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Diagnostiek van COPD: van spirometrie tot ziektelastmeter. Hanneke de Jong Meriam van der Zon Guus van der Meijden

Diagnostiek van COPD: van spirometrie tot ziektelastmeter. Hanneke de Jong Meriam van der Zon Guus van der Meijden Diagnostiek van COPD: van spirometrie tot ziektelastmeter Hanneke de Jong Meriam van der Zon Guus van der Meijden Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

COPD- en Astmacontroleboekje van:

COPD- en Astmacontroleboekje van: De Astma apotheken en COPD van Zorggroep Uw behandelplan Almere Inhoudsopgave Waarom dit boekje 1 Controleafspraak voor astma / COPD 4, 6, 8, 10 Doelen voor de controle de volgende keer 5, 7, 9, 11 Andere

Nadere informatie

Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten

Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten. Poli Longziekten Longrevalidatie: Revalidatieprogramma voor longpatiënten Poli Longziekten Uw behandelend longarts heeft u een voorstel gedaan voor een revalidatieperiode. Via deze folder willen wij u informeren over de

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Zoed (Zorgverleners Onder Eén Dak) Molenwijk ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

- persoonlijk - Zelfzorgpas voor astma/copd H.263374.0409

- persoonlijk - Zelfzorgpas voor astma/copd H.263374.0409 - persoonlijk - Zelfzorgpas voor astma/copd H.263374.0409 Eigendom van Naam : Adres : Plaats : Telefoonnummer : Bij verlies wordt de vinder dringend verzocht contact op te nemen met de eigenaar van dit

Nadere informatie