Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân"

Transcriptie

1 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

2 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'. Dit betekent dat er wrdt gekzen vr een beleid van 'Lkaal, tenzij...' In januari 2013 zijn de gevlgen vr het sciaal beleid in een ntitie vervat en tt nader rde vastgesteld. De Friese gemeenten zijn daarnaast k bezig met de vrbereidingen van drie transities in het sciale dmein. Bij elkaar zijn dit grte veranderingsprcessen. Prvinciale Staten hebben benadrukt dat er m.b.t. de vrgenmen wijzigingen in de pstelling van de Prvincie in het sciale dmein, een zrgvuldige prcesgang met plaatsvinden. In april 2014 zullen zij deze prcesgang evalueren, wat eventueel kan leiden tt bijstelling van het beleid. Deze prjectaanvraag gaat ver he negen maatschappelijke en/f belangenbehartigende rganisaties de sciale infrastructuur in Friesland willen versterken en welke middelen daarvr ndig zijn. De ntitie 'Op weg naar een tekmstbestendige sciale infrastructuur in Fryslân' vrmt het uitgangspunt, als k de website Het gaat k p het terrein van burgerparticipatie m een kanteling waar de maatschappelijke rganisaties een stimulerende en faciliterende rl in kunnen spelen: Het wiel heft niet altijd pnieuw uitgevnden te wrden. Er is de afgelpen jaren een fijnmazige sciale infrastructuur pgebuwd dr de maatschappelijke rganisaties, dr de gehele prvincie en in heel veel gemeenten. Deze infrastructuur kan als basis dienen vr de ndzakelijke kanteling en het gericht stimuleren van burgerparticipatie. Lkaal is er al veel aanwezig. Het gaat er nu m inzicht te geven in de reeds aanwezige sciale structuur en he deze te benutten in het kader van de transities in het sciale dmein en het stimuleren van burgerparticipatie. Het del van het prject is inzicht geven aan de gemeenten ver wat zij al aan sciale infrastructuur in huis hebben. Wat hebben betrkken en andere rganisaties te bieden aan de Friese samenleving, pdat burgers kunnen meeden in de samenleving en zveel mgelijk zelf de regie kunnen veren ver hun eigen leven. Om de gemeenten p dit terrein te 'ntzrgen' zullen de rganisaties tegelijkertijd kijken naar een manier van rganiseren van hun dienstverlening die het gemeenten makkelijk maakt m zaken met hen te den. Het gaat m samenwerking met gemeenten, aangezien die nu verantwrdelijk zijn vr het sciale dmein. Het aanbd aan gemeenten heeft vral te maken met de kennis en kunde in de 0 e lijn. Inzet p 0 e lijn kan gemeenten ntlasten en dienen als velhrens vr gemeenten. Onze stelling is dat juist daarin de maatschappelijke rganisaties heel ged zijn en een meerwaarde hebben. Het gaat niet m samenwerking gericht p kstenbesparing. Feitelijk is er niet zveel verlap en is er niet veel efficiencywinst te halen in samenvegen van back ffice activiteiten. Streefbeeld Het (gezamenlijke) streefbeeld is een tekmstbestendige sciale infrastructuur, waarin frmele en infrmele zrg, hulp en ndersteuning verweven is met de inzet van vrijwilligers, mantelzrgers en ervaringsdeskundigen, p z n manier dat kennis en kunde behuden blijft, en gemeenten efficiënt gebruik kunnen maken van de bestaande sciale infrastructuur. 2

3 2. Visie en uitgangspunt In de nabije tekmst zullen p gemeentelijk niveau frmele en infrmele zrg, hulp en ndersteuning, meer en meer met elkaar verweven zijn. Participatie van alle burgers is ndzakelijk m alle gemeentelijke taken p het terrein van jeugdzrg, begeleiding, verzrging en arbeidsparticipatie ged te kunnen vervullen. Een berep van verheden dat zich enkel richt p individuele burgers zal echter, naar verwachting te weinig structurele en duurzame effecten hebben. Znder een nderliggende sciale infrastructuur is infrmele zrg en meeden in de maatschappij ngal fragmentarisch van karakter zijn en niet duurzaam. De kennis, (ervarings)deskundigheid en betrkkenheid van de vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, mantelzrgers en prfessinals van de maatschappelijke en belangenbehartigende rganisaties in Friesland vrmen de fundering nder deze sciale infrastructuur. Zij kunnen de gemeenten ndersteunen in het uitveren van de taken p het gebied van welzijn, participatie, inkmen en zrg. Zij signaleren, verbinden en verrichten praktisch, uitverend werk en helpen daardr mee aan de versterking van de eigen regie van burgers en hun netwerk. Met name daar waar het kwetsbare burgers betreft. Het uitgangspunt vr de rganisaties is het vergrten en faciliteren van het zelfplssend vermgen van (kwetsbare)burgers en hun directe (sciale) mgeving. Alleen als het echt ndig is, meten burgers (prfessineel) wrden ndersteund. Men met een berep kunnen den p een vangnet. Het vangnet vrmt het fundament van de samenleving en in dat fundament pereren deze maatschappelijke rganisaties. Visueel ziet het er als vlgt uit: De leefwereld van de burger staat centraal; zijn familie, vrienden en buurtgenten denken met hem mee en ndersteunen hem. De maatschappelijke rganisaties faciliteren de 2e schil: het versterken van de leefwereld en het z ndig samen besluiten wat te den; hierna te nemen de sciale infrastructuur. Daarna kmt de schil van de prfessinele hulp. 3

4 3. Prjectresultaten De prjectaanvraag wrdt gedaan dr negen maatschappelijke en/f belangenbehartigende rganisaties in Friesland, te weten: COC Friesland Hr Friesland Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden Prtestantse Kerk Nederland Stichting Friese Ouderenbnden Slidair Friesland VG Belangen LFB vr en dr mensen met een verstandelijke beperking Zrgbelang Fryslân. Penverder vr de prjectaanvraag is Zrgbelang Fryslân. De activiteiten van de negen rganisaties wrden als eerste in kaart gebracht. Daarna is het een greimdel waarin zveel mgelijk activiteiten van zveel mgelijk rganisaties pgenmen wrden. Des te meer er meeden des te sterker is het fundament van de sciale infrastructuur. Het prjectresultaat mvat de vlgende prducten (in chrnlgische vlgrde): Een kaart van Friesland p de website, waarbij per gemeente een gebruikersvriendelijke en aanklikbare matrix verschijnt van functies en dmeinen met per activiteit van de rganisatie een ingevuld frmat. Een analyse van de behefte p het sciaal dmein van alle Friese gemeenten en een verzicht met welke maatschappelijke rganisaties de gemeente mmenteel samenwerkt in de sciale infrastructuur. Een analyse van andere maatschappelijke rganisaties die in eenzelfde functie f dmein actief zijn en een actieve benadering m hen uit te ndigen mee te den in de matrix. Een verkenning van samenwerkingsmgelijkheden in de sciale infrastructuur p het lkale niveau en de frmulering van een gezamenlijk aanbd van de maatschappelijke rganisaties. De uitwerking van de cnsequenties en werkwijzen van een ng te kiezen samenwerkingsverband. Samengevat kmt er een gezamenlijk vrstel van aanvragende maatschappelijke rganisaties m aan het eerdergenemde streefbeeld bij te dragen waarin staat: wat elke maatschappelijk rganisatie uit het samenwerkingsverband te bieden heeft (kennis, kunde); wat verige maatschappelijke rganisaties in Friesland p hfdlijnen te bieden hebben (kennis, kunde); wat de meerwaarde van alle maatschappelijke rganisaties vr gemeenten is; wat het cncrete aanbd (prducten) van de maatschappelijk rganisatie uit het samenwerkingsverband vr gemeenten is. 4

5 4. Prjectaanpak Prjectvragen In het prject meten de vlgende vragen wrden beantwrd. 1. Wat is de behefte bij gemeenten en welke prblemen kunnen dr maatschappelijke rganisaties wrden pgelst? Wat zijn daarbij vr gemeenten randvrwaarden? 2. Wat den de maatschappelijke rganisaties uit het samenwerkingsverband en wat den andere maatschappelijke rganisaties in Friesland. Wie det wat? (= matrix). 3. Wat zijn samenwerkingsmgelijkheden en wat is het gezamenlijke aanbd p lkaal niveau? 4. Wat betekent dat vr rganisaties en welke samenwerking is mgelijk? Opzet prject fase 1 Het prject betreft een deel inventarisatie en een deel ntwikkeling. Inventarisatie Hier gaat het m het inventariseren van: de behefte bij gemeenten; het aanbd van de samenwerkende maatschappelijke rganisaties; het aanbd van andere partijen. De analyse is gericht p de vraag in welke mate de behefte en het aanbd (in de huidige situatie) p elkaar aansluiten. Het met duidelijk zijn m welk dmein, welke delgrep, en welke functie het gaat. Daaruit kan duidelijk wrden waar geen f weinig behefte is aan aanbd en waar ng aanbd ntbreekt. Daarnaast is de analyse gericht p aansluiting van het aanbd van maatschappelijke rganisaties en van andere partijen. De inventarisatie geeft input vr een eerste glbale matrix van vraag en aanbd. Ontwikkeling In het ntwikkelingsdeel wrdt ten eerste gekeken naar he behefte en aanbd van maatschappelijke rganisaties (beter) p elkaar kunnen wrden afgestemd. Daarbij speelt k de vraag welke rl de 0 e lijn kan innemen in het gehele aanbd p het sciale dmein. Ten tweede wrdt gekeken naar nadere samenwerkingsmgelijkheden tussen maatschappelijke rganisaties nderling en tussen maatschappelijke rganisaties en andere partijen, en welk aanbd dat plevert p lkaal niveau. Ten derde met wrden gekeken naar wat dat betekent vr rganisatie (en financiën). Website Onderdeel van het prject is het pzetten van een website waarp het aanbd p een heldere manier vr gemeenten wrdt getnd. De website is gebruikersvriendelijk, gestructureerd en betruwbaar (effectief en efficiënt). Deze digitalisering wrdt uitgeverd dr een webbuwer en begeleid dr de prcesmanager. 5

6 Stappen in fase 1 Stap1: scan van gemeentelijke (beleids)dcumenten zrg/welzijn/ WMO/werk en inkmen/sciale zekerheid analyse van resultaten enquête sciale infrastructuur gemeenten + aanvulling met schriftelijke (eventueel telefnische) infrmatie pstellen tabellen/schema s Stap 2 match behefte en huidige aanbd (naar dmein, delgrep, functie) pstellen eerste cncept matrix Stap 3 scan van rganisaties die actief zijn p sciaal dmein (in gemeenten) buiten maatschappelijke rganisaties definiëren van prducten/aanbd en samenwerkingsmgelijkheden pstellen tweede cncept matrix vrbereiding/cnceptntwikkeling website met CMS + krte nabel - rnde + gesprekken maatschappelijke rganisaties + krte belrnde gesprekken/ wrkshp maatschappelijke rganisaties/ andere werkvrmen ict Stap 4 analyse van afstemming tussen behefte en aanbd ntwikkeling prducten/aanbd p lkaal niveau (wie, wat) t.b.v. definitieve matrix definitieve website Stap 5 verkenning gevlgen vr rganisatie en financiën verkenning vervlg (.m. realiseren verkpkanaal ) + gesprekken met gemeenten ict Fase 2 (vervlgprject) Op basis van fase 1 geven de maatschappelijke rganisaties met elkaar vrm aan een samenwerking die het gemeenten makkelijk maakt m zaken mee te den. Uiteindelijk willen we kmen tt een srt verkpkanaal waar alle Friese gemeentes terecht kunnen met hun beheften p het sciale dmein. De prcesmanager werkt met de rganisaties de cnsequenties van de gekzen vrm uit. 6

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie