Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg PN VENLO +31 (77)

2 Verslag Inleiding Sinds 1 april 2009 wordt in Noord-Limburg de COPD-zorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De COPD-zorg wordt als Zorgprogramma COPD Eerste Lijn op gestructureerde wijze en in samenhang verleend door huisartsen, praktijkondersteuners/longverpleegkundigen en het Expertteam COPD van Cohesie Cure and Care. In het kader van het beoordelen van de kwaliteit van de geboden zorg wordt één maal in de twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Voor het Zorgprogramma COPD vond dit onderzoek voor het eerst plaats in de maanden oktober en november Het tweede klanttevredenheidsonderzoek vond plaats in de oktober en november 2013 Het KlantTevredenheidsOnderzoek (KTO) is bedoeld om de kwaliteit van de COPD-ketenzorg te meten vanuit het perspectief van de cliënt. Voor de uniformiteit is gebruik gemaakt van de vragenlijst van het Zorgprogramma DM uit 2009 en zijn de vragen aangepast voor setting van het Zorgprogramma COPD. Voor de werkwijze is uitgegaan van de volgende vragen: Wat is het onderzoeksdoel, wat willen we weten? Wie behoort tot de onderzoeksgroep? In welke vorm willen we het onderzoek uitvoeren? Onderzoeksdoel: Hoe is de tevredenheid over de behandeling en begeleiding rondom het ziektebeeld COPD? Hoe vaak zijn er contacten geweest tussen behandelaar en cliënt? Wordt op een goede manier omgegaan met klachten, voelen cliënten zich serieus genomen? Is de uitleg op een begrijpelijke manier gegeven? Zijn de verschillende aspecten van COPD besproken? Is er gesproken over verwijzing naar andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld diëtiste, fysiotherapeut of longarts? Is er afstemming van zorg tussen de verschillende zorgverleners rondom COPD? Zijn er suggesties voor het verbeteren van de aangeboden zorg? Wie behoort tot de onderzoeksgroep: Tot de te onderzoeken groep behoren de cliënten die opgenomen zijn in het Zorgprogramma COPD Eerste Lijn Noord-Limburg. Deze dienen langer dan een jaar begeleid te zijn voor COPD in huisartsenpraktijken die langer dan 1 jaar deelnemen aan deze Zorgprogramma. Op welke manier hebben we het onderzoek uitgevoerd?: De enquête is samengesteld uit gesloten vragen (waarbij alleen een kruisje gezet hoeft te worden voor het gebruiksgemak), aangevuld met een open vraag naar suggesties. Wij hebben ervoor gekozen met een beperkt aantal vragen een zo groot mogelijk inzicht te verkrijgen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de contacten met de huisarts en de contacten met de praktijkondersteuner. De enquête is uitgevoerd door Cohesie Cure and Care. Voor elke deelnemende huisartsenpraktijk is 20% van het totale patiëntenbestand op basis van de COPD HIS-labels (GO1L, CO1M, G02L, GO2M, GO3M*) op aselecte wijze gekozen voor deelname aan de enquête. In verband met privacy is de enquête met retour-envelop verzonden door Cohesie. De selectie heeft ook dusdanig plaatsgevonden dat de uitkomsten niet herleid kunnen worden naar individuele patiënten. Er is drie weken responstijd gegeven voor het terugsturen van de enquête; er is geen reminder verstuurd. Enquête: De tekst van de enquête is opgenomen als bijlage. Cohesie Cure Care 2 van 21 Versie:

3 Verslag Resultaten algemeen In totaal zijn er 529 enquêtes verstuurd. Er zijn 293 formulieren teruggestuurd, een respons van 55%. Uit de reacties van de respondenten is op te maken dat men over het algemeen tevreden is over de behandeling en begeleiding rondom de aandoening COPD. Het gemiddelde eindoordeel over de COPD-zorg bedraagt op een tienpuntsschaal: 8,2. Door de hoge respons is voor de grotere praktijken ook een representatief beeld te schetsen. Dit zal tijdens de reguliere feedbackbesprekingen op praktijkniveau gepresenteerd en besproken worden. Communicatie met huisarts en praktijkondersteuner of longverpleegkundige Vrijwel iedereen heeft regelmatig contact met de huisarts en/of praktijkondersteuner. De uitleg rondom het ziektebeeld COPD wordt meestal tot altijd op een begrijpelijke manier gegeven. Men ervaart dat er meestal tot altijd voldoende tijd en aandacht geschonken wordt tijdens de contacten. Een nog groter percentage geeft aan het gevoel te hebben dat men serieus wordt genomen. Op al deze punten scoort de praktijkondersteuner of longverpleegkundige iets beter dan de huisarts. Dat was ook te verwachten gezien de opzet van de COPD-zorg, waarbij de praktijkondersteuner of longverpleegkundige meer tijd heeft voor de patiënt. Niet elke patiënt komt jaarlijks bij de huisarts voor controle. COPD specifieke communicatie met zorgverlener Over het algemeen geeft men aan meestal (28%) tot altijd goede (40%) voorlichting te hebben gekregen over COPD. 22% geeft aan soms of nooit. Indien COPD-medicatie van toepassing is geeft 19% van de respondenten aan meestal en 41% altijd goede uitleg te hebben gehad. 25% geeft bij deze vraag als antwoord: nooit (9%)of soms (16%). 14% gebruikt geen inhalatiemedicatie. In beide gevallen gaat het om 1 op de 5 respondenten die aangeven soms of nooit goede voorlichting en uitleg te hebben gehad. Uit de antwoorden op vraag 15 blijkt om welke aandachtspunten het specifiek gaat. Uit deze enquête blijkt dat met 50-85% respondenten het afgelopen jaar gesproken is over de verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor een goede begeleiding van COPD. Dit is een voorwaarde om te komen tot zelfmanagement. Hierbij valt op dat het bespreken van roken in 2013 vaker "niet van toepassing" is dan in 2011 (2011: 31,0% 2013: 51,5%). Tegelijkertijd is het onderwerp roken vaker besproken tussen cliënt en begeleider. (2011: 74,7% 2013: 84,5%) Wat betreft luchtwegmedicatie geeft 13,7% aan geen medicatie te gebruiken. Dan blijft er een grote groep van respondenten die wel medicatie gebruiken over die aangeven dat dit item niet is besproken (22,2%). Het item "Vragenlijst over benauwdheid" scoort het laagste van alle items. Er zijn wel ideeën hoe dit komt, maar dit zou nader onderzoek behoeven om dit bevestigd te zien. Verwacht wordt dat veel praktijken deze vragen verwerken in hun consult en deze niet specifiek benomen. Of patiënten kennen de vragenlijst onder een andere benaming: de CCQ-vragenlijst. Externe hulpverleners Een nog kleiner percentage van de respondenten dan in 2011 geeft aan gebruik gemaakt te hebben van externe zorgverleners: 5,5% -13,7%. Dit komt wellicht doordat diëtetiek en fysiotherapie in 2013 niet zijn opgenomen in het zorgprogramma. Wellicht dat de kennis van de behandelaars is toegenomen door scholing, tevens is er steeds meer gebruik gemaakt van het expertteam COPD waardoor misschien verwijzing naar longarts minder vaak nodig is. Hieruit valt af te leiden dat weinig mensen met COPD met meerdere zorgverleners te maken hebben. Van degenen die gebruik maken van externe zorgverleners geeft het grootste gedeelte aan dat de zorg meestal (32,9%) tot altijd (27,0%) op elkaar is afgestemd. Cohesie Cure Care 3 van 21 Versie:

4 Verslag Suggesties verleende COPD-zorg 21 respondenten (7,2%) hebben suggesties gedaan om de COPD-zorg te verbeteren. Enkele opmerkingen hebben betrekking op praktijkspecifieke zaken. Een bundeling van de meest voorkomende suggesties geeft het volgende beeld: 7 maal wordt een suggestie gedaan over de frequentie van controle, bij huisarts en/of longarts. 14 van de 21 respondenten geeft een tekort aan op het gebied van advies en voorlichting m.b.t. medicatie, ziektebeeld en behandelingsmogelijkheden. 9 maal wordt tevredenheid geuit en complimenten gegeven over de ontvangen zorg. Algemeen oordeel en suggesties Het gemiddelde eindoordeel over de COPD-zorg bedraagt op een tienpuntsschaal: 8,2. Bij de suggesties geven veel respondenten aan tevreden te zijn over de geboden zorg, en geen behoefte te hebben aan verandering van de COPD-zorg. Individuele suggesties voor verandering of verbetering worden meegenomen in de conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit deze enquete. Conclusie Het aantal ontvangen enquêtes van 293 stuks (respons van 55%), geeft ons voldoende informatie om te kunnen stellen dat het overgrote deel van de respondenten goed te spreken is over de invulling van de zorg/begeleiding rondom COPD zoals deze in het Zorgprogramma COPD geregeld is. Dit is de tweede maal dat dit klanttevredenheidsonderzoek gedaan is binnen deze populatie. Enkele punten verdienen onze aandacht, met name de voorlichting omtrent medicatie, het ziektebeeld COPD en de behandelingsmogelijkheden. Daarnaast zal op basis van statistiekgegevens worden bekeken of het percentage respondenten dat gebruik maakt van externe zorgverleners overeenkomt met de daarvoor geldende verwijscriteria. Conform de gemaakte afspraken met de preferente zorgverzekeraar zal dit klanttevredenheidsonderzoek worden herhaald. De ingezette acties zullen dan wederom vanuit patiëntenperspectief worden geinventariseerd en beoordeeld. Cohesie Cure & Care, chronische zorg dd * COPD HIS-labels: GO1L = COPD Gold 1 Lichte ziektelast GO1M = COPD Gold 1 Matige ziektelast GO2L = COPD Gold 2 Lichte ziektelast GO2M = COPD Gold 2 Matige ziektelast GO3M = COPD Gold 3 Matige ziektelast Cohesie Cure Care 4 van 21 Versie:

5 Grafieken Communicatie met huisarts en POH/longverpleegkundige Vraag 1 t/m 4 (Huisarts), vraag 5 t/m 8 (POH/longverpleegkundige) Huisarts Vraag 1: Heeft u in de afgelopen 12 maanden in verband met uw COPD contact gehad met uw huisarts? POH/longverpleegkundige Vraag 5: Hoe vaak heeft u in de afgelopen maanden in verband met uw COPD contact gehad met praktijkondersteuner of longverpleegkundige? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,1% 1,0% 6,5% 8,5% 59,7% 85,0% 28,7% 7,5% HA POH 4 keer of vaker 1 tot 3 keer Nooit Huisarts Vraag 2: Legt de huisarts (m.b.t. COPD) de dingen op een begrijpelijke manier voor u uit? POH/longverpleegkundige Vraag 6: Legt de praktijkondersteuner of longverpleegkundige (m.b.t. COPD) de dingen op een begrijpelijke manier voor u uit? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,6% 29,7% 59,7% 40,3% 23,9% 25,6% 5,5% 4,1% HA POH Altijd Meestal Soms Nooit Cohesie Cure Care 5 van 21 Versie:

6 Grafieken Huisarts Vraag 3: Heeft de huisarts (m.b.t COPD) voldoende tijd en aandacht voor u? POH/longverpleegkundige Vraag 7: Heeft de praktijkondersteuner of longverpleegkundige (m.b.t. COPD) voldoende tijd en aandacht voor u? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,2% 28,7% 76,5% 48,8% 18,8% 12,6% 3,4% 1,7% HA POH Altijd Meestal Soms Nooit Huisarts POH/longverpleegkundige Vraag 4: Voelt u zich (m.b.t. COPD) serieus genomen door de huisarts? Vraag 8: Voelt u zich (m.b.t. COPD) serieus genomen door de praktijkondersteuner of longverpleegkundige? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28,7% 55,6% 8,5% 79,2% 13,7% 10,2% 2,0% 2,0% HA POH Altijd Meestal Soms Nooit Cohesie Cure Care 6 van 21 Versie:

7 Grafieken Communicatie met huisarts en POH/longverpleegkundige Vraag 9, 10 en 13 Vraag 9: Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u goede voorlichting gekregen over COPD? 3% 14% 40% 15% Nooit Soms Meestal Altijd 28% Vraag 10: Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u uitleg gekregen rondom het gebruik van uw inhalatiemedicatie (pufjes)? 14% 1% 9% Nooit Soms 16% Meestal 41% 19% Altijd ik gebruik geen inhalatiemedicatie Cohesie Cure Care 7 van 21 Versie:

8 Grafieken Vraag 13: Heeft u in de afgelopen 12 maanden met uw begeleider gesproken over de volgende onderwerpen? 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 5,6% 9,9% 15,0% 22,2% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 84,5% 62,8% Nee Ja 20,0% 10,0% 0,0% Roken Longmedicatie * Grafiek is zonder antwoordoptie "Ik rook niet (meer)" 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 13,3% 11,6% 7,8% 14,0% 18,8% 24,6% 67,9% 63,8% 78,2% 15,4% 34,5% 50,2% Nee Ja Cohesie Cure Care 8 van 21 Versie:

9 Grafieken Externe hulpverleners Vraag 11 en 12 Vraag 11: Heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van de andere zorgverleners of diensten met betrekking tot de COPD? 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 18,1% 16,0% 16,0% 68,3% 13,7% 78,5% 5,5% 72,7% 11,3% Diëtiste Fysio-therapeut Longarts / Polikliniek Longziekten Nee Ja Vraag 12: Waren volgens u de behandelingen en adviezen die u kreeg van de verschillende hulpverleners op elkaar afgestemd? 9,9% 4,1% 3,4% Nooit Soms 17,1% Meestal 14,0% Altijd 51,5% ik maak geen gebruik van de in vraag 11 genoemde zorgverleners Cohesie Cure Care 9 van 21 Versie:

10 Grafieken Score verleende COPD-zorg Vraag 14 Vraag 14: Geef hieronder uw totale oordeel over uw COPD-zorg, waarbij 0 de slechts mogelijke en 10 de best mogelijke COPD-zorg is. 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 34,8% 30,0% 25,0% 20,0% 20,8% 17,4% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 0,3% 1,7% 6,1% 11,6% 5,8% Suggesties verleende COPD-zorg Vraag 15 Vraag 15: Heeft u nog suggesties hoe we de COPD-zorg rondom u nog beter kunnen inrichten? 100,0% 90,0% 80,0% 76,8% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 7,2% 16,0% Ja Nee 0,0% 1 Cohesie Cure Care 10 van 21 Versie:

11 Samenvatting resultaten Verdeling praktijken Praktijkcode Verzonden Retour % retour van Aantal % Aantal % verzonden ,0% 15 5,1% 47% ,9% 7 2,4% 70% ,9% 6 2,0% 60% 4 7 1,3% 5 1,7% 71% 5 9 1,7% 7 2,4% 78% ,9% 8 2,7% 80% ,5% 22 7,5% 76% ,6% 10 3,4% 53% ,1% 5 1,7% 45% ,4% 11 3,8% 61% ,3% 9 3,1% 75% 12* 0 0,0% 0 0,0% ,5% 4 1,4% 50% ,9% 5 1,7% 50% ,9% 3 1,0% 60% ,7% 15 5,1% 60% ,9% 13 4,4% 50% 18* 0 0,0% 0 0,0% ,4% 9 3,1% 50% ,0% 8 2,7% 50% ,0% 11 3,8% 69% ,2% 20 6,8% 53% ,2% 9 3,1% 53% ,7% 4 1,4% 44% ,8% 11 3,8% 55% ,6% 13 4,4% 68% ,4% 7 2,4% 39% ,8% 4 1,4% 100% ,5% 3 1,0% 38% ,5% 13 4,4% 45% ,9% 5 1,7% 50% ,1% 4 1,4% 67% 33* 0 0,0% 0 0,0% ,7% 3 1,0% 33% ,0% 8 2,7% 50% ,4% 8 2,7% 44% ,6% 2 0,7% 67% 38* 0 0,0% 0 0,0% ,6% 6 2,0% 43% TOTAAL % % 55% Vraag 1: Heeft u in de afgelopen 12 maanden in verband met uw COPD contact gehad met uw huisarts? Antwoord Aantal HA POH Nooit 84 28,7% 7,5% 1 tot 3 keer ,7% 85,0% 4 keer of vaker 25 8,5% 6,5% 9 3,1% 1,0% TOTAAL % Cohesie Cure Care 11 van 21 Versie:

12 Samenvatting resultaten Vraag 2: Legt de huisarts (m.b.t. COPD) de dingen op een begrijpelijke manier voor u uit? Antwoord Aantal HA POH Antwoord Aantal HA POH Nooit 2 0,7% 1,0% Nooit 2 0,7% 1,0% Soms 16 5,5% 4,1% Soms 16 5,5% 4,1% Meestal 70 23,9% 25,6% Meestal 70 23,9% 25,6% Altijd ,3% 59,7% Altijd ,3% 59,7% 87 29,7% 9,6% 87 29,7% 9,6% TOTAAL % 100,0% TOTAAL % 100,0% Vraag 3: Heeft de huisarts (m.b.t. COPD) voldoende tijd en aandacht voor u? Antwoord Aantal HA POH Antwoord Aantal HA POH Nooit 1 0,3% 0,0% Nooit 1 0,3% 0,0% Soms 10 3,4% 1,7% Soms 10 3,4% 1,7% Meestal 55 18,8% 12,6% Meestal 55 18,8% 12,6% Altijd ,8% 76,5% Altijd ,8% 76,5% 84 28,7% 9,2% 84 28,7% 9,2% TOTAAL % 100,0% TOTAAL % 100,0% Vraag 4: Voelt u zich (m.b.t. COPD) serieus genomen door de huisarts? Antwoord Aantal HA POH Antwoord Aantal HA POH Nooit 0 0,0% 0,0% Nooit 0 0,0% 0,0% Soms 6 2,0% 2,0% Soms 6 2,0% 2,0% Meestal 40 13,7% 10,2% Meestal 40 13,7% 10,2% Altijd ,6% 79,2% Altijd ,6% 79,2% 84 28,7% 8,5% 84 28,7% 8,5% TOTAAL ,0% 100,0% TOTAAL % 100,0% Vraag 5: Hoe vaak heeft u in de afgelopen maanden in verband met uw COPD contact gehad met praktijkondersteuner of longverpleegkundige? Antwoord Aantal % Nooit 22 7,5% 1 tot 3 keer ,0% 4 keer of vaker 19 6,5% 3 1,0% TOTAAL % Cohesie Cure Care 12 van 21 Versie:

13 Samenvatting resultaten Vraag 6: Legt de praktijkondersteuner of longverpleegkundige (m.b.t. COPD) de dingen op een begrijpelijke manier voor u uit? Antwoord Aantal % Antwoord Aantal % Nooit 3 1,0% Nooit 3 1,0% Soms 12 4,1% Soms 12 4,1% Meestal 75 25,6% Meestal 75 25,6% Altijd ,7% Altijd ,7% 28 9,6% 28 9,6% TOTAAL ,0% TOTAAL % Vraag 7: Heeft de praktijkondersteuner of longverpleegkundige (m.b.t. COPD) voldoende tijd en aandacht voor u? Antwoord Aantal % Antwoord Aantal % Nooit 0 0,0% Nooit 0 0,0% Soms 5 1,7% Soms 5 1,7% Meestal 37 12,6% Meestal 37 12,6% Altijd ,5% Altijd ,5% 27 9,2% 27 9,2% TOTAAL ,0% TOTAAL % Vraag 8: Voelt u zich (m.b.t. COPD) serieus genomen door de praktijkondersteuner en longverpleegkundige? Antwoord Aantal % Antwoord Aantal % Nooit 0 0,0% Nooit 0 0,0% Soms 6 2,0% Soms 6 2,0% Meestal 30 10,2% Meestal 30 10,2% Altijd ,2% Altijd ,2% 25 8,5% 25 8,5% TOTAAL ,0% TOTAAL % Vraag 9: Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u goede voorlichting gekregen over COPD? Antwoord Aantal % Nooit 40 13,7% Soms 45 15,4% Meestal 82 28,0% Altijd ,9% 9 3,1% TOTAAL % Antwoord Diëtiste Fysio-theraLongarts / Polikliniek Longziekten Ja 13,7% 5,5% 11,3% Nee 68,3% 78,5% 72,7% 18,1% 16,0% 16,0% Cohesie Cure Care 13 van 21 Versie:

14 Samenvatting resultaten Vraag 10: Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden heeft u uitleg gekregen rondom het gebruik van uw inhalatie medicatie (pufjes)? Antwoord Aantal % Nooit 27 9,2% Soms 46 15,7% Meestal 57 19,5% Altijd ,6% ik gebruik geen inhalatiemedicatie 40 13,7% 4 1,4% TOTAAL % Vraag 11: Heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van de andere zorgverleners of diensten met betrekking tot de COPD? Werking longmedicatie Roken Antwoord Aantal % Aantal % Roken gmedicatie Ja ,0% ,8% Ja 84,5% 62,8% 184 Nee 14 4,8% 65 22,2% Nee 9,9% 22,2% 65 Niet van toepassing ,5% 0 0,0% 5,6% 15,0% ,7% 44 15,0% 293 TOTAAL % % 120 Fysiotherapeut Longziekten Longarts / Polikliniek Diëtiste Antwoord Aantal % Aantal % Aantal % Ja 40 13,7% 16 5,5% 33 11,3% Nee ,3% ,5% ,7% 53 18,1% 47 16,0% 47 16,0% TOTAAL % % % Vraag 12: Waren volgens u de behandelingen en adviezen die u kreeg van de verschillende hulpverleners op elkaar afgestemd? Antwoord Aantal % Antwoord Aantal % Nooit 12 4,1% Antwoo Nooit 12 4,1% Soms 10 3,4% Ja Soms 10 3,4% Meestal 50 17,1% Nee Meestal 50 17,1% Altijd 41 14,0% Niet ingevu Altijd 41 14,0% ik maak geen gebruik van de in vraag 11 genoemde zorgverleners ,5% TOTAAL ik maak geen gebruik van de in vraag 11 genoemde zorgverleners ,5% 29 9,9% 29 9,9% TOTAAL ,0% TOTAAL % Vraag 13a: Heeft u in de afgelopen 12 maanden met uw begeleider gesproken over de volgende onderwerpen? Cohesie Cure Care 14 van 21 Versie:

15 Samenvatting resultaten Uitwerking exclusief ex- en niet-rokers (antwoordoptie Niet van toepassing) Rokers Ja Nee 84,5% 9,9% 5,6% Vraag 13b: Heeft u in de afgelopen 12 maanden met uw begeleider gesproken over de volgende onderwerpen? Vragenlij Beweging Gewicht Longfunctie Antwoord st over Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Ja ,9% ,8% ,2% ,2% Nee 55 18,8% 72 24,6% 41 14,0% ,5% 39 13,3% 34 11,6% 23 7,8% 45 15,4% TOTAAL % % % % Vraag 14: Geef hieronder uw totale oordeel over uw COPD-zorg, waarbij 0 de slechts mogelijke en 10 de best mogelijke COPD-zorg is. Cijfer Aantal % Gemiddelde cijfer: 8, ,7% 1 0 0,0% 2 2 0,7% 3 0 0,0% 4 1 0,3% 5 5 1,7% ,1% ,6% ,8% ,8% ,4% 17 5,8% TOTAAL % 276 Antwoord BeweginGewicht LongfuncVragenlijst over benauwdheid Ja 67,9% 63,8% 78,2% 50,2% Nee 18,8% 24,6% 14,0% 34,5% 13,3% 11,6% 7,8% 15,4% Vraag 15: Heeft u nog suggesties hoe we de COPD-zorg rondom u nog beter kunnen inrichten? Cijfer Aantal % Ja 21 7,2% Nee 47 16,0% ,8% TOTAAL % Cohesie Cure Care 15 van 21 Versie:

16 Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure Care 16 van 21 Versie:

17 Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure Care 17 van 21 Versie:

18 Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure Care 18 van 21 Versie:

19 Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure Care 19 van 21 Versie:

20 Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure Care 20 van 21 Versie:

21 Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure Care 21 van 21 Versie:

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD

Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD Rapportage: Dokterscoop Ervaringen met ketenzorg COPD In opdracht van Dokterscoop Ketenzorg www.dokterscoop.nl Contactpersoon Dhr. G. H. Torn Broers Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ BV Leonard Springerlaan

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort Afdeling: Onderwerp: Longziekten De nieuwe Uw eigen COPD paspoort 1 COPD Carrousel / COPD paspoort Inleiding Van uw longarts heeft u te horen gekregen dat u COPD heeft met het advies deel te nemen aan

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie PATIËNTEN INFORMATIE Longrevalidatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het longrevalidatieprogramma. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

INDIVIDUEEL ZORGPLAN ASTMA

INDIVIDUEEL ZORGPLAN ASTMA INDIVIDUEEL ZORGPLAN ASTMA Inhoud Persoonlijke gegevens Mijn zorgverleners Diagnose Medicamenteuze / niet medicamenteuze behandeling Zelfmanagement adviezen / exacerbatieplan Gebruik kuur Astma Controle

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 Datum : 01-02-2011 Auteur : Versie : 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Vraagstelling 4. De onderzoeksresultaten. Samenvatting

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de diëtetiek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort

De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort De nieuwe COPD carrousel Uw eigen COPD paspoort Longziekten Beter voor elkaar 2 COPD Carrousel / COPD paspoort Inleiding Van uw longarts heeft u te horen gekregen dat u COPD heeft met het advies deel te

Nadere informatie

Opname in verband met toename COPD-klachten

Opname in verband met toename COPD-klachten Longziekten Opname in verband met toename COPD-klachten i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent opgenomen op verpleegafdeling A1/B1 (Longziekten) of verpleegafdeling N0 (Acute Opname

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 10-4-2014

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Leonard Springer Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Schalkwijk Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Individueel behandelplan COPD/Astma

Individueel behandelplan COPD/Astma Individueel behandelplan COPD/Astma Persoonlijke gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoon E-mail Geb. datum Diagnose Diagnose gesteld op Bij ongeval waarschuwen Naam Adres Telefoon Relatie met pasdrager

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Goede zorg bij COPD

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Goede zorg bij COPD Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Goede zorg bij COPD z Goede zorg bij COPD 1 Er is vastgesteld dat u COPD hebt. In deze brochure staat welke zorg u kunt verwachten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Enquête. huisartsenzorg

Enquête. huisartsenzorg Enquête huisartsenzorg Mensen met psychische klachten geven huisartsen gemiddeld een voldoende op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten in de huisartsenzorg, zoals een goede vertrouwensrelatie en aandacht

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage de ZOED Molenwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage de ZOED Molenwijk ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok)

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK. Uw mening over onze kliniek telt!

KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK. Uw mening over onze kliniek telt! KLANTTEVREDENHEIDS ONDERZOEK Uw mening over onze kliniek telt! INHOUDSOPGAVE INLEIDING ENQUÊTEFORMULIER RESULTATEN 3 4 5 2 INLEIDING Onder de behandelde patiënten van Lasik Centrum oogkliniek is een onderzoek

Nadere informatie

Ervaringen met de Ziektelastmeter COPD

Ervaringen met de Ziektelastmeter COPD Ervaringen met de Ziektelastmeter COPD Dr. Annerika Slok Ziektelastmeter COPD Ziektelastmeter (=CCQ + 4 vragen) MRC- benauwdheid Beweeggedrag Rookstatus Aantal exacerbaties Gewicht/lengte = BMI Longfunctie

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Poort Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

COPD. Individueel zorgplan longmedicatie & longaanval actieplan

COPD. Individueel zorgplan longmedicatie & longaanval actieplan COPD Individueel zorgplan longmedicatie & longaanval actieplan U heeft dit plan ontvangen zodat u zelf actie kunt onder- nemen zodra uw COPD klachten verergeren, verbeteren of plotseling toenemen. COPD

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Blokzijl te Blokzijl Rapportage patiëntervaringen december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

De nieuwe standaarden astma en COPD. Wat is nieuw

De nieuwe standaarden astma en COPD. Wat is nieuw De nieuwe standaarden astma en COPD Wat is nieuw De patiënt staat centraal Veranderingen Nieuwe definitie luchtwegobstructie Nieuwe indeling ernst astma en COPD Plaats reversibiliteitstest bij astma en

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma

Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma Voorbeeldbrief A: Bevestiging geen deelname meer aan zorgprogramma Onderwerp: Bevestiging dat u niet meer wilt meedoen aan het zorgprogramma hart- en vaatziekten Geachte heer/ mevrouw , Uw

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Zorgplein Zuid 2016-2018 Geachte cliënt, In december 2015 en in het eerste kwartaal van 2016 zijn er door uw zorgverleners 164 vragenlijsten uitgedeeld. Uiteindelijk

Nadere informatie

Samen voor ú. Samen COPD de baas

Samen voor ú. Samen COPD de baas Samen voor ú Samen COPD de baas Inhoudsopgave Samen COPD de baas! 3 Wat is COPD? 4 Wat is een zorgprogramma COPD en de zorggroep Syntein? 5 Wie maakt deel uit van het behandelteam in uw zorggroep? 6 Welke

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Praktijkboek zelfmanagement Astma en COPD

Praktijkboek zelfmanagement Astma en COPD Praktijkboek zelfmanagement Astma en COPD ISBN: 9789402147384 Bart Thoonen Voorwoord Dit praktijkboek over zelfmanagement heb ik geschreven voor alle zorgverleners die betrokken kunnen zijn bij de zorg

Nadere informatie

Ketenzorg astma en het opzetten van een astmaspreekuur

Ketenzorg astma en het opzetten van een astmaspreekuur Ketenzorg astma en het opzetten van een astmaspreekuur CAHAG POH-cursus 2017 Amsterdam, Zwolle Gijs van der Bijll, kaderarts astma/copd Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Geen

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD

Minutenschema zorgprogramma COPD Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op de model keten DBC voor COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni 2008. In dit model zijn aanpassingen aangebracht op basis van:

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek

Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Ervaringen met de zorg van de huisarts en apotheek Huisartsenpraktijk Zieuwent te Zieuwent Rapportage patiëntervaringen december 2016 ARGO BV, december 2016 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5

Nadere informatie

Longrevalidatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178

Longrevalidatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178 Longrevalidatie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Longziekten augustus 2012 pavo 0178 COPD Onder COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) vallen de ziekten chronische bronchitis en longemfyseem.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een meting uitgevoerd

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Schalkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Schalkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Schalkwijk Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Balkbrug te BALKBRUG Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

4.1 Stroomschema COPD-zorg bij lichte en matige ziektelast

4.1 Stroomschema COPD-zorg bij lichte en matige ziektelast 4. Spreekuur De inhoud van het COPD-spreekuur wordt beschreven aan de hand van: 4.1 stroomschema, zie bladzijde 2 Voorstel voor verdeling van taken, frequentie van de consulten en tijdsinvestering. Onderscheidt

Nadere informatie

Sarcoïdose is geen astma of COPD

Sarcoïdose is geen astma of COPD Sarcoïdose is geen astma of COPD Nivelonderzoek vergelijkt patiëntenervaringen Eind 2016 heeft u kunnen meedoen aan een Nivelonderzoek Leven met een longziekte in Nederland. Daarin onderzocht men patiëntenervaringen

Nadere informatie

Vragenlijst Diabetes

Vragenlijst Diabetes Vragenlijst Diabetes Deze vragenlijst gaat over de uw ervaringen met de zorg rondom diabetes. Wij stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Zelfstandig omgaan met COPD. - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e-vita COPD platform en wetenschappelijk onderzoek.

Zelfstandig omgaan met COPD. - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e-vita COPD platform en wetenschappelijk onderzoek. Zelfstandig omgaan met COPD - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e- COPD platform en wetenschappelijk onderzoek - Informatie voor deelnemers Zelf de regie bij uw COPD behandeling

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten december 2016 Gezondheidscentrum Drie Meren,

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. Lidewij Sekhuis Projectleider LAN

Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. Lidewij Sekhuis Projectleider LAN Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname Lidewij Sekhuis Projectleider LAN Wie is de LAN? Federatieve vereniging Bundelen van krachten Zorg voor patiënten met chronische longziekten

Nadere informatie

Longrevalidatie Informatie over het programma Longrevalidatie

Longrevalidatie Informatie over het programma Longrevalidatie Patiënteninformatie Longrevalidatie Informatie over het programma Longrevalidatie Longrevalidatie Informatie over het programma Longrevalidatie. U heeft een afspraak in Tergooi voor longrevalidatie. Onze

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. de longverpleegkundige. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. de longverpleegkundige. rkz.nl Patiënteninformatie de longverpleegkundige rkz.nl In deze folder vindt u informatie over de longverpleegkundige en wat deze voor u kan betekenen. Op de polikliniek longgeneeskunde werken longverpleegkundigen

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Deze cursus wordt in 2014 gehouden op donderdag 20 maart in de Aristo zalen in Amsterdam en op dinsdag 15 april in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle

Deze cursus wordt in 2014 gehouden op donderdag 20 maart in de Aristo zalen in Amsterdam en op dinsdag 15 april in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle Cursus Astma &COPD voor praktijkondersteuners en huisartsen 2014 Deze cursus wordt in 2014 gehouden op donderdag 20 maart in de Aristo zalen in Amsterdam en op dinsdag 15 april in de Nieuwe Buitensociëteit

Nadere informatie

COPD en Palliatieve Zorg

COPD en Palliatieve Zorg Een logisch sluitstuk van de keten Lucyl Verhoeven Longverpleegkundige Nurse Practitioner i.o. Thebe Mick Raeven Medisch coördinator Palliatief Netwerk Midden-Brabant COPD is dodelijk Bij mensen met COPD

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink Datum aanmaak rapport:18-04-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 27-2-2016 tot 27-2-2016

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Patiënten Informatie Map COPD Deze map is eigendom van Patiëntensticker Uw behandelend longarts is: Inhoud PIM COPD Praktische informatie PIM COPD Informatie Polikliniek Longziekten

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN ASTMA EN COPD IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

IMPLEMENTATIE VAN ASTMA EN COPD IN DE HUISARTSENPRAKTIJK IMPLEMENTATIE VAN ASTMA EN COPD IN DE HUISARTSENPRAKTIJK 29 en 30 januari 2015 te Papendal KADERHUISARTS SCHAKEL TUSSEN WETENSCHAP EN PRAKTIJK Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Blanker & Thiele Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Indeling presentatie

Indeling presentatie Gho-Go COPD terugkomdag COPD ketenzorg 7 oktober 2014 Norbert IJkelenstam Kaderhuisarts astma/copd 1 Indeling presentatie Aandachtspunten vanuit spiegelinformatie 2014 De nieuwe NHG COPD standaard 2015

Nadere informatie

10 jaar Reload

10 jaar Reload Terugblik op Netty de Graaf, verpleegkundig specialist longgeneeskunde Albert Schweitzer ziekenhuis Hoe het begon in 2003 2003: landelijke oproep voor deelname aan het Doorbraakproject Ketenzorg COPD onder

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Datum aanmaak rapport:28-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Datum aanmaak rapport:06-10-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 8-2-2014 tot 13-6-2014

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Datum aanmaak rapport:06-04-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 25-2-2017

Nadere informatie