Gastouderbureau Noorderlicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gastouderbureau Noorderlicht"

Transcriptie

1 Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de meldcde kindermishandeling & huiselijk geweld. Dit dcument is nline p de website en tevens in het accunt van gastuders en uders in Prtabase geplaatst. Gastuders ntvangen deze tevens per mail; neemt zich het recht vr de kppeling per direct te beëindigen indien daar een gegrnde reden vr is. De vereenkmst kan eenzijdig ntbnden wrden; Een gastuder stelt zich, in principe, vr minimaal een half jaar beschikbaar; De pvang: Om, in het belang van het gastkind, een ged beeld van de wnsituatie van de gastuder te krijgen, acht het ndzakelijk dat de gastuder tijdens het intakegesprek de gastudercnsulent de mgelijkheid biedt samen het huis te bekijken p veiligheid & hygiëne; Een gastuder dient vanaf de eerste dag van de pvang ver alle ndzakelijke gegevens van het gastkind te beschikken. De vraaguder ntvangt hiervr een gegevenslijst. Deze dient dr hem/haar ingevuld aan de gastuder te wrden verhandigd; Een gastuder mag maximaal 6 kinderen van 0 tt 13 jaar pvangen. Daarbij wrden eigen kinderen tt 10 jaar meegeteld. Een gastuder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk pvangen, als deze kinderen allemaal jnger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief eigen kinderen tt 4 jaar. Er mgen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is k weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. Gastuder dient aan dr te geven indien er ng kinderen via een ander bureau wrden pgevangen; Het huis waarin de verzrging en begeleiding van de kinderen plaats zal vinden, is zdanig ingericht dat er vldende ruimte is vr slapen (apart), verschnen, eten en spelen van kinderen; De gastuder zrgt vr vldende speelmateriaal dat afgestemd is p de leeftijdsgrepen. Hiervr verwijzen wij naar de speelwijzer. pag. 1 Versie

2 De ruimte waar de kinderen verblijven, óók de buitenruimten, vlden aan de wettelijke nrmen van hygiëne en veiligheid; Het is niet tegestaan het tezicht van kinderen aan derden ver te laten. Ok niet aan huisgenten, ndgevallen uitgeznderd; Het is niet tegestaan m een stagiaire f een andere vrm van hulp in te schakelen znder uders en het gastuderbureau hiervan in kennis te stellen; Het is niet tegestaan m de kinderen alleen te laten. Dit geldt k vr het alleen thuis laten m andere kinderen van schl te halen. Bij pvang van 3 kinderen f meer is een achterwacht verplicht; Vr het verver van een gastkind met het penbaar verver, aut f fiets van de gastuder, dient de vraaguder schriftelijke permanente testemming te hebben gegeven aan de gastuder. Ok het nder de verantwrdelijkheid van de gastuder gebruiken van kinderfietsjes, autpeds en dergelijke dr het gastkind p de penbare weg is slechts tegestaan na schriftelijke (permanente) testemming van de vraaguder. De zrg vr autsteltje, -grdels en fietszitjes dient in ged nderling verleg tussen de vraag- en gastuder geregeld te wrden. Ok dienen de steltjes aan de wettelijke eisen te vlden; Wanneer de gastuder uw kind medicijnen te met dienen, dient hiervr een schriftelijke (permanente) testemming medicijnverstrekking ingevuld te wrden. Ok meten de medicijnen een juiste hudbaarheidsdatum hebben; Wanneer een kind jnger dan 14 maanden van de uders p de buik mag slapen dan dient de gastuder hiervr een schriftelijke (permanente) testemming van de uders te ntvangen. (Zie prtcl buikslapen); De gastuder en vraaguder huden rekening met elkaars specifieke wensen t.a.v. de pveding; De gastuder gebruikt geen lichamelijke straffen. De gastuder zrgt dat tijdens de pvanguren het kind niet in cntact kmt met mensen die het kind lichamelijk f psychisch kunnen schade.(zie meldcde kindermishandeling); In de wning van de gastuder zullen tijdens de pvanguren geen krachttermen gebruikt wrden. (vleken en schreeuwen); De gastuder zal huisdieren slechts bij de kinderen telaten indien deze vlledig te vertruwen zijn. De kinderen wrden met deze huisdieren niet alleen gelaten; De gastuder zal tijdens de pvanguren warme dranken buiten bereik van kinderen te huden; Dit geldt k vr de huisgenten; pag. 2 Versie

3 De gastuder zal tijdens pvanguren ervr zrgen dat er geen kleine bjecten (die in mnd, ren f neus gestpt kunnen wrden) binnen handbereik van kleine kinderen liggen; De gastuder zal tijdens pvanguren ervr zrgen dat er geen giftige planten binnen hand/mnd bereik van een kind staan; De gastuder zal verder alle maatregelen treffen m de veiligheid en gezndheid van het gastkind te waarbrgen; Veranderingen in pvanguren f persnlijke mstandigheden die relevant zijn vr de bemiddeling en pvang dienen z snel mgelijk dr gast- en vraaguder aan drgegeven te wrden; Vraaguder/gastuder Zwel vraag- als gastuder respecteren de privacy van elkaar en behandelen infrmatie vertruwelijk, k als de kppeling is beëindigd; De gast- en vraaguder treden ver de pvang en verzrging van de kinderen regelmatig in verleg met elkaar; De gastuder is verplicht m twee keer per jaar deel te nemen aan een evaluatie gesprek met de gastudercnsulent; De vraaguder is verplicht m minimaal een keer per jaar deel te nemen aan het evaluatiegesprek; De gast- en vraaguder maken tijd vrij vr extra evaluatiegesprekken indien één van de genemde partijen f het bureau dit ndig acht; De gastuder is verplicht m bij de training signaleren kindermishandeling aanwezig te zijn. Bij afwezigheid zal een bete van 75,- in rekening gebracht wrden. Indien de gastuder deze training elders vlgt is zij vrijgesteld van deze verplichting. Men dient dan wel een certificaat te verleggen; De gastuder zal de dr aangedragen plssingen met betrekking tt algemene veiligheid, brandveiligheid en gezndheid pvlgen; Dr het tekenen van de vereenkmst van pdracht verplichten gast- en vraaguder zich, na de preftijd van een maand, een maand pzegtermijn in acht te nemen; De vraaguder wrdt geadviseerd reservekleding (k vr udere kinderen) bij de gastuder neer te leggen f mee te nemen; Vraaguder zrgt vr een verdracht schrift vr kinderen jnger dan 2 jaar die de gastuder per pvang dag bijhudt. Dit is een wettelijke verplichting; pag. 3 Versie

4 De betalingen zijn wettelijk bepaald en zullen d.m.v. een autmatische incass geschieden. De gastuder zal, zals wettelijk bepaald, binnen vijf kalenderdagen na ntvangst, het factuurbedrag p haar rekening bijgeschreven krijgen. De gastuder zal alleen wrden uitbetaald indien de factuur succesvl geïncasseerd kan wrden bij de vraaguder. Het debiteurenrisic ligt bij de gastuder; De bureauksten wrden ver alle maanden berekend gedurende de vereenkmst, k indien er geen pvang plaatsvindt. : De bemiddeling vindt plaats dr middel van een intakegesprek met zwel vraaguder als gastuder m de behefte en wensen z duidelijk mgelijk in kaart te kunnen brengen. Vervlgens wrdt de kppeling gemaakt p basis van de gestelde kwaliteitseisen; Indien de gastuder niet in staat is huiselijke veranderingen aan te brengen, die ndzakelijk zijn vr de pvang en veiligheid van kinderen, f indien gastuder zijn f haar leefwijze niet aan wil f kan passen vr de pvang van kinderen, zal niet tt plaatsing vergaan; hanteert een checklist veiligheid en hygiëne ter berdeling van de pvanglcatie; adviseert een wenperide van twee dagdelen. Na deze dagdelen is er telefnisch cntact waar vragen, pmerkingen en verige zaken wrden besprken. Deze wendagen wrden in de eerste factuur verrekend; Een plaatsing geldt vr een peride van minimaal zes maanden. (tenzij anders vereengekmen); hudt een uitgebreid en persnlijk intakegesprek met ptentiële gastuders m een duidelijk beeld van achtergrnd en mtivatie te krijgen. verstuurt per mail aan de gastuders alle kwaliteitsdcumenten; Middels de nieuwsbrief wrden gast- en vraaguder van algemene ntwikkelingen p de hgte gehuden; Indien een kppeling eindigt f dreigt te eindigen als gevlg van een cnflict tussen vraag- en gastuder vinden beide partijen zich, samen f apart, bereid tt een gesprek met een cnsulent van het bureau; Gastuders en huisgenten van 18 jaar en uder zijn verplicht een Verklaring mtrent het gedrag te verhandigen aan vrdat met pvang gestart wrdt; pag. 4 Versie

5 Alle betrkkenen kunnen een berep den p m zaken betreffende kinderpvang aan de rde te stellen; Bij nverwachte mstandigheden zals ziekte van de gastuder kan er in verleg met een berep wrden gedaan p een reservegastuder (indien beschikbaar) die heeft aangegeven tijdelijke ndpvang te willen/kunnen verzrgen. Vr krtdurende vervanging raadt de vraaguder aan zelf vr vervangende pvang te zrgen (zdat het kind niet met 'vreemde mensen' gecnfrnteerd wrdt); Bij langdurige afwezigheid van de gastuder wrdt dr Gastuderbureau Nrderlicht in verleg met de gast- en vraaguder naar een structurele plssing gezcht; is niet verantwrdelijk vr het verzrgen van vervangende pvang bij uitval van de gastuder. Zij heeft slechts inspanningsverplichting. Eventuele extra ksten wrden aan de vraaguder drberekend; is p de hgte van de eisen ter vrkming van wiegendd en verstrekt hiervr infrmatie aan zwel gastuders als vraaguders; stelt in verleg pvangvergedingen vast. Wijziging van de pvangvergeding gaat een maand na mededeling daarvan in; Indien vraag- f gastuders niet akkrd gaan met een wijziging in de pvangvergeding, kan de pvangvereenkmst met inachtneming van de pzegtermijn wrden beëindigd. Gedurende de pzegtermijn blijft de ude pvangvergeding van tepassing. Deze pzegging met binnen twee weken na mededeling aan de vraag- f gastuder van de nieuwe pvangvergeding plaatsvinden; heeft een klachtenreglement. Dit is pvraagbaar en beschikbaar p de website. is aangeslten bij een nafhankelijke klachtencmmissie, namelijk het ZcKK (Zuid-Hllandse centrale Klachtencmmissie Kinderpvang); Nrderlicht heeft een Oudercmmissie. pag. 5 Versie

6 Opvangtijden: Als pvangtijd geldt de tijd die als aanvangstijd is afgesprken tt het tijdstip waarp de vraaguder met het kind het gastgezin verlaat, dan wel de zrg vr het kind verneemt; Haal- en brengtijden (bijv. van en naar schl f peuterspeelzaal enz.) behren tt de pvangtijd. Indien de vraaguder het kind nverwachts eerder phaalt f tussentijds even weg met (bijv. cnsultatiebureau, tandarts) dienen de afgesprken uren te wrden uitbetaald; Indien een kind later wrdt pgehaald dan p cntract is vastgesteld dan zal de gastuder deze uren registreren. Deze uren zullen extra gefactureerd wrden; De cntracturen zullen, ngeacht afgenmen, wrden uitbetaald. In verleg met gastuders kan er in dezelfde peride van dagen geruild wrden. Mits er rekening wrdt gehuden met het maximaal aantal p te vangen kinderen. Deze regel vervalt bij ziekte langer dan 2 maanden. Indien mgelijk geven gast- en vraaguder hun vakantieperiden en vrije dagen 2 maanden van tevren aan elkaar dr; Bij verhindering van de gastuder dient z mgelijk minimaal twee weken van tevren met de vraaguder te wrden verlegd, met het g p een vervangende mgelijkheid; Bij afwezigheid van de gastuder, m welke reden dan k, vindt geen betaling aan de gastuder plaats; Het aantal pvanguren wrdt afgernd p vijftien minuten; De gastuder hudt een urenstaat bij in het administratie systeem van en dient deze uiterlijk vr de 1 ste van de maand te registreren en in te dienen; Indien de uren niet vr de 10e van de vlgende maand ingediend zijn, zal de cntract uren autmatisch vernemen. Veranderingen, in de pvangtijden en/f de pvangsituatie (bijvrbeeld als er meer kinderen wrden pgevangen) dienen aan gemeld te wrden. Indien ndig kan het rster wrden aangepast. pag. 6 Versie

7 Vrwaarden ten beheven van beëindiging: Bij het beëindigen van de pvang dr de vraaguder en f gastuder hanteert een pzegtermijn van een maand. Er is dan vldende gelegenheid vr de gastuder m de band met het gastkind ged af te buwen; hanteert bij beëindiging van de kppeling een einde pvang evaluatie; De pvang eindigt in ieder geval wanneer het gastkind het primair nderwijs verlaat. Opzegging dr uders is wel vereist. Vraaguder dient zelf de kinderpvangteslag stp te zetten; Er wrdt geen pzegtermijn in acht genmen indien het kind kmt te verlijden; De vereenkmst eindigt p de dag van het verlijden; past de bevegdheid tt tussentijdse ntbinding van de pvangvereenkmst slechts te indien de andere partij, na een deugdelijke, schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wrdt vr zuivering van de tekrtkming, terekenbaar tekrtschiet in de nakming van verplichtingen uit de pvangvereenkmst; Wanneer een vraag- f gastuder misbruik maakt van de faciliteiten van kan de vereenkmst met de uder f gastuder met nmiddellijke ingang wrden beëindigd, dit ter berdeling van. Autmatische incass Prcedure De facturen wrden p vastgestelde dagen verznden; De facturen wrden binnen drie werkdagen na verzenden geïncasseerd per autmatische incass bij de vraaguder. Bij een eerste pdracht aan de bank vindt de incass na zes werkdagen plaats; Wanneer de incass niet kan plaatsvinden dr te weinig sald f strnering zal het gastuderbureau in de daarp vlgende peride ng viermaal prberen te incasseren; Indien er ng steeds niet geïncasseerd kan wrden dan zal er direct een eerste herinnering per mail gestuurd wrden. Vraaguder dient het bedrag zelf per mgaande aan ver te maken; Indien er ng geen betaling heeft plaatsgevnden, dan vlgt na 14 dagen de tweede herinnering per mail met een verhging van 7,50 administratieksten; Vraaguder dient het bedrag zelf per mgaande aan Gastuderbureau Nrderlicht ver te maken; pag. 7 Versie

8 Indien er ng steeds geen gehr wrdt gegeven m aan de betaling te vlden dan vlgt na 7 dagen de laatste aanmaning per pst met een verhging van 7,50 administratieksten. Vraaguder dient het bedrag zelf per mgaande aan ver te maken; Mcht u besluiten m geen gehr te geven aan nze aanmaning dan zullen wij p grnd van de WIK (Wet p de incass ksten) gendzaakt zijn m het factuur bedrag met 15 % te verhgen en deze ter incass aan te bieden aan ns incassbureau; De ksten vr het incassbureau kmen geheel vr rekening van de vraaguder; Wanneer de vraaguder het bedrag strneert, treedt de bvenstaande incassprcedure in werking. De prcedure bij zelf betalen De facturen wrden p vastgestelde dagen verznden; De betaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum nder vermelding van het factuurnummer bijgeschreven te zijn; Indien de betaling niet binnen 7 dagen ntvangen is, krijgt de vraaguder een eerste herinnering per mail; Wanneer de vraaguder niet geheel betaald heeft binnen 14 dagen na eerste herinneringsdatum, krijgt de vraaguder een tweede herinnering met een verhging van 7,50 administratieksten; Wanneer de vraaguder de tweede keer niet vldaan heeft aan de herinnering, krijgt zij na 7 dagen een laatste aanmaning met een verhging van 7,50 administratieksten en met vermelding van inzet van een incassbureau bij niet betaling; Mcht u besluiten m geen gehr te geven aan nze aanmaning dan zullen wij p grnd van de WIK (Wet p de incass ksten) gendzaakt zijn m het factuur bedrag met 15 % te verhgen en deze ter incass aan te bieden aan ns incassbureau; De ksten vr het incassbureau kmen geheel vr rekening van de vraaguder. pag. 8 Versie

9 Betaal vrwaarden: Vr de incass van de factuur zal dr de vraaguder een machtiging getekend wrden p naam van ; Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum f per autmatische incass; Bij verschrijding van de laatste aanmaning zal een incassbureau ingeschakeld wrden. De ksten van dit incass bureau zijn vr de debiteur; Betaling dient te geschieden p IBAN nummer NL83 INGB ten name van gastuderbureau Nrderlicht; Bezwaren tegen de hgte van de facturen schrten de betalingsverplichting niet p. Uiteraard is er wel verleg mgelijk; Indien de uder in gebreke blijft betreffende de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de uder van rechtswege in verzuim. De uder is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente ver het peisbare bedrag zal wrden berekend vanaf het mment dat pdrachtgever in verzuim is tt het mment van vldening van het vlledige bedrag; In geval van faillissement, beslaglegging f surseance van betaling van uder zijn de vrderingen van p de uder nmiddellijk peisbaar; heeft het recht de dr de uder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de ksten, vervlgens in mindering van de pengevallen rente en tensltte in mindering van de hfdsm en de lpende rente; Is de uder met het nakmen van één f meer van zijn verplichtingen in verzuim, en met er dr gebruik gemaakt wrden van een incassbureau zullen alle ksten die daar uit vr vleien verhaald wrden p de debiteur; De ter incass aangebden facturen zullen p grnd van de WIK (Wet p de incass ksten) dr een incassbureau wrden behandeld; Bij een penstaande factuur heeft de gastuder het recht m na 6 weken vanaf factuurdatum de pvang stp te zetten tt de factuur vldaan is. De uder is verplicht m de maand pzegtermijn (na 6 weken) znder pvang dr te betalen. pag. 9 Versie

10 Overmacht: Geen van de partijen is gehuden tt het nakmen van enige verplichting indien hij daarte verhinderd is als gevlg van vermacht. Overmacht is de niet terekenbare tekrtkming als bedeld in 6:75 van het Burgerlijk Wetbek; In geval van vermacht blijft de pvangvereenkmst van kracht, verplichtingen wrden echter vr de duur van de vermacht pgeschrt; Wanneer de vermachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht m de pvangvereenkmst dr schriftelijke ntbinding te beëindigen. Vrwaarden na verlpen van de kppeling: Het is niet tegestaan m een kppeling p particuliere basis vrt te zetten dr de gast- en vraaguder; Dr ndertekening van de vereenkmst tussen uder/gastuder en gaan alle partijen akkrd met de bven genemde huisregels. Eventuele uitznderingen wrden specifiek p papier gezet en ndertekend dr de betrkken partijen en zijn derhalve k bindend. Op de pvangvereenkmst is uitsluitend Nederlands recht van tepassing. Bij zaken waarin de richtlijnen niet vrzien, vindt verleg plaats met. pag. 10 Versie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR GASTOUDERS

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR GASTOUDERS Infrmatiebrchure Gastuderpvang VOOR GASTOUDERS Infrmatiebrchure Kinderpvang Rivierenland B.V. Kinderpvang Rivierenland (KRBV) is een kinderpvangrganisatie die 1 januari 2006 is ntstaan dr fusie van Stichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR OUDERS

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR OUDERS Infrmatiebrchure Gastuderpvang VOOR OUDERS Infrmatiebrchure Kinderpvang Rivierenland B.V. Kinderpvang Rivierenland (KRBV) is een kinderpvangrganisatie die 1 januari 2006 is ntstaan dr fusie van Stichting

Nadere informatie

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op:

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op: Privacy Plicy Bijgewerkt p: 3.5.2018 Cmmn Affairs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy Plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE

PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE PRIVACY VERKLARING VAN BEAUTYSALON ANKE Eenmanszaak Beautysaln Anke is verantwrdelijk vr de verwerking van persnsgegevens zals weergegeven in deze privacyverklaring. Anke de Vries is de cördinatr gegevensbescherming

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G4. Inleiding

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G4. Inleiding PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G4 Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders hun kinderen te. Zij meten de zekerheid hebben dat hun kind k in hun afwezigheid een veilige

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER KINDERDAGVERBLIJF 2018

AANMELDINGSFORMULIER KINDERDAGVERBLIJF 2018 Bernebrêge AANMELDINGSFORMULIER KINDERDAGVERBLIJF 2018 Gegevens kind Naam: Vrnamen (indien bekend): Repnaam (indien bekend): Burgerservicenummer (BSN)... Geslacht: 0 jngen 0 meisje 0 niet bekend (Verwachte)

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. de vorm en de frequentie van informatie-uitwisseling, waaronder het aantal evaluatiegesprekken dat per jaar wordt gehouden;

Algemene voorwaarden. de vorm en de frequentie van informatie-uitwisseling, waaronder het aantal evaluatiegesprekken dat per jaar wordt gehouden; Algemene vrwaarden Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt nder de vlgende definities het vlgende verstaan; Gastuderbureau: Hme gastuderbureau; Vraaguder: uder / verzrger die een Overeenkmst tt bemiddeling

Nadere informatie

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen Time-ut, schrsing en verwijdering van kinderen Psitief advies GMR d.d. Definitief vastgesteld CvB d.d. 1 Inleiding De kindcentra van CKC Drenthe staan middenin de samenleving. Dat betekent

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding DansCoaching

Algemene Voorwaarden Opleiding DansCoaching Algemene Vrwaarden Opleiding DansCaching 1. Algemeen 1.1. Degene die met de Opleiding DansCaching (verder te nemen: ODC) een vereenkmst aangaat, wrdt verder student genemd. 1.2. Deze leveringsvrwaarden

Nadere informatie

Privacyverklaring. Versie: 1.0 Publicatiedatum: 19 november Mariska Meijers (eigenaar) Organisatie: Gastouderbureau Vereen

Privacyverklaring. Versie: 1.0 Publicatiedatum: 19 november Mariska Meijers (eigenaar) Organisatie: Gastouderbureau Vereen Privacyverklaring Versie: 1.0 Publicatiedatum: 19 nvember 2018 Plaats: Almere Auteur: Mariska Meijers (eigenaar) Organisatie: Gastuderbureau Vereen De Algemene Verrdening Gegevensbescherming (AVG) is inmiddels

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Training Presenteren

Training Presenteren Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken

Nadere informatie

Diezerplein CT Zwolle m

Diezerplein CT Zwolle m Algemene vrwaarden vr verlening van diensten dr WeerZin Supervisie & Caching,, 8021 CT Zwlle, ingeschreven bij de Kamer van Kphandel nder nummer 05082961, hierna te nemen: WeerZin Supervisie & Caching.

Nadere informatie

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9 Privacy Plicy WO=MEN, Dutch Gender Platfrm (WO=MEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER / CONTRACT VOOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 2015-2016

AANMELDINGSFORMULIER / CONTRACT VOOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 2015-2016 KIND Ondergetekende (uder / verzrger) meldt het vlgende kind aan vr de Tussen Schlse Opvang (n.b.: u kunt per frmulier slechts één kind pgeven. Vr ieder kind met een apart frmulier ingevuld wrden): Achternaam:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

OVEREENKOMST INSCHAREN

OVEREENKOMST INSCHAREN Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST INSCHAREN Deze vereenkmst wrdt aangegaan dr: Naam:... Adres:... Wnplaats:... Telefnnummer:... E-mail:... en Vefgrund V.O.F., Grsveldweg 32a 7497 NN Bentel mariekeweber@hetnet.nl

Nadere informatie

Inhoud Leveringsvoorwaarden... 2

Inhoud Leveringsvoorwaarden... 2 Inhud Leveringsvrwaarden... 2 DEFINITIES... 2 TOEPASSELIJKHEID... 2 AANBIEDING EN ACCEPTATIE... 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 3 DUUR EN BEËINDIGING... 4 LEVERING EN LEVERTIJD... 4 OVERMACHT... 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Privacy statement GastouderCarola

Privacy statement GastouderCarola Privacy statement GastuderCarla Adres: Clenbranderstraat 79 Pstcde en wnplaats: 6921 NC Duiven Telefnnummer: 0316-847432 Website: www.gastudercarla.nl Facebk: https://www.facebk.cm/carlagastuder Inhud

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Privacy Statement Studenten

Privacy Statement Studenten Privacy Statement Studenten Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene Verrdening

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

7. De te betalen tarieven zoals vermeld op de overeenkomst kunnen worden herzien:

7. De te betalen tarieven zoals vermeld op de overeenkomst kunnen worden herzien: ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Stallinghuder: Caravanstalling de Rttemeren Stallinggebruiker: Hij/zij die een rerend ged in bewaring geeft aan stallinghuder Het gestalde: Het rerend ged dat stallingebruiker

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Klachtenregeling medewerkers

Klachtenregeling medewerkers Klachtenregeling medewerkers Inleiding De Tintengrep hecht veel waarde aan pen cmmunicatie en een ged werkklimaat. Het is belangrijk dat medewerkers nvrede en klachten ter sprake brengen, zdat er gezamenlijk

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden

Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan (even nummers) te Leiden Privacy Reglement Vereniging van eigenaars Brahmslaan 22-62 (even nummers) te Leiden Vereniging van eigenaars Brahmslaan 22-62 te Leiden hecht veel waarde aan de bescherming van juw persnsgegevens. In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Overblijfprotocol tussenschoolse opvang

Overblijfprotocol tussenschoolse opvang Schlkinderpvang Overblijfprtcl tussenschlse pvang Inhud: 0. Inleiding... 2 1. Delstelling... 2 2. Het draaibek... 2 3. Kwaliteitseisen... 3 4. Incidenten... 3 5. Taken en verantwrdelijkheden van alle betrkken

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende: Algemene vrwaarden Kwaliteit Kwaliteit vinden wij bij Rugkliniek Zetermeer erg belangrijk. Alle fysitherapeuten binnen nze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Kninklijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Bijlage Bezoekadres: Taselaarstraat 5, 3078 VM Rotterdam. Telefoon:

Bijlage Bezoekadres: Taselaarstraat 5, 3078 VM Rotterdam. Telefoon: Bijlage 2014 Bezekadres: Taselaarstraat 5, 3078 VM Rtterdam. Telefn: 010-482 28 11 Fax: 010-482 18 67 Pst-/bezekadres: Taselaarstraat 5, 3078 VM Rtterdam Internet: www.degrenetuin-kdv.nl / E-mail: inf@degrenetuin-kdv.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan, waarbij het enkelvoud tevens het meervoud wordt geacht te omvatten:

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan, waarbij het enkelvoud tevens het meervoud wordt geacht te omvatten: Algemene vrwaarden Definities 1. In deze Algemene Vrwaarden wrdt nder de vlgende begrippen verstaan, waarbij het enkelvud tevens het meervud wrdt geacht te mvatten: PrtaPay Dr Atane Sftware ntwikkelde

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STICHTING INKOOPBUREAU WEST-BRABANT 1. De Stichting Inkpbureau West-Brabant (S.I.W.) bij deze rechtsgeldig vertegenwrdigd dr de vrzitter van het bestuur, de heer J.P.M. Klijs,

Nadere informatie

Definitieve versie d.d. 24 mei Privacy statement

Definitieve versie d.d. 24 mei Privacy statement Definitieve versie d.d. 24 mei 2018 Privacy statement Prcedure: MT/DB besluit d.d. 24 mei 2018 He gaat Rentree met gegevens m Binnen Rentree wrdt gewerkt met diverse gegevens van huurders, medewerkers

Nadere informatie

Training Presenteren. Een must voor iedere Image Professional. Brochure Training Presenteren Image Masters 1

Training Presenteren. Een must voor iedere Image Professional. Brochure Training Presenteren Image Masters 1 Training Presenteren Een training van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties, met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie. We behandelen tallze elementen en technieken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant Cnvenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ntelaatbaar gedrag van externe accuntants, accuntantsrganisaties en (mede)beleidsbepalers tussen de Belastingdienst en de Stichting Autriteit Financiële

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

3. De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

3. De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen. Bijlage: Bewerkersvereenkmst FTM Fld Management Versie: 1.0 Datum: 01-01-2019 Deze bewerkersvereenkmst is een bijlage bij FTM Fld Management Algemene vrwaarden (hierna: de Hfdvereenkmst) tussen klant (hierna:

Nadere informatie