Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -"

Transcriptie

1 Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12

2 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie Naam Delstelling 4 3 Bestuur Federatiebestuur, beneming en ntslag Functies en taken binnen het federatiebestuur Orde van de vergaderingen 5 4 Rechten en plichten van het federatiebestuur 7 5 Pastres-verleg en Pastraal Beleidsplan Pastres-verleg Pastraal Beleidsplan Liturgisch rster 8 6 Delen en terreinen van samenwerking Liturgie Oecumene Catechese en jngerenwerk Diacnie Interne cmmunicatie Externe cmmunicatie Financiën Ledenadministratie Overige vrmen van samenwerking 10 7 Ondertekening 11 8 Bijlage Functies en taken binnen het federatiebestuur 12 Federatiestatuut pagina 2/12

3 1 Overwegingen De besturen van de Jzefparchie (Zuidhrn), Walfriedparchie (Grningen), Niclaasparchie (Haren) en Salvatr-Mariaparchie (Grningen) hebben het vlgende verwgen. In de beleidsntitie "Kwetsbaar en Hpvl" van 26 nvember 2011 cncludeert de bisschp dat de Kerk van het Nrden de kmende 10 jaar vr grte uitdagingen staat, zwel inhudelijk als rganisatrisch. Hij stelt allereerst dat de Kerk het meilijk heeft in de huidige maatschappelijke cntext. Het christelijk gelf verdwijnt naar de achtergrnd. Er is veel nzekerheid ver het gelf. Ten tweede neemt het aantal kerkgangers af; er is sprake van een mgekeerde piramide met veel uderen en weinig jngeren. De vlkskerk is een minderheidskerk gewrden. Ten derde staat de vitaliteit van de parchies nder druk. Dit kmt nder andere tt uiting dr een dalend aantal vrijwilligers, minder kerkgangers en zrgelijke financiële vruitzichten vr vele parchies. De bisschp heeft p grnd daarvan beslten dat samenwerking tussen alle parchies in het bisdm ndzakelijk is, namelijk in de vrm van fusies van de huidige 81 parchies tt 19 nieuwe parchies. Dit mdat vele parchies naar zijn mening in de huidige vrm p den duur nvldende levensvatbaar zullen zijn. Bij de keuze van de te fuseren parchies is de bisschp uitgegaan van de bestaande samenwerkingsverbanden; z k in ns geval. De bisschp heeft bepaald dat het fusieprces met starten in de peride 1 januari 2012 tt 1 januari Het fusieprces zelf duurt maximaal 2 jaar. De bisschp geeft parchies evenwel de ruimte m in de peride tt 1 januari niet meteen een fusie dr te veren, maar eerst een samenwerkingsverband te vrmen, mits daarbij aan bepaalde eisen wrdt vldaan. In de Walburgntitie van 28 juni 2011 hebben de samenwerkende parchiebesturen zich uitgesprken ver de dr de bisschp gesignaleerde trends en prblemen. In de ntitie wrdt gecncludeerd dat de tendensen, zals krimp en verudering, herkend wrden en dat de ndzaak tt nauwere samenwerking, met als del te vitaliseren, wrdt nderschreven. Eén van de redenen daarvr is de verwachting dat het huidige persneelsbestand (te weten 4 pastres, in ttaal werkzaam vr 3,4 fte) p termijn vanwege de ksten niet handhaafbaar zal zijn. Over het middel m tt vitalisering te kmen, namelijk een fusie, menen de besturen evenwel dat dat in de gegeven situatie niet zal leiden tt vitalisering, maar tt het tegenvergestelde. Om de prblemen het hfd te bieden achten zij een federatieve samenwerking het juiste middel. De parchies meten vlgens de bisschp intensief samenwerken en z met een nieuw elan werken aan een Kerk die mensen p een eigentijdse wijze via de bdschap van Jezus Christus in cntact brengt met Gd. Een Kerk, die bestaat uit vitale gelfsgemeenschappen, waar k jngeren zich thuis velen. Een kerk met aantrekkingskracht en uitstraling. Dat is de missie. De besturen nderschijven deze missie. De besturen denken dat verdergaande vrmen van samenwerking het mgelijk zullen maken m de activiteiten, die ndig zijn vr de dr iedereen gewenste vitalisering van nze parchies, vrm en inhud te geven. Stilstand is achteruitgang. Daarbij is van grt belang dat de lkale parchianen zich blijven herkennen in het samenwerkingsverband en dat de bestuurlijke vernieuwing daarm niet verhaast maar welverwgen en gefaseerd wrdt uitgeverd. Dit verwegende hebben de besturen van de vier parchies beslten eerst een federatie te vrmen, die de samenwerking in de praktijk zal gaan uitveren. Daarte hebben de besturen dit statuut pgesteld en ndertekend. Federatiestatuut pagina 3/12

4 2 Naam en delstelling van de federatie 2.1 Naam De naam van de federatie is "Walburggrep". 2.2 Delstelling De delstelling van de federatie is het actief en daadwerkelijk bevrderen van effectieve vrmen van samenwerking tussen de vier parchies. Het del is een vitale gelfsgemeenschap, waarin iedereen zich thuis velt. Het del is een kerk met aantrekkingskracht en uitstraling te zijn. Federatiestatuut pagina 4/12

5 3 Bestuur 3.1 Federatiebestuur, beneming en ntslag De federatie heeft een bestuur bestaande uit 9 persnen. Het bestuur wrdt gevrmd dr de priester, die dr de bisschp is aangesteld binnen het samenwerkingsverband van de 4 parchies, en dr 8 parchianen afkmstig uit de 4 samenwerkende parchies. De vier parchiebesturen benemen elk 2 parchianen tt lid van het federatiebestuur. De beneming tt bestuurslid geldt vr nbepaalde tijd. Een beneming kan dr het betreffende parchiebestuur ingetrkken wrden dr dit schriftelijk, nder pgave van de reden, te melden aan het bestuurslid en aan de verige leden van het bestuur. Een bestuurslid kan uit eigen beweging zijn functie neerleggen dr dit schriftelijk te melden aan het parchiebestuur, dat hem benemd heeft, en aan de vrzitter van het bestuur. Het betreffende parchiebestuur benemt daarna nverwijld een andere parchiaan tt lid van het federatiebestuur. 3.2 Functies en taken binnen het federatiebestuur De priester is vrzitter van het federatiebestuur. De 8 andere bestuursleden verdelen nderling de functies binnen het bestuur. Daarbij wrden de vlgende functies nderscheiden: Vice-vrzitter Penningmeester Secretaris Bestuurslid met aandachtsgebiedliturgie en ecumene Bestuurslid met aandachtsgebiedcatechese en diacnie Bestuurslid met aandachtsgebiedexterne cmmunicatie Bestuurslid met aandachtsgebiedinterne cmmunicatie Bestuurslid met aandachtsgebied verige zaken (waarnder de ledenadministratie) De taken van de bestuursleden zijn vermeld in de bijlage. 3.3 Orde van de vergaderingen Het federatiebestuur vergadert in beginsel eens per twee maand f zveel vaker als dr het bestuur ndig gerdeeld wrdt. Een vergadering kan bijeengerepen wrden dr de vrzitter f dr de vice-vrzitter f dr tenminste drie bestuursleden. Het bijeenrepen van een vergadering geschiedt dr het uiterlijk 1 week vr aanvang van de vergadering psturen van de agenda aan alle bestuursleden en dr daarbij bekend te maken p welk tijdstip de vergadering zal aanvangen en p welke lcatie de vergadering gehuden zal wrden. Federatiestatuut pagina 5/12

6 De lcatie van de vergadering is in beginsel afwisselend in één van de vier samenwerkende parchies. Er kunnen alleen bindende besluiten genmen wrden ver een nderwerp dat p de agenda staat. Besluiten wrden genmen bij meerderheid van stemmen p vrwaarde dat tenminste 50% van de bestuursleden aanwezig is. De vrzitter heeft geen drslaggevende stem. De dr de parchiebesturen benemde leden stemmen znder last van en ruggespraak met het parchiebestuur, dat het bestuurslid heeft benemd, f met andere vertegenwrdigers van de parchie, waaruit het bestuurslid afkmstig is. Er wrdt gestreefd naar het bereiken van cnsensus. Er kan niet wrden gestemd bij vlmacht. Als uitzndering p deze regel geldt dat indien tijdens een vergadering ver een bepaald nderwerp de stemmen staken, het besluit ver dat nderwerp in een vlgende vergadering genmen mag wrden met inachtneming van stemmen bij vlmacht. Een dergelijke vlmacht dient dr het afwezige bestuurslid vrafgaande aan de vergadering, waarin het besluit wrdt genmen, te zijn verstrekt aan de vrzitter, f de vice-vrzitter f de secretaris. Besluiten wrden als zdanig pgenmen in het verslag dat van iedere vergadering wrdt gemaakt. Ok wrdt er een aparte besluitenlijst pgesteld van iedere vergadering. Het ntwerpverslag van een vergadering wrdt gestuurd aan alle bestuursleden, in beginsel binnen twee weken na aflp van een vergadering en in ieder geval uiterlijk één week vr de aanvang van de vlgende vergadering. Het verslag van een vergadering wrdt gedgekeurd. Deze handeling geldt als een besluit en wrdt gentuleerd. Het gedkeuringsbesluit wrdt in beginsel genmen in de daarp vlgende vergadering en indien dat niet mgelijk is in een latere vergadering. Na gedkeuring is het verslag nherrepelijk. Gedgekeurde verslagen en besluitenlijsten wrden ter kennisneming geznden aan de parchiebesturen. Federatiestatuut pagina 6/12

7 4 Rechten en plichten van het federatiebestuur Het federatiebestuur is bevegd besluiten te nemen p alle terreinen die de samenwerking tussen de parchies bevrdert, zals ten del gesteld zijn in hfdstuk 5 en hfdstuk 6, met uitzndering van de terreinen die specifiek vallen nder de verantwrdelijkheid van de pastres. Het federatiebestuur heeft de plicht daarbij te letten p de belangen van de samenwerkende parchies en zijn taken naar beste vermgen uit te veren. De besluiten van het federatiebestuur zijn bindend vr de samenwerkende parchies. Het federatiebestuur heeft geen bevegdheden uitgaven te autriseren f financiële tezeggingen aan derden te den f eigendmmen van de parchies te verkpen f te vervreemden. De verantwrdelijkheid vr inkmsten, uitgaven, begrting en financiële verslaglegging berust bij de parchiebesturen. Indien een besluit van het federatiebestuur financiële cnsequenties heeft, meldt het federatiebestuur deze aan de parchiebesturen, die de gedkeuring daarvan niet p nredelijke grnden zullen nthuden. Het federatiebestuur is niet bevegd persneel aan te nemen. Het federatiebestuur is niet bevegd kerkgebuwen te sluiten f buiten gebruik te stellen. Het federatiebestuur heeft het recht p alle van de parchies gevraagde infrmatie (inclusief financiële infrmatie). De parchiebesturen hebben de plicht m gevraagde infrmatie naar beste weten aan het federatiebestuur te verschaffen. Het federatiebestuur zal de parchiebesturen z ged mgelijk infrmeren ver alle relevante ntwikkelingen. Daarte zullen in ieder geval, zals bepaald in paragraaf 3.3 de vastgestelde verslagen en besluitenlijsten wrden geznden aan de parchiebesturen. Er bestaat verigens geen bezwaar tegen dat de cncept verslagen waar gewenst binnen de samenwerkende parchies verspreid wrden. De afznderlijke leden van het federatiebestuur zullen, ieder vr tenminste zijn eigen prtfli, gede cntacten nderhuden met vertegenwrdigers van de vier parchies en infrmatie uitwisselen waar ndig en nuttig. Federatiestatuut pagina 7/12

8 5 Pastres-verleg en Pastraal Beleidsplan 5.1 Pastres-verleg Binnen de federatie is er het pastres-verleg. Hieraan nemen alle priesters en pastrale werkers deel, die frmeel werkzaam zijn binnen het samenwerkingsverband. Het pastres-verleg vergadert regelmatig en tenminste eenmaal per twee maanden. In het pastres-verleg wrdt nder andere de werkverdeling van de pastres binnen het samenwerkingsverband besprken en ingevuld. 5.2 Pastraal Beleidsplan Het pastres-verleg stelt het Pastraal Beleidsplan p en stelt dat vast. Alvrens het Pastraal Beleidsplan wrdt vastgesteld wrdt het vr advies vrgelegd aan het federatiebestuur en wrdt ter cmmentaar geznden aan de vier parchiebesturen. Na vaststelling wrdt het Pastraal Beleidsplan gepubliceerd. Het pastrale beleid wrdt uitgeverd dr de pastres in nauw verleg met het bestuurslid met het aandachtsgebied liturgie en ecumene en in vrkmende gevallen met het bestuurslid met aandachtsgebied catechese en diacnie. 5.3 Liturgisch rster Het pastres-verleg vult het liturgisch rster in, dat wil zeggen de aard en het tijdstip van de vieringen in de samenwerkende parchies en welke pastr daarin zal vrgaan, en stuurt dat aan het bestuurslid met aandachtsgebied liturgie en ecumene. Aan het eind van het kerkelijk jaar (juni/juli) wrdt een vrlpig jaarrster pgesteld vr het kmende kerkelijk jaar. Gedurende het jaar wrdt er telkens een gedetailleerd rster pgesteld vr tenminste het kmende kwartaal. Federatiestatuut pagina 8/12

9 6 Delen en terreinen van samenwerking Het del van de federatie is het daadwerkelijk bevrderen van de samenwerking en p die manier de vitalisering van de lkale gelfsgemeenschappen te stimuleren. Daarte is de federatie van plan p de vlgende terreinen actief te gaan samenwerken en stelt zich daarbij de vlgende delen. 6.1 Liturgie De federatie bevrdert de samenwerking p de gebied van de liturgie p basis van het Pastraal Beleidsplan. De DOLP-grepen werken samen. Waar mgelijk begeleiden kren de vieringen binnen de samenwerkende parchies. Het liturgische rster, pgesteld dr het pastres-verleg, wrdt gecmpleteerd met de verige elementen vr zver bekend en mgelijk (zals de dienstdende kster, misdienaars, kren en musici vr de vieringen) en gepubliceerd. 6.2 Oecumene De federatie bevrdert de samenwerking p de gebied van de ecumene p basis van het Pastraal Beleidsplan. Er wrden met regelmaat ecumenische diensten gehuden en ecumenische activiteiten wrden bevrderd. 6.3 Catechese en jngerenwerk De federatie bevrdert de samenwerking p de gebied van de catechese en het jngerenwerk p basis van het Pastraal Beleidsplan. De vrbereiding van vieringen vr de het Vrmsel wrden gezamenlijk uitgeverd. De methde te gebruiken vr de EHC wrdt nderling afgestemd. Er wrdt nderling cntact nderhuden ver de EHC, zals datum van viering binnen de lkale gemeenschap. De federatie wil aantrekkelijker wrden vr jngeren. Er wrdt daarm samengewerkt bij de vrbereiding van gezinsvieringen en bij het actief pzetten van activiteiten gericht p de jngeren, algemene activiteiten vr jngeren. 6.4 Diacnie De federatie bevrdert de samenwerking p de gebied van de diacnie p basis van het Pastraal Beleidsplan. 6.5 Interne cmmunicatie De federatie zrgt ervr dat er een gezamenlijk parchieblad met een gezamenlijke redactie kmt. De federatie zrgt ervr dat er een gezamenlijke website kmt. Federatiestatuut pagina 9/12

10 6.6 Externe cmmunicatie De federatie vindt het van grt belang dat nze kerkgemeenschappen een vitale, aantrekkelijk en psitieve uitstraling hebben p de lkale gemeenschappen (Zuidhrn, Haren en Eelde, Beijum en Lewenbrg, Grningen-Zuid en Hgkerk). Daarte wrden de ndige publicitaire acties ndernmen. De federatie nderhudt cntacten met parchies buiten het samenwerkingsverband (nder andere dr deelname aan de Reginale Raad) en met het bisdm. 6.7 Financiën De federatie wil standaardisatie van de financiële verslaglegging en financiële bekhuding bereiken. De manier waarp en het temp waarin dat bereikt met wrden zullen nader bepaald wrden. De parchies veren de jaarlijkse Aktie Kerkbalans gezamenlijk en gecördineerd uit. De federatie nderzekt de mgelijkheden tt gezamenlijke kstenbesparingen en het verkrijgen van subsidies. 6.8 Ledenadministratie De federatie wil standaardisatie van de ledenadministratie bereiken dr ver te stappen p Navisin. 6.9 Overige vrmen van samenwerking De federatie wil andere vrmen van samenwerking die leiden tt wederzijds vrdeel f versterking bevrderen. Federatiestatuut pagina 10/12

11 7 Ondertekening Aldus vastgesteld en beslten dr de besturen van de Jzefparchie (Zuidhrn), Walfriedparchie (Grningen), Niclaasparchie (Haren) en Salvatr-Mariaparchie (Grningen), Vr de Jzefparchie: Vice-vrzitter - Secretaris - Vr de Walfriedparchie: Vice-vrzitter - Secretaris - Vr de Niclaasparchie: Vice-vrzitter - Secretaris - Vr de Salvatr-Mariaparchie: Vice-vrzitter - Secretaris - Vr de vier parchies: Vrzitter - Dirk ten Dam Federatiestatuut pagina 11/12

12 8 Bijlage Functies en taken binnen het federatiebestuur Nr. Functie en taak binnen het FB 1 Vrzitter * Vrzitten van de vergaderingen * "Linking pin" richting pastres-verleg binnen de federatie * "Linking pin" richting pastres-verleg binnen het bisdm * Onderhuden van cntacten met de bisschp en het bisdm 2 Vice-vrzitter * Vervangen van de vrzitter bij diens afwezigheid * Externe vertegenwrdiging van de federatie * Onderhuden van cntacten met de bisschp en het bisdm 3 Penningmeester * Vrzitten van het penningmeester-verleg binnen de federatie *Jaarlijks verzamelen begrtingen en jaarverslagen van de 4 parchies en deze bespreken in het FB * Bevrderen dat de financiële bekhuding en de financiële verslaglegging van de 4 parchies gestandaardiseerd wrden 4 Secretaris * Opstellen van de FB-agenda en ntuleren van de FB-vergaderingen * Beheren van de in- en uitgaande stukken FB * Cördinatr pstellen federatiestatuut 5 Bestuurslid Externe cmmunicatie * Stimuleren en uitveren externe cmmunicatie en PR vr de federatie en diens activiteiten * Onderhuden van cntacten met het bisdm ver cmmunicatie * Samenwerken met het bestuurslid interne cmmunicatie 6 Bestuurslid Interne cmmunicatie * Opzetten gezamenlijke website * Opzetten gezamenlijk parchieblad en statuut * Cördineren van de interne cmmunicatie binnen de federatie * Samenwerken met het bestuurslid externe cmmunicatie 7 Bestuurslid met prtefeuille liturgie en ecumene * Cördineren van het pstellen en publiceren van het liturgische rster * Bevrderen samenwerking p liturgisch gebied * Bevrderen ecumene 8 Bestuurslid met prtefeuille catechese en jngerenwerk * Bevrderen samenwerking catechese (Kica, EHC, Vrmsel, Bijbelgrep ed) * Bevrderen samenwerking diacnie en diacnale acties * Bevrderen samenwerking m.b.t. activiteiten vr jngeren 9 Bestuurslid prtefeuille verige zaken * Bevrderen dat parchieadministraties gestandaardiseerd wrden * Vrzitter vergadering parchie-administrateurs * Bevrderen verige vrmen van samenwerking Federatiestatuut pagina 12/12

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 3. Richtlijnen bij hoofdbestemming, nevenbestemming en herbestemming

Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 3. Richtlijnen bij hoofdbestemming, nevenbestemming en herbestemming Een tekmst vr de parchiekerken Instrumentarium 3 Richtlijnen bij hfdbestemming, nevenbestemming en herbestemming Instrumentarium 3 en bijbehrende praktische werkfiche Instrumentarium 5 dienen m het inhudelijke

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0

2. E EN V RIJWILLI GER I S... versie 2.0 VRIJWILLIGERS IN DE EMMAUSPAROCHIE TE APELDOORN versie 2.0 INT RO DUCTI E In deze ntitie schetsen we de cnturen vr een uitdagend vrijwilligersbeleid van de RK Emmausparchie te Apeldrn. Deze parchie maakt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013 Nederlandse Rpe Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013 Inhud Het bestuur... 2 Bestuur invulling... 2 Algemene ledenvergadering... 2 Leden en verenigingen...

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018

Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018 Samenwerkingsvereenkmst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbsbeheer en prvincie Zuid-Hlland vr 2017 en 2018 Partijen Cncept versie 14 juni 2016 Het recreatieschap Zuidwestelijke Delta., vertegenwrdigd

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe Beleidsplan Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve Vruw Visitatie Nrd Zijpe 1.0 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school.

Art. 4. De ouderraad bestaat uit ouders van de regelmatige leerlingen in de school. Ouderraad: huishudelijk reglement Hfdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie p schl en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, wrdt in de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013 Huishudelijk reglement Stichting Jds Jngeren Fnds vastgesteld p 5 nvember 2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Jds Jngeren Fnds, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie

Protestantse Gemeente Appingedam Diaconie Beleidsplan diacnie Prtestantse Gemeente Appingedam 2013 2016 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de diacnie. Dit beleidsplan is nderdeel van het beleidsplan van de Prtestantse Gemeente Appingedam.

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Talenten in Verbinding Vastgesteld in de bestuursvergadering 14 december 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Talenten

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 vzw De TintelTuin De Mérdestraat 14, 3300 Tienen Tintelraad VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 aanwezig: Jël, Philippe, Helga, Gedele, Bart I., Katrien R., Eva, Lieven, Ellen, Jst, Lieve, Rita, Yves,

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Hart voor Huren, gevoel voor besturen?

Hart voor Huren, gevoel voor besturen? Huurdersvereniging Amsterdam zekt vier bestuursleden en een vrzitter Hart vr Huren, gevel vr besturen? 1. Prfielschets van het bestuur als geheel Beschrijving van de vereniging De Huurdersvereniging Amsterdam

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vastgesteld in de bestuursvergadering

Huishoudelijk reglement Vastgesteld in de bestuursvergadering Huishudelijk reglement Vastgesteld in de bestuursvergadering 03-12-2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Gilde Purmerend en Omstreken gevestigd te Purmerend

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 2 november 2009;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 2 november 2009; Raadsbesluit Agendapunt : 20 Titel : Verrdening p de Gebiedscmmissie De raad van de gemeente Ost Gelre; gezien het vrstel van het cllege van de gemeente Ost Gelre van 2 nvember 2009; gelet p artikel 84

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Jaarprogramma 2016/2017

Jaarprogramma 2016/2017 Jaarprgramma 2016/2017 1. Medezeggenschapsraad (MR)... 2 2. Missie en visie... 2 3. Delen vr 2016/2017... 2 4. Werkwijze en samenstelling MR... 2 5. Planning 2016/2017... 3 6. Faciliteiten... 3 1. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam stichting De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtsch==l Jac=b de

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam stichting De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtsch==l Jac=b de 1 STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. Naam stichting De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Annie M.G. Schmidtsch==l Jac=b de Graefflaan. 2. Plaats van vestiging De stichting is gevestigd

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië

Beleidsplan Stichting Leven in Albanië Stichting Leven in Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Verhuding TFC en Stichting Leven in Albanië:... 9 Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club

Huishoudelijk reglement van de Eerste Bossche Scootmobiel Club Huishudelijk reglement van de Eerste Bssche Sctmbiel Club Vastgesteld in de bestuursvergadering 12 april 2014 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de Eerste Bssche Sctmbiel Club gevestigd

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie