Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost"

Transcriptie

1 Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk: dit deel bestaat uit de definitie van een levenslpbestendige wijk van het ministerie van SZW. De definitie van een levenslpbestendige wijk is daarnaast k vertaald naar meer cncrete criteria m het meetbaar/tetsbaar te maken. Na het algemene deel vlgt een meer specifiek Zeist-Ost deel. Hier kmt de visie die bij de start van het ntwerp is gemaakt aan de rde. Hierin zitten al de elementen die vr de wijk Zeist-Ost als levenslpbestendig gelden. 2. Del tetsingskader Het tetsingskader vrmt de basis waarmee het ntwerp dat gemaakt wrdt vr levenslpbestendige Zeist-Ost getetst kan wrden. Met behulp van het tetsingskader kan nagegaan wrden f de plannen vlden aan de eisen die gesteld kunnen wrden aan een levenslpbestendige wijk. Omdat iedere wijk uniek is met er vr iedere wijk apart een tetsingskader pgesteld wrden. De invulling van een levenslpbestendige wijk is afhankelijk van de lkale situatie in een wijk, lpende ntwikkelingen en bestaande activiteiten en eventueel aanwezige samenwerkingsverbanden van wningcrpraties, welzijnsinstellingen en zrgaanbieders. 3. Levenslpbestendig algemeen In de verkenning Levenslp van het ministerie van Sciale Zaken en Werkgelegenheid is een definitie vr een levenslpbestendige pgenmen (Verkenning Levenslp, ministerie van Sciale Zaken en Werkgelegenheid, januari 2002, pag. 179). Deze definitie gld k als basis vr het prject Nieuw wnen (met als uitwerking de levenslpbestendige wijken Ondiep in Utrecht en Veenendaal-Ost): Een levenslpbestendige wijk is een wijk die mensen in willekeurig welke levensfase, ngeacht levensmstandigheden, huishudensamenstelling en culturele achtergrnd, ptimale mgelijkheden biedt vr alle vrmen van fysieke en geestelijke activiteit en zelfntpliing en die een wningaanbd en vrzieningenniveau heeft daarte is uitgerust Criteria vr de verschillende nderdelen De definitie van levenslpbestendigheid is vertaald naar criteria. Deze criteria zijn de basis vr het tetsingskader. Omdat de criteria zals die in de definitie terugkmen niet altijd ged meetbaar zijn, zijn de criteria verder gespecificeerd. In dit tetsingskader wrdt de vlgende indeling gehanteerd: Algemeen, Wnen, Wnmgeving, Vrzieningen (welzijn, zrg en dienstverlening) Onderdeel Algemeen Criteria Omvang van de wijk: inwners. Bij de definitie van levenslpbestendigheid staan de vlgende criteria pgenmen: bij de ntwikkeling van nieuw beleid is het prces transparant en pen vr bewners en gebruikers; 1

2 levenslpbestendigheid vrmt het uitgangspunt in beleidsvisies vr de wijk; vldende fysieke ruimte m te vrzien in de vraag naar uiteenlpende vrzieningen vr de verschillende levensfasen; het bestemmingsplan is flexibel geneg m de behefte aan nieuwe functies znder meizame prcedures p te vangen; het vastged is flexibel geneg m veranderingen in de vraag naar vrzieningen p te vangen; er is vldende variatie in het beheer van het vastged m de behefte aan ander gebruik te kunnen pvangen; in de wijk wrden bij elkaar passende functies zveel mgelijk gebundeld en gecncentreerd; vrzieningen wrden naar het wnen gebracht. Wnen Wnmgeving Vrzieningen structuur: welzijn, zrg, dienstverlening Aanbd van wningen is geschikt en aanpasbaar vr uiteenlpende activiteitenpatrnen en levensfasen. Vertaald in criteria: Het aantal wningen dat tenminste aanpasbaar f nultreden tegankelijk is: minimaal 27% en maximaal 54 %.Bij een deel van de wningen in de bvengenemde categrie zijn de wningen partieel aangepast Verspreid in de wijk zijn een aantal aangepaste wningen, deels gelegen bij (zrg)vrzieningen Er is een gede waardering van de wnkwaliteit bij de bewners Er is diversiteit in kp-en huurwningen, vrije en sciale sectr De penbare ruimte kent: Infrmele ntmetingsplekken vr grepen in verschillende levensfasen Verkeersveiligheid en sciale veiligheid Vrzieningen die vr uderen en mensen met een beperking ged bereikbaar zijn Een p de wijk aangeslten penbaar verversysteem (penbaar verver in de nabijheid) Een netwerk van tegankelijke lprutes in de buurt van de vrzieningen, met vldende rustpunten Winkels vr de eerste levensbehefte en recreatieve en culturele vrzieningen binnen lpafstand Over de vrzieningenstructuur staat in de definitie van het Ministerie van Sciale Zaken en Werkgelegenheid geen specifieke criteria vermeld. Daarm wrden hier de criteria vermeld die afkmstig zijn van het rapprt Maatstaven van een levenslpbestendige wijk, Verwey- Jnker Instituut 2003: vrzieningen zijn gelegen in de centrale zne van de wijk; aanwezigheid van een zrgkruispunt : een multifunctineel zrgen 2

3 dienstencentrum dat zwel breng- als haaldiensten levert; wn zrgarrangementen in de wijk: - cluster wnen, een kleinschalige vrm van grepswnen vr mensen die zrg en tezicht beheven (zals dementerenden) - beschut / begeleid wnen vr mensen die intensieve zrg beheven: - wnzrgcmplex vr mensen die minder intensieve zrg beheven: - zelfstandig wnen met thuiszrg: aanwezigheid van een punt vr infrmatie en advies; aanwezigheid van één f meer activiteitencentra; gede gebruiks- en belevingswaarde bij de bewners 4. Criteria uit de visie Zrgels wnen Vertaling van levenslpbestendigheid naar Zeist-Ost Uitgangspunten Wnen Een wijk creëren waarin: bewners middenin de maatschappij staan en leven, daarbij heel ged wetend wat ze willen en bereid zijn zelf verantwrding te nemen vr he ze willen leven; vlp ruimte vr ntmeting is; met een wningaanbd dat geschikt is vr iedereen, waardr bewners er kunnen blijven wnen; die tegankelijk is en waar vrzieningen bereikbaar zijn vr alle bewners; vldende diensten beschikbaar zijn: diensten zals de bewners die willen. Maatschappelijke diensten en de zrg gaan daarbij uit van een jacultuur, k als dat betekent dat bestaande systemen van welzijn en zrg daarp meten wrden aangepast; gebuwen staan die met de tekmstige veranderingen in bewnerswensen/demgrafie mee kunnen ntwikkelen. Een levenslpbestendige wijk vr alle leeftijdsgrepen en levensfasen vraagt m differentiatie in buurten, in wnen (in brede 3

4 zin) en wnmgeving, incl. vrzieningen vr bewners in de laatste levensfase. Verdere criteria vr wnen zijn: verschillende type wningen met een verschil in prijsstelling, waarvan een aantal wningen niet aanpasbaar (bij vrbeeld vr starters) en anderen wel waardr.a. drstrming wrdt gestimuleerd; psitinering van de verschillende wningtypen gebeurt in relatie tt vrzieningen en tt het mixen en/f clusteren van delgrepen/leefstijlen. Wningen vr de verschillende delgrepen wrden z veel mgelijk in de buurt van vrzieningen geplaatst die passen bij deze delgrepen. (ptimale lpafstand nader te bepalen); minimaal 50% van de nieuw te buwen wningen wrdt levenslpbestendig, wat betekent dat ze in principe aanpasbaar zijn f in geval van nieuwbuw, direct rlsteltegankelijk en/f rlsteldrgankelijk. Een aparte aanpak is vereist m k het eigen wning-bezit p het gewenste niveau te krijgen; bij de realisatie van wningen vr bewners met een zrgbehefte is het uitgangspunt dat zij zveel mgelijk zelfstandig zullen wnen (scheiden wnen en zrg). Diensten/vrzieningen/activiteiten Onderwijs: De kernelementen van de brede schl zijn: kennisverdracht en vrming van jng en ud; maatschappelijke uitwisseling tussen schl en wijk; frmele en infrmele ntmeting tussen schl en wijk; ntspanning, welzijn en cultuur. Innvatief welzijn: Welzijn vrkmt Zrg: De mate van welbevinden is een grte invledsfactr p de cnsumentenvraag naar zrg. Daarm zal er een rijk aanbd 4

5 van welzijnsactiviteiten en welzijnsvrzieningen gecreëerd wrden m het berep p zrgverlening te verminderen. Welzijn vr en dr inwners: actief meeden aan de samenleving. De verantwrdelijkheid vr het welbevinden ligt primair bij de inwners zelf, dat met wrden gefacilieerd. De pdracht is m de verbrgen vraag p tafel te krijgen en daar een integraal antwrd p te vinden. (hierin heeft de wijkcach een centrale rl) Zrg een innvatief geïntegreerd diensten- en vrzieningenaanbd; een deel van het intramurale verzrgingshuisaanbd in Zeist-Ost wrdt afgebuwd en mgezet in een extramuraal aanbd en een aanbd van kleinschalige vrzieningen; Z5 arrangementen die de extramuralisering van de zrg ndersteunen. Zie hiervr: nieuwe arrangementen in Zeist januari 2007 Stade advies Wnmgeving/ penbare ruimte Ontmeting wrdt bevrderd dr het creëren van ntmetingsplekken in zwel de penbare ruimte als in de gemeenschappelijke ruimten van wncmplexen. De mgeving met vral uitndigen vr een tevallige ntmeting: de penbare ruimte in de directe wnmgeving is verkeersveilig en sciaal veilig: ged verlicht, verzichtelijk en heeft geen dde heken. Een deel van de wningen heeft zicht p de sciale activiteiten en de penbare ruimte is zdanig ingericht dat dit bewners uitndigt m zelf verantwrdelijkheid te nemen. vrzieningen zijn ged bereikbaar en tegankelijk: - er is een netwerk van tegankelijke lprutes in de buurt van de vrzieningen, met vldende rustpunten - specifieke zrgvrzieningen zijn in ieder geval bereikbaar met en tegankelijk vr 5

6 rlstel f sctmbiel. - winkels vr de eerste levensbeheften en recreatieve en culturele vrzieningen binnen lpafstand f bereikbaar met penbaar verver in de wijk; de wijk is aangeslten p een penbaar verversysteem, dat k tegankelijk is vr minder mbielen. Multifunctinele accmmdaties Flexibiliteit vr de tekmst: gebuwen zijn aanpasbaar;gebuwen die met de tekmstige verandering in bewnerswensen/ demgrafie kunnen mee ntwikkelen. Er wrdt zveel mgelijk gebruik gemaakt van de kppeling van diensten en vrzieningen in dezelfde accmmdaties (diensten versterken elkaar, ntmeting wrdt gestimuleerd en er is een hge bereikbaarheid vr de delgrepen). 6

Op naar Zorgeloos Wonen in 2015! Visie op een toekomstig Zeist-Oost

Op naar Zorgeloos Wonen in 2015! Visie op een toekomstig Zeist-Oost Bijlage 2 Op naar Zrgels Wnen in 2015! Visie p een tekmstig Zeist-Ost (plaats vr kaartje van de wijk) Zeist, 29 januari 2008 1 Inleiding De gemeente Zeist en de prvincie Utrecht hebben in 2005 samen beslten

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020 In Kinderspel, de Nta Speelruimte 2013 2020 nderkent de gemeente Bussum het belang van speel- en ntmetingsruimten. Kinderen hebben immers recht p (buiten) spelen.

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg Startntitie Visie Wnen-welzijn-zrg 2016-2020 1 Waarm hebben we het hierver? De wereld van wnen, zrg en welzijn is vlp in beweging. Regelgeving en financieringsstrmen veranderen, maar k maatschappelijk

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld

De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld De Wet maatschappelijke ndersteuning eenvudig verteld Met de Wm det iedereen gewn mee VCP Zichtbare invled van mensen met een beperking p lkaal beleid Inleiding Dit bekje met infrmatie ver de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

4.4 Gemeente Woensdrecht

4.4 Gemeente Woensdrecht 4.4 Gemeente Wensdrecht De gemeente Wensdrecht bestaat uit vijf kernen: Wensdrecht, Hgerheide, Hui j- bergen, Putte en Ossendrecht. Er wnen circa 21.500 mensen in ngeveer 8.900 wningen, waarvan ruim 75%

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Sint Agatha (15 mei 2019)

Verslag visiebijeenkomst Sint Agatha (15 mei 2019) Verslag visiebijeenkmst Sint Agatha (15 mei 2019) Welkm Iedereen wrdt welkm geheten dr de gespreksleider. Na een krte uitleg ver de avnd, wrdt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

Meerjarenprogramma wonen, welzijn, zorg 2005-2015

Meerjarenprogramma wonen, welzijn, zorg 2005-2015 Meerjarenprgramma wnen, welzijn, zrg 2005-2015 6 i 7_ Cncept Z12-023711 illlpilh Opgesteld dr de gemeente in samenwerking met partijen die in Lelystad bij wnen, welzijn en zrg zijn betrkken uitwerking

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

b; 13 Visiedocument Wonen, welzijn en zorg Lelystad 2015 712-023708 December 2003

b; 13 Visiedocument Wonen, welzijn en zorg Lelystad 2015 712-023708 December 2003 b; 13 712-023708 Visiedcument Wnen, welzijn en zrg Lelystad 2015 December 2003 Delstelling en afbakening visiedcument De gemeente Lelystad is een stad die zich blijft ntwikkelen. De lijn is ingezet m te

Nadere informatie

4.9 Gemeente Moerdijk

4.9 Gemeente Moerdijk 4.9 Gemeente Merdijk 4.9.1 Fijnaart In de gemeente Merdijk wrden 11 kernen nderscheiden. In 9 daarvan heeft Brabantse Waard wningen: Fijnaart, Heijningen, Helwijk, Merdijk, Klundert, Langeweg, Willemstad,

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING

ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING ENQUÊTE LEVEN IN HEILIG LANDSTICHTING Beste drpsgent, Vr u ligt een enquête ver de ntwikkeling van ns drp in de kmende jaren. Deze enquête is een initiatief van de Drpsvereniging Heilig Landstichting,

Nadere informatie

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsrganisatie gemeente Heusden Officiële naam regeling Beleidsregels vergunning parkeren Citeertitel Beleidsregels vergunning parkeren Beslten dr

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Dit meerjarenprogramma is opgesteld onder regie van de gemeente in samenwerking met ruim 20 direct betrokken partijen.

Dit meerjarenprogramma is opgesteld onder regie van de gemeente in samenwerking met ruim 20 direct betrokken partijen. r t x > \ y 2005" 2015 Dit meerjarenprgramma is pgesteld nder regie van de gemeente in samenwerking met ruim 20 direct betrkken partijen. Verkrijgbaar, zlang de vrraad strekt, bij Gemeente Lelystad Sectr

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Samen de schouders eronder! Wij zijn als generatie aan zet om voor de komende 2 generaties iets neer te zetten voor Beringe

Samen de schouders eronder! Wij zijn als generatie aan zet om voor de komende 2 generaties iets neer te zetten voor Beringe Samen de schuders ernder! Wij zijn als generatie aan zet m vr de kmende 2 generaties iets neer te zetten vr Beringe Samen de schuders ernder! Wij zijn als generatie aan zet m vr de kmende 2 generaties

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Concept format projectaanvraag

Concept format projectaanvraag Bijlage 1 Cncept frmat prjectaanvraag 1 Welke rganisatie is prjectbeheerder? 2 Welke rganisaties zijn daarnaast betrkken bij het prject: Tegelaten AWBZ-instellingen, Vastgedeigenaar: Gemeente: 3 Welk type

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Visie en actieplan Wonen, Welzijn en Zorg voor ouderen en mensen met beperkingen

Visie en actieplan Wonen, Welzijn en Zorg voor ouderen en mensen met beperkingen Visie en actieplan Wnen, Welzijn en Zrg vr uderen en mensen met beperkingen Netwerk Zrg, Ouderen Netwerk en Netwerk Handicap&Beleid 1. Inleiding De cnferentie van het Netwerk Zrg en het Ouderen Netwerk

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 4 KSKOsthven

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Toekomst beschermd wonen en opvang in de regio Zeeland dd. 8 maart 2016

Verslag bijeenkomst Toekomst beschermd wonen en opvang in de regio Zeeland dd. 8 maart 2016 Verslag bijeenkmst Tekmst beschermd wnen en pvang in de regi Zeeland dd. 8 maart 2016 Eind nvember 2015 presenteerde de Cmmissie Dannenberg in pdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het rapprt

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T M O N F O O R SCHRIFELIJKE VRAGEN AAN HE COLLEGE Nr. 2015-02 Datum: 12 januari 2015 Naam vragensteller: Niclet Rrije en Anne-Marie van de Pll Vraag gericht aan: Wethuder Vlaar Onderwerp: Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl.0150160

Nummer raadsnota: Bl.0150160 WW w gemeente QStefhOUt XV. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 7 maart 015 Onderwerp: Markttets ntwikkeling de Cntreie Nummer raadsnta: Bl.0150160 Prtefeuillehuder: Bijlagen: Ter inzage: Willemsen en Peters 1. Overzichtskaart

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012

Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012 Onderwerp: Herijking cliëntndersteuning Datum: 21 januari 2012 Aanleiding In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wrdt de verantwrdelijkheid vr een gede infrmatie, advies en cliëntndersteuning bij de

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

grondstrategieplan maart 2014

grondstrategieplan maart 2014 grndstrategieplan maart 2014 Grndstrategieplan PARK21 De gemeente Haarlemmermeer heeft haar ambities vr de realisatie van PARK21 vastgelegd in een Masterplan. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat

Nadere informatie

VERANDERFORUM 7 MEI 2019 BruZEL voor dummies AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID

VERANDERFORUM 7 MEI 2019 BruZEL voor dummies AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID VERANDERFORUM 7 MEI 2019 BruZEL vr dummies AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID OVERZICHT 1. Wat is een eerstelijnszne? 2. Wat det het veranderteam en frum? 3. Tijdslijn BruZEL 4. Missie & Visie BruZEL 5. Verhuding

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Ambitiedocument toekomst TT Festival Assen vanaf 2019

Ambitiedocument toekomst TT Festival Assen vanaf 2019 Ambitiedcument tekmst TT Festival Assen vanaf 2019 Dr een aantal partijen is p 17 maart 2013 een Ambitiedcument tekmst TT-Festival Assen getekend. Daarin is dr de betrkkenen gefrmuleerd welke ambities

Nadere informatie

Projectplan Innovatief Welzijn in Zorgeloos Wonen Zeist-Oost MeanderOmnium, april 2010

Projectplan Innovatief Welzijn in Zorgeloos Wonen Zeist-Oost MeanderOmnium, april 2010 Prjectplan Innvatief Welzijn in Zrgels Wnen Zeist-Ost MeanderOmnium, april 2010 1. Aanleiding In de prestatiebeschrijving van het plan Zrgels Wnen Zeist-Ost is in 2008 een glbaal beeld gegeven van de prestaties

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Tot wanneer is het nog passend?

Passend Onderwijs. Tot wanneer is het nog passend? Wat zijn de grenzen aan de zrg die de Uilenburcht kan bieden? Tt hever reikt de draagkracht van De Uilenburcht? Achtergrnd Het uitgangspunt van De Uilenburcht is altijd dat we nze leerlingen z lang mgelijk

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

! t. s o e. www.rumst.org. t w u

! t. s o e. www.rumst.org. t w u W www.rumst.rg n tekmst! zrge Wijijzrg en vr uw st! m k e t w u r v Wij zrgen! t s m k e t w u r v W Uitndiging De verbuwingen aan het gemeentehuis en mgeving hebben de gemeenschap 2.722.000 eur (110 miljen

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Terugkoppeling Workshop Dromen & Doen

Terugkoppeling Workshop Dromen & Doen Terugkppeling Wrkshp Drmen & Den Gebiedsvisie Wetenschappersbuurt De wrkshp Drmen & Den had als del ideeën te verzamelen vr de gebiedsvisie van de Wetenschappersbuurt. Ideeën die afkmstig zijn van mensen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schlndersteuningsprfiel (SOP) Namens team Terra Nigra: P.P. Truijen Praktijkversie SOP Telichting In deze praktijkversie SOP is aangegeven in heverre de schl kan vlden aan de vastgestelde basisndersteuning

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Kleinschalig wonen met een lichamelijke beperking in Wijk bij Duurstede

Kleinschalig wonen met een lichamelijke beperking in Wijk bij Duurstede Haalbaarheidsnderzek Kleinschalig wnen met een lichamelijke beperking in Wijk bij Duurstede Deel 2: Cmbinaties van delgrepen en zrgvragen in Wijk bij Duurstede In pdracht van: Stichting Integratie Gehandicapten

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

2. In Wuustwezel wonen, schept een band en geeft kansen tot ontmoeting

2. In Wuustwezel wonen, schept een band en geeft kansen tot ontmoeting 1. Een gezinsvriendelijke gemeente - Gezinsvriendelijk beleid is de rde draad drheen ns prgramma; - Vldende betaalbare en tegankelijke kinderpvang; - Nieuwe kinderpvang vr baby s en peuters te Greind p

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Tamsma, Hendrik. Van: ]ornt Ozenga. Aan: provincie@fryslan.nl. Geachte griffie,

Tamsma, Hendrik. Van: ]ornt Ozenga. Aan: provincie@fryslan.nl. Geachte griffie, Tamsma, Hendrik Van: irnt Ozenga Verznden: vrijdag 29 april 2016 12:43 Aan: Statengriffie prvinsje Fryslân Onderwerp: FW: Brief en rapprt It Nije Darp Marre-Ljussens Bijlagen: Wning

Nadere informatie

FACTSHEET SAMENWERKING COA

FACTSHEET SAMENWERKING COA FACTSHEET SAMENWERKING COA LOCATIE EN GEMEENTE VOOR JEUGDHULP AAN ASIELZOEKERSKINDEREN Factsheet samenwerking COA lcatie en gemeente vr jeugdhulp aan asielzekerskinderen INLEIDING ALGEMEEN Met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Renkum voor Elkaar (werktitel) Netwerkorganisatie voor welzijn en individuele hulpvragen Renkum

Renkum voor Elkaar (werktitel) Netwerkorganisatie voor welzijn en individuele hulpvragen Renkum Renkum vr Elkaar (werktitel) Netwerkrganisatie vr welzijn en individuele hulpvragen Renkum Vanuit de cmbinatie Participe Vitras ntvangt u hierbij nze vrstellen met betrekking tt de uitvraag samenleven

Nadere informatie

Beleid- en werkprogramma

Beleid- en werkprogramma Beleid- en werkprgramma 2017-2020 De basis vr het tt stand kmen van de beleidsuitgangspunten haken aan p het rapprt DE KRACHT VAN COLLECTIEVE MARKETING VOOR WINKELGEBIEDEN uitgebracht dr de Hgeschl van

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

UITNODIGING. OPLEIDING TOT CO-BEGELEIDER VAN KLEUTERS Voor wie?

UITNODIGING. OPLEIDING TOT CO-BEGELEIDER VAN KLEUTERS Voor wie? Opleiding tt c-begeleider van kleuters Prfs aan de tg; Vrming vr prfs. Tentnstelling 360, een wandeling drheen het artistieke spectrum van de sectr. Uit de raad Thuis blijven wnen ndanks een beperking

Nadere informatie