Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht"

Transcriptie

1 Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek.

2 Prject Shared Services INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Prjectdelen 3 3 Resultaten 4 4 Delgrepen 4 5 Werkwijze Stappenplan Vrm geven aan de randvrwaarden vr de implementatie Draagvlak van alle rganisatienderdelen Plaats en vrm van de methdiek binnen de rganisatie Invulling rllen per rganisatienderdeel Ondersteuning dr autmatisering Implementatie methdiek vr buitenlkale prjecten Fasering Implementatie methdiek vr verige clusters Sftwarendersteuning 7 6 Enkele belangrijke afbreukrisic s 7 7 Organisatie Prjectgrep Werkgrep 8 8 Financiële paragraaf 8

3 Prject Shared Services 1 Inleiding In de peride van februari 2004 tt en met april 2004 is een prjectbeheersingmethdiek ntwikkeld vr de Hgeschl van Utrecht. Uitgangspunt was de prjectbeheersingmethdiek zals ntwikkeld binnen de faculteit Natuur & Techniek. Deze methdiek is schaalbaar gemaakt naar het prjectprtfli van de Hgeschl van Utrecht. Bij dit traject zijn ervaren prjectleiders uit alle faculteiten betrkken. Dit plan geeft aan he de ntwikkelde prjectbeheersingmethdiek p gestructureerde wijze hgeschlbreed wrdt geïmplementeerd. Het bvengenemde traject heeft de vlgende resultaten pgeleverd: Een methdiek vr prjectbeheersing vr de gehele HvU. Een handbek prjectbeheersing (versie 1.0D). Een prjectenprtfli. Alle prjecten binnen de HvU zijn binnen een van de vlgende clusters te plaatsen: 1. Lkale prjecten: Prjecten die wrden uitgeverd dr één bedrijfsnderdeel en intern wrden gefinancierd 1 ; 2. Bvenlkale prjecten: Prjecten die wrden uitgeverd dr de Hgeschl van Utrecht waarbij minimaal twee bedrijfsnderdelen zijn betrkken en sprake is van externe financiering HvU 2 eventueel in cmbinatie met interne financiering HvU; 3. Buitenlkale prjecten: Prjecten die wrden uitgeverd dr de Hgeschl van Utrecht waarbij één f meerdere bedrijfsnderdelen en minimaal externe financiering 3 van buiten de Hgeschl van Utrecht zijn betrkken. Dit plan bevat de beschrijving van de implementatie van de methdiek vr de buitenlkale prjecten. Dit zijn de extern gefinancierde prjecten, met daarmee de grtste urgentie. In de vlgende fase kmen de lkale en bvenlkale prjecten aan bd. Waar in dit plan ver faculteiten wrdt gesprken, wrdt k de centrale rganisatie bedeld. Dit plan beschrijft de cnturen van de implementatie. Per bedrijfsnderdeel wrden vervlgens de details ervan bepaald (tetsingscriteria). Binnen dit prject wrdt een nderscheid gemaakt tussen een prject en prjectmatig werken. Een prject is een bundel taken die ndermeer: Nieuw zijn (niet rutinematig). Een bepaalde mate van cmplexiteit bevatten. Een substantieel budget hebben. Andere taken kunnen wel prjectmatig wrden pgepakt maar zijn niet verplicht zich aan de methdiek te huden. In de facultaire werkgrepen wrden de criteria verder uitgewerkt. 2 Prjectdelen De delstelling van dit prject is het gefaseerd implementeren van de resultaten uit de vrgaande fase. Dit prject is het vervlg van de eerste fase van het prject. 1 Interne financiering HvU: financiering van een prject dr één bedrijfsnderdeel van de Hgeschl van Utrecht 2 Externe financiering HvU: financiering van een prject dr één (f meerdere) andere bedrijfsnderdelen binnen de HvU dan het bedrijfsnderdeel waar het initiatief vanuit gaat. Bijvrbeeld: twee faculteiten werken samen in een prject. Er is altijd één faculteit initiatiefnemer. De financiering dr de initiatiefnemer geldt als interne financiering, de financiering dr de andere partij als externe financiering HvU. 3 Externe financiering: financiering van een prject dr één (f meerdere) externe rganisaties. Deelprject Prjectadministraties, gefaseerde implementatie prjectbeheersingmethdiek, versie 0.2, mei

4 Prject Shared Services Naast de fysieke implementatie van de methdiek wrdt een pakketselectie uitgeverd m te bepalen welke prjectmanagement sftware aansluit bij de functinele specificaties van de rganisatie m zdende het ttale prjectprtfli p een meer effectieve en/f efficiënte manier uit te kunnen veren. 3 Resultaten De vlgende resultaten wrden bij uitvering van het prject pgeleverd: Plaats en vrm van de prjectbeheersing methdiek is bepaald. Er is vrm gegeven aan de rllen vanuit de prjectbeheersing methdiek. Er is een duidelijk beeld van de ndersteuning/prfessinalisering van de methdiek dr de autmatisering binnen de Hgeschl van Utrecht en he hier vrm aan wrdt gegeven. Er is een verzicht van alle extern gefinancierde prjecten. De prjectcntrllers zijn benemd en pgeleid. Alle betrkkenen zijn bekend met de methdiek. Lpende prjecten zijn gecnverteerd p basis van (facultair) vastgestelde criteria. Er zijn tetsingscriteria vastgesteld m aanvragen te tetsen p aansluiting p gewenst prtfli. Er is/zijn een tetsingscmmissie(s) benemd. De methdiek is beschikbaar via intranet. Alle bedrijfsnderdelen zijn gereed m nieuwe prjectrnde vr 2005 cnfrm de methdiek te starten. Er is aansluiting tussen de methdiek en de financiële administratie. Er is nderzek verricht naar E-Prject en er ligt een advies. Er is nderzek verricht naar een pakket vr prjectmanagementsftware en er ligt een advies. 4 Delgrepen Prjectleiders Prject-/financiële administraties Faculteitsdirecties CvB 5 Werkwijze 5.1 Stappenplan Onderstaand vlgt een aanpak m p een gestructureerde en beheerste wijze de delstellingen van dit prject te behalen. De aanpak is pgedeeld in drie fasen: 1. Vrm geven aan de randvrwaarden vr de implementatie. 2. Implementatie van de methdiek vr buitenlkale prjecten. 3. Implementatie van de methdiek vr de verige clusters van prjecten. 5.2 Vrm geven aan de randvrwaarden vr de implementatie Vrdat gestart wrdt met de implementatie van de prjectbeheersing methdiek, met eerst aan een aantal randvrwaarden zijn vldaan. De invulling van deze randvrwaarden zrgt ten eerste vr draagvlak binnen alle lagen van de rganisatie. Ten tweede wrdt de plaats en de vrm van de beheersmethdiek bepaald binnen de rganisatie. Ten sltte wrdt gekeken naar een unifrme ndersteuning vr de methdiek vanuit de autmatisering. Onderstaand vlgt een psmming van activiteiten die ervr zrgen dat een essentiële basis wrdt gelegd vr de implementatie van de prjectbeheersingmethdiek Draagvlak van alle rganisatienderdelen Essentieel is cmmitment binnen alle rganisatienderdelen waar de prjectbeheersing methdiek zal wrden geïmplementeerd. Dit draagvlak creëren is een eerste stap en wrdt geïnitieerd dr het Cllege van Deelprject Prjectadministraties, gefaseerde implementatie prjectbeheersingmethdiek, versie 0.2, mei

5 Prject Shared Services Bestuur van de Hgeschl van Utrecht. Znder steun van de directies van de rganisatienderdelen zal de implementatie niet lukken Plaats en vrm van de methdiek binnen de rganisatie De prjectbeheersingmethdiek, zals pgezet aan de hand van de analyses en het ambitieniveau van de Hgeschl van Utrecht, ligt vast in het handbek prjecten. Dit handbek beschrijft de fasering, prcessen, prcedures, functies, taken, rllen en verantwrdelijkheden van de uit te veren prjecten. De rllen zals beschreven in het handbek prjecten zijn bestaande rllen, p één na, namelijk de rl van prjectcntrller. Ten tweede wrdt de tetsingscmmissie geïntrduceerd. Deze cmmissie bestaat uit een vaste kern, namelijk de afdelingscntrller en de nieuwe rl van prjectcntrller. Afhankelijk van het srt prject wrdt deze vaste kern aangevuld met deskundigen (in- f extern). De tetsingscmmissie heeft een adviserende rl. Dr middel van een aantal wrkshps dient duidelijk te wrden, he vrm wrdt gegeven aan de rl van prjectcntrller (en tetsingscmmissie) in de rganisatie Invulling rllen per rganisatienderdeel Nadat de plaats en vrm van de methdiek binnen de rganisatie is bepaald, wrdt per rganisatienderdeel invulling (tewijzen van rllen aan persnen) gegeven aan de vlgende rllen: Prjectcntrller Tetsingscmmissie Invulling geven aan bvengenemde rllen, is een taak van de directie van het betreffende rganisatienderdeel Ondersteuning dr autmatisering De prjectbeheersingmethdiek wrdt ndersteund dr middel van autmatisering (zie paragraaf 5.5). Vrdat de implementatie van start gaat met ged wrden nagedacht p welke wijze de Hgeschl van Utrecht de prjectbeheersing methdiek wil ndersteunen. Hiervr dient een inventarisatie te wrden uitgeverd naar het gebruik van sftware pakketten die ter ndersteuning van de methdiek kunnen dienen. Aspecten als unifrm gebruik, tekmst, gebruikersgemak, prfessinalisering, functies, etc. dienen hierbij te wrden meegenmen. 5.3 Implementatie methdiek vr buitenlkale prjecten Indien aan bvengenemde vrwaarden is vldaan, wrdt per rganisatienderdeel gestart met het uitveren van een aantal actiepunten m de implementatie van de prjectbeheersing methdiek vrm te geven. Deze actiepunten wrden veelal parallel aan elkaar uitgeverd. Het uiteindelijke resultaat per rganisatienderdeel kan verschillen dr: Kennis binnen het rganisatienderdeel met betrekking tt prjectmatig werken en prjectmanagement. Omvang van het aantal extern gefinancierde prjecten. Cmmitment binnen het rganisatienderdeel Fasering Hiernder staat de glbale planning. De activiteiten zals hiernder beschreven wrden parallel aan elkaar pgestart. Actiepunt Betrkkenen Deadline Besluiten ver implementatie Prgrammadirectie 4 Juni 2004 Instellen prjectgrep (prjectleiding ssc, Prjectleiding ssc Juli 2004 vertegenwrdiging faculteiten, FaGr). Instellen werkgrep per faculteit. Prjectgrep ssc i.s.m. Juli 2004 Deelprject Prjectadministraties, gefaseerde implementatie prjectbeheersingmethdiek, versie 0.2, mei

6 Prject Shared Services faculteitsdirecties Infrmeren PCO CvB Juli 2004 In kaart brengen van alle belanghebbenden met Werkgrepen Augustus 2004 betrekking tt de prjectbeheersing methdiek, en wrkshps rganiseren m iedereen bekend te maken met de methdiek. Trainen leden werkgrepen, helpdesk Prjectgrep September 2004 Opstellen van lijst met prjecten in uitvering. Prjectleiders per September 2004 faculteit/rganisatienderdeel Vaststellen van cnversie criteria (vlledig, deels, f geen cnversie). Werkgrep September 2004 Na cnversie zrgdragen dat prjecten cnfrm de methdiek wrden bewaakt. Opzetten helpdesk en cmmunicatie. De helpdesk heeft als functie: Opmerkingen, c.q. verbetervrstellen registreren. Ondersteuning aan prjectleiders. Drveren van wijzigingen handbek; Versiebeheer handbek prjecten; Cmmuniceren van wijzigingen; etc. Beschikbaar stellen van het handbek middels het intranet. Vrmgeven taken en activiteiten van de prjectcntrller. Vrmgeven tetsingscmmissie. Beleggen van wrkshps vr prjectleiders m methdiek te te lichten hierbij zal een verdeling wrden gemaakt in nder andere de status van het prject, zdat de fcus ligt p die nderdelen van de prjectbeheersing methdiek waar men direct mee kan werken. De prjectleiders zullen meerdere wrkshps vlgen, waarbij de sm van wrkshps gelijk is aan de ttale prjectbeheersing methdiek. Del van deze wrkshps is veelzijdig: Cmmuniceren mtrent de methdiek. Draagvlak creëren. Tetsing en aanscherping van de methdiek. Snelle cnversie van meerdere prjecten. Kennis verdracht prjectleiders. Nieuwe prjecten cnfrm de nieuwe methdiek wrden pgestart. Ontwikkelen van tutrials gezien vanuit de diverse rllen. Prjectcntrller - Prjectgrep September 2004 Prjectgrep September 2004 Prjectgrep/werkgrep i.s.m. faculteitsdirecties Prjectgrep/werkgrep i.s.m. faculteitsdirecties Prjectgrep/werkgrepen September 2004 September 2004 Oktberdecember 2004 Prjectgrep Oktber 2004 Cachen van de prjectcntrller.? Oktber 2004 Vrmgeven tetsingscriteria en rganisatienderdelen assisteren in het pzetten van tetsingscriteria aan de hand van het strategisch plan. Prjectgrep/werkgrep i.s.m. faculteitsdirecties en rganisatienderdelen Oktber 2004 Onderzek E-prject Infrmatiemanagement Nvember 2004 Onderzek prjectmanagementtl Infrmatiemanagement Nvember 2004 Zrgdragen dat taken, rllen, bevegdheden, etc. wrden pgepakt en uitgeverd. Werkgrep - Deelprject Prjectadministraties, gefaseerde implementatie prjectbeheersingmethdiek, versie 0.2, mei

7 Prject Shared Services Implementatie sftware Implementatiemanagement v/a december 2004 Implementatie van de methdiek vr de verige clusters van prjecten. Prjectgrep/werkgrep v/a januari 2005 Deze lijst van activiteiten is zeker niet cmpleet. Al naar gelang het implementatieprces gaat lpen, wrden nieuwe activiteiten aan deze lijst tegevegd. Deze activiteiten en de impact hiervan zullen gerapprteerd wrden in de vrtgangsrapprtage. 5.4 Implementatie methdiek vr verige clusters Na de evaluatie van de implementatie van de methdiek vr buitenlkale prjecten, wrdt gestart met de implementatie van de methdiek vr de verige clusters van prjecten. De implementatie vr de buitenlkale prjecten heeft tt een leercurve geleid bij de betrkken prjectleiders en cntrllers. Deze ervaring wrdt ingezet bij de implementatie van de verige clusters. Dit vraagt een langere inzet van een aantal medewerkers bij de begeleiding van de andere medewerkers. 5.5 Sftwarendersteuning Buiten de activiteiten die de feitelijke methdiek in de rganisatie verankeren kan het gebruik van sftware de methdiek ndersteunen en prfessinaliseren. We denken aan: E-prject (Exact). Prjectmanagementsysteem (PSA pakket) f mdules hiervan. Beide pakketten zijn niet te vergelijken. Het gebruik van E-prject betreft de financiële administratie van prjecten, als een nderdeel van de reguliere administratie. De gebruiker hiervan is de financiële administratie en/f prjectcntrller. Een prjectmanagement systeem mvat veel meer aspecten. Z is een PSA-systeem nder meer een infrmatiesysteem. In dit systeem wrden de planning en de vrtgang van alle prjecten vastgelegd, waarnder: De mgelijkheid m afznderlijke prjecten te plannen. De mgelijkheid m medewerkers p prjecten in te plannen. De mgelijkheid m medewerkers uren te laten beken. De mgelijkheid m vrtgangsrapprtages van prjecten te genereren. Inzicht in de bezetting van medewerkers. Vrtgang van prjecten te vergelijken met de initiële planning en het tegekende budget. Mgelijkheid een link te leggen tussen het prjectsysteem en de financiële administratie. Krtm een dergelijk systeem heeft veel mgelijkheden maar k veel aandachtspunten gedurende de implementatie. Belangrijke aandachtspunten bij de implementatie van sftware zijn nder meer: De fysieke implementatie van het systeem (database, systemen, netwerk perfrmance, etc.). Opleiden van beheerder. Opleiden van gebruikers. Aansluiting p het financieel systeem. Afstemming van prjectbeheersing methdiek p prjectsysteem. Dit plan betreft alleen de feitelijke implementatie van de prjectbeheersing methdiek. Parallel aan de implementatie wrdt het gebruik van E-prject en/f een PSA pakket nderzcht. De nadruk ligt in het traject echter p de invering van de methdiek. 6 Enkele belangrijke afbreukrisic s Het welslagen van dit prject hangt nauw samen met het draagvlak binnen alle lagen van de rganisatie. Deelprject Prjectadministraties, gefaseerde implementatie prjectbeheersingmethdiek, versie 0.2, mei

8 Prject Shared Services Er met invulling wrden gegeven aan alle randvrwaarden zals beschreven in paragraaf 5.2. Deze zijn van essentieel belang vr het welslagen van de implementatie. Beschikbaarheid van medewerkers binnen faculteiten m een bijdrage te leveren aan de ntwikkeling en implementatie van de prjectbeheersing met wrden gegarandeerd. De faculteiten zrgen vr een representatieve bezetting van bijeenkmsten en wrkshps. Tijdig starten van de implementatie, in verband met cmmitment, bij betrkkenen en start van prjectrnde 2005 (cnfrm prjectbeheersingmethdiek). Risic s wrden cntinue gemnitrd, en gerapprteerd in de peridieke vrtgangsrapprtage. 7 Organisatie De prjectrganisatie van dit prject is z pgezet dat alle activiteiten ten beheve van de implementatie parallel wrden pgestart. 7.1 Prjectgrep De centrale cördinatie (beleid, hgeschlbrede beslissingen) van het prject is in handen van de prjectgrep. Deze prjectgrep bestaat uit: Prjectleiding ssc (Prject)cntrller FNT Extern adviseur (p afrep) Twee directieleden 7.2 Werkgrep Per rganisatienderdeel wrdt een werkgrep ingericht. Deze werkgrep fungeert als helpdesk en begeleidt de implementatie binnen het betreffende rganisatienderdeel. De werkgrep verzrgt tevens de training vr de prjectleiders. De werkgrep wrdt vr deze taak pgeleid. Verder draagt de werkgrep zrg vr de invulling van het implementatieplan (tetsingscriteria). Binnen elk rganisatienderdeel wrdt invulling gegeven aan de vlgende rllen: Prjectleider/cördinatr; Prjectcntrller; Tetsingscmmissie; Vertegenwrdiger(s) afdeling. Binnen elk bedrijfsnderdeel wrdt een vertegenwrdiger (liefst de persn die de input heeft geleverd vr de ntwikkeling van de prjectbeheersing methdiek) gekzen en iemand die de functie van prjectcntrller gaat bekleden. Dit betreft de invulling van de randvrwaarden. Invulling geven aan bvengenemde rllen, is een taak van de directie van het betreffende bedrijfsnderdeel. Deze prjectrganisatie per bedrijfsnderdeel, vrmt de basis vr de implementatie van de prjectbeheersing methdiek. 8 Financiële paragraaf De inbreng van de HvU-medewerkers is budgettair neutraal. Het is ndzakelijk m in piekperides extra menskracht in te huren vr respectievelijk: advisering f tetsing en het verder ntwikkeling van systemen. Hiervr wrdt het bedrijf FaGr ingehuurd. Inzet van FaGr betreft vralsng alleen de implementatie van de buitenlkale prjecten. De ksten vr de implementatie bedragen (excl. sftware). Het prject wrdt bekstigd vanuit prgrammamanagement. Deelprject Prjectadministraties, gefaseerde implementatie prjectbeheersingmethdiek, versie 0.2, mei

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Ebook Ontwerp een optimaal verkoopproces

Ebook Ontwerp een optimaal verkoopproces Ebk Ontwerp een ptimaal verkpprces Een ptimaal sales ritme draagt bij aan een maximale nett sales tijd en een lerende rganisatie die steeds slimmer en dus succesvller er te werk gaat. Maar he km je nu

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 2010 1 Inhudspgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgrep heeft het middelbaar berepsnderwijs ndergebracht bij ROC ASA. De examinering binnen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office 365 migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office 365 mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office 365 vergt een extra

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Uittreksel BiSL Business Information Services Library

Uittreksel BiSL Business Information Services Library Uittreksel BiSL Business Infrmatin Services Library Gericht p BISLF examen Opstellen IV rganisatie strategie Opstellen infrmatie strategie Richtinggevend Bepalen bedrijfsprcesntwikkelingen Relatie gebruikersrg.

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018

Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018 Samenwerkingsvereenkmst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbsbeheer en prvincie Zuid-Hlland vr 2017 en 2018 Partijen Cncept versie 14 juni 2016 Het recreatieschap Zuidwestelijke Delta., vertegenwrdigd

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD

BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD BEURZENCHECKLIST MET TIJDSPAD Wat te den vóór de beurs? 14 maanden Frmuleer de bedrijfsdelstellingen en verwachtingen Frmuleer de delgrep (en) Selecteer de meest geschikte beurs/beurzen Vraag dcumentatie

Nadere informatie

BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138

BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138 BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138 Opstellen van de rangschikking: 1. Per gunningscriterium wrdt een scre tegekend. 2. Vr de gunningscriteria aanpak en methdiek, prfessinaliteitswaarbrgen en kwaliteit

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Projectencatalogus. Additionele diensten

Projectencatalogus. Additionele diensten Prjectencatalgus Additinele diensten schljaar 2013-2014 Inleiding Bij additinele diensten is vraaggestuurd werken het uitgangspunt. In deze catalgus wrden additinele diensten beschreven waarvan de meeste

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6)

PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND www.wapenbrederszuid.nl PLAN VAN AANPAK PUBLIC RELATIONS REGIONAAL COÖRDINATIE TEAM WAPENBROEDERS ZUIDELIJK NEDERLAND (versie 6) Inleiding Onder

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

SAMEN LERAAR WORDEN. Op weg naar ONDERWIJSKWALITEIT in professionele Leerwerkgemeenschappen (GROEIPLAN 2007 + 2008) Versie: 6 juni 2007

SAMEN LERAAR WORDEN. Op weg naar ONDERWIJSKWALITEIT in professionele Leerwerkgemeenschappen (GROEIPLAN 2007 + 2008) Versie: 6 juni 2007 SAMEN LERAAR WORDEN Op weg naar ONDERWIJSKWALITEIT in prfessinele Leerwerkgemeenschappen (GROEIPLAN 2007 + 2008) Versie: 6 juni 2007 Cntactpersnen Carla Custers Directeur Kmbischl de Pas, Helden E-mail:

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Duurzaamheid. Programma voor het bevorderen van duurzaamheid in Ridderkerk. Jory Rombouts en Arien van der Maas Gemeente Ridderkerk 2 december 2014

Duurzaamheid. Programma voor het bevorderen van duurzaamheid in Ridderkerk. Jory Rombouts en Arien van der Maas Gemeente Ridderkerk 2 december 2014 Duurzaamheid Prgramma vr het bevrderen van duurzaamheid in Ridderkerk Jry Rmbuts en Arien van der Maas Gemeente Ridderkerk 2 december 2014 Duurzaamheid 1. Transitie Prces Duurzaamheid 2. Prgramma Duurzaamheid

Nadere informatie