Werken met uitzendkrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken met uitzendkrachten"

Transcriptie

1 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht (= het uitzendbureau), anderzijds de werkgever-gebruiker. Vlgens de wet van 24 juli 1987 betreffende de uitzendarbeid dient de gebruiker in te staan vr de veiligheid en de gezndheid van de uitzendkrachten. He dit cncreet dient te gebeuren wrdt vastgelegd in het KB tt vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn p het werk van uitzendkrachten (KB 15/12/ BS 28/12/2010). Dit KB trad in werking p 1 januari Het legt de verplichtingen vast van de gebruiker en het uitzendbureau. Centraal hierbij staat de uitwisseling van infrmatie tussen gebruiker, uitzendbureau en uitzendkracht. De basis van het KB is dat de uitzendkrachten hetzelfde beschermingsniveau p het gebied van veiligheid en gezndheid dienen te genieten als de eigen werknemers. In dit dcument verlpen wij de verplichtingen van de verschillende actren (gebruiker, uitzendbureau, arbeidsgeneesheer, de persn belast met het nthaal) en dit vrafgaandelijk aan de tewerkstelling en ter gelegenheid van de tewerkstelling. Dit dcument gaat niet in p de prichting van de centrale gegevensbank, de minimale gegevens die daarin in te geven zijn (bijlage II van het KB), de rganisatie van de ksten en de regeling van het uitzendbureau met een externe dienst PBW. Vlledigheidshalve brengen we nder de aandacht dat in het kader van het nderzek van ernstige arbeidsngevallen, de gebruiker en het uitzendbureau vraf praktische afspraken meten maken en dit meten pnemen in specifieke bedingen (= clausules), pgenmen in de vereenkmst geslten tussen gebruiker en uitzendbureau. Dit wrdt tegelicht p het einde van dit dcument. 1 De algemene verplichtingen 1.1. De gebruiker met: - de diensten weigeren van het uitzendbureau waarvan hij kan weten dat het zijn verplichtingen pgelegd dr de Wet Welzijn en dr de wet van en hun respectievelijke uitveringsbesluiten ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft; - de risicanalyse uitveren en p basis daarvan preventiemaatregelen nemen (bedeld in art. 8 en 9, KB Welzijnsbeleid); - aan het uitzendbureau alle inlichtingen verstrekken betreffende: - de vereiste berepskwalificatie, - de specifieke kenmerken van de werkpst. De gegevensuitwisseling tussen gebruiker en uitzendbureau vltrekt zich p de meest aangewezen manier /Prvikm-B/1918

2 1.2. Het uitzendbureau : Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 2/8 - met weigeren zijn uitzendkrachten ter beschikking te stellen van de gebruiker van wie hij kan weten dat deze zijn verplichtingen pgelegd dr de Wet Welzijn en dr de wet van en hun respectievelijke uitveringsbesluiten, ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft; - mag geen uitzendkracht tewerk te stellen aan een werkpst f functie waarvr: geen werkpstfiche werd pgesteld, en waarver de uitzendkracht niet geïnfrmeerd werd, wanneer deze werkpstfiche mest wrden pgesteld. 2 G ezndheidstezicht (en werkpstfiche) De uitzendkracht is (net zals andere werknemers) nderwrpen aan gezndheidstezicht indien hij/zij een: veiligheidsfunctie, functie met verhgde waakzaamheid, activiteit met welbepaald risic, activiteit verbnden met vedingswaren uitefent, tenzij uit de resultaten van de risicanalyse blijkt dat dit niet ndig is. Indien er GEEN gezndheidstezicht is vereist, ga verder naar punt 3. Indien er WEL gezndheidstezicht is vereist: 2.A Werkpstfiche 2.A.1. De gebruiker met: - de werkpstfiche pstellen vr elke uitzendkracht die tewerkgesteld wrdt p een werkpst f functie waarvr gezndheidstezicht verplicht is; - de werkpstfiche pstellen in samenwerking met de preventieadviseur van de interne dienst en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer; - advies vragen van het cmité PBW (bij ntstentenis de vakbndsafvaardiging f via de rechtstreekse participatie van de werknemers; - de werkpstfiche ter beschikking huden (p de meest tegankelijke wijze en tijdens duur van tewerkstelling van de uitzendkracht) van: de persn belast met het nthaal, de preventieadviseur van de interne dienst, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de met het tezicht belaste ambtenaar; - de ingevulde werkpstfiche bezrgen aan het uitzendbureau. De minimale inhud is vastgelegd in bijlage I van het KB, de vrm is vrij /Prvikm-B/1918

3 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 3/8 De werkpstfiche met minstens de vlgende vermeldingen bevatten (k gebaseerd p de risicanalyse en de preventiemaatregelen): 1 de unieke identificatie van de werkpstfiche evenals de datum waarp deze is ingevuld (rubriek A), 2 de gegevens van de werkgever-gebruiker (rubriek B), 3 de precieze beschrijving van de eigenschappen van de werkpst f de functie (met.a. de vr jngeren verbden werkzaamheden) (rubriek E), 4 de nmiddellijke tepassing van de maatregelen verbnden aan de mederschapsbescherming (rubriek F), 5 de aanduiding van de verplichting van gezndheidstezicht (rubriek G), 6 wanneer het gezndheidstezicht verplicht is, de aanduiding van de aard van de werkpst f activiteit, dr in vrkmend geval de aard van het specifieke risic aan te duiden (lijst in rubriek G), 7 de aard van de werkkledij f persnlijke beschermingsmiddelen die meten gedragen wrden (lijst in rubriek H), 8 in vrkmend geval, de aanduiding van de aard van de vereiste pleiding (rubriek I). De werkpstfiche kan dienen als dcument vr het nthaal en de begeleiding van nieuwe werknemers (bedeld in art. 13, tweede lid, 6, 7 en 8, KB Welzijnsbeleid). Desgevallend met de werkpstfiche dan aangevuld wrden met alle elementen waar uit blijkt dat de ndige inlichtingen en instructies werden verstrekt met betrekking tt het welzijn p het werk (bedeld in art. 7 1, 6 KB Interne dienst PBW). 2.A.2. Het uitzendbureau met: - de ingevulde werkpstfiche ntvangen van de gebruiker; - die werkpstfiche aanvullen met de vlgende inlichtingen: 1 de gegevens van het uitzendbureau (rubriek C), 2 de datum van de afgifte van een kpie aan de uitzendkracht (rubriek C), 3 de gegevens van de uitzendkracht (rubriek D); - het naar behren ingevuld exemplaar bezrgen aan de uitzendkracht; - die werkpstfiche ter beschikking huden (p de meest tegankelijke wijze) van: de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de met het tezicht belaste ambtenaar; - die werkpstfiche bijhuden tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij een gebruiker; - een kpie van die werkpstfiche vegen bij het frmulier verzek m gezndheidstezicht ver de werknemers. Een mdel van werkpstfiche is, samen met een handleiding, beschikbaar p de website van Preventie en Interim, de Centrale Preventiedienst vr de Sectr van de Uitzendarbeid, /Prvikm-B/1918

4 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 4/8 2.B Gezndheidsberdeling 2.B.1. Verantwrdelijkheid van het uitzendbureau: - vóór elke tewerkstelling zich vergewissen van de geldigheidsduur van de arbeidsgeschiktheid van de uitzendkracht (via raadpleging centrale gegevensbank); - nagaan f de uitzendkracht arbeidsgeschikt werd verklaard vr de betrkken werkpst f functie. Bij vaststelling dat: een gezndheidsberdeling ndig is vóór de tewerkstelling, f de geldigheidsduur van de arbeidsgeschiktheid verstreken is: aan de uitzendkracht: een frmulier verzek m gezndheidstezicht ver de werknemers, en een kpie van de werkpstfiche bezrgen, bestemd vr de preventieadviseurarbeidsgeneesheer; - de naleving van de reglementaire bepalingen inzake de inentingen; - de naleving van de bepalingen inzake mederschapsbescherming (uitgeznderd art. 42, 1, eerste lid, 1 en 3 en 2 van de arbeidswet van = verantwrdelijkheid van de gebruiker). 2.B.2. Verantwrdelijkheid van de arbeidsgeneesheer die de gezndheidsberdeling uitvert: - bij elke gezndheidsberdeling in het bezit zijn van alle nuttige inlichtingen, inznderheid van de werkpstfiche, zdat hij een duidelijk verzicht heeft van de risic s waaraan de uitzendkracht wrdt bltgesteld; - de verklaring van arbeidsgeschiktheid en de duur ervan vastleggen d.m.v. het frmulier vr de gezndheidsberdeling ; - tevegen van de werkpstfiche aan het gezndheidsdssier van de uitzendkracht. 3 V óór de tewerkstelling bij de gebruiker Verantwrdelijkheid van de gebruiker, vrafgaand aan elke dr een uitzendkracht nieuw uitgeefende activiteit: - nagaan f de uitzendkracht die nderwrpen is aan gezndheidstezicht, medisch geschikt werd verklaard m de te begeven werkpst f functie te bekleden (nagaan aan de hand van het frmulier vr de gezndheidsberdeling f een afdruk uit de centrale gegevensbank) /Prvikm-B/1918

5 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 5/8 4 De tewerkstelling bij de gebruiker 4.1. Verantwrdelijkheid van de gebruiker: Het is verbden uitzendkrachten te werk te stellen: aan afbraakwerken van asbest en verwijdering van asbest, aan de werkzaamheden bedeld in het KB van hudende reglementering van begassingen, aan een werkpst f functie waarvr: geen werkpstfiche werd pgesteld, en waarver de uitzendkracht niet geïnfrmeerd werd, wanneer deze werkpstfiche mest zijn pgesteld, aan een andere werkpst f functie indien deze werkpst f deze functie andere risic s inhudt dan deze die vermeld zijn p de werkpstfiche, en die impliceren dat een werkpstfiche wrdt pgesteld. De gebruiker met: - vrafgaand aan elke dr een uitzendkracht nieuw uitgeefende activiteit, de vlgende maatregelen nemen: 1 zich vergewissen van de bijzndere berepskwalificatie van de uitzendkracht, 2 znder ksten vr de uitzendkracht ter beschikking stellen van de werkkledij (KB Werkkledij), 3 znder ksten vr de uitzendkracht ter beschikking stellen van de persnlijke beschermingsmiddelen (KB Gebruik P.B.M); - zich ervan vergewissen dat de betrkken interne f externe dienst: de arbeidsplaatsen bezeken en de werkpst nderzeken die de uitzendkracht bezet f zal bezetten met het g p de pmaak van de werkpstfiche, een eventuele cllectieve aanpassing van deze werkpst vrstellen; - zich ervan vergewissen dat de betrkken arbeidsgeneesheer de gezndheidsberdelingen, en in vrkmend geval de spntane raadplegingen, uitvert; - de maatregelen uitveren inzake mederschapsbescherming (in tepassing van art. 42, 1, eerste lid, 1 en 3 en 2 van de arbeidswet van ); - zdra een uitzendkracht tewerkgesteld is: de preventieadviseur van de interne dienst, en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verwittigen en hen betrekken bij de bijzndere maatregelen die vr het nthaal gelden; - het nthaal van de uitzendkracht rganiseren; - ervr zrgen dat het werk wrdt uitgeverd in de beste mstandigheden, pdat de uitzendkracht hetzelfde niveau van bescherming geniet als de andere werknemers van de nderneming /Prvikm-B/1918

6 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 6/ Verantwrdelijkheid van de persn belast met het nthaal: Dit kan de gebruiker zelf zijn f een lid van zijn hiërarchische lijn dat vr het nthaal dr de gebruiker werd aangeduid. - de taken uitefenen bedeld in art. 13, tweede lid, 8, van het K.B. Welzijnsbeleid (het nthaal van elke beginnende werknemer rganiseren en een ervaren werknemer aanduiden die ermee belast is deze te begeleiden. Het dr de werkgever aangeduid lid van de hiërarchische lijn, belast met het verzekeren van het nthaal, tekent nder zijn naam een dcument waaruit blijkt dat in het kader van zijn taken bedeld nder 6 en 7 - van het KB Welzijnsbeleid - de ndige inlichtingen en instructies werden verstrekt met betrekking tt het welzijn p het werk); Indien werkpstfiche vereist: heeft de beschikking ver de werkpstfiche (dr de gebruiker beschikbaar gehuden p de meest tegankelijke wijze en tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht). De werkpstfiche f een register dat het identificatienummer van de fiche bevat, kan dienen als dcument nthaal / begeleiding (dan rubriek J invullen, met inbegrip van naam, handtekening en datum). Het dcument nthaal/begeleiding wrdt bijgehuden dr de interne preventieadviseur. - elke uitzendkracht de relevante infrmatie geven ver inznderheid: a) alle risic s verbnden aan de werkpst, b) de verplichtingen van de hiërarchische lijn, c) de pdrachten en de bevegdheden van de interne dienst, d) de tegang tt de sciale vrzieningen, e) de wijze van uitefening van het recht p de spntane raadpleging, f) de rganisatie van de eerste hulpverlening, g) de lkalisatie van de gevaarlijke tegangsznes en de maatregelen genmen in spedgevallen en in geval van ernstig en nmiddellijk gevaar. - aan elke uitzendkracht de specifieke veiligheidsinstructies bezrgen die ndig zijn m de risic s eigen aan de werkpst f activiteit en de risic s verbnden aan de arbeidsplaats te vrkmen; - de ndige maatregelen nemen pdat elke uitzendkracht een vldende en aangepaste pleiding krijgt vereenkmstig de bepalingen van art. 21 van het K.B. Welzijnsbeleid ( vldende en aangepaste pleiding in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvering van hun werk die speciaal gericht is p zijn werkpst f functie Deze vrming wrdt: - aangepast aan de ntwikkeling van de risic s en aan het ntstaan van nieuwe risic s, en - indien ndig, p gezette tijden herhaald). 5 A f s p r a k en bij ernstig a r b eidsngeval Een ernstig arbeidsngeval is een ngeval dat zich p de arbeidsplaats zelf vrdet en dat wegens zijn ernst een grndig specifiek nderzek vereist met het g p het treffen van preventiemaatregelen die herhaling ervan meten vermijden. (art. 94bis 1 van de Welzijnswet) /Prvikm-B/1918

7 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 7/8 Als een ernstig arbeidsngeval wrdt beschuwd (art. 26 KB Welzijnsbeleid *): 1. een arbeidsngeval dat aanleiding heeft gegeven tt de dd; 2. een arbeidsngeval waarvan het gebeuren in direct verband staat: met een gebeurtenis die afwijkt van de nrmale uitvering van het werk en die vrkmt p de lijst pgenmen als bijlage I OF met het vrwerp dat bij het ngeval betrkken is en dat vrkmt p de lijst pgenmen als bijlage II EN dat aanleiding heeft gegeven tt: hetzij een blijvend letsel, hetzij een tijdelijk letsel dat vrkmt p de lijst pgenmen als bijlage III. Een arbeidsngeval dat gebeurt bij een gebruiker van één f meerdere uitzendkrachten kan het gevlg zijn van de nderlinge invleden tussen de activiteiten van het slachtffer en deze van de hem mringende persnen. Het nderzek van het ernstig arbeidsngeval en het uitwerken van preventiemaatregelen m herhaling ervan te vrkmen, vereist een samenwerking tussen de bij het ngeval betrkken werkgevers f zelfstandigen. De praktische afspraken betreffende deze samenwerking, de bevegde preventiediensten die de ernstige arbeidsngevallen zullen nderzeken en de regeling van de eventuele ksten die uit deze nderzeken kunnen vrtvleien, wrden in specifieke bedingen (= clausules) pgenmen in de vereenkmst geslten tussen gebruiker en uitzendbureau. Het uitzendbureau neemt het initiatief tt het inschrijven van de afspraken in de vereenkmst. De praktische afspraken kunnen betrekking hebben p de vlgende aspecten: Betreffende de samenwerking: Wie de acties cördineert die ndernmen meten wrden in het kader van het nderzek, de verslaggeving, enz.; Wie het gezamenlijk verslag pstelt en wie zal instaan vr het versturen ervan; Welke persnen van de respectievelijke partijen geïnfrmeerd wrden in geval van een ernstig ngeval met één van hun werknemers en de wijze waarp de infrmatie meegedeeld wrdt; He de samenwerking met de preventiediensten en cmités van de bij het ernstig ngeval betrkken werkgevers zal gerganiseerd wrden en wat zij cncreet inhudt. Betreffende de bevegde preventiediensten die de mgelijke ernstige arbeidsngevallen zullen nderzeken: De preventiedienst van de werkgever gebruiker. Betreffende de regeling van de eventuele ksten die uit het nderzek dr de preventiediensten vrtvleien. De werkgever gebruiker van het slachtffer (hier de uitzendkracht) van een zeer ernstig arbeidsngeval, geeft dit ngeval aan bij de met het tezicht belaste ambtenaren. (*) Zie gedetailleerde telichting in het infdcument Arbeidsngevallen-ernstige arbeidsngevallen-telichting.dc /Prvikm-B/1918

8 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 8/8 Prvikm, 2011 Prvikm geeft u deze infrmatie p vrijwillige basis. Daarbij streven we er steeds naar m dit p een zeer zrgvuldige manier te den. Gelet p deze middelenverbintenis, kan p basis van deze infrmatie nit de aansprakelijkheid van Prvikm vzw ingerepen wrden /Prvikm-B/1918

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces 1

Draaiboek. Deelproces 1 Plitie Draaibek Deelprces 1 Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen Vastgesteld 31-03-2005 Draaibek 1 1/18 Plitie Inhud 1. Analyse van de situatie...4 1.1 Het bepalen van de aard, mvang en verwachte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities 1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie