Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas"

Transcriptie

1 Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap mee te nemen naar de workshop?

2

3 Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn

4

5 Inhoud 1 Inleiding en methode Achtergrond Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren De methode: werkwijze Opzet van de rapportage De belangrijkste resultaten Beschrijving van de cliënten die meededen aan het onderzoek De resultaten samengevat Het oordeel over het gezondheidscentrum Toelichting De grafieken Toegankelijkheid van het gezondheidscentrum Samenwerking in het gezondheidscentrum Uitspraken over het gezondheidscentrum Eigen vragen van het gezondheidscentrum Het oordeel over zorgprogramma s Toelichting De grafieken Beschrijving van de cliënten De resultaten samengevat Organisatie van de zorg Autonomie en het zorgplan Informatievoorziening Samenwerking door de zorgverleners Medicatie Tot besluit...41 Bijlagen...43 Bijlage 1. Het oordeel over de huisartsenpraktijk...45 Bijlage 2. Het oordeel over de doktersassistente...63 Bijlage 3. Het oordeel over de praktijkondersteuning...65 Bijlage 4. Het oordeel over de apotheek...73 Bijlage 5. Het oordeel over de fysiotherapiepraktijk...79 Bijlage 6. Het oordeel over de oefentherapiepraktijk...87 Bijlage 7. Het oordeel over de psychosociale zorg...89 Bijlage 8. Het oordeel over de diëtetiek...91 Bijlage 9. Het oordeel over de podotherapie...93 Bijlage 10. Het oordeel over de verloskunde...95 Bijlage 11. Het oordeel over de jeugdgezondheidszorg Bijlage 12. Verbetersuggesties van cliënten Bijlage 13. Het belang van de items Bijlage 14. De vragenlijst

6

7 1 Inleiding en methode 1.1 Achtergrond Deze rapportage bevat de resultaten van een onderzoek onder cliënten van het gezondheidscentrum. Het onderzoek vond plaats in het kader van het kwaliteitstraject Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra, een landelijke methode voor toetsing en kwaliteitsverbetering van gezondheidscentra vanuit het perspectief van de cliënt. Deze methode is, in samenwerking met ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV, ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau ARGO. 1.2 Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren Doel van het kwaliteitstraject Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra is om te werken aan een betere kwaliteit op basis van kwaliteitstoetsing vanuit het cliëntperspectief. Het traject dat bij het gezondheidscentrum is uitgevoerd, is dan ook meer dan een onderzoek naar ervaringen van de cliënt. De gegevens moeten leiden tot verbetering van de zorg. Op basis van de resultaten wordt een agenda voor kwaliteitsverbetering opgesteld; de aanzet daartoe is ook in dit verslag opgenomen. In het onderzoek worden uitspraken gedaan over de ervaringen van patiënten die het gezondheidscentrum bezoeken. Omdat een aantal noodzakelijke gegevens over de populatie (alle bezoekers van het gezondheidscentrum en/of een hulpverlener in het gezondheidscentrum) ontbreekt, kan de mate van representativiteit niet onderzocht worden. Er kan dus geen uitspraak over de representativiteit van het onderzoek gedaan worden. Uit elk ECB-onderzoek komen echter diverse aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering naar voren. Deze verbeterpunten worden doorgaans door zowel de medewerkers van de gezondheidscentra als door de cliënten in het cliëntenpanel herkend. Daarmee blijkt het ECB-onderzoek bruikbaar om te werken aan kwaliteitsverbetering vanuit het perspectief van de cliënt. 1.3 De methode: werkwijze De beoordeling van het gezondheidscentrum door cliënten heeft plaatsgevonden door middel van een online enquête. De vragenlijst die aan de cliënten is voorgelegd bestaat voornamelijk uit gesloten vragen. De meeste vragen hebben vaste antwoordcategorieën: nooit, soms, meestal en altijd. De vragen richten zich op (een aantal van) de volgende onderwerpen: het gezondheidscentrum, de huisarts(enpraktijk), de doktersassistente, de praktijkondersteuner van de huisarts, de apotheek, de fysiotherapie(praktijk), de oefen- Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

8 therapie(praktijk), de psychosociale zorg, de diëtetiek, de podotherapie, de verloskunde, de jeugdgezondheidszorg, de zorg voor mensen met een chronische ziekte en enkele persoonskenmerken. De vragenlijst is zo opgebouwd dat de cliënten alleen die onderdelen hebben beoordeeld waarmee zij in de afgelopen twaalf maanden te maken hebben gehad. De overige vragen zijn open vragen, waarbij de respondent per onderdeel van het gezondheidscentrum suggesties voor verbeteringen kan geven. Deze opmerkingen zijn in deze rapportage opgenomen in bijlage 12. In de vragenlijst zijn de volgende thema s aan de orde gesteld: - toegankelijkheid (van zowel het gezondheidscentrum als de verschillende disciplines) - samenwerking (in en buiten het centrum) - de balie of receptie van het gezondheidscentrum - accommodatie (van zowel het gezondheidscentrum als de verschillende disciplines) - bejegening (door de medewerkers van de verschillende disciplines) - informatievoorziening (vanuit de verschillende disciplines) Aan het eind van de vragenlijst is aan de respondent gevraagd of deze eventueel bereid zou zijn aan een cliëntenpanel deel te nemen. Men kon daartoe contactgegevens opgeven. Benadering van cliënten In de periode van november 2011 tot en met januari 2012 zijn op basis van een uitdeelinstructie maximaal 200 vragenlijsten door de huisarts aan bezoekende cliënten uitgedeeld. De overige deelnemende disciplines hebben maximaal 100 codes uitgedeeld. De codes werden uitgereikt aan cliënten die de lijst nog niet eerder hadden ingevuld én waren ingeschreven bij een huisarts in het gezondheidscentrum. Met de code kon de cliënt inloggen op de website om de vragenlijst online in te vullen. Alle bezoekers bij de deelnemende disciplines kregen gedurende de uitdeelperiode een code aangeboden door de zorgverlener zelf, mits de cliënt achttien jaar of ouder was en de Nederlandse taal beheerste of ondersteuning kreeg bij het invullen. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

9 Resultaten De uitkomsten van de enquête zijn opgenomen in deze rapportage. De gegevens bieden inzicht in de beoordeling van het gezondheidscentrum, de zorg voor mensen met een chronische ziekte en de afzonderlijke disciplines. Het rapport biedt u inzicht in uw sterke en in uw minder sterke punten en daarmee handvatten voor kwaliteitsverbetering. Kwaliteitsverbetering De sterke en zwakke punten van het gezondheidscentrum bevatten onder andere de input om te komen tot een agenda voor kwaliteitsverbetering in het gezondheidscentrum. Dat is ook de opzet en het doel van de workshop die met een aantal collega s (van de verschillende disciplines) gehouden zal worden en het aanvullende panel met cliënten van het gezondheidscentrum. Het verslag van het cliëntenpanel en de concretisering van de agenda voor verbetering worden later aan de werkmap toegevoegd. Samenvattend: de stappen die in het onderzoek zijn doorlopen, zijn in de tijd uitgezet in onderstaand schema. Schema 1. Week 1 Week 1-8 Week 10 Week Week 26 Stappenplan op hoofdlijnen Startbijeenkomst Dataverzameling Workshop Cliëntenpanel Afsluiting Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

10 1.4 Opzet van de rapportage Achtereenvolgens treft u in dit verslag de volgende onderdelen aan. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de cliënten en een samenvatting van de resultaten van de enquête. In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van het gezondheidscentrum. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van de zorg voor mensen met een chronische ziekte. Gegevens over de huisarts(praktijk), de doktersassistente, de praktijkondersteuner van de huisarts (POH), de apotheek, de fysiotherapie(praktijk), de oefentherapie(praktijk), de psychosociale zorg, de diëtetiek, de podotherapie, de verloskunde en de jeugdgezondheidszorg staan in bijlagen Bijlage 12 bevat een overzicht van alle verbetersuggesties en opmerkingen die cliënten in de vragenlijst hebben geschreven. In bijlage 13 wordt beschreven hoe belangrijk de clienten de verschillende onderdelen van de vragenlijst vinden en in bijlage 14 is de vragenlijst voor uw gezondheidscentrum opgenomen. Als aanvulling op de rapportage is er een tabellenboek waarin alle scores per vraag vermeld staan. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

11 2 De belangrijkste resultaten 2.1 Beschrijving van de cliënten die meededen aan het onderzoek In onderstaande tabellen zijn enige achtergrondgegevens opgenomen van de cliënten die aan het onderzoek hebben meegedaan. In tabel 2.1 wordt inzicht gegeven in de respons in het gezondheidscentrum: het aantal vragenlijsten dat is ingevuld en het responspercentage (aantal ingevulde vragenlijsten/aantal uitgezette vragenlijsten). Tabel 2.1: overzicht veldwerk aantal codes uitgedeeld aantal vragenlijsten % respons ingevuld uitdeeldiscipline huisarts ,2 POH ,0 apotheek ,0 fysiotherapeut ,0 diëtist ,0 verloskunde ,0 totaal ,8 In tabel 2.2 wordt het zorggebruik beschreven. Er wordt vermeld hoeveel cliënten in de afgelopen twaalf maanden contact hebben gehad met de zorgverleners in het gezondheidscentrum. In de tweede en derde kolom staan het aantal en het percentage cliënten dat contact heeft gehad met deze zorgverleners. Tabel 2.2: zorggebruik per discipline n % zorggebruik huisarts ,1 POH 60 29,6 apotheek 71 35,0 fysiotherapie 40 19,7 diëtist 10 4,9 verloskunde 19 9,4 totaal ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

12 Tabel 2.3 beschrijft een aantal specifieke kenmerken van de cliënten: ervaren gezondheid (algemeen en geestelijke), geslacht, leeftijd (percentage 65-plussers), percentage mensen met een chronische aandoening, percentage niet Nederlandse afkomst (allochtonen volgens CBS definitie 1 ), taal, opleidingsniveau en in hoeverre mensen hulp hebben gehad bij het invullen van de vragenlijst. Tabel 2.3: gegevens over de cliënten Beschrijving cliënten per discipline en in totaal uitdeeldiscipline huisarts POH apotheek fysiotherapeut diëtist verloskunde totaal % vrouwen 63,4 46,2 60,0 78,9,0 100,0 65,2 % ,9 38,5,0 10,5,0,0 23,0 % chronisch zieken 52,7 80,8 80,0 38,9 100,0 13,3 53,1 % allochtonen 21,6 30,8 40,0 36,8 100,0 6,7 24,3 % Nederlands sprekend 92,8 92,3 80,0 84,2 100,0 100,0 92,1 % lager opgeleiden 8,0 3,8 20,0,0,0,0 6,2 % goede lichamelijke gezondheid 83,0 80,8 100,0 89,5,0 100,0 84,8 % goede psychische gezondheid 91,1 88,5 80,0 73,7 100,0 100,0 89,3 % hulp invullen vragenlijst 5,4,0 20,0,0,0 6,7 4,5 maximum aantal invullers In tabel 2.4 wordt weergegeven hoe vaak cliënten het gezondheidscentrum en de verschillende disciplines in de afgelopen twaalf maanden hebben bezocht. Tabel 2.4: aantal bezoeken aan gezondheidscentrum en disciplines (in %) 1 keer 2 tot 4 keer 5 tot 9 keer 10 keer of meer respondenten % % % % n gezondheidscentrum 4,6 47,7 29,4 18,3 197 huisarts 7,4 52,0 30,9 9,7 175 POH 23,2 62,5 12,5 1,8 56 apotheek 3,0 40,9 33,3 22,7 66 fysiotherapie 5,6 16,7 36,1 41,7 36 diëtist 30,0 40,0 30,0,0 10 verloskunde 16,7 33,3 33,3 16, CBS definitie: tenminste één van de ouders in het buitenland geboren, Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

13 2.2 De resultaten samengevat In grafiek 2.1 vindt u de gemiddelde rapportcijfers die de cliënten aan de verschillende disciplines gaven. Ook de vergelijking met het landelijk gemiddelde en de maximale en minimale score van andere gezondheidscentra worden in deze grafiek weergegeven. Tabel 2.5 beschrijft in hoeverre cliënten het gezondheidscentrum en de verschillende disciplines aan anderen zouden adviseren. Tabel 2.5: hulpverlener adviseren aan anderen (in %) ja vrijwel zeker weet het niet zeker nee respondenten % % % % n gezondheidscentrum 62,0 28,9 6,6 2,5 121 huisarts 69,5 23,8 4,3 2,4 164 POH 74,5 14,9 10,6,0 47 apotheek 50,0 21,9 25,0 3,1 64 fysiotherapie 66,7 29,6 3,7,0 27 diëtist 60,0 30,0 10,0,0 10 verloskunde 72,2 22,2,0 5,6 18 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

14 In tabel 2.6 wordt weergegeven in hoeverre de behandeling bij de verschillende disciplines het beoogde resultaat had. Tabel 2.6: beoogde resultaat van de hulpverlener naar discipline (in %) Nooit Soms Meestal Altijd respondenten % % % % n huisarts 1,2 13,7 57,1 28,0 161 POH,0 8,5 40,4 51,1 47 apotheek,0 11,3 58,1 30,6 62 fysiotherapie 3,7 22,2 33,3 40,7 27 diëtist 10,0,0 60,0 30,0 10 verloskunde 5,6 11,1 27,8 55,6 18 In tabel 2.7 wordt het gemiddelde rapportcijfer voor elke discipline weergegeven. De cliënten zijn verdeeld naar de volgende achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd (jonger dan 65 jaar of 65 jaar en ouder), wel/geen chronische ziekte of aandoening, afkomst en de taal die thuis gesproken wordt. Tabel 2.7: gemiddelde rapportcijfer voor elke discipline naar achtergrondkenmerken GZH HA POH APO FYS DIET VERLOS max n geslacht Man 8,0 8,1 8,8 7,6 8,6 9, Vrouw 7,9 8,1 8,2 7,5 8,7 7,2 8,2 116 totaal 7,9 8,1 8,4 7,5 8,7 7,6 8,2 169 leeftijd jonger dan 65 7,9 8,1 8,4 7,4 8,8 7,8 8, ,1 8,3 8,5 7,9 8,3 8, totaal 7,9 8,1 8,4 7,5 8,7 7,9 8,2 177 chronische ziekte ja 7,8 8,0 8,5 7,4 8,6 7,7 7,0 94 nee 8,0 8,3 8,2 7,6 8,8 7,0 8,4 83 totaal 7,9 8,1 8,4 7,5 8,7 7,6 8,2 177 afkomst autochtoon 8,0 8,2 8,3 7,5 8,7 7,9 8,1 134 allochtoon 7,8 8,0 9,0 7,8 8,5 8,0 9,0 43 totaal 7,9 8,1 8,4 7,5 8,7 7,9 8,2 177 gesproken taal Nederlands, Fries of 8,0 8,2 8,4 7,5 8,5 7,6 8,2 163 thuis dialect anders 7,5 7,8 9,3 8,0 9,5 10, totaal 7,9 8,1 8,4 7,5 8,7 7,9 8,2 177 data totale steekproef 7,9 8,1 8,4 7,5 8,7 8,0 8,2 214 totaal 7,9 8,1 8,4 7,5 8,7 8,0 8,2 214 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

15 In tabel 2.8 staat de score op de items over financiële gevolgen en de organisatie van het gezondheidscentrum. Tabel 2.8: informatie over financiën en organisatie gezondheidscentrum n % 29. Had u voldoende informatie over de financiële aspecten van uw behandeling? Ja 72 57,1 Nee 54 42,9 totaal ,0 30. Had u voldoende informatie over de organisatie van het gezondheidscentrum? Ja 94 74,6 Nee 32 25,4 totaal ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

16 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

17 3 Het oordeel over het gezondheidscentrum 3.1 Toelichting Hoofdstuk 3 heeft betrekking op het oordeel over het gezondheidscentrum in zijn geheel. Voor de afzonderlijke disciplines wordt u verwezen naar de bijlagen. De uitkomsten van de vragenlijst worden grafisch weergegeven en zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafieken ingaan. 3.2 De grafieken Er zijn twee soorten grafieken in de rapportage opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe uw gezondheidscentrum door cliënten is beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat het gezondheidscentrum het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van dit gezondheidscentrum vergeleken met andere gezondheidscentra. Naast de score van het gezondheidscentrum zelf is de gemiddelde score van andere gezondheidscentra te zien. Ook de maximale en minimale scores van andere centra worden weergegeven. De lijn geeft het percentage altijd op een vraag aan. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

18 3.3 Toegankelijkheid van het gezondheidscentrum Het eerste blok van items (tabel 3.1) gaat over de toegankelijkheid van het gezondheidscentrum. Is het gezondheidscentrum goed bereikbaar? Is het gezondheidscentrum toegankelijk voor mensen met een handicap? In onderstaande tabel worden de antwoorden op deze en andere vragen weergegeven. Tabel 3.1: toegankelijkheid van het gezondheidscentrum (aantal en percentage) n % 03. Heeft u in de afgelopen 12 maanden de website van het gezondheidscentrum Ja 31 24,6 bezocht? Nee 95 75,4 totaal ,0 05. Gaf de website van het gezondheidscentrum voldoende informatie? Nooit 0,0 Soms 0,0 Meestal 19 61,3 Altijd 12 38,7 totaal ,0 06. Kon u op de door u gewenste wijze bij de zorgverleners in het gezondheidscentrum Nooit 1,8 terecht? Soms 8 6,3 Meestal 40 31,7 Altijd 77 61,1 totaal ,0 07. Kon u op een door u gewenst moment een afspraak maken met de zorgverleners in het gezondheidscentrum? 08. Is het gezondheidscentrum goed te bereiken met het vervoermiddel dat u meestal gebruikt? 09. Is het gezondheidscentrum goed toegankelijk voor kinderwagens en mensen met een lichamelijke handicap? Nooit 1,8 Soms 11 8,9 Meestal 57 46,3 Altijd 54 43,9 totaal ,0 Ja ,4 Nee 2 1,6 totaal ,0 Ja 45 37,8 Nee 74 62,2 totaal ,0 In tabel 3.2 wordt weergegeven hoe cliënten de telefonische toegankelijkheid van het gezondheidscentrum ervaren. Grafiek 3.1 laat zien hoe deze score ten opzichte van andere gezondheidscentra staat. Tabel 3.2: problemen met de telefonische toegankelijkheid van het gezondheidscentrum n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met het gezondheidscentrum gebeld voor Ja ,7 een afspraak, of om hulp of raad te vragen? Nee 18 14,3 totaal ,0 04. Was het een probleem om het gezondheidscentrum telefonisch te bereiken? Groot 3 2,8 Klein 22 20,6 Geen 82 76,6 totaal ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

19 Grafiek 3.1: telefonische bereikbaarheid Gezondheidscentrum 100,0 (vergelijking percentage 'geen probleem') 75,0 GC min. 50,0 gem. max. 25,0 0,0 % tele GC Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

20 3.4 Samenwerking in het gezondheidscentrum In grafieken 3.2 en 3.3 wordt weergegeven hoe de samenwerking in het gezondheidscentrum beoordeeld wordt. Is de vervanging van de eigen zorgverlener goed geregeld? Verliep verwijzing naar een andere zorgverlener soepel? Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

21 3.5 Uitspraken over het gezondheidscentrum Tot slot zijn aan de cliënten enkele opinievragen over het gezondheidscentrum voorgelegd. Het ging hierbij bijvoorbeeld om informatie over financiële aspecten en over de praktische gang van zaken binnen het gezondheidscentrum. In grafieken en 3.9 worden de resultaten op deze items gepresenteerd. 2 Items 13 t/m 25 zijn niet van toepassing op Gezondheidscentrum Levinas. De grafieken 3.4 t/m 3.7 kunnen daarom niet worden gerapporteerd. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

22 3.6 Eigen vragen van het gezondheidscentrum Dit onderzoek bood het gezondheidscentrum de mogelijkheid om enige vragen zelf te formuleren. De scores op deze vragen worden in onderstaande tabellen gepresenteerd. Tabel 3.3: eigen vragen van het gezondheidscentrum (in aantallen en %) n % Heeft u van meerdere zorgverleners zorg gekregen? Ja 64 50,8 Nee 62 49,2 totaal ,0 Tabel 3.4: eigen vragen van het gezondheidscentrum (in aantallen en %) n % Waren de adviezen van verschillende zorgverleners goed op elkaar afgestemd? Nooit 0,0 Soms 7 13,0 Meestal 25 46,3 Altijd 22 40,7 totaal ,0 Sloot de inhoud van de behandeling van verschillende zorgverleners goed op elkaar aan? Nooit 1 2,0 Soms 2 4,1 Meestal 27 55,1 Altijd 19 38,8 totaal ,0 Gaven de verschillende zorgverleners u weleens tegenstrijdige informatie? Nooit 45 76,3 Soms 14 23,7 Meestal 0,0 Altijd 0,0 totaal ,0 Sloten de tijdstippen van de afspraken met verschillende zorgverleners goed op elkaar aan? Nooit 0,0 Soms 0,0 Meestal 18 48,6 Altijd 19 51,4 totaal ,0 Tabel 3.5: eigen vragen van het gezondheidscentrum (in aantallen en %) n % Verliep de verwijzing naar andere zorgverleners op een soepele manier? Ja 47 90,4 Kan wel iets beter 5 9,6 Kan beter 0,0 Kan veel beter 0,0 totaal ,0 Was de zorgverlener goed op de hoogte van de reden van doorverwijzing? Nooit 0,0 Soms 3 5,9 Meestal 15 29,4 Altijd 33 64,7 totaal ,0 Werd uw naaste omgeving bij uw behandeling betrokken? Nooit 3 13,0 Soms 5 21,7 Meestal 5 21,7 Altijd 10 43,5 totaal ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

23 4 Het oordeel over zorgprogramma s 4.1 Toelichting In dit hoofdstuk wordt extra aandacht gegeven aan de mening van cliënten met een meervoudige zorgvraag. Het gaat om cliënten met een chronische aandoening die zorg ontvangen in het kader van een zorgprogramma. De uitkomsten van de vragenlijst worden grafisch weergegeven en zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafieken ingaan. 4.2 De grafieken Er zijn twee soorten grafieken in de rapportage opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe uw gezondheidscentrum door cliënten is beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % altijd of ja op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat het gezondheidscentrum het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal of kan wel iets beter hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms, nooit kan (veel) beter of nee hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van de drie grootste zorgprogramma s (astma/copd, hart- en vaatziekten en diabetes ) vergeleken met het totaal. De scores voor de zorgprogramma s worden in één grafiek weergegeven. De lijn geeft het meest positieve antwoord op een vraag aan, dus het percentage altijd of ja. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

24 4.3 Beschrijving van de cliënten In tabel 4.1 wordt weergegeven hoeveel cliënten met een chronische aandoening de vragenlijst hebben ingevuld, en welk zorgprogramma zij hebben beoordeeld. Tabel 4.1: zorgprogramma s 02. Voor welke chronische aandoening vult u deze vragenlijst in? n % astma / COPD 17 20,0 reuma 3 3,5 hart- en vaatziekten 26 30,6 diabetes mellitus type I/II 12 14,1 spijsverteringsziektes 3 3,5 kanker 3 3,5 chronische neurologische aandoeningen 0,0 stofwisselingsziektes 6 7,1 pijn 11 12,9 stemmingsstoornissen 4 4,7 totaal ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

25 4.4 De resultaten samengevat In grafiek 4.1 vindt u de gemiddelde rapportcijfers die de cliënten aan de chronische zorg gaven. Ook de vergelijking van de verschillende zorgprogramma s worden in deze grafiek weergegeven. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

26 4.5 Organisatie van de zorg In tabel 4.2 is weergegeven of cliënten een vaste contactpersoon als aanspreekpunt hebben. In grafiek 4.2 vindt u de gemiddelde rapportcijfers die deze cliënten aan hun contactpersoon geven. Ook de vergelijking voor de verschillende zorgprogramma s worden in deze grafiek weergegeven. Tabel 4.2: vaste contactpersoon in het gezondheidscentrum (in %) 03. Heeft u een vaste contactpersoon als aanspreekpunt in het gezondheidscentrum? n % Ja 46 70,8 Nee 19 29,2 totaal ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

27 In tabel 4.3 vindt u de resultaten van twee items over de organisatie van de chronische zorg: zijn er afspraken gemaakt over wat de cliënt in geval van nood moet doen, en komen zorgverleners afspraken over de behandeling na? De vergelijking van deze items over de verschillende zorgprogramma s kunt u vinden in grafiek 4.3 en 4.4. Tabel 4.3: in geval van nood en nakomen afspraken (in %) n % 05. Heeft het gezondheidscentrum met u afgesproken wat u in geval van nood Ja 25 31,3 moet doen? Nee 55 68,8 totaal ,0 06. Kwamen de zorgverleners afspraken over uw behandeling goed na? Nooit 1 1,3 Soms 7 9,2 Meestal 12 15,8 Altijd 56 73,7 totaal ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

28 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

29 4.6 Autonomie en het zorgplan In tabel 4.4 is weergegeven of cliënten hun zorgplan hebben ingezien, en of zij het advies hebben gekregen om hun levensstijl te veranderen. Tabel 4.4: zorgplan en levensstijl n % 11. Heeft u uw zorgplan ingezien? Ja 1 16,7 Nee 5 83,3 totaal 6 100,0 21. Heeft u van uw zorgverlener het advies gekregen om uw leefstijl te veranderen? Ja 47 60,3 Nee 31 39,7 totaal ,0 Konden cliënten hun medisch dossier raadplegen? Wat is hun ervaring met het zorgplan? De scores op deze en andere vragen worden in grafieken 4.5 tot en met 4.10 gepresenteerd. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

30 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

31 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

32 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

33 4.7 Informatievoorziening Aan de hand van zes vragen is onderzocht wat de chronisch zieken vinden van informatievoorziening in het gezondheidscentrum. Krijgen ze voldoende informatie over de kosten van een behandeling? Zijn ze geïnformeerd over het bestaan van een patiëntenvereniging? De resultaten vindt u in onderstaande tabel en grafieken (grafiek 4.11 tot en met 4.14). Tabel 4.5: uitleg en patiëntenvereniging n % 26. Legden de zorgverleners de uitkomsten van onderzoek begrijpelijk uit? Nooit 1 1,9 Soms 4 7,4 Meestal 17 31,5 Altijd 32 59,3 totaal ,0 29. Bent u geïnformeerd over het bestaan van een patiëntenvereniging voor Ja 13 26,5 mensen met uw chronische aandoening? Nee 36 73,5 totaal ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

34 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

35 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

36 4.8 Samenwerking door de zorgverleners Met zeven vragen is onderzocht hoe de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners is ervaren. Sloot de inhoud van de behandelingen op elkaar aan? Verliep doorverwijzing op een soepele manier? De scores op deze vragen worden in onderstaande tabel en grafieken (grafiek 4.15 tot en met 4.17) gepresenteerd. Tabel 4.7: samenwerking tussen zorgverleners 30. Heeft u van meerdere zorgverleners zorg gekregen voor uw chronische aandoening? 35. Verliep de verwijzing naar andere zorgverleners op een soepele manier? n % Ja 27 34,2 Nee 52 65,8 totaal ,0 Ja 23 95,8 Kan wel iets 1 4,2 beter Kan beter 0,0 Kan veel beter 0,0 totaal ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

37 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

38 4.9 Medicatie In onderstaande grafieken (4.18 en 4.19) worden de ervaringen met medicatie voor de chronische aandoening weergegeven. Het ging hierbij bijvoorbeeld om duidelijke uitleg over medicijngebruik. Tabel 4.8: medicatiegebruik n % 38. Gebruikte u medicijnen voor uw chronische aandoening? Ja 73 92,4 Nee 6 7,6 totaal ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

39 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

40 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

41 5 Tot besluit Hoe beoordelen cliënten de zorg in het gezondheidscentrum? In deze rapportage hebben we de belangrijkste resultaten gepresenteerd. Het materiaal bevat nog vele mogelijkheden voor nadere analyse naar specifieke doelgroepen en samenwerkingsvraagstukken. In dit bestek hebben we een aantal keuzes gemaakt om de rapportage overzichtelijk te houden. De bijlagen bevatten een schat aan aanvullende informatie en aanknopingspunten voor verbetering. We wensen u veel succes met het vertalen van deze uitkomsten naar acties in uw gezondheidscentrum. Na de cliënten en de onderzoekers is het woord aan u en uw collega s. Maakt u werk van kwaliteitsverbetering? Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

42 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

43 Bijlagen Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

44 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

45 Bijlage 1. Het oordeel over de huisartsenpraktijken Toelichting In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van het onderdeel van de huisartsenpraktijk grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafiek ingaan. De grafieken Er zijn twee soorten grafieken opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe uw huisartsenpraktijk door cliënten is beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % volmondig altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat het gezondheidscentrum het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van dit gezondheidscentrum vergeleken. Er zijn twee verschillende lijngrafieken. In de eerste lijngrafiek worden de scores van het gezondheidscentrum vergeleken met andere gezondheidscentra. Naast de score van het gezondheidscentrum zelf is de gemiddelde score van andere gezondheidscentra te zien. Ook de maximale en minimale scores van andere centra worden weergegeven. In de tweede lijngrafiek worden de scores van de beide deelnemende huisartspraktijken met elkaar vergeleken. In beide grafieken geeft de lijn het percentage altijd op een vraag aan. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

46 Respons en algemeen oordeel per huisartspraktijk In tabel B1.1 wordt weergegeven hoeveel vragenlijsten zijn ingevuld per huisartsenpraktijk. Tabel B1.1: aantallen en respons Baar-Poort & van der Does Hohmann & de Vet Praktijk Weteringstraat aantal vragenlijsten ingevuld In tabel B1.2 wordt weergegeven in hoeverre de behandeling bij de verschillende huisartspraktijken het gewenste resultaat had en of cliënten de verschillende huisartspraktijken aan anderen zouden adviseren. Tabel B1.2: rapportcijfer, effect van de hulp, adviseren hulpverlener Baar-Poort & van der Does Hohmann & de Vet Praktijk Weteringstraat rapportcijfer huisarts 8,67 7,93 7,47 % huisarts adviseren 86,8 67,4 42,2 % huisarts beoogde resultaat 28,9 27,9 26,2 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

47 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de huisartsenpraktijk In tabel B1.3 en B1.4 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de huisartsenpraktijken. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord. Tabel B1.3: top 5 sterke punten van de huisartsenpraktijk % behandelde mij met respect 89, nam mij serieus 87, luisterde aandachtig 86, legde begrijpelijk uit 83, spreekkamer niet gehorig of zichtbaar (*) 82,8 Tabel B1.4: top 5 zwakke punten van de huisartsenpraktijk % binnen 2 minuten aan de telefoon 19, binnen 15 minuten geholpen 27, afspraak maken op gewenst moment 34, bood hulp bij voorkomen ziekte 49, redelijke termijn afspraak HA 50,6 In tabel B1.5 wordt de score op de items die volgens cliënten het meest belangrijk zijn weergegeven. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel B1.5: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

48 De toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk en het oordeel over de doktersassistente In tabel B1.6 wordt weergegeven of cliënten telefonisch contact met de huisarts hebben gehad en in hoeverre dit problemen opleverde. De vergelijking van deze scores tussen de praktijken en met andere gezondheidscentra kunt u vinden in tabel B1.7 en grafiek B1.1. Tabel B1.6: telefonische toegankelijkheid van de huisarts (in %) n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de huisartspraktijk gebeld voor Ja ,1 een afspraak, of om hulp of raad te vragen? Nee 5 2,9 totaal ,0 03. De huisartspraktijk in het gezondheidscentrum is op werkdagen van 8.00 tot Nooit , uur geopend. Heeft u problemen ervaren met deze openingstijden? Soms 35 20,1 Meestal 3 1,7 Altijd 3 1,7 totaal ,0 04. Was het een probleem om de huisartspraktijk telefonisch te bereiken? Groot 7 4,2 Klein 52 31,5 Geen ,2 totaal ,0 Tabel B1.7: telefonische toegankelijkheid van de huisartsenpraktijken (in %) Baar-Poort & van der Does Hohmann & de Vet Weteringstraat n % n % n % 02. gebeld voor Ja 76 98, , ,0 afspraak, of hulp Nee 1 1,3 1 2,2 3 6,0 of raad vragen totaal , , ,0 03. problemen met deze openingstijden 04. probleem om telefonisch te bereiken Nooit 58 75, , ,3 Soms 17 22, ,9 7 13,7 Meestal 1 1,3 1 2,2 1 2,0 Altijd 1 1,3 2 4,3 0,0 totaal , , ,0 Groot 3 4,0 3 6,8 1 2,2 Klein 21 28, , ,8 Geen 51 68, , ,0 totaal , , ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

49 Grafiek B1.1: telefonische bereikbaarheid huisarts 100,0 (vergelijking percentage 'geen probleem') 75,0 GC min. 50,0 gem. max. 25,0 0,0 % tele huisarts Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

50 De toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk wordt in grafiek B1.2 weergegeven. Er wordt onder andere gevraagd naar de wachttijden. In grafiek B1.3 worden de uitkomsten vergeleken met huisartsenpraktijken in de andere gezondheidscentra. In grafiek B1.4 worden de huisartspraktijken onderling vergeleken. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

51 *Percentage nooit wordt weergegeven Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

52 Bejegening door de doktersassistente De resultaten van de vragen over bejegening door de doktersassistente zijn in de onderstaande grafieken B1.5, B1.6 en B1.7 weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Is er voldoende tijd voor de cliënt genomen? Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

53 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

54 Bejegening door de huisarts De resultaten van de vragen over bejegening door de huisarts zijn in de onderstaande grafieken B1.8, B1.9 en B1.10 weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Is er voldoende tijd voor de cliënt genomen? Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

55 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

56 De accommodatie van de huisartsenpraktijk Er zijn drie vragen over de accommodatie voorgelegd. Hierbij is gevraagd of de huisartspraktijk schoon was, maar ook of de huisartspraktijk voldoende privacy bood. In onderstaande grafieken B1.11, B1.12 en B1.13 worden de resultaten weergegeven. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

57 *Percentage nooit wordt weergegeven Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

58 Informatievoorziening door de huisarts De resultaten van de vragen over informatievoorziening door de huisarts zijn in de onderstaande grafieken B1.14, B1.15 en B1.16 weergegeven. Bood de huisarts de gelegenheid om vragen te stellen? Gaf de huisarts goede informatie over het verloop van de ziekte? Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

59 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

60 Samenwerking door de huisarts met de cliënt en andere zorgverleners In grafiek B1.17, B1.18 en B1.19 worden de oordelen over zes vragen op het gebied van samenwerking beschreven. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de cliënt (bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te beslissen over de behandeling) als de samenwerking met andere zorgverleners. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

61 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

62 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

63 Bijlage 2. Het oordeel over de doktersassistente Deze module is niet van toepassing op dit gezondheidscentrum, en wordt daarom niet gerapporteerd. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

64 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

65 Bijlage 3. Het oordeel over de praktijkondersteuning Toelichting In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van het onderdeel van de praktijkondersteuner van de huisarts grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafiek ingaan. De grafieken Er zijn twee soorten grafieken opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe de praktijkondersteuning door cliënten is beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % volmondig altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat het gezondheidscentrum het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van dit gezondheidscentrum vergeleken met andere gezondheidscentra. Naast de score van het gezondheidscentrum zelf is de gemiddelde score van andere gezondheidscentra te zien. Ook de maximale en minimale scores van andere centra worden weergegeven. De lijn geeft het percentage altijd op een vraag aan. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. In tabel B3.1 wordt weergegeven met welke praktijkondersteuner de respondenten contact hebben gehad. Tabel B3.1: praktijkondersteuner met wie meeste contact is geweest n % 02. praktijkondersteuner meest contact praktijkondersteuner 41 73,2 diabetesverpleegkundige 7 12,5 COPD-verpleegkundige 3 5,4 (gespecialiseerd) verpleegkundige 1 1,8 verpleegkundige hart- en vaatziekten 1 1,8 praktijkverpleegkundige 3 5,4 totaal ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

66 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de praktijkondersteuning In tabel B3.2 en B3.3 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de praktijkondersteuning. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord. Tabel B3.2: top 5 sterke punten van de praktijkondersteuning % behandelde met respect 95, POH zorgvuldig om persoonlijk gegevens 95, werkte goed samen met HA 94, nam mij serieus 91, probeerde probleem goed te begrijpen 91,3 Tabel B3.3: top 5 zwakke punten van de praktijkondersteuning % afspraak maken op gewenst moment 55, adviseerde hoe nieuwe klachten voorkomen 71, binnen 15 minuten geholpen 71, werkte goed samen buiten GC 71, hield rekening met persoonlijke situatie 73,3 In tabel B3.4 wordt de score op de items die volgens cliënten het meest belangrijk zijn weergegeven. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel B3.4: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

67 De toegankelijkheid van de praktijkondersteuning In onderstaande tabel (tabel B3.5) vindt of cliënten telefonisch contact met de praktijkondersteuning hebben gehad en in hoeverre dit problemen opleverde. Grafiek B3.1 geeft de vergelijking met andere gezondheidscentra weer. Tabel B3.5: toegankelijkheid van de praktijkondersteuning n % 03. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met deze zorgverlener gebeld voor een Ja 33 61,1 afspraak, of om hulp of raad te vragen? Nee 21 38,9 totaal ,0 04. Was het een probleem om deze zorgverlener telefonisch te bereiken? Groot 0,0 Klein 8 24,2 Geen 25 75,8 totaal ,0 Grafiek B3.1: telefonische bereikbaarheid POH 100,0 (vergelijking percentage 'geen probleem') 75,0 GC min. 50,0 gem. max. 25,0 0,0 % tele POH In tabel 2.6 is weergegeven of de praktijkondersteuner over de juiste informatie over de ziektegeschiedenis beschikte en of cliënten liever door de huisarts geholpen wilden worden dan door de praktijkondersteuner. Tabel B3.6: kennis over ziektegeschiedenis en voorkeur zorgverlener 08. Beschikte deze zorgverlener over de juiste informatie over uw ziektegeschiedenis? 33. Had u liever geholpen willen worden door de huisarts dan door deze zorgverlener? n % Ja 47 97,9 Nee 1 2,1 totaal ,0 Ja 6 12,8 Nee 41 87,2 totaal ,0 Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

68 Grafiek B3.2 beschrijft de ervaringen van de cliënten met de wachttijden en de mogelijkheden om een afspraak te maken op het voor hun gewenste moment. Grafiek B3.3 biedt een vergelijking van deze scores met andere gezondheidscentra. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

69 Bejegening door de praktijkondersteuning De resultaten van de vragen over de bejegening door de praktijkondersteuner van de huisarts zijn in de onderstaande grafieken B3.4 en B3.5 weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Is er voldoende tijd voor de cliënt genomen? Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

70 Deskundigheid van de praktijkondersteuning Aan de cliënten zijn vijf vragen over deskundigheid voorgelegd. In de onderstaande grafieken worden de resultaten weergegeven (grafieken B3.6 en B3.7). Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

71 Informatievoorziening van de praktijkondersteuning Aan de cliënten zijn vijf vragen over informatievoorziening voorgelegd. Hierbij is onder andere gevraagd naar de mate waarin de praktijkondersteuner van de huisarts de gelegenheid bood om vragen te stellen. In de onderstaande grafieken worden de resultaten weergegeven (grafieken B3.8 en B3.9). Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

72 Samenwerking door de praktijkondersteuning In grafieken B3.10 en B3.11 worden de oordelen over zeven vragen op het gebied van samenwerking beschreven. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de cliënt (bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te beslissen over de behandeling) als de samenwerking met andere zorgverleners. *Percentage nooit wordt weergegeven Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

73 Bijlage 4. Het oordeel over de apotheek Toelichting In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van het onderdeel van de apotheek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp wordt vermeld bij elk blokje gegevens. We zullen hier kort op de betekenis van de grafiek ingaan. De grafieken Er zijn twee soorten grafieken opgenomen. (1) De frequentieverdeling Dit is de grafiek met de groene / witte / paarse staafdiagrammen. Hier ziet u per vraag in één oogopslag hoe uw apotheek door cliënten is beoordeeld. In de groene staaf is aangegeven hoeveel % volmondig altijd op deze vraag heeft geantwoord. Dat houdt automatisch in dat de overige respondenten vinden dat het gezondheidscentrum het op dit punt beter kan doen. De witte staaf representeert de cliënten die meestal hebben geantwoord en de paarse staaf de cliënten die soms of nooit hebben geantwoord. (2) De lijngrafiek In de lijngrafiek worden de scores van dit gezondheidscentrum vergeleken met andere gezondheidscentra. Naast de score van het gezondheidscentrum zelf is de gemiddelde score van andere gezondheidscentra te zien. Ook de maximale en minimale scores van andere centra worden weergegeven. De lijn geeft het percentage altijd op een vraag aan. Het is mogelijk dat lijnen elkaar overlappen. Dit is herkenbaar aan een verschil in kleur van de desbetreffende lijn en de punten die door deze lijn verbonden worden. We brengen hierbij in herinnering dat de gegevens betrekking hebben op cliënten die bij een huisarts in het gezondheidscentrum staan ingeschreven. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

74 Top 5 sterke punten en top 5 zwakke punten van de apotheek In tabel B4.1 en B4.2 ziet u in één oogopslag wat de sterke punten en wat de zwakke punten zijn van de apotheek. Voor de top 5 wordt per vraag het percentage altijd getoond. De top 5 met sterke punten bestaat uit de vragen waarop de meeste mensen altijd hebben geantwoord. De top 5 met zwakke punten bestaat uit de vragen waarop mensen het minst altijd hebben geantwoord. Tabel B4.1: top 5 sterke punten van de apotheek % apotheek was schoon 75, gingen zorgvuldig om met pers gegevens 60, behandelde mij met respect 60, werkte goed samen buiten GC 60, nam mij serieus 58,5 Tabel B4.2: top 5 zwakke punten van de apotheek % binnen 5 minuten geholpen 10, bood voldoende privacy 21, voldoende begeleiding 32, vertelden wat ik wilde weten over klacht 35, ik kon meebeslissen 36,1 In tabel B4.3 wordt de score op de items die volgens cliënten het meest belangrijk zijn weergegeven. In deze tabel is alleen de meest positieve antwoordcategorie weergegeven. Tabel B4.3: scores op de belangrijkste items Belangscores bij de nieuwe vragenlijst worden nog verzameld; daarom is deze tabel tijdelijk vervallen. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

75 De toegankelijkheid van de apotheek In onderstaande tabel (tabel B4.4) wordt weergegeven of cliënten telefonisch contact met de apotheek hebben gehad en in hoeverre dit problemen opleverde. Grafiek B4.1 geeft de vergelijking met andere gezondheidscentra weer. Tabel B4.4: toegankelijkheid van de apotheek (in %) n % 02. Heeft u in de afgelopen 12 maanden met de apotheek gebeld voor een afspraak, Ja 21 32,3 of om hulp of raad te vragen? Nee 44 67,7 totaal ,0 03. Was het een probleem om de apotheek telefonisch te bereiken? Groot 0,0 Klein 1 4,8 Geen 20 95,2 totaal ,0 Grafiek B4.1: telefonische bereikbaarheid apotheek 100,0 (vergelijking percentage 'geen probleem') 75,0 GC min. 50,0 gem. max. 25,0 0,0 % tele apotheek Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

76 De wachttijd en de accommodatie van de apotheek In grafiek B4.2 vindt u de waardering van de wachttijd en de accommodatie van de apotheek. Grafiek B4.3 geeft een vergelijking op deze items met apotheken in andere gezondheidscentra. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

77 Bejegening en informatievoorziening door de medewerkers van de apotheek De resultaten van de vragen over de bejegening en informatievoorziening door de medewerkers van de apotheek zijn in onderstaande grafieken (B4.4 en B4.5) weergegeven. Voelen cliënten zich respectvol behandeld? Konden cliënten al hun vragen stellen? Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

78 Samenwerking door de apotheek met de cliënt en andere zorgverleners In grafieken B4.6 en B4.7 worden de oordelen over zes vragen op het gebied van samenwerking beschreven. Het gaat hierbij zowel om samenwerking met de cliënt (bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te beslissen over de behandeling) als de samenwerking met andere zorgverleners. Rapportage Gezondheidscentrum Levinas, januari

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT

DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT DE STEM VAN DE PATIËNT IN VASCULAIR RISICOMANAGEMENT Cliëntraadpleging Platform Vitale Vaten Rapportage Weesp, mei 2007 Colofon Titel: Opdrachtgever: Onderzoek Auteur Datum en Plaats De stem van de patiënt

Nadere informatie

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt!

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Onderzoek naar de verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening, doofblindheid Utrecht, maart 2015 Auteurs: Dominique van

Nadere informatie

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Gewikt en gewogen Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Dr. Eric Hermans Drs. Rianne Gijzen Postbus 8228, 3503 RE

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen

(Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (Vroeg)signalering eenzaamheid en depressie bij zelfstandig wonende Amsterdamse ouderen Marlies Visser Fatima El Fakiri GGD Amsterdam

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie