Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011"

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel: Autbedrijf Krezen heeft een verzek ingediend vr herziening van het bestemmingsplan vr het perceel Reutummerweg 35 te Tubbergen. Dit ten beheve van het psitief bestemmen van het autbedrijf. Wij zijn van mening dat het vestigen van niet functineel aan het buitengebeid gebnden activiteiten in het buitengebied in strijd is met het prvinciale en het gemeentelijke beleid. Het perceel kmt k niet in aanmerking vr het beleid vr Vrijkmende Agrarische Bebuwing (VAB). Wij stellen u daarm vr m het verzek af te wijzen. Wat is de aanleiding vr dit vrstel? Op 11 februari 2010 is V.O.F. Krezen, gevestigd p het perceel Reutummerweg 35 te Tubbergen, aangeschreven vr het repareren en verkpen van aut s in strijd met de wnbestemming van het perceel. In de brief van handhaving staat dat de activiteiten al plaatsvnden vr 1 mei 1997, dat deze nder het vergangsrecht vallen, waardr gesteld wrdt dat de activiteiten daarm niet direct gestaakt heven te wrden, maar dat er wel sprake is van een uitsterfcnstructie. De activiteiten meten bij de vlgende bestemmingsplanperide (vlgend bestemmingsplan buitengebied) beëindigd zijn wanneer niet vergegaan wrdt tt het psitief bestemmen van de activiteiten. Op 8 april 2010 is namens V.O.F. Krezen een principeverzek m herziening van het bestemmingsplan ten beheve van de legalisatie van het autbedrijf ingekmen. Ons cllege heeft p 29 juni 2010 beslten geen medewerking te verlenen aan het principeverzek vr herziening van het bestemmingsplan. Dit mdat het psitief bestemmen van de activiteiten niet past binnen het beleid. Naar aanleiding van dit antwrd is p 16 september 2010 een verzek m herziening van het bestemmingsplan ten beheve van de legalisatie van het autbedrijf, gericht aan de gemeenteraad, gedaan namens V.O.F. Krezen. Inhud verzek De aanvrager geeft in zijn verzek het vlgende aan: het autbedrijf is reeds 20 jaar in alle penheid gevestigd aan de Reutummerweg 35. De heer Krezen is zijn werkzaamheden begnnen als eenmanszaak waarna het bedrijf in 1993 is vrtgezet als V.O.F. Gemiddeld bevinden zich ngeveer 15 aut s p het perceel vr reparatie en/f verkp. Er is een werkplaats aanwezig achter de wning van ngeveer 120m². In het verzek wrdt verwezen naar een vergelijkbare zaak aan de Vshaarsweg 13a te Harbrinkhek. Ok wrdt in het verzek aangegeven dat het bedrijf de enige brdwinning van de ndernemer is, dat de ndernemer te geder truw is, dat verplaatsing naar een bedrijventerrein financieel niet haalbaar is, dat het bedrijf kleinschalig is, geen uitbreidingsplannen heeft, netjes is ingepast en niet hinderlijk aanwezig is in de mgeving. Zaaknummer: I

2 Ok geeft de aanvrager aan dat het bedrijf de milieucntrles ndergaat en drstaat. De aanvrager stelt daarm dat het bedrijf bij de vrige bestemmingsplanherziening reeds een psitieve bestemming had meten krijgen. Argumentatie Aanwezigheid langer bekend De aanwezigheid van de activiteiten p het perceel is reeds langere tijd bekend bij de gemeente. De activiteiten zijn echter steeds als hbbymatig aangemerkt. In stukken uit een recherchenderzek van het ministerie van VROM uit 1995, naar het feitelijk gebruik van grnden en pstallen in het buitengebied, staat bijvrbeeld dat p dat mment bekend was dat p het perceel reeds enkele jaren hbbymatig de authandel werd uitgeefend. Ok bij de inventarisatie van het bestemmingsplan Buitengebied 2006 zijn de activiteiten benemd. Deze werden mschreven als hbbymatig ( duidelijk ndergeschikt aan wnen, een vijftal aut s staan buiten, hbbymatig, werkt elders ) en zijn derhalve niet bestemd. Dr het aanschrijven vr het repareren en verkpen van aut s in strijd met de wnbestemming van het perceel, wrden de activiteiten nu kennelijk niet meer als hbbymatig (en dus ndergeschikt aan de bestemming) gezien maar als bedrijfsmatig (dus in strijd met de bestemming). Prvinciaal beleid Het perceel Reutummerweg 35 is in de Omgevingsvisie gelegen in ntwikkelingsperspectief 3: buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte (mixlandschap). Dit zijn gebieden vr gespecialiseerde landbuw, mengvrmen van landbuw-recreatie-zrg, landbuw-natuur, landbuwwater en bijzndere wn-, werk- en recreatiemilieus, die de karakteristieke gevarieerde pbuw van het cultuurlandschap in deze gebieden versterken. De hfdlijn van het prvinciale beleid vr vitale werklcaties in het buitengebied is het bieden van ruimte aan ndernemers die kansen zien vr nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied nder vrwaarden van generiek instrumentarium (zuinig en zrgvuldig ruimtegebruik), ntwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken. Hierbij is aangegeven dat tepassing van het generieke basisinstrumentarium van zuinig en zrgvuldig ruimtegebruik er autmatisch te leidt dat een nieuwe buwlcatie vr bedrijvigheid die niet aan het buitengebied gebnden is, niet aan de rde kan zijn. Op vrijkmende agrarische lcaties wrdt via de Kwaliteitsimpuls Grene mgeving ruimte gebden aan wnen en ecnmische bedrijvigheid. De verkp en reparatie van aut s zijn activiteiten die niet aan het buitengebied gebnden zijn. Het verzek vr het pnemen van een bestemming vr deze activiteiten in het bestemmingsplan past zdende niet in het prvinciale beleid. Gemeentelijk beleid Het perceel valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied 2006, partiële herziening inhudsmaat wningen en heeft hierin de bestemming wndeleinden. Percelen met de bestemming wndeleinden zijn bestemd vr wningen. Het repareren en verkpen van aut s p het perceel past niet binnen het bestemmingsplan. In de telichting van het bestemmingsplan Buitengebied 2006 staat dat vr de vestiging van nietagrarische bedrijvigheid in het buitengebied een terughudend beleid geldt. Dit mdat deze bedrijven niet, f in geringe mate, functineel zijn gebnden aan het buitengebied. Binnen het bestemmingsplan zijn alleen mgelijkheden pgenmen m medewerking te verlenen aan dergelijke activiteiten p basis van het VAB beleid. VAB beleid Eén van de vrwaarden pgenmen in de beleidsntitie VAB is, dat het met gaan m gebuwen die na 28 december 1985 zijn vrijgekmen als agrarisch bedrijfsgebuw. Hiermee wrdt bedeld dat de regeling geldt vr gebuwen die p deze datum als agrarisch gebuw bestemd waren. Vr gebuwen die vóór deze datum al geen agrarische bestemming meer hadden, geldt het nee-tenzijprincipe, hetgeen betekent dat deze gebuwen in principe niet nder de regeling vallen, tenzij er sprake is van bijzndere mstandigheden. Zaaknummer: I

3 Het perceel Reutummerweg 35 had p 28 december 1985 (vrige bestemmingsplan Buitengebied) geen agrarische bestemming, maar een wnbestemming. De gebuwen p het perceel vallen dus in principe niet nder het VAB beleid, tenzij er sprake is van bijzndere mstandigheden. Het feit dat de activiteiten gedurende langere tijd in strijd met het bestemmingsplan aanwezig zijn geweest, znder dat hiertegen handhavend is pgetreden, wrdt niet gezien als een bijzndere mstandigheid. Het VAB beleid is dus niet van tepassing. Indien het VAB beleid wel van tepassing zu zijn geweest, zu alsng geen medewerking verleend kunnen wrden aan de activiteiten. Er is namelijk sprake van de verkp van aut s. Verkp (detailhandel) is uitgeslten in het VAB beleid. Daarnaast vldet de schuur niet aan de vrwaarde uit het VAB beleid dat de gebuwen ten minste 3 jaar agrarisch in gebruik meten zijn geweest. In 1990 is een buwvergunning verleend vr het uitbreiden van een bestaande schuur (ca. 53m²) met een elders p het perceel te slpen buwvallige schuur (ca. 87m²). Dr deze uitbreiding is de huidige schuur ntstaan met een ppervlakte van circa 120m². Het gebruik van het bestaande gedeelte van de schuur is hierbij mschreven als hbbyruimte. Milieuafstanden Vr bedrijven in de handel en reparatie van aut s geldt een adviesafstand van 30 meter tt mliggende functies. Hierbij is geluid de beperkende factr. Aan deze afstand wrdt in de huidige situatie niet vldaan. De afstanden van de gevel van werkplaats tt de randen van de buwvlakken van de naastgelegen percelen Reutummerweg 37 en Reutummerweg 33a bedragen respectievelijk 0 meter en 18 meter. De afstand tussen de gevel van de werkplaats en de meest nabij gelegen wning, aan de Reutummerweg 33a, bedraagt circa 24,50 meter. Daarnaast vinden er k activiteiten plaats buiten de werkplaats, p de rest van het perceel (verkeersbewegingen). Opgemerkt wrdt dat het hier wel een algemene adviesafstand vr autbedrijven betreft. Hier kan in smmige gevallen gemtiveerd van afgeweken wrden, bijvrbeeld p basis van akestisch nderzek. Daarnaast zijn er vr zver bekend nit klachten uit de mgeving geweest. Vergelijking Vshaarsweg 13a Harbrinkhek In het verzek wrdt verwezen naar de lcatie Vshaarsweg 13a te Harbrinkhek. Gesteld wrdt dat hier wel meegewerkt is aan de legalisatie van een autherstelinrichting en dat de enkele reden dat dit perceel ng een agrarische bestemming heeft (welke niet meer vereenkmstig de feitelijke situatie zu zijn) niet de allesbepalende reden kan zijn. Opgemerkt wrdt dat het perceel Vshaarsweg 13a te Harbrinkhek inderdaad een agrarische bestemming heeft (en in het vrige bestemmingsplan k) en dat dit perceel daardr in principe wel in aanmerking kmt vr het VAB beleid. Omdat het verzek vr de autherstelinrichting aan de Vshaarsweg 13a te Harbrinkhek k aan de verige vrwaarden vldeed, is hiervr ntheffing verleend. Het perceel Reutummerweg 35 daarentegen kmt, zals reeds eerder aangegeven, gezien de bestemming in principe niet in aanmerking vr het VAB beleid en k wrdt aan een aantal verige vrwaarden niet vldaan. Beide situaties zijn dus inhudelijk verschillend. Onderbuwing verzek Zals aangegeven is in het verzek aangegeven dat het bedrijf de enige brdwinning van de ndernemer is, dat de ndernemer te geder truw is, dat verplaatsing naar een bedrijventerrein financieel niet haalbaar is, dat het bedrijf kleinschalig is, geen uitbreidingsplannen heeft, netjes is ingepast en niet hinderlijk aanwezig is in de mgeving. Hierbij wrdt pgemerkt dat het verzek niet past binnen het beleid en dat de genemde argumenten vr ns geen reden vrmen m van dit beleid af te wijken. Cnclusie Het vestigen van niet functineel aan het buitengebeid gebnden activiteiten in het buitengebied is in strijd met het prvinciale en het gemeentelijke beleid. Het perceel kmt niet in aanmerking vr het VAB beleid. Het perceel had p 28 december 1985 reeds een wnbestemming. Zaaknummer: I

4 Indien het perceel wel vr het VAB beleid in aanmerking zu kmen, zu niet vldaan wrden aan de vrwaarden uit het VAB beleid. De schuur is niet 3 jaar in agrarisch gebruik geweest en er is sprake van verkp. Er wrdt niet vldaan aan de adviesafstanden van de activiteit ten aanzien van naastgelegen percelen. Van deze afstanden kan eventueel wel gemtiveerd afgeweken wrden. Er zijn geen klachten uit de mgeving bekend. Opgemerkt wrdt dat de activiteiten reeds langere tijd aanwezig zijn p deze lcatie. De aanwezigheid ervan is dan k reeds jaren bekend. Vrheen zijn de activiteiten echter steeds aangemerkt als hbbymatig. Gezien het vrenstaande wrdt vrgesteld geen medewerking te verlenen aan dit verzek m het bestemmingsplan te herzien. Tt slt wrdt het vlgende pgemerkt: In de brief van handhaving is gesteld dat de activiteiten reeds plaatsvnden vr 1 mei En dat daarm nu succesvl een berep gedaan kan wrden p het vergangsrecht. Dit betekent dat er nu sprake is van legaal gebruik (vergangsrecht). Aan het einde van de huidige bestemmingsplanperide zal echter wel pnieuw een afweging gemaakt meten wrden ver het al dan niet psitief bestemmen van het gebruik f handhavend ptreden. Het dan pnieuw nder het vergangsrecht brengen van het gebruik is in principe niet mgelijk. Dit vereist namelijk in ieder geval dat de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat het gebruik binnen die planperide zal wrden beëindigd. Indien deze verwachting er niet is zal eventueel alsng tt het psitief bestemmen vergegaan meten wrden. Vervlg In geval van een weigering m een bestemmingsplan vast te stellen c.q. te herzien kan een belanghebbende tegen het raadsbesluit bezwaar maken bij het bestuursrgaan (i.c. de gemeenteraad). Vervlgens staat berep pen bij de Raad van State. Vrstel Wij stellen u vr te besluiten cnfrm het bijgevegde ntwerpraadsbesluit. Burgemeester en wethuders van Tubbergen, de secretaris, de burgemeester, drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers Vergadering presidium p 29 nvember 2010 Besluit presidium: X m advies naar cie. R. en E. rechtstreeks naar raad ter besluitvrming naar raad ter kennisname anders, namelijk: Vergadering cie. R. en E. p 13 december 2010 Advies aan de raad Opmerkingen: X advies akkrd te gaan met het vrstel advies het vrstel af te wijzen anders, namelijk: alle partijen terug in de fractie Paraaf van de Cmmissiegriffier: Zaaknummer: I

5 Raadsbesluit Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8B Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. De raad van de gemeente Tubbergen, gelezen het vrstel van het cllege van burgemeester en wethuders van 22 december 2010, nr. 8A; gelet p het advies van de cmmissie Ruimte en Ecnmie van 13 december 2010; gelet p het bepaalde in artikelen 3.9 en 8.2 van de Wet ruimtelijke rdening en afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht; B E S L U I T: - het verzek m bestemmingsplanherziening van Autbedrijf Krezen vr de Reutummerweg 35 te Tubbergen af te wijzen. Aldus beslten in de penbare vergadering van 10 januari 2011 de griffier, F.G.S. Drste de vrzitter, mr. M.K.M. Stegers Zaaknummer: I

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq: GEMEENTE LEIDERDORP He lafd/rp De heer J.J.F.M. Gardeniers Wethuder Welzijn Pstbus 35 2350AALEIDERDORP. i*?-- 2 4 DEC. 2009 > \^.j..:, : :c'.-.' V Weeknr aid. J Afderinq: % pluspunt vr welzijn en dienstverlening

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer 05-2336 drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Mei 2005 In pdracht van de dienst Stedenbuw en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik;

o overwegende, dat het niet vaststaat dat een exclusief verbod van radio en TV reclame bijdraagt tot alcoholmatiging en bestrijding van misbruik; 15 december 2013 Het beleid rnd alchlreclame en alchlmarketing in Nederland: de ntwikkelingen tussen medi 1986 en begin 2012 Dr Esther van den Wildenberg 1 Dit artikel schetst de ntwikkeling van het beleid

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid 0 Tetsing verkaveling aan duurzaamheid DUURZAME PRINCIPES TOELICHTING - TOEPASSING IN ROTEM Thema efficiënt ruimtegebruik Meerlagig buwen Bedrijfswningen en kantren meten geïntegreerd wrden in het bedrijfsgebuw

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie