V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW"

Transcriptie

1 V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien zrgde helaas niet vr een heldere structuur. Systemen zijn niet p elkaar ingespeeld met verkkering en inefficiënte dienstverlening tt gevlg. Men durft de achterliggende infrmatiearchitectuur van nze besturen wel eens vergelijken met de typische Vlaamse kterijen. Na al die jaren is het nu tijd vr een grndige renvatie. Jammer maar helaas zijn er echter niet veel dienstverleners die met kennis van zaken én bjectief aan de verbuwingen kunnen beginnen. Om die reden wil V-ICT-OR zijn leden bijstaan m mee te helpen tekenen aan de verbuwingsplannen. Als bezieler van VlaVirGem en OSLO menen wij uitermate ged geplaatst te zijn vr deze pdracht. Een architecten - pdracht die net als bij de buw van een huis van cruciaal belang is vr de verdere werking. Het is vr iedereen ndertussen duidelijk: het uittekenen van een infrmatiearchitectuur van een bestuur is niet vrijblijvend. Integendeel, he precies infrmatiefuncties, gegevens, applicaties en Vlaamse en federale vrzieningen wrden ingezet bij de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen is de sleutel tt succes. Infrmatiearchitectuur gaat ver alle cmpnenten die ndig zijn vr het verzamelen en beheren van de gegevens die vr deze dienstverlening ndig zijn. Zwel lkaal, Vlaams f federaal. Belangrijk is dat de architectuur geënt is p het Vlaamse en federale beleid en planning vr de e-verheid (zals Radicaal Digitaal). Het vrmt de dmeinarchitectuur vr gemeenten. De prcesarchitectuur bepaalt de infrmatiearchitectuur en daarmee de behefte aan infrmatievrzieningen. In de ntwerpfase wrdt daarm van bven (rganisatie, diensten/prducten, prcessen) naar beneden geredeneerd (applicaties, gegevens, infrmatie). Andersm bepaalt de infrmatiearchitectuur, en in het verlengde daarvan de gegevensen berichtenstandaarden, de inhud en de mgelijkheden van de bedrijfs- en prcesarchitectuur. Net daarm is het belangrijk m de prcessen in beeld te krijgen. Aanhaking bij het verkepelende prceshuis is in deze een must. De infrmatiearchitectuur wrdt gestandaardiseerd. Daarnaast wrdt deze verbreed en in samenhang gebracht met de prcesarchitectuur, m z een integraal beeld te schetsen van de gemeentelijke architectuur. Daarbij uiteraard k de verbinding leggend met de Prducten en Dienstencatalgus (IPDC). De infrmatiearchitectuur is een kader vr de gemeentelijke infrmatievrziening. De delgrep bestaat uit al degenen die zich bezig huden met het thema elektrnische verheid (e-verheid). Dat kunnen secretarissen, ICT-, kwaliteits-, autmatisering ambtenaren, ntwerpers, adviseurs, prjectleiders en prceseigenaren zijn. De Infrmatiearchitectuur is als een referentie ntwikkeld. Het is een generieke architectuur die dr de gemeente met wrden vertaald naar de eigen lkale situatie. De gemeentelijke vertaling resulteert idealiter in een eigen gemeentelijke infrmatiearchitectuur als kader waarbinnen prjecten wrden gepsitineerd. Om deze vertaling te ndersteunen bieden wij als V-ICT-OR een aantal hulpmiddelen: het dcument infrmatiearchitectuur in de gemeentelijke praktijk, een handige tl: met de Sftwarecatalgus maken we een eigen applicatielandschap. U kunt deze Sftwarecatalgus gebruiken bij ICT-vervangingen f investeringsvraagstukken binnen uw gemeente. Z kan u het ingeverde applicatielandschap vergelijken met andere gemeenten en cntact zeken met die gemeenten. Dit is uitermate handig bij: marktriëntatie vr nieuwe f vervangende sftware; vergelijken met andere gemeenten; cntact leggen met gemeenten met interessant prductprtfli; het plannen van ICT vervangingen; het pstellen van een prgramma van eisen het berdelen van ffertes; het bespreken van meningsverschillen met uw leverancier ver wat is afgesprken en wat is geleverd; ICT-leveranciers kunnen dankzij de Sftwarecatalgus hun aanbd p elkaar afstemmen en inspelen p ndersteuning van nieuwe standaarden. V-ICT-OR vzw ICL Industriezne E17/3 Msten Lkeren

2 INTEGRATIE OCMW EN GEMEENTE Om de integratie tussen gemeente en OCMW ged te laten verlpen p infrmatiekundig gebied biedt V-ICT-OR u een dienst aan m dit prces z ged mgelijk te laten verlpen. In 5 dagen (10 dagdelen) zrgen wij dat u een helder beeld hebt he u de samensmelting van beide infrmatiesystemen kan realiseren. De drlptijd van het prgramma wrdt in verleg met u vastgesteld. Deskundige begeleiding vanuit V-ICT-OR wrdt uiteraard gegarandeerd. In 5 dagen (10 dagdelen) zrgt V-ICT-OR ervr dat u de samensmelting van de infrmatiesystemen vlledig in beeld hebt gebracht en kan realiseren. Vr een vaste prijs van 7.500, exclusief BTW, garanderen wij u de vlledige begeleiding naar de nieuwe situatie. Ons plan van aanpak Actiepunten infrmatievrziening algemeen Bepaal welk type vr uw gemeente van tepassing is Bepaal de pririteiten in infrmatiebeheer Stel vast welke functinaliteit uw gemeente/ocmw al in huis heeft Stel vast welke functinaliteit ng ntbreekt en pmaken plan Actiepunten Beleidsinfrmatie Bepaal welke punten zullen wijzigen in mijn beleid bij de samenveging Actiepunten Keteninfrmatisering Richt berichtuitwisselingen in Actiepunten Privacy De een scan en stel actiepunten vast Stel cnvenanten p met alle ketenpartners Actiepunten Infrmatiebeveiliging Ver een GAP-analyse en impactanalyse uitveren Stel vast f de infrmatiebeveiliging vldende is vr alle dmeinen en alle nieuwe taken Uiteraard kunnen vr uw bestuur meer aandachtspunten aan de rde zijn. Deze lijst is een handreiking vr u als gemeente en OCMW m uw infrmatie echt nder cntrle te hebben binnen de nieuwe situatie, dus inclusief het sciale dmein. Elke gemeente en OCMW blijft uiteraard zelf verantwrdelijk tijdig te vlden aan de verplichtingen en afspraken. V-ICT-OR biedt u daarm vlgend prgramma aan: V-ICT-OR vzw ICL Industriezne E17/3 Msten Lkeren

3 Prgramma Begeleiding Infrmatiehuishuding Dag 1 A. Wrkshp Vaststellen inrichtingskeuze en types (dagdeel 1) B. Gezamenlijke uitwerking van de resultaten van de wrkshp en tetsing in uw bestuur (dagdeel 2) 1.A. Wrkshp Vaststellen inrichtingskeuze en types (dagdeel 1) Welk type bestuur/gemeente/ocmw ben ik? Dr het invullen van een krte vragenlijst ziet u welk type vr uw gemeente het meest van tepassing is en welke cmpnenten van infrmatiebeheer vr uw gemeente pririteit hebben. Deze typen zijn inrichtingsmdellen vr het gemeentelijke infrmatiebeheer. De indeling in typen gebruiken we m vereenkmsten tussen gemeenten beter zichtbaar te maken. Ok de ndersteuning van uw gemeente kunnen we z beter vrm geven. De mdellen bieden geen nrmatief kader. Vr de gemeente is de typering een kader vr het stellen van pririteiten in de aanpassing en inrichting van hun infrmatiebeheer. Vrbeeld van het type: 1. Transitie-prf 2. Ttaal integraal 3. Geclusterd integraal 4. Integraal in tweede instantie 5. Geclusterd integraal elders 1.B. Gezamenlijke uitwerking van de resultaten van de wrkshp en tetsing in uw bestuur (dagdeel 2) De resultaten van de wrkshp wrden verwerkt en getetst in uw rganisatie p de juiste niveaus. Z krijgen we een gevalideerde basis m verder te gaan. Dit wrdt tevens gevalideerd met de (nieuwe) beleidsuitgangspunten van uw bestuur. V-ICT-OR vzw ICL Industriezne E17/3 Msten Lkeren

4 Dag 2 2. Architectuur Sciaal Dmein (dagdeel 3) 3.A. Applicaties p referentiecmpnentenkaart (dagdeel 4) 3.B. Dcument kppelingen in de infrmatieketen (dagdeel 4) 2. Architectuur Sciaal Dmein (dagdeel 3) Vr de samenveging is een aangepaste infrmatiearchitectuur ndig. Op de referentiearchitectuur die wrdt gebruikt is een uitbreiding ndig. Wij zrgen dat u een cmpleet beeld krijgt van uw infrmatiestrmen vanut de ude naar de nieuwe situatie. 3.A.. Applicaties p referentiecmpnentenkaart (dagdeel 4) Via de V-ICT-OR sftwarecatalgus brengen we met uw medewerkers en de business gebruikers de bestaande applicaties in beeld. Daarna heeft u een verzicht van de pririteiten vr de inrichting van uw infrmatiebeheer. Hierbij hrt een telichting van de stappen die u met nemen m uw eigen infrmatie- en sftwarekaart verder te beheren. Deze heeft u dus na deze wrkshp nder handbereik. 3.B. Dcument kppelingen in de infrmatieketen (dagdeel 4) Ieder OCMW heeft kppelingen in ketens zals de KSZ, maar k naar RR die k bij de gemeente actief zijn. We inventariseren de verlap aan gebruik van brnnen en gaan deze terugbrengen naar een minimaal aantal aansluitingen. Dag 3 4. Dssiergericht werken in het sciaal dmein (dagdeel 5) 5. Infrmatiebeveiliging en privacy in het sciaal dmein (dagdeel 6) 4. Dssiergericht werken in het sciaal dmein (dagdeel 5) Dssiergericht werken ndersteunt de regiefunctie van gemeenten. Alhewel dit vr veel gemeenten relatief nieuw is, is dit het mment m in uw gemeente te bepalen he u dssiergericht gaat werken en de bijbehrende standaarden ptimaal inzet. Daarmee zrgt u ervr dat u als gemeente samen met het OCMW de regie hudt ver het infrmatieprces. 5. Infrmatiebeveiliging en privacy in het sciaal dmein (dagdeel 6) De samenveging gemeente en OCMW zrgt ervr dat de dienstverlening beter, meer integraal en meer in samenhang te rganiseren is, maar dit met natuurlijk wel veilig wrden gedaan en binnen de eisen die p het gebeid van de privacy wrden gesteld. Vanuit V-ICT-OR gaan wij samen met uw infrmatieveiligheidscnsulent (een pleiding die wij u van harte aanbevelen als er ng niemand binnen uw gemeente f OCMW deze rl heeft) de juiste aandacht geven aan de gewenste en ndzakelijke beveiligingseisen. Hierte maken wij gebruik van een dr V-ICT-OR pgestelde handreiking Infrmatieveiligheid Sciaal Dmein. V-ICT-OR vzw ICL Industriezne E17/3 Msten Lkeren

5 Dag 4 6. Infrmatiekundige ksten efficiëntie-analyse (dagdeel 7) 7. Wrkshp sturing en bekstiging (dagdeel 7) 8. Applicatiearchitectuur (dagdeel 8) 9. Klantbeeld (dagdeel 8) 6. Infrmatiekundige ksten efficiëntie-analyse (dagdeel 7) Om inzicht te verschaffen in de ksten vr ICT-ndersteuning veren wij met alle deelnemende gemeenten een analyse uit. In dat nderzek zijn de typen en de referentiecmpnenten het uitgangspunt. Vr de verschillende ICT-cmpnenten wrdt per type een inschatting gemaakt van de ksten. Dit is een cntinu prces waarbij uiteraard geldt dat he meer gemeenten en OCMW s deelnemen, he beter de ksten gedeeld wrden. 7. Wrkshp sturing en bekstiging (dagdeel 7) Als gemeente krijgt u nieuwe taken die vanuit het OCMW kmen. He gemeenten de dienstverlening na de samenveging in het sciaal dmein gaan inrichten is van invled p de gemeentelijke bedrijfsvering. In de wrkshp leggen wij de begrippen sturing en bekstiging verder uit en kunt u dit gebruiken vr de verdere uitwerking van uw plannen. In sturing en bekstiging is er een nderscheid te maken tussen de nulde-, eerste- en tweedelijnsndersteuning. Ok wrdt gekeken naar de inrichtingsmdellen en uitveringspraktijken bij andere gemeenten. En er is aandacht vr het instrumentarium en de functinaliteit vr sturing en bekstiging. 8. Applicatiearchitectuur (dagdeel 8) Op basis van alle vrgaande infrmatie zijn de relevante prcessen geïdentificeerd van de gemeentelijke taken in het sciaal dmein. Wij maken gezamenlijk het dcument Applicatiearchitectuur dat de bedrijfsarchitectuur en applicatiearchitectuur beschrijft vr het sciaal dmein. Er zijn verschillende inrichtingsscenari s mgelijk waar gemeenten vr kunnen kiezen. De keuzes hebben gevlgen vr de applicatiearchitectuur. Dit dcument is bedeld vr infrmatiemanagers, strategische en infrmatieadviseurs en architecten. Hierbij wrdt k gebruik gemaakt van de bestekteksten vanuit het OSLO-prject. Duidelijk wrdt hier he de bestaande prgrammatuur geïntegreerd kan wrden f he nieuwe aangeschaft gaat wrden. 9. Klantbeeld (dagdeel 8) Hier wrdt een beeld geschetst van de klantbeeldfunctinaliteit die in de eerste lijn aan de prfessinal aangebden wrdt. We beschrijven de plaats van het klantbeeld in de afhandeling van de bedrijfsprcessen. Tevens behandelen we de gegevens die het klantbeeld inzichtelijk maken. Dit dcument is bedeld vr gemeenten en leveranciers. Binnen gemeenten is het van belang vr infrmatiemanagers, prject- en prgrammaleiders en infrmatiearchitecten. Bij leveranciers is de infrmatie interessant vr functineel ntwerpers, architecten en prduct managers. V-ICT-OR vzw ICL Industriezne E17/3 Msten Lkeren

6 Dag Implementatieplan (dagdeel 9) 11. Afrnding (dagdeel 10) 10. Implementatieplan (dagdeel 9) Er kmt een implementatieplan vr de invering van de nieuwe situatie. Vanuit het prject geven we hier de implementatiestart vrm met een kick-ff. Vervlgens kan het implementatie/transitieteam aan de slag. 11. Afrnding (dagdeel 10) Samen met uw bestuur en OCMW evalueren we het prject, kijken we wat de penstaande acties zijn en he we deze gaan afrnden. De dagen kunnen k als dagdelen afgenmen wrden. Interesse? Ben je geïnteresseerd in deze begeleiding f wens je meer infrmatie? Meld je dan aan via V-ICT-OR vzw ICL Industriezne E17/3 Msten Lkeren

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Communicatieplan Gemeente Overijse Samenvatting

Communicatieplan Gemeente Overijse Samenvatting Cmmunicatieplan Gemeente Overijse Samenvatting 1 Cmmunicatieplan gemeente Overijse Analyse Dit cmmunicatieplan en alle adviezen die er in staan zijn het resultaat van uitverig vrafgaand nderzek. De vlgende

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

TROWA. Visie en scope Informatiemodel Waterschapsverordening. Datum : : 2.0, definitief

TROWA. Visie en scope Informatiemodel Waterschapsverordening. Datum : : 2.0, definitief TROWA Visie en scpe Infrmatiemdel Waterschapsverrdening Datum : 01-02-2019 Versie : 2.0, definitief Inhudspgave 1 Inleiding 1 2 Bedrijfsvisie 1 2.1 Huidige situatie 1 2.2 Gewenste situatie 1 2.3 Bedrijfsdelstellingen

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Missie. Wij stellen informatie beschikbaar aan burgers en bedrijven en voor al onze processen.

Missie. Wij stellen informatie beschikbaar aan burgers en bedrijven en voor al onze processen. Van: Maarten Spel, Rb Peters, Priscylla Beentjes Datum: 9 nvember 2015 Aan: leden AB Tel: 06 3194 4141 Onderwerp: Kaders Infrmatiebeleid 2016-2020 De missie van de VRK: Missie Wij dragen bij aan publieke

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Solidariteitswerk in sectoren.

Plan van Aanpak Solidariteitswerk in sectoren. Cncept 08-02-2017 Plan van Aanpak Slidariteitswerk in sectren. Betrkken zijn bij internatinale slidariteitsprjecten is stimulerend en interessant, maar kan sms k ingewikkeld en uitdagend zijn. Het valt

Nadere informatie

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van imailo is een ander beleid van toepassing.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van imailo is een ander beleid van toepassing. PRIVACY STATEMENT Versie mei 2018 Imail B.V. (imail) hecht er waarde aan dat uw gegevens p een juiste wijze wrden verwerkt. Wij (imail) gaan daarm met de grtst mgelijke zrgvuldigheid m met persnsgegevens

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

Arbeidstrajectbegeleider B1-3

Arbeidstrajectbegeleider B1-3 Arbeidstrajectbegeleider B1-3 Rapprteert aan Geeft leiding aan 1. Del van de functie Cördinatr arbeidstrajectbegeleiding - De arbeidstrajectbegeleider zrgt vr een gepaste begeleiding van werkzekenden naar

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

I-Monitor 2015. Deze vragenlijst is bedoeld voor gemeenten die niet geïntegreerd zijn met de gemeentelijke IT

I-Monitor 2015. Deze vragenlijst is bedoeld voor gemeenten die niet geïntegreerd zijn met de gemeentelijke IT I-Mnitr 2015 Deze vragenlijst is bedeld vr gemeenten die niet geïntegreerd zijn met de gemeentelijke IT OPGELET DIT IS SLECHTS EEN PDF-VERSIE OM U HET INVULLEN GEMAKKELIJKER TE MAKEN. DE BEVRAGING DIENT

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ndernemer Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

BOS & Overdracht contracten: een kijkwijzer voor de overdracht van contracten in het kader van een fusie

BOS & Overdracht contracten: een kijkwijzer voor de overdracht van contracten in het kader van een fusie Dienst Bestuur & rganisatie Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL +32 2 529 04 09 www.kathlieknderwijs.vlaanderen AANVULLEND DOCUMENT BIJ BOS & Financiën BOS & Overdracht cntracten 2017-03-06 BOS & Overdracht cntracten:

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming.

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: Agendacmmissie raadsleden en steunfractieleden Reginale samenwerking vraaggerichte dienstverlening/ict Status: Deelnemers: Del: Telichting: Bespreking ter vrbereiding p besluitvrming

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

FACTSHEET SAMENWERKING COA

FACTSHEET SAMENWERKING COA FACTSHEET SAMENWERKING COA LOCATIE EN GEMEENTE VOOR JEUGDHULP AAN ASIELZOEKERSKINDEREN Factsheet samenwerking COA lcatie en gemeente vr jeugdhulp aan asielzekerskinderen INLEIDING ALGEMEEN Met de inwerkingtreding

Nadere informatie

notitie Lesplan Introductie SE (voor de gww sector) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P 25 juni 2012 Lesplan

notitie Lesplan Introductie SE (voor de gww sector) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P 25 juni 2012 Lesplan ntitie Van prject nderwerp pgemaakt dr Systems Engineering Lesplan Intrductie SE (vr de gww sectr) Werkgrep pleidingen status datum pmaak bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgrep 4P 25-juni-2012 Lesplan

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK. Goese Lyceum, locatie Bergweg

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK. Goese Lyceum, locatie Bergweg HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Gese Lyceum, lcatie Bergweg 2018-2019 1 INHOUDSOPGAVE Het prfielwerkstuk algemeen pagina 3 Wat is een prfielwerkstuk? Waar met een prfielwerkstuk aan vlden? Algemene infrmatie

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

SOCIALE VEERKRACHT INNOVATION GAMES DEAR FUTURE SEPTEMBER 2017

SOCIALE VEERKRACHT INNOVATION GAMES DEAR FUTURE SEPTEMBER 2017 SOCIALE VEERKRACHT INNOVATION GAMES DEAR FUTURE 23 28 SEPTEMBER 2017 1.WAARDENKAARTEN Hiernder wrden de waardenkaarten weergegeven. Uit 24 kaarten zijn er 6 gekzen die centraal staan bij dit team en het

Nadere informatie

Agenda adviesgroep Informatievoorziening 13 oktober 2017

Agenda adviesgroep Informatievoorziening 13 oktober 2017 Agenda adviesgrep Infrmatievrziening 13 ktber 2017 Onderwerp: AVG en de impact ervan p gemeenten Transparantie en verantwrding zijn belangrijke uitgangspunten van de AVG. Gemeenten leggen verantwrding

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Hardware Practicum Informatica klas 4

Hardware Practicum Informatica klas 4 Hardware practicum Infrmatica Klas 4 Hardware Practicum Infrmatica klas 4 - Dit practicum bestaat uit 2 delen (een uitgebreidere beschrijving van beide delen staat verderp in dit dcument): Deel 1 draait

Nadere informatie

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt!

Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Baan in Beeld Lpbaanadvies Ontdek wie je bent, wat je kan en wat je wilt! Het lpbaanadvies van Baan in Beeld is bestemd vr: 1) Medewerkers

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Pagina 1 van 9 Inhud Inleiding... 3 Del... 4 Kaders... 4 Oefening... 4 Berdeling... 4 Aanwezigheid... 5 Begeleiding...

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Oevers bij Cruquius mooi verbonden

Oevers bij Cruquius mooi verbonden Oevers bij Cruquius mi verbnden Opdracht O&O Blk 4 klas 2B1 Inhud 1. Prjectinfrmatie 2. Uitwerking pdracht 3. Vaktaalveld 4. Berep en pleiding 5. Organisatie 6. Afrnding prject 1 PROJECTINFORMATIE Waar

Nadere informatie

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist).

Aanwezigen gemeente Rhenen: Marion Schuilenburg (Bedrijfsvoering Sociaal Domein), Jolanda van Sloten (Zorgmakelaar), Dhr. Van der Aa (Notulist). Verslag fysieke verlegtafel Cncept Overeenkmst Maatwerkvrziening Wm 2016 Gemeente Rhenen Dinsdag 15 september 2015 van 14.00 tt 16.30 uur Raadszaal, Rhenen. Aanwezigen zrgaanbieders: Andre Grenewegen (Lelie

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

2. Algemeen Onderwerp: Werkplan Oranje Kolom Opgesteld door: VRHM BGC Dian Aarts Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 21 februari 2019

2. Algemeen Onderwerp: Werkplan Oranje Kolom Opgesteld door: VRHM BGC Dian Aarts Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 21 februari 2019 B.5 1. Samenvatting vrstel Het vrliggende werkplan 2019 van de Oranje Klm begt pririteit en richting te geven aan de werkzaamheden van de gemeenten p het gebied van bevlkingszrg en het Bureau Gemeentelijke

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie