Controleprotocol Sociaal Domein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controleprotocol Sociaal Domein"

Transcriptie

1 Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente Amersfrt afgeslten inkpcntracten vr Jeugdzrg en WMO, met een inkpbedrag en budgetafspraak grter dan *Vr de Jeugdzrg handelen we nder de naam regi Eemland. Krtheidshalve hanteren we de term regi Amersfrt m beide samenwerkingsverbanden vr Jeugdzrg en WMO aan te duiden. Oktber 2014 #

2 1. Algemeen Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwrdelijk vr nieuwe taken p het gebied van jeugdzrg, begeleiding en ndersteuning aan inwners (WMO) en de Participatiewet. Vr de jeugdzrg en WMO treedt de gemeente Amersfrt p als gastheergemeente vr de gemeenten in de regi: Vr de jeugdzrg treedt Amersfrt p namens de gemeenten Baarn, Bunschten, Eemnes, Leusden, Sest en Wudenberg. Vr de WMO geldt dit vr Baarn, Bunschten, Leusden, Sest en Wudenberg. De gemeenten in de regi Amersfrt kpen gezamenlijk zrg in f gaan gezamenlijk een subsidierelatie aan met een zrgaanbieder. Dit cntrleprtcl is van tepassing p: de accuntantscntrle bij gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO, waarbij de gemeente Amersfrt ptreedt als gastheergemeente vr de regi. de accuntantscntrle bij inkprelaties vr Jeugdzrg en WMO, waarbij de gemeente Amersfrt ptreedt als gastheergemeente vr de regi f zelfstandig inkpt en waarbij het inkpbedrag in het inkpcntract grter is dan en waarbij een budgetafspraak is gemaakt. 1.1 Del Met behulp van dit cntrleprtcl wil de regi Amersfrt een redelijke mate van zekerheid krijgen ver: de getruwheid (vlledigheid en juistheid) van de verantwrde baten en lasten; de rechtmatigheid van de naleving van de aan de subsidie en inkp verbnden verplichtingen, zwel financieel als inhudelijk: financieel: met betrekking tt ingediende kstenberekeningen/declaraties (prijs en heveelheid) en financiële verantwrding (via een cntrleverklaring). inhudelijk: ver de gerealiseerde prestaties/prductiecijfers en kwaliteit daarvan ten aanzien van de pgeverde ksten (via een assurancerapprt). In dit cntrleprtcl is pgenmen wat de verplichtingen zijn van de subsidientvanger f inkprelatie, ter vrbereiding van de cntrle en de verplichtingen van de accuntant met betrekking tt de reikwijdte van de cntrle en de wijze waarp ver de uitkmsten van deze cntrle wrdt gerapprteerd. Dit prtcl bevat de minimale eisen vr de cntrle ver de verantwrding. Z ndig kunnen aanvullende eisen f meer specifieke eisen wrden gesteld. De gemeente Amersfrt behudt zich het recht vr m een review uit te (laten) veren p het cntrledssier van de accuntant (zie paragraaf 1.2). Dit prtcl is bestemd vr het bestuur en de accuntant van dr de regi f gemeente Amersfrt gesubsidieerde rganisatie f inkprelatie, hierna te nemen resp. subsidientvanger en zrgaanbieder. 2

3 De subsidientvanger/zrgaanbieder is verantwrdelijk vr het ter kennis stellen van dit cntrleprtcl aan zijn accuntant. De accuntant nderzekt f de verantwrding vldet aan de daaraan gestelde eisen, met in achtneming van dit cntrleprtcl. 1.2 Grndslag vr accuntantscntrle en verig nderzek Het afleggen van verantwrding ver de subsidies en de daarbij behrende accuntantscntrle is pgenmen in de Algemene subsidieverrdening van de gemeente Amersfrt: bij een aanvraag tt subsidievaststelling waarvan de subsidie grter is dan , is een cntrleverklaring van de accuntant vereist. Het afleggen van verantwrding ver de geleverde prducten en diensten dr inkprelaties is pgenmen in de inkpvereenkmst. Bij inkprelaties waarbij het inkpcntract grter is dan en waaraan een budgetafspraak ten grndslag ligt, is bij de verantwrding een cntrleverklaring van de accuntant vereist. Naast de accuntantscntrle zals beschreven in dit cntrleprtcl, kan aanvullend f verig nderzek wrden verlangd. Ok dit is pgenmen in de Algemene subsidieverrdening resp. inkpvereenkmst. 1.3 Vaststelling De gemeenten in de regi Amersfrt hebben de Algemene subsidieverrdening van de gemeente Amersfrt van tepassing verklaard. Derhalve is dit cntrleprtcl, ten beheve van de accuntantscntrle van de financiële verantwrding en het nderzek naar de gerealiseerde prestaties, vastgesteld dr het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Amersfrt. 3

4 2. Tepassingsbereik Dit cntrleprtcl is van tepassing p: de accuntantscntrle bij gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO, waarbij de gemeente Amersfrt ptreedt als gastheergemeente vr de regi. de accuntantscntrle bij inkprelaties vr Jeugdzrg en WMO, waarbij de gemeente Amersfrt ptreedt als gastheergemeente vr de regi f zelfstandig inkpt en waarbij het inkpbedrag in het inkpcntract grter is dan en waaraan een budgetafspraak ten grndslag ligt. Dit cntrleprtcl is van tepassing p subsidies en inkp die (meten) wrden vrzien van een cntrleverklaring van de accuntant. 2.1 Subsidies en inkp p gebied van Jeugdzrg en WMO: grter dan Bij een aanvraag tt subsidievaststelling waarvan de subsidie grter is dan , is bij de verantwrding een cntrleverklaring van de accuntant vereist. Bij inkprelaties vr Jeugdzrg en WMO, waarbij het inkpcntract grter dan is afgeslten en waaraan een budgetafspraak ten grndslag ligt, is bij de verantwrding een cntrleverklaring van de accuntant vereist. 2.2 Subsidies en inkp kleiner dan f gelijk aan De verantwrding ver de ntvangen subsidie f de verantwrding ver inkpcntracten kleiner dan f gelijk aan waaraan een budgetafspraak ten grndslag ligt, wrden dr de gemeente Amersfrt steekprefsgewijs gecntrleerd. Bij deze cntrle wrden alle nderliggende stukken van de inhudelijke en financiële verantwrding bij de subsidientvanger f zrgaanbieder pgevraagd en gecntrleerd. De subsidientvanger f zrgaanbieder krijgt, na indiening van de verantwrding, z snel mgelijk bericht f deze in de steekpref valt. 2.3 Uitwerking cntrle nderwerpen (verantwrdingstabel prductie) Belangrijk element van de accuntantscntrle en steekprefcntrle is de vaststelling van de juistheid en rechtmatigheid van de aangeleverde prductiecijfers. Bij de eindverantwrding rapprteert de subsidientvanger f de zrgaanbieder ver de prductie van het afgelpen jaar. De subsidientvanger zal dat met het prestatievrstel den (frmat vr subsidies). De zrgaanbieder stelt de eindverantwrding p met behulp van de verantwrdingstabel in bijlage 1. Bij de cntrle dient de accuntant zijn cntrleaanpak zdanig in te richten, dat een redelijke mate van zekerheid kan wrden verkregen dat de aangeleverde prductiegegevens juist en rechtmatig zijn. 4

5 3. Verplichtingen van de subsidientvanger 3.1 Opstellen verantwrding Verplichtingen Vlgens artikel 4:45 van de Algemene wet bestuursrecht tnt de aanvrager aan dat de activiteiten hebben plaatsgevnden vereenkmstig de aan de subsidie verbnden verplichtingen. Verplichtingen zijn geregeld in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverrdening gemeente Amersfrt, de specifieke subsidieregeling (vr zver van tepassing) en de subsidiebeschikking. Verantwrding De subsidientvanger stelt een financiële en inhudelijke verantwrding p ver de tegekende subsidie. De verantwrding mvat: De mate waarin is vldaan aan de realisatie van de subsidieverplichtingen, in relatie tt besteding van de ntvangen middelen. Een vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde prestaties en een telichting p de verschillen. Een weergave per gemeente van de bestedingen en prestaties. Een financiële verantwrding ver de besteding van de subsidie (inkmsten en uitgaven). (Indien van tepassing) De mate waarin is bijgedragen aan het begde maatschappelijk effect (utcme). De financiële en inhudelijke verantwrding kan wrden pgenmen in respectievelijk de jaarrekening en het jaarverslag van de subsidientvanger, f apart wrden verantwrd. Verantwrding in de jaarrekening van de instelling De jaarrekening van de subsidientvanger kan, vr zver dit niet reeds wettelijk is vereist, als het financiële verslag dienen, mits de cncrete verantwrding van de subsidie en de besteding daarvan expliciet en per gemeente 1 in de jaarrekening is pgenmen. Het financiële verslag geeft een verzicht van alle inkmsten en uitgaven van de subsidientvanger. Naast een financiële verantwrding in de jaarrekening, met de subsidie k duidelijk inhudelijk wrden tegelicht in het jaarverslag f de jaarrekening. De jaarstukken meten zijn vrzien van een cntrleverklaring van de accuntant. Of: Afznderlijke verantwrding In plaats van verantwrding van de subsidie in de jaarrekening, kan ervr gekzen wrden m de subsidie apart te verantwrden. In dergelijk gevallen met een financiële en inhudelijke verantwrding wrden pgesteld. De afznderlijke financiële en inhudelijke verantwrding van subsidies grter dan dient te zijn vrzien van een cntrleverklaring van de accuntant. 1 Het bedrag van de regi Amersfrt met expliciet zichtbaar zijn in de jaarrekening, gesplitst per gemeente. 5

6 3.2 Opdracht tt nderzek De subsidientvanger geeft pdracht tt cntrle van de verantwrding en de naleving van de aan de subsidie verbnden verplichtingen aan een accuntant. De accuntant stemt zijn bevindingen af met en rapprteert aan zijn pdrachtgever, de subsidientvanger. 3.3 Indienen verantwrding De verantwrding ver de subsidie gaat vergezeld van de cntrleverklaring en eventueel een rapprt van bevindingen. De verantwrding en de cntrleverklaring, vrzien van eventueel een rapprt van bevindingen, met vr de datum zals deze is pgenmen in de subsidiebeschikking zijn ingeleverd bij de gemeente Amersfrt. 6

7 4. Verplichtingen van de zrgaanbieder 4.1 Opstellen verantwrding Verplichtingen Vlgens de inkpvereenkmst tnt de zrgaanbieder aan dat de activiteiten hebben plaatsgevnden vereenkmstig de aan de inkpvereenkmst verbnden verplichtingen. De verplichtingen zijn geregeld in de inkpvereenkmst. Verantwrding De zrgaanbieder stelt een financiële en inhudelijke verantwrding p ver de ntvangen middelen. De verantwrding mvat: De mate waarin is vldaan aan de realisatie van de verplichtingen, in relatie tt besteding van de ntvangen middelen. Een vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde prestaties/ prductiecijfers en een telichting p de verschillen. Een weergave per gemeente van de bestedingen en prestaties/prductiecijfers (zie bijlage 1). Een financiële verantwrding ver de besteding van de ntvangen middelen (inkmsten en uitgaven). (Indien van tepassing) De mate waarin is bijgedragen aan het begde maatschappelijk effect (utcme). De financiële en inhudelijke verantwrding kan wrden pgenmen in respectievelijk de jaarrekening en het jaarverslag van de zrgaanbieder. Verantwrding in de jaarrekening van de zrgaanbieder De jaarrekening van de subsidientvanger kan, vr zver dit niet reeds wettelijk is vereist, als het financiële verslag dienen, mits de cncrete verantwrding ver de budgetafspraak en de besteding daarvan expliciet en per gemeente 2 in de jaarrekening is pgenmen. Het financiële verslag geeft een verzicht van alle inkmsten en uitgaven van de zrgaanbieder. Naast een financiële verantwrding in de jaarrekening, met de besteding van de budgetafspraak k duidelijk inhudelijk wrden tegelicht in het jaarverslag f de jaarrekening. De jaarstukken meten zijn vrzien van een cntrleverklaring van de accuntant. Of: Afznderlijke verantwrding In plaats van verantwrding van de budgetafspraak en de besteding in de jaarrekening, kan ervr gekzen wrden m dit apart te verantwrden. In dergelijk gevallen met een financiële en inhudelijke verantwrding wrden pgesteld. 2 Het bedrag van de regi Amersfrt met expliciet zichtbaar zijn in de jaarrekening, gesplitst per gemeente. 7

8 De afznderlijke financiële en inhudelijke verantwrding ver het inkpbedrag grter dan met een budgetafspraak, dient te zijn vrzien van een cntrleverklaring van de accuntant. 4.2 Opdracht tt nderzek De zrgaanbieder geeft pdracht tt cntrle van de verantwrding en de naleving van de aan het inkpcntract verbnden verplichtingen aan een accuntant. De accuntant stemt zijn bevindingen af met en rapprteert aan zijn pdrachtgever, de zrgaanbieder. 4.3 Indienen verantwrding De verantwrding ver de bestede middelen gaat vergezeld van de cntrleverklaring en eventueel een rapprt van bevindingen. De verantwrding en de cntrleverklaring, vrzien van eventueel een rapprt van bevindingen, met vr de datum zals deze is pgenmen in het inkpcntract, zijn ingeleverd bij de gemeente Amersfrt. 8

9 5. Verplichtingen van de accuntant 5.1 Bepalen cntrlemvang De werkzaamheden vr de accuntant zijn pgenmen in artikel 393 eerste lid van Bek 2 van het Burgerlijk Wetbek. De accuntant tetst de naleving van de aan de subsidie f aan de inkpvereenkmst verbnden verplichtingen. De cntrle mvat in ieder geval: vrmvrschriften: de juiste en vlledige inrichting van de verantwrding (zie Verplichtingen van de subsidientvanger paragraaf 3.1 f Verplichtingen van de zrgaanbieder paragraaf 4.1); de prductieregistratie/prestaties; de juistheid en vlledigheid van de financiële verantwrding f de getruwe weergave van de financiële verantwrding (wanneer de subsidie is verantwrd in de jaarrekening van de instelling); financiële rechtmatigheidaspecten zals naleving wet WMO, Jeugdwet etc. De cntrle p de naleving van verbnden verplichtingen aan de subsidieverstrekking f inkpvereenkmst, wrdt gerekend tt de nrmale aandacht van de accuntant. Daarvr hanteert de accuntant bij zijn rdeelsvrming de nder paragraaf 5.3 genemde tleranties. 5.2 Verantwrding van prestaties f prductiecijfers (niet financiële infrmatie) De werkzaamheden van de accuntant bestaan uit het tezien f prcedures in het leven zijn gerepen m te waarbrgen dat aan de desbetreffende vrschriften wrdt vldaan en dat naleving van de prcedures leidt tt betruwbare registraties. De accuntant dient vast te stellen dat: - de gegevens ten bate van de vastlegging en verantwrding van de prestaties f prductiecijfers, betruwbaar zijn. Deze cntrle tetst de prcessen van registratie en ttstandkming van verantwrdingsinfrmatie en de prductieverzichten, inclusief eventuele splitsing per gemeente van prestatie- f prductiegegevens. Hierbij wrdt gelet p die afgesprken prijs (f: subsidiebedrag), heveelheid en kwaliteit. - de subsidientvanger is uitgegaan van de definities van prestaties met daarbij behrende criteria zals die staan verwrd in de subsidiebeschikking en/f prestatievrstel. - de zrgaanbieder is uitgegaan van de definities van prductiecijfers met daarbij behrende criteria zals die staan verwrd in de inkpvereenkmst. Verslag ver niet-financiële infrmatie (assurance rapprt) De accuntant rapprteert ver de niet-financiële infrmatie via een assurancerapprt, eventueel vrzien van aanbevelingen vr verbetering. Het is aan de accuntant zelf m in de mix van werkzaamheden te bepalen vr afgifte van het assurancerapprt. 9

10 5.3 Financiële Verantwrding De accuntant dient een rdeel te geven ver de mate van getruwheid van de financiële verantwrding en de financiële rechtmatigheid. Een gedkeurende verklaring wrdt afgegeven indien de ttale mvang van de njuistheden en de nzekerheden binnen zekere grenzen blijven. Deze grenzen zijn gerelateerd aan het ttaal van de aan de subsidientvanger verleende subsidie. De accuntant richt zijn cntrle zdanig in dat hij met een betruwbaarheid van 95% de uitspraak kan den dat in de verantwrding geen njuistheden vrkmen met een belang dat grter is dan de nderstaand te bepalen tleranties. Type cntrleverklaring Tleranties Gedkeurende cntrleverklaring Onjuistheden tt en met 1% en nzekerheden tt en met 3% van de ttale subsidie f inkpbedrag Cntrleverklaring met beperking Onjuistheden tussen 1% en 3% en nzekerheden tussen 3% en 10% van de ttale subsidie f inkpbedrag Afkeurende cntrleverklaring Onjuistheden grter dan f gelijk aan 3% van de ttale subsidie f inkpbedrag Ordeelnthuding Onzekerheden gelijk aan f grter dan 10% van de ttale subsidie f inkpbedrag Indien een f meer van bvengenemde grenzen wrden verschreden, rapprteert de accuntant ver de financiële mvang van de aangetrffen njuistheden en nzekerheden en ver de financiële mvang hiervan vr de individuele gemeente(n). Het is aan de accuntant zelf m in de cntrlemix keuzes te maken, pdat een verantwrde uitspraak kan wrden gedaan ten aanzien van de futen en nzekerheden. Cntrleverklaring De accuntant geeft de uitslag van zijn nderzek weer in een cntrleverklaring ver de financiële verantwrding. Deze verklaring geeft een rdeel ver: 1) Getruwe beeld: In geval van afznderlijke verantwrding: de getruwheid (juistheid en vlledigheid) van de dr de subsidientvanger f zrgaanbieder verstrekte financiële infrmatie. In geval van een jaarrekening: de getruwheid van de dr de subsidientvanger f zrgaanbieder verstrekte financiële infrmatie. 2) Financiële rechtmatigheid, heeft besteding van de subsidiegelden f ntvangen middelen plaatsgevnden, in vereenstemming met: de statutaire delstelling van de instelling f rganisatie; de subsidiedelstelling en de subsidieverstrekking zals vastgelegd in de subsidiebeschikking; de inkpvereenkmst. 10

11 Rapprt van bevindingen Bij een andere cntrleverklaring dan een gedkeurende, f indien een gedkeurende verklaring wrdt verstrekt met telichtende paragraaf, dient de cntrleverklaring te wrden vrzien van een rapprt van feitelijke bevindingen. Dit rapprt van feitelijke bevindingen dient gelijktijdig met de cntrleverklaring ingediend te wrden bij de gemeente Amersfrt. Tenminste de vlgende nderwerpen meten in het verslag van bevindingen behandeld wrden: a. samenvatting van de uitgeverde cntrlewerkzaamheden (krt en bndig). b. cntrlebevindingen en rzaken c. per rzaak de mvang van het belang van de gecnstateerde njuistheden respectievelijk van de nzekerheden. d. administratieve rganisatie en interne cntrle: vldet de administratieve rganisatie en maatregelen van interne cntrle aan de (minimaal) daaraan te stellen eisen. 11

12 Bijlage 1: Eindrapprtage Sciaal Dmein regi Amersfrt Naam rganisatie: Adres: Rapprtage pgesteld dr: Betreft rapprtage ver (peride f jaar): Functie: Datum pgesteld: Handtekening: Telichting: De eindrapprtage is een verantwrding ver de prductie per gemeente in de regi Amersfrt ver het afgelpen jaar. De pgegeven prductiecijfers zijn cnfrm de prductspecificaties zals vermeld in het inkpcntract. De pgegeven aantallen van prducten en ksten van de prducten stemmen vereen met de daadwerkelijk aantal geleverde prducten vlgens de vrwaarden en kwaliteitskenmerken en ksten ervan (een crrecte weergave van de werkelijkheid). De eindverantwrding wrdt ingediend vóór 1 maart. Verantwrdingstabel prductie per gemeente Prduct Aantallen Prijs Vergedde ksten vr het prduct ttaal (aantal x prijs) Gemeente Gemeente Gemeente 12

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES Leest u vral de telichting vr het invullen en indienen van het aanvraagfrmulier ged dr. Dit kan vrkmen dat de subsidieaanvraag te laat f nvlledig

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2017 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3 en 12.4 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2017, waarin aan

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Bijlage 5C Dordrecht. Voor de controle van de jaarrekening van de gemeente kan de accountant gebruik maken van deze verklaringen.

Bijlage 5C Dordrecht. Voor de controle van de jaarrekening van de gemeente kan de accountant gebruik maken van deze verklaringen. Bijlage 5C Drdrecht Beschrijving rganisatie Drdrecht is een springlevende ude stad aan het water, waar de spanning tussen histrie en vernieuwing tt mie dingen leidt. Een gastvrije stad, waarin elke Drdtenaar

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011 Bijlage 1 Verzekeringsvrwaarden, vrzver relevant en declaratieafspraken inzake de zrg verleend dr een huidtherapeut 2011 Plisvrmen: Basisverzekering: -Basisverzekering Nrd-Nederland Dit is een cmbinatieplis

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren.

Rapportage wordt gebruikt om de landelijke inzet te verbeteren. Stichting Aanpak Vertuigcriminaliteit PROGRAMMABUREAU Handleiding aanvragen lkbrmfietsen Inleiding In de praktijk is gebleken dat de inzet van lkbrmfietsen een ged middel is in strijd tegen brmfietsdiefstal.

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsvereenkmst Overeenkmst inzake de uitvering van het takenpakket, zals bedeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling SED rganisatie tussen de gemeente Enkhuizen en de SED rganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op artikel 2:391 BW. Deze bepaling is opgenomen in hoofdstuk 900 Wetteksten.

Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op artikel 2:391 BW. Deze bepaling is opgenomen in hoofdstuk 900 Wetteksten. 400.1 Algemeen In het jaarverslag det het bestuur schriftelijk verslag mtrent de gang van zaken bij de rechtspersn en het dr de rechtspersn geverde beleid. In de praktijk van de jaarverslaggeving wrdt

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist).

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist). Verslag fysieke verlegtafel Cncept Overeenkmst Maatwerkvrziening Wm 2016 Gemeente Rhenen Dinsdag 15 september 2015 van 14.00 tt 16.30 uur Raadszaal, Rhenen. Aanwezigen zrgaanbieders: Andre Grenewegen (Lelie

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Mdel 1: frmulier vr aanvrager namens eenmanszaak f namens v..f. f c.v. Frmulier vr: natuurlijke persnen - aanvrager namens eenmanszaak natuurlijke persnen - aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d Intern Tezichtkader Intern Tezichtkader vastgesteld d.d. 21-5-2012 Krte Telichting. Naar aanleiding van afspraak p de vrige bijeenkmst. Als uitgangspunt is gekzen het Intern Tezichtkader dat in het vrjaar

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Voorstel voor nieuwe normen fondsenwervende instellingen, per categorie (A t/m D)*

Voorstel voor nieuwe normen fondsenwervende instellingen, per categorie (A t/m D)* Vrstel vr nieuwe nrmen fndsenwervende instellingen, per categrie (A t/m D)* Categrie A Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. De enkele aandachtspunten hebben.a.

Nadere informatie

Niet wijkgebonden ,00. De activiteiten die u heeft opgenomen in uw aanvraag zijn de basis van deze subsidieverlening. 35.

Niet wijkgebonden ,00. De activiteiten die u heeft opgenomen in uw aanvraag zijn de basis van deze subsidieverlening. 35. Pstadres: Pstbus 2158, 3500 GD Utrecht Telefn: 030 286 33 36 Internet: www.utrecht.nl/subsidie Hlland Startup B.V. t.a.v. Bthstraat 5 3512BT Utrecht Behandeld dr: Datum: 18 juli 2016 Dssiernr.: 3620481

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 Certificatievrwaarden Cde: 1 van 7 Certificatie vrwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten beheve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 1. Algemeen Deze certificatievrwaarden zijn uitgegeven dr SPEN Certificatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden. Liquidatieregeling en persneelsplan 1. AANLEIDING De gemeenten Westland en Midden-Delfland slten in 2005 een cnvenant waarbij werd vereengekmen dat de gemeente Midden-Delfland uittreedt uit de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

NEN 2580. MEETCERTIFICAAT Mc150024. OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland BV. AUTEUR NiCad ingenieursbureau vof. Volgens de NTA 2581.

NEN 2580. MEETCERTIFICAAT Mc150024. OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland BV. AUTEUR NiCad ingenieursbureau vof. Volgens de NTA 2581. Djeddalaan 158, 3067 MT Rtterdam +31 6 49 91 90 86 +31 6 40 04 07 72 inf@nicad.nl www.nicad.nl MEETCERTIFICAAT Mc150024 Bedrijfspand Lange Elisabethstraat 6 Utrecht OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie