Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel"

Transcriptie

1 Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013

2 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5 Scheiden van belangen 5 Duurzaam inkpen Delmatigheidsthema's 5 Innvatie 5 Efficiënt inkpen 6 Kstenvergeding 6 Algemene inkpvrwaarden 6 Mediatin 6 3 Sltbepalingen Wijzingen Afwijkingen 7

3 1. Inleiding Het inkp- en aanbestedingsbeleid (hierna te nemen: het beleid ) van Energiefnds Overijssel I B.V. en Energiefnds Overijssel II B.V. (hierna te nemen: Energiefnds Overijssel ) is gebaseerd p het inkp- en aanbestedingsbeleid van de Prvincie Overijssel, zals vastgesteld dr gedeputeerde staten p 29 juni 2010 en aangepast p 7 februari Het beleid bestaat uit drie verschillende nderdelen: I. De basis a) De inleiding, hfdstuk 1 van dit dcument b) Wat is het beleid, hfdstukken 2 en 3 van dit dcument c) Basisbijlagen (Algemene Inkpvrwaarden EFO en de nta Scheiding van Belang ) II. III. Nadere uitwerking van de verschillende basisnderdelen (in de vrm van bijlagen, zals factsheets ver bepaalde thema s, bedeld vr intern gebruik) Inkpinfrastructuur nader uitgewerkt (bedeld vr intern gebruik) a) Inkpprcessen b) Sjablnen vr gebruik dr Energiefnds Overijssel (praktische ndersteuning) Alleen nderdeel I. wrdt gepubliceerd. Het nderhavige dcument betreft nderdeel I. De nderdelen II. en III. zijn bedeld vr intern gebruik. Onderdeel II. bevat.a. factsheets van de Prvincie Overijssel en wrdt beheerd dr het Shared Service Center Inkp van de Prvincie Overijssel. 1 Alleen p schriftelijk verzek van externe partijen aan het Shared Service Center Inkp zullen deze nderdelen geheel/ gedeeltelijk verstrekt wrden. Onderdeel III. bestaat uit sjablnen die zijn bestemd vr de interne rganisatie van Energiefnds Overijssel. Deze sjablnen zijn gebaseerd p de betreffende sjablnen van de Prvincie Overijssel. Het beleid beschrijft p een transparante wijze he Energiefnds Overijssel de delstellingen p inkp- en aanbestedingsgebied, te weten rechtmatig en delmatig handelen, verwezenlijkt en p welke manier zij haar inkptaken uitvert. Uitgangspunten beleid Het belangrijkste uitgangspunt van het beleid is dat dit beleid zveel mgelijk aansluit bij het vigerende inkpen aanbestedingsbeleid van de Prvincie Overijssel. Slechts p een aantal punten wrdt van het vigerende inkp- en aanbestedingsbeleid van de Prvincie Overijssel afgeweken, teneinde te bewerkstelligen dat er z efficiënt en effectief mgelijk wrdt aanbesteed, zdat de publieke middelen k z efficiënt en effectief mgelijk wrden ingezet. Daarnaast zal het beleid wrden aangepast indien wijzigingen in de wet- en regelgeving dit vergen. 1 Het Shared Service Center Inkp is het kenniscentrum van de prvincie Overijssel p het gebied van inkpen en aanbesteden. Het zrgt, binnen de kaders van de Eurpese, natinale en prvinciale wet- en regelgeving, vr het behalen van de delstellingen, rechtmatig en delmatig inkpen. Het brgen van de delstellingen vindt p een efficiënte manier plaats, dr de verantwrdelijkheid van het inkp- en aanbestedingsprces centraal te beleggen bij het Shared Service Center Inkp.

4 2. Het beleid Uitwerking delstellingen Het beleid beslaat achtereenvlgens de vlgende prcessen: 1. Inventariseren 2. Specificeren 3. Selecteren Tactische inkp 4. Cntracteren 5. Bestellen 6. Bewaken Operatinele inkp 7. Nazrg Vr deze prcessen zijn de hierna genemde rechtmatigheids- en dematigheidsthema s leidend. Zij geven richting aan de wijze he Energiefnds Overijssel met inkp mgaat. 2.1 Rechtmatigheidthema s Prcedures Naast de Eurpese aanbestedingsprcedures kent Energiefnds Overijssel k aanbestedingsprcedures vr pdrachten met een waarde nder de Eurpese drempel 2. Dit zijn de enkelvudige en meervudig nderhandse aanbestedingen, waarbij de vlgende drempels wrden gehanteerd: Aanbestedingsprcedure Leveringen en diensten Enkelvudig < Meervudig nderhands en < Eurpees Dit beleid gaat ervan uit dat de inkp zich uitsluitend richt p de inkp van leveringen en diensten. Indien het zich vrdet dat werken meten wrden aanbesteed, wrdt het beleid hierp aangepast. Let p: De raming van de pdracht bepaalt welke aanbestedingsprcedure wrdt gekzen. Om tt een gede raming te kmen, zal BIJLAGE 1 (nderdeel II) gehanteerd wrden. De vrgeschreven aanbestedingsprcedures zijn minimale eisen. Het is znder meer tegestaan een hger regime (d.w.z. een regime dat hrt bij een grtere cntractwaarde) te kiezen. Vr alle aanbestedingsprcedures geldt dat de sjablnen uit BIJLAGE 2 (nderdeel III) gebruikt wrden. Zals gezegd zijn deze sjablnen vr intern gebruik. Meerwerk en herhalingspdrachten In alle aanbestedingsprcedures is het mgelijk een pdracht aan een zelfde leverancier te te kennen, mits de regels zals beschreven in artikel 31 lid 4 sub a en b van het Besluit Aanbestedingsregels Overheidspdrachten ( Ba ) wrden nageleefd. Vr meerwerk (een aanvullende pdracht) betekent dit dat de pdracht aan dezelfde leverancier mag wrden verstrekt, indien aan alle nderstaande punten is vldaan: 2 De Eurpese aanbestedingsdrempels zals die tweejaarlijks dr de EU/EC wrden vastgesteld, wrden autmatisch verwerkt in het beleid.

5 er altijd sprake is van nvrzienbaarheid en; meerwerk maximaal 50% van de rsprnkelijke pdracht bedraagt en; meerwerk nlsmakelijk verbnden is aan de rsprnkelijke pdracht (en er dus geen sprake is van een nieuwe pdracht). Vr herhalingspdrachten (een nieuwe pdracht) betekent dit dat de pdracht aan dezelfde leverancier mag wrden verstrekt, indien aan alle nderstaande punten is vldaan: de pdracht vrzien was (bij de raming) en kenbaar is gemaakt; en de herhalingspdracht altijd binnen 3 jaar na de rsprnkelijke pdracht meten wrden verstrekt. 2B-diensten Indien de raming van een pdracht bven de Eurpese drempel uitkmt, is het in gevallen waarin geen sprake is van een grensverschrijdend belang mgelijk meervudig nderhands aan te besteden. Het gaat slechts m de nderwerpen die zijn beschreven in bijlage 2B van het Ba. De prvincie Overijssel heeft in een zgenaamde factsheet genaamd Factsheet aanbesteden 2B-diensten het beleid hiermtrent nader uitgewerkt. Energiefnds Overijssel haakt ten aanzien van de aanbesteding van 2B-diensten aan bij vrnemde factsheet. Integriteit Energiefnds Overijssel det alleen zaken met integere partners. Dat betekent dat deze partners zich huden aan de wet- en regelgeving. Energiefnds Overijssel kan dit tetsen dr middel van: Het pvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag vr persnen die specifieke aan het Energiefnds Overijssel gerelateerde infrmatie ter beschikking krijgen in alle inkptrajecten; Het pvragen van een Verklaring Omrent Gedrag vr rechtspersnen vrafgaande aan de gunning in Eurpese aanbestedingen; Het tepassen van mdel K in alle Eurpese aanbestedingsprcedures; Het zveel mgelijk pvragen van een eigen verklaring zals bedeld in artikel 45 Ba 3 ; Het waar ndig laten ndertekenen van een geheimhudingsverklaring; Het waar ndig tepassen van het BIBOB-beleid van de Prvincie Overijssel. Scheiden van belangen Belangenverstrengeling rnd een aanbesteding kan zich vrden wanneer een inschrijvende marktpartij betrkken was, f is, bij de vrbereiding van het prject f de aanbesteding f de berdeling van de inschrijvingen. Belangenverstrengeling kan leiden tt het vervalsen van de mededinging dr a) inschrijven met vrkennis f b) manipulatie van de pdracht, de aanbesteding f de gunning. Vrnemde zinsnede is pgenmen in de nta Scheiding van belang, beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding, zals vastgesteld dr Rijkswaterstaat. Teneinde (de schijn van) belangenverstrengeling z veel mgelijk te vrkmen haakt Energiefnds Overijssel aan bij het beleid Scheiding van Belang van Rijkswaterstaat. Zie BIJLAGE 2 (nderdeel I.). Duurzaam inkpen Ten aanzien van duurzaam inkpen sluit Energiefnds Overijssel aan bij de delstellingen van de Prvincie Overijssel. Energiefnds Overijssel deelt de delstelling dat vanaf 2010 vr Energiefnds Overijssel geldt vanaf de dag van haar prichting - tenminste 50 % van de inkpbeheften duurzaam wrdt verwrven. Het percentage duurzaam inkpen zal met ingang van het jaar % bedragen. Daarnaast zal Energiefnds Overijssel bij haar inkpen de ntitie duurzaam Inkpen (zie BIJLAGE 3, nderdeel II.) in acht nemen. 2.2 Delmatigheidsthema s Innvatie Energiefnds Overijssel wil, daar waar mgelijk, gebruik maken van de kennis van de markt. Vrdat zij een 3 Een artikel 45 BAO verklaring is een verklaring van de inschrijver dat hij niet nherrepelijk strafrechtelijk is verrdeeld dan wel in mstandigheden verkeert als pgesmd in artikel 45 BAO (nder meer faillissement, surseance van betaling, niet vlden aan zijn betalingsverplichtingen f het begaan van een ernstige fut).

6 pdracht in de markt zet, kan zij ervr kiezen een marktcnsultatie te huden. Ok kan in plaats van het traditineel beschrijven van het bestek, meer functineel gespecificeerd wrden zdat Energiefnds Overijssel ptimaal gebruik kan maken van de kennis van de markt. Efficiënt inkpen Raamvereenkmsten Daar waar mgelijk en pprtuun zal Energiefnds Overijssel gebruik maken van het sluiten van raamvereenkmsten, vr zver de waarde van de te verstrekken pdrachten tezamen bven de Eurpese drempelwaarde ligt. Kstenvergeding Energiefnds Overijssel vergedt geen ksten vr deelname aan aanbestedingsprcedures. Deze kmen vr rekening van de betreffende leverancier. Alleen in bepaalde aanbestedingsprcedures kan hiervan wrden afgeweken. Algemene inkpvrwaarden Energiefnds Overijssel maakt bij al haar inkpen gebruik van Algemene Inkpvrwaarden (zie BIJLAGE 1, nderdeel I.) Vrwaarden van de pdrachtnemer van Energiefnds Overijssel wrden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mediatin Ingeval van geschillen p het gebied van inkpen en aanbesteden wrdt waar mgelijk gebruikt gemaakt van mediatin. Wanneer partijen er niet in slagen minnelijk k na mediatin een plssing te vinden, kan het geschil wrden vrgelegd aan de daarte bevegde rechter.

7 3. Sltbepalingen 3.1 Wijzigingen Het beleid wrdt regelmatig dr Energiefnds Overijssel geëvalueerd. Het beleid zal wrden aangepast indien wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving dit vergen. 3.2 Afwijkingen Energiefnds Overijssel kan in incidentele gevallen afwijken van het beleid, vr zver de waarde van de pdracht beneden de Eurpese drempelwaarde van ligt. Dit is het geval indien daarte vr Energiefnds Overijssel een zwaarwegend belang bestaat. Daarbij kan wrden gedacht aan de vlgende mstandigheden: - er is grte haast gebden met de inkp f de aanbesteding en de tijd ntbreekt vr een meervudig nderhandse aanbesteding; - het gaat m een specialistische dienst, waar maar enkele pdrachtnemers vr in aanmerking kmen, zdat het aantal ffertes met wrden beperkt; - de marktsituatie is zdanig afwijkend, dat er juist veel f juist weinig ruimte p de markt is; - de ksten van de inkpprcedure wegen niet p tegen de baten van de betreffende inkp. 4 Afwijkingen van het beleid wrden dr Energiefnds Overijssel aan het Shared Service Center Inkp van de Prvincie Overijssel vrgelegd. Indien het advies van het Shared Service Center Inkp psitief is, zal het wrden vrgelegd aan de Prvincie Overijssel met het verzek de betreffende afwijking p het beleid te hnreren. 4 Deze psmming is niet limitatief.

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie