Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid"

Transcriptie

1 Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen een vrgelegd geschil betrekking heeft. huurder: een huurder van een verhuureenheid van de crpratie. Vr tepassing van dit reglement wrdt nder huurder eveneens verstaan de medehuurder en de vrmalig (mede) huurder. kper: de natuurlijke persn die een wning f appartementsrecht aankpt van een crpratie, alsmede hij die een wning met een terugverkpplicht, zals Maatschappelijk Gebnden Eigendm (MGE), Kpgarant f Kpcmfrt heeft terugverkcht aan de crpratie, vr zver het de kp- f terugkptransactie betreft. bewner: huurder f kper. klager: de bewner die bij de cmmissie een geschil heeft ingediend. cmmissie: de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid, ingesteld p basis van het laatstgeslten cnvenant tussen de in dat cnvenant genemde crpraties en hun p crpratieniveau functinerende bewnersrganisaties. bewnersrganisatie: een grep bewners van (een cmplex) wningen van een crpratie, waarmee deze crpratie regelmatig verlegt en die een aanmerkelijk deel van de bewners van (een cmplex) wningen vertegenwrdigt. geschil: elk geschil, waarin de crpratie naar mening van de klager een nbevredigende beslissing heeft genmen f nalaat binnen vier weken een beslissing te nemen, waardr een geschil ntstaat (nverlet artikel 5.2). zitting: een bijeenkmst waarin het geschil wrdt behandeld en waarbij partijen desgewenst aanwezig zijn, inclusief een nderzek ter plaatse dr (een deel van) de cmmissie. beraadslaging: een bijeenkmst ver het geschil waarbij partijen niet aanwezig zijn. vergadering: alle verige bijeenkmsten van de geschillencmmissie. DOELSTELLING Artikel 2: De cmmissie heeft tt del: 2.1 Bewners in de gelegenheid te stellen klachten in te dienen ver zaken waarbij zij belang hebben; 2.2 Bij te dragen aan een gede behandeling van geschillen met bewners en daarmee aan de verbetering van de relatie die de crpratie met haar bewners heeft; 2.3 Bij te dragen aan een gelijke wijze van behandelen van zwel huurders als kpers. 2.4 Bij te dragen aan de verbetering c.q. ptimalisering van het functineren van de crpraties. TAKEN Artikel 3: De taken van de cmmissie zijn: 3.1 De cmmissie heeft tt taak het behandelen van de ingediende geschillen en hierver advies uitbrengen aan de crpratie, danwel er mede vr zrg te dragen dat deze geschillen binnen redelijke termijn dr de crpratie zullen wrden behandeld en z snel mgelijk wrden pgelst. 3.2 De cmmissie heeft tt taak het naar aanleiding van de dr haar behandelde geschillen gevraagd en ngevraagd te adviseren ver het te veren beleid.

2 VERHOUDING TOT DE CORPORATIES Artikel 4: 4.1 De cmmissie adviseert de crpratie p basis van gekwalificeerd advies. De cmmissie is zelf verantwrdelijk vr haar functineren. 4.2 De cmmissie wrdt ndersteund dr een secretariaat, dat niet dr een van de crpraties wrdt vervuld. 4.3 De crpraties den in hun jaarstukken verslag van de geschillenbehandeling. VOORLEGGEN GESCHIL Artikel Een bewner kan een geschil aan de cmmissie vrleggen als dit geschil het handelen f nalaten van handelen dr een crpratie betreft. Onder handelen f nalaten van de crpratie wrdt begrepen het handelen f nalaten van medewerkers van de crpratie en dr de crpratie bij haar werkzaamheden ingeschakelde bedrijven en persnen. 5.2 De vlgende geschillen wrden niet dr de cmmissie in behandeling genmen: indien het geschil inmiddels k aan de rechter, de huurcmmissie f een vergelijkbaar cllege dr de klager f crpratie is vrgelegd f dr de crpratie in handen van een deurwaarder f advcaat is gesteld, mits daarvan vr de datum van indiening van het geschil mededeling aan de klager is gedaan. Een geschil kan wel in behandeling wrden genmen indien de klager het geschil aan een rechter heeft vrgelegd met het g p behud van instantie en tevens aan de betreffende rechter verzcht heeft de behandeling in afwachting van de beslissing p het geschil aan te huden; indien het geschil een bezwaarschrift tegen de aangezegde huurverhging betreft, f de hgte van de huur f de serviceksten; indien het geschil de wijze betreft waarp de crpratie haar wnruimteverdelingsbeleid heeft uitgeverd. Het berdelen van het wnruimteverdelingsbeleid van de crpratie behrt tt de taken van de Geschillencmmissie Wnruimteverdeling. indien het geschil discriminerend van aard is in de zin van artikel 1 van de Grndwet 1. indien het geschil gericht is tegen beleid f een bestuursbesluit met algemene strekking. indien het geschil later dan 6 maanden na het handelen f nalaten van de crpratie is ingediend, wrdt het geschil niet in behandeling genmen. 5.3 Het geschil dient schriftelijk, dr middel van het daarte bestemde frmulier, aan de cmmissie te wrden vrgelegd dr adressering aan: De Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid t.a.v. De Secretaris Pstbus AP Drdrecht ONTVANGST GESCHIL Artikel De cmmissie (danwel het secretariaat namens haar) stuurt z spedig mgelijk, dch uiterlijk binnen één week na ntvangst van het geschil, aan klager een bevestiging dat het geschil is binnengekmen, aangevuld met prcedure-infrmatie. 6.2 Er is een register waarp binnenkmst, nderwerp, status alsmede datum en wijze van afhandeling van elk ntvangen geschil wrdt aangetekend. Dit register wrdt peridiek p de agenda van de vergaderingen van de cmmissie geplaatst. % Artikel 1 Grndwet: Allen die zich in Nederland bevinden, wrden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens gdsdienst, levensvertuiging, plitieke gezindheid, ras, geslacht f p welke grnd dan k, is niet tegestaan.

3 6.3 De cmmissie (danwel het secretariaat namens haar) verstrekt een kpie van het geschillenfrmulier met bijlagen aan de crpratie. 6.4 De vrzitter berdeelt binnen twee weken na ntvangstdatum f het een spedeisend geschil betreft als bedeld in artikel De crpratie verstrekt uiterlijk binnen drie weken na ntvangstdatum van het geschil, haar standpunt schriftelijk aan de cmmissie. Dit blijft achterwege nadat de cmmissie (dan wel vrzitter en secretaris namens haar) heeft bericht dat de cmmissie het geschil niet in behandeling neemt. 6.6 Uiterlijk binnen vier weken na ntvangst van het geschil bericht de cmmissie (danwel vrzitter en secretaris namens haar) aan klager en crpratie gemtiveerd f het geschil al dan niet in behandeling wrdt genmen. Indien het geschil in behandeling wrdt genmen wrdt nadere prcedure-infrmatie gegeven en het rdeel ver spedeisendheid. BERAADSLAGING EN VOORBEREIDING VAN DE ZITTING Artikel Klager kan verzeken nder mededeling van hun naam getuigen f deskundigen te hren, die zijn f haar beweringen kunnen bevestigen f telichten tijdens de zitting. 7.2 Na beraadslaging dr de cmmissie ntvangt de klager een mededeling ver de verdere behandeling van het geschil. Het gemtiveerde rdeel van de cmmissie kan zijn: dat de cmmissie uitspraak det znder nadere zitting; dat de cmmissie een zitting zal huden; dat de cmmissie de behandeling pschrt. De cmmissie neemt hierbij artikel 10 lid 3 in acht. De cmmissie kan de crpratie een bepaalde tijd geven m het geschil p te lssen f m nderzek te den, indien de crpratie hierm verzcht heeft. In alle gevallen past de cmmissie het principe van hr- en wederhr te. 7.3 De cmmissie stuurt tenminste zeven dagen vr de zitting de datum en het tijdstip, een verzicht van de aanwezige functinarissen en een verzicht van ingebrachte stukken naar partijen. 7.4 De cmmissie kan naast de vertegenwrdiger van de crpratie medewerkers van de crpratie uitndigen vr de zitting m de reactie p het geschil nader te te lichten f in verband met het geschil te wrden gehrd. De cmmissie kan derden vr de zitting uitndigen m in verband met het geschil te wrden gehrd, dan wel te adviseren. 7.5 Indien de cmmissie p een verzek van klager en/f crpratie tt het uitndigen van getuigen f deskundigen psitief beslist, draagt de partij die een getuige f deskundige heeft vrgesteld zelf zrg vr diens preping en de vergeding van diens ksten. DE ZITTING Artikel Tijdens een zitting zijn naast de vrzitter f plaatsvervangend vrzitter minimaal twee leden van de cmmissie aanwezig. Het aantal dr crpraties en dr bewnersrganisaties benemde leden is gelijk. 8.2 De zitting, waarin de cmmissie het geschil behandelt, is niet penbaar. De vrzitter bepaalt de lcatie, waarbij hij streeft naar een ptimum van bereikbaarheid vr de betreffende klagers en maximaal één zittingslcatie p een dag. Tegang tt de zitting hebben: een vertegenwrdiger van de crpratie; de klager en/f zijn f haar vertegenwrdiger; de persnen die de cmmissie p grnd van artikel 7 uitndigt; persnen die dr de fungerend vrzitter ter zitting wrden tegelaten. 8.3 De klager kan zich ter zitting laten vertegenwrdigen dan wel laten bijstaan dr een vertegenwrdiger en zal in de gelegenheid wrden gesteld zijn f haar geschil nader te te lichten. De vertegenwrdiger dient bij afwezigheid van de klager aannemelijk te maken dat hij f zij gemachtigd is als zdanig p te treden, tenzij dit al vldende uit de stukken f mstandigheden blijkt. De ter zitting aanwezige vertegenwrdiger van de werkrganisatie zal eveneens in de gelegenheid wrden gesteld een reactie p het geschil te geven.

4 8.4 De cmmissie kan, na verleg met de betrkken klagers en leden van de werkrganisatie, besluiten m geschillen van meerdere klagers, die een sterk nderling samenhangend verband tnen, samen te vegen en tegelijkertijd te behandelen. 8.5 De cmmissie kan de crpratie verzeken m een nderzek te den naar de mstandigheden die hebben geleid tt het geschil en daarver rapprt aan haar te laten uitbrengen. De cmmissie kan daarbij specificeren ver welke vragen zij nadere infrmatie wenst. De klager ntvangt dan een afschrift van het verzek. 8.6 De cmmissie kan ter plaatse zelf een nderzek instellen. Ok kan zij enkele van haar leden tt rapprteurs benemen m ter plaatse een nderzek in te stellen. 8.7 Partijen ntvangen van alle eventuele ter zitting ingebrachte f in te brengen stukken een kpie en zullen in de gelegenheid wrden gesteld daarp te reageren. 8.8 Een lid van de cmmissie dient zich terug te trekken indien zijn f haar npartijdigheid niet is gewaarbrgd. 8.9 Degenen die zijn betrkken bij het geschil kunnen bezwaar maken tegen deelneming van een lid van de cmmissie aan de behandeling van het geschil. Het bezwaar met zijn gemtiveerd. De cmmissie beslist p het bezwaar. WAARBORGEN PRIVACY VAN KLAGER EN DERDEN Artikel Partijen hebben recht p kpieën f inzage van relevante stukken tenzij deze privacygevelige gegevens van derden bevatten en vr het verstrekken van die gegevens geen testemming dr de betrkkene is verleend. De cmmissie kan haar rdeel ver het verstrekken van relevante stukken kenbaar maken gedurende de prcedure en in haar advies. Partijen wrden hiervan dr f namens de cmmissie p de hgte gesteld. Indien stukken wrden verstrekt zijn partijen verplicht tt geheimhuding van die gegevens. 9.2 Elk lid van de cmmissie en de medewerkers van het secretariaat is verplicht tt geheimhuding van privacygevelige gegevens, waarvan hij f zij in het kader van de behandeling van geschillen kennis heeft genmen. 9.3 De cmmissie draagt er zrg vr dat stukken en/f gegevens, welke in het kader van de behandeling van een geschil zijn ingebracht en betrekking hebben p de persn van klager, vertruwelijk behandeld wrden. In verband daarmee hebben alleen leden van de cmmissie en dr de cmmissie met name aangewezen persnen tegang tt de privacygevelige gegevens in de dssiers van de cmmissie. Infrmatie ver privacygevelige gegevens ver klager zal alleen na testemming van klager aan derden wrden verschaft. 9.4 Na aflp van de benemingsperide leveren de cmmissieleden de bij hen aanwezige stukken, ter vernietiging, in bij de secretaris van de cmmissie. De secretaris bewaart een exemplaar van alle verslagen en stukken vr het archief, gedurende vijf jaren na de uitspraak. BERAADSLAGINGEN EN ADVIES Artikel De beraadslagingen van de cmmissie zijn beslten en niet penbaar. De cmmissie baseert haar advies p de ingebrachte stukken en de tijdens de zitting naar vren gebrachte infrmatie De cmmissie brengt z spedig mgelijk, dch binnen drie maanden nadat het geschil is ntvangen, haar advies schriftelijk uit aan de crpratie. Deze termijn kan bij uitzndering -eenmaal- wrden verlengd vr drie maanden. De klager krijgt van de verlenging en van de reden daarvan tijdig bericht. Het advies van de cmmissie stuurt zij binnen 14 dagen na de hrzitting aan de crpratie De cmmissie geeft in haar advies gemtiveerd aan: f in de situatie waarp het geschil betrekking heeft aan het dr de crpratie geverde beleid al dan niet p juiste wijze gestalte is gegeven; f er sprake is van bijzndere mstandigheden p grnd waarvan p het beleid een uitzndering had meten wrden gemaakt; f, na afweging van alle in aanmerking kmende belangen, het betreffende handelen f nalaten al dan niet met wrden herzien. Indien dit het geval is, geeft de cmmissie tevens hierver inhudelijk richtlijnen.

5 De klager krijgt een afschrift van dit advies zdra het advies aan de crpratie wrdt uitgebracht Het advies is penbaar vr zver de privacy van klager, eventuele werknemers f derden zich daartegen niet verzet en betrkkenen hun testemming tt penbaarheid hebben gegeven Van een zitting wrdt een verslag gemaakt. Dit verslag wrdt alleen aan de cmmissieleden ter beschikking gesteld. BESLISSING CORPORATIE Artikel Klager en cmmissie ntvangen z spedig mgelijk, dch uiterlijk binnen veertien dagen nadat het advies aan de crpratie is uitgebracht, de schriftelijke beslissing van de crpratie p het advies Het advies aan de crpratie is bindend. De crpratie kan het advies van haar bindend karakter ntden dr gemtiveerd en schriftelijk zwaarwegende grnden aan te geven. De crpratie vert verleg met de cmmissie indien zij verweegt het advies niet p te vlgen. SPOEDPROCEDURE Artikel De vrzitter f plaatsvervangend vrzitter kan de cmmissie bijeenrepen m een spedeisend geschil te behandelen, welke een nmiddellijke vrziening beheft en waarvr niet de gebruikelijke behandeling kan wrden afgewacht De bepalingen vr de gebruikelijke behandelingsprcedure zullen vr zver de spedeisendheid dit telaat, vereenkmstig van tepassing zijn De cmmissie geeft in haar advies aan waarm en p welke nderdelen van het geschil, zij een nmiddellijk advies f een nmiddellijke vrziening ndig acht. De cmmissie geeft tevens aan ten aanzien van welke nderdelen van het geschil de gebruikelijke prcedure zal wrden gevlgd Na het uitbrengen van het advies aan de crpratie, wrdt z spedig mgelijk dch binnen vijf werkdagen- dr f namens de crpratie beslist. Deze beslissing wrdt nverwijld aan de klager en de cmmissie meegedeeld. Klager en cmmissie ntvangen z spedig mgelijk een afschrift van dit besluit. INSTELLING, SAMENSTELLING EN BENOEMING Artikel De cmmissie wrdt ingesteld bij cnvenant tussen de deelnemende crpraties en hun bewnersrganisaties. De deelnemende crpraties zrgen vr het vrtbestaan van de cmmissie Jaarlijks hebben vertegenwrdigers van de crpraties en de bewnersrganisaties verleg ver de samenstelling van de cmmissie, teneinde bij hun benemingen zveel mgelijk relevante srten deskundigheid aan de cmmissie te te vegen, zals buwkundige, financiële en juridische kennis De cmmissie bestaat uit zes leden: drie van deze leden wrden benemd dr drie van de deelnemende crpraties en drie leden wrden benemd dr de bewnersrganisatie van die crpraties. De deelnemers stellen een rster vast waarin wrdt bepaald welke crpraties in een peride leden benemen f herbenemen vlgens het zesde lid van dit artikel,. Uitgangspunt vr dit rster is dat alle crpraties aan de beurt kmen De gekzen leden benemen elk kalenderjaar een nafhankelijk vrzitter en plaatsvervangend vrzitter van buiten de cmmissie. Vrzitter en plaatsvervangend vrzitter kunnen maximaal vier jaar aaneengeslten deel uitmaken van de cmmissie Lid van de cmmissie, vrzitter en plaatsvervangend vrzitter kunnen niet zijn: werknemers, bestuurders en cmmissarissen van de crpraties, leden van bewnersrganisaties, alsmede hun verwanten De leden wrden vr twee jaar benemd, nverlet de eenmalige mgelijkheid van een herbeneming van twee jaar. De cmmissie maakt hiervr een rster Indien een aftredend lid wrdt herbenemd hudt dit niet autmatisch in dat hij f zij wrdt benemd in de functie welke hij f zij vr zijn f haar aftreden bekleedde Het lidmaatschap eindigt dr:

6 het verstrijken van de termijn waarvr het cmmissielid is benemd; de schriftelijke pzegging dr f het verlijden van het cmmissielid; het pzeggen van de deelname dr de crpratie waaruit het cmmissielid is benemd; het met tweederde meerderheid genmen besluit van de cmmissie waarin wrdt gecnstateerd dat het betrkken cmmissielid in strijd met het reglement heeft gehandeld f m medische f andere redenen kennelijk vr langere tijd niet meer in staat is m zijn f haar functie als cmmissielid te vervullen Bij een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap heeft de betreffende crpratie f bewnersrganisatie de gelegenheid tijdelijk in de vacature te vrzien. Een tussentijds benemd lid neemt p het rster van aftreden de plaats van zijn vrganger in. Artikel 13.6 is nverkrt van tepassing. WERKWIJZE EN PLICHTEN Artikel De cmmissie vergadert tenminste tweemaal per jaar De cmmissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan de crpraties en de bewnersrganisaties, waarin tenminste dezelfde gegevens wrden pgenmen als vermeld in artikel 6 lid 2 en het aantal adviezen ver het te veren beleid in het algemeen Het secretariaat van de cmmissie wrdt geregeld in het cnvenant. De medewerker(s) van het secretariaat hebben geen zitting in de cmmissie Besluitvrmende vergaderingen kunnen plaatsvinden indien tenminste twee dr crpraties en twee dr bewnersrganisaties benemde leden aanwezig zijn. Bij stemming is het aantal dr crpraties en dr bewnersrganisaties benemde leden gelijk. Besluiten van de cmmissie wrden bij gewne meerderheid genmen, met uitzndering van het bepaalde in artikel 13 lid Van een vergadering wrdt een verslag gemaakt. Dit verslag wrdt alleen aan de cmmissieleden ter beschikking gesteld. VASTSTELLING EN WIJZIGING REGLEMENT Artikel Dit reglement wrdt vastgesteld en gewijzigd dr de aangeslten crpraties, na hun bewnersrganisaties in de gelegenheid te hebben gesteld zich hierver uit te spreken.

Versie 2 Van kracht m.i.v

Versie 2 Van kracht m.i.v Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid Pstbus 610 3300 AP DORDRECHT Tel. 085 210 0244 inf@geschillencmmissie-wnen-zhz.nl www.geschillencmmissie-wnen-zhz.nl Versie 2 Van kracht m.i.v. 25-11-2010 16 1

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland 1. Definities Dit reglement verstaat onder: 1.1. Corporatie: de bij de geschillencommissie aangesloten woningcorporatie. 1.2. Bewoner: een huurder, medehuurder

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Klachtenregeling medewerkers

Klachtenregeling medewerkers Klachtenregeling medewerkers Inleiding De Tintengrep hecht veel waarde aan pen cmmunicatie en een ged werkklimaat. Het is belangrijk dat medewerkers nvrede en klachten ter sprake brengen, zdat er gezamenlijk

Nadere informatie

Regeling klachten- en geschillencommissie

Regeling klachten- en geschillencommissie Regeling klachten- en geschillencmmissie Pagina 2 van 6 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze klachten- en geschillenregeling wrdt verstaan nder: klacht: een schriftelijk ingediende klacht bij de klachten-

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

Stichting Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog Klokkenluidersregeling

Stichting Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog Klokkenluidersregeling https://dckinga.magister.net/accunt#/inlggen Stichting Inspecteur Belensschl Schiermnnikg Klkkenluidersregeling 1 Regeling inzake het mgaan met een vermeden van een misstand binnen de Inspecteur Belensschl

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Reglement voor Klachtenbehandeling

Reglement voor Klachtenbehandeling Reglement vr Klachtenbehandeling 1. Algemeen 1.1. Dit Reglement vr Klachtenbehandeling, verder te nemen het Reglement, is in vereenstemming met art. 1.7 sub d en artikel 7.2 van de Statuten als vastgesteld

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant Cnvenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ntelaatbaar gedrag van externe accuntants, accuntantsrganisaties en (mede)beleidsbepalers tussen de Belastingdienst en de Stichting Autriteit Financiële

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant medehuurder,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Rivas

Klokkenluidersregeling Rivas Klkkenluidersregeling Rivas 1 Inhudspgave Del Delgrep Definities en mschrijvingen Nrmelement(en) JCI Beschrijving beleid Artikel 1: Definities Artikel 2: Infrmatie, advies en ndersteuning vr de werknemer

Nadere informatie

Reglement KlachtenCommissie WOONINC.

Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Reglement KlachtenCommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.: Stichting Wooninc.

Nadere informatie

Reglement geschillenadviescommissie

Reglement geschillenadviescommissie Definities Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Corporatie: de in de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken samenwerkende woningcorporaties te weten: RK Bouwstichting St. Joseph

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH REGLEMENT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE SSH ARTIKEL 1, BEGRIPSBEPALING Dit reglement verstaat onder: Corporatie : SSH Geschillencommissie : Geschillencommissie van SSH als bedoeld in art. 16 BBSH Directie

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie WOONINC.

Reglement Geschillencommissie WOONINC. Reglement Geschillencommissie WOONINC. Artikel 1 Definities a. Commissie of Geschillencommissie: de klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). b. Wooninc.:

Nadere informatie

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding

KLACHTENREGELEMENT. Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie. Verhuurder: WWV De Volharding KLACHTENREGELEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding. Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena

REGLEMENT REGIONALE GESCHILLEN COMMISSIE Land van Heusden en Altena De Regionale Geschillen Commissie (RGC) is vanaf 1 januari 2009 werkzaam voor de hieronder genoemde corporaties: Woonlinie in Zaltbommel; Woonservice Meander in Werkendam; Woonstichting Land van Altena

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied 1 september 2009 Vastgesteld op 26 augustus 2009 Woningstichting Barneveld Woningstichting Leusden Woningstichting Nijkerk Vallei Wonen, Woudenberg

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

REGLEMENT inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV

REGLEMENT inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV REGLEMENT inzake de behandeling en afdoening van geschillen tussen bewoners en de deelnemende woningcorporaties in de WERV DEFINITIES Artikel 1 deelnemers bewoner belangenorganisatie bestuur commissie

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

reglement geschillencommisie Woningcorporaties valleigebied ALGEMEEN

reglement geschillencommisie Woningcorporaties valleigebied ALGEMEEN reglement geschillencommisie Woningcorporaties valleigebied ALGEMEEN Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I - Begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3

Nadere informatie

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen

Time-out, schorsing en verwijdering van kinderen Time-ut, schrsing en verwijdering van kinderen Psitief advies GMR d.d. Definitief vastgesteld CvB d.d. 1 Inleiding De kindcentra van CKC Drenthe staan middenin de samenleving. Dat betekent

Nadere informatie

Reglement voor de Opleidingscommissie

Reglement voor de Opleidingscommissie Reglement vr de Opleidingscmmissie Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wrdt verstaan nder: a. wet: de Wet p het hger nderwijs en wetenschappelijk nderzek; b. universiteit: de Prtestantse Thelgische

Nadere informatie

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid 1. Del en herkmst In dit Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid wrdt uitleg gegeven ver de bescherming van privacygevelige infrmatie. In de infrmatiesystemen van Zrg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Privacyreglement Praktijk Herstel

Privacyreglement Praktijk Herstel Praktijk Herstel Stevensweg 83 3319 AJ Drdrecht Privacyreglement Praktijk Herstel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverleners, Elly van den Berg-IJmker en The van den Berg

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

De regeling vindt haar basis in de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid.

De regeling vindt haar basis in de standaardregeling zoals gepubliceerd door de Stichting van de Arbeid. HW Wnen acht het van belang dat medewerkers, de directie én de Raad van Cmmissarissen p adequate en veilige wijze melding kunnen maken van (eventuele vermedens van) misstanden binnen HW Wnen. Daarm is

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Provides bouwt aan sociaal wonen Geschillenadviescommissie

Provides bouwt aan sociaal wonen Geschillenadviescommissie Reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen Commissie: de van Provides. Secretariaat: het secretariaat van de geschillenadviescommissie. Het secretariaat wordt beheerd door een medewerker van de werkorganisatie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE de KOMBINATIE Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder Woningcorporatie: Bestuur: Raad van Toezicht: Woningbouwvereniging de Kombinatie te Zeist de

Nadere informatie

Privacyreglement NFG hulpverlener

Privacyreglement NFG hulpverlener Privacyreglement NFG hulpverlener 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, Ulla Wlters-Prnk handelend nder Verlies en Ruw Kind en Jngere, Kvk nummer: 67578896, te Gruttstraat

Nadere informatie

Privacyreglement NFG hulpverlener

Privacyreglement NFG hulpverlener Privacyreglement NFG hulpverlener Versie: 20180502 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, Esther Relfs handelend nder Praktijk Mirte / Mirte Kids / Mirte in Bedrijf,

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Privacy Statement Studenten

Privacy Statement Studenten Privacy Statement Studenten Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar studenten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene Verrdening

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Artikel 11 lid 1 De RvC bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen.

Artikel 11 lid 1 De RvC bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 natuurlijke personen. Relevante bepalingen 1. BBSH Artikel 7 letter e; regels inzake de wijze waarp de huurders van de wngelegenheden van de vereniging f de stichting en in het belang van die huurders werkzame rganisaties invled

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe (versie 18-02-2002) Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

Deze regeling bevat de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand.

Deze regeling bevat de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand. Klkkenluidersregeling Wningcrpratie De Leeuw Van Putten Versie: 18 ktber 2016 Om de integriteit van De Leeuw Van Putten te waarbrgen en erp te te zien dat de belangen van medewerkers en klanten ptimaal

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht. samenwerkende zorgboeren zuid

Reglement raad van toezicht. samenwerkende zorgboeren zuid Reglement raad van tezicht samenwerkende zrgberen zuid 2019 Inhudspgave Artikel 1. Psitinering van de raad van tezicht... 3 Artikel 2. Samenstelling en cmpetenties raad van tezicht... 3 Artikel 3. Beneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT SBO BERNISSE

PRIVACYREGLEMENT SBO BERNISSE PRIVACYREGLEMENT SBO BERNISSE Evaluatiedatum : 10-06-2018 Bestemd vr: Iedereen Dcumentbeheerder: Secretariaat Versie:1 Privacyreglement SBO Bernisse De Wet bescherming persnsgegevens (WBP) is p 1 september

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum>

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Woningeigenaar: De eigenaar van een koopwoning in de wijk en tevens lid van WWV De Volharding

Woningeigenaar: De eigenaar van een koopwoning in de wijk en tevens lid van WWV De Volharding KLACHTENREGLEMENT Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie Verhuurder: WWV De Volharding Bestuur: Het bestuur van WWV De Volharding Huurder: a. De huurder

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015

Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. commissie: de commissie inzake de woonruimteverdeling als bedoeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Roccohoeve Nicolien Kuiper, zorg en onderwijs

Roccohoeve Nicolien Kuiper, zorg en onderwijs Klachtenreglement cliënten zrgberderijen Inhudspgave Hfdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsmschrijvingen Hfdstuk 2 Klachtpvang Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ntevreden is? Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015

Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Reglement Klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe (versie 15-01-2015) Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW

REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW REGLEMENT KLACHTEN(ADVIES)COMMISSIE STICHTING EIGEN BOUW Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Raad van Toezicht: Bestuur: Medewerker: Commissie: Klager: De Stichting Eigen

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

PROCEDURE RECHTEN VAN BETROKKENEN DE HUISMEESTERS

PROCEDURE RECHTEN VAN BETROKKENEN DE HUISMEESTERS PROCEDURE RECHTEN VAN BETROKKENEN DE HUISMEESTERS Inhudspgave 1. ALGEMENE PROCEDURE... 3 2. RECHT OP INFORMATIE... 4 3. RECHT OP INZAGE... 6 4. RECHT OP CORRECTIE EN AANVULLING... 7 5. RECHT OP GEGEVENSWISSING...

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg

Reglement Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg Artikel 1: definities Huurder: Een huurder van een woning, parkeerplaats of garagebox van de corporatie. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de medehuurder, de aspirant

Nadere informatie

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE CASADE Definities Artikel 1 Commissie De door de corporatie ingestelde geschillencommissie Corporatie Stichting Casade Klager Degene die een geschil aanhangig maakt en rechtstreeks

Nadere informatie

Bridgeclub MAANDAGMIDDAG BRIDGECLUB (verder aangeduid als vereniging)

Bridgeclub MAANDAGMIDDAG BRIDGECLUB (verder aangeduid als vereniging) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Algemeen Bridgeclub MAANDAGMIDDAG BRIDGECLUB (verder aangeduid als vereniging) Speellcatie: Drpshuis, Lede 13, 3209 AT Hekelingen Speelmiddag p maandagmiddag Ingeschreven

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl schrsing en verwijdering van leerlingen Inleiding Een veilig klimaat is de basis die ndig is vr leerlingen m te kunnen greien en vr medewerkers m hen z ged mgelijk te kunnen begeleiden. Alle medewerkers

Nadere informatie