Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces"

Transcriptie

1

2 Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014

3 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven vr het uitveren van een verdiepend nderzek naar de WMO-inkp nder een representatieve grep gemeenten. Er zijn 24 (grte) gemeenten meegenmen in dit nderzek, kmend uit 11 van de 12 prvincies. In dit nderzek zijn alleen gemeenten geïnterviewd. Zrgaanbieders zijn niet geïnterviewd. Het nderzek brengt daarmee in beeld he gemeenten hun Wm-inkpprces hebben ervaren. Zij gaven in de interviews sms k aan he zrgaanbieders tegen het inkpprces aankijken. Dit kan afwijken van de werkelijke ervaringen van zrgaanbieders. De interviews vr dit nderzek zijn vrnamelijk geverd met functinarissen van gemeenten die nauw betrkken waren bij de inkp van Begeleiding vr 18+. Bij deze functinarissen was sms beperkte kennis aanwezig ver de inkp vr delgrepen/ndersteuningsvrmen als Bescherm Wnen en Begeleiding vr 18- (jeugd nder de Wm). De uitkmsten van dit nderzek hebben daarm betrekking p Begeleiding. Daar waar geïnterviewden specifieke infrmatie ver andere delgrepen/ndersteuningsvrmen maakten, wrden deze specifiek benemd in de uitkmsten van dit nderzek. De Wm-inkp is ng niet afgernd. Gemeenten lichtten in de interviews de huidige stand van zaken en vrnemens te. De definitieve uitkmsten (en mgelijke risic s) zijn niet in kaart gebracht. Het mgelijke cumulerende effect van vlume- en tariefkrtingen (samenhangend met de verschillende bekstigingsregiems) dat zich p zrgaanbiederniveau manifesteert, is niet in beeld gebracht. Leeswijzer: Het eerste deel van deze presentatie gaat in p het del en de aanpak van het verdiepende nderzek. Daarna vlgen de resultaten uit de interviews en de interpretatie en cnclusie daarvan. In bijlage zijn de interviewvragen en cnclusies van de Quick scan die vrafging aan dit nderzek pgenmen.

4 Aanleiding en del Aanleiding: Del: Scpe Behefte aan verdiepend nderzek naar aanleiding van de resultaten van de Quick scan van 19 augustus 2015 In kaart brengen he verschillende gemeenten het prces van Wm-inkp drlpen m vldende aanbd in te kpen en m de kwaliteit van het aanbd te waarbrgen. Wm-inkpprces Selectie van 50 gemeenten, waarvan 24 geïnterviewd

5 Onderzekspzet Aanpak Kwalitatief nderzek: telefnische interviews (±30 minuten) VWS/VNG mailt WMO-prjectleiders ver del nderzek Interviewvragen (10) ver de vlgende nderwerpen: Aanbesteding Inkpmdel / Afspraken Onderhandelingen Budget / Krting Specialisatie Jeugd Analyse Cnclusies

6 Resultaten dataverzameling Prvincie Aantal gemeenten Drenthe 1 Friesland 1 Gelderland 2 Grningen 3 Zuid-Limburg 4 Nrd-Brabant 1 Nrd-Hlland 3 Overijssel 3 Zeeland 1 Zuid-Hlland 3 Utrecht 2

7 Wm Landelijke afspraken WMO budget Ttaal miljen waarvan miljen nieuw vergeheveld met daarin verwerkt een krting van 654 miljen (.a. ruim 200 miljen p Begeleiding en KDV inclusief verver). Op begeleiding is 11% gekrt p basis van de huidig vermelde grndslag. Op beschermd wnen wrdt niet gekrt. 741 miljen diverse verhevelingen miljen vr integratie-uitkering WMO (inclusief 32% krting p huishudelijke verzrging, 465 miljen) miljen verig budget. Brn: Meicirculaire

8 Uitkmsten interviews

9 Inkpdcument Veelal 1 bestek met deelnderwerpen Ruim de helft van de gemeenten geeft aan 1 bestek te hanteren vr de Wm-inkp. * De bestekken bevatten een indeling in deelnderwerpen (bijvrbeeld begeleiding, gespecialiseerde dagbesteding, krtdurend verblijf en in een enkel geval k beschermd wnen) Drie gemeenten geven aan in de inkpsystematiek nderscheid te maken naar vergangsrecht cliënten en nieuwe cliënten. Enkele gemeenten hanteren meerdere bestekken Indeling van inkp in meerdere bestekken kmt vereen met indeling in deelnderwerpen wanneer één bestek wrdt gehanteerd. Beschermd wnen apart ingekcht, via centrumgemeente Bijna alle gemeenten geven aan BW apart in te kpen * beschermd wnen en jeugdzrg uitgeznderd, zie disclaimer

10 Aanbestedingsvrm Gemeenten kiezen in grte meerderheid vr bestuurlijke aanbesteding 80% van de gemeenten kiest vr bestuurlijke aanbesteding vr begeleiding, 20% vr penbare aanbesteding* Gemeenten geven een eigen invulling aan de bestuurlijke aanbesteding Een aantal gemeenten sluit bijvrbeeld een ntwikkelvereenkmst/basis vereenkmt met daarin prcedures, te- en uittreding, wijze van verleggen en basale eisen aan aanbieders. Daarnder kmen de echte (resultaat) vereenkmsten m diensten te mgen verlenen. Eén gemeente cntinueert de cntracten met bestaande zrgaanbieders en hanteert geen specifieke gunnings- f selectiecriteria. Enkele gemeenten geven aan pen aan te besteden, met uitzndering van beschermd wnen. Drie gemeenten geven aan tweejarige cntracten af te sluiten Een gemeente heeft inkp via een cnsrtiummdel verkend, maar heeft daar p basis van geluiden uit de markt van af gezien. * beschermd wnen en jeugdzrg uitgeznderd, zie disclaimer

11 Inkpmdel Ruim 50% van de gemeenten werkt met een geld vlgt cliënt mdel met tarieven die vr elke zrgaanbieder gelijk zijn, znder vlume afspraken Twee gemeenten geven hierbij ng wel een mzetgarantie. Twee gemeenten geven specifiek aan alleen te sturen p vlume dr zrgaanbieders te vragen m invulling te geven aan de transfrmatiegedachte en geen krting te te passen p tarieven. Ongeveer 25% hanteert een P*Q-mdel Ongeveer 20% kpt in p basis van lumpsum Bij drie gemeenten wrdt vr vergangsrechtcliënten via lumpsum ingekcht (en nieuwe cliënten via P*Q). Bij één gemeente wrdt alleen bij grte aanbieders via lumpsum ingekcht. Een gemeente geeft aan de inkp van begeleiding via een srt subsidie te den (waar in tegenstelling tt lumpsum geen P*Q nder ligt) Bij één gemeente is ng niet uitgekristalliseerd met welk inkpmdel ingekcht zal wrden.

12 Basis vr afspraken In 2015 wrden budgetafspraken en/f tariefafspraken en/f prductie- en tariefafspraken gemaakt Gemeenten die een geld vlgt cliënt -mdel hanteren maken geen prductieafspraken, alleen tariefafspraken. Gemeenten die een P*Q-mdel f lumpsummdel hanteren maken vrijwel allemaal prductieafspraken. Vrijwel geen enkele gemeente maakt vr 2015 resultaatafspraken Eén gemeente geeft aan al afspraken te maken p basis van resultaten, namelijk cliënttevredenheid. Eén geeft specifiek aan dat mnitring p kwaliteitsindicatren en financiële indicatren plaatsvindt en dat de indicatren tijdens de transfrmatie wrden aangepast, p basis van vrtschrijdend inzicht. Alle gemeenten geven aan p termijn afspraken te willen maken ver resultaten (i.p.v. prductie) van de begeleiding Gemeenten die specifiek een jaartal nemen, geven aan dat resultaatafspraken in 2017 f 2018 in werking meten treden. Een aantal gemeenten geeft aan in een prvinciaal, f ander samenwerkingsverband te werken aan de peratinalisering van de resultaatafspraken.

13 Betrkkenheid zrgaanbieder bij inkpprces Alle gemeenten hanteren/hanteerden een vrm van cnsultatie Cnsultatie kent veel verschillende vrmen Variërend van meerdere infrmatierndes vr grte grepen aanbieders, tt intensieve gesprekken met een beperkt aantal grte aanbieders. Enkele gemeenten rganiseren/rganiseerden naast fysieke verlegtafels k digitale verlegtafels. Enkele gemeenten rganiseerden werksessies p basis van thema's met vergelijkbare aanbieders. Cnsultatie is vral in de peride april tt en met heden ingezet m vrstellen van de gemeenten te tetsen. Ongeveer een derde van de gemeenten heeft de cnsultatie vanaf de visievrming ingezet en k gebruikt m infrmatie p te halen t.b.v. het pstellen en tetsen van vrstellen. Cnsultatie betreft altijd inhud, in een derde van de gevallen k tarief Bij cnsultatie p inhud zijn nderwerpen die ter cnsultatie vrgelegd wrden.a. inrichting, kwaliteitseisen prces, verantwrding, transfrmatie. Enkele gemeenten geven aan zrgaanbieders tariefpbuw te hebben vrgelegd en aangepast naar aanleiding van de reacties. Enkele gemeenten geven specifiek aan dat alle stukken en cnceptvereenkmsten (inhudelijk en tariefstelling) inzichtelijk en te vlgen zijn. Gemeenten die zrgaanbieders uitverig betrkken hebben, geven vaker expliciet aan dat inkpprces met relatief weinig weerstand vanuit het veld verlpt dan gemeenten die zrgaanbieder minder intensief betrkken

14 Ruimte vr nderhandeling Onderhandeling heeft bij pen en bestuurlijke aanbesteding grtendeels al plaatsgevnden via de marktcnsultatie. Over tarief f budget (afhankelijk van inkpmdel) is bij ngeveer 80% van de gemeenten geen nderhandeling mgelijk. Deze gemeenten geven aan dat marktpartijen zijn geraadpleegd tijdens marktcnsultaties en dat de input meegenmen is bij het vaststellen van de tarieven. Deze tarieven beschuwen ze vervlgens als een gegeven waarver niet individueel met de aanbieders wrdt nderhandeld. 15% van de gemeenten geeft aan dat er wel ruimte is vr nderhandeling p tarief. Bij één gemeente is ng nduidelijk in heverre er ruimte is vr nderhandeling. Daar waar nderhandelingen uitgeverd wrden, is de basis van die nderhandelingen het beschikbare budget, de bendigde krtingen, de Vektis-data en de aangeleverde prductie/mzet van de aanbieders. Leidend is het budget at vergeheveld is vanuit het Rijk.

15 Samenstelling Wm-budget gemeenten Het budget vr begeleiding dat vergeheveld is vanuit het Rijk wrdt dr alle gemeenten als uitgangspunt genmen Bijna de helft van de gemeenten verwacht NIET het Wm-budget aan te vullen uit eigen reserves f andere gelden. Ongeveer 30% van de gemeenten verwacht budget aan te vullen vanuit andere gelden, vaak vr specifieke grepen (zals HH f investering in 0 e en 1 e lijn). Ongeveer 20% van de gemeenten kan ng niet inschatten f Wm-budget tereikend is m de cntracten vrm te geven. Een aantal gemeenten geeft aan dat zij Wm-budget hebben gereserveerd vr investering in algemene vrzieningen en vr uitvering en beheer Dr een grt aantal gemeenten wrdt aangegeven dat de Vektisbestanden nbetruwbaar zijn, wat leidt tt financiële nzekerheid (bij gemeenten en zrgaanbieders)

16 Invled van PGB p ZIN budget Er mag geen krting wrden gegeven p de bestaande PGB cntracten. Er wrdt dr gemeenten wisselend mgegaan met de invled hiervan p ZIN: Extra krting p ZIN Enkele gemeenten (20%) geven specifiek aan dat de krting p begeleiding via ZIN enkele prcenten hger is mdat deze p PGB niet kan wrden gegeven. Een gemeente geeft daarbij aan dat het alleen een tariefkrting betreft, p klantniveau wrdt vervlgens.b.v. ndersteuningsplan bepaald welke ndersteuning (en dus welk tarief) gedeclareerd mag wrden. Geen extra krting p ZIN De helft van de gemeenten geeft specifiek aan dat bij herindicatie van burgers met PGB gedurende 2015 het (keukentafel)gesprek ged wrdt geverd en verwacht wrdt dat de krting drgeverd kan wrden. Bvendien geven zij aan dat mgelijk bespaard kan wrden dr ver te gaan naar ZIN f het PGB anders in te richten. GEEN van de gemeenten geeft aan vr 1 januari 2015 in gesprek te gaan met alle huidige PGBcliënten. (ng) Geen rl gespeeld Arrangementen hebben meer karakter zals PGB, dus het verschil zal minder grt zijn. Veel gemeenten hebben ng geen vlledig inzicht in de mvang van het aantal PGB-cliënten. Vr nieuwe cliënten f herindicaties geeft een kwart van de gemeenten expliciet aan meer richting ZIN te gaan. Dit wrdt beter mgelijk drdat de zrg aansluit bij arrangementen en mdat er k met kleine aanbieders cntracten wrden geslten.

17 Bepalen krtingen De tarieven vr begeleiding en de berekende krtingen zijn bij de gemeenten p verschillende manieren tt stand gekmen Ongeveer 25% van de gemeenten hebben zrgaanbieders gevraagd m kstprijzen f tarief(vrstellen) aan te leveren. Ongeveer 10% van de gemeenten gebruikten het KPMG kstprijsnderzek. Ongeveer 15% van de gemeenten hanteerden NZa tarieven f de tarieven van het zrgkantr. Ongeveer 35% hanteerde een cmbinatie van bvengenemde drie Een gemeente heeft zelf een krtingspercentage bepaald. Overige gemeenten hanteerden een andere methdiek f hebben ng geen tarieven en/f krtingen bepaald.

18 Onderbuwing krtingen Ongeveer 90% van de gemeenten kn aangeven wat de hgte van de krtingen is De krtingen lpen uiteen van 0% tt p nderdelen 35%. (zie vlgende dia) Gemiddeld is de krting rnd 17%. De gemeente die geen krting drvert in de tarieven vr begeleiding, wil met name in vlume dr innvatie ksten besparen. In de berekening van de krtingen is dr de meeste gemeenten meegenmen: Reservering vr innvatie/transfrmatie (gemiddeld 6% *) Uitveringsksten gemeente (5% *) Risicbuffer (3 % *) Lkale verhuding ZIN-PGB (nvldende respns, m een percentage te kunnen berekenen De krting ten beheve van innvatie en transfrmatie kunnen dr zrgaanbieders terug verdiend wrden. Bijvrbeeld dr taken in het wijkteam van de gemeente. * Genemde percentages zijn nderdeel van ttaal krting die gemiddeld p 17% uitkmt

19 Gehanteerde krtingspercentages % 5% 11-13% 14-16% 17-19% 20-22% 23-25% 26% 30% 35% aantal gemeenten

20 Aandacht vr specialisatie Ongeveer 30% van de gemeenten heeft bij de inkp rekening gehuden met gespecialiseerde begeleidingbijvrbeeld vr Niet Aangebren Hersenletsel, multi prblem diagnses, zintuigelijk gehandicapten. Zij letten bij de berdeling van de cntracten p specialisatie, stellen specifiek beleid p f hebben aparte buwstenen pgenmen. De verige gemeenten hebben niet specifiek aandacht besteed aan gespecialiseerde zrg. Deze gemeenten hebben in de aanbesteding alle aanbieders uitgendigd die mmenteel zrg leveren f alle aanbieders in de betreffende regi. Hiermee bereiken ze dat de zrg die geleverd aan huidige cliënten k gecntracteerd kan wrden (indien ze vlden aan hun vrwaarden). Dit kunnen k specialistische aanbieders zijn. Hierbij hangt het van het huidige aanbd aan f specialisten zijn gecntracteerd.

21 Interpretatie en cnclusies (I) 1) 24 gemeenten hebben bruikbare gegevens aangeleverd 50 gemeenten zijn benaderd waarvan 24 gemeenten hebben deelgenmen aan een telefnisch interview, de verige waren niet bereikbaar. De geïnterviewde persnen waren allen nauw betrkken bij de Wm-inkp, met name van begeleiding. De inkptrajecten zijn ng niet afgernd. Gemeenten hebben de vrnemens aangegeven. Deze vrnemens kunnen p basis van marktcnsultaties f cntractbesprekingen ng wijzigen. 2) Lkale beleidsvrijheid wrdt benut Inhudelijke eisen zijn veelal met lkale aanbieders ingevuld. Krtingspercentages tussen gemeenten verschillen van 0% tt 35%. Gemiddeld 17% Krtingspercentages binnen een gemeente per vrziening verschillen. Eigen uitveringsksten en de veiligheidsmarges zijn veelal meegenmen bij het berekenen van de tarieven.

22 Interpretatie en cnclusies (II) 3) Alle gemeenten betrkken aanbieders bij de vrbereiding van het inkpprces. De wijze waarp en intensiteit verschilt. Een vergrte meerderheid van de gemeenten kpt begeleiding in via bestuurlijke aanbesteding. Aanbieders zijn actief benaderd en regelmatig in een vreg stadium betrkken Specialistische zrg is dr een beperkt aantal gemeenten specifiek meegenmen in de aanbesteding. 4) Gemeenten die aanbieders in een vreg stadium en nauw hebben betrkken zijn veelal tevredener ver het traject. Deze aanbieders hebben vregtijdig infrmatie gekregen en hebben zich beter kunnen vrbereiden Cntractvrming en Inhud is beter p elkaar afgestemd

23 Interpretatie en cnclusies (III) 5) PGB heeft invled p de hgte van de krting p ZIN. Het niet kunnen drveren van de krting p PGB s is vr enkele gemeenten aanleiding m de krting p ZIN te verhgen Niet alle gemeenten hebben een ged verzicht van aantallen PGB s, zij wachten p betruwbare cijfers en weten dus niet wat de invled is p de krting p ZIN De helft van de gemeenten heeft de intentie m bij de herindicatie van PGB in 2015 een krting dr te veren f de PGB anders in te richten Vr nieuwe cliënten f herindicaties geeft een kwart van de gemeenten expliciet aan meer richting ZIN te willen gaan. Dit wrdt beter mgelijk drdat de begeleiding aansluit bij arrangementen en mdat er k met kleine aanbieders cntracten wrden geslten.

24 Interpretatie en cnclusies (IV) 6) Effect p zrgaanbiederniveau nduidelijk, kan sterk uiteen lpen Gemeenten kunnen er vr kiezen m p elke vrziening een kleine krting te hanteren die binnen de kaders blijft. Ze kunnen er k vr kiezen m p de ene vrziening een grtere krting te te passen en p de andere vrziening een kleinere. Als een en dezelfde aanbieder vr beide vrzieningen in aanmerking kmt, kan de gemiddelde krting binnen de kaders kmen, echter de verhudingen van de afznderlijke krtingen spelen daarbij een belangrijke rl. Wanneer een aanbieder vr vrzieningen in aanmerking kmt waar relatief grtere krtingen p zijn tegepast, kunnen de krtingen vr die aanbieder grt zijn. Op basis van de gesprekken is geen betruwbare cnclusie te trekken ver he krtingen uitvallen vr specifieke aanbieders. Daarnaast hebben we enkel de gemeenten ver de WMO bevraagd. Dit betekent dat we de gemiddelde ttaalkrting binnen het sciaal dmein niet inzichtelijk gemaakt hebben.

25 Bijlage 1: Interpretatie en cnclusies Quickscan (I) Begeleiding 1) Bruikbaarheid gevnden stukken is beperkt dr mment en mvang van dataverzameling: Aantal gemeenten met beschikbare dcumenten is 19, waarvan 9 met cijfers. Dis is een te smalle basis vr stevige cnclusies Beleid/visie dcumenten van gemeenten die p website stnden veelal uit 2013 f begin Uitgaande van 25% krting p Begeleiding Latere stukken met eventuele crrecties niet publiekelijk tegankelijk Tarieven f krtingen die wrden genemd in dcumenten, zijn richtlijnen. Het blijft de vraag vr welk tarief een aanbieder heeft ingeschreven en he de nderhandeling dan verder verlpt. Pas wanneer cntracten daadwerkelijk wrden getekend, kunnen we het definitieve tegepaste tarief / krting vaststellen. Ofwel, deze quick scan is gebaseerd p vrnemens en richtlijnen, niet p werkelijk vlume- en tariefafspraken.

26 Bijlage 1: Interpretatie en cnclusies Quickscan (II) Begeleiding 2) Lkale beleidsvrijheid wrdt benut Krtingspercentages tussen gemeenten verschillen Krtingspercentages binnen een gemeente per vrziening verschillen Inkpsystematiek verschilt De uitveringsksten en de veiligheidsmarges zijn niet in beeld, deze kunnen wel een pwaarts effect hebben p de aangebden/drgeverde krtingen 3) Vergelijken van gemeenten lastig dr: Aanbesteding veelal penbaar, maar wel variatie in gekzen inkpmdel Deel van de cntracten wrdt aangegaan p basis van resultaten in plaats van prestaties, waarbij de indicatren niet (zichtbaar) benemd en gecncretiseerd in de dcumenten Gemeenten hebben ude NZa-prducten allemaal p hun eigen manier mgevrmd tt nieuwe (maatwerk)vrzieningen Nieuwe vrziening kan meer (f minder) ude prestatiecdes mvatten en dus niet één p één te vergelijken

27 Bijlage 1: Interpretatie en cnclusies Quickscan (III) Begeleiding 4) Signalen ver krtingen p begeleiding hger dan 11%, zichtbaar p ttaalniveau Gevnden krtingen p budget van begeleiding lpen uiteen van 0% tt 30% He de krtingen wrden tegepast is p basis van de gevnden infrmatie nduidelijk. 5) Effect p zrgaanbiederniveau nduidelijk, kan sterk uiteen lpen Gemeenten kunnen er vr kiezen m p elke vrziening een kleine krting te hanteren die binnen de kaders blijft. Ze kunnen er k vr kiezen m p de ene vrziening een grtere krting te te passen, en p de andere vrziening een kleinere. Als een en dezelfde aanbieder vr beide vrzieningen in aanmerking kmt, kan de gemiddelde krting binnen de kaders kmen, echter de verhudingen van de afznderlijke krtingen spelen daarbij een belangrijke rl. Wanneer een aanbieder vr vrzieningen in aanmerking kmt waar relatief grtere krtingen p zijn tegepast, kunnen de krtingen vr die aanbieder grt zijn. Op basis van de gevnden dcumenten is geen betruwbare cnclusie te trekken ver he krtingen uitvallen vr specifieke aanbieders. Daarnaast hebben we enkel de WMO geanalyseerd. Dit betekent dat we de gemiddelde ttaalkrting binnen het sciaal dmein niet inzichtelijk gemaakt hebben.

28 Bijlage 2: Interviewvragen 1. He zijn de inkpdcumenten p verschillende vrmen van ndersteuning vrmgegeven? Is daar één inkpdcument vr gebruikt f zijn er verschillende bestekken pgesteld vr bv begeleiding en beschermd wnen, apart? 2. Welke vrm van aanbesteding is gekzen; pen f bestuurlijk? 3. Welk inkpmdel wrdt gekzen; lumpsum (hangt vaak een P*Q nder), subsidie, P*Q? 4. Wrden er resultaat- f prductieafspraken gemaakt? 5. Op welke wijze zijn aanbieders wel/niet betrkken bij het inkpprces en de aanlp hiernaar te? 6. Op welke manier wrden de nderhandelingen ingegaan; is er ruimte vr nderhandeling, wat is het peningsbd en waar is de gemeente p uitgekmen? 7. Waaruit bestaat het budget van de gemeente; vult de gemeente het budget aan uit de eigen reserves? a. He verhudt het Wm-budget zich tt het budget dat via het verdeelmdel is ntvangen? b. Welke rl speelt het reserveren van budget vr PGB (ten kste van ZIN-budget)? 8. He zijn de tarieven/krtingen tt stand gekmen? a. Wat is de hgte van de krtingen? b. Wat is de pbuw van de krtingen? 9. He heeft de gemeente in de inkp aandacht gegeven aan het verschil tussen bestaande en nieuwe cliënten; he wrdt vrm gegeven aan het vergangsrecht? 10. Welke ruimte wrdt gebden vr specialisatie, is er vldende specialistische aanbd ingekcht; bijvrbeeld delgrepen als NAH, krtdurend verblijf en levensbeschuwelijke hulp?

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning

Evaluatie inkoopproces maatwerkvoorziening ondersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Evaluatie inkpprces maatwerkvrziening ndersteuning Den Haag, april 2015 Myriam Martens Frédérique Bakker Aanleiding prcesevaluatie De extramurale AWBZ

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg Startntitie Visie Wnen-welzijn-zrg 2016-2020 1 Waarm hebben we het hierver? De wereld van wnen, zrg en welzijn is vlp in beweging. Regelgeving en financieringsstrmen veranderen, maar k maatschappelijk

Nadere informatie

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzorg Gelderland en Utrecht.

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzorg Gelderland en Utrecht. Vrstel aan burgemeester en wethuders Zaaknummer 11181 Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzrg Gelderland en Utrecht. Samenvatting/krte telichting: Gemeenten bereiden zich vr p de invering van de nieuwe

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKEN SWAARD

GEMEENTE VA LKEN SWAARD GEMEENTE VA LKEN SWAARD de Hfnar 15 Pstbus 10100 5550 GA Aan de leden van de raad Valkenswaard Telefn (040) 208 34 44 Telefax (040) 204 58 90 e-mail Kenmerk: 10uit06511 genieente@valkenswaard.nl nderwerp:

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T M O N F O O R SCHRIFELIJKE VRAGEN AAN HE COLLEGE Nr. 2015-02 Datum: 12 januari 2015 Naam vragensteller: Niclet Rrije en Anne-Marie van de Pll Vraag gericht aan: Wethuder Vlaar Onderwerp: Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2017 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3 en 12.4 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2017, waarin aan

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Ontwikkelplan sturen op kwaliteit

Ontwikkelplan sturen op kwaliteit Ontwikkelplan sturen p kwaliteit Versie 0.9 20 ktber 2017 1. Inleiding In deze ntitie bepalen de acht gemeenten regi MIJ/OV p welke wijze sturing wrdt gegeven aan kwaliteitseisen die in de raamvereenkmst

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Begeleidende nota uitgangspunten inkoop maatwerkvoorziening Wmo

Begeleidende nota uitgangspunten inkoop maatwerkvoorziening Wmo Inleiding: Begeleidende nta uitgangspunten inkp maatwerkvrziening Wm Vanaf 1-1-2015 zijn gemeenten verantwrdelijk vr een aantal nieuwe taken in het kader van de Wm. Deze taken gaat de gemeente niet (vlledig)

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist).

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist). Verslag fysieke verlegtafel Cncept Overeenkmst Maatwerkvrziening Wm 2016 Gemeente Rhenen Dinsdag 15 september 2015 van 14.00 tt 16.30 uur Raadszaal, Rhenen. Aanwezigen zrgaanbieders: Andre Grenewegen (Lelie

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

We doen het samen. Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2016-2019. Datum: oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken

We doen het samen. Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2016-2019. Datum: oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken We den het samen Nta Mantelzrg en Vrijwillige inzet 2016-2019 Datum: ktber 2015 Afdeling: Samenlevingszaken Inhudspgave Inleiding... 2 Hfdstuk 1: Kaders nta... 5 1.1 Wettelijk kader... 5 1.2 Beleidsmatig

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Memo van toelichting Uitvoeringsplan, verordening en inkoopdocumenten Wmo 2015

Memo van toelichting Uitvoeringsplan, verordening en inkoopdocumenten Wmo 2015 Mem van telichting Uitveringsplan, verrdening en inkpdcumenten Wm 2015 In deze ntitie staan de belangrijkste wijzigingen en keuzes verwrd uit het uitveringsplan, de verrdening en de inkpdcumenten, waarbij

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Mantelzorg- en Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2019

Mantelzorg- en Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2019 Mantelzrg- en Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2019 Inhudspgave Inleiding... 3 Hfdstuk 1: Kaders nta... 5 1.1 Wettelijk kader... 5 1.2 Beleidsmatig kader... 5 1.3 Financieel kader... 6 Hfdstuk 2: Mantelzrg...

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo

Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo Startntitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020 Gemeente Tynaarl Team Leefmgeving - Veiligheid April 2015 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave... 1 1. waarm... 2 2. wat... 3 2. wie... 4 3. he... 6 4. wanneer...

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK

Handreiking invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) RSV Breda e.o. OOK Handreiking invulling zrgniveau 2 en 3 bij vermeden ernstige enkelvudige dyslexie (EED) RSV Breda e.. OOK Inleiding. Vanaf 1 januari 2015 is de bekstiging en uitvering van beleid met betrekking tt ernstige

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011 Bijlage 1 Verzekeringsvrwaarden, vrzver relevant en declaratieafspraken inzake de zrg verleend dr een huidtherapeut 2011 Plisvrmen: Basisverzekering: -Basisverzekering Nrd-Nederland Dit is een cmbinatieplis

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Concurrentie in de GGZ

Concurrentie in de GGZ Frans van de Pl CONCEPT ng niet geredigeerd Artikel vr Het Medisch Jaar 2007, vlume 33 hfdstuk Cncurreren in de GGZ. Verschijnt zmer 2007 Cncurrentie in de GGZ Het kabinet is vrstander van meer marktwerking

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de vlgende evaluatiebepaling pgenmen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal een

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2013

Rapportage zelfevaluatie reisdocumenten 2013 Agentschap BPR Rapprtage zelfevaluatie reisdcumenten 2013 Versie 0.3 2.0 Datum Status 15 Definitief januari 2014 Status Cncept Definitief Rapprtage zelfevaluatie reisdcumenten 2013 18 april 2014 Inhud

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen bij bestuurlijk aanbesteden regio Lekstroom

Nota van Inlichtingen bij bestuurlijk aanbesteden regio Lekstroom Nta van Inlichtingen bij bestuurlijk aanbesteden regi Lekstrm Vrstellen en reacties p stukken fysieke verlegtafel 23 september 2015 Vrstel aanbieders Reactie Lekstrm Orthpedaggische Psychlgische praktijk

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Nieuwe zorg verantwoorde zorg? Onderzoek naar de kwaliteit van zorg bij Neos nieuwe jeugdzorgaanbieder in de provincie Noord-Brabant

Nieuwe zorg verantwoorde zorg? Onderzoek naar de kwaliteit van zorg bij Neos nieuwe jeugdzorgaanbieder in de provincie Noord-Brabant Nieuwe zrg verantwrde zrg? Onderzek naar de kwaliteit van zrg bij Nes nieuwe jeugdzrgaanbieder in de prvincie Nrd-Brabant Inspectie jeugdzrg Utrecht, januari 2009 2 Inspectie jeugdzrg Inspectie jeugdzrg

Nadere informatie