Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Stepwise b.v."

Transcriptie

1 Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met Opdrachtnemer nderhandelt ver het verstrekken van een pdracht tt het verrichten van werkzaamheden dan wel aan Opdrachtnemer een pdracht tt het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven. Werkzaamheden Alle werkzaamheden waarte pdracht is gegeven f die dr Opdrachtnemer uit andere hfde wrden verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het wrd en mvat in ieder gevalde werkzaamheden zals vermeld in de pdrachtbevestiging. Artikel 2. Tepasselijkheid Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes, pdrachten en vereenkmsten dr Opdrachtnemer aangegaan. Afwijkingen van deze algemene vrwaarden dienen dr Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te wrden bevestigd. De tepasselijkheid van de algemene vrwaarden van Opdrachtgever, he k genaamd, wrdt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 3. Opdrachten en Overeenkmsten Opdrachten en vereenkmsten tt het uitveren van Werkzaamheden kmen tt stand dr schriftelijke bevestiging van de pdracht f vereenkmst dr Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een deel van de fferte wenst te aanvaarden, is Opdrachtnemer gerechtigd de deelpdracht niet te aanvaarden en/f aanvullende vrwaarden te stellen. Afwijkingen en wijzigingen dr Opdrachtgever binden Opdrachtnemer slechts vr zver deze dr Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd p de infrmatie die dr de Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervr in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële infrmatie vr de pzet en uitvering van de Werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de dr hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermgen, en vereenkmstig de eisen van ged vakmanschap uitveren. Als bij de uitvering van de Werkzaamheden blijkt dat er mstandigheden zijn, die een gewijzigde aanpak vergen, dan kunnen afwijkingen van de rsprnkelijke pdracht

2 wrden vereengekmen. Zwel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht m dit tijdig te signaleren en de cnsequenties vr de pdracht en eventuele (meer)ksten te bespreken en schriftelijk vast te leggen. Artikel 4. Uitvering van de Werkzaamheden Na verleg met de Opdrachtgever wrdt dr de Opdrachtnemer vastgelegd welke medewerker(s) de werkzaamheden zal (zullen) uitveren. Een tussentijdse wijziging van inzet van medewerker(s) zal in uitznderingssituaties kunnen plaatsvinden, eveneens na verleg met de pdrachtgever en nder vrwaarde dat nch de cntinuïteit nch de deskundigheid hierdr negatief wrdt beïnvled. Artikel 5. Annulering / Tussentijdse beëindiging Annulering/Tussentijdse beëindiging dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het pststempel f datum. Ongeacht de termijn waarbinnen de Opdrachtgever annuleert, wrden de reeds verrichte vrbereidingsactiviteiten in rekening gebracht. Annulering dr Opdrachtnemer: Bij nvldende aanmeldingen vr een training met pen inschrijving heeft Opdrachtnemer altijd het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren znder gehuden te zijn tt vergeding van schade f ksten. Tussentijdse beëindiging dr Opdrachtnemer: Indien zich feiten f mstandigheden vrden, die zich aan haar invled nttrekken en van dien aard zijn, dat vltiing van de Werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan wrden, heeft Opdrachtnemer het recht de Werkzaamheden tussentijds te beëindigen znder gehuden te zijn tt vergeding van schade f ksten. Artikel 6. Ksten van annulering / tussentijdse beëindiging Annulering van de deelname aan een training met Open Inschrijving: Annulering tt 20 werkdagen vr de aanvangsdatum: kstels Annulering gelijk aan f krter dan 20 werkdagen vr de aanvangsdatum: 80% van de trainingsprijs exclusief arrangementsksten Annulering gelijk aan f krter dan 8 werkdagen vr de aanvangsdatum: 100% van de trainingsprijs inclusief arrangementsksten. Niet verschijnen p de eerste dag van de training, wrdt aangemerkt als annulering. Het is dan niet mgelijk de rest van de training te vlgen. De annuleringsregeling vervalt wanneer de Opdrachtgever een andere deelnemer inschrijft vr de betreffende training. Annulering van een incmpany-training/maatwerkpdracht: Annulering > 5 weken vr de geplande datum 0% Annulering 3-5 weken vr de geplande datum 50% Annulering 1-3 weken vr de geplande datum 75% Pagina 2 van 6

3 Annulering <1 week (5 werkdagen) vr de geplande datum 100% Bvenstaande punten gelden vr trainingen, cachingssessies, teambegeleidingsdagen, pleidingen, ntwikkelingstrajecten en faciliteerpdrachten. De ksten hebben dan betrekking p de nder punt 4 vermelde ksten. Onder de datum van aanvang van de werkzaamheden wrdt de eerste dag van de in de afspraken bedelde training verstaan. Annulering van een interim- f adviespdracht: Annulering > 5 weken vr de geplande datum 0% Annulering 3-5 weken vr de geplande datum 20% Annulering 1-3 weken vr de geplande datum 60% Annulering <1 week (5 werkdagen) vr de geplande datum 100% Hierbij gaat het m de ksten die in de eerste maand geprgntiseerd zijn f redelijkerwijs te vernderstellen zijn. Artikel 7. Ksten van wijzigingen/ verschuivingen De Opdrachtgever kan tt 30 werkdagen vr de aanvang van de werkzaamheden een vrstel tt wijziging van de data bespreken met de pdrachtnemer znder financiële cnsequenties. Bij wijzigingen drgegeven tussen 30 werkdagen tt 20 werkdagen wrdt 30% van de vermelde ksten in rekening gebracht. Bij wijzigingen drgegeven tussen 20 werkdagen tt 10 werkdagen wrdt 70% van de vermelde ksten in rekening gebracht. Bij wijziging drgegeven krter dan 10 werkdagen wrdt 100% in rekening gebracht. Indien de pdrachtnemer dr mstandigheden niet in staat is aan de met deze vereenkmst aangedane verplichting te vlden dan wrden er in verleg met de Opdrachtgever nieuwe data gepland. Dit artikel geldt niet vr een interim- en adviespdracht. In de fferte wrdt nadrukkelijk aangegeven welke pdrachtsrt de werkzaamheden betreffen. Mcht in de fferte de pdrachtmschrijving tt nduidelijkheid leiden dan is dit artikel van tepassing. Artikel 8. Tarieven en ksten van de pdracht Trainingen/Maatwerktrajecten De ksten wrden steeds berekend per dagdeel (=chtend, middag f avnd). Tenzij in de fferte sprake is van een zgenaamde fixed price vereenkmst. Overige pdrachten De ksten vr verige pdrachten zals caching, advies-, interim-, begeleidings- f facilitatrwerkzaamheden wrden berekend per dagdeel (=chtend, middag f avnd) f per uur dat is afgeleid van het dagdeel tarief. Het tarief wrdt per pdracht vastgelegd in een pdrachtbevestiging. Indien en zdra Pagina 3 van 6

4 tijdens de duur van de vereenkmst ten gevlge van enige maatregel van verheidswege de kstprijs wijzigt is Opdrachtnemer gerechtigd deze ksten dr te bereken in de vereengekmen tarieven. Eventuele wijzigingen in tarieven vr pdrachten met een langere drlptijd f peenvlgende pdrachten wrden dr Opdrachtnemer drie maanden van tevren schriftelijk aan Opdrachtgever medegedeeld. Opdrachtgever heeft het recht m de verhging van het tarief te weigeren en de pdracht te beëindigen met ingang van de datum, waarp de verhging van het hnrarium van kracht zu zijn gewrden. Indien Opdrachtgever p deze grnd de pdracht wil intrekken, dient hij dat schriftelijk mede te delen aan Opdrachtnemer, uiterlijk zes weken na ntvangst van de hiervr bedelde mededeling van Opdrachtnemer. Artikel 9. Betaling Wijze en tijdstip van facturering van Werkzaamheden wrden bepaald in verleg met de pdrachtgever en wrden vastgelegd in de pdrachtbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk anders is vereengekmen, dient Opdrachtgever facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te vlden. Indien niet tijdig wrdt betaald, is Opdrachtgever in gebreke znder dat een nadere ingebrekestelling ndzakelijk is. Opdrachtgever is, nverminderd zijn verige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tt aan de dag van de vlledige vldening wettelijke rente verschuldigd ver de ng penstaande bedragen. Alle ksten die Opdrachtnemer met maken m het haar tekmende te innen, kmen vr rekening van Opdrachtgever. Deze ksten bedragen ten minste 10 %, met een minimum van EUR 125,- van het te vrderen bedrag. Artikel 10. Vertruwelijkheid Opdrachtnemer verplicht zich tt geheimhuding van alle vertruwelijke infrmatie met betrekking tt Opdrachtgever. Caching- en intakegesprekken wrden als persnlijk en vertruwelijk behandeld. Over de inhud van deze gesprekken zal dr de uitverende prfessinal geen enkele infrmatie aan derden wrden verstrekt, tenzij de cachee f trainee daar uitdrukkelijk testemming vr heeft gegeven. Artikel 11. Aansprakelijkheid en Klachten Opdrachtnemer staat in vr een gede kwaliteit van de uitvering van de Werkzaamheden. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk vr de tekrtkmingen in de uitvering van de Werkzaamheden, vr zver deze het gevlg zijn van het niet in acht nemen dr Opdrachtnemer van zrgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarp bij het uitveren van de Werkzaamheden mag wrden vertruwd. Vr andere schade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid vr schade aan (persnlijke) eigendmmen van Opdrachtgever f diens medewerkers. Pagina 4 van 6

5 Minnelijke weg Geschillen, die vrtvleien uit deze algemene vrwaarden en/f de vereenkmst, wrden in eerste instantie langs minnelijke weg tt plssing gebracht. Indien dr enigerlei rzaak geschillen ntstaan ten aanzien van de uitvering van de werkzaamheden f de kwaliteit daarvan, dan zal dr partijen verleg wrden gepleegd ver de cnsequenties met inachtname van beider belang. Arbitrage Vanzelfsprekend wrden klachten en/f geschilllen dr Stepwise vertruwelijk behandeld. Als uw klacht niet is weggenmen in het gesprek kunt u een frmele schriftelijke klacht indienen. Uw klacht dient uw naam, adres en wnplaats uw bereikbaarheid [mailadres, telefn/mbiel] uw klacht [aard, betrkkenen, plaats, tijd, datum] de pleiding, cursus f supervisie datum en handtekening te bevatten. Binnen 4 weken ntvangt u van Stepwise een bevestiging van ntvangst. Klachten wrden uiterlijk binnen 8 weken na ntvangst afgehandeld. Tussentijds wrdt een afspraak gemaakt met u, ndergetekende en een derde nafhankelijke mediatr die benemd is dr de vrzitter van de Kamer Van Kphandel Midden Gelderland. Deze mediatr det, alles en allen gehrd hebbende, een uitspraak die bindend is vr Stepwise. De ksten van de mediatr wrden dr beiden partijen gedeeld. Op deze manier wrdt de npartijdigheid van de mediatr gebrgd. Artikel 12. Ontbinding Opdrachtnemer kan znder uit hfde daarvan tt enige schadevergeding gehuden te zijn, bij aangetekende brief met nmiddellijke ingang en znder gerechtelijke tussenkmst de vereenkmst met Opdrachtgever ntbinden, indien: Opdrachtgever surseance van betaling f zijn faillissement aanvraagt f in staat van faillissement wrdt verklaard dan wel een akkrd buiten faillissement aanbiedt, f p enig nderdeel van zijn vermgen beslag wrdt gelegd. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, phudt zijn statutaire del na te streven, tt liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersnlijkheid verliest. Opdrachtgever één f meer verplichtingen, vrtvleiende uit de vereenkmst, niet, niet tijdig f niet behrlijk nakmt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Opdrachtnemer bij aangetekende brief hierte gemaand heeft, pheft. Het hiervr bepaalde laat nverlet de verige aan Opdrachtnemer rechtens tekmende bevegdheden, zals die tt het vrderen van nakming en/f schadevergeding. Tt slt Op alle met Opdrachtnemer geslten vereenkmsten is Nederlands recht van tepassing. Bvenstaande Algemene Vrwaarden zijn gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Midden Gelderland. Pagina 5 van 6

6 Pagina 6 van 6

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Gedeponeerd bij voorwaarden.net 1 Algemene voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training van de eenmanszaak Kern Coaching en Training, eigenaar/directeur Loes Vrolijk hierna te noemen: 'Kern Coaching en Training' gevestigd Groenhovenweg 375 te

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Training Presenteren

Training Presenteren Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Pepijn van Afferen Personal Training. Opgemaakt januari 2014. Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1.

1. Algemeen 2.2. 1.1. 3. Geldigheid 3.1. 1.2. 3.2. 1.3. 3.3. 1.4. 4. Offertes 4.1. 4.2. 1.5. 4.3. 2. Toepasselijkheid 4.4. 2.1. Algemene voorwaarden 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden verstaan onder: 1.1. MCC Consultancy: MCC Consultancy, gevestigd te Amersfoort, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen. Algemene Voorwaarden Optivity B.V. (per 1-12-2013) Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Opleiding waarbij een overeenkomst

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IJlan

Algemene Voorwaarden van IJlan Algemene Voorwaarden van IJlan Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 20 maart 2013 2013, nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies Algemene voorwaarden 1. Definities a. Opdrachtnemer: Peter Keulers, tevens handelend onder de naam Peter Keulers Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. b.

Nadere informatie