Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen"

Transcriptie

1 Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict). Naam van het prject: egv Mnitr Timing van de wetenschappelijke taken: 13 maanden Deliverables en valrisatie activiteiten ten laste van de wetenschappelijke pleg (niet pgenmen in de beschrijvende fiche hiernder): - Internatinal seminaries (bij het begin van het prject, delstelling: state f the art); - rapprt ver de manier de gegevens van het prject best zuden kunnen lijden tt internatinal/eurpees vergelijking en harmnisatie dr de Openbare instelling ; Valrisatie activiteit bij het einde van het prject (de pleg kan een vrstel maken in het indieningsfrmulier); - deliverables gevraagd in het nderzekscntract met Wetenschapsbeleid : beschrijving van het prject (max. 25 regels in Engels, Duits, Frans en Nederlands) ; samenvatting van het prject (bij het einde van het prject, max. 10 pagina s in Frans, Nederlands, Duits en Engels) ; en tekst van max. 40 regels in het Frans, Nederlands en Engels bestemd vr de Nieuwsbrief AGORA ; tussentijdsrapprten (max. 2 pagina s, m de 6 maanden vr de financiering van het prject); verslagen vr het begeleidingscmité (zie hiernder) Deze activiteiten zijn ten laste van het budget dat tegekend is aan de pleg. Verlp van een prject: Het is aan de verheidsinstelling het AGORA-prject te beheren. Dit hudt in dat zij met tezien p het gede verlp van de wetenschappelijke werkzaamheden en van de haar pgelegde taken m het prject te laten vrderen. Samen met de pleg en het Federale Wetenschapsbeleid vrmen zij de Technische stuurgrep van het prject. Vr elk prject is er een Begeleidingscmité. Dit Begeleidingscmité is een klankbrd dat de technische stuurgrep in staat met stellen de grte fases van het prject aan een geïnteresseerd publiek kenbaar te maken en er de nuttige input uit te halen. Het Begeleidingscmité zal wrden betrkken bij de diverse verwgen initiatieven vr de valrisatie van het eindresultaat. De wetenschappelijke pleg neemt p zich de dcumenten vr het cmité, de penbare instelling zrgt vr de agenda en de ntulen van de vergaderingen. Datum van het infrmatiesessie (inschrijving ten minsten een week p vrhand per bij gebrek aan interesse heeft de vergadering niet plaats) : 8 april m u. bij het Federale Wetenschapsbeleid Prgramma AGORA Prject egvmnitr 1 p 6

2 Het prject 1. Benaming van de instelling Federale Overheidsdienst Infrmatie- en Cmmunicatietechnlgie (Fedict). 2. Naam van het prject egv Mnitr 3. Acrniem egv Mnitr 4. Beschrijving van het prject en situering binnen het kader van de instelling. Fedict heeft een tl ntwikkeld die "egv Mnitr" wrdt genemd. Het betreft een instrument vr mnitring en vr meting ver lange termijn dat een verzicht wil geven van de vrwaarden vr realisatie, kwaliteit, verspreiding en gebruik van de diensten vr elektrnische administratie in België. Deze tl werd ntwikkeld p basis van de vlgende elementen: Eurpese benchmarks zals I2010 en het Eurpese meetkader egep (http://www.rs.it/egep), internatinale "best practices", relevante Belgische nderzeken (ICT-nderzeken bij gezinnen en bedrijven, gerealiseerd dr de FOD Ecnmie, AD Statistiek en Ecnmische Infrmatie), naast dr Fedict zelf gerealiseerde "Fed-eView/Administratin" en "Fed-eView/Citizen" analyses (meer details ver deze twee analyses p en Het theretische kader van de "egv Mnitr" werd vastgelegd (zie beschrijving in het bijgevegde dcument, CadreThériqueEgvMnitr ): het bevat 168 belangrijke indicatren, gerdend in categrieën vlgens waardeketen van de egv-prducten (Cntext, Input, Output, Gebruik, Impact) en vlgens delgrep (drie geïdentificeerde delgrepen: administraties, burgers en bedrijven). De vlgende stap is de peratinalisering, implementering van deze "egv Mnitr". Fedict werkt hierte samen met andere federale instanties (DAV, FOD Ecnmie, POD Maatschappelijke integratie, enz.), met de cellen die binnen andere verheidsniveaus instaan vr egv (Easi-Wal, Crve, CIBG, enz.), met de AD Infrmatiemaatschappij van de Eurpese Cmmissie en met privéinstanties (berepsverenigingen). Deze samenwerkingen zijn ndig m een reeks reeds verzamelde data te cnslideren en de ntbrekende data in te zamelen. In deze cntext zijn de vlgende acties gepland: Veding van de indicatren van de "egv Mnitr" met behulp van bepaalde reeds verzamelde data (met name via de ICT-nderzeken bij de gezinnen en de bedrijven, gerealiseerd dr de FOD Ecnmie/AD Statistiek en Ecnmische Infrmatie en via de Fedict-nderzeken FedeView/Administratin en /Citizen). Test van bepaalde impactindicatren die ng niet in de praktijk werden tegepast. Deze indicatren werden uitsluitend vanuit theretisch gpunt ntwikkeld (hger geciteerd egep meetkader). Afhankelijk van de resultaten van de tests, zullen deze indicatren al dan niet gebruikt wrden. Lancering van specifieke enquêtes bij drie delgrepen: de administraties; de burgers; de bedrijven. Ontwikkeling van een dashbard (instrumentenbrd) dat cnslidatie, verspreiding (met diverse tegangsniveaus) en analyse van de indicatren van de "egv Mnitr" mgelijk maakt. Dit dashbard wrdt geautmatiseerd en zal tegankelijk zijn via een webinterface. Het del van de "egv Mnitr" is een langetermijninstrument te zijn vr het Belgische beleid van autmatisering en e-gvernment. De indicatren en nderzeksvragenlijsten zijn dus herbruikbaar, aangezien gepland is meerdere peenvlgende metingen te den. Prgramma AGORA Prject egvmnitr 2 p 6

3 5. Uit te veren pdracht: a. dr de nderzekspleg De wetenschappelijke expertise leveren vr implementering van "egv Mnitr", meer bepaald: 1. Onderzeksvragenlijsten vr nieuwe enquêtes ntwikkelen, en bestaande en recurrente vragenlijsten aanpassen m specifieke indicatren vr bepaalde categrieën te kunnen meten. Het betreft met name de ntwikkeling van één (f meer) nderzeksvragenlijst(en) ver het gebruik en het effect van de diensten vr elektrnische administratie bij bedrijven (f subgrepen van bedrijven). 2. Een methde ntwikkelen vr samenveging en presentatie van de indicatren m de evlutie tussen twee peenvlgende metingen te kunnen meten. Cncreet gaat het erm te kmen tt een tiental glbale indicatren per categrie (indicatren van cntext, input, utput, gebruik, impact) die specifieke gewgen indicatren cmbineren. Een eerste samenveging vnd in 2004 plaats vr bepaalde indicatren vr de delgrep Administratie (zie bijgevegd dcument: FedeView/A Analyse 2004). Op basis van de resultaten van de verschillende nderzeken met de efening vervlledigd wrden met de nieuwe indicatren en verruimd wrden tt de twee andere delgrepen, de Burgers en de Bedrijven. Deze samenvegings- en presentatiemethde met multidimensinale analyses, berekeningen en grafische vrstellingen van de resultaten mgelijk maken. De methde met wrden getest en dus een analyse van de in 2008 gemeten resultaten geven. 3. Bepaalde ng niet gebruikte impactindicatren testen en hun haalbaarheid en relevantie evalueren. Merk p dat de tl "egv Mnitr" dr Fedict werd ntwikkeld en wrdt beheerd, maar dat federale partners (met name DAV) en andere verheidsniveaus betrkken zijn: vr vele indicatren met cntact wrden pgenmen met de egv-diensten van de andere verheidsniveaus. Dit gebeurt via het Strategisch Cmité dat vlgt uit het samenwerkingsakkrd vr een geïntegreerd e-gvernment. Het wetenschappelijk team krijgt dus cntacten met deze partners. De "egv Mnitr" is afgestemd p het Eurpese meetmdel. Dit betekent dat er p de definitie van bepaalde indicatren diverse nrmen wegen die er verplicht in meten figureren m een benchmark met de andere landen van de Eurpese Unie te kunnen garanderen. Het werk van het wetenschappelijke team met hier rekening mee huden; er zijn verigens al vergaderingen gepland met de verantwrdelijken van dit Eurpese meetmdel. Verder is een thematisch netwerk vr uitwisseling van gd practices rnd impactindicatren in prichting. Fedict en het wetenschappelijke team zullen hieraan deelnemen. b. dr de penbare instelling: b.1. Vrafgaand aan het werk van het wetenschappelijk pleg De partnerships afrnden De reeds bestaande data verzamelen De verschillende nderzeken vrbereiden en de 2e meting van Fed-eView/Administratin en /Citizen-nderzeken starten De cmputertepassing van het dashbard ntwikkelen. b.2. In de lp van het prject Het prject beheren Alle ndige infrmatie en de supprt leveren De cmputertepassing vr het gebruik van het dashbard leveren Het dashbard veden met de reeds ingezamelde gegevens De resultaten van de uitgeverde nderzeken en de reeds gebruikte vragenlijsten leveren Prgramma AGORA Prject egvmnitr 3 p 6

4 6. Op te leveren eindprduct: a. dr de nderzekspleg: 1. Vragenlijsten van nderzeken 2. Methde vr samenveging en presentatie van de glbale indicatren, met de analyse van de in 2008 gemeten resultaten 3. Geteste impactindicatren met evaluatie van hun haalbaarheid en relevantie Deze prducten meten herbruikbaar zijn. Bedeling is namelijk geregeld pnieuw te meten m de evlutie te vlgen en te beheren. b. Vr de Openbare instelling Dashbard van de testand van de diensten vr elektrnische administratie in België. 7. Valrisatie van het eindprduct a. Vr de penbare instelling: implementatie van het eindprduct in haar eigen werking Beleidstl vr Fedict (en zijn klanten) en de vgdijminister (bevegd vr infrmatisering), en tl vr de interguvernementele samenwerking inzake e-gvernment. b. vr het 'publiek': tegangsmdaliteiten tt het eindprduct vr nderzekers en het grt publiek De verspreiding van "egv Mnitr" verlpt p twee niveaus: De samenvegings- en presentatiemethde evenals de geteste indicatren: deze wrden gepubliceerd vr de wetenschappelijke wereld en k vr het grte publiek De resultaten, de inhud van het dashbard: verschillende tegangsniveaus wrden gedefinieerd vlgens srt publiek en indicatren. Alle resultaten van de algemene indicatren wrden zeer waarschijnlijk penbaar gemaakt. Deze tl wrdt ntwikkeld in harmnie met het Eurpese meetkader (ntwikkeld dr de AD Infrmatiemaatschappij) en met de andere lidstaten. Een thematisch netwerk vr uitwisseling van gd practices inzake indicatren vr tevredenheid en impact is in prichting. Fedict en het wetenschappelijke team zullen eraan deelnemen, en het dashbard wrdt dus tegankelijk vr de deelnemers aan dit thematisch netwerk. Merk k p dat in het tweede semester van 2009 (zeer waarschijnlijk in september) een interministeriële egv-cnferentie gepland is; deze wrdt gerganiseerd dr de Eurpese Cmmissie en het Zweedse vrzitterschap. Gezien de Eurpese cntext waarin dit prject past, zal het nuttig zijn hier het dashbard en de methde te kunnen presenteren. 8. Timing, planning van uit te veren nderzekstaken tegekend budget a. timing van activiteiten: 1 september 2008 tt 30 september 2009 b. planning van activiteiten b.1. vr de nderzekspleg Initiatiefase September 2008: Start en pleiding van het team Fase A Zeken en afrnden van partnerships September 2008 September 2009: Deelname aan het Eurpese thematische netwerk Prgramma AGORA Prject egvmnitr 4 p 6

5 September 2008 September 2009: Cördinatievergaderingen met de verschillende partners Fase B Vrbereiding van de enquêtes Oktber 2008: Ontwikkeling van de vragenlijst(en) vr de enquête bij de delgrep van de Bedrijven Januari Juni 2009: Test van de impactindicatren met evaluatie van hun haalbaarheid en relevantie Fase D Realisatie van het dashbard Nvember 2008 Maart 2009: Uitwerking van de samenvegings- en presentatiemethde vr glbale indicatren Fase G Gebruik van het dashbard Januari Juni 2009: Analyse van de eerste resultaten (Gebruik van de samenvegingsmethde) Januari - September 2009: Aanpassing van de nderzeksvragenlijsten vr de vlgende meting Fase F Cmmunicatie September 2009: Cmmunicatie tijdens de Eurpese cnferentie ver e- gvernment b.2. Vr de penbare instelling December 2007: Lancering van het prject Fase A Zeken en afrnden van partnerships December Maart 2008: Afrnding van de partnerships Fase B Vrbereiding van de enquêtes Januari april 2008: Lancering van de bestekken vr de realisatie van de enquêtes (vr de dataverzamelingspdrachten) Fase C Realisatie van de enquêtes Februari 2008: Lancering van de enquête 2008 bij de administraties (p basis van de 1e enquête Fed-eView/Administratin) Mei 2008: Lancering van de enquête 2008 bij de burgers (p basis van de 1e enquête Fed-eView/Citizen) Nvember 2008: Lancering van de enquête 2008 bij de bedrijven Fase D Realisatie van het dashbard Maart 2008 September 2008: Ontwikkeling van de cmputertl Fase E Veding van het dashbard Vanaf juni 2008: Veding van het dashbard met de bestaande gegevens Fase G Gebruik van het dashbard Januari Juni 2009: Analyse van de eerste resultaten (Gebruik van de samenvegingsmethde) Fase F Cmmunicatie Januari 2009: Cmmunicatie van de 1e resultaten September 2009: Cmmunicatie tijdens de Eurpese cnferentie ver e- gvernment 9. Bijzndere vrwaarden a. suggesties vr de samenstelling van het begeleidingscmité: Fedict + DAV + cellen die p de andere verheidsniveaus instaan vr de ntwikkeling van egv + een expert van de Eurpese Cmmissie / AD Infrmatiemaatschappij. b. Geheimhudingsclausule en intellectuele eigendmsrechten: Neen vr de methde, ja vr de ingezamelde data. c. aanwezigheid van de nderzekspleg in de instelling De aanwezigheid van de pleg is vereist en zal besprken wrden met de pleg. Prgramma AGORA Prject egvmnitr 5 p 6

6 Prgramma AGORA Prject egvmnitr 6 p 6

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie