IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT"

Transcriptie

1 BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Gemeenten meten p grnd van de Wet verplichte meldcde beschikken ver een meldcde en de ambtsinstructie vr leerplichtambtenaren aanpassen. Verder meten zij er vr zrgen dat medewerkers die structureel cntacten met burgers nderhuden kennis hebben van de meldcde en weten he zij deze meten gebruiken. Ok meten gemeenten hen faciliteren in de tepassing van de meldcde. Tensltte meten gemeenten tezicht huden p de naleving van de Wet verplichte meldcde dr instellingen vr maatschappelijke ndersteuning en kinderpvang. Uit een inventarisatie nder de gemeenten in Nrdst-Brabant blijkt dat zij ng niet beschikken ver een meldcde. Wel heeft het Reginaal Bureau vr Leerplicht en Vrtijdig Schlverlaten Brabant Nrdst nlangs een passage pgenmen in de ambtsinstructie vr leerplichtambtenaren. Een aantal andere gemeenten is bezig met de aanpassing van de ambtsinstructie vr leerplichtambtenaren. Op verzek van de gemeenten in Nrdst Brabant heeft de gemeente s-hertgenbsch in verleg met de reginale ambtelijke werkgrep huiselijk geweld en kindermishandeling een vrstel ntwikkeld vr de implementatie van de verschillende nderdelen van de meldcde. In dit vrstel wrden de verschillende nderdelen tegelicht en daarna vertaald in een cnceptcllegevrstel. Del is m het cllegevrstel daarna z snel mgelijk te laten vaststellen dr de clleges van B&W. De Wet verplichte meldcde is immers al p 1 juli 2013 in werking getreden. 2. GEMEENTELIJKE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Meldcde De meldcde die als bijlage is bijgevegd bij het cncept-cllegevrstel vldet aan de minimumeisen uit de Algemene maatregel van bestuur, sluit aan bij het stappenplan van het Basismdel meldcde van VWS en bij vrbeelden van meldcdes die andere gemeenten inmiddels hebben vastgesteld. Vr medewerkers die met de meldcde gaan werken wrdt een stappenkaart ntwikkeld, waarin duidelijk wrdt aangegeven he te handelen en waarin de belangrijke cntactgegevens staan. Deze stappenkaart is k digitaal beschikbaar in de vrm van een app die gratis gedwnlad kan wrden p telefn f tablet (Meldcde Rijksverheid van het ministerie van VWS). Daarnaast wrdt een signaleringsfrmulier ntwikkeld dat medewerkers kunnen gebruiken m hun infrmatie ver (vermedens van ) huiselijk geweld en kindermishandeling te registreren. 1

2 Aanpassing ambtsinstructie leerplichtambtenaren Er is een ambtsinstructie vr de leerplichtambtenaren. Dat is een verplichting p grnd van artikel 16 van de Leerplichtwet 1969 vierde lid. Deze instructie met dr het Cllege van B&W wrden vastgesteld. Op grnd van sub e van genemd artikel dient de ambtsinstructie tevens een meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling te bevatten. Hiervr is een wijziging ndig. Artikel 2 van de ambtsinstructie gaat ver preventie. In dit artikel wrden aan de medewerker leerplicht/rmc een aantal taken tebedeeld. De verplichting tt het vlgen van de meldcde, althans de stappen daaruit, kan het best wrden pgenmen in dit artikel. Daarte dient een zevende lid te wrden tegevegd. Dat zevende lid luidt als vlgt: 7. zrgt ervr dat bij de uitvering van hun taken vereenkmstig het in de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling pgenmen stappenplan wrdt gehandeld. In Oss is dit bewuste artikel verigens al aan de ambtsinstructie tegevegd zie bijlage. Bij de implementatie kunnen de leerplichtambtenaren gebruik maken van de stappenkaart, de app en het signaleringsfrmulier. Regeling vr gegevensuitwisseling De meldcde geeft de stappen aan die een medewerker dient te zetten alvrens tt een beslissing te kmen ver de vraag f hij gebruik met maken van zijn meldrecht f niet. Omdat hier een wettelijke verplichting wrdt uitgeefend is vr het intern vastleggen van gegevens vereenkmstig het stappenplan geen privacyreglement ndzakelijk. Een van de gerechtvaardigde delen waarbinnen gegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persnsgegevens gestalte kan krijgen is namelijk het uitveren van een wettelijke verplichting. Dat is een gerechtvaardigd del. Ok handelt een ambtenaar in het belang van de gezndheid van de betrkkene(n). Ok hierin is een reden gelegen waarm gegevens kunnen en mgen wrden verwerkt. In het stappenplan is vrzien in verleg met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en/f het Steunpunt Huiselijk Geweld en de betrkkenen zelf. Maar k hiervr geldt dat hiervr geen reglement ndzakelijk is. Immers k hier wrdt gehandeld binnen de wettelijke verplichting. Overigens kan het Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling z ndig anniem wrden gecnsulteerd. Wanneer samenwerkende rganisaties, bijvrbeeld in een wijkteam f een basisteam, gegevens willen uitwisselen, is wel een regeling vr gegevensuitwisseling ndig. In deze regeling meten de samenwerkende partners cncreet wrden benemd, met wrden aangegeven welke gegevens wrden uitgewisseld met welk del. Op basis van praktijkervaring wrdt een mdelregeling gegevensuitwisseling ntwikkeld en ter beschikking gesteld aan alle gemeenten. Schling en facilitering gemeentelijk medewerkers Schling 2

3 De gemeentelijke meldcde is van tepassing p alle medewerkers van een gemeente. Slechts een deel van deze medewerkers heeft echter structurele cntacten met burgers en kan dus te maken krijgen met signalen en/f situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is belangrijk m deze mensen te schlen in het tepassen van de meldcde. Het herkennen van signalen van huiselijk geweld en het bespreekbaar maken ervan is immers niet eenvudig. Te schlen medewerkers Schling is van belang vr uitverend medewerkers die regelmatig cntacten met burgers hebben. Wie dat zijn verschilt per gemeente. Elke gemeente met vr zichzelf nagaan welke uitverend medewerkers zij wil schling zdat wrdt vldaan aan de Wet verplichte meldcde. Daarnaast is schling relevant vr de leidinggevenden van deze medewerkers. Ok leidinggevenden krijgen immers dr de meldcde specifieke verantwrdelijkheden die m specifieke kennis en cmpetenties vragen. Hierbij kan gedacht wrden aan ndersteunen, faciliteren en adviseren van hun medewerkers. Als gemeenten werken met een aandacht functinaris huiselijk geweld en kindermishandeling, dan kmt k deze in aanmerking vr schling. Gemeenten bepalen zelf f zij een aandacht functinaris aanstellen ver de beschikbaarheid van de ndzakelijke deskundigheid afspraken maken met een andere gemeente, het Steunpunt Huiselijk Geweld f het Advies en Meldpunt Kindermishandeling 1. Reginaal schlingsplan huiselijk geweld en kindermishandeling Vr al deze medewerkers rganiseren we p de schaal van Nrdst Brabant in 2014 en 2015 een reginaal schlingsplan. Binnen de kaders van dit plan kan iedere gemeente afspraken maken ver het cncrete schlingsaanbd vr verschillende grepen medewerkers. Onderwerpen/mdules die aan bd kunnen kmen tijdens de schling zijn: - Kennis ver de Wet verplichte meldcde en de achtergrnd daarvan. - Telichting p de meldcde, de aangepaste ambtsinstructie vr leerplichtambtenaren en de regeling vr gegevensuitwisseling. - Telichting p de verschillende vrmen van huiselijk geweld en kindermishandeling. - Cmpetenties als: Leren herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Cnsulteren, bespreekbaar maken van signalen met cllega s, leidinggevenden e.d. Risic s leren inschatten. Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar leren maken (gesprekvering). Leren handelen in gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling (handelingsverlegenheid wegnemen). 1 Vanaf 1 januari 2015 gaan het Steunpunt Huiselijk Geweld en de Advies en Meldpunten Kindermishandeling in Nrdst Brabant p in het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. 3

4 - Telichting p rganisaties die kunnen wrden ingeschakeld in geval van (vragen ver) huiselijk geweld en kindermishandeling (sciale kaart). De schling en training wrden verzrgd dr het Steunpunt Huiselijk Geweld en de Advies en Meldpunten Kindermishandeling in de regi. In 2014 en 2015 wrden de cursussen gefinancierd vanuit de reginale reserve van de aanpak huiselijk geweld. Het schlingsplan dat is besprken in het bestuurlijk verleg huiselijk geweld en kindermishandeling van nvember 2013 wrdt daarte aangepast en met financiële nderbuwing vrgelegd aan het bestuurlijk verleg in maart Vr 2016 en verder wrden gemeenten geadviseerd p hun begrting een budget p te nemen vr pfriscursussen vr zittende medewerkers en vr schling van nieuwe medewerkers 2. Acties gemeenten In 2014: - Gemeenten bepalen welke medewerkers zij willen laten schlen en welke kennis en cmpetenties zij belangrijk vinden. - Het Steunpunt Huiselijk Geweld verlegt met de gemeenten ver hun vraag en het aanbd en rganiseert p basis hiervan de schling. - Het Steunpunt Huiselijk Geweld en de Advies en Meldpunten Kindermishandeling veren de schling aan. - Tensltte wrdt de schling met de betrkkenen geëvalueerd. In 2015 wrden pfriscursussen en schling vr nieuwe medewerkers gerganiseerd. In 2016 en verder maken gemeenten gezamenlijk afspraken met het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) ver de schling van nieuwe medewerkers en de bijschling van zittende medewerkers. Facilitering Behalve dr middel van schling verplicht de meldcde gemeenten k p andere manieren m de randvrwaarden te scheppen vr een veilig werk- en meldklimaat vr medewerkers dr: - Deskundige ndersteuning te rganiseren vr medewerkers. Dit kan dr intern een aandacht functinaris aan te wijzen f dr afspraken hierver te maken met andere gemeenten, het Steunpunt Huiselijk Geweld f Advies en Meldpunt Kindermishandeling. - De meldcde te verankeren in de werkprcessen en intrductieprgramma s binnen de rganisatie. - Ervr te zrgen dat medewerkers tegang hebben tt de meldcde, de stappenkaart, de app en het signaleringsfrmulier (digitaal). 2 Afhankelijk van de vraag variëren de ksten van 550 eur vr een minimale pfriscursus (20 deelnemers, 1 dagdeel) tt 2250 eur vr een maximale pfriscursus (12 deelnemers, 2 dagdelen) per jaar. Prijspgave prijspeil 2014 Steunpunt Huiselijk Geweld. 4

5 - Intern en extern te cmmuniceren dat het tegengaan van (de gevlgen van) huiselijk geweld en kindermishandeling, zals mschreven in de meldcde, beleid is van de gemeente en dat van medewerkers wrdt verwacht dat zij cnfrm de meldcde handelen. - De werking van de meldcde regelmatig te evalueren en z ndig acties in gang te zetten m de tepassing van de meldcde te ptimaliseren. - Vast te leggen he de gemeente de medewerkers ndersteunt als zij dr burgers in f buiten rechte wrden aangesprken ver de wijze waarp zij de meldcde tepassen. Het advies aan gemeenten is m een medewerker aan te wijzen die er verantwrdelijk vr is dat al deze zaken gerganiseerd wrden en wrden uitgeverd. Dit kan de aandacht functinaris zijn, maar als er vr gekzen wrdt m binnen de gemeente geen aandacht functinaris aan te wijzen kan k een andere medewerker de pdracht krijgen m dit te regelen. Deze medewerkers kunnen k verantwrdelijk wrden gemaakt vr het tezicht p de meldcde en de naleving daarvan dr instellingen vr maatschappelijke pvang en kinderpvang (zie par. 4). Daar waar mgelijk wrdt reginale ndersteuning gebden, zals d.m.v. de meldcde, stappenkaart, het signaleringsfrmulier en een cmmunicatieplan dat intern en extern gebruikt kan wrden vr de cmmunicatie ver de meldcde. 3. GEMEENTELIJK TOEZICHT OP INSTELLINGEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN KINDEROPVANG De Wet verplichte meldcde maakt de gemeenten verantwrdelijk vr het tezicht p de instellingen vr maatschappelijke ndersteuning en kinderpvang. De gemeenten meten erp tezien dat deze instellingen een meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling hebben die vldet aan de minimumeisen uit de Algemene maatregel van bestuur en dat de instellingen de kennis en het gebruik van die meldcde nder medewerkers stimuleren. Bij het uitefenen van tezicht beschikken gemeenten: - Op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht ver de bevegdheid m infrmatie p te vragen en z ndig eisen te stellen aan instellingen. - Over de vlgende handhavingsinstrumenten: last nder dwangsm, bijvrbeeld de plicht m de tekst van de meldcde aan te passen en/f m met een actieplan te kmen vr interne vrlichting en training. Het pnemen van de meldcde als subsidievrwaarde is alleen mgelijk als de meldcde kan wrden gezien als een wijze waarp f een middel waarmee het del van de subsidie wrdt bereikt. Instellingen die nder het tezicht van de gemeenten vallen - Alle instellingen vr maatschappelijke ndersteuning en kinderpvang die niet nder een inspectie vallen. Bijvrbeeld het jngerenwerk, maatschappelijke pvang, welzijnswerk, peuterspeelzaalwerk, maatschappelijk werk, huishudelijke hulp, vrij tegankelijke pvedndersteuning en jeugdhulp. 5

6 - Het gaat hierbij zwel m instellingen waarmee gemeenten een inkprelatie hebben als m instellingen waarmee zij geen inkprelatie hebben. - Vrijwilligersrganisaties vallen er niet nder maar met vrijwilligersrganisaties kunnen wel afspraken gemaakt wrden ver hun signalerende rl. Vr instellingen die nder een inspectie vallen (Jeugdzrg, Onderwijs, Zrg), geldt dat de inspecties tezicht huden p de naleving van de meldcde. Vrmgeving gemeentelijk tezicht. - Gemeenten zijn verantwrdelijk vr het tezicht p de naleving van de Wet verplichte meldcde dr instellingen vr maatschappelijke ndersteuning en kinderpvang - Het tezicht bestaat uit de vlgende nderdelen: Nagaan f instellingen beschikken ver een meldcde. Nagaan f deze meldcde vldet aan de minimumeisen van de Algemene maatregel van bestuur. Nagaan wat een instelling det m de kennis ver en het gebruik van de meldcde bij de medewerkers te bevrderen. Een geannimiseerd verzicht van de signalen en meldingen waarbij de instelling het afgelpen jaar betrkken is geweest. - Gemeenten hebben het tezicht p de kinderpvang geregeld via de GGD. In het kader van de tezichthudende rl hudt de GGD k al tezicht p de meldcde en de naleving daarvan. - Gemeenten huden tezicht p lkaal werkende instellingen vr maatschappelijke ndersteuning. - In februari 2014 cmmuniceren de gemeenten met de instellingen vr maatschappelijke ndersteuning (k degene met wie zij geen subsidierelatie hebben) dat zij hun tezichthudende rl in het kader van de Wet verplichte meldcde gaan uitveren, he zij dat gaan den en wat zij van de instellingen verwachten. - Vr 2015 en verder wrdt er in de vereenkmsten met instellingen vr maatschappelijke ndersteuning een passage pgenmen ver het tezicht p de meldcde en de naleving ervan. - Om in 2014 een impuls te geven aan de meldcde en de naleving ervan, wrdt in het reginaal schlingsplan pgenmen dat instellingen vr maatschappelijke ndersteuning, kinderpvang en vrijwilligers- en mantelzrgrganisaties in 2014 vr vrlichting, infrmatie, advies en schling ver de meldcde een berep kunnen den p het Steunpunt Huiselijk Geweld en de Advies en Meldpunten Kindermishandeling. Ok deze ndersteuning wrdt gefinancierd vanuit de reginale reserve huiselijk geweld. Vanaf 2015 zijn instellingen zelf verantwrdelijk vr de inkp van hun ndersteuning. 6

Implementatieplan meldcode HG&KM 1 februari 2014

Implementatieplan meldcode HG&KM 1 februari 2014 Bijlage 3: Voorstel implementatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeenten Noordoost-Brabant 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen

Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen Tlkit: Brging Meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen februari 2011 Frans Stker, beleidsmedewerker Huiselijk Geweld Alkmaar en RAAK-cördinatr Nrd Kennemerland en West Friesland

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Privacy Statement Studenten

Privacy Statement Studenten Privacy Statement Studenten Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene Verrdening

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

onderzoeksopzet Get Hoekt

onderzoeksopzet Get Hoekt nderzekspzet Get Hekt 1 inleiding 1-1 aanleiding De stichting Get Hekt is in 2008 pgericht en heeft sindsdien subsidie ntvangen van de deelgemeente Hek van Hlland. In de afgelpen jaren zijn er in de deelraad

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Definitieve versie d.d. 24 mei Privacy statement

Definitieve versie d.d. 24 mei Privacy statement Definitieve versie d.d. 24 mei 2018 Privacy statement Prcedure: MT/DB besluit d.d. 24 mei 2018 He gaat Rentree met gegevens m Binnen Rentree wrdt gewerkt met diverse gegevens van huurders, medewerkers

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Profiel Aanspreekpersoon Integriteit voor sportfederaties en sportclubs

Profiel Aanspreekpersoon Integriteit voor sportfederaties en sportclubs Prfiel Aanspreekpersn Integriteit Versie 17/05/2018 Prfiel Aanspreekpersn Integriteit vr sprtfederaties en sprtclubs Inhud 1. Inleiding... 1 Wat?... 1 Waarm?... 1 Wie en p welk niveau?... 2 2. Prfiel Aanspreekpersn

Nadere informatie

FACTSHEET SAMENWERKING COA

FACTSHEET SAMENWERKING COA FACTSHEET SAMENWERKING COA LOCATIE EN GEMEENTE VOOR JEUGDHULP AAN ASIELZOEKERSKINDEREN Factsheet samenwerking COA lcatie en gemeente vr jeugdhulp aan asielzekerskinderen INLEIDING ALGEMEEN Met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Vrwrd Gewaardeerde lezer, Graag bieden we u hierbij ns jaarverslag 2016 aan zdat u geïnfrmeerd bent ver nze inbreng in het beleid

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Naam: Voorletters: BSN: Naam: Voorletters: BSN:

Naam: Voorletters: BSN: Naam: Voorletters: BSN: BUDGETPLAN Persnsgebnden budget Wm / Jeugd U wilt bij de gemeente een Persnsgebnden budget (PGB) aanvragen waarmee u zelf zrg / ndersteuning / vrziening kunt inkpen. Als nderdeel van die aanvraag met een

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Multidisciplinair evaluatieprotocol

Multidisciplinair evaluatieprotocol Multidisciplinair evaluatieprtcl Versie Status Datum Auteur 2.1 Vastgesteld in VD 19-12-2017 P. Vgel 2.0 Ter vaststelling in de VD 18-12-2017 P. Vgel 1.2 Gedgekeurd in het 11-12-2017 P. Vgel Hfdenverleg

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen: Privacy statement De website www.staatsen.nl is eigendm van Staatsen Executive Search. Staatsen Executive Search hudt zich aan de wettelijke vrschriften met betrekking tt de bescherming van persnsgegevens,

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

OVEREENKOMST INSCHAREN

OVEREENKOMST INSCHAREN Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST INSCHAREN Deze vereenkmst wrdt aangegaan dr: Naam:... Adres:... Wnplaats:... Telefnnummer:... E-mail:... en Vefgrund V.O.F., Grsveldweg 32a 7497 NN Bentel mariekeweber@hetnet.nl

Nadere informatie

Meldcode. Stichting Peuterkring Katwijk. Schema, stappenplan, verantwoordelijkheden, geheimhouding, competenties en ondersteuning

Meldcode. Stichting Peuterkring Katwijk. Schema, stappenplan, verantwoordelijkheden, geheimhouding, competenties en ondersteuning 2013 Meldcde Schema, stappenplan, verantwrdelijkheden, geheimhuding, cmpetenties en ndersteuning Katwijk Katwijk 2013 Meldcde 2013 1 Deze meldcde is samengesteld vanuit het cncept van JSO en wrdt pnieuw

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

- PRIVACYREGLEMENT -

- PRIVACYREGLEMENT - - PRIVACYREGLEMENT - Wij vinden het belangrijk dat de privacy van nze patiënten ged is gebrgd. Dit privacyreglement beschrijft he wij mgaan met uw persnsgegevens, waarnder uw medische gegevens. Als u vragen

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017

Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017 Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017 Het penbaar lichaam Drechtsteden, te dezen krachtens een machtiging van de vrzitter van het Drechtstedenbestuur en ter uitvering

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Cursusaanbod WonenPlus voor vrijwilligers. Voorjaar 2012

Cursusaanbod WonenPlus voor vrijwilligers. Voorjaar 2012 Cursusaanbd WnenPlus vr vrijwilligers Vrjaar 2012 1. SWOFFICE (ALGEMEEN) SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming.

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: Agendacmmissie raadsleden en steunfractieleden Reginale samenwerking vraaggerichte dienstverlening/ict Status: Deelnemers: Del: Telichting: Bespreking ter vrbereiding p besluitvrming

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail:

Indien jij na het lezen van dit privacy statement vragen hebt, kun je contact met ons opnemen per e- mail: Privacy Statement Wij respecteren je privacy en verwerken je persnsgegevens altijd in vereenstemming met de tepasselijke regelgeving zals de Algemene verrdening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy

Nadere informatie

VZ-B-K1-W1-B Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden

VZ-B-K1-W1-B Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden VZ-B-K1-W1-B Ondersteunt bij het veren van de regie bij wnen en huishuden Verzrgende-IG basisdeel kerntaak 1 werkprces 1 efenpdracht B Als verzrgende-ig ndersteun je de zrgvrager bij het veren van de regie

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen. 1. Het aanmaken van een organisatieprofiel 1

Handleiding voor het aanmaken van een profiel en het beheer van vacatures en/of trainingen. 1. Het aanmaken van een organisatieprofiel 1 Handleiding vr het aanmaken van een prfiel en het beheer van vacatures en/f trainingen 1. Het aanmaken van een rganisatieprfiel 1 2. He het beheer van uw gegevens werkt 3 3. Vacatures 4 We verwachten van

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van imailo is een ander beleid van toepassing.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van imailo is een ander beleid van toepassing. PRIVACY STATEMENT Versie mei 2018 Imail B.V. (imail) hecht er waarde aan dat uw gegevens p een juiste wijze wrden verwerkt. Wij (imail) gaan daarm met de grtst mgelijke zrgvuldigheid m met persnsgegevens

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Voorschool De Menorah en Voorschool De Schoof

Voorschool De Menorah en Voorschool De Schoof Vrschl De Menrah en Vrschl De Schf Addendum Pedaggisch beleidsplan Versie 20160616 Addendum Pedaggisch beleid Vrschl De Menrah / Vrschl De Schf Versiedatum: 16-06-2016 Het vier-genprincipe in de praktijk

Nadere informatie

Privacy statement GastouderCarola

Privacy statement GastouderCarola Privacy statement GastuderCarla Adres: Clenbranderstraat 79 Pstcde en wnplaats: 6921 NC Duiven Telefnnummer: 0316-847432 Website: www.gastudercarla.nl Facebk: https://www.facebk.cm/carlagastuder Inhud

Nadere informatie

CAO Kinderopvang

CAO Kinderopvang Onderhandelingsresultaat CAO Kinderpvang 2018 2019 vr kindercentra en gastuderbureaus De nderhandelaars namens de rganisaties van werkgevers en 1. Brancherganisatie Kinderpvang 2. Branchevereniging Maatschappelijke

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie