Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cubro BVBA Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders vermeld wrdt in een schriftelijke vereenkmst. Dr ndertekening van een vereenkmst f fferte verklaart u p de hgte te zijn van deze vrwaarden. Deze vrwaarden zijn laatst gewijzigd p 14 Juli A. Dienstvrwaarden Cubr BVBA 1. DEFINITIES Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehrende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Onderhud van een website: het dr Cubr BVBA aanpassen van nieuwe dr de pdrachtgever aangeleverde infrmatie (teksten, afbeeldingen f data in welke vrm dan k) in de bestaande website van de pdrachtgever, fwel het maken van nieuwe f veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen f data in welke vrm dan k, in de bestaande website van de pdrachtgever. Opdrachtgever: de natuurlijke f rechtspersn met wie Cubr BVBA een vereenkmst sluit tt het leveren van diensten. 2. TOEPASSELIJKHEID Dr ndertekening van een vereenkmst met Cubr BVBA verklaart de pdrachtgever dat hij kennis heeft genmen van de algemene dienstenvrwaarden van Cubr BVBA en dat hij met deze vrwaarden akkrd gaat. Afwijken van de algemene dienstenvrwaarden is alleen dan mgelijk, wanneer die expliciet in een vereenkmst tussen de pdrachtgever en Cubr BVBA pgenmen wrdt. Pagina 1

2 3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE Cubr BVBA Algemene vrwaarden Alle ffertes en prijspgaven dr Cubr BVBA zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijspgave dr Cubr BVBA blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wrdt vermeld dr Cubr BVBA. Wijzigingen in de rsprnkelijk geslten vereenkmst tussen de pdrachtgever en Cubr BVBA zijn pas geldig vanaf het mment dat deze wijzigingen middels een aanvullend f gewijzigde vereenkmst zijn aanvaard dr beide partijen. Een samengestelde prijspgave verplicht Cubr BVBA niet tt het verrichten van een gedeelte van de pdracht tegen een vereenkmstig deel van de pgegeven prijs. Aanbiedingen f ffertes gelden niet autmatisch vr de tekmstige pdrachten. De pdrachtgever erkent nderlinge als wettelijk en geldig bewijsmiddel. 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST Cubr BVBA zal de vereenkmst naar beste inzicht en vermgen en vereenkmstig de eisen van ged vakmanschap uitveren. Indien en vr zver een gede uitvering van de vereenkmst dit vereist, heeft Cubr BVBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten dr derden. De pdrachtgever draagt er zrg vr dat alle gegevens, waarvan Cubr BVBA aangeeft dat deze ndzakelijk zijn f waarvan de pdrachtgever redelijkerwijs behrt te begrijpen dat deze ndzakelijk zijn vr het uitveren van de vereenkmst bendigde gegevens niet tijdig aan Cubr BVBA zijn verstrekt, heeft Cubr BVBA het recht de uitvering van de vereenkmst p te schrten en/f de uit de vertraging vrtvleiende extra ksten vlgens de gebruikelijke tarieven aan de pdrachtgever in rekening te brengen. Cubr BVBA is niet aansprakelijk vr schade, van welke aard k, drdat Cubr BVBA is uit gegaan van dr de pdrachtgever verstrekte njuiste en/f nvlledige gegevens. Indien is vereengekmen dat de vereenkmst in fasen zal wrden uitgeverd kan Cubr BVBA de uitvering van die nderdelen die tt een vlgende fase behren pschrten tt dat de pdrachtgever de resultaten van de daaraan vrafgaande fase schriftelijk heeft gedgekeurd. Pagina 2

3 Cubr BVBA Algemene vrwaarden Indien dr Cubr BVBA f dr pdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de pdracht werkzaamheden wrden verricht p de lcatie van de pdrachtgever f een dr pdrachtgever aangewezen lcatie, draagt pdrachtgever kstels zrg vr de dr die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Cubr BVBA vr eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvering van de vereenkmst schade lijden en welke aan pdrachtgever terekenbaar is. 5. DUUR EN BEËINDIGING Het ntwerpen van een nieuwe website dr Cubr BVBA vr de pdrachtgever wrdt beschuwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen lptijd. Uiteraard wrdt in een mndelinge f schriftelijke vereenkmst een levertijd afgesprken. Bij een ntwerp kmt autmatisch een nderhudsvereenkmst met betrekking tt de bestaande website tussen Cubr BVBA en de pdrachtgever. Deze nderhudsvereenkmst kst maandelijks 40 eur exclusief BTW, tenzij anders afgesprken. Omvat hsting, beheer van dmein en nderhud van de website. Kent een minimale lptijd van 1 jaar en wrdt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale lptijd kan de vereenkmst p elk gewenst mment schriftelijk wrden pgezegd, met inachtneming van een pzegtermijn van 2 maanden. Cubr BVBA kan een vereenkmst met de pdrachtgever direct beëindigen wanneer de pdrachtgever zich niet, nbehrlijk f nvlledig hudt aan de met Cubr BVBA geslten vereenkmsten inclusief de bijhrende dienstenvrwaarden. Cubr BVBA heeft het recht de vereenkmsten znder ingebrekestelling f gerechtelijke tussenkmst met nmiddellijke ingang te beëindigen indien de pdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd f verkregen f anderszins het vrije beheer ver zijn vermgen heeft verlren. De pdrachtgever heeft dan geen recht p enige schadevergeding. Pagina 3

4 Cubr BVBA Algemene vrwaarden 6. LEVERING EN LEVERTIJD Cubr BVBA gaat na ntvangst van de bendigde gegevens, teksten en/f beeldmateriaal z spedig mgelijk van start met het aanmaken van de vereengekmen prducten en/f diensten en deelt de pdrachtgever de verwachte levertijd mee. Bij het ntwerpen van een nieuwe website maakt Cubr BVBA eerst een basisntwerp en legt dit ter gedkeuring vr aan de pdrachtgever. Laatstgenemde cntrleert dit ntwerp en geeft cmmentaar, pmerkingen f aanmerkingen z spedig mgelijk dr aan Cubr BVBA. Wanneer de pdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert p het basisntwerp, gaat Cubr BVBA ervan uit dat de pdrachtgever akkrd gaat met het basisntwerp. Na ntvangst van de reacties van de pdrachtgever p het basisntwerp f het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Cubr BVBA ver tt het vltien van de vlledige website. Mcht Cubr BVBA nverhpt niet in staat zijn binnen de vereengekmen levertijd aan zijn verplichtingen te vlden, kan Cubr BVBA alleen schriftelijk in gebreke wrden gesteld, waarbij Cubr BVBA een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wrdt m haar verplichtingen na te kmen. 7. OVERMACHT Cubr BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Cubr BVBA als gevlg van vermacht niet aan zijn verplichtingen kan vlden. In het geval dat de vermacht slechts tijdelijk van aard is, zal Cubr BVBA alsng aan alle verplichtingen trachten te vlden vanaf het mment dat dit redelijkerwijs weer mgelijk is. Wanneer nderling verleg tussen de pdrachtgever en Cubr BVBA gecncludeerd wrdt dat dit niet meer mgelijk is, zal de vereenkmst in nderling verleg herzien f ntbnden wrden. Eventuele reeds geleverde prestaties dr Cubr BVBA tt aan het mment van vermacht zullen alsng gefactureerd wrden. 8. PRIJZEN Alle geffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Pagina 4

5 Cubr BVBA Algemene vrwaarden Wijzigingen in de tarieven wrden dr Cubr BVBA minimaal 2 maanden van tevren bekendgemaakt aan de pdrachtgever. Laatstgenemde is gerechtigd de vereenkmst te beëindigen vanaf het mment dat de aangepaste tarieven van kracht wrden. 9. BETALING Vanaf het mment dat een vereenkmst vr het ntwerpen wrdt geslten tussen de pdrachtgever en Cubr BVBA is de pdrachtgever betalingsplichtig. De pdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verende van de factuur dr Cubr BVBA het verschuldigde bedrag te vlden. Bij een nderhudsvereenkmst vr een website wrdt dr Cubr BVBA aan de pdrachtgever elke maand een factuur gestuurd, indien van tepassing. De pdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur dr Cubr BVBA het verschuldigde bedrag te vlden. De peride van nderhud en de betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijk verdrag gewijzigd wrden. In de genemde gevallen behudt Cubr BVBA zich het recht vr eventuele lpende werkzaamheden f geleverde diensten tijdelijk te staken, ttdat de verschuldigde bedragen zijn ntvangen. Vanaf het mment dat de pdrachtgever de betalingstermijn verschrijdt, is hij znder een daarte strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning ng geen betaling verricht is, is de pdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Cubr BVBA ver het penstaande bedrag met een minimum van 15,00 EUR exclusief BTW. De wettelijke rente begint dan te lpen vanaf het verstrijken van de 30 dagen. Indien de pdrachtgever de betalingstermijn heeft verschreven, wrdt dr Cubr BVBA een aanmaning tt betaling verstuurd. Hierp is artikel 9.D nverminderd van tepassing. Wanneer de pdrachtgever binnen 30 dagen ng niet aan zijn verplichtingen heeft vldaan, is de pdrachtgever vanaf dit mment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassksten verschuldigd ver het penstaande factuurbedrag, berekend vlgens het dr de Belgische Orde van Advcaten geadviseerde incasstarief. Mcht het gefactureerde bedrag in de gen van de pdrachtgever njuist zijn, dan dient hij terstnd dch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Cubr BVBA hiervan p de hgte te stellen. Laatstgenemde zal deze bewering nderzeken en indien ndig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 30 dagen na verzending vldaan met wrden. Pagina 5

6 Cubr BVBA Algemene vrwaarden Opdrachtgever wrdt pas eigenaar van f krijgt het gebruiksrecht p de geleverde gederen en/f diensten vanaf het mment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Cubr BVBA heeft vldaan. 10. COPYRIGHT Al het dr Cubr BVBA vervaardigde materiaal mag znder de uitdrukkelijke testemming van Cubr BVBA niet wrden bewerkt f verwerkt in andere websites dan waarvr het rsprnkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt dr Cubr BVBA. De eigendm van dr Cubr BVBA verstrekte ideeën, cncepten f ntwerpen blijven vlledig bij Cubr BVBA, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vereengekmen wrdt. In het laatste geval kan Cubr BVBA hiervr een vergeding bedingen. Bij gebleken schending van het genemde eigendm is Cubr BVBA gerechtigd hiervr een zelf vast te stellen dch redelijke vergeding in rekening te brengen. Cubr BVBA behudt het recht de dr de uitvering van de werkzaamheden tegenmen kennis vr andere deleinden te gebruiken, vr zver hierbij geen vertruwelijke infrmatie ter kennis van derden wrdt gebracht. 11. AANSPRAKELIJKHEID Vr zver Cubr BVBA bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarp Cubr BVBA weinig f geen invled kan uitefenen kan Cubr BVBA p geen enkele manier aansprakelijk wrden gesteld vr welke schade dan k vrtkmend uit deze relaties met Cubr BVBA f het verbreken ervan ngeacht f deze schade ntstaat f zichtbaar wrdt gedurende de relatie met Cubr BVBA. In geval van terekenbare tekrtkming in de nakming van de vereenkmst is Cubr BVBA slechts aansprakelijk vr de vervangende schadevergeding tt het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Cubr BVBA vr enige andere vrm van schade is uitgeslten, daarnder begrepen vergeding van indirecte schade, gevlgschade f schade wegens gederfde mzet f winst. De pdrachtgever dient er rekening mee te huden dat infrmatie die via internet verznden wrdt, dr derden afgeluisterd kan wrden. Cubr BVBA kan niet aansprakelijk gesteld wrden vr schade in welke vrm dan k verrzaakt dr het Pagina 6

7 Cubr BVBA Algemene vrwaarden verzenden van vertruwelijke f geheime infrmatie. Als deze infrmatie niet verzekerd is dr een erkende beveiligingsfirma. Onze bevegdheid schuift dan ver p de hunne. Cubr BVBA is niet verantwrdelijk f aansprakelijk vr de inhud van het dr de pdrachtgever aangeleverde materiaal dat p de website van de pdrachtgever is aangebracht. De inhud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwrdelijkheid van de pdrachtgever. Cubr BVBA wrdt niet geacht deze te beperken f erp te te zien, nch kan Cubr BVBA aansprakelijk wrden gesteld vr de inhud van de eigen publicatie. Alle ndige auteursrechten, vergedingen, nksten f betes zijn ten laste van de pdrachtgever. Pagina 7

8 B. Algemene vrwaarden Cubr BVBA Cubr BVBA Algemene vrwaarden De pdrachtgever dient Cubr BVBA terstnd schriftelijk p de hgte te stellen van wijzigingen in pdrachtgevers gegevens. Wanneer de pdrachtgever dit nalaat, is laatstgenemde vlledig aansprakelijk vr eventuele hierdr verrzaakte, dr Cubr BVBA geleden schade. 1. OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN Cubr BVBA nch de pdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten f plichten vrtvleiend uit geslten vereenkmsten ver te dragen aan een derde partij znder vrafgaande schriftelijke testemming van de wederpartij. 2. RECLAMATIE De pdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk mschreven gebreken aan de geleverde prducten te melden aan Cubr BVBA, waarna Cubr BVBA deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Cubr BVBA binnen de genemde termijn geen gebreken gemeld wrden, vervalt elke mgelijkheid tt reclamatie. Dr de pdrachtgever verstrekte njuiste infrmatie die leidt tt gebreken in het geleverde wrdt nadrukkelijk niet verstaan nder gebreken. Reclamatie schrt de verplichtingen van de pdrachtgever niet p. 3. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN Cubr BVBA behudt zich het recht vr deze algemene dienstenvrwaarden te wijzigen f aan te vullen. Wijzigen gelden k ten aanzien van reeds geslten vereenkmsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. Indien de pdrachtgever niet akkrd gaat met de gewijzigde algemene leveringsvrwaarden, is hij gerechtigd de vereenkmst te ntbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvrwaarden f binnen 7 dagen na de ntvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvrwaarden indien deze ntvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Pagina 8

9 4. OVERIGE Cubr BVBA Algemene vrwaarden Cubr BVBA zal geen persnlijke gegevens van de pdrachtgever aan derden verstrekken znder dat daar een wettelijke plicht vr bestaat. Dit geldt tevens vr eventuele vertruwelijke infrmatie die ten beheve van het uitveren van een vereenkmst verstrekt is aan Cubr BVBA Wanneer de pdrachtgever verkiest de webhsting van het prject dr een andere hster te laten verzrgen, is hij gebnden aan de vrwaarden die deze webhster stelt. Wanneer dit ndig mcht zijn, kunnen wijzigingen in een vereenkmst na schriftelijke bevestiging van beide partijen drgeverd wrden. Hierdr kan het vereengekmen tijdstip van plevering veranderen. Cubr BVBA zal de pdrachtgever z spedig mgelijk van de nieuwe pleveringsdatum en eventuele financiële cnsequenties p de hgte stellen. Cubr BVBA is vrij m vr prmtiedeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindprducten, tenzij nadrukkelijk anders is vereengekmen. 5. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT Indien bij gerechtelijke uitspraak een f meer artikelen van deze vrwaarden ngeldig wrden verklaard, zullen verige bepalingen van deze algemene vrwaarden vlledig van kracht blijven en zullen Cubr BVBA en de pdrachtgever in verleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht wrden genmen. Op alle nder deze vrwaarden gedane aanbiedingen en geslten vereenkmsten is uitsluitend het Belgisch recht van tepassing. Alle geschillen, direct f indirect uit de vereenkmst vrtvleiend f daarmee verband hudend, kunnen uitsluitend bij de bevegde rechter te Turnhut aanhangig wrden gemaakt. Behudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van dr Cubr BVBA met de pdrachtgever geslten vereenkmst, de administratieve gegevens van Cubr BVBA beslissend. Deze vereenkmst wrdt beheerst dr het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tt deze vereenkmst f de ttstandkming ervan, behrt tt de exclusieve bevegdheid van de rechtbank te Turnhut. In het geval van één f meerdere bepalingen van deze algemene vrwaarden ngeldig f nietig verklaard zuden zijn f wrden, laat dit nverlet de geldigheid van de verige bepalingen. Pagina 9

10 Cubr BVBA Algemene vrwaarden Met deze vrwaarden zijn alle vrafgaande exemplaren vervallen. Deze vrwaarden zijn gepubliceerd p de website van Cubr BVBA: Deze vrwaarden zijn nder vrbehud van drukfuten. Pagina 10

11 C. Onderhudsvrwaarden Cubr BVBA Cubr BVBA Algemene vrwaarden 1. TOEPASSINGSGEBIED Onder het nderhud van een website wrdt verstaan de teksten, ft's, afbeeldingen en geluids- en videfragmenten. Het nderhud geldt enkel vr de infrmatieve inhud, en niet vr de structuur, het design f de algemene werking van de website. Laatst genemden wrden dan k niet verrekend aan de tarieven vermeld p het nderhudscntract. 2. RECLAMATIE De pdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na het tepassen van de wijzigingen, de gelegenheid duidelijk mschreven gebreken aan de tegepaste wijzigingen te melden aan Cubr BVBA, waarna Cubr BVBA deze gebreken zal crrigeren. Wanneer aan Cubr BVBA binnen de genemde termijn geen gebreken gemeld wrden, vervalt elke mgelijkheid tt reclamatie. Dr de pdrachtgever verstrekte njuiste infrmatie die leidt tt gebreken in het geleverde wrdt nadrukkelijk niet verstaan nder "gebreken". Reclamatie schrt de verplichtingen van de pdrachtgever niet p. 3. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN Cubr BVBA behudt zich het recht vr deze nderhudsvrwaarden te wijzigen f aan te vullen. Wijzigen gelden k ten aanzien van reeds geslten vereenkmsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. Indien de pdrachtgever niet akkrd gaat met de gewijzigde nderhudsvrwaarden, is hij gerechtigd de vereenkmst te ntbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvrwaarden f binnen 7 dagen na de ntvangstdatum van de wijziging van de nderhudsvrwaarden indien deze ntvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. Pagina 11

12 Cubr BVBA Algemene vrwaarden 4. BETALING Zie artikel 9. van de dienstenvrwaarden 5. CONTINUÏTEIT Na de aflp van het nderhudscntract zal Cubr BVBA autmatisch een nieuw nderhudscntract pstellen, met eventuele prijswijzigingen. Bij wijzigingen in de structuur, het design f de algemene werking van de website zal het nderhudscntract wrden herzien. Wanneer bij herziening blijkt dat het huidige nderhudscntract niet meer vldet aan de eisen, zal het huidige nderhudscntract ngeldig wrden, en zal er een nieuw nderhudscntract pgesteld wrden. Wanneer de website, waarvr het nderhudscntract geldig is, vervangen wrdt dr een andere website, zal het nderhudscntract ntbnden wrden. Van tepassing is steeds de laatst gedepneerde versie, dit is de versie zals die gld ten tijde van het ttstandkming van de vereenkmst. Pagina 12

Inhoud Leveringsvoorwaarden... 2

Inhoud Leveringsvoorwaarden... 2 Inhud Leveringsvrwaarden... 2 DEFINITIES... 2 TOEPASSELIJKHEID... 2 AANBIEDING EN ACCEPTATIE... 3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 3 DUUR EN BEËINDIGING... 4 LEVERING EN LEVERTIJD... 4 OVERMACHT... 5

Nadere informatie

Contractvoorwaarden webdesign - PC SOLUTION.

Contractvoorwaarden webdesign - PC SOLUTION. Cntractvrwaarden webdesign - PC SOLUTION. Hiernder vindt u de algemene leverings en cntractvrwaarden van PC SOLUTION. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle leveringen dr PC SOLUTION, tenzij expliciet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie P.B s Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie P.B s Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden van P.B s Webdesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door P.B s Webdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Primawebdesign.nl Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Primawebdesign.nl, tenzij expliciet anders

Algemene voorwaarden van Primawebdesign.nl Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Primawebdesign.nl, tenzij expliciet anders Algemene voorwaarden van Primawebdesign.nl Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Primawebdesign.nl, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign.

Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign. Algemene voorwaarden TXTWEB tekst en webdesign. 1. Definities 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Nadere informatie

BERGSTRAAT 47 9717 LS GRONINGEN ADRES 06.422.440.94 OFICE@WOLF-DESIGN.NL WWW.WOLF-DESIGN.NL NL.1085.02.181.B.01 02.08.08.00 NL49 INGB 0005 9908 28

BERGSTRAAT 47 9717 LS GRONINGEN ADRES 06.422.440.94 OFICE@WOLF-DESIGN.NL WWW.WOLF-DESIGN.NL NL.1085.02.181.B.01 02.08.08.00 NL49 INGB 0005 9908 28 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WOLF-DESIGN GEVESTIGD AAN DE, 9717 LS TE GRONINGEN. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WOLF-DESIGN. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SIYOU Internet Solutions B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SIYOU Internet Solutions B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SIYOU Internet Solutions B.V. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van SIYOU Internet Solutions. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door

Nadere informatie

[ALGEMENE VOORWAARDEN 1 DECEMBER 2015]

[ALGEMENE VOORWAARDEN 1 DECEMBER 2015] Algemene Voorwaarden Weteringdreef 159 2724 GX Zoetermeer Tel: 06 3975 2413 E-mail: info@valiesinstallatietechniek.nl Website: www.valiesinstallatietechniek.nl KvK nr: 64516768 In dit document vindt u

Nadere informatie

René Dijk. Basisdocument. Ervaren freelancer & levend klankbord Veelzijdige online en offline visual designer Gedreven UX- en interactie-ontwerper

René Dijk. Basisdocument. Ervaren freelancer & levend klankbord Veelzijdige online en offline visual designer Gedreven UX- en interactie-ontwerper René Dijk Ervaren freelancer & levend klankbord Veelzijdige online en offline visual designer Gedreven UX- en interactie-ontwerper Basisdocument Algemene voorwaarden Laatst bijgewerkt op 14 april 2014.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van CaSEM

Algemene leveringsvoorwaarden van CaSEM Algemene leveringsvoorwaarden van CaSEM Referentie: CaSEM_voorwaarden_20140401 Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van CaSEM. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

1. Definities. 2. Toepasselijkheid

1. Definities. 2. Toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden IMW, Internet Marketing Webdesign. IMW, Internet Marketing Webdesign is een handelsnaam van H. Verberne-Kamsteeg, gevestigd en kantoorhoudende aan de Albert Verweylaan 138,

Nadere informatie

[ALGEMENE VOORWAARDEN FWT SOLUTIONS B.V.] 1 oktober 2013

[ALGEMENE VOORWAARDEN FWT SOLUTIONS B.V.] 1 oktober 2013 Algemene Voorwaarden FWT Solutions B.V. Postbus 1438 2302 BK Leiden Tel: +31 (0)64 255 6064 E-mail: info@fwtsolutions.nl Website: www.fwtsolutions.nl KvK nr: 58865616 In dit document vindt u de algemene

Nadere informatie

prestaties door Bureau Goed Gevonden tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

prestaties door Bureau Goed Gevonden tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. Algemene voorwaarden Bureau Goed Gevonden d.d. 23 juni 2016 Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Bureau Goed Gevonden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Bureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MijnFunding B.V. (hierna te noemen MijnFunding )

Algemene voorwaarden MijnFunding B.V. (hierna te noemen MijnFunding ) Algemene voorwaarden MijnFunding B.V. (hierna te noemen MijnFunding ) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten en/of aanbiedingen die door MijnFunding worden geleverd,

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van de programmeurster. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door de programmeurster, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden sterkmerk.eu

Leveringsvoorwaarden sterkmerk.eu Leveringsvoorwaarden sterkmerk.eu Definities 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 2. Onderhoud

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Web-care

Algemene leveringsvoorwaarden Web-care Algemene leveringsvoorwaarden Web-care Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Web-care. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Web-care, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden RodeRag webdesign

Algemene leveringsvoorwaarden RodeRag webdesign Algemene leveringsvoorwaarden RodeRag webdesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van RodeRag webdesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door RodeRag webdesign

Nadere informatie

1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Somecheck een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Somecheck een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten. Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Somecheck. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Somecheck, tenzij expliciet anders vermeld

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden inspin websites. 1. Definities

Algemene leveringsvoorwaarden inspin websites. 1. Definities Algemene leveringsvoorwaarden inspin websites 1. Definities 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Nadere informatie

Algemene voorwarden Echodes V.O.F. dd: 29 mei 2014

Algemene voorwarden Echodes V.O.F. dd: 29 mei 2014 There is no ignorance, there is knowledge Webdesign & Communicatie 3.0 V.O.F. 1. DEFINITIES Echodes webdesign & Services, dan wel Echodes: het bedrijf Echodes, gevestigd te Nijmegen ingeschreven bij de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie Bedrijfsgegevens Contactgegevens Bankgegevens

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie Bedrijfsgegevens Contactgegevens Bankgegevens Algemene voorwaarden 1. Definities 1. Rollema Media: Rollema Media gevestigd te Dalfsen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder het nummer 50790889. 2. Webhoster: Skyberate Internet

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Webdesign

Leveringsvoorwaarden Webdesign Leveringsvoorwaarden Webdesign Definities 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpaginas inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 2. Onderhoud van

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

1. Definities. 2. Toepasselijkheid

1. Definities. 2. Toepasselijkheid Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Sites & Learning. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Sites & Learning, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke

Nadere informatie

6. Levering en levertijd

6. Levering en levertijd Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Plentyweb Webdesign Internetdiensten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Plentyweb Webdesign Internetdiensten, tenzij expliciet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MarketingMakkers

Algemene voorwaarden MarketingMakkers Algemene voorwaarden MarketingMakkers Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van MarketingMakkers. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door MarketingMakkers,

Nadere informatie

2. Het ondertekenen van een door Online Marketing Assistent uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Online Marketing Assistent.

2. Het ondertekenen van een door Online Marketing Assistent uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Online Marketing Assistent. Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Online Marketing Assistent. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Online Marketing Assistent,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ScolaVisa VOF te Amstedam juli 2002 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Duur en beëindiging 5. Levering en levertijd 6. Overmacht 7. Prijzen 8. Betaling

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definities

Algemene Voorwaarden. 1. Definities Algemene Voorwaarden 1. Definities 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Aanbieding en acceptatie 3. Uitvoering van de overeenkomst 4. Duur en beëindiging

1. Toepasselijkheid 2. Aanbieding en acceptatie 3. Uitvoering van de overeenkomst 4. Duur en beëindiging Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van LN-J Production. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of leveringen door LN-J Production, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Kersvers Marketing V.O.F., hierna te noemen: Kersvers Marketing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

BIM bestaande uit: www.school-bord.com, www.prik-bord.nl, www.reken-bord.com en www.digi-bord.com.

BIM bestaande uit: www.school-bord.com, www.prik-bord.nl, www.reken-bord.com en www.digi-bord.com. Algemene leveringsvoorwaarden voor banners van het bedrijf: Bracas Internet Media te Putten. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Bracas B.V. (met handelsnaam Bracas Internet Media),

Nadere informatie

Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een. tussen de opdrachtgever en Dmd-webdesign

Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een. tussen de opdrachtgever en Dmd-webdesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Dmd-webdesign - ijzerenwegstraat 18-9552 Herzele. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Dmd-webdesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten. Algemene voorwaarden van Leadgate Europe B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Leadgate Europe B.V., hierna te noemen opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Online Klik B.V.

Algemene voorwaarden - Online Klik B.V. Algemene voorwaarden - Online Klik B.V. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Online Klik B.V.. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, overeenkomsten van en werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Uitvoering van de overeenkomst

algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Uitvoering van de overeenkomst algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RitzDzign en u als opdrachtgever waarop RitzDzign deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definities

Algemene Voorwaarden. 1. Definities Algemene Voorwaarden Rekenen op Rekenen C. de Wittstraat 20 2242 LW Wassenaar Tel: +31 (0)64 255 6064 E-mail: info@rekenenoprekenen.nl Website: www.rekenenoprekenen.nl Kvk nr: 51654180 In dit document

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina 1/5 BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Inhoudsopgave. pagina 1/5 BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Hieronder vindt u de betalings- en leveringsvoorwaarden van Mulder Systeembeheer. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Mulder Systeembeheer, tenzij

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Diezerplein CT Zwolle m

Diezerplein CT Zwolle m Algemene vrwaarden vr verlening van diensten dr WeerZin Supervisie & Caching,, 8021 CT Zwlle, ingeschreven bij de Kamer van Kphandel nder nummer 05082961, hierna te nemen: WeerZin Supervisie & Caching.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Digitalex

Algemene voorwaarden Digitalex Algemene voorwaarden Digitalex KvK 69850445, gevestigd te Nieuwe Niedorp Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Digitalex. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Meesterwurk Web & Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Meesterwurk Web & Design, tenzij expliciet

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Ren Bours Internet Service & Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Ren Bours Internet Service

Nadere informatie

Vingerhoedskruid 18 3137 WJ Vlaardingen tel: 06-36372550 info@nieuwewebpagina.nl www.nieuwewebpagina.nl. Algemene voorwaarden

Vingerhoedskruid 18 3137 WJ Vlaardingen tel: 06-36372550 info@nieuwewebpagina.nl www.nieuwewebpagina.nl. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van nieuwewebpagina.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door nieuwewebpagina.nl, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging

5. Duur en beëindiging Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Everest Online. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Everest Online, tenzij expliciet

Nadere informatie

A. Algemene voorwaarden icreator

A. Algemene voorwaarden icreator A. Algemene voorwaarden icreator De opdrachtgever dient icreator terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie

Algemene voorwaarden 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie Algemene voorwaarden Hieronder vindt je de algemene leveringsvoorwaarden van Conversie Freaks. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Conversie Freaks, tenzij expliciet

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Hieronder vind je de algemene leveringsvoorwaarden van de Internet Business Coach. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART. versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART. versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden 1. DEFINITIES Tuts Bart: Tuts Bart is een eenmanszaak, opgericht door Bart Tuts volgens de Belgische

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 3 Horns Websites

Leveringsvoorwaarden 3 Horns Websites Leveringsvoorwaarden 3 Horns Websites 1. Definities 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 2. Onderhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hageman Marketing, Toerisme & Vrije Tijd

Algemene voorwaarden Hageman Marketing, Toerisme & Vrije Tijd Algemene voorwaarden Hageman Marketing, Toerisme & Vrije Tijd Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Hageman Marketing, Toerisme en Vrije Tijd (HMTV) en de handelsnamen Marketing Inspiration

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Engelswoord

Algemene Voorwaarden - Engelswoord Algemene Voorwaarden - Engelswoord Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Engelswoord. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Engelswoord, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2014

Algemene voorwaarden 2014 Algemene voorwaarden 2014 Websitebouwer in Amsterdam - Erick Schluter Mobiel: 06 22 90 68 76 Email: erick@websitebouweramsterdam.nl URL: www.websitebouweramsterdam.nl ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV [DevSHARK GCV, KBO- 0542.555.741, Winnerstraat 26, 3941 Hechtel- Eksel] Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door DEVSHARK GCV, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

STIJLMEDIA. Algemene voorwaarden

STIJLMEDIA. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Stijlmedia. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Stijlmedia, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kijckerweg 105 De Lier telefoon 0174 520612 info@mostwantedcompany.nl. Ingeschreven KVK 52675149

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kijckerweg 105 De Lier telefoon 0174 520612 info@mostwantedcompany.nl. Ingeschreven KVK 52675149 ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Most Wanted Company, gedeponeerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52675149. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Miss Business Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Miss Business. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Algemene voorwaarden Miss Business Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Miss Business. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Algemene voorwaarden Miss Business Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Miss Business. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Miss Business, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van RiboSystems. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door RiboSystems, tenzij expliciet anders vermeld wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Selja

Algemene voorwaarden van Selja Algemene vrwaarden van Selja 1. Definities Opdrachtgever, afnemer f cliënt: de natuurlijke f rechtspersn met wie de vereenkmst tt levering van prducten en diensten van Selja wrdt geslten f wenst af te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities

Algemene voorwaarden. 1. Definities Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van By the WWW... Website Development & Design, hierna te noemen By the WWW. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. Revers & Co Klantgericht webdesign en training

Algemene leveringsvoorwaarden. Revers & Co Klantgericht webdesign en training Algemene leveringsvoorwaarden Revers & Co Klantgericht webdesign en training gevestigd te Enschede, Bosven 12 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede nr: 52112640 Hieronder vindt u de algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Slashforward.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Slashforward tenzij expliciet anders vermeld wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. VOOR ONDERNEMERS EN BEDRIJVEN Webb Designs HOOFDSTRAAT CE DE LIER

ALGEMENE VOORWAARDEN. VOOR ONDERNEMERS EN BEDRIJVEN Webb Designs HOOFDSTRAAT CE DE LIER ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbieding en acceptatie Plankr8. Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden voor banners van het bedrijf: ZorgGids Nederland te Amsterdam.

Algemene leveringsvoorwaarden voor banners van het bedrijf: ZorgGids Nederland te Amsterdam. Algemene leveringsvoorwaarden voor banners van het bedrijf: ZorgGids Nederland te Amsterdam. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van ZorgGids Nederland. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Lukk & Trykk. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Lukk & Trykk. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Lukk & Trykk. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Lukk & Trykk - afdeling webdesign, tenzij expliciet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MPrototype Webdesign

Algemene voorwaarden MPrototype Webdesign Algemene voorwaarden MPrototype Webdesign Artikel 1. Toepasselijkheid Door ondertekening en retourzending van een offerte van MPrototype Webdesign of door het schriftelijk akkoord gaan met een opdracht/project

Nadere informatie

Onsbedrijfonline.nl Advies en Internetdiensten - http://www.onsbedrijfonline.nl Algemene Leveringsvoorwaarden

Onsbedrijfonline.nl Advies en Internetdiensten - http://www.onsbedrijfonline.nl Algemene Leveringsvoorwaarden nsbedrijfonline.nl Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Onsbedrijfonline.nl webdesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Onsbedrijfonline.nl webdesign, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden adres: Lloydstraat tel: 010 340 00 55 kvk: 11a mob: 06 41 63 72 96 iban: 64876225 NL75 INGB0 006567122 mob: 06 33 10 16 93 btw: NL222435343B01 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden LOL Media Design

Algemene Leveringsvoorwaarden LOL Media Design Algemene Leveringsvoorwaarden LOL Media Design Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door LOL Media Design. Door de afname van diensten en producten van LOL Media

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Seriously design

Algemene Voorwaarden Seriously design Algemene Voorwaarden Seriously design 1. Defenities 1. Seriously design : Seriously design Yvonne Serré Kamer van Koophandelnr : 68569831 2. Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon met wie Seriously

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eduk.nl

Leveringsvoorwaarden Eduk.nl Leveringsvoorwaarden Eduk.nl Definities 1. Eduk.nl : website dienstverlener Eduk.nl KvK: 65460650 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Eduk.nl een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBDESIGN REKLAMESTUDIO ARTPOLLO

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBDESIGN REKLAMESTUDIO ARTPOLLO ALGEMENE VOORWAARDEN WEBDESIGN REKLAMESTUDIO ARTPOLLO Algemene leveringsvoorwaarden Reklamestudio Artpollo gevestigd en kantoorhoudende te Grote Kerkhof 24, 7411 KV Deventer. Hieronder vindt u de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Aware4youth:

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Aware4youth: Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Aware4youth: Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor dienstverlening van Aware4youth, platfrom voor begeleiding en advies over wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie