Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012"

Transcriptie

1 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie gekzen dat Waalwijk p de heel lange termijn klimaatneutraal wrdt. Een belangrijke ptie vr het bereiken van deze ambitieuze delstelling is windenergie. In het ecpark zijn al vijf windturbines gerealiseerd, in hetzelfde gebied zijn echter mgelijkheden vr de drntwikkeling van windenergie. Met een prject drntwikkeling windenergie kunnen k ng andere afgeleide delstellingen wrden gerealiseerd, bijvrbeeld het faciliteren van Waalwijkse bedrijven die hebben aangegeven te willen participeren in een windenergieprject. Na een aantal vrbereidende werkzaamheden kunnen de cnturen wrden geschetst van wat een prject drntwikkeling windenergie mgelijk in zu kunnen huden. Met deze cnturen kan nu een principe-besluit genmen wrden m al dan niet dr te gaan met de verdere uitwerking van een prject, zals aan het slt van dit vrstel is pgenmen. 1. Wat is de aanleiding? Uw Raad heeft in 2009 beslten dat Waalwijk p de heel lange termijn klimaatneutraal met wrden. Dit is een uitdagende ambitie die vraagt m ingrijpende maatregelen. Het besluit van uw Raad was een aanscherping van klimaatbeleid dat al eerder was ingezet. Het besluit van uw Raad uit 2009 was nderbuwd met een zgenaamde rutekaart naar klimaatneutraliteit. Deze rutekaart gaf aan dat de belangrijkste manier m aan de delstelling te werken wrdt gevrmd dr het beperken van de CO 2 -uitstt. Energiebesparing en prductie van duurzame energie zijn de instrumenten hiervr. Inwners, bedrijfsleven, verenigingen etc. zullen aan het bereiken van de ambitie meten werken. De gemeente zelf kan zrgen dat de eigen gemeentelijke rganisatie klimaatneutraal is. Daarnaast kan de gemeente prberen anderen te stimuleren m maatregelen te nemen en vervlgens helpen bij het uitveren van deze maatregelen. Vr de prductie van duurzame energie zijn in Nederland vralsng energie uit bimassa, znne-energie en windenergie de belangrijkste pties. Rnd de vrmalige reginale strtplaats aan de Gansyensesteeg zijn in 2005 na een vrbereidingsperide van vijf jaar dr Enec in nauwe samenwerking met de gemeente vijf windturbines geplaatst. Daarnaast is p de zuid-helling van de strtplaats dr Enec een prject met ruim 4200 znnepanelen gerealiseerd. In de rutekaart uit 2009 en het energieprgramma dat wij krt daarna als een eerste uitveringsprgramma hebben vastgesteld, is een bimassacentrale pgenmen als nderwerp m p te pakken. Ng dit jaar met duidelijk wrden f dit prject al dan niet drgaat. Wij zullen uw Raad hierver infrmeren. Op het terrein van znne-energie vinden snelle ntwikkelingen plaats. Vr particulieren zijn PV-panelen al haalbaar znder subsidie. Deze vrm van duurzame-energiepwekking bevindt zich p een mslagpunt en wij verwachten de kmende jaren een mvangrijke grei. De derde vrm van duurzame energie betreft windenergie. De drntwikkeling van windenergie in Waalwijk wrdt in de rutekaart en in het eerste energieprgramma genemd als een belangrijke ptie m aan het bereiken van de ambitie Waalwijk klimaatneutraal te werken. Dit vrstel betreft deze drntwikkeling van windenergie in Waalwijk. 2. Wat willen we bereiken? Het del is een uitbreiding van de windenergie in Waalwijk. Een dergelijke uitbreiding zu de realisering van drie delstellingen kunnen ndersteunen. 1

2 Meer windenergie in Waalwijk levert p de eerste plaats een bijdrage aan het bereiken van de ambitie Waalwijk klimaatneutraal. Het is daarmee de hfddelstelling van het prject. Een tweede afgeleide delstelling hangt samen met het gegeven dat van de zijde van verschillende bedrijven in Waalwijk is aangegeven dat terugdringen van de energieksten gecmbineerd met verduurzaming van de bedrijfsvering een belangrijk aandachtspunt is. Participatie in een windenergieprject zu één van de mgelijkheden vr deze bedrijven kunnen zijn. De gemeente kan nderzeken f het wenselijk is met een prject drntwikkeling windenergie deze bedrijven te faciliteren. Interessant is k m te nderzeken f inwners de mgelijkheid kunnen krijgen te participeren in het prject. Op de derde plaats kan het k vr de gemeente zelf nder bepaalde vrwaarden financieel interessant zijn m te participeren in een windenergieprject. Vr het bereiken van deze delstellingen is het gewenst te zeken naar een maximale uitbreiding van de windenergie. Er speelt echter k een andere factr een rl. Windturbines hebben een grte ruimtelijke impact. Er met rekening wrden gehuden met diverse belemmeringen. Deze belemmeringen wrden verrzaakt dr beperkende vrschriften samenhangend met bijvrbeeld geluid, slagschaduw, externe veiligheid, natuurwaarden, straalpaden etc. Bvendien zijn mderne windturbines zeer grt en vallen p in het landschap. De vijf turbines in Waalwijk zijn een vrbeeld hiervan. Vanuit een zrgvuldige landschappelijke benadering is het niet wenselijk veral windturbines te plaatsen waar het vanuit technisch gpunt en rekening hudend met de diverse vrschriften wel zu kunnen. Dit betekent dat we met een prject drntwikkeling windenergie het vlgende willen bereiken: een substantiële uitbreiding van de windenergie in Waalwijk, waarbij een gede afweging heeft plaats gevnden tussen wat kan en wat wenselijk is vanuit landschappelijk gpunt. 3. Wat gaan we daarvr den? Grt bestuurlijk draagvlak is cruciaal vr het welslagen van een windprject. Weliswaar is in de rutekaart Waalwijk klimaatneutraal reeds aangegeven dat de drntwikkeling van windenergie één van de kansrijke pties is, wij beschuwen het vaststellen van de rutekaart dr uw Raad echter niet als vldende instemming met ieder windprject. Vóórdat wij verder gaan met de uitwerking van een prject met zveel implicaties willen wij daarm uw Raad vragen het grene licht te geven vr de uitwerking van een windprject waarvan wij de cnturen verderp in dit vrstel zullen schetsen. We werken van grf naar fijn. In de rutekaart is heel algemeen aangegeven dat een windprject één van de pties is m een bijdrage te leveren aan de beperking van de CO 2 -uitstt. Om na de rutekaart een vlgende beslissing in het verfijningsprces te kunnen nemen, met meer infrmatie beschikbaar zijn. De cnturen van wat het prject zu kunnen inhuden, meten geschetst wrden. Het is de eerste cncretisering van de drntwikkeling windenergie. Onze eerstvlgende stap was daarm het uitwerken van deze cnturen. Daarte hebben wij een aantal vrbereidende werkzaamheden uitgeverd en vrlpige keuzes gemaakt. Wat hebben we als vrbereiding gedaan Initiatiefnemer De grte ruimtelijke implicaties van windenergieprjecten vragen zeker in de fase van de planvrming m een zekere mate van sturing. De planvrming geheel aan de markt verlaten kan tt ngewenste ntwikkelingen leiden. Vrbeelden hiervan zijn te vinden in Flevland en k Friesland, waar in het verleden min f meer sprake is geweest van een wildgrei. Met nieuw beleid prbeert de verheid daar nu ruimtelijke sturing te geven. Wij hebben er daarm vr gekzen dat de gemeente Waalwijk in de eerste uitwerkingsfase de rl van initiatiefnemer p zich neemt. Keuze zekgebied Vr de keuze van het zekgebied is het prvinciaal beleid met betrekking tt windenergie relevant. 2

3 De prvincie ndersteunt de ntwikkeling van windenergie nder vrwaarden. Om versnippering van meerdere kleine initiatieven tegen te gaan, kiest de prvincie vr geclusterde pstellingen. Dat kan p de eerste plaats in landschappen die daar vr wat betreft schaal en maat geschikt vr zijn. Dit betekent wel in de pen zeekleigebieden en niet in de kleinschalige cultuurlandschappen. Het pen gebied nrdelijk van de A59 en westelijk van het Havenbedrijventerrein in Waalwijk tt vrbij Waspik hrt bij deze prvinciale zekgebieden. Op de tweede plaats steunt de prvincie k windenergie p en/f bij grtschalige bedrijventerreinen in het stedelijk cncentratiegebied. Het hele Havenbedrijventerrein inclusief het gebied tt aan het Drngelens kanaal valt hier nder. Wij zijn van rdeel dat het pen landschap westelijk van het Havenbedrijventerrein pen met blijven en kiezen er daarm vr dit gebied niet als zekgebied aan te wijzen. De tweede ptie uit het prvinciale beleid zien wij wel als mgelijkheid. Dit betekent dat wij ervr kiezen het gebied, dat begrensd wrdt dr de Sprangsche Slt in het westen, de Bergsche Maas in het nrden, het Drngelens kanaal in het sten en de A59 in het zuiden, als zekgebied aan te wijzen. Deze keuze sluit geheel aan bij het nderzek en de afweging die indertijd zijn gemaakt bij de aanwijzing van het zekgebied vr het huidige ecpark. Ten is vr hetzelfde zekgebied gekzen. De mgelijkheden werden in die tijd, zals bleek bij verdere uitwerking, sterk ingeperkt dr de militaire laagvliegrute die ver het gebied liep. Alleen het uiterste nrden kn benut wrden. De laagvliegrute is dr veranderde regelgeving weggevallen als belemmering, waardr er meer mgelijkheden zijn en het zinvl is met hetzelfde zekgebied te werken. Belangrijk aandachtspunt is de tekmstige functie die het pen gebied tussen bestaand bedrijventerrein en Drngelens kanaal krijgt. Nieuwe turbines mgen in elk geval niet belemmerend werken vr de uitbreiding bedrijventerrein afrnding Haven 1t/m6 en vr een eventuele verdere (gedeeltelijke) ntwikkeling van Haven 8. Een en ander laat niet nverlet dat windturbines wel invled zullen hebben p het ruimtegebruik in het gebied. De invled p het ruimtegebruik en het penhuden van de mgelijkheden vr de ntwikkeling van Haven 8 zullen bij vlgende stappen steeds een essentiële rl spelen bij de afwegingen. Vermgen windturbines De technische ntwikkelingen wat betreft windturbines gaan snel. Waar rnd het jaar ,5 MW-turbines tt de grtste types behrden, zijn tegenwrdig turbines met veel grtere vermgens beschikbaar. Turbines van 3 3,5 MW lijken vr deze lcatie het meest geschikt. Bij deze turbines met rekening wrden gehuden met een ashgte die 15 tt 20 meter hger is en een wieklengte die tt 10 meter langer is dan bij de huidige turbines van het ecpark. Als indicatie kan wrden aangegeven dat een dergelijke turbine p deze plaats per jaar het elektriciteitsverbruik van 2000 huishudens prduceert. De bestaande turbines in Waalwijk hebben een ashgte van 85 meter en een wieklengte van 39 meter. Wij stellen vr uit te gaan van turbines met een vermgen van 3 3,5 MW. Glbale inventarisatie belemmeringen Vr windturbines kunnen veel belemmeringen bestaan. Het is daarm relevant vrafgaand aan een besluit m een prject verder uit te werken, glbaal te nderzeken f een prject reële kansen heeft. Wij hebben een ruimtelijke analyse van harde belemmeringen in het zekgebied laten uitveren. Daarbij is gekeken naar: - wnbebuwing en schepen; - aut- en waterwegen; - hfdkabels en leidingen; - laagvliegrutes en luchtvaartbegeleiding; - straalpaden (verbindingslijnen tussen hfdzendmasten vr telecmmunicatie); - geluid en slagschaduw; - veiligheid bij bedrijven en installaties. Deze infrmatie ver de belemmeringen is gecmbineerd met geplande gebiedsntwikkelingen, resulterend in de maximale mgelijkheden. De verzamelde infrmatie geeft aan dat er kansen vr windturbines aanwezig zijn in het zekgebied. Met nadruk stellen wij dat deze analyse niet het definitieve plaatje van de belemmeringen is. In eventuele vlgende fases van uitwerking meten de belemmeringen heel nauwkeurig wrden nderzcht. De infrmatie is echter vldende m de cnclusie te rechtvaardigen, 3

4 dat er vldende kansen liggen en dat het vanuit een gpunt van belemmeringen de meite waard is m dr te gaan. Landschapsstudie Wij hechten sterk aan een verantwrde landschappelijke pstelling van nieuwe turbines. Wij hebben daarm een landschapsbureau pdracht gegeven te nderzeken f er landschappelijk verantwrde pstellingen denkbaar zijn. Vr dit nderzek zijn het uitgekzen zekgebied, de belemmeringeninventarisatie, en nze vrlpige keuze vr de schaalgrtte van de turbines als input gebruikt. Dit heeft geresulteerd in het rapprt Windenergie Waalwijk, lcatieplan drntwikkeling. Wij hebben dit rapprt als bijlage bijgevegd. Het landschapsbureau cncludeert dat er drie vrkeurspstellingen zijn. Deze vrkeursmdellen zijn in de stelijke helft van het zekgebied gesitueerd Wij willen benadrukken dat deze vrkeursvarianten geen definitieve en uitgewerkte varianten zijn. Een hele reeks van aspecten met ng nauwkeurig wrden nderzcht en er met ng een MER wrden pgesteld. Dit kan resulteren in een uitgewerkt lcatieplan dat er anders uitziet. Wel stellen wij vr de drie vrkeursvarianten uit de landschapsstudie te gebruiken als basis vr MER en verder nderzek. Principebesluit Op basis van de vrbereidende werkzaamheden kunnen wij nu de cnturen schetsen van een prject drntwikkeling windenergie : - de gemeente Waalwijk treedt vralsng zelf als initiatiefnemer p; - het zekgebied vr windenergie in Waalwijk wrdt begrensd dr De Sprangsche Slt in het westen, de Bergsche Maas in het nrden, het Drngelens kanaal in het sten en de A59 in het zuiden; - als basis vr een vlgende verfijning wrden de drie vrkeursvarianten uit de landschapsstudie Windenergie Waalwijk, lcatieplan drntwikkeling genmen; - in eerste instantie wrdt gedacht aan turbines van MW; - met de landschapsstudie als nderligger kan wat betreft aantal wrden uitgegaan van 9-12 turbines als vrlpige indicatie. De beschikbare ruimte in aanmerking genmen is het niet te verwachten dat het aantal grter kan zijn dan 12. Minder dan 9 behrt wel tt de reële mgelijkheden drdat bij nadere uitwerking sprake kan blijken te zijn van extra belemmeringen. Over uitwerking van deze cnturen vragen wij uw Raad een besluit te nemen. Als u kunt instemmen zullen wij de vlgende verfijningstap vrbereiden en uitveren. Wat gaan we den Ok bij de vlgende verfijningsstap zal de gemeente Waalwijk vralsng als initiatiefnemer ptreden. Onderdeel van een vlgende uitwerkingsstap zal echter k de eerste gedachtevrming zijn ver he de rlverdeling in de tekmst zal zijn. Dit kan betekenen dat een andere partij/andere partijen ergens gedurende de vrbereiding de rl van initiatiefnemer verneemt/vernemen. Een windprject van de mvang als waaraan nu wrdt gedacht is MER-plichtig. Wij hebben als eerste stap een Ntitie Reikwijdte en Detailniveau (startntitie MER) vrbereid en vastgesteld. Deze ntitie Reikwijdte en Detailniveau gaat uit van een gecmbineerde plan- en prjectmer. De varianten die in de MER zullen wrden nderzcht en die in deze startntitie wrden beschreven, zijn gebaseerd p de beschreven cnturen. Als uw Raad instemt met ns vrstel zullen wij de ntitie Reikwijdte en Detailniveau in prcedure brengen. Vervlgens zullen wij de pstelling van MER en vrntwerp bestemmingsplan aanbesteden en pdragen. Tegelijkertijd zullen wij de gedachtevrming ver rllen en rlverdeling bij de verdere uitwerking ter hand nemen. 4. Wat zijn de financiële cnsequenties? De ksten van de verdere uitwerking van een drntwikkeling windenergie wrden geraamd p ,-. 4

5 Deze ksten kunnen ten laste wrden gebracht van de middelen die beschikbaar zijn vr klimaatbeleid. Deze middelen zijn afkmstig uit de subsidie die de gemeente Waalwijk in het verleden van het Rijk heeft ntvangen in het kader van de stimulering van het lkaal klimaatbeleid. Vervlgens zullen wij de mgelijkheden gaan nderzeken m deze middelen (vr een deel) weer aan te vullen. 5. Inspraak en cmmunicatie Inspraak en een gede cmmunicatie met de inwners zijn bij iedere planntwikkeling belangrijk. Gezien de grte landschappelijke implicaties van een prject drntwikkeling windenergie krijgt inspraak en cmmunicatie ng een extra dimensie. Een eerste inspraakrnde, inclusief inspraakavnd, vindt plaats in het kader van de prcedure Ntitie Reikwijdte en Detailniveau. Ok in het kader van de bestemmingsplanprcedure wrdt een inspraakrnde gehuden. Verder zullen wij een cmmunicatieplan laten pstellen. Als basis dient de inspraak- en participatieladder. 6. Vervlgtraject besluitvrming Onder andere p basis van de MER, uitgewerkt belemmeringennderzek, verdere landschapstetsing etc. kan een definitief lcatieplan wrden pgesteld. Het vrntwerp bestemmingsplan zal dit lcatieplan als basis hebben. Met het vrntwerp bestemmingsplan zal de vlgende verfijningsstap zijn gezet. Vrdat wij het vrntwerp bestemmingsplan in prcedure zullen brengen zullen wij uw Raad p de gebruikelijke wijze dr middel van een raadsvrhangbrief cnsulteren. Daarna kunnen de frmele prcedures wrden gestart. Ok zullen wij uw Raad infrmeren zdra de gedachtevrming ver rllen en rlverdeling in een vlgende fase belandt. 7. De vlgende bijlagen hren bij dit raadsvrstel: zie vrlper. 8. Fatale beslisdatum: Er is geen fatale beslisdatum 9. Vrstel Wij stellen u vr: de drntwikkeling windenergie verder uit te werken p basis van de aangegeven cnturen (initiatiefnemer, zekgebied, vrkeursvarianten, turbinegrtte, aantal) zals pgenmen in het dictum van het besluit. Een ntwerp-besluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. HET COLLEGE VAN WAALWIJK, de secretaris, drs. A. de Wit de burgemeester, drs. A. M. P. Kleijngeld 5

6 De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het vrstel van het cllege van Waalwijk van, verwegende dat; - een prject drntwikkeling windenergie als één van de pties wrdt genemd in de rutekaart naar klimaatneutraliteit en met een dergelijk prject een substantiële bijdrage geleverd kan wrden aan het realiseren van de klimaatambitie; - als vrbereiding vr een prject drntwikkeling windenergie de cnturen van dit prject als vlgt zijn uitgewerkt: de gemeente Waalwijk treedt vralsng zelf als initiatiefnemer p; het zekgebied vr windenergie in Waalwijk wrdt begrensd dr De Sprangsche Slt in het westen, de Bergsche Maas in het nrden, het Drngelens kanaal in het sten en de A59 in het zuiden; als basis vr een vlgende verfijning wrden de drie vrkeursvarianten uit de landschapsstudie Windenergie Waalwijk, lcatieplan drntwikkeling genmen; in eerste instantie wrdt gedacht aan turbines van MW; met de landschapsstudie als nderligger kan wat betreft aantal wrden uitgegaan van 9-12 turbines als vrlpige indicatie. De beschikbare ruimte in aanmerking genmen is het niet te verwachten dat het aantal grter kan zijn dan 12. Minder dan 9 behrt wel tt de reële mgelijkheden drdat bij nadere uitwerking sprake kan blijken te zijn van extra belemmeringen. BESLUIT: In te stemmen dat de drntwikkeling windenergie verder wrdt uitgewerkt p basis van de aangegeven cnturen (initiatiefnemer, zekgebied, vrkeursvarianten, turbinegrtte, aantal). Aldus vastgesteld in zijn penbare vergadering van 15 nvember 2012 DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier, de vrzitter, G.H. Kcken drs. A. M. P. Kleijngeld 6

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Windenergie met beleid

Windenergie met beleid Windenergie met beleid Inhud I n h u d 2 Fe ite n wi n de n er g ie M er dij k 3 Fe ite n wi n de n er g ie en r eg i 4 Fe ite n wi n de n er g ie i n N r d Br a b a nt 5 Be lei d v a n c l le ge v a n

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming.

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: Agendacmmissie raadsleden en steunfractieleden Reginale samenwerking vraaggerichte dienstverlening/ict Status: Deelnemers: Del: Telichting: Bespreking ter vrbereiding p besluitvrming

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel sportpark Op basis van deze opdracht formuleert het College de volgende onderzoeksopdracht:

Haalbaarheidsonderzoek multifunctioneel sportpark Op basis van deze opdracht formuleert het College de volgende onderzoeksopdracht: Vrstel Opdracht De pdracht van de Raad aan het Cllege is het verrichten van een haalbaarheidsnderzek naar de realisatie van een multifunctineel sprtcmplex, dat centraal in de gemeente is gesitueerd en

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015 (2)

Energie management actieplan 2015 (2) Energie management actieplan 2015 (2) Inhudspgave 1. INLEIDING... 2 2. REDUCTIEDOELSTELLINGEN... 2 BETREKKING DOELSTELLINGEN OP PROJECT(EN) MET GUNNINGSVOORDEEL... 3 DOELSTELLINGEN M.B.T ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Exp-Gelderland 1. Samenvatting Dr Exp Hlding b.v. is p 11 nvember 2011 een (cncept) aanvraag vr een mgevingsvergunning

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bestuur. Beleid en regie C. Garcia E. Taams. schuldhulpverlening

Raadsvoorstel. Bestuur. Beleid en regie C. Garcia E. Taams. schuldhulpverlening Titel Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Nummer 12/57 Datum 9 augustus 2012 Prgramma Fase Onderwerp Bestuur schuldhulpverlening Gemeentehuis BezekadresKerkbuurt 4, 1511 BD Ostzaan PstadresPstbus

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Stuurbel{rachtiging in de AWBZ

Stuurbel{rachtiging in de AWBZ Stuurbel{rachtiging in de AWBZ DRS. F.G.E.M. VAN DER PAS Vanaf 2003 verandert de Algemene Wet Bijndere Ziekteksten (AWBZ). Iedereen die aanspraak maakt p een vergeding uit de AWBZ krijgt de keue m de rg

Nadere informatie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie PCL vergadering d.d. 03-06-2014 Onderwerp Datum tijdstip Aanwezige PCL leden Afwezigen Verslag PCL vergadering 03 juni 2014 17.00-19.00 uur A.F. van de Klundert, M. v.d. Grep, L. van Bree, J.A.C. Hgenbm,

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen:

Er kan voor sponsoring worden gekozen om twee verschillende redenen: Ntitie Onderwerp Prvinciale richtlijn spnsring 1. Inleiding Het financieel ndersteunen van Brabantse evenementen is een ged instrument vr de prfilering en zichtbaarheid van de prvincie. Daarnaast draagt

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Overstap Meerdere Velvoerders

Overstap Meerdere Velvoerders Prject O52 Eindbeeldstudie Overstap Meerdere Velverders Elndbeeldstudle 052 - Ovestap Meerdere VerveÍdeís blz. l van 8 Oplegntitie EinbeeldrapPft O52 Eindbeeldrapprten OV-chipkaart Overleg tussen cnsumentenrganisaties

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 vzw De TintelTuin De Mérdestraat 14, 3300 Tienen Tintelraad VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 aanwezig: Jël, Philippe, Helga, Gedele, Bart I., Katrien R., Eva, Lieven, Ellen, Jst, Lieve, Rita, Yves,

Nadere informatie

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0 VRIJWILLIGERS IN DE EMMAUSPAROCHIE TE APELDOORN versie 2.0 INT RO DUCTI E In deze ntitie schetsen we de cnturen vr een uitdagend vrijwilligersbeleid van de RK Emmausparchie te Apeldrn. Deze parchie maakt

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen MVO Zelfverklaring Beantwrding 40 vragen Auteur: Gert Jan de Grt en Gerda de Raad (Will2Sustain) Datum: 17-12-2015 Versie: 3 Inhudspgave 1. Inleiding... 1 2. MVO principes... 1 3. Stakehlders... 4 4. MVO

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie,

Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hoofden communicatie, Van: Albert Vermue [mailt:avermue@uvw.nl] Verznden: wensdag 9 juli 2014 14:02 Onderwerp: Verspreiding stukken klankbrdgrep 27 juni jl. Geachte dijkgraven, secretarissendirecteur en hfden cmmunicatie, Op

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie