Werken met uitzendkrachten

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken met uitzendkrachten"

Transcriptie

1 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht (= het uitzendbureau), anderzijds de werkgever-gebruiker. Vlgens de wet van 24 juli 1987 betreffende de uitzendarbeid dient de gebruiker in te staan vr de veiligheid en de gezndheid van de uitzendkrachten. He dit cncreet dient te gebeuren wrdt vastgelegd in het KB tt vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn p het werk van uitzendkrachten (KB 15/12/ BS 28/12/2010). Dit KB trad in werking p 1 januari Het legt de verplichtingen vast van de gebruiker en het uitzendbureau. Centraal hierbij staat de uitwisseling van infrmatie tussen gebruiker, uitzendbureau en uitzendkracht. De basis van het KB is dat de uitzendkrachten hetzelfde beschermingsniveau p het gebied van veiligheid en gezndheid dienen te genieten als de eigen werknemers. In dit dcument verlpen wij de verplichtingen van de verschillende actren (gebruiker, uitzendbureau, arbeidsgeneesheer, de persn belast met het nthaal) en dit vrafgaandelijk aan de tewerkstelling en ter gelegenheid van de tewerkstelling. Dit dcument gaat niet in p de prichting van de centrale gegevensbank, de minimale gegevens die daarin in te geven zijn (bijlage II van het KB), de rganisatie van de ksten en de regeling van het uitzendbureau met een externe dienst PBW. Vlledigheidshalve brengen we nder de aandacht dat in het kader van het nderzek van ernstige arbeidsngevallen, de gebruiker en het uitzendbureau vraf praktische afspraken meten maken en dit meten pnemen in specifieke bedingen (= clausules), pgenmen in de vereenkmst geslten tussen gebruiker en uitzendbureau. Dit wrdt tegelicht p het einde van dit dcument. 1 De algemene verplichtingen 1.1. De gebruiker met: - de diensten weigeren van het uitzendbureau waarvan hij kan weten dat het zijn verplichtingen pgelegd dr de Wet Welzijn en dr de wet van en hun respectievelijke uitveringsbesluiten ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft; - de risicanalyse uitveren en p basis daarvan preventiemaatregelen nemen (bedeld in art. 8 en 9, KB Welzijnsbeleid); - aan het uitzendbureau alle inlichtingen verstrekken betreffende: - de vereiste berepskwalificatie, - de specifieke kenmerken van de werkpst. De gegevensuitwisseling tussen gebruiker en uitzendbureau vltrekt zich p de meest aangewezen manier /Prvikm-B/1918

2 1.2. Het uitzendbureau : Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 2/8 - met weigeren zijn uitzendkrachten ter beschikking te stellen van de gebruiker van wie hij kan weten dat deze zijn verplichtingen pgelegd dr de Wet Welzijn en dr de wet van en hun respectievelijke uitveringsbesluiten, ten aanzien van zijn uitzendkrachten niet naleeft; - mag geen uitzendkracht tewerk te stellen aan een werkpst f functie waarvr: geen werkpstfiche werd pgesteld, en waarver de uitzendkracht niet geïnfrmeerd werd, wanneer deze werkpstfiche mest wrden pgesteld. 2 G ezndheidstezicht (en werkpstfiche) De uitzendkracht is (net zals andere werknemers) nderwrpen aan gezndheidstezicht indien hij/zij een: veiligheidsfunctie, functie met verhgde waakzaamheid, activiteit met welbepaald risic, activiteit verbnden met vedingswaren uitefent, tenzij uit de resultaten van de risicanalyse blijkt dat dit niet ndig is. Indien er GEEN gezndheidstezicht is vereist, ga verder naar punt 3. Indien er WEL gezndheidstezicht is vereist: 2.A Werkpstfiche 2.A.1. De gebruiker met: - de werkpstfiche pstellen vr elke uitzendkracht die tewerkgesteld wrdt p een werkpst f functie waarvr gezndheidstezicht verplicht is; - de werkpstfiche pstellen in samenwerking met de preventieadviseur van de interne dienst en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer; - advies vragen van het cmité PBW (bij ntstentenis de vakbndsafvaardiging f via de rechtstreekse participatie van de werknemers; - de werkpstfiche ter beschikking huden (p de meest tegankelijke wijze en tijdens duur van tewerkstelling van de uitzendkracht) van: de persn belast met het nthaal, de preventieadviseur van de interne dienst, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de met het tezicht belaste ambtenaar; - de ingevulde werkpstfiche bezrgen aan het uitzendbureau. De minimale inhud is vastgelegd in bijlage I van het KB, de vrm is vrij /Prvikm-B/1918

3 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 3/8 De werkpstfiche met minstens de vlgende vermeldingen bevatten (k gebaseerd p de risicanalyse en de preventiemaatregelen): 1 de unieke identificatie van de werkpstfiche evenals de datum waarp deze is ingevuld (rubriek A), 2 de gegevens van de werkgever-gebruiker (rubriek B), 3 de precieze beschrijving van de eigenschappen van de werkpst f de functie (met.a. de vr jngeren verbden werkzaamheden) (rubriek E), 4 de nmiddellijke tepassing van de maatregelen verbnden aan de mederschapsbescherming (rubriek F), 5 de aanduiding van de verplichting van gezndheidstezicht (rubriek G), 6 wanneer het gezndheidstezicht verplicht is, de aanduiding van de aard van de werkpst f activiteit, dr in vrkmend geval de aard van het specifieke risic aan te duiden (lijst in rubriek G), 7 de aard van de werkkledij f persnlijke beschermingsmiddelen die meten gedragen wrden (lijst in rubriek H), 8 in vrkmend geval, de aanduiding van de aard van de vereiste pleiding (rubriek I). De werkpstfiche kan dienen als dcument vr het nthaal en de begeleiding van nieuwe werknemers (bedeld in art. 13, tweede lid, 6, 7 en 8, KB Welzijnsbeleid). Desgevallend met de werkpstfiche dan aangevuld wrden met alle elementen waar uit blijkt dat de ndige inlichtingen en instructies werden verstrekt met betrekking tt het welzijn p het werk (bedeld in art. 7 1, 6 KB Interne dienst PBW). 2.A.2. Het uitzendbureau met: - de ingevulde werkpstfiche ntvangen van de gebruiker; - die werkpstfiche aanvullen met de vlgende inlichtingen: 1 de gegevens van het uitzendbureau (rubriek C), 2 de datum van de afgifte van een kpie aan de uitzendkracht (rubriek C), 3 de gegevens van de uitzendkracht (rubriek D); - het naar behren ingevuld exemplaar bezrgen aan de uitzendkracht; - die werkpstfiche ter beschikking huden (p de meest tegankelijke wijze) van: de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de met het tezicht belaste ambtenaar; - die werkpstfiche bijhuden tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij een gebruiker; - een kpie van die werkpstfiche vegen bij het frmulier verzek m gezndheidstezicht ver de werknemers. Een mdel van werkpstfiche is, samen met een handleiding, beschikbaar p de website van Preventie en Interim, de Centrale Preventiedienst vr de Sectr van de Uitzendarbeid, /Prvikm-B/1918

4 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 4/8 2.B Gezndheidsberdeling 2.B.1. Verantwrdelijkheid van het uitzendbureau: - vóór elke tewerkstelling zich vergewissen van de geldigheidsduur van de arbeidsgeschiktheid van de uitzendkracht (via raadpleging centrale gegevensbank); - nagaan f de uitzendkracht arbeidsgeschikt werd verklaard vr de betrkken werkpst f functie. Bij vaststelling dat: een gezndheidsberdeling ndig is vóór de tewerkstelling, f de geldigheidsduur van de arbeidsgeschiktheid verstreken is: aan de uitzendkracht: een frmulier verzek m gezndheidstezicht ver de werknemers, en een kpie van de werkpstfiche bezrgen, bestemd vr de preventieadviseurarbeidsgeneesheer; - de naleving van de reglementaire bepalingen inzake de inentingen; - de naleving van de bepalingen inzake mederschapsbescherming (uitgeznderd art. 42, 1, eerste lid, 1 en 3 en 2 van de arbeidswet van = verantwrdelijkheid van de gebruiker). 2.B.2. Verantwrdelijkheid van de arbeidsgeneesheer die de gezndheidsberdeling uitvert: - bij elke gezndheidsberdeling in het bezit zijn van alle nuttige inlichtingen, inznderheid van de werkpstfiche, zdat hij een duidelijk verzicht heeft van de risic s waaraan de uitzendkracht wrdt bltgesteld; - de verklaring van arbeidsgeschiktheid en de duur ervan vastleggen d.m.v. het frmulier vr de gezndheidsberdeling ; - tevegen van de werkpstfiche aan het gezndheidsdssier van de uitzendkracht. 3 V óór de tewerkstelling bij de gebruiker Verantwrdelijkheid van de gebruiker, vrafgaand aan elke dr een uitzendkracht nieuw uitgeefende activiteit: - nagaan f de uitzendkracht die nderwrpen is aan gezndheidstezicht, medisch geschikt werd verklaard m de te begeven werkpst f functie te bekleden (nagaan aan de hand van het frmulier vr de gezndheidsberdeling f een afdruk uit de centrale gegevensbank) /Prvikm-B/1918

5 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 5/8 4 De tewerkstelling bij de gebruiker 4.1. Verantwrdelijkheid van de gebruiker: Het is verbden uitzendkrachten te werk te stellen: aan afbraakwerken van asbest en verwijdering van asbest, aan de werkzaamheden bedeld in het KB van hudende reglementering van begassingen, aan een werkpst f functie waarvr: geen werkpstfiche werd pgesteld, en waarver de uitzendkracht niet geïnfrmeerd werd, wanneer deze werkpstfiche mest zijn pgesteld, aan een andere werkpst f functie indien deze werkpst f deze functie andere risic s inhudt dan deze die vermeld zijn p de werkpstfiche, en die impliceren dat een werkpstfiche wrdt pgesteld. De gebruiker met: - vrafgaand aan elke dr een uitzendkracht nieuw uitgeefende activiteit, de vlgende maatregelen nemen: 1 zich vergewissen van de bijzndere berepskwalificatie van de uitzendkracht, 2 znder ksten vr de uitzendkracht ter beschikking stellen van de werkkledij (KB Werkkledij), 3 znder ksten vr de uitzendkracht ter beschikking stellen van de persnlijke beschermingsmiddelen (KB Gebruik P.B.M); - zich ervan vergewissen dat de betrkken interne f externe dienst: de arbeidsplaatsen bezeken en de werkpst nderzeken die de uitzendkracht bezet f zal bezetten met het g p de pmaak van de werkpstfiche, een eventuele cllectieve aanpassing van deze werkpst vrstellen; - zich ervan vergewissen dat de betrkken arbeidsgeneesheer de gezndheidsberdelingen, en in vrkmend geval de spntane raadplegingen, uitvert; - de maatregelen uitveren inzake mederschapsbescherming (in tepassing van art. 42, 1, eerste lid, 1 en 3 en 2 van de arbeidswet van ); - zdra een uitzendkracht tewerkgesteld is: de preventieadviseur van de interne dienst, en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verwittigen en hen betrekken bij de bijzndere maatregelen die vr het nthaal gelden; - het nthaal van de uitzendkracht rganiseren; - ervr zrgen dat het werk wrdt uitgeverd in de beste mstandigheden, pdat de uitzendkracht hetzelfde niveau van bescherming geniet als de andere werknemers van de nderneming /Prvikm-B/1918

6 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 6/ Verantwrdelijkheid van de persn belast met het nthaal: Dit kan de gebruiker zelf zijn f een lid van zijn hiërarchische lijn dat vr het nthaal dr de gebruiker werd aangeduid. - de taken uitefenen bedeld in art. 13, tweede lid, 8, van het K.B. Welzijnsbeleid (het nthaal van elke beginnende werknemer rganiseren en een ervaren werknemer aanduiden die ermee belast is deze te begeleiden. Het dr de werkgever aangeduid lid van de hiërarchische lijn, belast met het verzekeren van het nthaal, tekent nder zijn naam een dcument waaruit blijkt dat in het kader van zijn taken bedeld nder 6 en 7 - van het KB Welzijnsbeleid - de ndige inlichtingen en instructies werden verstrekt met betrekking tt het welzijn p het werk); Indien werkpstfiche vereist: heeft de beschikking ver de werkpstfiche (dr de gebruiker beschikbaar gehuden p de meest tegankelijke wijze en tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht). De werkpstfiche f een register dat het identificatienummer van de fiche bevat, kan dienen als dcument nthaal / begeleiding (dan rubriek J invullen, met inbegrip van naam, handtekening en datum). Het dcument nthaal/begeleiding wrdt bijgehuden dr de interne preventieadviseur. - elke uitzendkracht de relevante infrmatie geven ver inznderheid: a) alle risic s verbnden aan de werkpst, b) de verplichtingen van de hiërarchische lijn, c) de pdrachten en de bevegdheden van de interne dienst, d) de tegang tt de sciale vrzieningen, e) de wijze van uitefening van het recht p de spntane raadpleging, f) de rganisatie van de eerste hulpverlening, g) de lkalisatie van de gevaarlijke tegangsznes en de maatregelen genmen in spedgevallen en in geval van ernstig en nmiddellijk gevaar. - aan elke uitzendkracht de specifieke veiligheidsinstructies bezrgen die ndig zijn m de risic s eigen aan de werkpst f activiteit en de risic s verbnden aan de arbeidsplaats te vrkmen; - de ndige maatregelen nemen pdat elke uitzendkracht een vldende en aangepaste pleiding krijgt vereenkmstig de bepalingen van art. 21 van het K.B. Welzijnsbeleid ( vldende en aangepaste pleiding in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvering van hun werk die speciaal gericht is p zijn werkpst f functie Deze vrming wrdt: - aangepast aan de ntwikkeling van de risic s en aan het ntstaan van nieuwe risic s, en - indien ndig, p gezette tijden herhaald). 5 A f s p r a k en bij ernstig a r b eidsngeval Een ernstig arbeidsngeval is een ngeval dat zich p de arbeidsplaats zelf vrdet en dat wegens zijn ernst een grndig specifiek nderzek vereist met het g p het treffen van preventiemaatregelen die herhaling ervan meten vermijden. (art. 94bis 1 van de Welzijnswet) /Prvikm-B/1918

7 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 7/8 Als een ernstig arbeidsngeval wrdt beschuwd (art. 26 KB Welzijnsbeleid *): 1. een arbeidsngeval dat aanleiding heeft gegeven tt de dd; 2. een arbeidsngeval waarvan het gebeuren in direct verband staat: met een gebeurtenis die afwijkt van de nrmale uitvering van het werk en die vrkmt p de lijst pgenmen als bijlage I OF met het vrwerp dat bij het ngeval betrkken is en dat vrkmt p de lijst pgenmen als bijlage II EN dat aanleiding heeft gegeven tt: hetzij een blijvend letsel, hetzij een tijdelijk letsel dat vrkmt p de lijst pgenmen als bijlage III. Een arbeidsngeval dat gebeurt bij een gebruiker van één f meerdere uitzendkrachten kan het gevlg zijn van de nderlinge invleden tussen de activiteiten van het slachtffer en deze van de hem mringende persnen. Het nderzek van het ernstig arbeidsngeval en het uitwerken van preventiemaatregelen m herhaling ervan te vrkmen, vereist een samenwerking tussen de bij het ngeval betrkken werkgevers f zelfstandigen. De praktische afspraken betreffende deze samenwerking, de bevegde preventiediensten die de ernstige arbeidsngevallen zullen nderzeken en de regeling van de eventuele ksten die uit deze nderzeken kunnen vrtvleien, wrden in specifieke bedingen (= clausules) pgenmen in de vereenkmst geslten tussen gebruiker en uitzendbureau. Het uitzendbureau neemt het initiatief tt het inschrijven van de afspraken in de vereenkmst. De praktische afspraken kunnen betrekking hebben p de vlgende aspecten: Betreffende de samenwerking: Wie de acties cördineert die ndernmen meten wrden in het kader van het nderzek, de verslaggeving, enz.; Wie het gezamenlijk verslag pstelt en wie zal instaan vr het versturen ervan; Welke persnen van de respectievelijke partijen geïnfrmeerd wrden in geval van een ernstig ngeval met één van hun werknemers en de wijze waarp de infrmatie meegedeeld wrdt; He de samenwerking met de preventiediensten en cmités van de bij het ernstig ngeval betrkken werkgevers zal gerganiseerd wrden en wat zij cncreet inhudt. Betreffende de bevegde preventiediensten die de mgelijke ernstige arbeidsngevallen zullen nderzeken: De preventiedienst van de werkgever gebruiker. Betreffende de regeling van de eventuele ksten die uit het nderzek dr de preventiediensten vrtvleien. De werkgever gebruiker van het slachtffer (hier de uitzendkracht) van een zeer ernstig arbeidsngeval, geeft dit ngeval aan bij de met het tezicht belaste ambtenaren. (*) Zie gedetailleerde telichting in het infdcument Arbeidsngevallen-ernstige arbeidsngevallen-telichting.dc /Prvikm-B/1918

8 Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 8/8 Prvikm, 2011 Prvikm geeft u deze infrmatie p vrijwillige basis. Daarbij streven we er steeds naar m dit p een zeer zrgvuldige manier te den. Gelet p deze middelenverbintenis, kan p basis van deze infrmatie nit de aansprakelijkheid van Prvikm vzw ingerepen wrden /Prvikm-B/1918

MEDEDELING MAATREGELEN BETREFFENDE HET WELZIJN OP HET WERK VAN UITZENDKRACHTEN

MEDEDELING MAATREGELEN BETREFFENDE HET WELZIJN OP HET WERK VAN UITZENDKRACHTEN MEDEDELING 2011-02 18/01/2011 MAATREGELEN BETREFFENDE HET WELZIJN OP HET WERK VAN UITZENDKRACHTEN Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010 verscheen het nieuw koninklijk besluit (KB) van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek X.- Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën. Titel 2. Uitzendarbeid

Codex over het welzijn op het werk. Boek X.- Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën. Titel 2. Uitzendarbeid Codex over het welzijn op het werk Boek X.- Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën Titel 2. Uitzendarbeid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 91/383/EEG van de Raad van de

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving inzake psychosociaal welzijn

Nieuwe regelgeving inzake psychosociaal welzijn Nieuwe regelgeving inzake psychsciaal welzijn De wet van 28 februari 2014, de wet van 28 maart 2014 en het kninklijk besluit van 10 april 2014 tt aanvulling en wijziging van de wetgeving inzake het welzijn

Nadere informatie

15 DECEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het. welzijn op het werk van uitzendkrachten (BS

15 DECEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het. welzijn op het werk van uitzendkrachten (BS 15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (BS 28.12.2010)) 15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling

Nadere informatie

15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van <uitzendkrachten> (1)

15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van <uitzendkrachten> (1) einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2010-12-28 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 15 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers Re-integratie van arbeidsngeschikte werknemers De verheid wil de vrijwillige werkhervatting van werknemers die tijdelijk f definitief ngeschikt zijn m de vereengekmen arbeid uit te veren faciliteren. Wanneer

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN

OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN - Gegevens rganisatie/ bedrijf Naam:..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer: Hierbij vertegenwrdigd dr:... Functie vertegenwrdiger:.....

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Codex Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën - titel 2 Uitzendarbeid

Codex Boek X Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën - titel 2 Uitzendarbeid Pagina 1 van 5 PREVENTIEFLITS WERKEN MET DERDEN: ruimer dan je denkt! Inleiding De prcedure werken met derden is naast de drie grene lichten een klassieke en alm gekende prcedure binnen de preventiewereld.

Nadere informatie

De arbeidsongevallen. Inhoud. Wat is een arbeidsongeval?...2. Wat te doen bij een arbeidsongeval?...3. Hoe verloopt de uitbetaling?...

De arbeidsongevallen. Inhoud. Wat is een arbeidsongeval?...2. Wat te doen bij een arbeidsongeval?...3. Hoe verloopt de uitbetaling?... De arbeidsngevallen Inhud Wat is een arbeidsngeval?...2 Wat te den bij een arbeidsngeval?...3 He verlpt de uitbetaling?...4 En vr de leden van SMartBe?...5 Dit dcument werd gedwnlad van de site van SMartBe

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Privacy statement GastouderCarola

Privacy statement GastouderCarola Privacy statement GastuderCarla Adres: Clenbranderstraat 79 Pstcde en wnplaats: 6921 NC Duiven Telefnnummer: 0316-847432 Website: www.gastudercarla.nl Facebk: https://www.facebk.cm/carlagastuder Inhud

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur Functie- en cmpetentieprfiel Intergemeentelijke preventie-adviseur 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Intergemeentelijke Preventie-adviseur In staf B B1-B3 2. Psitinering

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

Altrad Benelux n.v. privacyverklaring

Altrad Benelux n.v. privacyverklaring Altrad Benelux n.v. privacyverklaring Wij zijn er van vertuigd dat de bescherming van uw persnlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persnsgegevens verwerken, den we dat dan k in vereenstemming

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 143 van 19 juni 2009 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

EU GDPR Roadmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen

EU GDPR Roadmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen EU GDPR Radmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen - de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot

Frans Halslaan 4, 1921EP Akersloot Privacy Verklaring Per 25 mei 2018 gelden er verscherpte regels vr alle rganisaties binnen de EU die persnsgegevens verwerken. Om deze reden is de privacy verklaring aangepast en vragen we u deze dr te

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN Prgramma Financiële vrwaarden ISPS-cde en aanverwante wetgeving Verantwrdelijkheden en functies van andere veiligheidsrganisaties Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

Privacyreglement. Inleiding

Privacyreglement. Inleiding Privacyreglement Inleiding Bij het adviseren ver en het afsluiten van financiële prducten f diensten vraagt Blkweg Financieel Adviseurs B.V. (Blkweg) veel vertruwelijke infrmatie van klanten. Klanten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant

De toezichtstaken van de Partijen Het doel van dit convenant Cnvenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ntelaatbaar gedrag van externe accuntants, accuntantsrganisaties en (mede)beleidsbepalers tussen de Belastingdienst en de Stichting Autriteit Financiële

Nadere informatie

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid

Privacyreglement Lamers Zorg & Arbeid Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid 1. Del en herkmst In dit Privacyreglement Lamers Zrg & Arbeid wrdt uitleg gegeven ver de bescherming van privacygevelige infrmatie. In de infrmatiesystemen van Zrg

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

De GDPR in 10 stappen

De GDPR in 10 stappen De GDPR in 10 stappen Stap 4- Vul uw gegevens aan in het Verwerkingsregister 2018 G.T.L. Het is verbden deze dcumenten te vermenigvuldigen f anderzijds te verwerken znder nze testemming. Elke inbreuk zal

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN BESTUURDER/ VENNOOT/ AANDEELHOUDER Mdel 4: frmulier vr bestuurder/aandeelhuder/vennt in de rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 Zaaktype B1460 Frmulier vr: rechtspersn bestuurder, vennt, aandeelhuder BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN

Nadere informatie

VRIJSTELLINGEN van Verkennend Bodemonderzoek (VBO) *

VRIJSTELLINGEN van Verkennend Bodemonderzoek (VBO) * VRIJSTELLINGEN van Verkennend Bdemnderzek (VBO) * * zals bepaald dr art.13/4 van de Ordnnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verntreinigde bdems, gewijzigd dr de rdnnantie

Nadere informatie

Privacy Statement Medewerkers

Privacy Statement Medewerkers Privacy Statement Medewerkers Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar medewerkers en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met juw persnsgegevens. Daarbij vldet de hgeschl aan de eisen van de Algemene

Nadere informatie

Oprichting van een feitelijke vereniging

Oprichting van een feitelijke vereniging Oprichting van een feitelijke vereniging Minimale elementen van de netwerkvereenkmst van een netwerk geestelijke gezndheid vr kinderen en jngeren WAT? WANNEER? WIE? WAAR? VERTEGENWOORDIGING? COÖRDINATIE?

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen Overeenkmst Stichting BVVB Cllectief en Aangeslten Ondernemingen De ndergetekenden zijn vereengekmen als vlgt: 1. Deze vereenkmst heeft betrekking p de WFT zals bedeld in artikelen: 2:105 2:105 lid 1a

Nadere informatie

Privacy Statement Stichting Hulst voor Elkaar

Privacy Statement Stichting Hulst voor Elkaar Privacy Statement Stichting Hulst vr Elkaar Hulst, 1 juli 2018 Dit is het Privacy Statement van Stichting Hulst vr Elkaar. Om u ged van dienst te zijn en m ns werk z efficiënt en effectief mgelijk uit

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. versie 2012 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Prjectsurcing vlgens de nieuwe regels Brchure vr de klanten van de prjectsurcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitveren binnen uw nderneming, is inmiddels een reeds lang

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4

Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4 Leerlingenstages, bservatieactiviteiten en praktijklessen p verplaatsing in het vltijds gewn secundair nderwijs en BuSO OV4 1. Opzet Bij de rganisatie van leerlingenstages, bservatieactiviteiten en praktijklessen

Nadere informatie

GIDS VAN DE GEBRUIKER

GIDS VAN DE GEBRUIKER GIDS VAN DE GEBRUIKER Hulp bij het invullen van uw aanvraag vr tegang tt patrimniuminfrmatie via de CSPI 1 Samenvattende tabel van de in te vullen rubrieken V9_ 100117 Frmuliertype Rubrieknr. Titel/mschrijving

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00)

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00) Berepsinlevingsvereenkmst vr het kleding- en cnfectiebedrijf (PC 109.00) Beschrijving van de sectr Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels vr patrns en pleidingsverantwrdelijken Instapleeftijd

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR348970_1. RegelingPGBjeugdhulp Gouda 2015

CVDR. Nr. CVDR348970_1. RegelingPGBjeugdhulp Gouda 2015 CVDR Officiële uitgave van Guda. Nr. CVDR348970_1 13 maart 2018 RegelingPGBjeugdhulp Guda 2015 Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Guda; gelezen het vrstel van 5 nvember 2014; Gelet

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES ver DE INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN DE AARD VAN DE ARBEIDSRELATIE IN DE SECTOREN BOUW, LAND-

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel Nieuwe beperkingen aan het recht p tijdskrediet en werklsheid met bedrijfsteslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERLAAGD TARIEF SUCCESSIERECHTEN VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN EEN JAAR NA HET OVERLIJDEN ARTIKEL 60BIS/3, 2, 1 VAN

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Privacyreglement NFG hulpverlener

Privacyreglement NFG hulpverlener Privacyreglement NFG hulpverlener Versie: 20180502 1. Begripsbepalingen In dit reglement wrdt verstaan nder: De hulpverlener, Esther Relfs handelend nder Praktijk Mirte / Mirte Kids / Mirte in Bedrijf,

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

FlexLife is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

FlexLife is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Privacyverklaring FlexLife is verantwrdelijk vr de verwerking van persnsgegevens zals weergegeven in deze privacyverklaring. Persnsgegevens FlexLife verwerkt uw persnsgegevens drdat u gebruik maakt van

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

AssurMiFID-gedragsregels

AssurMiFID-gedragsregels AssurMiFID-gedragsregels Gedragsregels Ons kantr respecteert de gedragsregels vr tussenpersnen. In nze adviesverlening werken wij steeds p basis van een npartijdige analyse. Onze analyse is m.a.w. gebaseerd

Nadere informatie