Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies van de Rijksdienst vr Ondernemend Nederland (RVO) waarin beknpt wrdt nagegaan f weidegang als vrwaarde kan wrden gesteld vr het verkrijgen van de subsidie. Subsidies waar weidegang als vrwaarde kan wrden gesteld In het kader van integrale duurzaamheid vindt Natuur & Milieu het wenselijk dat weidegang een vrwaarde is vr het tekennen van bepaalde subsidies. Weidegang is niet alleen bevrderlijk vr het dierenwelzijn; k het milieu is erbij gebaat. Als er beweid wrdt heft er minder bemest en gemaaid te wrden met zware machines, en de ammniakemissie wrdt teruggedrngen drdat vaste mest en urine gescheiden wrdt. Daarnaast is verse keienmest een gede brn vr bidiversiteit: het trekt insecten en wrmen aan en bevrdert de bidiversiteit van het grasland. Dit is weer bevrderlijk vr weidevgels en andere dieren. De vlgende subsidies kunnen een grtere duurzaamheidswinst realiseren wanneer ze alleen wrden tegekend als de aanvrager k weidegang tepast p het bedrijf. MIA en VAMIL Deze subsidie is bedeld m vrdelig te kunnen investeren in milieuvriendelijke maatregelen. Er is een milieulijst met maatregelen waarvr de regeling is bedeld. Het gaat m milieuvriendelijke en energiezuinige technieken. Het is niet bekend f deze subsidie vr 2016 weer gaat gelden. Weidegang wrdt in de lijst met investeringen niet genemd. Er zijn echter wel milieuvrdelen van weidegang: er heft minder bemest en gemaaid te wrden met zware machines, en de ammniakemissie wrdt teruggedrngen drdat vaste mest en urine gescheiden wrdt. Gezien deze milieuvrdelen kan weidegang als vrwaarde wrdt gesteld vr het verkrijgen van de subsidie. Eventueel zu weidegang mwille van de psitieve milieuvrdelen k kunnen wrden tegevegd aan de lijst met gesubsidieerde maatregelen. Grenverklaring Het gaat hier m een vrdelige lening vr grenprjecten: prjecten die een psitief effect p het milieu en de natuur hebben. De thema s binnen de grenverklaring zijn 1) natuur, 2) bilgische landbuw, 3) landbuw en 4) duurzame grndstffen. In categrie 3 is weidegang al een eis vr het verkrijgen van de subsidie. Binnen categrie 2 kan het lgisch zijn m k weidegang als vrwaarde te stellen. Wanneer het natuurgebied dat telaat, zu k in categrie 1 m weidegang kunnen wrden gevraagd. Categrie 4 gaat niet ver de veehuderijfase van dierlijke prductie en dus is weidegang niet in te passen in die categrie. In de categrieën waar weidegang ng geen vrwaarde is, is het echter wel mgelijk m - evenals in categrie 3 weidegang als vrwaarde te stellen vr het verkrijgen van de subsidie. Gezien de psitieve effecten van weidegang p milieu en natuur, kan z de duurzaamheidswinst van de subsidie wrden vergrt.

2 Garantstelling landbuw 2015 De verheid stimuleert (jnge) agrariërs m zich te ntwikkelen, te investeren en duurzaam en efficiënt te prduceren. Het ministerie van Ecnmische Zaken ndersteunt hen dr garant te staan bij het afsluiten van een aanvullende lening. Het gaat m een lening vr investeringen waarmee bijvrbeeld de prductieksten wrden verlaagd, de kwaliteit van prducten wrdt verhgd f waarbij het milieu, hygiëne f dierenwelzijn verbeterd wrdt. Dierenwelzijn en milieu wrden genemd als pties waarvr een lening kan wrden verstrekt; hier kan weidegang ged wrden ingepast. Vr het vergrten van de duurzaamheidswinst van de Garantstelling landbuw kan weidegang als vrwaarde wrden gesteld m de subsidie te mgen ntvangen. Investeringen in integraal duurzame stallen RLS 2014 Met deze subsidie investeren agrarisch ndernemers in de huisvesting van hun dieren. Daarbij huden ze extra rekening met dierenwelzijn en ze helpen de uitstt van ammniak te verminderen. De regeling is p dit mment geslten en het is ng niet bekend f deze weer gepend gaat wrden. Naast een duurzaam stalsysteem, draagt weidegang k bij aan een vermindering van ammniakemissies. Daarnaast is weidegang psitief vr dierenwelzijn. Ondanks dat dit een subsidie vr een stalsysteem is, past weidegang wel ged binnen het del en thema van de subsidie en is het passend m het tepassen van weidegang als vrwaarde te stellen vr het verstrekken van de subsidie. Verduurzaming veehuderij UDV De subsidie is bedeld ter bevrdering van de 15 ambities 1 die zijn pgesteld dr de verheid, de veehuderijbranche en maatschappelijke rganisaties m tt een vlledig duurzame veehuderij te kmen in De subsidie kan p dit mment niet aangevraagd wrden; het is niet bekend f er herpening plaats gaat vinden. De subsidie kan p twee manieren besteed wrden: Vr het pstellen van een UDV-verbeterplan Een rganisatie f nderneming stelt een plan p dat bijdraagt aan verduurzaming in de veehudering. Hieraan den ten minste twee ndernemingen uit de dierlijke prductieketen actief mee. Vr het uitveren van een UDV-prject Dit is een samenwerkingsverband van minstens drie partijen. Ten minste twee daarvan behren tt de dierlijke prductieketen en ten minste één daarvan is een nderneming f rganisatie die juist niet tt de keten behrt. Dierenwelzijn en diergezndheid zijn twee van de vijftien pgestelde ambities die een directe relatie met weidegang hebben, waardr dit een geschikte vrwaarde is die gesteld kan wrden aan deze subsidie. Echter, k van andere ambities kan weidegang een nderdeel zijn: klimaat, mineralen, srtenrijkdm, bdemkwaliteit en lkale verbinding zijn aspecten waar weidegang k een psitieve invled p kan hebben. Natuur & Milieu ziet weidegang als een nmisbaar nderdeel van een vlledig duurzame veehuderij, en het is daarm passend m weidegang als vrwaarde p te nemen vr het verstrekken van deze subsidie. 1

3 Aanbesteden van innvaties (SBIR) Met SBIR daagt de verheid ndernemers uit m maatschappelijke prblemen p te lssen met innvatieve prducten en diensten. Incidenteel zet de verheid prijsvragen in m te zeken naar nieuwe, creatieve en ncnventinele ideeën met cmmercieel perspectief. Ok wrdt sms een aanbesteding gebruikt m bewezen innvaties p grtere schaal te te passen. Er zijn p dit mment geen pen prepen. Omdat deze subsidie afhankelijk is van een vraag f pdracht vanuit de verheid, bepaalt de inhud van die pdracht f weidegang in een subsidie past. Wel kan weidegang in de mschrijving van de pdracht pgenmen wrden, f als vrwaarde wrden gesteld vr het verkrijgen van de subsidie. Subsidies die mgelijk te cmbineren zijn met weidegang De vlgende subsidies zuden een tl kunnen zijn m weidegang te stimuleren. Omdat het gaat m subsidies mtrent natuur- en landschapsbeheer, kan echter niet met zekerheid wrden gezegd f weidegang binnen een subsidie geschikt is. Dit mdat de inhud en vrwaarden van de subsidies afhankelijk zijn van de prvinciale natuurbeheerplannen. Natuurbeheer SNL Deze subsidie bestaat uit drie aparte nderdelen waarvr een vergeding kan wrden aangevraagd (zie hiernder). Aangezien natuurbeheerplannen dr de prvincie wrden pgesteld, verschillen de vrwaarden en mgelijkheden vr deze subsidie per prvincie. Subsidie vr natuurbeheer: Subsidie vr een bepaald beheertype (i.e. aan welke terreinkenmerken een gebied met vlden); Minimaal 358 dagen per jaar gratis tegankelijk. Subsidie vr agrarisch natuurbeheer: Vlgens delen prvincie vr agrarisch natuurbeheer; Alleen via deelname aan een cllectief beheerplan. Subsidie vr landschapsbeheer: Vergeding vr het nderhud van bestaande landschapselementen, bijv. bsjes, hagen, pelen en kntbmen. Als de beheerplannen van de prvincie weidegang (c.q. bemesting) in het gebied telaten, is het mgelijk m bijv. het jngvee van de ber in een (agrarisch) natuurgebied te plaasten. Afhankelijk van de prvincies kan dit k als vrwaarde wrden gesteld in de subsidie vr natuurbeheer. De ber met dan wel eigenaar f pachter zijn van het terrein. De subsidie vr landschapsbeheer lijkt minder geschikt vr het cmbineren met weidegang, mdat het enkel ver het nderhud van landschapselementen gaat. Echter, mdat keien in de wei k een nderdeel van het Nederlandse landschap zijn, kan er wel ver nagedacht wrden m weidegang k als nderdeel van landschapsbeheer te zien en dus als vrwaarde p te nemen vr het verstrekken van de subsidie. Natuurbeheer agrarisch SNL Dit is een subsidie vr agrarisch ndernemers die hun landbuwgrnd (gedeeltelijk) willen gebruiken vr natuurbeheer. Er zijn twee pakketten: 1) agrarische beheerpakketten (denk aan weidevgelbeheer, akkervgelbeheer f btanische pakketten) en 2) landschapsbeheerpakketten (denk aan hgstambmgaard, kntbmen, hutwal, pelen f een wandelpad). De prvincies stellen de vrwaarden, de natuurbeheerplannen en de beheerpakketten vast.

4 De subsidie is speciaal bedeld vr agrariërs. Omdat het ver natuurbeheer van landbuwgrnd gaat, is weidegang mgelijk niet in lijn met de subsidie. Het is echter wel mgelijk m buiten het weidevgelseizen f elders p het bedrijf weidegang als vrwaarde te stellen. Ok binnen het pakket landschapsbeheer zu weidegang kunnen wrden ingepast, want keien vrmen een belangrijk deel van het Nederlandse landschap. Binnen deze subsidie zijn er dus vldende aanknpingspunten m weidegang p te nemen als vrwaarde vr het verkrijgen van de subsidie. Natuurbeheer PSN Deze subsidie is beschikbaar vr natuurbeheerders die natuurterreinen willen behuden en verder ntwikkelen. De regeling is p dit mment geslten, er is geen infrmatie ver mgelijkheden in de tekmst. Ok hier geldt dat de vrwaarden vr de subsidie afhankelijk zijn van de beheerplannen van de prvincies. De aanvrager met eigenaar f beheerder zijn van het terrein. Wanneer weidegang bij kan dragen aan het behud f de ntwikkeling van het natuurgebied, kan dit in het natuurgebied wrden tegepast. Een andere ptie is dat weidegang p het bedrijf met wrden tegepast m de subsidie te kunnen ntvangen. Natuurbeheer agrarisch PSAN Deze subsidie is bestemd vr het behuden en ntwikkelen van natuurwaarden in landbuwgebieden en natuurterreinen. De regeling is p dit mment geslten, er is geen infrmatie ver mgelijkheden in de tekmst. De regeling is bedeld vr beheerders van landbuwgrnd en natuurterreinen. Wanneer weidegang bij kan dragen aan het behud f de ntwikkeling van natuurgebied, kan dit in het gebied wrden tegepast. Een andere ptie is dat weidegang p het bedrijf met wrden tegepast m de subsidie te kunnen ntvangen. Kwaliteitsimpuls natuur en landschap SKNL De subsidie is bedeld vr ndernemers die (agrarisch) natuurbeheer willen uitveren. Er zijn twee vrmen van deze subsidie: Investeringssubsidie Deze subsidie is bedeld vr maatregelen die het gebied (zwel landbuwgrnd als bs en natuurterrein) geschikt maken vr natuurbeheer f die de natuurkwaliteit van het terrein verhgen. Subsidie functieverandering Dit is een subsidie vr het blijvend mzetten van landbuwgrnd in bs f andere natuur. Het is van de situatie afhankelijk f weidegang is te te passen in een gebied waar natuurbeheer plaats gaat vinden. Er kan wel als vrwaarde wrden gesteld dat (elders) p het bedrijf weidegang wrdt tegepast m de subsidie te verstrekken. Plattelandsntwikkelingsprgramma (POP3) POP3 levert een bijdrage aan innvatie van de agrarische sectr m duurzamer en cncurrerender te ndernemen. De regeling belnt agrariërs vr het leveren van maatschappelijke prestaties (bijvrbeeld agrarisch natuurbeheer). Onder POP3 vallen een aantal subsidieregelingen (bijvrbeeld Natuur- en Landschapsbeheer SNL), dus hier wrdt verder niet ingegaan p deze subsidiemaatregel.

5 Overige subsidies Vaarvergeding De vaarvergeding is een tegemetkming vr meerksten die gemaakt meten wrden dr agrariërs die niet al hun percelen gemakkelijk kunnen bereiken m daar landbuwactiviteiten uit te veren. De regeling is p dit mment geslten en het is ng niet bekend f deze weer gepend gaat wrden. Weidegang kan wrden tegevegd als vrwaarde vr het verkrijgen van de subsidie. Fijnstfmaatregelen 2014 Het gaat m een subsidie vr het nemen van fijnstfmaatregelen. Vr rundvee gaat het m een emissiearm stalsysteem. Het is niet bekend f deze subsidie in de tekmst weer gaat lpen. Om de duurzaamheidswinst van deze subsidie te vergrten, is het mgelijk m weidegang als vrwaarde p te nemen vr het verstrekken van de subsidie. Investeren in mestbewerkingsinstallaties Deze subsidie is vr agrariërs die willen investeren in installaties m de mest te bewerken die p hun bedrijf wrdt geprduceerd. De regeling is p dit mment geslten en het is ng niet bekend f deze weer gepend gaat wrden. Om de duurzaamheidswinst van deze subsidie te vergrten, is het mgelijk m weidegang als vrwaarde p te nemen vr het verstrekken van de subsidie. Metingen ammniakuitstt De subsidie is vr veehuderijen en agr-mkb-ndernemingen die in een samenwerkingsverband metingen willen den naar de uitstt van ammniak. De regeling is p dit mment geslten en het is ng niet bekend f deze weer gepend gaat wrden. Om de duurzaamheidswinst van deze subsidie te vergrten, is het mgelijk m weidegang als vrwaarde p te nemen vr het verstrekken van de subsidie. Vrlichtings- en afzetbevrderingsacties 2015 Met deze subsidie kunnen bereps- en sectrrganisaties vrlichting geven ver de kwaliteit, vedselveiligheid en exclusiviteit van landbuwprducten uit de Eurpese Unie. Het gaat hier m het vrlichten van cnsumenten ver landbuwprducten, waarbij één van de vrwaarden is dat de afkmst van de prducten niet wrdt benadrukt. De subsidie is bedeld vr bereps- en sectrrganisaties en daarmee niet direct van tepassing p veehuders. Er kan gedacht wrden m de vrwaarde vr weidegang p te nemen, als er sprake is van prmtie van zuivelprducten. Immers, weidegang draagt bij aan de kwaliteit en exclusiviteit van landbuwprducten uit de EU.

6 Prbleemgebiedenvergeding PGV Deze subsidie kan vanaf 2015 niet meer aangevraagd wrden. VAMIL-cmpensatie Deze subsidie is vr agrarisch ndernemers die in 2007 f 2008 hebben geïnvesteerd in duurzame kassen f stallen. De subsidie geldt mmenteel niet meer.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Drs. Frank Beemer Mr. Niclette Oud Ir. Rachel Beerept Dr. Caspar van den Berg, MSc Drs. Maaike Zunderdrp Lilian de Graauw, MSc 24 februari 2011 42598 2 Evaluatie

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen

Rapportage consultatieronde vitamine D- suppletieadviezen Rapprtage cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen (inclusief vitamine K) Het Vedingscentrum Mei 2011, Den Haag Rapprt cnsultatiernde vitamine D- suppletieadviezen Rapprt cnsultatiernde vitamine D-

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie