Voorstel aan de Gemeenteraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan de Gemeenteraad"

Transcriptie

1 Vrstel aan de Gemeenteraad DSO/2012/ svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H. Mulder Vragen bij E.W. Lindeijer Dienst Dienst Stedelijke Ontwikkeling Telefn Prcedure Vrgesteld raadsbesluit De Afspraken Duurzaamheid als nderdeel van Almere 2.0 bevat het streven m als Almere een energieneutrale stad te zijn vanaf Met de prductie van windenergie kan een wezenlijke bijdrage wrden geleverd aan de prductie van duurzame energie binnen de eigen gemeentegrenzen, naast andere vrmen zals znne-energie en warmte-kude pslag. Met dat windmlens een levensduur hebben van 15 tt 20 jaar gaat het ver die (tijdelijke) peride. Het huidige prvinciaal windbeleid staat geen windmlens te in stedelijk (wn)gebied, waardr het lastig is m de Almeerse ambitie waar te maken. Daarm wrdt de Gemeenteraad het vlgende vrgelegd: 1. In te stemmen met de prvinciale bestuurspdracht m te kmen tt een Regiplan Windenergie vr Zuidst Flevland; 2. In te stemmen met het Prgramma van Eisen Windenergie Zuidst Flevland. 3. Zich uit te spreken ver de uitgangspunten van de beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere, zijnde: Het stimuleren van actief burgerschap en burgerparticipatie bij windmlens mgelijk maken; Het vragen van een financiële gebiedsgebnden bijdrage - bij grte windmlens- ten beheve van de grenblauwe hfdstructuur; Het ruimtelijk faciliteren van kleinschalige windmlens bij wningen en bedrijfsgebuwen; De kaart met zekgebieden vr tijdelijke windenergie in Almere. He luidt het vastgestelde wettelijke en beleidskader? Het huidig vigerend prvinciaal beleid is de beleidsregel windenergie (2008), dit is een uitwerking van het mgevingsplan en beschrijft de randvrwaarden waarnder windenergie is tegestaan in de prvincie Flevland. Dit beleid staat geen windmlens te in stedelijk (wn)gebied. Deze beleidsregel wrdt geactualiseerd met het p te stellen Regiplan Windenergie Zuidst Flevland. Als basis hiervr is een Prgramma van Eisen vastgesteld dr Prvinciale Staten en de andere Flevlandse gemeenten, bedeld als gemeenschappelijk vertrekpunt vr prvincie en gemeenten. Het rijk heeft als delstellingen 20% CO 2 -reductie in 2020 ten pzichte van 1990 en 16% inzet

2 Vrstel aan de Gemeenteraad van duurzame energie in 2020, en stelt dat hierte p land 6000 MW aan windmlens dient te wrden pgesteld naast 6000 MW p zee. Het Integraal Afspraken Kader dat is pgesteld tussen het rijk en Almere (2010) vlgt het rijksbeleid en stelt daarnaast dat Almere keuzevrijheid biedt ten aanzien van (energie)systemen. De Afspraken Duurzaam Almere die p 18 september 2012 dr cllege, prvincie en rijk zijn vastgesteld hebben als del m Almere energieneutraal te laten zijn vanaf 2025, gebruikmakend van alle mgelijke vrmen van (hernieuwbare) energiebrnnen. De Almere Principles (2008) en de cncept Structuurvisie Almere 2.0 (2009) gaan uit van hernieuwbare energie als basis vr duurzame gebiedsntwikkeling. Dit is nder andere vertaald in het Ontwikkelingsplan Hut Nrd en de ntwikkelstrategie vr Stichtsekant. Waarm wrdt dit besluit aan de Raad vrgelegd? De prvincie vraagt van de gemeente Almere duidelijkheid ver de wens m nieuwe (tijdelijke) lcaties vr windmlens te nderzeken en mgelijk te maken. Dr in te stemmen met het Prgramma van Eisen en de prvinciale bestuurspdracht tt m te kmen tt het Regiplan geeft de gemeenteraad die duidelijkheid. De gemeentelijke beleidsvisie geeft aan he het cllege denkt windenergie mgelijk te maken in Almere. Daarnaast wrdt met deze beleidsvisie een kader gegeven m bij grte windmlens een gebiedsgebnden bijdrage te kunnen vragen ten bate van fndsvrming vr kstenverevening en investeringen in de grenblauwe hfdstructuur van Almere. Financiële participatie dr burgers en ndernemers wrdt makkelijker gemaakt. Deze kaders vereisen een raadsbesluit. Ter vrbereiding van dit besluit vragen wij u m u uit te spreken ver de uitgangspunten van de (cncept) beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere. Na bespreking in de raad zullen wij de wettelijke inspraakprcedure starten vr dit beleid. Na deze inspraakprcedure zal het definitieve beleidskader ter vaststelling aan u wrden vrgelegd. Wat is het del en het begd effect van het vrgesteld besluit? Met het vrgenmen besluit geeft u aan dat Almere vlwaardig wil participeren in het prces m tt een Regiplan te kmen ter vervanging van het huidig (restrictief) prvinciaal windbeleid. Vr Prvinciale Staten is dat de bevestiging dat de restricties vr nieuwe windmlens in Almere niet langer passend zijn en dat naast grte k kleine windmlens gefaciliteerd kunnen wrden. Met het vrgesteld besluit geeft u k aan dat het pwekken van windenergie in Almere mgelijk wrdt gemaakt en wrdt u gevraagd zich uit te spreken ver de kaderstelling van de beleidsvisie vr windenergie. Hiermee wrdt duidelijk wat de vrwaarden zijn vr het pstellen van Regiplan vr de realisatie van windmlens binnen gemeentegrenzen van Almere. Wanneer wrdt het besluit van de raad uitgeverd, gerealiseerd en wanneer wrdt de raad daarver gerapprteerd? Deelname aan het prces m te kmen tt een prvinciaal Regiplan zal direct plaatsvinden. De eerstvlgende stap in dit prces is het uitwerken van een prjectplan vr de mgelijke lcaties vr grte pstellingen in Almere. De gemeentelijke beleidsvisie is daar input vr. Daarp vlgend wrdt ng in 2013 gestart met een prvinciale plan-mer. Het Regiplan wrdt vlgens

3 Vrstel aan de Gemeenteraad planning in 2014 pgeleverd. De gemeenteraad van Almere zal wrden gevraagd hiermee in te stemmen. Na het vaststellen van het Regiplan kunnen vrstellen van initiatiefnemers frmeel in behandeling wrden genmen. Vr Stichtse Kant en vr Almere Pampus wrdt nderzcht f parallel aan het prvinciaal prces m te kmen tt het Regiplan al lcatieprcedures vr grte windmlens kunnen wrden gestart. Wat zijn de cnsequenties van dit besluit vr inwners/rganisaties in de stad f andere derden? Met de gemeentelijke beleidsvisie wrdt begd dat inwners en ndernemers in Almere meer windenergie kunnen gaan pwekken en/ f financieel kunnen gaan participeren. Dit sluit aan bij de wens van Almeerders, zals blijkt uit de stadsenquête 2010 en het stadspanel Hier kwam naar vren dat 10 tt 50% van de Almeerders graag wil participeren in windmlens in Almere, hun eigen energie wil krijgen met financieel rendement f gedkpere grene strm wil. Almere biedt met dit nieuwe beleid hier ruimte vr en geeft het signaal af dat de pbrengsten van windenergie k direct aan de stad zelf tegemet kmen. Daarnaast kan nu echt een flinke stap gezet gaan wrden in de ambitie m een energieneutrale stad te zijn in Welke financiële middelen zijn met dit besluit gemeid? In 2013 is er binnen de begrting ruimte vr de bijdrage in het prces m te kmen tt het Regiplan, mede dankzij een prvinciale subsidiebijdrage. De ksten vr de uitvering van prjecten binnen dit besluit wrden verhaald p initiatiefnemers. Beschrijf de alternatieven m het del te bereiken. Een alternatief is m niet te participeren in het prvinciaal prces en geen beleidsvisie vast te stellen. Dan met bij elke mgelijke f gewenste lcatie vr het realiseren van windmlens een uitzndering wrden gevraagd p het prvinciaal beleid. Als Almere niet zelf bij gaat dragen aan de herziening van dat beleid, is de kans klein dat de prvincie dit accepteert. Dr wel in het Regiplan-prces te participeren kan Almere haar eigen beleidsvisie hierin inbrengen en vlgen. Een ander alternatief zu zijn m niet te participeren in het prvinciaal prces en met de beleidsvisie in de hand af te wachten f er initiatiefnemers kmen die in Almere windmlens willen neerzetten. Die kunnen dan bij de prvincie een inpassingsplan aanvragen, waarmee de prvincie de gemeente kan verrulen. Dr samenwerking met de prvincie wrdt dit vrkmen en kan de prvincie de bevegdheid tt vaststelling van een mgevingsvergunning verdragen aan de gemeente. Bijlagen - Prvinciale bestuurspdracht Regiplan windenergie - Prgramma van Eisen Windenergie Zuidst Flevland

4 Vrstel aan de Gemeenteraad - Beleidsvisie tijdelijke Windenergie in Almere Achterliggende stukken Cllegevrstel Onderzek mgelijke lcaties vr grte windmlens in Almere

5 Raadsbesluit Onderwerp Regiplan en Almeerse tekmstvisie Windenergie De raad van de Gemeente Almere Gezien het vrstel van burgemeester en wethuders, Besluit: Almere, De raad vrnemd, De griffier, De vrzitter,

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie PCL vergadering d.d. 03-06-2014 Onderwerp Datum tijdstip Aanwezige PCL leden Afwezigen Verslag PCL vergadering 03 juni 2014 17.00-19.00 uur A.F. van de Klundert, M. v.d. Grep, L. van Bree, J.A.C. Hgenbm,

Nadere informatie

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 20 maart 2013 2013, nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq: GEMEENTE LEIDERDORP He lafd/rp De heer J.J.F.M. Gardeniers Wethuder Welzijn Pstbus 35 2350AALEIDERDORP. i*?-- 2 4 DEC. 2009 > \^.j..:, : :c'.-.' V Weeknr aid. J Afderinq: % pluspunt vr welzijn en dienstverlening

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics Jaarplan 2012 Lectraat Lgistics Marcel Ludema In het jaar 2012 valt het lectraat Lgistics nder de vlgende twee kenniscentra: - Kenniscentrum Sustainable Slutins (als nderdeel van het dmein Mving); - Kenniscentrum

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Dnderdag 14 februari 2013 Aanwezig bestuur : Jan Hp (VZ) Juliaan van de Vuurst (JV) The Muys (TM) Rut de Jng (RJ) Evert Nawijn (EN) Ruud van de Grep (RG) Mady van Sandijk (MvS)

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht 612 78774614 Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat 13 78774632 Zaaknr: 91144 jtcl

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie