Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) Gemeente Tynaarlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startnotitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) 2016-2020. Gemeente Tynaarlo"

Transcriptie

1 Startntitie Integraal veiligheidsbeleid (IVB) Gemeente Tynaarl Team Leefmgeving - Veiligheid April 2015

2 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave waarm wat wie he wanneer wat mag het ksten

3 1. WAAROM Het veiligheidsdmein is vlp in beweging. De afgelpen jaren hebben verschillende ntwikkelingen plaatsgevnden die effect hebben p het integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. De natinalisering van de plitie en reginalisering van de brandweer zijn twee vrbeelden van rganisatrische ntwikkelingen die vragen m een sterkere regierl van de gemeente. Daarnaast hebben zich p landelijk en reginaal niveau verschillende nderwerpen aangediend. Deze nderwerpen hebben nze gemeente in meer f mindere mate k aangedaan; evenementenveiligheid, de aanpak van mensenhandel, jihadisme en radicalisering en de huisvesting van zedendelinquenten. Daarnaast is er aandacht vr de pkmst van de zgeheten Outlaw mtrgangs (Omg s) en heeft de wijziging in de drank & hrecawet gezrgd vr een extra handhavingstaak vr gemeenten. Ok de kmst van de drie transities heeft gevlgen vr het veiligheidsdmein. Het cllege van burgemeester en wethuders is primair verantwrdelijk vr de penbare rde en veiligheid binnen de gemeente. Het cllege van burgemeester en wethuders geeft hier uitvering aan dr het pstellen van een kadernta integraal veiligheidsbeleid. Het huidige veiligheidsbeleid (2010) en de daarin genemde pririteiten sluiten niet meer vldende aan bij de praktijk en de genemde ntwikkelingen waardr een actualisatie ndzakelijk is. Gelet hierp kmen wij met een startntitie integraal veiligheidsbeleid. In deze startntitie beschrijven wij de weg naar een nieuw veiligheidsbeleid. 2

4 2. WAT Veiligheid is een begrip waar iedereen een gevel bij heeft. Dit geldt k vr het gevel van nveiligheid. Beide wrden geduid in de termen subjectieve en bjectieve veiligheid. Subjectieve veiligheid gaat ver de beleving en het gevel van veiligheid, die burgers ervaren. Objectieve veiligheid krijgt zijn uiting in cijfers, f wel feitelijke registratie van hetgeen dagelijks in nze maatschappij gebeurd. Deze cijfers wrden geregistreerd dr.a. de Natinale plitie f de gemeentelijke buitengewn pspringsambtenaren (Ba s). Het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente heeft als del m p een systematische en samenhangende manier te werken aan behud f verbetering van veiligheid in al haar facetten. Dit alles nder de cördinatie, regie en sturende rl van het lkale bestuur. Integraal verwijst zwel naar de rganisatrische als inhudelijke aspecten van het veiligheidsdmein. Krtm, integraal veiligheidsbeleid is beleid dat alle veiligheidsvelden bestrijkt, interne en externe partners bij de aanpak betrekt en k de rganisatrische brging van het beleid regelt. De VNG heeft een unifrm mdel ntwikkeld m integraal veiligheidsbeleid te ntwikkelen; het Kernbeleid Veiligheid. Het veiligheidsdmein wrdt hierin in vijf veiligheidsvelden nderverdeeld: Veilige wn- en leefmgeving; Bedrijvigheid en veiligheid; Jeugd en veiligheid; Fysieke veiligheid; Integriteit en veiligheid. Het integraal veiligheidsbeleid zal vereenkmstig het Kernbeleid Veiligheid wrden pgezet. In eerste instantie vr de duur van vier jaar. Om te kmen tt integraal veiligheidsbeleid hanteren wij de vlgende uitgangspunten: Regierl ligt bij de gemeente Tynaarl; Actief betrekken inwners; samen werken aan veiligheid; Veiligheid is een cllege aangelegenheid en dus k een zaak van het management; Acteren aan de vrkant van de prblematiek, repressief drpakken; Actieve rl raadsleden; Een pragmatische en p de praktijkgerichte benadering. Alvrens te kmen tt een nieuw integraal veiligheidsbeleid dient het cllege van burgemeester en wethuders een pdracht te krijgen van de gemeenteraad. Dr middel van deze startntitie wrdt invulling geven aan deze pdracht. Het beleidskader wrdt vervlgens na vaststelling dr de gemeenteraad gecncretiseerd in uitveringsprgramma s. Een prgramma wrdt ieder jaar geschreven en k vr een jaar vastgesteld. Tegen het einde van het jaar vindt een evaluatie plaats. 3

5 2. WIE Betrkkenheid rganisaties/instellingen Vanuit diverse beleidsterreinen zijn partners actief met elk hun eigen kennis en ervaring p het gebied van veiligheid. In de gemeente Tynaarl zijn dit in elk geval: Organisaties/ instellingen in veiligheid Wie Natinale plitie GGD Veiligheidsregi Drenthe Wningbuwverenigingen Algemeen maatschappelijk werk (AMW) Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Openbaar Ministerie (OM) Ondernemersverenigingen TRIAS Ba s De plitie heeft p bijna alle veiligheidsthema s een taak. De plitie verzamelt veel infrmatie ver de lkale criminaliteit, heeft via de wijkagenten ged zicht p wat er speelt en heeft bij veel veiligheidsprblemen repressieve maar vaak k preventieve taken. De plitie k tezichthudende en cntrlerende taken en hudt ze zich bezig met de bestrijding van winkeldiefstal en dergelijke criminaliteit en met de veiligheid in uitgaansgebieden en p bedrijventerreinen. De GGD heeft diverse afdelingen die een rl kunnen spelen in het IVB: de Geneeskundige Hulpverlening in de regi (GHOR), infectieziektebestrijding, medische milieukunde (bij risic s van gevaarlijke stffen), penbare geestelijke gezndheidszrg ( hulp aan kwetsbare persnen) en jeugdgezndheidszrg. Is de gemeenschappelijk regeling waarnder de GHOR en reginale brandweer Drenthe samenvallen. De GHOR wrdt ingezet bij ngevallen en rampen en met dus vldende zijn ingespeeld p eventuele gezndheid risic s, maar wrdt k betrkken bij de vrbereiding van evenementen en bij beleidsmatige afwegingen in het kader van externe veiligheid en rampenbestrijding. Tevens verzrgt de reginale brandweer vaak p lkaal niveau de pr-actie en preventie. Dat betekent dat de reginale brandweer ged zicht heeft p brandveiligheid en andere risicfactren p het terrein van fysieke veiligheid. Zij zijn verantwrdelijk vr een flink deel van de wningvrraad, maar spelen daarnaast k een steeds actievere maatschappelijke rl, in het veilig en leefbaar maken van de wnmgeving. Ze beschikken ver infrmatie vanuit leefbaarheidsnderzeken. Het AMW fungeert veelal als vrpst vr zwaardere hulpverlening, waardr ze in aanraking kmen met allerhande prblematiek van (huiselijk) geweld tt verslavingen en schulden. Het CJG is de plek waar uders, verzrgers, jngeren tt 23 jaar en prfessinals en andere betrkkenen terecht kunnen. Het CJG geeft antwrd p alle vragen ver pveden en pgreien. Het penbaar ministerie kmt in beeld wanneer strafbare feiten gepleegd zijn. Vr de gemeente zijn ze een belangrijke partner mdat het OM veel infrmatie heeft ver zichtbare en verbrgen criminaliteit. Tevens dienen de pririteiten van gemeente en OM vereen te kmen, zdat de aanpak van belangrijke prblemen p elkaar afgestemd is. Vral in grtere gemeenten kan het OM een rl spelen in de werkgrep IVB. Vral hrecandernemers, spelen een belangrijke rl in de veiligheid van uitgaansgebieden en het gebruik van alchl nder jngeren. Daarnaast zijn hrecandernemers ged p de hgte van wat er lkaal speelt. Zij kunnen aangeven met welke veiligheidsprblemen de lkale bedrijven te maken hebben en kunnen een rl spelen bij plssingen, zals de beveiliging van bedrijventerreinen, de aanpak van kleine criminaliteit en verlast en het creëren van veilige uitgaansgebieden. Daarnaast hebben ndernemers een verantwrdelijkheid vr de veiligheid van klanten respectievelijk mwnenden. Het jngerenwerk kent verschillende typen: tienerwerk (vr circa 12- tt 16-jarigen), lcatie gebnden jngerenwerk (in jeugdssen e.d.) en ambulant jngerenwerk (bijv. straathekwerk). Het jngerenwerk speelt een belangrijke rl in het signaleren van prblemen bij jngeren en grepen jngeren en het bieden van vrijetijdsbesteding, infrmatie en lichte hulpverlening. Buitengewn pspringsambtenaren (BOA s) spelen een belangrijke rl in nze maatschappij. Zij spren bepaalde strafbare feiten p en vullen z de plitie aan bij het handhaven van de penbare rde en veiligheid. Tevens wrden ze ingezet p de handhaving van de diverse wetgeving zals de drank& hrecawet. De rganisaties/instellingen wrden gevraagd te participeren in een werkgrep. Gelet p het aantal externe partners zal hierin een keuze gemaakt meten wrden. Sleutelfunctinarissen zullen gevraagd wrden de acties binnen hun rganisatie en netwerk uit te zetten en uit te dragen. Omdat er geen institutinele, hiërarchische afdwinging van prestaties mgelijk is, wrdt aan de deelnemende rganisaties/instellingen gevraagd een cnvenant af te sluiten. Een cnvenant nderstreept de intentie van de partijen m het prces tt een ged einde te brengen. Het helpt alle partijen m gemaakte afspraken na te kmen en indien ndig elkaar hierp te wijzen. 4

6 Betrkkenheid inwners en gemeenteraad Naast deze rganisaties en instellingen spelen inwners en de gemeenteraad een belangrijke rl. Zij geven.a. belangrijke infrmatie ver de leefbaarheid in de wnmgeving. Bewners wrden direct betrkken bij de beleidsntwikkeling. Zij kunnen, dr deel te nemen aan een werkgrep, meepraten, meedenken en buwstenen leveren vr het nieuwe integraal veiligheidsbeleid en betrkken blijven bij de uitvering. We streven naar een juiste mix van inwners en ndernemers. De raad speelt een cruciale rl bij de ntwikkeling en vaststelling van het beleid. Deze rl valt p te splitsen in een prcesmatige rl waarin drie vaste mmenten te kenmerken zijn namelijk; 1. Via deze startntitie geeft de raad pdracht aan het cllege m een integraal veiligheidsbeleidsplan te ntwikkelen en binnen welke kaders dat met gebeuren; 2. Verder is de raad aan zet bij het vaststellen van de pririteiten; 3. En de gemeenteraad stelt de kadernta vast. Verder heeft de gemeenteraad een cntrlerende functie ten beheve van het uitveringsprgramma dat dr het cllege van burgemeester en wethuders wrdt vastgesteld. Daarnaast vragen we een inhudelijke rl van (vertegenwrdigers) van de gemeenteraad. Dr zitting te nemen in een werkgrep willen we p veiligheidsthema s de inhudelijke dialg veren. De werkgrep zal aldus bestaan uit een afvaardiging van inwners, ndernemers en gemeenteraadsleden. 5

7 3. HOE Bestaand veiligheidsbeleid Integraal veiligheidsbeleid is niet nieuw vr de gemeente Tynaarl. Het bestaande beleidsplan met de titel veilig zijn en veilig blijven is vastgesteld in 2010 en is aan vervanging te. Zals eerder aangegeven is het landschap binnen het veiligheidsdmein de afgelpen jaren p meerdere nderdelen veranderd. Het huidige veiligheidsbeleid (2010) en de daarin genemde pririteiten sluiten niet meer vldende aan bij de praktijk en de eerder genemde ntwikkelingen waardr een actualisatie ndzakelijk is. Met de ntwikkeling van een nieuw veiligheidsbeleid zullen de nieuwe ntwikkelingen in het veiligheidsdmein meegewgen wrden in de beleidspririteiten. Veiligheidsanalyse Als basis van het integraal veiligheidsbeleid zal een veiligheidsanalyse uitgeverd wrden. Deze analyse wrdt p elk van de vijf genemde veiligheidsvelden tegepast. Geanalyseerd wrdt nder meer welke prblematiek per veiligheidsveld aan de rde is, he de huidige aanpak en de aanpak in de afgelpen tijd eruit heeft gezien. De analyse zal meten uitwijzen welke verbetermgelijkheden er zijn. Als brn gebruiken we plitiegegevens en gegevens van de landelijke veiligheidsmnitr en huden we gesprekken met de leden van de twee ng te vrmen werkgrepen ver de accenten en effecten in de huidige aanpak. Inhudelijke bestanddelen van het beleid Het integraal veiligheidsbeleid wrdt pgezet vlgens het Kernbeleid Veiligheid van de VNG. Deze methde bestrijkt de eerder genemde vijf veiligheidsvelden: 'veilige wn- en leefmgeving'; 'bedrijvigheid en veiligheid'; 'jeugd en veiligheid'; 'fysieke veiligheid' ; 'integriteit en veiligheid'. Binnen deze veiligheidsvelden wrden thema's nderscheiden. Op basis van de veiligheidsanalyse wrdt vervlgens een priritering aangebracht in de veiligheidsvelden. Hierin ligt de keuze vr het aantal veiligheidsvelden vrij. Echter, het is raadzaam reële/haalbare pririteiten te stellen die het gewenste effect bereiken. De vrkeur ligt dan k m een minimum van twee en een maximum van vier beleidspririteiten te stellen. Per veiligheidsveld zijn diverse thema s te benemen waarp de accenten kmen te liggen. Kadernta en uitveringsplannen In eerste instantie wrdt een kadernta vervaardigd, die na vaststelling dr de raad wrdt gecncretiseerd in een uitveringsprgramma. De kadernta bevat de hfdlijnen van het beleid, geldt vr een peride van vier jaar en is het kader vr de jaarlijkse uitveringsprgramma s. In de uitveringsprgramma s staan de details ver de uitvering, inclusief.a. de precieze planning, acties, middelen en capaciteit. Dit prgramma wrdt vr 1 jaar vastgesteld. De uitveringsprgramma s wrden dr het cllege vastgesteld en vervlgens ter kennisname aan de raad vrgelegd. De raad stelt de prgramma s niet vast maar kan er wel mties ver aannemen. Tegen het einde van het jaar vindt een evaluatie plaats, wrdt het beleidskader pnieuw tegen het licht gehuden en wrdt een nieuw prgramma pgesteld. Aansluiten bij flankerend beleid Bij de ttstandkming van het nieuwe integraal veiligheidsbeleid is het van belang dat aansluiting wrdt gezcht bij flankerend beleid van de gemeente Tynaarl, natinale plitie, Veiligheidsregi Drenthe en andere gemeenschappelijke regelingen. 6

8 Veelal van deze beleidsdcumenten vleien vrt uit een wettelijke verplichting en hebben effect p één van de vijf veiligheidsvelden. Dit zijn bijvrbeeld: Reginaal beleidsplan plitie Nrd Nederland; Reginaal crisisplan Veiligheidsregi Drenthe; Reginaal crisisprfiel Veiligheidsregi Drenthe; Handhavingsplan gemeente Tynaarl; Preventie en handhavingsplan vr de uitvering van de drank & hrecawet; Regivisie huiselijk geweld en kindermishandeling; Verkeersbeleid gemeente Tynaarl. Schematisch zie de ntwikkeling van integraal veiligheidsbeleid en het uitveringsprgramma er als vlgt uit: 7

9 4. WANNEER Het integraal veiligheidsbeleidsplan zal ntwikkeld wrden vr de peride Dit geeft het cllege een jaar de tijd dit beleid samen met interne en externe partners te ntwikkelen. Stap Wat Wie He 1 Raadsuitspraak p basis van startntitie 2 Samenstelling van de werkgrep 3 Startbijeenkmst werkgrep 4 Behandeling beleidsvragen dr de werkgrep Vaststellen pririteiten dr de raad - AOV - Cllege - Raad - AOV - Prtefeuillehuder - AOV - Prtefeuillehuder - Werkgrepen - Werkgrep - AOV - Cllege - Raad - Plitie 1.1 AOV stelt startntitie p 1.2 Cllege brengt startntitie in de raad 1.3 Raad stelt startntitie vast 2.1 AOV stelt lijst van deelnemers p 2.2 Bespreking met prtefeuillehuder 2.3 Benadering/uitndiging deelnemers 3.1 AOV bereidt bijeenkmst vr 3.2 Bijeenkmst met werkgrep 4.1 Sessie(s) werkgrep: beleidsvragen 4.2 Veiligheidsanalyse 4.3 Cllege brengt rapprten in de raad 4.4 Raad stelt pririteiten vast 4.5 Vrbereiding dr AOV van beleidsvragen 4.6Sessie(s) werkgrep: beleidsvragen Behandeling beleidsvragen dr de werkgrep 5 Opstellen kadernta - AOV - Werkgrepen 6 Vaststelling kadernta - Cllege dr de raad - Raad 7 Opstellen uitveringsprgramma 8 Cntrle uitveringsprgramma dr de raad - AOV - Cllege - Cllege - Raad 9 Uitveringsfase - AOV - Werkgrepen - Cllege - Raad 5.1 AOV redigeert kadernta 5.2 Cnsultatie werkgrepleden 6.1 Cllege brengt kadernta in de raad 6.2 Behandeling kadernta dr de raad 7.1 AOV stelt prgramma p 7.2 Cnsultatie cllega-ambtenaren 7.3 Cllege stelt prgramma vast 8.1 Cllege brengt prgramma in de raad 8.2 Raad cntrleert prgramma (evt. mties) 9.1 Uitvering dr betrkken partijen 9.2 Evaluatie na 1 jaar dr AOV en partners 9.3 Opstellen nieuw uitveringsprgramma dr AOV en cllega-ambtenaren 9.4 Vaststelling uitveringsprgramma dr cllege 9.5 Cllege brengt prgramma plus evaluatie in de raad 9.6 Raad cntrleert prgramma (evt. mties + evt. bijstelling kadernta) 8

10 5. WAT MAG HET KOSTEN Het vlgen van de kernbeleidmethde vraagt m een behrlijke tijdsinvestering. Daar staat tegenver dat de beleidsntwikkeling dan grndig wrdt aangepakt, nder meer p basis van een veiligheidsanalyse. Bvendien wrdt daarbij tegelijk aan het draagvlak bij de partners gewerkt. De ntwikkeling van het integraal veiligheidsbeleidsplan vraagt circa 600 uur capaciteit van de twee ambtenaren integrale veiligheid. In deze raming zijn begrepen het pstellen van de startntitie, het analyseren van data en het pstellen van de veiligheidsanalyse, het vrbereiden van en deelnemen aan werkgrep bijeenkmsten en het schrijven/redigeren van de kadernta. Het realiseren van het eerste uitveringsprgramma is daarin meegerekend. Ok de bendigde capaciteit van interne partners i.v.m. cnsultatie en deelname aan werkgrepen is geraamd p ngeveer 50 uur per deelnemer. Schatting p basis van minimaal 5 en maximaal 12bijeenkmsten á 2 uur en vr- en nawerk 3 uur per bijeenkmst. Intern Functinaris Team Aantal uren middelen AOV Leefmgeving 600 (x2) Beleidsmedewerker Sciaal 50 Gemeentewerken 50 Fysiek 50 Adviseur Juridisch 50 p.m. Extern Functinaris Organisatie Aantal uren Operatineel expert Plitie 50 VRD 50 TRIAS 25 Beleidsadviseur OM 10 Wningbuw ver. 25 AMW 25 Werkgrep IVB Inwners & raad Functinaris Organisatie Aantal uren Raadsleden Gemeenteraad 50 Inwners 50 Ondernemers 50 Aansluiting begrting Met een nieuwe integraal beleidsplan veiligheid geeft de raad een visie en ntwikkelingsrichting van het veiligheidsbeleid van de gemeente Tynaarl weer. Een kadernta wrdt elke vier jaar vastgesteld dr de gemeenteraad. De resultaten p gebied van veiligheid wrden vermeld in het prgramma veiligheid waarver de gemeenteraad in de planning en cntrl cyclus geïnfrmeerd wrdt. Nieuwe regelgeving afkmstig van lkale, reginale f landelijke ntwikkelingen zal dr een vrstel aan de gemeenteraad wrden vrgelegd. 9

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven Inleiding Per 1 januari 2008 is de gemeentelijke regierol in de Gemeentewet vastgelegd. Gemeenten hebben

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2013 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2013 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitveringsprgramma 2013 Samen werken aan veiligheid in Hf van Twente Inhud Inleiding.. p. 3 Hfdstuk 1 Veilige wn- en leefmgeving p. 4 1.1 Buurtprblemen. p.4 1.2 Onveiligheidsgevel..

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Peelland/Helmond 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid Peelland/Helmond 2015-2018 Kadernta Integrale Veiligheid Peelland/Helmnd 2015-2018 Hrt bij raadsvrstel 23-2015 Inhud 1 Inleiding... 2 1.1 Het belang van gezamenlijkheid... 2 1.2 Betekenis en functie van dit kader... 3 1.3 Ttstandkming

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg Startntitie Visie Wnen-welzijn-zrg 2016-2020 1 Waarm hebben we het hierver? De wereld van wnen, zrg en welzijn is vlp in beweging. Regelgeving en financieringsstrmen veranderen, maar k maatschappelijk

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

STARTNOTITIE. Project actualisatie Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Heerenveen

STARTNOTITIE. Project actualisatie Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Heerenveen STARTNOTITIE Prject actualisatie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heerenveen 2011 2014 Anna C. Teuben-Bkma, Specialist veiligheid (penbare rde)/cördinatr Integrale Veiligheid Prjectleider. Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 ktber 2014 Onderwerp: Vaststelling: gemeente ntwikkelt zelf kpwningen Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL 1. Beslten werkvergadering van de gemeenteraad en gemeenteraad.

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk)

Ruimtelijke toekomstvisie dorp (discussiestuk) Ruimtelijke tekmstvisie drp (discussiestuk) Waarm dit vrstel De behefte aan een tekmstvisie vr de verdere ruimtelijke ntwikkeling van ns drp is ntstaan naar aanleiding van de bijeenkmsten met bewners ver

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming.

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij debat en/of besluitvorming. BEHANDELMEMO Van: Aan: Agendacmmissie raadsleden en steunfractieleden Reginale samenwerking vraaggerichte dienstverlening/ict Status: Deelnemers: Del: Telichting: Bespreking ter vrbereiding p besluitvrming

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Lokale gezondheidsnota. Gemeente Bergambacht 2013-2016

Lokale gezondheidsnota. Gemeente Bergambacht 2013-2016 Lkale gezndheidsnta Gemeente Bergambacht 2013-2016 Maart 2013 Inhudspgave 1. Kader 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Wettelijk kader 3 1.2.1. Wet publieke gezndheid 3 1.2.2. Wm 3 1.3. Landelijke nta gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Operatie Rozet 2015. Blijf van mijn deur! Persdossier

Operatie Rozet 2015. Blijf van mijn deur! Persdossier Operatie Rzet 2015 Blijf van mijn deur! Persdssier Operatie Rzet 2015: Blijf van mijn deur! BRAVVO brengt de veiligheid van 5.000 Brusselse vrdeuren in kaart Brussel, 13 mei 2015 Is uw vrdeur ged beveiligd?

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d Intern Tezichtkader Intern Tezichtkader vastgesteld d.d. 21-5-2012 Krte Telichting. Naar aanleiding van afspraak p de vrige bijeenkmst. Als uitgangspunt is gekzen het Intern Tezichtkader dat in het vrjaar

Nadere informatie

CHECKLIST INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN (IVP)

CHECKLIST INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN (IVP) CHECKLIST INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN (IVP) Een hulpmiddel vr het pstellen van integraal veiligheidsplannen vr en dr gemeenten dr Niek Verkaik en Frank Rzenberg, OBMC Flris Faes en Michel de Vrege, CCV versie

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Richtlijn voor het opstellen van een protocol voor samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdzorginstanties

Richtlijn voor het opstellen van een protocol voor samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdzorginstanties Richtlijn vr het pstellen van een prtcl vr samenwerking tussen ziekenhuizen en jeugdzrginstanties Mei 2010 Mei 2010 CAOP - Veiligezrg Vrwrd Ziekenhuizen meten sms zrg verlenen aan een kind en uders die

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie