8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding"

Transcriptie

1 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van diens afwezigheid bij diens vervanger, zdat tijdig maatregelen vr vervanging kunnen wrden getrffen. Wanneer iemand anders dan de schldirecteur de ziektemelding drkrijgt, neemt de schldirecteur ng diezelfde dag cntact p met de zieke medewerker. Een medewerker dient zich bij vrkeur zelf af te melden en slechts bij uitzndering dr een huisgent. Welke vragen kan een zieke verwachten? Wat zijn de klachten? He lang denk je dat je afwezigheid zal duren? Zijn er ng gemaakte afspraken f andere zaken die er ng verschven f geregeld meten wrden? Wanneer nemen we weer cntact met elkaar p en wie neemt daarte het initiatief? Cntact tijdens de ziekte vanuit de schl(leiding) Er wrdt tijdens de ziekte regelmatig cntact pgenmen met de zieke dr de schldirecteur. Bij ieder telefngesprek wrdt afgesprken wie wanneer het vlgende cntact verzrgt. De cllega s wrden p de hgte gehuden van het verlp van de ziekte. In de 2e week van de afwezigheid wrdt er een afspraak gemaakt met de zieke ver een bezek. Er vindt geen ziekenbezek plaats tegen de wens van de zieke. Onderwerpen die ter sprake kmen zijn: welbevinden verwachting duur van de ziekte relatie verzuim/werk elkaar p de hgte huden van activiteiten rndm werk afspraak vlgend cntact Herstelmelding dag vr de aanvangsdag vr uur f eerder indien mgelijk. Afspraken ver werkhervatting, indien ndig in verleg met de arts. 1

2 Langdurig ziekteverzuim (> zes weken) Het bestuur van CBO Meilân heeft een cntract geslten met Arb Unie te Grningen inzake het begeleiden van zieke werknemers. Prbleemanalyse Wanneer de ziekte langer duurt dan zes weken wrdt er dr de bedrijfsarts een prbleemanalyse gemaakt. Plan van aanpak (tussen 6-8 weken) Op het bestuurskantr wrdt in verleg met de schldirecteur en de bedrijfsarts naar aanleiding van de prbleemanalyse een plan van aanpak pgesteld. De HRM medewerker van het bestuurskantr is case manager en bewaakt het ziekteverzuimprces. Het plan van aanpak wrdt geznden aan de schldirecteur. Hij/zij bespreekt het plan met de zieke werknemer. Na vereenstemming wrdt het plan van aanpak dr zwel de schldirecteur als de zieke werknemer ndertekend. De werknemer behudt een exemplaar vr eigen dssier. De schldirecteur behudt een exemplaar vr eigen dssier. De schldirecteur stuurt een ndertekend exemplaar naar het bestuurskantr. De HRM medewerker van het bestuurskantr bewaart een exemplaar in het persneelsdssier en stuurt een kpie naar de bedrijfsarts. De besluitvrming vr inschakeling van externe deskundigen vr ndersteuning ligt bij de directeur/bestuurder. Vrtgangsgesprekken en rapprtage (m de 6 weken) De bedrijfsarts heeft peridiek (m de ca. 6 weken) gesprekken met zieke werknemer. Steeds is er van te vren even cntact met de schldirecteur ver zijn/haar bevindingen. Rapprtage van gesprek gaat naar: zieke werknemer vr eigen dssier HRM medewerker bestuurskantr De HRM medewerker van het bestuurskantr stelt de directeur van de schl p de hgte van de bevindingen van de bedrijfsarts en er vlgt z ndig verleg. Het Cllege van Bestuur bespreekt m de twee weken krt de stand van zaken m.b.t. de langdurig zieken. Het gesprek heeft als del m de vinger aan de pls te huden en tijdig actie te ndernemen wanneer het reïntegratie traject stkt. De schldirecteur vert peridiek met de zieke werknemer een gesprek: in de peride dat reïntegratie p de werkplek ng niet mgelijk is vlgens het advies van de bedrijfsarts ver verlp van de ziekte/herstel. In de peride dat de reïntegratie p de werkplek arbeidstherapeutisch plaats vindt ver de stappen die gezet wrden in de terugkeer in het arbeidsprces en de vrtgang. De schldirecteur maakt naar aanleiding van ieder gesprek een krt verslag en stuurt dat naar het bestuurskantr. In het verslag wrdt een datum aangegeven van het vlgende gesprek. NB. De HRM medewerker van het bestuurskantr bewaakt de prcedure en zrgt vr de dssiervrming. Zij attendeert de schldirecteur p het maken van een verslag. Verzuimbegeleiding De verzuimbegeleiding richt zich p de ziek gemelde medewerker. Via gesprekken met de zieke medewerker dr de arbdienst wrdt bekeken in heverre de medewerker weer aan het werk kan 2

3 en welke mgelijke ndersteuning daarbij gewenst kan zijn. Del is m de zieke medewerker z snel mgelijk weer verantwrd aan het werk te krijgen. Registreren van ziek- en herstelmeldingen p de eerste dag van het verzuim c.q. na herstel. De schldirecteur geeft de ziekmelding dr aan de HRM medewerker van het bestuurskantr. Deze vraagt aan de directeur/bestuurder f het persneelslid gemeld met wrden bij de Arb dienst (bedrijfsarts) vr begeleiding. Er wrdt een besluit genmen na verleg met de schldirecteur. Eerste spreekuurcntact De medewerker wrdt pgerepen vr het spreekuur bij de Arb arts. De Arb arts vraagt infrmatie p bij de schldirecteur. De Arb arts rapprteert schriftelijk de bevindingen aan de HRM medewerker en vervlgens wrdt de directeur van de schl geïnfrmeerd. In uitznderlijke gevallen vindt een mndeling terugkppeling van de ARBO arts plaats. De schriftelijke rapprtage wrdt gearchiveerd p het bestuurskantr. Prbleemanalyse en advies In uiterlijk de zesde week wrdt dr de arb-arts een prbleemanalyse en een advies vr reïntegratie pgesteld. De HRM medewerker van het bestuurskantr heeft de regiefunctie. Opstellen plan van aanpak Op basis van de ntvangen prbleemanalyse en advies vr reïntegratie wrdt na verleg met de schldirecteur dr de HRM medewerker p het bestuurskantr een plan van aanpak pgesteld. Het plan van aanpak geeft een tweezijdige verantwrdelijkheid aan: werkgever en werknemer. Uiterlijk binnen 8 weken na de eerste ziektedag met het plan van aanpak klaar zijn. In dit plan van aanpak staan: - afspraken ver activiteiten m terugkeer naar het werk te bespedigen; - de te bereiken delstellingen en de daarbij behrende termijnen; - wie de reïntegratie gaat begeleiden en de cntacten verzrgt; - wanneer de verrichtingen wrden geëvalueerd; - wanneer er cntact is tussen de arbdienst en het persneelslid. Mnitring van de reïntegratie Er is regelmatig (spreekuur)cntact met het zieke persneelslid (in het 1 e ziektejaar gemiddeld 1x per zes weken, in het 2 e ziektejaar gemiddeld 1x per kwartaal), en na elk spreekuurcntact vindt schriftelijk terugkppeling plaats naar het bestuurskantr, de schldirecteur en persneelslid inzake de bijstelling van de prbleemanalyse en wenselijke bijstelling van het plan van aanpak. Op het bestuurskantr wrdt vanaf het begin van het dreigend langdurig verzuim een reïntegratiedssier bijgehuden met het verlp van de ziekte. Daarin wrden alle activiteiten vermeld die zijn ndernmen m terugkeer mgelijk te maken. Het persneelslid ntvangt afschriften van alle belangrijke stukken die in dit reïntegratiedssier wrden pgenmen. In het reïntegratiedssier wrden.a. de vlgende gegevens vastgelegd: - het verlp van de ziekte; - de activiteiten die de werkgever heeft ndernmen m de werknemer weer te laten terugkeren in het werk; - de activiteiten die de werknemer heeft ndernmen m weer aan het werk te gaan; - alle dcumenten en crrespndentie die betrekking hebben p de ndernmen activiteiten. Aan de hand van dit reïntegratiedssier kan in een later stadium het reïntegratieverslag wrden pgesteld. Reïntegratieverslag Na 88 weken kan de werknemer een WIA aanvraag indienen bij het UWV. Hiervr stelt de werkgever het reïntegratieverslag beschikbaar. In het reïntegratieverslag leggen de directeur/bestuurder en het persneelslid verantwrding af ver hetgeen zij tijdens het 1 e ziektejaar hebben gedaan m terugkeer naar werk te bespedigen. In het reïntegratieverslag kmen tenminste de vlgende zaken aan de rde: 3

4 de ndzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, de werkgever en de Arb-dienst; gegevens mtrent de aard van het bedrijf van de werkgever; gegevens mtrent de functie van de werknemer; gegevens mtrent de bekwaamheden van de werknemer; vermelding van de eerste dag van ngeschiktheid tt het verrichten van arbeid wegens ziekte; het dr de werkgever en werknemer vereengekmen plan van aanpak; evaluatie van het plan van aanpak dr werkgever, werknemer en Arbdienst; rdeel ver de kwaliteit van de arbeidsrelatie dr werkgever, werknemer en Arb-dienst; rdeel van de Arb-dienst ver de functinele beperkingen van de werknemer en de mgelijkheden van de werknemer tt het verrichten van de eigen arbeid; rdeel van de Arb-dienst ver de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever; rdeel van de werknemer ver het ttale reïntegratieplan; uitkmst van de eventueel secnd pinin. Vanaf het begin van zijn ziekte dient de werknemer actief aan zijn herstel mee te werken. De eigen inspanningen krijgen een plaats in het reïntegratieverslag. Daarnaast stellen de werkgever en de Arb-dienst hem daarte hun gedeelten van het verslag beschikbaar, inclusief de medische gegevens. De werknemer dient tevens zijn visie p de inspanningen van de werkgever en de Arb-dienst kenbaar te maken. Het reïntegratieverslag dient als nderbuwing van een WIA-aanvraag dr de werknemer. Het UWV zal een ieders inspanningen tetsen. Blijkt nvldende inspanning bij een f beide partijen, dan vlgen sancties. Na een jaar ziekte wrdt een deskundigheidsberdeling aangevraagd. T.b.v. de 1 e jaars evaluatie wrdt een deskundigheidsberdeling aanvraagd. Dit wrdt gevegd bij de 1 e jaars evaluatie en vrgelegd aan het UWV met de vraag f er vldende actie is ndernmen in het kader van reintegratie van de zieke werknemer. Na twee jaar van ziekte vlgt ntslag. Omdat de aard en het verlp van de ziekte van de medewerker niet altijd een puur medische achtergrnd heven te hebben kunnen k andere disciplines wrden ingezet, zals een bedrijfsmaatschappelijk werker f psychlg. Evaluatiegesprekken De jaarlijkse evaluatiegesprekken hebben tt del de verzuimgeschiedenis p de schlen en de geleverde dienstverlening te berdelen m p basis hiervan tt nieuwe afspraken vr het aankmende jaar te kmen vr de aanpak van het ziekteverzuim. Het gaat hierbij niet m individuele ziektegevallen, maar er wrdt juist p schl- en bestuursniveau gekeken naar het verzuimbeleid en de mgelijke verzuimrzaken. De gesprekken wrden geverd dr de bedrijfsarts, de HRM medewerker van het bestuurskantr en de directeur/bestuurder en mgelijk een aantal andere disciplines (vrbeeld arbeids- en rganisatiedeskundige f arbeids- en rganisatiepsychlg). De evaluatie gesprekken gaan in elk geval ver de vlgende nderwerpen: De dienstverlening van de Arb-dienst en de hantering van het afgesprken verzuimbeleid in de schl. Bekeken wrdt in heverre de arbdienst en het bestuur de gemaakte afspraken rnd de uitvering van het cntract zijn nagekmen. Op basis hiervan wrden nieuwe afspraken gemaakt. De verzuimgeschiedenis 4

5 Per schl wrdt aan de hand van de dr de arbdienst pgestelde prbleemanalyse de verzuimgeschiedenis van de schl bekeken. De prbleemanalyse wrdt pgesteld aan de hand van de verzuimgegevens (verzuimpercentage, meldingsfrequenties en duur) waarbij k de laatst beschikbare RI & E wrdt betrkken. Aandacht met nder anderen wrden besteed aan mgelijke risicgrepen (zals uderen) en frequent zieken. Plan van aanpak vr het aankmende jaar Op basis van de uitkmsten van de prbleemanalyse(s), het evaluatie gesprek en de wettelijke verplichte RI & E wrdt dr de arbdienst in samenspraak met het bestuur een plan van aanpak pgesteld welke activiteiten dr de arbdienst het aankmende jaar zullen wrden uitgeverd in het kader van preventief ziekteverzuim. Tevens wrdt vastgelegd wie daarvr de verantwrdelijkheid draagt, welke middelen hiervr ter beschikking staan en de priritering van de verschillende uit te veren activiteiten. Van dit evaluatiegesprek wrdt een verslag gemaakt dr HRM medewerker van het bestuurskantr. 5

6 6

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers

Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers NFK prject Kanker p de werkvler, ndersteuning van werkgevers Kanker en werk: Ervaringen van werkgevers Tamara Raaijmakers, prjectleider vrlichting en arbeid NFK juli 2011 Wat vr gevlgen heeft kanker vr

Nadere informatie

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding Wat moet de medewerker doen als hij/zij ziek is? Wat doet de leidinggevende? Wat doet de bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts? Wat doet

Nadere informatie

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen Eindejaarsrapprtage Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims dr aardbevingen als gevlg van gaswinning in Grningen Datum: december 2013 Inleiding Vr de afhandeling van individuele klachten ver lpende

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Verzuimprotocol 2013 DOEL: Besluiten Oplegvel Collegebesluit Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. MH Weits Telefoon 0235115188 E-mail: mhweits@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. BBV 2013/135644

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus Opvlgaudit 2 d.d. 2, 3 en 4 februari 2015 Kiwa N.V. Statinspark 45 4462 DZ Ges Telefnnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa versie mei 2014 1 / 33

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Notitie Casemanager. in het kader van ziekteverzuimbegeleiding

Notitie Casemanager. in het kader van ziekteverzuimbegeleiding Notitie Casemanager in het kader van ziekteverzuimbegeleiding Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1. Rolverdeling... 5 Hoofdstuk 2. Schematisch overzicht ziekteverzuim en reïntegratie... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie