Meerjarenbegroting Stichting Spaarnesant

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant"

Transcriptie

1 Meerjarenbegrting Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13

2 Inhudspgave 1. Inleiding Leerlingenprgnses Samenvatting explitatie, reserves en kengetallen Aannames en uitgangspunten Kansen en Risic s Explitatie, Balans & Kengetallen Explitatie Balans Kengetallen Liquiditeitsprgnse Meerjarennderhudsplan Pagina 2

3 1. Inleiding 1.1 Samenvatting In deze ntitie wrdt ingegaan p de cijfers (prgnses) en aannames/uitgangspunten die zijn gehanteerd vr de pstelling van de meerjarenbegrting De belangrijkste uitgangspunten die van invled zijn p de bedragen zijn de vlgende. Er wrdt in de peride een bedrag van ruim 1,6 miljen vanuit de reserves geïnvesteerd als kwaliteitsimpuls in de delen die zijn gesteld in het strategisch beleidsplan (SBP) Daarnaast zijn er in de reserves middelen pgebuwd vr de extra ksten van BAPO en het wegvallen van de bruidsschat. De kwaliteitsimpuls en de inzet van de reserves verklaren het negatieve resultaat in de jaren De reservepsitie van Spaarnesant blijft vldende vr het pvangen van alle risic s die p grnd van nze jaarlijkse risic-analyse zijn uitgeverd. De kengetallen geven aan dat Spaarnesant bewust tewerkt naar kengetallen die passen binnen de landelijk gestelde nrmeringen. Vanaf 2017 is er geen sprake meer van een negatieve rentabiliteit en wrdt een budgettair resultaat begrt. In 2015 zal de Van Gilseschl naar verwachting vergaan naar een cluster 2 instelling als gevlg van de ntwikkeling die is vastgelegd in de Wet p het passend nderwijs. Ok zijn de effecten verwerkt van de vrgenmen fusie tussen de Regenbg en de Albert Schweitzerschl in 2014 en het vermindering van de bekstiging vr de SBO schlen als gevlg van lagere leerlingaantallen. Aandachtspunt is dat de fluctuerende gemeentelijke kredieten zwel de baten als de lasten jaarlijks in gelijke maten beïnvleden. 1.2 Leerlingenprgnses Pagina 3

4 1.3 Samenvatting explitatie, reserves en kengetallen Pagina 4

5 2 Aannames en uitgangspunten Schlen en leerlingaantallen In deze meerjarenbegrting is er van uit gegaan dat de Prf van Gilseschl per 1 augustus 2015 ver gaat naar een cluster 2 instelling cnfrm de Wet p het passend nderwijs. De herpsitinering van de speciaal basisnderwijs schlen (SBO) en de speciaal nderwijs schlen (SO) leidt tt aanpassingen. Er is rekening gehuden met een frse teruglp bij de Albert Schweitzerschl als gevlg van de vrgenmen fusie met de Regenbg in In de MJB blijven beide brinnummers ng gehandhaafd. Er zal naar verwachting k dr de verwachte teruglp een brinnummer bij het SBO per 1 augustus 2015 wrden pgeheven. In de MJB is m deze reden rekening gehuden met het verlies van de vaste vet en de directieteslag vr een brinnummer. De leerlingprgnses van het basisnderwijs zijn pgesteld aan de hand van leerlingprgnse vanuit de gemeente Haarlem en aangepast aan de actuele ntwikkeling van de leerling tellingen van Spaarnesant. De leerlingprgnses van het SBO en SO zijn ingeschat dr Spaarnesant. Strategie & Onderwijs & Innvatie Vr de vrgenmen strategie wrdt verwezen naar het strategisch beleidsplan De vertaling van de strategie (uit het SBP) naar de financiële middelen is in deze meerjarenbegrting verwerkt. De aanvullende kwaliteitsimpuls uit de reserves ver de peride van ruim 1,6 mln uit het strategisch beleidsplan is in de meerjaren explitatie verwerkt. De gefrmuleerde delen uit het strategisch beleidsplan wrden gefinancierd uit de reguliere explitatie (baten en lasten). Dr de psitievere kengetallen (bven de gestelde nrm) is extra ruimte vrijgemaakt in deze meerjarenbegrting vr de kwaliteitsimpuls. Tijdens en na de peride die het SBP en de meerjaren begrting bestrijken, bevindt Spaarnesant zich binnen de grenzen van de hiervr vermelde kengetallen nderbuwd dr de jaarlijks bijgewerkte risic-analyse. Baten De lumpsumbekstiging vr persneel en materieel vlgt de stijging van het aantal leerlingen in het basisnderwijs en de daling in het speciaal (basis) nderwijs. Aangenmen is dat de inflatie ver de peride geheel wrdt gecmpenseerd (hgere lasten dr de inflatie heeft tt gevlg dat de baten k hger wrden). Dientengevlge heft er geen rekening gehuden te wrden met de effecten van inflatie. Alleen vr energie is de energieprijsinflatie aangehuden (2% bven de nrmale inflatie). De huisvestings(buw)kredieten vanuit de gemeente fluctueren en beïnvleden zwel de jaarlijkse verige verheidsbijdragen als de huisvestingslasten. Vr de peride gaan wij uit van 3,4 mln aan buwkredieten. (begrting 2013: 8,0 mln). De renvatiegelden vanuit de gemeente fluctueren en beïnvleden zwel de jaarlijkse verige verheidsbijdragen als de huisvestingslasten. Vr de peride gaan wij uit van 1,4 mln aan renvatiegelden (begrting 2013: 0,3 mln). Binnen de verige baten zijn de inkmsten vanuit de eigen fndsen (gelieerd aan de schlen) geheel buiten beschuwing gelaten. Dit zijn geen gelden waarver Spaarnesant vrijelijk mag beschikken (dit geldt k vr de lasten en de eventuele reserves bij de eigen fndsen). De bekstiging van de Prf. Van Gilseschl gaat per 1 augustus 2015 ver naar een cluster 2 instelling. De prestatiebx gelden blijven k van kracht in het jaar De huidige tezegging lpt tt en met De lgistiek van zrgmiddelen gaat veranderen. De middelen wrden via het SWV aan de schlen tegekend. De schlen gaan de zrg en verwijzing bekstigen. De bekstiging van de rugzakjes in het basisnderwijs (leerlinggebnden financiering) is p het huidige niveau verwerkt. Er is uitgegaan van gemiddeld 30 rugzakjes per jaar in het basisnderwijs. De bekstiging en tewijzing van de impulsgelden is tt en met 2016 ngewijzigd verwerkt. Het huidige huurcntract vr het bestuursgebuw lpt tt Om deze reden is een verlaging van de huurksten vanaf 2014 verwerkt. De pbrengst nderhuur van derden (OSZG en SWV) is ngewijzigd pgenmen. Indien de nderhuursituatie vr 2014 wijzigt, kan hiermee in de vaststelling van de huisvestingsbehefte rekening wrden gehuden. Pagina 5

6 De rentebaten laten een licht dalende trend zien dr de lagere liquide middelen. Vanaf 2014 is geen rekening gehuden met baten van STOPOZ. Indien de vrgenmen ntvlechting ng niet is geregeld, vindt een aanpassing van de MJB plaats p grnd van de samenwerkingsvereenkmst. De bijbehrende rerganisatieksten van het bedrijfsbureau zijn vrzien in Lasten De persnele lasten zijn dekkend met de bekstigingssystematiek die Spaarnesant hanteert. De krting p de frmatie van 2% per schl is in de meerjarenbegrting verwerkt. De teruglp in de frmatie dr de leerling daling in het SBO en SO wrdt pgevangen dr de (lichte) stijging in het basisnderwijs en/f natuurlijk verlp. De lasten van de Prf. Van Gilseschl gaan per 1 augustus 2015 ver naar een andere cluster 2 instelling. Dit vindt plaats znder transitieksten. De nrm vr de bvenschlse persnele lasten is de Berenschtnrm van 4%. Vanaf 1 augustus 2013 is Spaarnesant geheel eigen risicdrager vr de vervanging bij ziekte en zwangerschap. Dit levert een vrdeel p in de meerjarenbegrting (50k in 2014, 150k in 2015 en 200k in 2016). De kwaliteitsimpuls vanuit het strategisch beleidsplan is vr k, 480k in 2015 en 430k in 2016). Het huidige meerjaren nderhudsplan is de basis geweest vr de ksten van het nderhud in deze meerjarenbegrting. De drdecentralisatie van het (gemeentelijk) nderhud is buiten beschuwing gebleven. Er is van uit gegaan dat dit budgetneutraal gaat plaatsvinden. De afschrijvingen zijn verhgd met de begde investeringen die gaan plaatsvinden vanuit het strategische beleidsplan. De mgelijke vrdelen van het energiebesparingsplan dat in 2013 vrbereiding is, is niet in de meerjarenbegrting verwerkt. Reserves De resultaten in de meerjarenbegrting gaan ten gunste / ten laste van de reserves. De resultaten in de meerjarenbegrtingen zijn in lijn met de delstelling in het strategisch beleidsplan Het vertrek van de Prf. Van Gilseschl heeft geen gevlgen vr de reserves. De bekstiging van de BAPO vindt plaats dr de inzet van de reserves van 200k per jaar. De bekstiging van de rest van het tekrt vindt vr 200k per jaar dr de inzet van de reserves vr het wegvallen van de bruidsschat. Resultaat Het negatieve resultaat in de jaren is het gevlg van de geplande inzet van de reserveringen vr de ksten van BAPO, het wegvallen van de bruidsschat en de kwaliteitsimpuls vanuit het SBP Vr 2017 is er geen sprake meer van een negatieve rentabiliteit en wrdt een budgettair resultaat begd. Pagina 6

7 3. Kansen en Risic s Jaarlijks treden er situaties p die leiden tt nieuwe inzichten. Onderdeel hiervan zijn nverwachte tegenvallers f meevallers. Deze wrden in de kwartaalrapprtages als risic s en kansen verwerkt. Reële recente vrbeelden hiervan zijn nverwachte bezuinigingen van rijk f lkale verheid, een premiecrrectie dr het UWV f een crrectie p een leerlingentelling dr BRON. Vrts lpt Spaarnesant risic s dr situaties van nvrijwillig ntslag, waarbij achteraf een prcedure instrmtets wrdt afgewezen en de uitkeringsksten vr rekening van het schlbestuur kmen. De risic s van het buwheerschap bij buwprjecten is k een treffend vrbeeld hiervan. Op basis van de jaarlijkse risic-analyse wrdt hiervr gereserveerd. In 2013 is vastgesteld is dat een reserve van 8,6 miljen vldende is vr een bestuur met de mvang van Spaarnesant. Mede reden m de kmende jaren de extra kwaliteitsimpuls in het nderwijs te investeren (zie het gestelde nder het SBP) mdat de huidige reservepsitie hger is. Daarnaast is er sprake van een strakke bedrijfsvering die de kmende jaren via de planning en cntrl cyclus verder wrdt geïntensiveerd. De administratieve rganisatie en cmmunicatie, taken en verantwrdelijkheden en de samenwerking bvenschls, p stafniveau en met de schlen zijn allemaal meegenmen in het gestarte prces van Besturing & Organisatie. Del is naast vldende pbuw van middelen vr risic s, k de kans van het ptreden van tegenvallers dr futen f nvldende afstemming binnen de Spaarnesant rganisatie te vrkmen. Pagina 7

8 4. Explitatie, Balans & Kengetallen 4.1 Explitatie De aannames en uitgangspunten uit hfdstuk 2 hebben de vlgende cijfers tt gevlg. De bijdrage OCW is pgebuwd uit een materiele vergeding en een persnele vergeding. De persnele vergeding is ngeveer 85% van de ttale bijdrage OCW. De frse teruggang in de bijdrage OCW is vr een grt deel te wijten aan het verlies van de Prf. Van Gilseschl. De verige verheidsbijdragen bestaan uit persnele vergedingen (.a. Vreg- en Vrschlse Educatie) en uit huisvestingskredieten en renvatiegelden. In de verige baten kmen alle baten die niet verheid gerelateerd zijn. Hierbij is te denken aan gelden vanuit het samenwerkingsverband, tt detachering en nderhuur. De persnele lasten zijn pgebuwd uit zwel de vaste frmatielasten als de verige persnele lasten. De afschrijvingen zijn de afschrijvingen ver de geïnvesteerde middelen. De huisvestingslasten zijn zwel de huisvestingslasten die vr Spaarnesant zelf zijn (nderhudsksten, schnmaken, energie, huur en verige huisvestingslasten) als de kredieten en de renvatiegelden waarvan de gemeentelijke vergeding k bij de baten staan. De verige materiele lasten zijn vr een grt gedeelte de jaarlijkse lasten vr leermiddelen, ICT, inventaris en apparatuur. Pagina 8

9 4.2 Balans Onderstaand het begrte verlp van de activa en passiva. Uit bvenstaand verzicht blijkt het verlp van het eigen vermgen (de reserves). De reserves nemen af met de geprgntiseerde tekrten. Onder andere dr de kwaliteitsimpuls uit het strategisch beleidsplan lpen de reserves terug tt een bedrag van 9,4 mln in Dit is ng ruim bven de dr ns gestelde nrmen en k ruim bven de 8,6 mln die uit de risicanalyse naar vren is gekmen. De vrzieningen bestaan uit de vrzieningen vr jubilea en nderhud. In 2012 hebben wij een aanvullende dtatie in de nderhudsvrziening gedaan. Vr de jaren verwachten wij geen aanvullende dtaties meer. De meerjarennderhudsvrziening is nderbuwd dr het meerjaren nderhudsplan. De materiele vaste activa nemen te dr de impuls in de investeringen. In de peride wrdt er vr een bedrag aan 2,4 mln geïnvesteerd in materiele vaste activa. Dit is gemiddeld genmen 0,8 mln per jaar. Pagina 9

10 4.3 Kengetallen De nrmkengetallen zijn bepaald aan de hand van de in kaart gebrachte risic s en verplichtingen die Spaarnesant heeft in de kmende jaren. Hieruit is gebleken dat de minimale reserves van Spaarnesant 8,6 mln meten zijn m de risic s en verplichtingen te ndervangen tt aan Wij verwachten eind 2016 p een eigen vermgen te kmen van 9,4 mln. De huidige kengetallen zijn, mede als gevlg van de psitieve afgelpen jaarresultaten, aanzienlijk psitiever dan de nrmwaardes die landelijk wrden geadviseerd. Pagina 10

11 5. Liquiditeitsprgnse liquide middelen Patrn van de nrmale bekstiging wrdt gevlgd in peride De bekstiging van het ministerie van OCW is z pgebuwd dat de eerste 5 maanden ver het algemeen een stijgende lijn laat zien, en daarna tt en met december een dalende lijn. Wij verwachten dit patrn k binnen Spaarnesant. De investeringen, nderhudsuitgaven en tekrten in de meerjarenbegrtingen zijn in de liquiditeitsprgnse verwerkt. Pagina 11

12 6. Meerjarennderhudsplan Als Spaarnesant zijnde maken wij gebruiken van meerjarennderhudsplannen per schl(gebuw). Uit dit meerjarennderhudsplan blijkt dat er een piek is in het nderhud in de peride Hier is vr vrzien in Op de lange termijn kmen de baten vanuit het ministerie vereen met de nderhudslasten Pagina 12

Jan Nieuwenburg Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken onderwijs en jeugdbeleid

Jan Nieuwenburg Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken onderwijs en jeugdbeleid Gemeente Haarlem Jan Nieuwenburg Wethuder vlkshuisvesting, ecnmische en sciale zaken nderwijs en jeugdbeleid Returadres: Stadhuis, Pstbus 511 2003 PB Haariem Aan de leden van de cmmissie Samenleving I

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2012, Strategisch Beleidsplan 2013-2016 inclusief de meerjarenbegroting van Stichting Spaarnesant Collegebesluit 1. Het college stelt vast, op

Nadere informatie

4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par:

4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par: 4 5 8 9 5 * penbaar nderwijs Aan: Het cllege van B & W van de Gemeente Delft Pstbus 34 26 AH DELFT Pstbus 121 26 AC Dei Fr 15-251 228 Delft: Betreft: Uw kenmerk: ns kenmerk: infrmatie bij: Telefn: Email:

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride 01-01-2015 tt en met 27-08-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember 2015. Gedgekeurd dr de raad van tezicht

Nadere informatie

Mobiliteit binnen ABSA

Mobiliteit binnen ABSA Mbiliteit binnen ABSA Mbiliteit binnen ABSA Waar we spreken ver integraal persneelsbeleid [IPB] gaat het ver het in vereenstemming brengen c.q. huden van de ntwikkeling van persneelsleden met de ntwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Financieel beleidsplan

Financieel beleidsplan Financieel beleidsplan Versie Wijzigingen Status Versie 3.0 Gedgekeurd RvT 9-10-2015 Psitief advies MR 27-10-2015 Vastgesteld RvB 28-10-2015 Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. Del financieel Beleidsplan 3 3.

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur heeft behoefte de volgende punten nader toe te lichten.

Het Algemeen Bestuur heeft behoefte de volgende punten nader toe te lichten. Aan de Raad van de gemeente Schiedam Pstbus 151 31 EA Schiedam Kenmerk: DIR/U26263/AK/mt Vlaardingen, 7 juli 26 Betreft: Begrting 27 Geachte Raad, Hierbij bieden wij u de begrting 27 aan van de GGD Nieuwe

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 Jaarverslag 2013 G.M.M. Bervets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. BELEID 2.1. Visie 2.2. Delstellingen 2.3. Samenvatting 3. FINANCIELE RAPPORTAGE

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIBLIOTHEEKWERK GEMEENTEN OOSTERSCHELDEREGIO

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIBLIOTHEEKWERK GEMEENTEN OOSTERSCHELDEREGIO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIBLIOTHEEKWERK GEMEENTEN OOSTERSCHELDEREGIO 2014-2017 De gemeenten Brsele, Ges, Kapelle, Reimerswaal, Schuwen-Duiveland en Thlen Overwegende dat, zij sinds 1 januari 2007 gezamenlijk

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening 2Ot4 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Algemeen Orga nisatiestructu u r JAARSTUKKEN 214 Jaarrêkening Balans per 31 december 214 Prgramma verantwrding (staat van baten en lasten) Telichting behrende tt

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Notitie: De toekomst van de kleine scholen - oktober 2015

Notitie: De toekomst van de kleine scholen - oktober 2015 Ntitie: De tekmst van de kleine schlen - ktber 2015 Werkveld: Datum: Vastgesteld: Advies GMR: Eerst vlgende tetsing: Gewijzigd: Advies GMR: Bestuur en rganisatie Januari 2015 Januari 2015 25 maart 2015

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Silo Dialla

Beleidsplan Stichting Silo Dialla Beleidsplan 2016 2021 Stichting Sil Dialla Beleidsplan 2016 2021, Stichting Sil Dialla 1 Inhudspgave 1. Inleiding 2. Strategie 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten van Sil Dialla 2.2. Missie 2.3. Werkzaamheden

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

onderzoeksopzet Get Hoekt

onderzoeksopzet Get Hoekt nderzekspzet Get Hekt 1 inleiding 1-1 aanleiding De stichting Get Hekt is in 2008 pgericht en heeft sindsdien subsidie ntvangen van de deelgemeente Hek van Hlland. In de afgelpen jaren zijn er in de deelraad

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

*D14.006035* D14.006035

*D14.006035* D14.006035 *D14.006035* D14.006035 ZAAKNUMMER: Technische telichting Cllegeadvies Onderwerp: Gemeentelijke belastingverrdeningen 2015 Ambtenaar: Rb van den Heuvel Ieder jaar stelt de raad de Verrdeningen gemeentelijke

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden. Liquidatieregeling en persneelsplan 1. AANLEIDING De gemeenten Westland en Midden-Delfland slten in 2005 een cnvenant waarbij werd vereengekmen dat de gemeente Midden-Delfland uittreedt uit de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

SAMEN KANSRIJK! visie op passend onderwijs in Smallingerland en omgeving. Versie 3 Vastgesteld stuurgroep per mail 6 oktober 2014

SAMEN KANSRIJK! visie op passend onderwijs in Smallingerland en omgeving. Versie 3 Vastgesteld stuurgroep per mail 6 oktober 2014 SAMEN KANSRIJK! visie p passend nderwijs in Smallingerland en mgeving Versie 3 Vastgesteld stuurgrep per mail 6 ktber 2014 Visie SK!, versie 3 1 Inhud 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 3 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d Intern Tezichtkader Intern Tezichtkader vastgesteld d.d. 21-5-2012 Krte Telichting. Naar aanleiding van afspraak p de vrige bijeenkmst. Als uitgangspunt is gekzen het Intern Tezichtkader dat in het vrjaar

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs w Jaarrekening 2010 - Balans - Resultatenrekening StOK (Stichting Onderhud van de Krnbeurs) Pstbus 2914 2601CX Delft Tel.: 015-2124742 KvK.: 41147238 Email: stk@krnbeurs.nl BTW: NL8109.69.798.B01 Jaarrekening

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2019

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2019 Veel gestelde vragen Huurverhging 2019 GrenWest heeft de antwrden p een aantal veel gestelde vragen vr u p een rij gezet. De vragen zijn nderverdeeld in de vlgende nderwerpen: Algemeen Inkmensverklaring

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Cpr 18047A Accuntantsprtcl behrend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II Dit Accuntantsprtcl is p maat gemaakt vr de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II. Het betreft het vlgende prduct, genemd

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

wethouder Stolk Van: M. Bouwman Tel nr: 8350 Nummer: 17A.00386

wethouder Stolk Van: M. Bouwman Tel nr: 8350 Nummer: 17A.00386 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Buwman Tel nr: 8350 Nummer: 17A.00386 Datum: 18 april 2017 Tekenstukken: Nee Bijlagen: - Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Team: Realisatie & Beheer

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Paulus Potterplein XJ Kaatsheuvel. Tel JAARVERSLAG MR

Paulus Potterplein XJ Kaatsheuvel. Tel JAARVERSLAG MR Paulus Ptterplein 2 5171 XJ Kaatsheuvel Tel 0416-540520 Email mr@denbussel.nl JAARVERSLAG MR 2016-2017 1 Inleiding De Medezeggenschapsraad (MR) van OBS Den Bussel bestaat uit vertegenwrdigers vanuit nderwijzend

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Tot wanneer is het nog passend?

Passend Onderwijs. Tot wanneer is het nog passend? Wat zijn de grenzen aan de zrg die de Uilenburcht kan bieden? Tt hever reikt de draagkracht van De Uilenburcht? Achtergrnd Het uitgangspunt van De Uilenburcht is altijd dat we nze leerlingen z lang mgelijk

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Samenstelling van de Raad van Commissarissen De Kim b.v. op 31 december 2015 o De heer drs. J.J. van der Leij o Mevrouw C.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen De Kim b.v. op 31 december 2015 o De heer drs. J.J. van der Leij o Mevrouw C. JAARVERSLAG 2015 WIK DE VERENIGING De vereniging Willen Is Kunnen, pgericht in 1909 in Amsterdam en sinds 2003 gevestigd in Nrdwijk, is een vereniging bestaande uit ngeveer 5.000 leden. Delstelling van

Nadere informatie

Jeroen de Groot (Witte Vrouwen) Rolf de Groot (Maaspleinschool) Rien van Keeken (Jan Nieuwenhuyzen school) Johan van der Pol (Oog in Al school)

Jeroen de Groot (Witte Vrouwen) Rolf de Groot (Maaspleinschool) Rien van Keeken (Jan Nieuwenhuyzen school) Johan van der Pol (Oog in Al school) VERSLAG VERGADERING GMR Datum 1 april 2003 Aanwezig Eric van Baarscht (BCPO) Hans van Dijk (bestuur BCPO) Jeren de Grt (Witte Vruwen) Rlf de Grt (Maaspleinschl) Hans van Heusden (Overvecht) Rien van Keeken

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR Ontvangstbevestiging gestuurd Aanvraag cmpleet ja / nee Gescand en verwerkt in Carel behandeld dr: d.d.: AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014-2015 Wij verzeken u de telichting vr het invullen

Nadere informatie