Jaarverslag. Format jaarverslag Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio"

Transcriptie

1 Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi

2 Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING EN ICT... 8 COMMUNICATIE EN RELATIES... 9 FINANCIEEL TOEKOMSTPERSPECTIEVEN EN CONTINUÏTEIT BIJLAGE: VERANTWOORDING BESTEDING PRESTATIEBOX De adviseurs van VGS Adivi kunnen u ndersteunen bij het pstellen van een ged jaarverslag, ngeacht f het gaat m het hele verslag, de financiële paragraaf f het helpen bij het drdenken van het geverde en te veren beleid. Neem vrijblijvend eens cntact p. Zie vr meer infrmatie k 2

3 Verslag van de tezichthuder Verslag van tezichthudende rgaan, indien reeds aanwezig. Verplichte nderdelen zijn: - De Raad van Tezicht legt verantwrding af ver de uitvering van de taken en de uitefening van de bevegdheden in het jaarverslag; - De dr het bevegd gezag gehanteerde cde vr ged bestuur wrdt in het jaarverslag vermeld alsmede ten minste verantwrding wrdt afgelegd ver de afwijkingen van die cde vr ged bestuur. - Vrtgezet nderwijs: In het jaarverslag van de instelling wrdt dr de instelling aangegeven p welke wijze zij invulling heeft gegeven aan de hrizntale verantwrding ten pzichte van haar belanghebbenden, de wijze waarp de belanghebbenden zijn betrkken bij de ttstandkming van vr hen relevant beleid en wat de uitkmsten daarvan zijn geweest. : Wat is de samenstelling van het tezichthudende rgaan? Belangrijkste nderwerpen van tezicht in het afgelpen jaar? (wat gedgekeurd, waarp tezicht gehuden, accuntant benemd?) Op welke wijze is er aandacht geweest vr eigen functineren, prfessinalisering, etc. Wat zijn de resultaten van een eventuele zelfevaluatie f audit? Zijn er zaken veranderd in bevegdheden.i.d. ten pzichte van vrig jaar? He is de (zakelijke) relatie met het bestuur vrmgegeven (vergaderfrequentie, etc.) Met wie heeft de tezichthuder de afgelpen tijd gesprken, anders dan met het bestuur/de bestuurder? Vrbeeld: MR, delegatie team, schlbezek, nderwijsinspecteur, kerkenraden, andere tezichthuders, etc. In geval van werkgeverschap: he is daar invulling aangegeven? 3

4 Overview & Algemeen Optineel - Inleidend wrd; dit kan geschreven wrden dr de het management f dr bijvrbeeld de secretaris en gaat ng niet zzeer in p de inhudelijke zaken. Maak wel duidelijk vr welke stakehlders dit verslag is geschreven en dat er rekening is gehuden met de wetgeving zals genemd in RJ400 en RJ 660; - Samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen en kengetallen met een krte analyse met vrig jaar; Verplichte nderdelen - Delstelling/missie van de rganisatie, licht deze te en leg verband met de delstellingen; - Aanduiding van beleid en kernactiviteiten met de belangrijkste diensten en prducten, gegrafische gebieden en afnemers; - Samenvatting beleidsvrnemens, benem de strategie met de belangrijkste delstellingen; - Juridische structuur en de interne rganisatie structuur; - Gvernance ntwikkelingen (interne beheersing en tezicht). Maak duidelijk wie eindverantwrdelijke is vr dit verslag; Ndig lezers uit m te reageren; Zrg ervr dat de adresgegevens c.q. cntactgegevens pgenmen zijn in het verslag (bijvrbeeld met behulp van een kader); Gebruik de website nuttig m extra infrmatie p te nemen (z mgelijk: plaatst het jaarverslag in PDF p de website); Geef antwrd p de vraag: wie zijn we, wat den we en he en waarm den we dat? Neem daarbij k een glbaal beeld mee van de geschiedenis; Wat zijn de belangrijkste waarden van de rganisatie? Leg een verband tussen de ntwikkelingen in de mgeving en de visie/missie; Neem de basisgegevens p van de sch()l(en): aantal leerlingen, persneelsleden en directeur; in het vervlg van het verslag kan dit verder uitgewerkt wrden; Geef een weergave (eventueel grafisch, met behulp van grafieken) van de samenstelling van de leerling-ppulatie (bijv. qua kerkelijke achtergrnd, gegrafische herkmst, pleidingsniveau van de uders); in het vervlg van het verslag (bijv. bij identiteit) kan hierver wat meer infrmatie wrden gegeven; Veg het rgangram van schlrganisatie in, met de vermelding van eventuele beleidsvrnemens m hierin wijzigingen aan te brengen (bijv. het inveren van de functie teamleider / buwcördinatr); Het bestuur is verplicht m een vrm van intern tezicht in te stellen, dat tezicht hudt p het bestuur. Geef aan he dit gerealiseerd is cnfrm wettelijke verplichting 1 augustus Maak vervlgens duidelijk he het bestuur de rganisatie bestuurt en ze zrg draagt vr ged bestuur. Eventueel aangeven welke dilemma s er ng liggen. Leden van PO-raad geven aan dat ze zich huden aan de Cde Ged bestuur van de POraad. Als er afwijkingen zijn (bijv. p basis van identiteit, de gekzen bestuursvrm f de integriteitsbepalingen) wrdt dat hier tegelicht. Geef k aan dat de invering van de Cde een greiprces is, waarvan de fcus nu ligt p de scheiding van bestuur en tezicht, maar dat de verschillende delen daarvan k in de lp van de jaren hun plaats zullen krijgen. 4

5 Identiteit Verplichte nderdelen - Aanduiding van gegrafische gebieden en afnemers (in relatie met hfdstuk algemeen ; heft niet dubbelp, kan vervallen als dit nder algemeen vldende wrdt afgedekt) ; - Tegankelijkheid en telatingsbeleid van de rganisatie; - Tekmstperspectief. He heeft de identiteit de afgelpen peride invled gehad p bijvrbeeld investeringsbeslissingen met betrekking tt nieuwe methden f de invering van nieuwe ICTntwikkelingen? Wrdt er peridiek met de vedende kerkelijke gemeente(n) verlegd en z ja, wat is er het afgelpen jaar aan de rde geweest? Nem prjecten (spnsrlp vr de zending bijv.) f speciale thema s die in de lessen aan de rde zijn geweest en te maken hebben met de identiteit; Signaleer maatschappelijke ntwikkelingen en wat vr uitdagingen (dit begrip is met pzet psitief gefrmuleerd) dit vr de schl betekenen. 5

6 Onderwijs Verplichte nderdelen - Onderwijsprestaties; - Onderwijskundige en nderwijs-prgrammatische zaken; - Ontwikkelingen als gevlg van interne en externe kwaliteitszrg. Welke nieuwe methden zijn ingeverd f zullen wrden ingeverd in de kmende tijd? He ged is de kwaliteit van het nderwijs, k in vergelijking met andere schlen (benchmarking)? Wat zijn de delstellingen geweest vr dit jaar en zijn deze gerealiseerd? Welke activiteiten zijn hiervr ndernmen? Wat zijn de resultaten? Wat staat er vr vlgend jaar p het prgramma? Op welke manieren wrdt gewerkt aan de waarbrging van de kwaliteit van het nderwijs? Waarin is de schl nu nderscheidend als het aankmt p het gegeven nderwijs f de visie hierp? NB: geef niet alleen vergelijkende cijfers van andere schlen f uit eerdere jaren, maar licht ze te! Waarm den we het nu beter f slechter dan andere schlen, en wat betekent dat? Neem eventueel een verklarende wrdenlijst met nderwijstermen vr leken; Geef inzicht in verwijzingen, drstrm, lessenuitval en andere zaken. 6

7 Persneel Verplichte nderdelen - Zaken met een behrlijke persnele betekenis; - Het geverde beleid inzake van de beheersing van uitkeringen na ntslag. Optinele nderdelen - Persnele bezetting; - Integraal persneelsbeleid. Waren er het afgelpen jaar grte schlingstrajecten vr het persneel? Zijn er significante persnele mutaties, waren er jubilea? He is het persneelsbestand pgebuwd: leeftijdspbuw, parttimers en fulltimers (en beleid hier p), eventueel kerkelijke achtergrnd; Ziekteverzuim en de trend die hierin zichtbaar is, plus eventueel beleid wat geverd wrdt f gaat wrden; Inzet van stagiaires en begeleiding hiervan; Uitkmsten van meest recente tevredenheidsnderzek nder het persneel f de acties die het afgelpen jaar genmen zijn p het vrige nderzek; Waren er cncrete delstellingen gefrmuleerd p het gebied van persneel? Z ja, wat waren deze en wat zijn de resultaten? Welke activiteiten zijn ndernmen m deze resultaten te behalen? He was dit vrig jaar? 7

8 Huisvesting en ICT Geen verplichte nderdelen Optineel - Denk bijvrbeeld aan: Renvatie; Nieuwbuw; Grt nderhud; - Investeringen met betrekking tt ICT. Geef weer wat de huidige nderhudssituatie is en wat er de kmende jaren zal gebeuren aan grt nderhud; Geef weer heveel lkalen het gebuw heeft en wat de nrmering is; verklaar het eventuele verschil. Geef weer wat de situatie is van de infrastructuur rndm ICT en wat de ntwikkelingen zijn geweest in het verslagjaar; Zijn er delstellingen gefrmuleerd p dit terrein? Z ja, wat zijn hiervan de resultaten en dr welke activiteiten zijn deze bereikt? He was dit vrig jaar? Benem de ntwikkeling inzake drdecentralisatie en de stappen die hiervr genmen zijn. 8

9 Cmmunicatie en relaties Verplichte nderdelen: - Ontwikkelingen bij f in relatie tt verbnden partijen (waarnder samenwerkingsverbanden); - Zaken met een behrlijke plitieke f maatschappelijke impact; - Afhandeling van klachten; - Wijze waarp hrizntale verantwrding heeft plaats gevnden (en he er mgegaan wrdt met de resultaten daarvan). Benem de interne en externe ntwikkelingen van de afgelpen jaren in het kader van hrizntale verantwrding; Is er een uderenquête gehuden? Z ja, wat waren hiervan de resultaten en wat zijn er vr vervlgacties gedefinieerd? Is er een steunstichting, f zijn er andere partijen die middels geld f andersrtige inzet de schl en het bestuur ndersteunen? Zijn er klachten binnengekmen? Waarp hadden die betrekking? In welke samenwerkingsverbanden participeert de schl (bijv. lidmaatschap van federatie)? Is er recent een nieuwe huisstijl ingeverd? Z ja, wat betekent die nu, wat vr filsfie zit daar achter? 9

10 Financieel Verplichte nderdelen - Een gede telichting p de financiële psitie per balansdatum; - Een telichting p het resultaat en wat daarte heeft bijgedragen; - Analyse met het in de begrting pgenmen beleid; - Investeringenbeleid; - Treasury beleid, met name het beleid rndm beleggen en belenen : Het beleid en de uitvering ten aanzien van het beleggen en belenen; De srten en mvang van de beleggingen en beleningen; De lptijden van de beleggingen en beleningen; Geef een verklaring van financiële termen vr leken; Werk met benchmarking! Het is niet verplicht m alle bedragen tt de eur nauwkeurig te vermelden: er kan vlstaan wrden met de vermelding x in de kp van een tabel, waarna de bedragen in duizendtallen genteerd kunnen wrden; Let in de telichting p significantie: een afwijking van minder dan 5% is niet significant en heft waarschijnlijk niet tegelicht te wrden; maar k een afwijking van 200% die nminaal slechts 500 bedraagt bij een mzet van 1,5 miljen eur is niet vermeldenswaardig; Benem de uitgeverde investeringen; Vermeld duidelijk bij het treasurybeleid waar het geld ndergebracht is en welke vrwaarden het bestuur c.q. het management hanteert wanneer zij geld meer renderend wil inzetten 10

11 Tekmstperspectieven en cntinuïteit Verplichte nderdelen (specifiek vr PO)* - Tekmstparagraaf: beleid van kmende jaren; - De vlgende kengetallen dienen pgenmen te wrden (verslagjaar en t+1 t/m t+3: 2013 tt en met 2016) Persnele bezetting in FTE Management en directie; Onderwijzend Persneel; Overige medewerkers. Leerlingenaantallen Deze kengetallen meten vrzien wrden van een telichting: welke belangrijke ntwikkelingen wrden er verwacht in de persnele frmatie (inclusief vrgenmen aanpassingen in mvang) en leerlingenaantallen. - Meerjarenbegrting: cijfers verslag jaar en t+1 tt en met t+3 (2013 tt en met 2016): Staat van baten en lasten Balans Genemde verzichten meten vrzien wrden van een telichting waarbij aandacht met zijn vr de verwachte ntwikkelingen in: Financieringsstructuur; Mutaties van reserves/vrzieningen/fndsen vr zver van tepassing. De verwachte aantallen leerlingen, afstemming in de regi ver leerling ntwikkelingen; De persnele bezetting, inclusief vrgenmen aanpassingen in de frmatie mvang; Huisvesting (eigendm, huur, drdecentralisatie, vrgenmen majeure buwprjecten, financiering), in aanvulling p hetgeen bij huisvestingsbeleid is vermeld; Overige. - Beschrijving van de belangrijkste risic s en nzekerheden: in deze rapprtage geeft het bestuur aan vr welke risic s en nzekerheden zij zich in de kmende jaren ziet geplaatst en p welke wijze zij passende maatregelen treft m aan deze risic s en nzekerheden het hfd te bieden. Waar ndig en relevant wrdt dit aangevuld met een cijfermatige telichting. - Rapprtage van de aanwezigheid en werking van het interne risicbeheersings- en cntrlesysteem: in deze rapprtage geeft het bestuur aan p welke wijze het interne risicbeheersingssysteem is ingericht en he dit in de praktijk functineert. Daarbij wrdt aangegeven welke resultaten hiermee zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel wrden drgeverd in de kmende jaren. - Naleving cde gvernance: kan met verwijzing naar eerdere hfdstukken/verslag RvT; Wanneer er een externe risicanalyse aanwezig is, geef hiervan dan een krte samenvatting en benem de belangrijkste risic s en beheersmaatregelen die tegepast (gaan) wrden; Krte beschrijving van (functineren) administratieve rganisatie (functiescheiding); Benem de actuele (interne en externe) ntwikkelingen vr de kmende jaren: mgelijke aanpassing arbeidsvrwaarden, extra gelden vanuit gemeentefnds en herfstakkrd en de nzekerheden die hiermee samenhangen en drdecentralisatie grt nderhud. * Neem vr VO/MBO/HBO cntact p via 11

12 Bijlage: verantwrding besteding prestatiebx Verplichte nderdelen: - Verantwrding dient afgelegd te wrden per bestuur, dus niet per schl; - Krte mschrijving van de ambities uit het bestuursakkrd, waar het bestuur zich specifiek p richt; - Beschrijving van de delstellingen welke vrtvleien uit de ambities; - Beschrijving vrtgang realisatie delstellingen inclusief krte mschrijving van de activiteiten die daarvr ndernmen zijn. De gefrmuleerde ambities uit het bestuursakkrd: Ambities gericht p pbrengstgericht werken 1. Schlbesturen hebben meetbare delstellingen gefrmuleerd gericht p leerpbrengsten taal en rekenen. 2. Schlen werken pbrengstgericht. 3. Schlen meten de pbrengsten van vregschlse educatie 4. Schlen bieden maatwerk vr excellente leerlingen, waarnder hgbegaafde leerlingen. 5. Geen nderpresterende schlen meer. 6. Schlen stimuleren uders m thuis activiteiten te ndernemen die bijdragen aan leerprestaties 7. Schlen maken hun pbrengsten transparant. Ambities gericht p prfessinalisering 8. De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het nderwijs p verschillen binnen de klas is p rde. 9. De bekwaamheid van leraren met betrekking tt pbrengstgericht werken is p rde. 10. Alle leraren nderhuden hun bekwaamheden systematisch en wrden gestimuleerd zich te registreren. 11. Schlen veren een ged en effectief HRM-beleid. 12. Verbetering begeleiding en ndersteuning beginnende leraren. 13. Schlleiders in regulier en speciaal nderwijs vlden aan geactualiseerde bekwaamheidseisen. Handreiking PO-raad bestuursakkrd. 12

Jaarverslag. Format jaarverslag Ridderkerk, 19 januari 2015 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag Ridderkerk, 19 januari 2015 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2014 Ridderkerk, 19 januari 2015 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 4 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d Intern Tezichtkader Intern Tezichtkader vastgesteld d.d. 21-5-2012 Krte Telichting. Naar aanleiding van afspraak p de vrige bijeenkmst. Als uitgangspunt is gekzen het Intern Tezichtkader dat in het vrjaar

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Format jaarverslag 2016

JAARVERSLAG. Format jaarverslag 2016 JAARVERSLAG Format jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Verslag van de toezichthouder... 3 Overview & Algemeen... 4 Identiteit... 5 Onderwijs... 6 Personeel... 7 Huisvesting en ICT... 8 Communicatie en relaties...

Nadere informatie

Visie op toezicht Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis

Visie op toezicht Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis Visie p tezicht Raad van Tezicht Deventer Inleiding: de algemene taken van de Raad van Tezicht De Raad van Tezicht tetst f de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvrming en de uitvering van zijn bestuurstaken

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT

WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT Adjust - Sciaal Resultaat zet in p verbinding in het Sciaal Dmein. Dat den we dr altijd g te hebben vr de mens en zijn mgeving. We hebben nze expertise

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Jaarverslag van de medezeggenschapsraad /2017

Jaarverslag van de medezeggenschapsraad /2017 Basisschl al hambra - Jaarverslag van de medezeggenschapsraad - 2016/2017 Basisschl Al Hambra Aziëlaan 157 3526 SG Utrecht 030-266 77 51 MR@alhambraschl.nl 2016-2017 1 P a g i n a Inhud Vrwrd... 3 Samenstelling...

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

CHECKLIST JAARUITVOERINGSPLAN INTEGRALE VEILIGHEID (JUP)

CHECKLIST JAARUITVOERINGSPLAN INTEGRALE VEILIGHEID (JUP) CHECKLIST JAARUITVOERINGSPLAN INTEGRALE VEILIGHEID (JUP) Een hulpmiddel vr het pstellen van jaaruitveringsplannen Integrale Veiligheid vr en dr gemeenten dr Niek Verkaik en Frank Rzenberg, OBMC Flris Faes

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Voorstel voor nieuwe normen fondsenwervende instellingen, per categorie (A t/m D)*

Voorstel voor nieuwe normen fondsenwervende instellingen, per categorie (A t/m D)* Vrstel vr nieuwe nrmen fndsenwervende instellingen, per categrie (A t/m D)* Categrie A Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. De enkele aandachtspunten hebben.a.

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Mobiliteit binnen ABSA

Mobiliteit binnen ABSA Mbiliteit binnen ABSA Mbiliteit binnen ABSA Waar we spreken ver integraal persneelsbeleid [IPB] gaat het ver het in vereenstemming brengen c.q. huden van de ntwikkeling van persneelsleden met de ntwikkeling

Nadere informatie

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse.

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. JAARPLAN 2012-2013 INLEIDING Vr u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging vr Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. In het jaarplan wrden de delstellingen en activiteiten beschreven, die

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Vrwrd Gewaardeerde lezer, Graag bieden we u hierbij ns jaarverslag 2016 aan zdat u geïnfrmeerd bent ver nze inbreng in het beleid

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Reglement compliance officer

Reglement compliance officer Reglement Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fnds; b. : de functinaris die dr het bestuur van het fnds als vereenkmstig art. 12 lid 2 van de statuten van het fnds is benemd; c. directeur:

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op artikel 2:391 BW. Deze bepaling is opgenomen in hoofdstuk 900 Wetteksten.

Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op artikel 2:391 BW. Deze bepaling is opgenomen in hoofdstuk 900 Wetteksten. 400.1 Algemeen In het jaarverslag det het bestuur schriftelijk verslag mtrent de gang van zaken bij de rechtspersn en het dr de rechtspersn geverde beleid. In de praktijk van de jaarverslaggeving wrdt

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Indelen (nieuwe) groepen. Concept beleidsnotitie

Indelen (nieuwe) groepen. Concept beleidsnotitie Indelen (nieuwe) grepen Cncept beleidsntitie 25-01-2017 Inleiding Leerlingen kmen p schl wanneer ze vier jaar zijn en wrden dan p basis van de bij ns bekende gegevens ingedeeld in een bestaande grep 1/2.

Nadere informatie

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen MVO Zelfverklaring Beantwrding 40 vragen Auteur: Gert Jan de Grt en Gerda de Raad (Will2Sustain) Datum: 17-12-2015 Versie: 3 Inhudspgave 1. Inleiding... 1 2. MVO principes... 1 3. Stakehlders... 4 4. MVO

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Artikel 11 lid 1 De RvC bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen.

Artikel 11 lid 1 De RvC bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen. Relevante bepalingen 1. BBSH Artikel 7 letter e; regels inzake de wijze waarp de huurders van de wngelegenheden van de vereniging f de stichting en in het belang van die huurders werkzame rganisaties invled

Nadere informatie

Keurmerkrapportage 2018

Keurmerkrapportage 2018 Keurmerkrapprtage 2018 Rapprtage.b.v. de zelfevaluatie ter kwalificatie vr het Keurmerk Basis GGZ 2018 PHHaastrecht B.V. 4 januari 2018 Heeft u vragen ver deze rapprtage? Neem cntact p met Stichting Kwaliteit

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl time-ut, schrsing en verwijdering van leerlingen Status beleidscyclus Instemming GMR : 21 september 2016 Definitief vastgesteld dr CvB : 22 september 2016 Bevegdheid GMR: Advies van de GMR.b.v. artikel

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

White Paper. Scrummen voor de OR

White Paper. Scrummen voor de OR White Paper Scrummen vr de OR Wat is Agile? Agile betekent letterlijk behendig en lenig. Agile is een filsfie, een manier van denken he m te gaan met veranderende mstandigheden. Waarbij het flexibel inspelen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Rivas

Klokkenluidersregeling Rivas Klkkenluidersregeling Rivas 1 Inhudspgave Del Delgrep Definities en mschrijvingen Nrmelement(en) JCI Beschrijving beleid Artikel 1: Definities Artikel 2: Infrmatie, advies en ndersteuning vr de werknemer

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

RMC-regio 37 Zuidoost Brabant vsv/jongeren in een kwetsbare positie

RMC-regio 37 Zuidoost Brabant vsv/jongeren in een kwetsbare positie Prcedure indienen van prjectaanvragen vr de reginale aanpak van vrtijdig schlverlaten en jngeren in een kwetsbare psitie 2016-2020 Schljaar 2016-2017 Versie 1.0 19 september 2016 Na afsluiting van het

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden. Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden Vrtgezet nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Welbevinden. De vragenlijst

Nadere informatie

Paulus Potterplein XJ Kaatsheuvel. Tel JAARVERSLAG MR

Paulus Potterplein XJ Kaatsheuvel. Tel JAARVERSLAG MR Paulus Ptterplein 2 5171 XJ Kaatsheuvel Tel 0416-540520 Email mr@denbussel.nl JAARVERSLAG MR 2016-2017 1 Inleiding De Medezeggenschapsraad (MR) van OBS Den Bussel bestaat uit vertegenwrdigers vanuit nderwijzend

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie