Kracht door balans Biofeedback opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kracht door balans Biofeedback opleiding"

Transcriptie

1 Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen: Kracht dr balans en een pdrachtgever, tenzij van deze vrwaarden dr partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder pdrachtgever wrdt verstaan een bedrijf f instelling, die een cursus/wrkshp/lezing dr Kracht dr balans laat verzrgen, alsmede een deelnemer, die zich via pen inschrijving, pgeeft vr een cursus, wrkshp, lezing f supervisie. Kracht dr balans verklaart deze algemene vrwaarden van tepassing p alle cursussen, wrkshps, lezingen en supervisietrajecten, verzrgd dr Kracht dr balans p verzek van de pdrachtgever. Tevens zijn deze vrwaarden van tepassing p elke activiteit van Kracht dr balans, die incmpany wrden uitgeverd, dat wil zeggen uitgeverd binnen de rganisatie van de pdrachtgever, én p het maatwerkaanbd dat speciaal vr de pdrachtgever is ntwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de pdrachtgever. Vr het specificeren van een pdracht wrdt een vereenkmst pgemaakt, waarin de te leveren dienst qua inhud, data, lcatie en ksten wrdt gespecificeerd. Bij verschillen tussen de inhud van de vereenkmst en de algemene vrwaarden gaat hetgeen in de vereenkmst is vastgelegd vr. De dr Kracht dr balans pgeslagen versie van een elektrnisch bericht geldt als bewijs, behudens tegenbewijs dr de pdrachtgever. Een dr Kracht dr balans verznden bericht wrdt geacht te zijn ntvangen dr de pdrachtgever p de dag van verzending, tenzij de pdrachtgever bewijst dat deze cmmunicatie niet ntvangen is. Vr zver de cmmunicatie niet ntvangen is als gevlg van afleverings- en/f tegankelijkheidsprblemen met betrekking tt de bx van de pdrachtgever, kmt dit vr risic van de pdrachtgever. 1. Offertes en aanbiedingen 1.1 Algemeen De in een fferte f aanbieding vermelde prijzen zijn, indien van tepassing, inclusief btw, andere heffingen van verheidswege en eventuele in het kader van de vereenkmst te maken ksten, waarnder reis- en verblijfksten, verzend- en administratieksten, tenzij anders aangegeven Vr pleidingsactiviteiten (cursussen, wrkshp en lezingen) met pen inschrijving Inschrijving is alleen mgelijk dr het invullen en verzenden van het inschrijffrmulier p de website (www.bifeedbackpleiding.nl). Telefnisch reserveren is niet mgelijk. Alle inschrijvingen wrden behandeld p vlgrde van binnenkmst. Als deelname niet kan plaatsvinden drdat het maximaal aantal deelnemers bereikt is, wrdt dat binnen 3 dagen na ntvangst van het inschrijffmulier aan de pdrachtgever gemeld.

2 Na ntvangst van het inschrijffrmulier stuurt Kracht dr balans een autmatisch gegenereerde bevestiging van inschrijving per naar de pdrachtgever. Deze bevestiging vindt plaats nder de pschrtende vrwaarde van drgang van de pleidingsactiviteit, beschikbaarheid van plaats en het vlden aan de eventuele telatingseisen. Binnen 2 weken ntvangt de pdrachtgever een uitgebreide bevestiging van deelname plus een factuur p naam via . De pdrachtgever is verantwrdelijk vr de tijdige betaling. Indien de werkgever van de pdrachtgever de ksten van de pleiding, cursus f training vr haar rekening neemt, ntslaat dat de pdrachtgever niet van de verantwrdelijkheid vr de tijdige betaling. Rechtstreekse betaling van de werkgever van de pdrachtgever aan Kracht dr balans is k mgelijk. Mcht een cursus/wrkshp niet drgaan, dan ntvangt de pdrachtgever uiterlijk 4 weken vr aanvang van de cursus/wrkshp hiervan bericht. Bij annulering dr de pdrachtgever wrdt het betaalde deelname geld vlledig teruggestrt. 1.3 Vr supervisie Inschrijving geschiedt dr het aanmelding via bij de supervisr vlgens de prcedure, die vermeld wrdt p de website (www.bifeedbackpleiding.nl). Telefnische pgave is niet mgelijk. De binnengekmen aanvragen vr supervisie wrden behandeld p vlgrde van binnenkmst. Daarbij wrdt bekeken f de supervisant vldet aan de gestelde eisen, te weten: het met ged resultaat vltid hebben van de intrductiecursus bifeedback de mgelijkheid hebben m minimaal een dagdeel per week ervaring p te den met bifeedback in de eigen praktijk f in een andere praktijk, waar gewerkt wrdt met meerkanaals bifeedback apparatuur te beschikken ver meerkanaals bifeedback apparatuur, waarmee gelijktijdig spierspanning, handtemperatuur, huidgeleiding, ademhaling en hartslag gemeten kan wrden. Bij de aanmelding geeft de supervisant aan f deze deel wil nemen aan individuele supervisie f aan een intervisie-supervisiegrep. De data vr individuele supervisie wrden in verleg met de supervisr bepaald. De ksten van individuele supervisie staan vermeld p de website (www.bifeedbackpleiding.nl) en wrden maandelijks via een factuur met de pdrachtgever verrekend. De data vr grepsintervisie-supervisie wrden in verleg met de grep en supervisr bepaald. De ksten van grepsintervisie-supervisie staan vermeld p de website (www.bifeedbackpleiding.nl) en wrden na de eerste grepsbijeenkmst via een factuur met de pdrachtgever verrekend. Betaling mag geschieden in 2 termijnen. Als deelname aan grepsintervisie-supervisie niet kan plaatsvinden drdat het maximaal aantal deelnemers bereikt is f drdat het minimaal aantal deelnemers ng niet bereikt is, wrdt dat binnen 3 dagen na ntvangst van de aanmelding aan de pdrachtgever gemeld. Deze wrdt, indien gewenst, p een wachtlijst geplaatst en autmatisch benaderd p het mment dat er vldende deelnemers zijn vr de start van een nieuwe grepsintervisie-supervisie.

3 1.4 Vr maatwerk en incmpany pdrachten Alle ffertes en aanbiedingen van Kracht dr balans zijn drie maanden geldig, tenzij in de fferte een andere termijn vr aanvaarding is gesteld. Na aflp van de gestelde termijn kan aan de fferte f aanbieding p generlei wijze enig recht wrden ntleend. Kracht dr balans kan niet aan zijn ffertes f aanbiedingen wrden gehuden indien de pdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de ffertes f aanbiedingen, dan wel een nderdeel daarvan, een kennelijke vergissing f verschrijving bevat. Indien de pdrachtgever afwijkt van het in de fferte f de aanbieding pgenmen aanbd dan is Kracht dr balans daaraan niet gebnden. Een samengestelde prijspgave verplicht Kracht dr balans niet tt het verrichten van een gedeelte van de pdracht tegen een vereenkmstig deel van de pgegeven prijs. Aanbiedingen f ffertes gelden niet autmatisch vr tekmstige rders. 2. Annulering van de vereenkmst 2.1 dr Kracht dr balans Kracht dr balans is bevegd pleidingsactiviteiten te annuleren indien: er naar het rdeel van Kracht dr balans nvldende inschrijvingen zijn m de pleidingsactiviteit te laten plaatsvinden. Kracht dr balans is bevegd een vereenkmst p te schrten f te ntbinden indien: de pdrachtgever in gebreke blijft drdat deze de (financiële) verplichtingen uit de vereenkmst niet, niet vlledig f niet tijdig nakmt de pdrachtgever bij het sluiten van de vereenkmst verzcht is m zekerheid te stellen vr de vldening van zijn verplichtingen uit de vereenkmst en deze zekerheid uitblijft f nvldende is dr vertraging aan de zijde van de pdrachtgever niet langer van Kracht dr balans kan wrden gevergd de vereenkmst tegen de rsprnkelijk vereengekmen cndities na te kmen de dcent uitvalt dr vermacht Bij uitval van een dcent dr vermacht zal Kracht dr balans zich tt het uiterste inspannen m adequate vervanging te regelen. Indien adequate vervanging van de dcent niet tijdig geregeld kan wrden, zal Kracht dr balans z spedig mgelijk met een alternatieve datum vr de pleidingsactiviteit kmen. In dit geval heeft de pdrachtgever geen recht p (schade)vergeding f vergeding van (extra) reisksten. De extra ksten vr de verzrging van de pleidingsactiviteit p de alternatieve datum zijn vr Kracht dr balans. Uitval van een dcent dr vermacht alsmede een hierdr gewijzigde datum vr plaatvinden van de pleidingsactiviteit zijn geen redenen vr kstelze annulering f ntbinding dr de pdrachtgever.

4 2.1 dr pdrachtgever Algemeen: Gedurende 14 dagen na het tt stand kmen van de vereenkmst heeft de pdrachtgever het recht de vereenkmst znder pgaaf van reden te ntbinden, tenzij de dienstverlening vr de aflp van deze termijn met instemming van de pdrachtgever reeds is begnnen. De annuleringstermijn gaat in na verstrijking van de bedenktermijn van 14 dagen. Annuleren kan alleen schriftelijk f per . Als annuleringsdatum geldt de datum van het pststempel van een dr Kracht dr balans ntvangen brief, dan wel de datum van ntvangst van de van de pdrachtgever Annuleren van deelname aan een pleidingsactiviteit (cursus, wrkshp f lezing) met pen inschrijving Bij annulering tt 4 weken vr aanvang van de pleidingsactiviteit is de pdrachtgever aan Kracht dr balans 45 administratieksten verschuldigd. Bij annulering binnen 4 weken vr aanvang van de pleidingsactiviteit f tijdens de pleidingsactiviteit is de pdrachtgever de vlledige prijs verschuldigd. Indien de pdrachtgever annuleert binnen 4 weken vr aanvang van de pleidingsactiviteit en een vervanger vrdraagt die aan de gestelde telatingseisen vldet en Kracht dr balans hiervan uiterlijk 1 week vr de aanvangsdatum p de hgte stelt, mag de vervanger znder extra ksten aan de pleidingsactiviteit deelnemen. Indien de pdrachtgever na het vlgen van een deel van de pleidingsactiviteit niet aan het resterende deel kan deelnemen dr ziekte f vermacht, kan het resterende deel ingehaald wrden tijdens een herhaling van de pleidingsactiviteit. Dit aanbd geldt tt 1 jaar na de annuleringsdatum. Er wrdt geen restitutie verleend van het betaalde inschrijfgeld als alternatief vr dit aanbd Annuleren van individuele supervisie f deelname aan een grepsintervisie-supervisie Bij annulering tt 4 weken vr aanvang van de supervisie is de pdrachtgever aan Kracht dr balans 45 administratieksten verschuldigd. Bij annulering binnen 4 weken vr aanvang van de supervisie f tijdens de supervisie is de pdrachtgever de vlledige prijs van de afgesprken supervisie-activiteiten verschuldigd Annuleren van maatwerk en incmpany pdrachten Bij annulering tt 8 weken vr aanvang van de pdracht is pdrachtgever 25% van de ksten verschuldigd. Bij annulering tussen 8 en 4 weken vr aanvang van de pdracht is pdrachtgever 50% van de ksten verschuldigd. Bij annulering binnen 4 weken vr aanvang van de pdracht is pdrachtgever 100% van de ksten verschuldigd.

5 3. Betaling en incassksten Kracht dr balans factureert na ntvangst van de pdracht f inschrijving. Betaling dient te geschieden uiterlijk 4 weken vr aanvang van de pleidingsactiviteit. Indien de pdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de pdrachtgever van rechtswege in verzuim en wrdt een aanmaning verstuurd. Heeft de pdrachtgever een maand na ntvangst van de aanmaning niet aan de betalingsverplichting vldaan, wrdt een tweede aanmaning verstuurd en wrdt het factuurbedrag verhgd met 25,00 aan administratieksten. Heeft de pdrachtgever een maand na ntvangst van de tweede aanmaning niet aan de betalingsverplichting vldaan, wrdt een incassbureau ingeschakeld. Hierbij zijn de ksten van het incassbureau vr rekening van de pdrachtgever. 4. Auteursrecht Het auteursrecht p de dr Kracht dr balans uitgegeven teksten, zals cursusmateriaal en teksten p de website berust bij Kracht dr balans, tenzij een andere auteursrechthebbende p het werk zelf is aangegeven. Znder uitdrukkelijke schriftelijke testemming van Kracht dr balans zullen dr de pdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/f uittreksels f enig materiaal wrden gepubliceerd f p welke wijze dan k wrden verveelvudigd. 5. Privacy en geheimhuding Tijdens het vlgen van de pleiding f supervisie is er sprake van een functinele vertruwensrelatie tussen dcent/supervisr en de cursist/supervisant. Dit betekent dat persnlijke infrmatie f infrmatie, die betrekking heeft p cliënten, bijvrbeeld bij het bespreken van casuïstiek, vertruwelijk zal wrden behandeld. Daarnaast is de dcent/supervisr tt geheimhuding verplicht. Znder uw testemming mgen geen gegevens van u f van besprken cliënten aan derden wrden verstrekt. 6. Beperking aansprakelijkheid Kracht dr balans is nimmer aansprakelijk vr schade welke de pdrachtgever lijdt tijdens de uitvering van de vereenkmst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevlg is van pzet f grve schuld van Kracht dr balans f dr haar ingeschakelde derden. Kracht dr balans is nimmer aansprakelijk vr gevlgschade dan wel letselschade f derving van inkmsten. Als aanvulling p bvenstaande schadebeperkingen geldt dat Kracht dr balans nimmer tt een hger bedrag aansprakelijk is dan waarvr zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tt uitbetaling vergaat, is Kracht dr balans nimmer gehuden een hger bedrag aan schade te vergeden dan hetgeen dr de Kracht dr balans in rekening is gebracht vr de betreffende vereenkmst, waarbij de schade is ntstaan. 7. Klachtenprcedure Mcht u een klacht hebben, dan verwijzen we naar de klachtenprcedure, die u kunt dwnladen via de vlgende link:

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Training Presenteren

Training Presenteren Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden VSSD-pakket Bijzndere vrwaarden Drlpende Reisverzekering Nummer VSSDreis001 Indeling vrwaarden per artikel Algemeen Dekkingsverzicht 1 Begripsmschrijvingen 2 niet van tepassing 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012 CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST Vr de rthandel in Levensmiddelen (IL) vr de peride 1 ktber 2010 tt 1 april 2012 INHUDSPAVE Hfdstuk I: Algemene definities 1. Werkgever 2. rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie