Fase 1: Re-integratiefase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fase 1: Re-integratiefase"

Transcriptie

1 Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die gericht zijn p het strmlijnen van het administratieve prces. - De medewerker vraagt testemming m p vakantie te gaan, zdra hij zijn vakantieplanning weet, maar minimaal 4 weken van tevren. - De medewerker meldt zich p zijn eerste ziektedag ziek vlgens de daarvr geldende interne afspraken. - De medewerker vldet binnen de gestelde tijd aan een verzek m alle feiten en mstandigheden mede te delen, waarvan redelijkerwijs duidelijk is dat zij van invled kunnen zijn p de re-integratiefase. - De medewerker dient een kpie van de afsprakenbevestiging 1 van het intakegesprek te verleggen. 5% krting p de bezldiging gedurende een maand Categrie 2: Bij deze categrie gaat het m het nakmen van plichten ter pvlging van cntrlevrschriften. - De medewerker schrijft zich binnen een week na het ntslagbesluit in bij het UWV Werkbedrijf. 2 - De medewerker verlegt een kpie van het inschrijvingsbewijs bij het UWV Werkbedrijf. - De medewerker met zich inschrijven bij het (reginale) mbiliteitsbureau. - De medewerker met zich inschrijven bij een nader bepaald aantal 10% krting p de bezldiging gedurende twee maanden 1 De werkcach maakt afspraken p het mment dat de medewerker zich bij UWV WERKbedrijf meldt (vr een intake) en geeft een afsprakenbevestiging mee aan de medewerker. De werkgever kan de medewerker m een kpie vragen van de afsprakenbevestiging. 2 Als de re-integratiefase langer duurt dan vier maanden dan dient met het UWV- werkbedrijf verlegd te wrden wanneer inschrijving mgelijk is. UWV hanteert namelijk de standaardregel dat een werkzekende zich vier maanden vr de vermedelijke ingangsdatum van het ntslag kan inschrijven.

2 Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie uitzendbureaus, indien hierver individuele afspraken wrden gemaakt, geldt dezelfde verplichting vr specifieke uitzendbureaus. - De medewerker schrijft zich in bij werving- en selectiebureaus, indien hierver individuele afspraken gemaakt zijn. - De medewerker schrijft zich in bij een re-integratiebureau, indien hierver individuele afspraken gemaakt zijn. - De medewerker nderhudt 3 zijn inschrijving(en) bij: a. het UWV Werkbedrijf b. het reginale mbiliteitsbureau c. de (specifieke) uitzendbureaus d. de werving- en selectiebureaus e. het re-integratiebureau. - De medewerker met kmen p de afspraak m het vrstel vr het re-integratieplan te bespreken. - De medewerker verhandigt het frmulier Werkzekenden sectr O&O 4 aan de werkcach tijdens het intakegesprek bij het UWV Werkbedrijf. - De medewerker zrgt binnen twee werkdagen vr een mndelinge terugkppeling van de uitkmsten van het intakegesprek bij het UWV werkbedrijf aan de werkgever. - De medewerker verschijnt p de afgesprken evaluatiemmenten. - De medewerker meldt de werkgever f het re-integratiebureau tijdig 3 Inclusief de eventuele verlenging van de inschrijving bij dat bureau. 4 Op dit frmulier kan de werkgever aangeven welke re-integratieactiviteiten al wrden ndernmen. Het is de bedeling dat de medewerker dit frmulier vervlgens meeneemt naar het intakegesprek bij UWV WERKbedrijf, zdat de werkcach bij de inzet van de standaard dienstverlening rekening kan huden met wat de werkgever al det. Zie bijlage 5 van de werkwijzer Artikel 72a WW

3 Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie als re-integratieverplichtingen niet (kunnen) wrden nagekmen, met vermelding van de reden hiervan. Categrie 3: Onder deze categrie verplichtingen valt gedrag dat de re-integratie en werkhervatting bevrdert. Algemeen - De medewerker stelt zich niet belemmerend p bij het vinden van werk. Dit hudt cncreet in dat de medewerker: 25% krting p de bezldiging gedurende vier maanden meewerkt aan het pstellen van het re-integratieplan; de afspraken zals deze zijn vastgesteld in het reintegratieplan nakmt; slliciteert p dr de werkgever aangereikte functies en zelf actief p zek gaat naar passende vacatures 5 en hierp slliciteert; meewerkt en gemtiveerd deelneemt aan ndzakelijk geachte schling, pleiding en/f activiteiten gericht p inschakeling in de arbeid; medewerking verleent aan nderzek ver de inhud, passendheid, vrtgang en uitvering van de reintegratieactiviteiten. - De medewerker is verplicht zich tijdens ziekte te blijven inzetten vr zijn re-integratie vr zver de gezndheidstestand van de medewerker dit telaat. - De medewerker vrkmt vrtduring van de werklsheid dr nvldende sllicitatieactiviteiten. - De medewerker vrkmt vrtduring van de werklsheid dr het stellen van eisen die het aanvaarden f verkrijgen van 5 Naarmate de re-integratiefase langer duurt, mag een bredere riëntatie p arbeid verwacht wrden. Een functie van maximaal 2 schalen lager dan de rsprnkelijke functie kan k passend zijn (zie telichting p artikel 10d:6 CAR-UWO). Let p! Na de re-integratiefase fwel na ntslag gelden andere verplichtingen tt aanvaarden van een functie.

4 Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie passende arbeid belemmeren. - De medewerker dient mee te werken aan gestelde vrschriften f maatregelen die erp gericht zijn de medewerker in staat te stellen m arbeid te verrichten. Inzet van re-integratie-instrumenten en/f middelen - De medewerker met meewerken aan het pstellen van een arbeidsmarktprfiel. Hiervr met hij de vlgende aspecten in kaart brengen. Opleiding en werkervaring Mtivatie De medewerker met hiervr de vragenlijst van het UWV Werkbedrijf gebruiken. Cmpetenties De medewerker met hiervr de vragenlijst van het UWV Werkbedrijf gebruiken. De medewerker met hiervr de prcedure Erkenning Verwrven Cmpetenties (EVC) vlgen. Gewenste functie(s) De medewerker met hiervr de interessevragenlijst van het UWV Werkbedrijf gebruiken. De medewerker met hiervr naar een lpbaanadviseur. De medewerker met een berepskeuzetest afleggen. - De medewerker is verplicht een eigen prtfli bij te huden en deze ter berdeling mee te nemen naar de evaluatiegesprekken. - Wanneer de medewerker gebruik wil maken van re-

5 Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie integratieinstrumenten en/f middelen die niet zijn pgenmen in het reintegratieplan dient dit eerst verlegd te wrden met de werkgever. - Wanneer een re-integratiebureau/utplacementbureau is ingeschakeld, is de medewerker verplicht infrmatie te leveren aan het bureau die ndig is vr zijn begeleiding. - De medewerker det de werkgever maandelijks schriftelijk pgave van zijn sllicitatieactiviteiten cnfrm de afspraken in het reintegratieplan. - De medewerker is verplicht gebruik te maken van de instrumenten en activiteiten van het UWV werkbedrijf, wanneer de werkgever hierte pdraagt. Categrie 4: De medewerker benadeelt de werkgever niet. Dit hudt cncreet in Direct ingaan van ntslag waarbij de rechten p Onder deze categrie vallen handelingen die de dat: een aanvullende uitkering en een nawettelijke werkgever kunnen benadelen. de medewerker znder testemming van zijn werkgever uitkering p grnd van hfdstuk 10d CAR- geen (betaald) werk vr zichzelf en/f derden verricht; UWO-UWO kmen te vervallen. de medewerker niet langer dan tegestaan met vakantie is; de medewerker zich tijdens ziekte niet schuldig maakt aan gedragingen die het herstel belemmeren; de medewerker geen njuiste en/f nvlledige infrmatie verstrekt ver zijn persnlijke situatie, werkhervatting, vakantiepname en andere zaken die van invled zijn p de reintegratiefase p grnd van hfdstuk 10d CAR-UWO-UWO.

6 Fase 2 en 3: De aanvullende f WGA-uitkering en nawettelijke uitkering Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die gericht zijn p het strmlijnen van het administratieve prces. - De medewerker vraagt testemming m p vakantie te gaan, zdra hij zijn vakantieplanning weet, maar minimaal 4 weken van tevren. - De medewerker meldt zich p zijn eerste ziektedag ziek vlgens de daarvr geldende interne afspraken. - De medewerker infrmeert de werkgever direct ver andere inkmsten dan de WW-uitkering en/f de bvenwettelijke uitkering f WGA-utikering. - De medewerker det de werkgever direct mededeling van alle wijzigingen die zich in de persnlijke situatie vrden en die van belang kunnen zijn vr de berdeling p aanspraak p en de vrtzetting van de uitkering. Hiernder wrden in ieder geval begrepen wijzigingen in wnplaats, wijzigingen met betrekking tt gezndheidssituatie en wijzigingen met betrekking tt (neven)werkzaamheden f (neven)inkmsten. - De medewerker verstrekt aan de werkgever alle gegevens die ndig zijn vr de berekening en verstrekking van de WGA-uitkering dr de uitveringsinstantie f machtigt via de werkgever Reaal m deze gegevens bij de relevante instanties p te vragen. 5% krting p de uitkering gedurende een maand Categrie 2: Bij deze categrie gaat het m het nakmen van plichten ter pvlging van cntrlevrschriften. - De medewerker met kmen p de afspraak m de vrtgang van het re-integratieplan te bespreken. - De medewerker verlegt een kpie van de verlenging van het 10% krting p de uitkering gedurende twee maanden

7 Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie inschrijvingsbewijs bij het UWV Werkbedrijf. - De medewerker nderhudt 6 zijn inschrijving(en) bij: a. het UWV Werkbedrijf b. het reginale mbiliteitsbureau c. de (specifieke) uitzendbureaus d. de werving- en selectiebureaus e. het re-integratiebureau. - De medewerker verschijnt p de afgesprken evaluatiemmenten. - De medewerker met kmen p de afspraak bij de arbeidsdeskundige. - De medewerker met vlden aan elke prep m aanwezig te zijn f het beantwrden van vragen die dr de werkgever in verband met het recht p uitkering wrdt gesteld. - De medewerker meldt de werkgever f het re-integratiebureau tijdig als re-integratieverplichtingen niet (kunnen) wrden nagekmen, met vermelding van de reden hiervan. Categrie 3: De medewerker stelt zich niet belemmerend p bij het vinden van 25% krting p de uitkering gedurende vier Onder deze categrie verplichtingen valt gedrag dat de werk. Dit hudt cncreet in dat de medewerker: maanden re-integratie en werkhervatting bevrdert. meewerkt aan het wijzigen van het re-integratieplan; de afspraken zals deze zijn vastgesteld in het re- 6 Inclusief de eventuele verlenging van de inschrijving bij dat bureau.

8 Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie integratieplan nakmt; slliciteert p dr de werkgever aangereikte functies en zelf actief p zek gaat naar passende vacatures 7 en hierp slliciteert; meewerkt en gemtiveerd deelneemt aan ndzakelijk geachte schling, pleiding en/f activiteiten gericht p inschakeling in de arbeid; medewerking verleent aan nderzek ver de inhud, passendheid, vrtgang en uitvering van de reintegratieactiviteiten. - De medewerker is verplicht een eigen prtfli bij te huden en deze ter berdeling mee te nemen naar de evaluatiegesprekken. - Wanneer de medewerker gebruik wil maken van reintegratieinstrumenten en/f middelen die niet zijn pgenmen in het reintegratieplan dient dit eerst verlegd te wrden met de werkgever. - De medewerker is verplicht gebruik te maken van de instrumenten en activiteiten van het UWV werkbedrijf, wanneer de werkgever hierte pdraagt. - De medewerker det de werkgever maandelijks schriftelijk pgave van zijn sllicitatieactiviteiten cnfrm de afspraken in het reintegratieplan. - De medewerker is verplicht de werkgever in kennis te stellen ver het indienen van een verzek bij UWV vr sllicitatieplichtntheffing f vrijstelling van de sllicitatieplicht. - Wanneer een re-integratiebureau/utplacementbureau is 7 Naarmate de re-integratiefase langer duurt, mag een bredere riëntatie p arbeid verwacht wrden. Een functie van maximaal 2 schalen lager dan de rsprnkelijke functie kan k passend zijn (zie telichting p artikel 10d:6 CAR-UWO).

9 Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie ingeschakeld, is de medewerker verplicht infrmatie te leveren aan het bureau die ndig is vr zijn begeleiding. - De medewerker vrkmt vrtduring werklsheid dr nvldende sllicitatieactiviteiten. - De medewerker vrkmt vrtduring van de werklsheid dr het stellen van eisen die het aanvaarden f verkrijgen van passende arbeid belemmeren. - De medewerker dient mee te werken aan gestelde vrschriften f maatregelen die erp gericht zijn de medewerker in staat te stellen m arbeid te verrichten. - De medewerker is verplicht zich tijdens ziekte/wga-uitkering te blijven inzetten vr zijn re-integratie vr zver de gezndheidstestand van de medewerker dit telaat. - Bij een geschil ver de mate van arbeidsngeschiktheid met werkgever/uitveringsinstantie van de WGA-uitkering mee te werken aan de aanvraag vr een deskundigenrdeel bij UWV. Categrie 4: De medewerker benadeelt de werkgever niet. Dit hudt cncreet in Blijvende gehele weigering van de aanvullende Onder deze categrie vallen handelingen die de dat: en/ f nawettelijke uitkering f WGA-uitkering werkgever kunnen benadelen. de medewerker znder testemming van zijn werkgever geen (betaald) werk vr zichzelf f derden verricht; de medewerker niet langer dan is tegestaan met vakantie is; de medewerker zich tijdens ziekte niet schuldig maakt aan gedragingen die herstel belemmeren; de medewerker geen njuiste en/f nvlledige infrmatie verstrekt ver zijn persnlijke situatie, werkhervatting,

10 Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie vakantiepname en andere zaken die van invled zijn p het recht p een uitkering p grnd van hfdstuk 10d CAR-UWO, de Werklsheidswet f de Wet Werk en Inkmen naar Arbeidsvermgen.

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

De ambtenaar dient een kopie van de afspraken-bevestiging 1 van het intakegesprek te overleggen.

De ambtenaar dient een kopie van de afspraken-bevestiging 1 van het intakegesprek te overleggen. Bijlage 1 Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-intgratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: vallen verplichtingen die gericht

Nadere informatie

Algemene beschrijving categorie Niet nagekomen verplichting zoals: Sanctie

Algemene beschrijving categorie Niet nagekomen verplichting zoals: Sanctie Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categorie Niet nagekomen verplichting zoals: Sanctie Categorie 1: Onder deze categorie vallen verplichtingen die gericht zijn op het stroomlijnen van het

Nadere informatie

9 Bijlage 1 Matrix van verplichtingen en bijhorende sancties Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem

9 Bijlage 1 Matrix van verplichtingen en bijhorende sancties Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem 9 Bijlage 1 Matrix van verplichtingen en bijhorende sancties Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem Fase 1: Re-integratiefase en VWNW-traject Categorie 1: Onder deze categorie

Nadere informatie

REGELING RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN EN SANCTIEBELEID TIJDENS HET VAN WERK- NAAR-WERK-TRAJECT OF DE RE-INTEGRATIEFASE EN WERKLOOSHEID

REGELING RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN EN SANCTIEBELEID TIJDENS HET VAN WERK- NAAR-WERK-TRAJECT OF DE RE-INTEGRATIEFASE EN WERKLOOSHEID REGELING RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN EN SANCTIEBELEID TIJDENS HET VAN WERK- NAAR-WERK-TRAJECT OF DE RE-INTEGRATIEFASE EN WERKLOOSHEID ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Vaststellen regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke WW

Vaststellen regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke WW B en W nummer 12.0170. ; besluit d.d. 28-2-2012 Onderwerp Vaststellen regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke WW Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. in te stemmen met

Nadere informatie

Regeling Sancties gemeentelijke uitkeringen na ontslag Besluit college van 11 december 2018

Regeling Sancties gemeentelijke uitkeringen na ontslag Besluit college van 11 december 2018 Burgemeester en wethuders van Krimpen aan den IJssel; verwegende dat de (vrmalige) medewerker verplicht is de werkgever te infrmeren ver alle zaken die van invled kunnen zijn p de hgte van de reparatie-,

Nadere informatie

Regeling sanctiebeleid hoofdstuk 10d van de Apeldoornse Arbeidsvoorwaarden Regeling

Regeling sanctiebeleid hoofdstuk 10d van de Apeldoornse Arbeidsvoorwaarden Regeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Apeldoorn Nr. 103469 19 juni 2017 Regeling sanctiebeleid hoofdstuk 10d van de Apeldoornse Arbeidsvoorwaarden Regeling Het college van gemeente Apeldoorn;

Nadere informatie

dat overeenstemming is bereikt met de commissie voor Georganiseerd Overleg;

dat overeenstemming is bereikt met de commissie voor Georganiseerd Overleg; CVDR Officiële uitgave van Krimpen aan den IJssel. Nr. CVDR621749_1 25 februari 2019 Besluit van de werkgeverscmmissie griffie van de gemeente Krimpen aan den IJssel hudende regels mtrent uitkeringen na

Nadere informatie

Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem

Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 123721 8 september 2016 Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem Het college van gemeente Haarlem; overwegende dat het

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Officiële uitgave van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Officiële uitgave van Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. CVDR Officiële uitgave van Dienst Sciale Zaken en Werkgelegenheid Nardwest Fryslân. Nr. CVDR318753_2 20 juni 2017 Beleid en sancties bij werklsheid (2013) Beleid en sancties bij werklsheid (2013) Uitgangspunten

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid 1. Del en herkmst In dit Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid wrdt uitleg gegeven ver de bescherming van privacygevelige infrmatie. In de infrmatiesystemen van Zrg

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch Verzuimprtcl gemeente s-hertgenbsch 1. De werknemer meldt zich p de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende ziek dan wel vindt er z spedig mgelijk na de ziekmelding cntact tussen de direct leidinggevende

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Shared Service Center

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Shared Service Center BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Shared Service Center 20-04-15 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Concernzaken, weth. Aarts B. De werknemerscommissie

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Over de periode van 19 april 2007 tot 1 maart 2008 ontvangt u een nabetaling.

Over de periode van 19 april 2007 tot 1 maart 2008 ontvangt u een nabetaling. Datum 26 februari 2008 Pstbus 2064, 3500 GB Utrecht Van T 0900-92 94, F Ons kenmerk Oncferwerp : aanpassï"ng van uw WIA-dagln. Geachte heer Hierbij ntvangt u de gecrrigeerde WIA-beslissing. De beslissingen

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers Re-integratie van arbeidsngeschikte werknemers De verheid wil de vrijwillige werkhervatting van werknemers die tijdelijk f definitief ngeschikt zijn m de vereengekmen arbeid uit te veren faciliteren. Wanneer

Nadere informatie

VERZUIMBELEID ENERGIEWACHT GROEP HANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS

VERZUIMBELEID ENERGIEWACHT GROEP HANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS VERZUIMBELEID ENERGIEWACHT GROEP HANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS Afdeling P&O, juli 2011 Verzuimbeleid Energiewacht Grep Inleiding Het zveel mgelijk vrkmen van ziekteverzuim is een gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U CvA/LOGA 09/22 Lbr. 09/133

uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U CvA/LOGA 09/22 Lbr. 09/133 Brief aan de leden T.a.v. het college vani ederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Handreiking 'Re-integratie en sancties in de nieuwe bovenwettelijke werkloosheidsregeling'

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Individualisering opleidingsduur

Individualisering opleidingsduur Individualisering pleidingsduur De reguliere AVG pleiding bestaat uit een traject van 3 jaar (36 maanden) in full time dienstverband. In de praktijk kmt verkrting f verlening van de pleiding vaak vr. Tevens

Nadere informatie

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van imailo is een ander beleid van toepassing.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van imailo is een ander beleid van toepassing. PRIVACY STATEMENT Versie mei 2018 Imail B.V. (imail) hecht er waarde aan dat uw gegevens p een juiste wijze wrden verwerkt. Wij (imail) gaan daarm met de grtst mgelijke zrgvuldigheid m met persnsgegevens

Nadere informatie

Wanneer u onze juridische hulp inschakelt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

Wanneer u onze juridische hulp inschakelt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder: PRIVACYVERKLARING Altadvcaten Met deze privacyverklaring infrmeren wij u nder meer ver welke srt persnsgegevens wij verzamelen, waarvr uw gegevens wrden verwerkt en welke rechten u heeft. Wanneer u nze

Nadere informatie

Aanvullende regels omtrent de registratie in het Actorregister Archeologie

Aanvullende regels omtrent de registratie in het Actorregister Archeologie Prcedure Verlenging registratie in het Actrregister Archelgie versie 1.0 (18-03-2019) Pagina 1 van 8 Aanvullende regels mtrent de registratie in het Actrregister Archelgie Prcedure vr het verlengen, uitschrijven

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

100 Present registreert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers ten behoeve van:

100 Present registreert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers ten behoeve van: Privacy Reglement 100 Present 2016 Identiteit van 100 Present BV 100 Present BV, gevestigd te Peldijk, kantrhudend ABC Westland 145, hierna te nemen 100 Present. Registratie Kamer van Kphandel, Westland,

Nadere informatie

PROTOCOL FACILITERING VOOR LEERLINGEN MET EEN BEPERKING Winkler Prins. Versie d.d. 22 juni 2017

PROTOCOL FACILITERING VOOR LEERLINGEN MET EEN BEPERKING Winkler Prins. Versie d.d. 22 juni 2017 PROTOCOL FACILITERING VOOR LEERLINGEN MET EEN BEPERKING Winkler Prins Versie d.d. 22 juni 2017 Instemming MR 22/06/2017 Vaststelling Bestuurder 22/06/2017 Inhudspgave Inleiding... 3 Del... 4 Extra tijd

Nadere informatie

Werkinstructie perspectiefverklaring (PV), ten behoeve van hypotheekverstrekking aan flexwerkers (HappyNurse) dd

Werkinstructie perspectiefverklaring (PV), ten behoeve van hypotheekverstrekking aan flexwerkers (HappyNurse) dd Werkinstructie perspectiefverklaring (PV), ten beheve van hyptheekverstrekking aan flexwerkers (HappyNurse) dd. 21-9-2017 In deze werkinstructie wrdt beschreven (schematisch en stap vr stap) he de vestiging

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015

AANVRAAGFORMULIER Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015 Tegemetkming chrnisch zieken en Inwners van de gemeente Wudenberg met een laag inkmen en die chrnisch ziek f gehandicapt zijn, ntvangen mgelijk een financiële bijdrage. In dit aanvraagfrmulier staan de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

b) Afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen: Privacy statement De website www.staatsen.nl is eigendm van Staatsen Executive Search. Staatsen Executive Search hudt zich aan de wettelijke vrschriften met betrekking tt de bescherming van persnsgegevens,

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot Privacy Verklaring Per 25 mei 2018 gelden er verscherpte regels vr alle rganisaties binnen de EU die persnsgegevens verwerken. Om deze reden is de privacy verklaring aangepast en vragen we u deze dr te

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

Reglement voor Klachtenbehandeling

Reglement voor Klachtenbehandeling Reglement vr Klachtenbehandeling 1. Algemeen 1.1. Dit Reglement vr Klachtenbehandeling, verder te nemen het Reglement, is in vereenstemming met art. 1.7 sub d en artikel 7.2 van de Statuten als vastgesteld

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2016-2017 en 2017-2018 Vastgesteld dr CMT: nvember 2015 Met instemming MR: 30 maart 2016 1 Aanmelding- en inschrijvingsbeleid Mndial

Nadere informatie

- PRIVACYREGLEMENT -

- PRIVACYREGLEMENT - - PRIVACYREGLEMENT - Wij vinden het belangrijk dat de privacy van nze patiënten ged is gebrgd. Dit privacyreglement beschrijft he wij mgaan met uw persnsgegevens, waarnder uw medische gegevens. Als u vragen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Privacy Statement Stichting Hulst voor Elkaar

Privacy Statement Stichting Hulst voor Elkaar Privacy Statement Stichting Hulst vr Elkaar Hulst, 1 juli 2018 Dit is het Privacy Statement van Stichting Hulst vr Elkaar. Om u ged van dienst te zijn en m ns werk z efficiënt en effectief mgelijk uit

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

TRACK reintegratie en bemiddeling

TRACK reintegratie en bemiddeling Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Scpe: Reintegratie en bemiddeling Datum: 7 11 janauri 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Cliëntenaudit Rapprt Blik p Werk Meetperide 2012 Hg 5 4 3 2 Interviews,

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Privacyreglement Praktijk Herstel

Privacyreglement Praktijk Herstel Praktijk Herstel Stevensweg 83 3319 AJ Drdrecht Privacyreglement Praktijk Herstel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverleners, Elly van den Berg-IJmker en The van den Berg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Deze regeling bevat de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand.

Deze regeling bevat de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand. Klkkenluidersregeling Wningcrpratie De Leeuw Van Putten Versie: 18 ktber 2016 Om de integriteit van De Leeuw Van Putten te waarbrgen en erp te te zien dat de belangen van medewerkers en klanten ptimaal

Nadere informatie

LAC. Inspiratie LAC water. Maak een draaiboek voor je interne werking. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting

LAC. Inspiratie LAC water. Maak een draaiboek voor je interne werking. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting Maak afspraken met de watermaatschappijen Organiseer je LAC-zitting Ken de WATER-rechten en plichten van je klant Vermijd afsluitingen Maak een draaibek vr je interne werking LAC Bied nazrg Betrek je cliënt

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Pagina 1 van 9 Inhud Inleiding... 3 Del... 4 Kaders... 4 Oefening... 4 Berdeling... 4 Aanwezigheid... 5 Begeleiding...

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag In te vullen dr gemeente: Cliëntnr: Werkprcesnr: Dssiernr: Datum ntvangst: Aanvraagfrmulier Individuele Inkmensteslag Wij adviseren u m eerst de telichting te lezen vrdat u het aanvraagfrmulier invult.

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Persoonsgegevens van klanten worden door Apollon Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Persoonsgegevens van klanten worden door Apollon Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): PRIVACY POLICY Aplln Travel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met persnsgegevens. Wij

Nadere informatie

Privacyreglement. Inleiding

Privacyreglement. Inleiding Privacyreglement Inleiding Bij het adviseren ver en het afsluiten van financiële prducten f diensten vraagt Blkweg Financieel Adviseurs B.V. (Blkweg) veel vertruwelijke infrmatie van klanten. Klanten van

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken met de daarbij behorende bijlagen:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken met de daarbij behorende bijlagen: Uitspraak Geschillencmmissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-192 (prf. mr. M.L. Hendrikse, vrzitter, mr. E.L.A. van Emden, mr. R.J. Paris, leden en mr. D.W.Y. Sie, secretaris) Klacht ntvangen p : 24

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Rivas

Klokkenluidersregeling Rivas Klkkenluidersregeling Rivas 1 Inhudspgave Del Delgrep Definities en mschrijvingen Nrmelement(en) JCI Beschrijving beleid Artikel 1: Definities Artikel 2: Infrmatie, advies en ndersteuning vr de werknemer

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen vr verlf buiten de schlvakanties 1. Vakantieverlf Een verzek m vakantieverlf p grnd van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevren aan de directeur van de schl

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss d.d. 20 maart 2012,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss d.d. 20 maart 2012, Raad van de gemeente Oss, gelezen het vrstel van burgemeester en wethuders van de gemeente Oss d.d. 20 maart 2012, gelet p artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 8a van de Wet werk en bijstand en artikel

Nadere informatie

Altrad Benelux n.v. privacyverklaring

Altrad Benelux n.v. privacyverklaring Altrad Benelux n.v. privacyverklaring Wij zijn er van vertuigd dat de bescherming van uw persnlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persnsgegevens verwerken, den we dat dan k in vereenstemming

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Privacyreglement NFG hulpverlener

Privacyreglement NFG hulpverlener Privacyreglement NFG hulpverlener Versie: 20180502 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, Esther Relfs handelend nder Praktijk Mirte / Mirte Kids / Mirte in Bedrijf,

Nadere informatie